logo
logo bip

Protokół nr XXV/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku

BR.0002.5.2021

Protokół nr XXV/2021

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 31 sierpnia 2021 roku

XXV sesja odbyła się 31 sierpnia 2021 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1330.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzyła i im przewodniczyłaŻanetta Matlewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego. Powitała ona wszystkich radnych powiatu konińskiego, zaproszonych gości oraz władze starostwa.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa Starostwa załącznik nr 2 do protokołu,oraz lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że dzisiejsze obrady pomimo polepszającej się sytuacji epidemiologicznej, przebiegać będą w zaostrzonych warunkach sanitarnych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa spowodowanymi panującą epidemią koronawirusa.

Dodała, że w obradach uczestniczą tylko radni i kierownictwo Starostwa. Naczelnicy wydziałów i kierownicy zostali w swoich biurach, a w razie ewentualnych pytań ich adresaci będą wchodzili pojedynczo na salę obrad. Ponadto jeżeli będą pytania skierowane do dyrektorów jednostek lub kierowników powiatowych służb lub straży zostaną one skierowane do adresatów na piśmie.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2020.
 6. Roczne sprawozdania kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Konińskiego za 2020 rok.
 7. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z bieżącego utrzymania dróg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodnicząca Rady poinformowała, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XXIV obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z XXIV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt nie zgłosił – zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego - wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodnicząca Rady wniosła zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała protokół z XXIV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za” przyjęła protokół nr XXIV/2021 z sesji Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji, stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca dodała również, że bezpośrednio przed obradami wszyscy radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

O zabranie głosu w sprawie przedstawienia najważniejszych działań Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Konińskiego - Stanisława Bielika.

Starosta Koniński – Stanisław Bielik wymienił kilka najistotniejszych wydarzeń, które miały miejsce w lipcu i sierpniu. Zaczął od posiedzeń Zarządu, które w tym czasie odbyły się trzykrotnie. Wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały skierowane do realizacji. Dodatkowo Zarząd przygotował i przyjął dwa projekty uchwał, oraz przyjął dwa sprawozdania, dwie informacje i dwa wnioski. Zarząd Powiatu podjął 27 własnych uchwał. Do kilku z nich odniósł się Starosta Koniński w swoim wystąpieniu.

Pierwszym omówionym dokumentem było wykonanie budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2021 roku, którego realizacja została oceniona prawidłowo. Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości około 50%. Na nieco niepełne wykonanie składają się głównie dotacje do wniosków, jakie były składane na dofinansowanie ze strony środków państwowych (np. dwa projekty tj. Licheń – Różopole – Licheń Stary, gdzie zgodnie z planem powiat powinien otrzymać jeszcze około 2 miliony złotych, a na drogę w miejscowości Stara Ruda - Talarkowo około 5,6 miliona złotych). Pomimo niewielkiego opóźnienia, środki te powinny wpłynąć na konto w najbliższym czasie. Następnie Starosta Koniński nadmienił, że subwencje i dotacje zostały wykonane w około 54%, a podatek od osób fizycznych w wysokości około 49%. Pomimo niepełnego wykonania budżetu i tak sytuacja wygląda lepiej niż w roku poprzednim. Starosta Koniński odniósł się także do wydatków, które wykonane zostały w około 37% za I półrocze. Podkreślił, że większość wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana pod koniec roku bieżącego.

Kolejno Stanisław Bielik dodał, że Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2025 roku umowę dla dyrektorów trzech szkół, których to kadencja dobiega końca.

