logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/57/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze
 
UCHWAŁA Nr VIII/57/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014) oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
1. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu za I półrocze Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu w formie tabelarycznej i opisowej w zakresie w jakim został uchwalony budżet powiatu.

2. Część tabelaryczną należy sporządzić w formie załączników z uwzględnieniem planowanych i wykonanych:
- dochodów budżetowych,
- przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru,
- wydatków budżetowych,
- zadań inwestycyjnych,
- dotacji dla podmiotów realizujących zadania powiatu,
- przychodów i wydatków funduszy celowych,
- przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych,
- przychodów i wydatków środków specjalnych.

3. W części opisowej muszą być zawarte następujące informacje wraz z uzasadnieniem:
- o stopniu realizacji dochodów budżetowych w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł (uzasadnić przyczyny niskiego wykonania planu oraz poinformować o przewidywanych dochodach ponadplanowych),
- o realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru (zaciągnięte pożyczki, emitowane obligacje),
- o wykonaniu wydatków budżetowych w poszczególnych działach (podać jakie zadania nie zostaną wykonane bądź na wykonanie których niezbędne są dodatkowe środki),
- o przebiegu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych (podać wykonanie rzeczowe, finansowe, planowany termin zakończenia zadania jak również poinformować, które zadania nie zostaną wykonane i z jakich przyczyn),
- o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu,
- o realizacji przychodów i wydatków funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych,
- o stanie zaległości podatkowych (kwoty zaległości za lata poprzednie i za rok bieżący).
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:49:14)
Lista wiadomości