logo
logo bip

Protokół nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 listopada 2019 roku

BR.0002.9.2019

Protokół nr XII/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 28 listopada 2019 roku

XII sesja odbyła się 28 listopada 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1340.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku obrad głos zabrała radna Anna Woźniak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która złożył wniosek o włączenie do porządku obrad po punkcie 8. dodatkowego zaganiania w brzmieniu:

 1. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji uzasadniając powyższy wniosek powiedziała, że Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu kontroli na rok przyszły na zaplanowanym odpowiednio wcześniej posiedzeniu w dniu wczorajszym, a zatem po przesłaniu radnym materiałów sesyjnych. Zgodnie z § 53 ust. 1 i 2 statutu powiatu konińskiego Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia Radzie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się prawdopodobnie pod koniec grudnia, a zatem włączenie tej sprawy do dzisiejszego porządku obrad Rady pozwoli zachować regulacje, a w szczególności termin określony w statucie powiatu konińskiego.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad zagadnienia w brzmieniu ,,Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok”. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 23 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 9. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XI obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z XI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za” przyjęła protokół nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 października 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył trzy posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Starosta odniósł się do jednej z nich, a mianowicie do uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Pomocy Społecznej w Ślesinie – Joannie Wołyńskiej na dysponowanie środkami finansowymi w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie kotła warzelno-parowego oraz zmywarki. Wartość urządzeń to kwota 28.315,00 zł, jednak na zakup ten pozyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 22.652,00 zł. Powiat na ten cel przeznaczy drugą część tj. 5.663,00 zł.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie Starosta Koniński przekazał, że 6 listopada w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin odbyło się spotkanie, na którym zdecydowano o powołaniu grupy roboczej ds. restrukturyzacji regionu konińskiego. W grupie tej mają uczestniczyć przedstawiciele Kopalni, związków zawodowych, Starostwa Powiatowego, Miasta Konina, Urzędu Pracy oraz przedstawiciele innych jednostek i instytucji, które do tego celu byłby niezbędne.

Kolejno przekazał, że zdjęcie pana Andrzeja Kowalczyka, mieszkańca DPS w Ślesinie, które było zaprezentowane na przedostatniej sesji Rady Powiatu, zajęło 2 miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Praca ta ponadto została zgłoszona do konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych pod hasłem ,,Podróże moich marzeń”. W konkursie tym praca została nagrodzona I miejscem. Podczas gali finałowej konkursu, która odbyła się na Zamku Królewskim pan Andrzej Kowalczyk odebrał z rąk Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Duda pamiątkową statuetkę oraz nagrodę – bon zakupowy o wartości 500 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę pieniężną otrzymała również placówka zgłaszająca do konkursu zwycięską pracę. Czek na 6 tysięcy złotych dla DPS w Ślesinie odebrała dyrektor placówki – pani Joanna Wołyńska.

Młodzież z technikum żywienia i usług gastronomicznych w ZSEU w Żychlinie kolejny raz udowodniła, że liczy się na ogólnopolskiej scenie kulinarnej. Uczniowie szkół gastronomicznych z całego kraju spotkali się 14-15 listopada w Krakowie, by spróbować swoich sił w I teście kulinarnym zorganizowanym przez sieć hurtowni MAKRO. Szkołę w Żychlinie reprezentowali Wiktoria Wojtaś i Damian Durski, którzy dostali się do zmagań finałowych bez eliminacji jako zwycięzcy pierwszej edycji konkursu „Wyzwanie Makro Chefs”. Duet z Żychlina uplasował się na wysokim, piątym miejscu. Uczniowie otrzymali wyróżnienia. Dodatkowo, nauczycielka i opiekunka zdolnego duetu – Katarzyna Hryciuk – wygrała konkurs fotograficzny-instagramowy, gdzie zadaniem było pokazanie na zdjęciu jak najwięcej kulinarnych doznań i emocji z kolacji, na którą zostały zaproszone wszystkie zespoły.

W tegorocznej – szesnastej już edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” zwycięzcą został Adam Kałduński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jak zwykle w ciągu dwóch dni, rywalizowało sześcioro młodych pianistów z całego kraju. Jury przewodniczył prof. Andrzej Tatarski. Uroczyste podsumowanie festiwalu odbyło się w żychlińskim pałacu Bronikowskich, gdzie podczas koncertu „Chopin w blasku świec” wręczono nagrody i wyróżnienia.