Następnie Stanisław Bielik – Starosta Koniński przystąpił do omówienia wydarzeń mających miejsce w okresie międzysesyjnym oraz działań podejmowanych w tym czasie przez Zarzad. Informacje przedstawione przez Starostę Konińskiego zawarte zostały w dokumencie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Dodatkowo poinformował, że w okresie wakacji budżet Powiatu Konińskiego wzbogacił się o kwotę w wysokości około 17 milionów złotych. Część pozyskanych środków została przeznaczona na remont w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.Natomiast środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane zostały na remont drogi w miejscowości Stara Ruda – Talarkowo w wysokości 65% (około 11,2 miliona zł dofinansowania). Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przekazał pieniądze na budowę ronda i części drogi w miejscowości Budzisław Kościelny w mniejszej ilości niż wcześniej oczekiwano (33% czyli około 2,3 miliona zł zamiast 60% wartości kosztów kwalifikowanych; jeżeli zostaną fundusze kwota ta zostanie uzupełniona do 50%). W ramach Wielkopolskiego Regionalnergo Programu Operacyjnego pozyskano kwotę około 2,8 milionów zł na ścieżkę rowerową Skulsk - Mielnica. Kolejno zostały zakwalifikowane cztery projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach tj. przy szkole w Budzisławiu Kościelnym, w Lubstowie, w Barczygłowie i przy szkole w Rychwale na kwotę około 500 tysięcy złotych. Zostały także otwarte oferty w czterech przetargach na budowę i modernizację dróg. We wszystkich konkursach najtańsze oferty przewyższały zapisany budżet. Podjęto rozmowy, aby to gminy udzieliły pomocy i współfinansowały brakujące środki.

Kolejno Starosta Koniński odniósł się do dobiegających końca prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Konińskiego. Członkom komisji, pracującej nad tą strategią zostały przekazane wszystkie zgłoszone uwagi na ten temat. W pierwszym tygodniu września projekt strategii winien znaleźć się na skrzynkach mailowych wszystkich radnych. Starosta poprosił o wnikliwe zapoznanie się z tym projektem. Przekazał, że 15 września na sali 252 o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne radnych z przedstawicielem firmy opracowującym strategię. Od 6 do 20 września będą trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Konińskiego. Zaplanowano, aby prace nad strategią zostały zakończone w październiku. Wtedy dokument będzie mógł trafić pod obrady rady Powiatu.

Na zakończenie Stanisław Bielik przypomniał o zbliżających się 5 września dożynkach powiatowo – gminno – parafialnych w Skulsku. Podczas tego wydarzenia zorganizowany zostanie punkt szczepień szczepionką jednodawkową. Dodatkowo tego dnia ma się odbyć zbiórka na rzecz fundacji AJAK dla chorej Kai.

Starosta Koniński poinformował także, że w dniu 7 września br. w szkole w Wilczynie odbędzie się otwarcie roku szkolnego z przedstawicielami poszczególnych szkół. Podczas tego spotkania mają zostać zaproponowane szcepienia w szkołach. Ich organizacją ma się zająć Wojewódzki Szpital Zespoony w Koninie. Dodał, że dotychczas największą wyszczepialność w powiecie uzyskała gmina Kazimierz Biskupi. Dobre wyniki mają również gminy Golina, Kleczew i Grodziec.

Po przedstawieniu przez Starostę Konińskiego informacji z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym jako pierwsza głos zabrała radna Halina Lenartowicz. Podziękowała Zarządowi Powiatu za ciężką pracę, Staroście Konińskiemu oraz Skarbnikowi Powiatu za prowadzenie zadań inwestycyjnych, za całokształt ekonomiczny oraz za gospodarność na rzecz mieszkańców, dzięki czemu mieszkańcom powiatu będzie żyło się lepiej.

Kolejno głos zabrał radny Janusz Stankiewicz. Poprosił o udzielenie informacji na temat inwestycji, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte w ramach przetargu, a mianowicie chodzi o zadania w miejscowościach Morzyczyn, Barce i Rzgów (dotyczy kwot, które były zaplanowane do przetargu). Radny zapytał o wartość szacunkową tych inwestycji.

Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Stankiewicza głos zabrał Stanisław Bielik. Przekazał, że wartości, o które pytał radny wynikały z kosztorysu. W przetargu dot. zadania w Morzyczynie startowała tylko jedna firma i dlatego nie było możliwości wyboru, natomiast jeśli chodzi o drogę Barce – Borki w przetargu udział wzięły dwie firmy i wybrano najkorzystniejszą ofertę. W gminie Rzgów startowały trzy firmy i wybrano tę za około 386 tysięcy złotych. Pojawił się jednak problem braku środków w budżecie. Starosta poinformował, że brakuje 110 tysięcy złotych. Na te zadanie zabezpieczono kwotę 282 tys. zł w budżecie powiatu. Dodał, że kolejne firmy były dużo droższe.

