logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/56/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
UCHWAŁA Nr VIII/56/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
 
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
 
1. W celu opracowania projektu budżetu powiatu Starosta w terminie do dnia 15 lipca wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa.

2. Do dnia 31 lipca Wydział Finansów dokonuje wstępnych ocen wielkości finansowych, w tym: dochodów, przychodów i wydatków.

3. Do dnia 20 sierpnia Wydział Finansów przekazuje formularze planistyczne wydziałom i jednostkom organizacyjnym powiatu celem opracowania wniosków budżetowych w układzie:
- załącznik nr 1 - projekt planu dochodów
- załącznik nr 2 - projekt planu wydatków
- załącznik nr 3 - projekt planu wydatków inwestycyjnych realizowanych przez powiat
- załącznik nr 4 - projekt planu przychodów i wydatków środków specjalnych,
- załącznik nr 5 - projekt planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
- załącznik nr 6 - projekt planu przychodów i wydatków funduszy celowych
 
 
§2
 
 
1. Do dnia 20 września wydziały i jednostki organizacyjne powiatu składają wnioski budżetowe zawierające rzeczowy i finansowy zakres zadań opracowanych w układzie załączników wymienionych w § 1 ust. 3

2. Do dnia 10 października Wydział Finansów dokonuje weryfikacji wniosków i oceny wielkości szacunków finansowych składanych przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu.
 
 
§3
 
 
1. W oparciu o przekazaną przez Ministra Finansów projektowaną kwotę subwencji ogólnej oraz informację Wojewody o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w terminie do dnia 30 października Wydział Finansów opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu powiatu i przedkłada Zarządowi.

2. W terminie do dnia 5 listopada Zarząd przyjmuje projekt budżetu powiatu opracowany w szczegółowości: prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

3. W terminie do dnia 15 listopada Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września.

4. Zarząd podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia budżetu.

5. 15 listopada - Komisja Budżetowe - Finansowa rozpoczyna konsultacje społeczne oraz analizę projektu budżetu.
 
 
§4
 
 
W terminie do dnia 31 grudnia Rada Powiatu uchwala budżet powiatu.
 
 
§5
 
 
W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy podstawą gospodarki finansowej powiatu jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu - jednak nie dłużej niż do 31 marca roku następnego.
 
 
§6
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§7
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:49:00)
Lista wiadomości