Kolejno przekazał, że w dniu 16 listopada br. po raz czwarty z rzędu a 7 w historii duet ze Starostwa tj. kierowca Paweł Figurski oraz pilot – Karol Baranowski, zwyciężył w XIII Samochodowym Rajdzie Nawigacyjnym dla Samorządowców.

W listopadzie br. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia od władz samorządu województwa wielkopolskiego. Najpierw, podczas konferencji 21 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu z okazji 25-lecia EURES w Unii Europejskiej i 15-lecia w Polsce, koniński PUP został doceniony za szczególną aktywność oraz podejmowane działania w ramach sieci EURES w Wielkopolsce w latach 2004-2019. Z kolei w miniony poniedziałek (25 listopada) Koniński Urząd Pracy został wyróżniony w inicjatywie „Liderzy Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS” jako jeden z trzech najlepszych urzędów pracy w Wielkopolsce pod względem ilości i jakości aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przyznana nagroda w kwocie 20 tys. zł., została odebrana podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Kolejno przekazał, że 26 listopada odbyła się 20. „Wystawa Prac Plastycznych Osób Niepełnosprawnych”. Wernisaż prac autorstwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie odbył się w tamtejszym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Oprócz prac malarskich, rzeźb, czy grafiki ekspozycję powiększono o fotografię. Do tego przyczynił się sukces Andrzeja Kowalczyka – autora zwycięskiego zdjęcia w tegorocznym finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Na koniec Starosta powiedział, że jubileuszowa ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 11 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Radny Tadeusz Słodkiewicz – poprosił o udzielenie informacji na temat grupy roboczej ds. restrukturyzacji, a dokładnie chodzi o sprawiedliwą transformację. Radny przypomniał, że temat ten był poruszony podczas październikowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Koninie. Być może problematyka transformacji nie jest doceniona, jednakże trzeba liczyć się z tym, że chodzi o pieniądze, jakie mogą być skierowane na tą transformację. Stąd zapytał, kto z przedstawicieli Starostwa Powiatowego będzie uczestniczył w tej grupie roboczej? Kolejno zwrócił się do Przewodniczącego Rady, czy nie byłoby wskazane oddelegować jakiegoś radnego do sprawowania funkcji obserwatora przy tej grupie roboczej?

Starosta - powiedział, że w najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie organizacyjne, po którym będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Wtedy dowiemy się jak wielka grupa osób będzie mogła uczestniczyć w tychże spotkaniach. Starosta jednak uważa, że zapewne nie będzie przeszkód do tego aby Wysoka Rada mogła wydelegować swojego przedstawiciela. Zapewne wszelkie kwestie zostaną ustalenia na wspomnianym spotkaniu organizacyjnym. Dodał również, że w spotkaniu tym będzie na pewno uczestniczyła większa grupa pracowników Starostwa.

Przewodniczący Rady – dodał, wkrótce zapewne organ się ukonstytuuje oraz określi strukturę i kierunki działania. Być może Rada Powiatu będzie mogła delegować do pracy w nim swego przedstawiciela, a może nawet dwóch przedstawicieli.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. W związku z tympoinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznejzostał radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 6. punktu porządku obrad. W związku z tympoinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę. Jednocześnie zaprosił Przewodniczących Klubów na spotkanie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że, w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski podpisał aneks nr 1 do umowy zawartej 26 lipca 2019 r. na dofinansowanie zadania pn ,,Przebudowa drogi nr 3212P Konin-Rudzica”. W aneksie tym kwota dofinansowania na to zadanie będzie wynosić 3.232.892,00 zł, przy czym wydatki ponoszone z tego źródła w roku 2019 wyniosą 2.586.313,64 zł, a w 2020 roku 646.578,36 zł.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Radny Bogdan Kołodziejczak – zapytał, jakie działania zamierza podjąć Zarząd w temacie oświaty, bo wygląda na to, że ten rok budżetowy możemy zamknąć kwotą około 8 mln zł dofinansowania z naszych środków?

Kolejno powiedział, że mimo iż Komisja Rozwoju i Infrastruktury składała wniosek o ujęcie w budżecie na 2020 r. zakupu maszyny do malowania linii, nie zostało to zrobione. Zadał więc następujące pytania: Czy nadal będziemy korzystać z usług firm zewnętrznych w tym zakresie? Czy ZDP nie jest zainteresowany tym tematem i czy może dokonać tego zakupu z własnych środków? Podkreślił, że jest to ważna sprawa, gdyż do realizacji 20% naszych potrzeb wydajemy ponad 100 tys. zł, a sama maszyna kosztuje poniżej 100 tys. zł.