Następnie o głos poprosił radny Andrzej Perkowski. Przypomniał o przetargu, na budowę drogi tzw. kopalnianej w miejscowości Wielkopole. Złożone w ofertach przetargi zaczynały się na kwotę dwa razy wyższą niż ta, za którą w efekcie końcowym zrealizowano zadanie. Jeżeli do przetargu startuje tylko jeden oferent, to przetarg ten – zdaniem radnego – powinien zostać unieważniony. W budżecie są zabezpieczone środki. Dodał, że może najrozsądniej byłoby poczekać i ogłosić drugi przetarg. Nie może być tak, że najniższa kwota jest o około 30% wyższa niż zabezpieczone na to zadanie środki.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym”.

Punkt 5

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2020

Przystępując do realizacji punktu 5. porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że „Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2020” zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Z powyższym materiałem zapoznała się również Komisja Spraw Społecznych, która wypracowała opinię w tej sprawie.

O przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie Przewodnicząca Rady poprosiła panią Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji. Opinia ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2020”.

Punkt 6

Roczne sprawozdania kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Konińskiego za 2020 rok

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Radypoinformowała, że zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Przedłożone przez kierowników nadzorów wodnych w Inowrocławiu, Turku, Kole, Pleszewie, Koninie, Włocławku, Słupcy, Jarocinie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego zostały przekazane radnym wraz z materiałami sesyjnymi i stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Poza wymaganymi ustawą sprawozdaniami wszyscy radni otrzymali informację zbiorczą na ten temat przyjętą przez Zarząd Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.

Dokument ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. O przedstawienie opinii Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji – Zbigniewa Klauze.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Zbigniewa Klauze, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Jako pierwszy głos zabrał radny Janusz Stankiewicz. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem stwierdził, że brak jest nowych inwestycji w ramach rejonu wodnego, realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo wodne od początku jego działania. Wszystkie wykazywane roboty w poszczególnych rejonach mają charakter remontowo – konserwacyjny. Zdaniem radnego jest to bardzo niepokojące. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o rozpatrzenie tej sprawy. Podział na nadzory wodne jest bardzo niejasny; pewne gminy są zarządzane przez trzy rejony. Ponadto zwrócił uwagę na wnioski zawarte w sprawozdaniu, a mianowicie, że będą podejmowane działania na rzecz zapobiegania suszy. Brak jest jednak wskazania konkretnych działań lub propozycji, gdzie można by włączyć się do dyskusji na dany temat. Według radnego, Powiat Koniński nie jest całkowicie zabezpieczony przed ewentualnymi powodziami. Kilka lat temu mówiono o rozbudowie polderu Golina i niestety nie zrobiono nic w tym temacie. Zdaniem radnego funkcjonowanie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie polega tylko na działaniach zachowawczych.

Następnie o głos poprosił radny Ryszard Nawrocki. Wrócił on do materiałów przedstawionych na ten sam temat podczas zeszłorocznej sesji. Wówczas etap organizacji Wód Polskich został zakończony. Radny zasugerował wtedy kilka spraw, które powinny zostać omówione w gminach w ramach poszczególnych rejonów z uwagi na to, że nigdy nie jest znana ilość opadów, która w ostatnim czasie bywa groźna dla mieszkańców. Zmiany klimatu postępują bardzo szybko i nie wiadomo, kiedy nasz rejon zacznie je odczuwać. Warto, aby jeszcze raz zgłębić temat dotyczący zagrożeń w powiecie. Kolejno poruszył sprawę ustalenia składek za wodę i odprowadzanie ścieków. Temat ten na posiedzeniu podjęła Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Problem dotyczy znacznej części Powiatu Konińskiego, tzn. gmin, które należą do Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, której to radny jest członkiem Zarządu. Gminy nie mogą się doczekać rozwiązania problemu opłat za wodę. Sprawy w tym zakresie załatwiane są przez Wody Polskie bardzo przewlekle. Poinformował, że Związek Wodociągów i Kanalizacji złożył już kolejny projekt, ale sytuacja nie uległa zmianie. Problem dotyczy wielu gmin i samorządów w powiecie. Jeżeli po wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska sytuacja nie ulegnie zmianie, trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Zdaniem radnego Wody Polskie powinny określić pewne kwestie w tym zakresie.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w tym temacie Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Rocznym sprawozdaniem kierowników Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Konińskiego za 2020 rok”.

