logo
logo bip

Protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

BR.0002.10.2019

Protokół nr XIII/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 30 grudnia 2019 roku

XIII sesja odbyła się 30 grudnia 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1530.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku obrad głos zabrała radna Halina Lenartowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która złożyła wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 18. dodatkowego zaganiania w brzmieniu:

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz neurologii i oddziału udarowego.

Uzasadniając wniosek Przewodnicząca Komisji powiedziała, że z godnie z § 37 statutu Powiatu Konińskiego z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić, zgłaszając projekt odpowiedniej uchwały, m. in. komisja rady.

W związku z niepokojącą sytuacją w konińskim szpitalu, Komisja Spraw Społecznych dostrzega potrzebę wyrażenia stanowiska w tej sprawie. W chwili obecnej nie ma pewności co do ostatecznych skutków rozmów. Sytuacja finansowa szpitala, a także planowane zawieszenie działalności oddziału neurologii i oddziału udarowego oraz oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu budzi duży społeczny niepokój. Zdaniem Komisji podjęcie uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych o włączenie do porządku obrad zagadnienia w brzmieniu ,,Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz neurologii i oddziału udarowego ”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 24 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1239/5, położonej w Rychwale.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  5. wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
  6. debata,
  7. głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
  8. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
  5. wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
  6. debata,
  7. głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 18. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz neurologii i oddziału udarowego.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XII obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z XII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za” przyjęła protokół nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 listopada 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył 3 posiedzenia. Wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji. Ponadto Zarząd przygotował 8 projektów uchwał, przyjął 2 informacje oraz 4 wnioski w sprawie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie tegorocznego budżetu i WPF oraz projektu budżetu na 2020 i projektu WPF. Zarząd dokonał wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie środowiskowych domów pomocy społecznej). Organ wykonawczy przyznał również nagrody za działalność i rozwój powiatu w dziedzinie: gospodarka, kultura, sport, turystyka, działalność społeczna, które zostaną wręczone na Gali Powiatu 24 stycznia.

Starosta poinformował, że powiat koniński wywalczył drugie miejsce w XXI edycji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka. Uroczyste podsumowanie całorocznej rywalizacji odbyło się 10 grudnia w siedzibie Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe WIELKOPOLSKA w Poznaniu. Powiat koniński zdobył drugie miejsce i Puchar Marszałka, rywalizując z 29 powiatami z Wielkopolski w ponad 20 różnych imprezach. Pierwsze miejsce wywalczył powiat szamotulski, a trzecie powiat ostrowski.

Przekazał również, że dzieci, rodziny zastępcze i wspierające je instytucje wzięły udział w warsztatach „Pracownia Świętego Mikołaja”. Mikołajkowe spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „PEGAZ”. Powiat koniński, który realizuje wyłącznie rodzinne formy wspierania dzieci pozbawionych opieki, dzięki „Pracowni św. Mikołaja” promuje rodzicielstwo zastępcze oraz umacnia współpracę pomiędzy rodzinami a wspierającymi je instytucjami. Warsztaty stanowiły świetną okazję do nawiązania bliższych relacji, integracji środowiska lokalnego, a przede wszystkim świątecznej zabawy dla najmłodszych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 250 osób. O mikołajkową zabawę zadbali studenci z Koła Naukowego „PEGAZ” oraz młodzież z konińskich szkół – III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i Szkoły Podstawowej nr 11. Maluchy z Przedszkola nr 16 i dzieci z rodzin zastępczych z ogromnym entuzjazmem zatańczyły wspólnie zumbę. Poczęstunek dla gości przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kramsku.

Starosta poinformował, że 6 grudnia odbyło się spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale z udziałem radnej Anny Juszczak i przedstawicieli Grupy Energa i działająca przy niej Fundacja. Przekazali oni podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale hojny podarunek – czek w wysokości ponad 64 tysięcy złotych. Pracownicy Grupy oraz ich przyjaciele „wybiegali” wsparcie, uczestnicząc w akcji „Aktywni Charytatywni 2019”. Pokonując astronomiczną odległość – ponad osiemset tysięcy kilometrów – nie tylko zadbali o własne zdrowie i promowali aktywny styl życia, ale też zdobyli pieniądze dla niepełnosprawnych wychowanków ośrodka. Lokalnym inicjatorem akcji była pani Anna Juszczak, radna powiatu konińskiego, do której skierował szczególne podziękowania za tę niezwykle ważna dla SOSW w Rychwale akcję.