Przewodniczący Rady powiedział że te pytania winny być postawione przez radnego w punkcie ,,Wnioski i oświadczenia radnych”, Przypomniał, że obecna debata dotyczy budżetu powiatu na ro bieżący. Natomiast pytania radnego związane są z projektem uchwały budżetowej na 2020 r., którym Rada będzie się zajmować na następnej sesji. Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy do przedstawionych pytań możemy wrócić w 10. punkcie porządku obrad?

Radny Bogdan Kołodziejczak – wyraził zgodę na propozycję Przewodniczącego.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 8. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ponadto dodał, uwzględnione zostaną zmiany dotyczące finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przedsięwzięcia Konin-Rudzica.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła przewodnicząca komisji Maria Wróbel stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował że zgodnie z postanowieniami § 53 ust 1 Statutu Powiatu Konińskiego Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu roczny plan kontroli do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy. Komisja Rewizyjna dopełniając postanowień tego zapisu przedstawiła plan kontroli na 2020 rok, który stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Komisja Rewizyjna zawarła w proponowanym planie 4 kontrole, czyli po jednej kontroli na każdy kwartał, określając ich zakres, a także terminy.

Przypominał również, że Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania.

W związku z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Punkt 10

Wnioski i oświadczenia radnych

Radny Ryszard Nawrocki – przekazał, że w dniu 30 października Zarząd upoważnił go do prowadzenia rozmów i konsultacji z Ministrem Edukacji w sprawie złożonego przez Starostę wniosku o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy oświatowej w związku z wprowadzoną reformą oświaty oraz wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych. W dniu 26 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Warszawie, w wyniku którego strona rządowa tj. Resort Edukacji przyznał powiatowi konińskiemu kwotę 230 tys. zł z własnej rezerwy oświatowej.

Kolejno radny poinformował, że istnieje możliwość pozyskania kolejnych środków na zadania powiatu jeszcze w roku bieżącym tj. w 2019 r. z rezerwy subwencji ogólnej. Wyjaśnił, że Zespół Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w dniu 26 listopada zaakceptował wysokość dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej do podziału jeszcze w 2019 r. Dla samorządów gmin i powiatów łączna kwota wynosi 302 mln zł. Samorządy gmin i powiatów mogą składać wnioski z w/w/ rezerwy subwencji ogólnej. Radny dodał, że szczegółowe informacje przedstawił na dzisiejszym Zarządzie, celem szybkiej reakcji i ewentualnego przygotowania oraz złożenia stosownych wniosków do Ministerstwa Finansów na zadania własne powiatu.

Ponadto radny uzgodnił dzisiaj z Przewodniczącym Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej – wójtem Pawłem Szczepankiewiczem, że takowa informacja jutro zostanie przekazana wszystkim gminom powiatu konińskiego.

Następnie poinformował, że Zespół Finansów Publicznych na ostatnim spotkaniu z udziałem strony rządowej wyłączył z porządku posiedzenia temat:

,,Zaopiniowanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek sektora terytorialnego w roku 2020 r.”. Dodał, że jest to projekt z 24 października, który jest umieszczony na stronie Ministerstwa Edukacji. Głównym powodem wyłączenia punktu jest zbyt niska kwota bazowa, która wynosiła 5.986 zł na 1 ucznia, podczas gdy w roku 2019 wynosiła ona 5.568 zł. Uznano, że wzrost o 418 zł jest nie do przyjęcia. Dlatego też, znając trudną sytuację budżetów powiatów i gmin, jeśli chodzi o oświatę, strona rządowa musi przyjąć do wiadomości i realizacji, że za dodatkowymi zadaniami oświatowymi muszą iść dodatkowe środki.

W dokumencie tym ponadto: nie uwzględniono nowych zadań oraz zmian obecnych zdań, wystąpiły zbyt niskie wagi w algorytmie podziału szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych - szczególnie szkoły niepubliczne zostały źle potraktowane, nie podwyższono wagi dla uczniów kształcących się w szkołach zawodowych. Projekt ten odrzuciły wszystkie korporacje tj. Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich i Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, którego powiat koniński jest członkiem. Nowy termin do zaopiniowania został ustalony na 17 grudnia. Kolejno radny skierował prośbę do skarbników poszczególnych gmin o składanie propozycji i sugestii co do tej subwencji oświatowej na 2020 r.