Punkt 7

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad Przewodnicząca Radyprzypomniała, że ,,Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg” wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi, co stanowi załącznik nr 13.

Dokument ten został rozpatrzony przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii Komisji Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącego tej Komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Komisji – Tadeusza Słodkiewicza stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg”.

Punkt 8

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z bieżącego utrzymania dróg

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodnicząca Radyprzypomniała, że ,,Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z bieżącego utrzymania dróg” wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi, co stanowi załącznik nr 15.

Dokument ten został rozpatrzony przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii Komisji Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącego tej Komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Komisji – Tadeusza Słodkiewicza stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu o głos poprosił radny Ryszard Nawrocki. Poprosił, aby w protokole znalazły się poruszone sprawy, które zostały omówione na Komisji Rozwoju i Infrastruktury i aby informacje te zostały przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych.

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z bieżącego utrzymania dróg”.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Dokument ten był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowej. O przedstawienie wypracowanej w tym temacie opinii Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej - Marię Wróbel. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady dodała, że bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021. Poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski, przedstawił przedmiotowy wniosek, który stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w powyższym temacie.

Jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Nawrocki. Według radnego, Komisja Infrastruktury, która ma w swojej gestii drogi, powinna zostać poinformowana o proponowanych zmianach w budżecie. Jako członek Komisji Infrastruktury, był zaskoczony, że ta kwestia nie została poruszona na posiedzeniu.

W związku z brakiem kolejnych pytań w omawianym temacie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku projekt został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XXV/215/2021Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do omówienia 10. punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. O przedstawienie wypracowanej w tym temacie opinii Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej - Marię Wróbel. Opinia stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik Powiatu - Radzisław Kozłowski, przedstawił przedmiotowy wniosek, który stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w omawianym temacie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XXV/216/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiegostanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Punkt 11

Wnioski i oświadczenia radnych

Jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Nawrocki. Jeszcze raz poprosił zarząd i pracowników Starostwa, aby w szerszym zakresie zwrócili uwagę na jakość i merytoryczne propozycje rozwiązań w przygotowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego do 2030 roku, o której mówił również pan Starosta. Jest to bardzo ważny dokument, który dotyczy wielu sfer życia społecznego i gospodarczego Powiatu Konińskiego. Tego typu dokumenty przygotowuje się raz na kilka lat, o czym również wspomniał pan Starosta. Będzie on wymagał szerokiej konsultacji społecznej. Obecny wstępny projekt odnosi się do całej sfery społeczno – gospodarczej, uwzględnia analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony. Jest wyjściowym dokumentem do dyskusji przy konsultacjach proponowanych założeń strategicznych i rozwiązań dla poszczególnych podmiotów oraz jednostek stopnia terytorialnego, w ramach kompetencji i uregulowań prawnych, które dotyczą samorządu. Dodał, że część swoich spostrzeżeń przekazał do zarządu w celu dalszego ewentualnego wykorzystania. Wrzesień ma być miesiącem konsultacji, a w październiku strategia ma być przyjęta w formie uchwały.