W dniu 6 grudnia podczas Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w Poznaniu ogłoszono wyniki konkursu „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”. Uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie otrzymały wyróżnienie w tym konkursie. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu autorskiego scenariusza zajęć dydaktycznych wspomagających proces edukacji i poznawania przez uczniów tematyki odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Wyróżnienie w konkursie otrzymały uczennice z klasy I Technikum Leśnego w Żychlinie: Wiktoria Ogórek, Kinga Siwek i Patrycja Jakóbowska, które wspierała Joanna Gadomska, nauczycielka biologii. Uczennice odebrały z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Członka Zarządu Jacka Bogusławskiego cenne nagrody – „Zestaw edukacyjny energia odnawialna Horizon” oraz „Samochód wodorowy H-RACER 2.0”.

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie po raz kolejny odbył się konkurs na „Najpiękniejszy Stół Świąteczny”, w którym wzięło udział aż 32 uczniów reprezentujących szkoły z Konina, Kościelca, Liskowa, Turku, Kalisza, Powiercia, Sompolna i Żychlina. Hasłem przewodnim siódmej edycji zmagań była ekologiczna Wigilia XXI wieku. Jury oceniało poprawność wykonania dekoracji i ułożenia zastawy, zgodność wybranych elementów z tematyką konkursu czy estetykę wykonania.

Uczniowie ZSEU w Żychlinie uczestniczyli również w szkolnych, świątecznych zmaganiach. W ramach konkursu „Jedna Wigilia – różne smaki” młodzież z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowywała słone oraz słodkie potrawy. Drugi konkurs szkolny odbył się pod hasłem „Najpiękniejszy Stroik Świąteczny”. Uczniowie tworzyli pomysłowe, ekologiczne stroiki „na żywo”. W zmaganiach wzięło udział 40 zespołów.

Warta podkreślenia jest jeszcze jedna inicjatywa pani Joanny Gadomskiej, nauczycielki biologii w Szkole w Żychlinie, a mianowicie „Klasowa Wigilia bez plastiku”. To znakomita, proekologiczna akcja zachęcająca szkoły z całej Polski, by podczas spotkań świątecznych pamiętały o środowisku. Nauczycielka proponuje, aby wszystkie klasowe wigilie odbyły się bez plastikowych talerzyków, kubeczków czy sztućców.

18 grudnia w Krzymowie odbył się Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej, Jednym z tematów była sytuacja w konińskim szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w zakresie funkcjonowanie oddziałów ortopedycznego i neurologicznego. W konwencie uczestniczyła pani Dorota Kotecka, zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych oraz Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka. Sytuacja w szpitalu jest bardzo trudna. Wyraził nadzieję, że największe zagrożenie dotyczące zawieszenia pracy dwóch oddziałów szpitala, zostało już zażegnane. Konwent wypracował stanowisko, które przekazane zostało do właściwych organów. Zapisano w nim m. in. „Apelujemy do władz województwa wielkopolskiego o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wysokości środków finansowych w przyszłorocznych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wsparcie dyrekcji szpitala w podejmowaniu działań restrukturyzacyjnych, w tym zakupu nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Wyrażamy jednocześnie zrozumienie dla personelu medycznego szpitala, który walczy o lepsze warunki pracy.” Poinformował również, że w roku ubiegłym otrzymał pismo od dyrekcji szpitala o wsparcie, którego powiat udzielił w wysokości 70 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup poczty pneumatycznej. Ponadto szpital chcąc uruchomić lokalny alloplastyk stawu biodrowego i kolanowego, wystąpił do wielkopolskiego oddziału NFZ o jego finansowanie. Odpowiedź jest taka, że wykonując 60 tego typu zabiegów przez samorząd na rzecz pacjentów leczonych w konińskim szpitalu wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem w obecnej sytuacji prawnej. Oznacza to, że jeżeli szpital wykona 60 takich operacji w danym roku (które sfinansują samorządy), to może ubiegać się w NFZ o dofinansowanie tych zabiegów w roku następnym. Jeden taki zabieg kosztuje blisko 14 tys. zł. Gdyby trzeba było wykonać 60 takich zabiegów, to mówimy o środkach w wysokości 840 tys. zł. Starosta przypomniał, że w roku ubiegłym z budżetu powiatu wsparto realizację poczty pneumatycznej w konińskim szpitalu. Trzeba zdać sobie sprawę, że powiat koniński z pewnością nie jest w stanie sfinansować 60 wymienionych zabiegów. Trzeba jednak poważnie sprawę rozważyć, aby umożliwić szpitalowi ubieganie się o dofinansowanie tych zabiegów. Dodał, że mamy to szczęście, że nie prowadzimy szpitala powiatowego, bowiem samorządy, które takie szpitale prowadzą mają olbrzymie problemy i muszą dokładać do ich funkcjonowania tysiące, a nawet miliony zł.