Kolejno poinformował, że 21 listopada odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym również uczestniczyło Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na spotkaniu przyjęto stanowiska w takich obszarach jak:

 1. w sprawie systemu dotacji celowych na zadania zlecane przez Wojewodę z zakresu spraw obywatelskich i oświaty. Bowiem nie ma pełnego pokrycia, a powiaty i gminy nie powinny dopłacać do zadań zlecanych, jeśli chodzi o zadania administracji rządowej.
 2. w sprawie korekty rozwiązań funkcjonujących w obszarze oświaty. Do tej pory subwencja oświatowa w samorządach pokrywa średnio nieco ponad 65% wszystkich wydatków oświatowych. W przypadku Starostwa jest to kwota 7 mln zł.
 3. w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w Domach Pomocy Społecznej statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki z Narodowego Funduszu Zdrowia lub z dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Na dzień dzisiejszy całość finansowania spoczywa na zarządcach DPS czyli Radzie Powiatu. Radny dodał, że zakresy tych czynności jednoznacznie kwalifikują się do tego finansowania, tym bardziej, że utrzymanie obecnych dysproporcji paraliżuje prace domów pomocy społecznych z powodu braku personelu. Dodał również, że w większości krajów pielęgniarki pracujące w DPS-ach masowo odchodzą do szpitali i przychodni, które zapewniają o wiele lepsze warunki płacowe.
 4. w sprawie destruktu. Radny poinformował, że zostały zakończone prace nad zmianom dotychczasowego rozporządzenia, które ureguluje docelowo status prawny destruktu, tzn. nie będzie posiadał kodu odpadu. I tym samym, jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne, gminy będą mogły go wykorzystać do modernizacji dróg. Radny dodatkowo poinformował, że projekt w tej sprawie jest przygotowany, trwają jeszcze dodatkowe uzgodnienia i konsultacje międzyresortowe.

Przewodniczący Rady – odniósł się do słów radnego Ryszarda Nawrockiego. Powiedział, że jeśli chodzi o subwencję ogólną należy pamiętać, że mamy tylko miesiąc na zatwierdzenie wniosku i na wydatkowanie środków. Mimo iż temat jest trudny, można go podjąć i zobaczyć w jakich obszarach się uda go zrealizować. Niemniej jednak należy szybko działać, tym bardziej, że dotyczy to budżetu tego roku. Być może Zarząd znajdzie rozwiązanie, które pozwoli zwrócić się o środki z tej subwencji ogólnej jeszcze w tym roku.

Jeżeli chodzi o zadania zlecone z administracji rządowej Przewodniczący Rady podziela zdanie radnego, co do tego, że instytucje rządowe ,,kroją” samorządy. Już od kilku lat ten problem narasta, a najbardziej odczuwalny jest w małych samorządach. Straty będące wynikiem niedoszacowania subwencji oświatowej w dużych miastach typu Warszawa, Wrocław czy Gdańsk nie przynoszą dużych konsekwencji, czasem bowiem wystarczy ograniczyć inwestycje. Jeżeli niedoszacowanie na poziomie 1 mln występuje w gminie, ma ona już problem z domknięciem budżetu. Przewodniczący Rady powiedział, że 7 mln o których mówił radny to nie jest całkowity koszt utrzymania oświaty; a kwota, którą w tym momencie powiat musi dołożyć ze środków własnych. Całkowity koszt utrzymania oświaty podstawowej to koszty rzędu 20 mln zł. Warto również zaznaczyć, że w przypadku otrzymania subwencji i prawidłowego algorytmu te 7 mln zł powiat mógłby przeznaczyć na inwestycje.

Radny Sławomir Ławniczak – złożył dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył usprawnienia prac ZDP w Koninie. Radny jako członek Komisji Rewizyjnej osobiście był na kontroli w jednostce i przyznał, że rzeczywiście istnieje potrzeba zakupu maszyny do malowania, a być może również ciągnika, który usprawniłby wycinkę drzew i krzewów oraz inne prace porządkowe na poboczach. Radny zdaje sobie sprawę z tego, że debata o budżecie na 2020 r. odbędzie na przyszłej sesji i zapewne w budżecie pierwotnym tych pieniędzy się nie poszuka, jednak zdaniem radnego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wolnych środków należałoby nad tym tematem się pochylić. Dodał, że wierzy, iż zapewne większość radnych jest tego samego zdania.