Kolejnym tematem poruszonym przez radnego Ryszarda Nawrockiego była informacja, że 23 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Finansów Publicznych w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu, której to radny jest członkiem, z udziałem Ministra Finansów. Poinformował wszystkich radnych, że Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i Związek Powiatów Polskich negatywnie zaopiniowały projekt ustawy z dnia 26 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach przygotowanych propozycji, które dotyczą również dużego projektu rządowego (Nowy Ład). Projekt ustawy przewiduje szereg rozległych zmian w systemie podatkowym i dla stabilności dochodów samorządów najistotniejszymi zmianami w projektowanej ustawie jest wprowadzenie zwiększonej kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych, zmiana progów podatkowych przy jednoczesnym wprowadzeniu „nieodliczalności” od podatku dochodowego składki zdrowotnej jako implikacji zwiększenia nakładu na NFZ. Radny Ryszard Nawrocki dodał, że w ten sposób samorządy tylko w 2022 roku zanotują około 15,5 mld zł ubytku w dochodach z podatku PIT. Stanowi to 26% szacowanych dochodów JST z tytułu udziału w PIT przed zmianą projektowanych przepisów. Z tego tytułu większość gmin wiejskich po zmianie przepisów może utracić zdolność kredytową, wynikającą z art.243 ustawy o finansach publicznych. Podczas Zespołu uzgodniono, że Rząd przygotuje konkretne propozycje tzw. rekompensat dla gmin, które to już się pojawiają, uwzględniając wnioski z przedłożonych stanowisk korporacji samorządowych, w tym również z Powiatów Polskich. Propozycje Rządowe będą omawiane na kolegium Zespołu do spraw Finansów Publicznych w miesiącu wrześniu, ponieważ część rozwiązań z tzw. Polskiego Ładu ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. O przyjętych rozwiązaniach samorządy lokalne będą informowane na bieżąco.

Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Ryszard Nawrocki w imieniu mieszkańców Rady i Gminy Stare Miasto wraz z radnym Jerzym Rzepeckim podziękował wszystkim radnym oraz Zarządowi Powiatu Konińskiego za uwzględnienie w budżecie 2020 roku inwestycji „Budowa drogi powiatowej 3251 wraz z rondem w miejscowości Żychlin”. Inwestycja ta dobiega końca, za co serdecznie podziękował.

Kolejno głos zabrał radny Janusz Stankiewicz. Na początek poruszył temat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie. Szczególną uwagę zwrócił na to, że źle została doprecyzowana specyfikacja warunków zamówienia i kryteria oceny ofert. Jak informowano radnych na poprzedniej sesji różnica między dwoma najbardziej konkurencyjnymi ofertami wynosiła około 20 tysięcy złotych, a różnica w okresie gwarancji wynosiła aż 2 lata. W specyfikacji warunków zamówienia były dwa kryteria, najistotniejszym z nich była cena, drugim natomiast okres gwarancji. Okres minimalnej gwarancji zaproponowany w tych warunkach wynosił 36 miesięcy. Wystarczyło, że oferent dał jeden lub dwa miesiące więcej i automatycznie otrzymywał pełne 10 punktów za przedłużenie gwarancji. Radny zadał pytanie, czemu gwarancja została przedłużona o tak krótki czas, a nie przynajmniej o rok. Drugi oferent zaproponował 60 miesięcy gwarancji. Radny poprosił, aby przewodniczący Zarządu - pan Starosta, który podpisywał specyfikację warunków zamówienia zwrócił na to uwagę, ponieważ te warunki gwarancji zostały nieodpowiednio ocenione. Można było zrobić tak, aby wydłużenie gwarancji przynajmniej o rok od podstawowej było punktowane, a nie jak w tym przypadku o miesiąc. Na tę inwestycję Starostwo będzie posiadało 37 lub 38 miesięcy gwarancji, a mogło mieć 60. Są to instalacje, które przeważnie do 3 lat się nie psują i może pojawić się taka sytuacja, że oferta droższa o 15 tysięcy złoty z gwarancją na 60 miesięcy wyniosłaby w efekcie końcowym mniej niż wybrana oferta z krótszą gwarancją. Jeszcze raz zwrócił się do Zarządu, aby zwracać uwagę na takie szczegóły.

Kolejną poruszoną sprawą przez radnego Janusza Stankiewicza była kwestia braku konkursu na imprezy sportowe. Pomimo cały czas panującej pandemii nie odbyły się żadne konkursy na imprezy sportowe w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Radny zadał pytanie, czy zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na to zadanie do końca roku, ponieważ upowszechnianie sportu w dobie koronawirusa i wspieranie kultury fizycznej jest bardzo istotne.