Poruszył również temat wywołany na jednej z poprzednich sesji przez radnego Ryszarda Nawrockiego dot. zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej. Przekazał, że 3 grudnia powiat wystąpił do Ministerstwa Finansów o zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej. Niestety z otrzymanej informacji wynika, że podział rezerwy został dokonany na podstawie obowiązujących przepisów i to, co powiat miał otrzymać, otrzymał.

Kończąc Starosta Koniński zaprosił na noworoczne spotkanie samorządowe 9 stycznia, na otwarcie centrum dydaktyktyczno-gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie15 stycznia oraz na Galę Powiatu Konińskiego 24 stycznia.

Przewodniczący Rady zabrał głos w sprawie dofinansowania do zabiegów wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Zwrócił uwagę na fakt, że na terenie powiatu konińskiego znajduje się szesnaście samorządów gminnych. Pacjentami szpitala są również mieszkańcy Konina. Dzieląc tę dużą kwotę przez liczbę samorządów, dofinansowanie do tych zabiegów kształtuje się na poziomie 50 tys. Oczywiście powiatu nie stać na kwotę ponad 800 tys. zl. Może warto w tej sprawie porozmawiać z innymi samorządami. Nie będzie pewnie można liczyć na udział w tym przedsięwzięciu powiatów kolskiego, słupeckiego i tureckiego, ponieważ one mają swoje szpitale powiatowe, które utrzymują. Zaproponował zatem, aby prowadzić również rozmowy z innymi samorządami.

Starosta Koniński podkreślił, że w prowadzonych rozmowach zaznaczał, iż z pewnością powiatu konińskiego nie będzie stać na sfinansowanie 60 tego typu zabiegów. Sugerował, że w finansowanie powinno się włączyć Miasto Konin. Wyraził również przekonanie, że biorąc pod uwagę stanowisko konwentu wójtów i burmistrzów, samorządy gminne nie zostawią tego tematu bez wsparcia. Sprawa zapewne jeszcze wróci. Z pewnością w pierwszej kolejności dyrekcja szpitala powinna wystąpić do samorządu Konina i gmin o współfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Radna Maria Wróbel naczelna Pielęgniarka WSZ w Koninie poinformowała, że pisma o podobnej treści dot. finansowania zabiegów dyrekcja szpitala wysłała do wszystkich samorządów gminnych powiatu konińskiego, do Miasta Konina oraz do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Intencja jest taka, aby środki pochodzące z samorządów wykorzystane były dla ich mieszkańców. Dodała, że szpital w Turku ma również oddział ortopedii i traumatologii narządów ruchu, a wszystkie przypadki związane z urazowością kieruje do Konina. Natomiast w szpitalu w Turku wykonywane są zabiegi endoplastyki stawu biodrowego. Tamtejszy szpital wykonuje dużo i chętnie zabiegów tego typu, ponieważ mają na to środki. Natomiast w konińskim szpitalu, w którym są bardzo dobrzy specjaliści ortopedzi, wykonuje się zabiegi z zakresu urazów. Niestety koniński szpital nie otrzymał z NFZ środków na endoprotezy. Zadłużenie tylko oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu konińskiego szpitala wynosi ok 1.600 tys. zł. Zyskując pieniądze na endoprotezy z samorządów, NFZ również dałby środki.

Przewodniczący Rady zauważył, że organem prowadzącym dla konińskiego szpitala jest samorząd województwa, do którego również należałoby się zwrócić w tej sprawie.

