logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/61/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie ul. Noskowskiego 1B
 
UCHWAŁA Nr VIII/61/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie likwidacji Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie ul. Noskowskiego 1B.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) art. 18 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. NR 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 1999 r. powiatową jednostkę budżetową -Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego w Koninie przy ul. Noskowskiego 1 B.
 
 
§2
 
 
1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu jednostki przekazane zostaje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
2. Przekazanie i przejęcie mienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Kierownika Ośrodka i przedstawiciela Zarządu Powiatu.
3. Protokół sporządza się na dzień zamknięcia działalności Ośrodka.
 
 
§3
 
 
Przejęcie zadań realizowanych przez Ośrodek następuje bez przejęcia pracowników.
 
 
§4
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§5
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:50:01)
Lista wiadomości