logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA Nr XXI/137/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 października 2000 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
 
UCHWAŁA Nr XXI/137/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 października 2000 roku
 
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
 
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr, 66 poz. 799) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego określa Pan Zenon Paszek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
 
§2
 
1. Radnemu za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według następujących stawek za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego:
 
1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4211
 
2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,6257
 
2. Stawki za 1 kilometr przebiegu, określone w ust. 1, ulegają zmianom w stopniu odpowiadającym kwartalnemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. Zmiana ta następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 11 sierpnia 2000 roku.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 12:21:29)
Lista wiadomości