Radny Jerzy Rzepecki powiedział, że powinno odbyć się spotkanie wszystkich radnych z wójtami i burmistrzami w tej sprawie. Radny powiedział, że zagadnienie dotyczy mieszkańców całego powiatu, a zdrowie jest najważniejsze. Na zaproszeniach na sesję widać, że są na nią zapraszani wójtowie i burmistrzowie. Powinni oni przyjść i posłuchać o problemach. Radny chciałby, żeby pewne sprawy razem uzgadniać i załatwiać. Ponadto dodał, że radni niewiele wiedzą o konwentach wójtów i burmistrzów. Zwrócił się o zorganizowanie w 2020 takiego wspólnego spotkania.

Starosta Koniński powiedział, że przewodniczącym konwentu wójtów i burmistrzów jest pan Paweł Szczepankiewicz – Wójt Gminy Wierzbinek i to on decyduje, jakie tematy będą tam poruszane oraz kto jest zapraszany. Poprosił radnego, aby z tym wnioskiem zwrócił się do przewodniczącego konwentu wójtów i burmistrzów.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na każdą sesję Rady Powiatu Konińskiego zapraszani są wszyscy wójtowie z terenu powiatu konińskiego. Gdyby któryś z wójtów chciał poruszyć nurtujący go problem, zawsze może uczynić to na sesji Rady Powiatu. Dodał, że takie sytuacje miały miejsce w przeszłości. A sprawy ważne dla wszystkich są poruszane na konwentach wójtów i burmistrzów.

Wobec braku dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5

Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

Przystępując do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Był on przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W sprawie przedłożonej informacji głos zabrał radny Jerzy Rzepecki, który powiedział, że zbliża się okres zimowy. W związku z tym zwrócił się o sprawne interwencje Zarządu Dróg Powiatowych na drogach w sytuacjach, gdy warunki atmosferyczne powodują na nich zagrożenia. Odniósł się również do kwestii nasadzenia drzew przy drodze w gminie Wilczyn. Sprawa do dnia dzisiejszego nie została załatwiona. Jego zdaniem nie powinno się sadzić drzew przy drogach bez projektów, planów. Pewne rzeczy powinny być realizowane na bieżąco. Ponadto poruszył również kwestię promu w gminie Krzymów. Różne są informacje na temat tego, czy prom ten działa czy też nie. Za ten temat również jest odpowiedzialny Zarząd Dróg Powiatowych. Poprosił o wyjaśnienia w poruszonych sprawach i o to, aby problemy się nie powtarzały.

Pani Sylwia Cichocka – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych powiedziała, że odpowiedzi na problemy poruszone przez radnego Jerzego Rzepeckiego zostaną udzielone na piśmie.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie”.

Punkt 6

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2019/2020

Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali ,,Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2019/2020” wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji – radnego Bogdana Kołodziejczaka o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2019/2020”.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.       

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie poprosił pana Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawionego przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. W obradach uczestniczyło 24 radnych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Uchwała nrXIII/104/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wszyscy Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił pana Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji – Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportuzbiorowego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego wszyscy Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił w pierwszej kolejności pana Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury, a następnie panią Marię Wróbel – przewodniczącą Komisji Budżetowej.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji – Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji – Marię Wróbel stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązującej w roku 2020 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach

Punkt 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, wszyscy Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący Rady o przedstawienie opinii tej Komisji poprosił panią Halinę Lenartowicz –Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W obradach uczestniczyło 24 radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego, wszyscy Państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Przewodniczący Rady dodał, że dotychczasowe regulacje formułowały w dwóch odrębnych aktach prawnych: wysokość diet oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Niniejszy projekt uchwały, którego brzmienie jest wynikiem konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych, uwzględnia unormowania w obydwu wymienionych zakresach.