Następną poruszona przez radnego sprawą była kwestia związana z funduszami kowidowymi i przyznaną kwotą 2 milionów złotych na przebudowę przeprawy mostowej na ulicy 11 listopada w Sompolnie. Radny zadał pytanie, kiedy będzie ogłoszony przetarg lub czy już został takowy ogłoszony i rozstrzygnięty.

Ostanie zadane pytanie dotyczyło naprawy drogi powiatowej w miejscowości Kazubek. Radny dodał, że Rada Miejska w Sompolnie żadnych dodatkowych środków nie przeznaczyła na ten cel. W związku z tym, że w budżecie jest 500 tysięcy złotych, poprosił o przeprowadzenie remontu w takiej kwocie, nawet o niższym standardzie albo o wyższym standardzie na krótszym odcinku drogi. Dodał, że jeżeli Zarząd nie jest w stanie podołać tak skomplikowanemu zadaniu, to wskazał możliwość zawarcia porozumienia i przekazania sprawy gminie Sompolno. Wówczas zapewne zadanie to zostanie zrealizowane.

Na zakończenie radny Janusz Stankiewicz zwrócił się z dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie dot. wykoszenia poboczy przy drodze w miejscowości Sycewo od skrzyżowania ulicy Bankowej z obwodnicą w kierunku Sycewa.

O udzielenie odpowiedzi na zadane pytania Starosta Koniński Stanisław Bielik. poprosił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Józefa Karmowskiego.

Pan Józef Karmowski przekazał, że ku końcowi zbliża się opracowanie dokumentacji związanej z remontem mostu w Sompolnie i w Zastrużu. Są naciski na projektanta, aby do końca listopada ogłosić przetarg na te dwa projekty. Na powyższe inwestycje są już zabezpieczone środki i można to przyjąć jako inwestycję dwuletnią tzn. tegoroczną i przyszłoroczną.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w związku z remontem drogi w miejscowości Kazubek powiedział, że w dniu wczorajszym został ogłoszony przetarg. Ceny usług i towarów gwałtownie wzrosły, a do tego wykonawcy mają problemy z pracownikami. Otwarcie ofert nastąpi 13 września i wtedy będzie podjęta decyzja rozstrzygająca w tej sprawie.

Podsumowując dyskusję w tym temacie Przewodnicząca Rady – Żanetta Matlewska poprosiła radnych, aby przy planowaniu inwestycji rozmawiać z wójtami i burmistrzami o wsparcie finansowe, ponieważ często jest tak, że gmina nie współfinansuje inwestycji na jej terenie. Poprosiła o wzajemny szacunek oraz o to, żeby inwestycje powiatowe były wspomagane przez samorządy gminne, co ułatwi i przyspieszy wiele zadań.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała wszystkich radnych, że do Rady Powiatu wpłynęła informacja o dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie w wysokości 555.539,19 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich przy elewacji zachodniej kościoła.

Dodała także, że w dniu sesji na skrzynki radnych zostały przekazane informacje z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2021 roku. Materiał będzie procedowany na posiedzeniach komisji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przewodniczących komisji.

Na zakończenie Żanetta Matlewska podziękowała wszystkim radnym oraz pracownikom Starostwa za udział w gminnych Świętach Plonów, jakie odbywały się w ostatnim czasie na terenie Powiatu Konińskiego. Samorząd Powiatu miał doskonałą reprezentację. Dodała także, że zbliżają się dożynki powiatowo-gminno-parafialne, które odbędą się 5 września w Skulsku. Poprosiła także o udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii rozwoju Powiatu Konińskiego, które zaplanowane jest na 15 września.

Punkt 12

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obradPrzewodnicząca Rady podziękowała wszystkim radnym za udział w obradach i zamknęła XXV sesję Rady Powiatu Konińskiego.        

Protokołowała:

Dorota Sobieraj-Krawczyk

Kierownik Biura Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-05 10:51:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-05 14:31:31)
Lista wiadomości