logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XXI/138/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 października 2000 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok
 
UCHWAŁA NR XXI/138/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 października 2000 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2000 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136 Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552), art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12, poz. 136) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XIV/86/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2000 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XV/96/2000 z dnia 29 lutego 2000 r., Nr XVI/106/2000 z dnia 31 marca 2000 r., Nr XVIII/112/2000 z dnia 30 maja 2000 r., Nr XIX/122/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r., Nr XX/135/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 57/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., Nr 66/2000 z dnia 28 września 2000 r., Nr 67/2000 z dnia 11 października 2000 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 1 ust. 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 268.003 ., tj. do kwoty 27.572.908 .
 
2) w § 1 ust. 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 268.003 ., tj. do kwoty 28.192.908 .
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 50, rozdz. 5614, § 50 o kwotę 71.614 ., tj. do kwoty 111.614 .
 
- dz. 79, rozdz. 8295, § 94 o kwotę 61.704 ., tj. do kwoty 77.756 .
 
- dz. 97, rozdz. 9701, § 90 o kwotę 142.062 ., tj. do kwoty 6.174.956 .
 
b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 79, rozdz. 7921, § 42 o kwotę 7.377 ., tj. do kwoty 47.761 .
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 20.421.260 .
 
Ogólna suma dochodów w załączniku Nr 1 po zmianach wynosi 27.572.908 .
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 50, rozdz. 5614 o kwotę 71.614 ., tj. do kwoty 2.725.324 .
w tym:
§ 72 o kwotę 71.614 ., tj. do kwoty 651.474 .
 
- dz. 79, rozdz. 8011 o kwotę 142.062 ., tj. do kwoty 2.703.086 .
w tym:
§ 11 o kwotę 118.060 ., tj. do kwoty 1.418.032 .
§ 41 o kwotę 21.109 ., tj. do kwoty 269.717 .
§ 42 o kwotę 2.893 ., tj. do kwoty 36.959 .
 
- dz. 79, rozdz. 8295 o kwotę 61.704 ., tj. do kwoty 523.761 .
w tym:
§ 11 o kwotę 51.276 ., tj. do kwoty 56.776 .
§ 41 o kwotę 9.169 ., tj. do kwoty 10.152 .
§ 42 o kwotę 1.259 ., tj. do kwoty 1.394 .
 
b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 79, rozdz. 7921 o kwotę 7.377 ., tj. do kwoty 2.697.083 .
w tym:
§ 31 o kwotę 7.377 ., tj. do kwoty 55.801 .
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 21.041.260 .
 
Ogólna suma wydatków w załączniku Nr 2 po zmianach wynosi 28.192.908 .
 
5) w załączniku Nr 3 do uchwały stanowiącym plan wydatków inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:
 
a/ w dziale 50, rozdz. 5614, § 72 zwiększa się zadanie - "Modernizacja dróg" o kwotę 71.614 ., tj. do kwoty 541.564 .
 
6) w załączniku Nr 5 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:
dz. 74. rozdz. 7597 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
a/ zwiększa się przychody ogółem o kwotę 58.400 ., tj. do kwoty 855.900 .
w tym:
§ 42 o kwotę 58.400 ., tj. do kwoty 855.900 .
 
b/ zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 58.400 ., tj. do kwoty 855.900 .
w tym:
§ 11 o kwotę 20.360 ., tj. do kwoty 533.000 .
§ 17 o kwotę 1.410 ., tj. do kwoty 32.710 .
§ 31 o kwotę 13.000 ., tj. do kwoty 69.000 .
§ 36 o kwotę 5.000 ., tj. do kwoty 42.000 .
§ 37 o kwotę 9.400 ., tj. do kwoty 50.000 .
§ 41 o kwotę 8.010 ., tj. do kwoty 99.670 .
§ 42 o kwotę 1.220 ., tj. do kwoty 13.820 .
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami:
 
- zmniejszenie:
§ 28 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 2.000 .
§ 43 o kwotę 830 zł., tj. do kwoty 12.370 .
 
- zwiększenie:
§ 41 o kwotę 1.330 ., tj. do kwoty 101.000 .
 
7) w załączniku Nr 6 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2000 r. dokonuje się następujących zmian:
 
dział 31. rozdział 3995 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 
a/ zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 250.000 ., tj. do kwoty 950.000 .
w tym:
§ 42 o kwotę 250.000 ., tj. do kwoty 950.000 .
 
b/ zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 250.000 ., tj. do kwoty 1.340.427 .
w tym:
§ 36 o kwotę 250.000 ., tj. do kwoty 999.427 .
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 12:21:45)
Lista wiadomości