Projekt tej uchwały został rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Regulaminową. O przedstawienie wypracowanej przez komisję opinii poprosił pana Macieja Kwirynga – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1239/5, położonej w Rychwale

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1239/5, położonej w Rychwale, wszyscy Państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały został rozpatrzony przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie wypracowanej przez komisję opinii poprosił pana Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1239/5, położonej w Rychwale. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1239/5, położonej w Rychwale stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie poprosił panią Marię Wróbel – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawionego przez radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. W obradach uczestniczyło 24 radnych. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019, Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Poprosił więc Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Skarbnik Powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ponadto dodał, że proponuje się dokonanie przeniesień w dziale 750, rozdział 75020 na kwotę 611 zł z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na Fundusz Pracy.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącą – Marię Wróbel stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Ponownie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Skarbnik Powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Przewodniczący Rady zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącą – Marię Wróbel stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Uchwała XIII/112/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego Zarząd Powiatu przedłożył w ustawowym terminie. Prace w komisjach nad tym dokumentem odbyły się 27 i 28 listopada 2019 roku. Wszystkie komisje Rady wnikliwie przeanalizowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, a wypracowane opinie w tej sprawie przekazały do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa swoją opinię w przedmiotowej sprawie przekazała 28 listopada br. Zarządowi Powiatu.

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Realizując powyższy podpunkt omawianego zagadnienia Przewodniczący Rady poprosił pana Stanisława Bielika – Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

Pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Jego wystąpienie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie komisje Rady Powiatu Konińskiego rozpatrzyły projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego i wyraziły w tej sprawie opinie. Poprosił zatem Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Maria Wróbel – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Anna Woźniak – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Sławomir Ławniczak –Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Maciej Kwiryng – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Henryk Kryk – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Halina Lenartowicz – Przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Piotr Maciejewski – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Żanetta Matlewska – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu – Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

Uchwała Nr SO-0957/18/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że Zarządu Powiatu Konińskiego przedłożył „Wniosek z dnia 6.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego”. Wniosek ten wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pan Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z „Wnioskiem z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego”. Stanowi on załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Ponadto, w związku z dzisiejszymi zmianami w budżecie, wynikającymi z wprowadzenia środków, jakie spłynęły z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 6.896.208,00 zł, w tym 5.532.826,90 zł w roku 2019, do wysokości wydatków planowanych w roku 2019 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisano kwotę 1.363.381,10 zł na rok 2020. W związku z powyższym w dalszej części autopoprawki Zarządu w roku 2020 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł, a w tym:

 • w kwocie 716.802,74 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole –Piotrkowice”,
 • w kwocie 646.578,36 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica”.

Ponadto dochody majątkowe z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł. O tę samą kwotę zwiększają się wydatki ogółem oraz wydatki bieżące. W związku z powyższym w kolumnie rok 2020 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł w tym:

 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o kwotę 141.300,00 zł,
 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie o kwotę 181.656,00 zł,
 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie o kwotę 370.200,00 zł,
 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o kwotę 96.900,00 zł,
 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o kwotę 17.100,00 zł,
 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie o kwotę 487.825,10 zł,
 • zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o kwotę 68.400,00 zł.

Łącznie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.363.381,10 zł.

Z kolei objaśnieniach przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027 dokonuje się następujących autopoprawek:

 • w pkt. 1 pod zapisem „W zakresie dochodów majątkowych w planie na 2020 rok ujęto następujące dochody” dodaje się:
 • kwotę 716.802,74 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263- Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole –Piotrkowice”,
 • kwotę 646.578,36 zł na zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica”.

Wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

Debata

Przewodniczący Rady rozpoczął realizację kolejnego podpunktu porządku obrad.Otworzył debatę nad Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Konińskiego.

Jako pierwsza głos zabrała Anna Woźniak, która przedstawiła stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027, stanowiące załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

Kolejno głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz, który przedstawił stanowisko klubu Towarzystwa Samorządowego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027. Stanowi ono załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął debatę i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad.

Głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2019 r. wraz z dziś przedstawionymi w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że nikt z Radnych nie zgłosił wniosku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi przez Radę Powiatu autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych W jego wyniku Rada jednogłośnie tj. 24 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020

Po wznowieniu obrad, przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 17. punktu porządku obrad. Poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 w terminie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Prace nad tym dokumentem odbywały się zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr XL/223/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr XXX/249/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr VII/60/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Prace komisji Rady Powiatu nad rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej odbyły się 27 i 28 listopada bieżącego roku.

Wszystkie komisje Rady wypracowały opinie w tej sprawie i przekazały je do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wypracowała opinię zbiorczą w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020 i przekazała ją Zarządowi Powiatu Konińskiego 28 listopada 2019 roku.

Przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu przedstawienia projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Jego wystąpienie stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady

Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poprosił kolejno przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawiła radna Maria Wróbel – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawiła radna Anna Woźniak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawił radny Sławomir Ławniczak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawił radny Maciej Kwiryng – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawił radny Henryk Kryk – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawiła radna Halina Lenartowicz – Przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawił radny Piotr Maciejewski – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2020, którą przedstawiła radna Żanetta Matlewska – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że zgodnie z trybem procedowana nad projektem uchwały budżetowej odczytana zostanie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie. W tym celu udzielił głosu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu.

Uchwała Nr SO-0952/18/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020, którą odczytał Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu

Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 6.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020” wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu – Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu budżetu na rok 2020.

Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu przedstawił przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 6.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020” zgodnie z załącznikiem nr 72 do niniejszego protokołu.

Ponadto przekazał, że w wyniku dzisiejszych zmianami wprowadza się następujące autopoprawki:

 1. W postanowieniach Uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020, dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.363.381,10zł. O tę samą kwotę zmieniają się dochody majątkowe, wydatki budżetu oraz wydatki bieżące. Wyjaśnił, że środki te pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostają wpisane do roku 2020.
 2. W załączniku nr 1 „Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020” zwiększa się w dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.363.381,10 zł, w tym:   
  1. kwotę 716.802,74 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 04.11.2019 r. do umowy zawartej w dniu 26.07.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole – Piotrkowice” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
  2. kwotę 646.578,36 zł zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do umowy zawartej w dniu 26.07.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin – Rudzica” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 3. W załączniku nr 2 − „Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020” do uchwały wprowadza się następujące autopoprawk

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, w tym:

 • zwiększa się o kwotę 141.300,00 zł plan wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ZDP w Koninie.
 • zwiększa się o kwotę 181.656,00 zł. plan wydatków w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PODGiK w Koninie.
 • zwiększa się o kwotę  370.200,00 zł. plan wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników DPS w Ślesinie.
 • zwiększa się o kwotę 96.900,00 zł. plan wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PCPR w Koninie.
 • zwiększa się o kwotę 17.100,00 zł. plan wydatków w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PCPR w Koninie.
 • zwiększa się o kwotę 487.825,10 zł. plan wydatków w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PUP w Koninie.
 • zwiększa się o kwotę 68.400,00 zł. plan wydatków w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PCPR w Koninie.

Wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2020. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

Debata

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2020 rok.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię Klubu. Stanowi ona załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrała Anna Woźniak, która w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła opinię Klubu, która stanowi załącznik nr 74 do niniejszego protokołu. Ponadto, dostrzegając progres w zakresie wydatków inwestycyjnych, zapytała jaki jest udzial powiatu, a jaki funduszu dróg samorządowych w realizacji tych przedsiewzięć?

Kolejno głos radny Tadeusz Słodkiewicz, który w imieniu Klubu Towarzystwa Samorządowego przedstawił stanowisko Klubu. Stanowi ono załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski. Przedstawił stanowisko Klubu Nasz Powiat, stanowiące załącznik nr 76 do niniejszego protokołu.

Starosta Koniński – odpowiadając radnej Annie Woźniak powiedział, że dofinansowanie dwóch projektów, na które wnioski były złożone jeszcze w roku 2018, tj. Konin-Rudzica i Różopole-Piotrkowice wynosi 50%. Natomiast dofinansowanie trzech projektów składanych wiosną roku bieżącego tj. Krzymów-Paprotnia, Lisiec Wielki-Niklas oraz Piotrkowice-Licheń i Grąblin-Wola Podłężna wynosi 60%. Na projekty składane jesienią wystąpiliśmy o dofinansowanie w wysokości 80%, jednak jeszcze nie ma decyzji w jakiej wielkości to dofinansowanie będzie oraz, które projekty się zakwalifikują do realizacji.

Odnosząc się do słów radnego Tadeusza Słodkiewicza Starosta Koniński powiedział, że temat zakupu sprzętu do ZDP w Koninie został już poruszony, jednak należy pamiętać o wszystkich kosztach z tym związanych. Bowiem zakup urządzenia np. do malowania linii to nie tylko koszt zakupienia tego sprzętu, ale również koszty farby oraz zatrudnienia dodatkowego pracownika. Starosta powiedział, że na pewno nie w całości, ale w części wniosek ten zostanie zrealizowany w 2020 r., po to by usprawnić bieżące utrzymanie dróg. Jednak poprosił wszystkich, aby pamiętali o kosztach jakie niesie za sobą zakup dodatkowych urządzeń. Jeżeli chodzi o działkę w Sompolnie, dokonana jest wycena działki przez rzeczoznawcę. Starosta myśli, że w najbliższym czasie podjęte zostaną rozmowy i negocjacje z właścicielem.

W związku z brakiem dalszych chętnych do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady zamknął debatę w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu obrad.

Głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 przedstawione we wniosku z dnia 6.12.2019 r. oraz uzupełnione przez Skarbnika Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 wraz z przyjętymi przez Radę Powiatu autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 23 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 78 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 79 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji na 2020 rok

Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie Komisje przedstawiły swoje plany pracy na 2020 r. Powyższe plany, a także projekt planu pracy Rady Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Proponowany plan pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy Komisji Rady Powiatu są dokumentami otwartymi. W miarę potrzeb Rada i Komisje będą rozpatrywały również inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan pracy Rady Powiatu Konińskiego i plany pracy Komisji na 2020 rok nie wnosząc żadnych uwag. Dokument ten stanowi załącznik nr 80 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz neurologii i oddziału udarowego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie jest inicjatywą Komisji Spraw Społecznych i wynika z aktualnej sytuacji w konińskim szpitalu. Materiał ten radni otrzymali bezpośrednio przed obradami. Poprosił zatem Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o przedstawienie treści stanowiska proponowanego przez Komisję.

Proponowane przez Komisję Spraw Społecznych stanowisko, przedstawione przez Przewodniczącą Komisji – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 81 do niniejszego protokołu.

W dyskusji nad projektem uchwały jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zapytał czy wiadomo jaki jest postęp rozmów dyrekcji szpitala z lekarzami ortopedami. Na dzień 18 grudnia zostało zawarte porozumienie z neurologami. Sprawa ortopedii natomiast była wciąż otwarta. Lekarze ortopedzi z konińskiego szpitala mają stawki o 50% niższe niż w szpitalach w Ostrowie, Kaliszu czy Poznaniu. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca. Podkreślenia wymaga fakt, że konińska ortopedia jest jedynym oddziałem w regionie, który przyjmuje nagłe przypadki. Z informacji posiadanych przez radnego wynika, że 27 grudnia miały być prowadzone rozmowy dyrekcji szpitala z ortopedami. Zapytał jaki efekt przyniosły rozmowy? Samorządy są mocno zaniepokojone problemem. Sprawa bowiem dotyczy 360 tys. mieszkańców naszego regionu. Stanowisko jest jak najbardziej zasadne i na pewno wszyscy radni będą głosowali za jego przyjęciem.

Przewodniczący rady udzielił głosu radnej Marii Wróbel, która w konińskim szpitalu pełni funkcję naczelnej pielęgniarki. Trzy miesiące temu lekarze neurolodzy złożyli wypowiedzenia warunków pracy. Ich praca oparta była na kontraktach. Wskutek prowadzonych rozmów dyrekcja szpitala doszła do porozumienia z lekarzami i stawki godzinowe dla neurologów zostały podwyższone. Oddział neurologii i udarowy od 1 stycznia 2020 roku został zabezpieczony. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku oddziału ortopedycznego. Umowy kontraktowe z tymi specjalistami trwały do końca grudnia. W trakcie rozmów lekarze nie byli zadowoleni z przedstawianych propozycji. Trzeba pamiętać, że sytuacja konińskiego szpitala jest bardzo trudna, a mianowicie szpital ma 14 milionów straty w 2019 roku. Złożona lekarzom propozycja wynosiła 90 zł za godzinę do końca kwietnia i 120 zł za godzinę od 1 maja, w drodze ogłoszonego konkursu (bo takie są zasady zawierania kontraktów). Lekarze otrzymali propozycje umów z powyższymi propozycjami, ale niestety spotkały się one z ich dezaprobatą. Żądania lekarzy sprowadzały się do 120 zł za godzinę od 1 stycznia. Jest to 50 % więcej niż dotychczasowa stawka. Jest to duża kwota dla szpitala. W miniony piątek doszło do kolejnych rozmów z lekarzami ortopedami. Zaproponowano, że dostaną oni żądane 120 zł za godzinę, ale będą również zabezpieczali pacjentów urazowych na SOR. Dodała, że z SOR w całej Polsce są duże problemy, wynikające z finansowania i braku lekarzy. Lekarze za żadne pieniądze nie chcą pracować na SOR. Przekazała, że z informacji uzyskanych przed chwilą wynika, że lekarze zapewniają, że podpiszą porozumienia. Jest to ostatni dzień na rozstrzygnięcie sprawy. Wyraziła nadzieję, że oddziały zostaną zachowane i przynajmniej na jakiś czas problem zostanie zażegnany. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że za lekarzami wymienionych specjalności może ruszyć „lawina”. Głównym źródłem finansowania szpitali jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli nie będzie zmian systemowych, to szpital nie zmieści się w kilkudziesięciu milionach straty. Podwyżki dla lekarzy generują kolejne koszty dla szpitala (ok 600 tys. zł – 800 tys. zł dodatkowych kosztów dla oddziału). Szpitali podobnych do konińskiego jest w Polsce ok 800. Może kaliski jest w nieco lepszej sytuacji, ale zaznaczyła, że nie chce się na ten temat wypowiadać. Dodała, że trzeba dbać o swoich pacjentów.

Radna Halina Lenartowicz powiedziała, że w negocjacjach pojawiła się również sprawa zwiększenia etatów i zabezpieczenia dodatkowego lekarza, po to, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie SOR. Dodała, że niestety koniński SOR ma złą opinię. Zapytała czy warunek dotyczący dodatkowego lekarza został spełniony?

Radna Maria Wróbel powtórzyła, że zarówno lekarze neurolodzy, jak i lekarze ortopedzi zobowiązali się, że pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, trafiających na SOR będą zabezpieczali. Stąd tak wysokie stawki. Powtórzyła, że lekarze nie chcą pracować na SOR, bo to trudna i wyczerpująca praca. Lekarze nawet za 160 zł za godzinę pracy na SOR nie są zainteresowani. Problem tkwi w systemie, który wymaga zmiany.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz neurologii i oddziału udarowego. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 82 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz neurologii i oddziału udarowego stanowi załącznik nr 83 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Wnioski i oświadczenia radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwsza głos zabrała radna Anna Juszczak, która podziękowała fundacji Energa z prezesem fundacji panem Olafem Dramowiczem za przekazanie środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Szczególne podziękowania należą się pracownikom grupy Energa i ich rodzinom za wybiegane i wyjeżdżone kilometry. Jest to odległość na księżyc i z powrotem. Dzieci na pewno ucieszyły się również z otrzymanych prezentów 6 grudnia. Podziękowała również panu Staroście za dobre słowo.

Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował radnej Annie Juszczak za zaangażowanie w tę akcję.

Radny Tadeusz Słodkiewicz poinformował, że dzięki zaproszeniu Starosty Konińskiego 11 grudnia 2019 r. uczestniczył w spotkaniu nt. sprawiedliwej transformacji wielkopolski wschodniej. Spotkanie było podsumowaniem wszystkich dotychczasowych działań w tym zakresie. Meritum jest takie, że uzgodniono, iż zostaną powołane grupy tematyczne: ds. środowiska, energetyki, infrastruktury i polityki społecznej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Koninie. Wyraził nadzieję, że będą oni informowali Zarząd Powiatu o podejmowanych w tym obszarze działaniach. Dodał, że warto przystąpić do prac w tym zakresie.

Starosta Koniński podziękował radnym za jednogłośne poparcie budżetu powiatu na rok 2020. Jest to dla Zarządu Powiatu mobilizujące. Wyraził nadzieję, że wiele oczekiwań będzie można spełnić, zarówno w zakresie dróg, jak i w innych obszarach, które są równie ważne. Przekazał życzenia noworoczne wszystkim radnym.

Przewodniczący Rady przypomniał o potrzebie potwierdzania odebrania materiałów na sesję i posiedzenia komisji.

Następnie zapraszając radnych na samorządowe spotkanie noworoczne, które odbędzie się 9 stycznia, przekazał w imieniu własnych i wiceprzewodniczących rady życzenia noworoczne.

Punkt 21

Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął XIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk
Kierownik Biura Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-02-25 10:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 12:03:54)
Lista wiadomości