Drugi wniosek radnego wynika z wczorajszych posiedzeń komisji i pewnych niepotrzebnych niedomówień i uwag. Dotyczy to partycypowania przez gminy w kosztach inwestycji prowadzonych przez powiat. Radny oczekiwałby, aby Zarząd zaproponował schemat, który mówiłby o tym czy powiat oczekuje partycypacji gmin i w jakiej procentowej wysokości. Wczoraj pojawiła się informacja, że bywają sytuacje, w których część inwestycji jest finansowana przez gminy np. sama droga jest wykonywana przez powiat, natomiast wszystko to, co znajduje się wokół niej czyli chodnik, oświetlenie przez gminy. Radny zaznaczył, że nie narzuca odpowiedzi, natomiast oczekuje przyjrzenia się temu problemowi i skonstruowania wspólnego porozumienia w tym kierunku, tak aby wszystkie gminy były traktowane równo.

Przewodniczący Rady przyłączył się do wniosku przedmówcy, który jest w zasadzie kontynuacją wniosku radnego Bogdana Kołodziejczaka. Powiedział, że z uwagi na to, że budżet powiatu jest zwykle modyfikowany w ciągu roku następnego około 10-12 razy, zapewne pojawią się możliwości budżetowe pozwalające dokonać zakupu dodatkowego ciągnika i urządzenia do malowania pasów.

Radny Bogdan Kołodziejczak – powiedział, że w wskazanej kwestii musi być również dobra wola drugiej strony, ponieważ dla przykładu – maszyna do malowania wymaga fachowej obsługi, którą ZDP musiałby zapewnić. A więc należy odpowiedzieć na pytanie czy ZDP jest w stanie znaleźć osobę, która potrafiłaby obsługiwać tę maszynę? Nie róbmy tego na siłę, gdyż nie sztuką jest kupić, sztuką jest ją odpowiednio wykorzystać. Maszyna ta na pewno by się sprawdziła, jednak radny chciałby, aby również ta druga strona podjęła działania.

Kolejno złożył wniosek o podjęcie działań przez Zarząd, zmierzających do poprawy wpływu podatku od osób fizycznych. Rozmawiając o wydatkach należałoby pomyśleć skąd tak naprawdę biorą się pieniądze. Wpływy z podatku od osób prawnych z całego powiatu to kwota poniżej 400 tys. zł. Największy wpływ z podatku mamy od osób fizycznych. Gminy zwiększają podatki, zapominając jednocześnie o tym, że dochód wypracowany przez podmioty działające na terenie danego samorządu w 40% i tak zostanie w tej gminie. Tu jest największy kapitał. Radny powiedział, że z kolei miasta na prawach powiatu otrzymują dodatkowo 10,25%. Są to ogromne pieniądze, bowiem około 50% wypracowanych zysków zostaje w gminie. Za chwilę taka sama sytuacja będzie w przypadku podatku od osób fizycznych. A jest to przecież największa grupa osób, która przynosi największe dochody dla gmin i powiatu. Radny chciałby aby Zarząd zajął się tym tematem.

Przewodniczący Rady – powiedział, że Zarząd nie ma na to wpływu, gdyż środki z podatku od osób fizycznych pochodzą z redystrybucji środków. Zatem największy udział ma Skarb Państwa i gminy, z kolei powiat w podatku od osób fizycznych ma 10,25%. Jeżeli chodzi o ściągalność podatku jest to kwestia, na którą samorząd również nie ma wpływu, wszelkie wyliczenia są dokonywane przez właściwe urzędy skarbowe. Wyliczone środki w formie redystrybucji z budżetu centralnego trafiają do budżetu powiatu. Jedyny wpływ na wysokość dochodów z tytułu podatku ma aktywność zawodowa mieszkańców powiatu, bowiem im większa grupa osób będzie pracować i im więcej będzie zarabiać, tym większy będzie wpływ z tego podatku.

Radna Żanetta Matlewska – ponowiła prośbę wczoraj skierowaną na posiedzeniu Komisji, co do tego, aby dla radnych została przygotowana symulacja wydatków w zakresie inwestycji, które zostały zrealizowane w 2019 r. Radnej głównie chodzi o inwestycje drogowe, a więc o uwzględnienie następujących danych: jaki jest udział powiatu i udział gmin w poszczególnych inwestycjach oraz gdzie zostały one przeprowadzone. Symulacja taka pozwoli szerzej przyjrzeć się tej tematyce.

Radny Bogdan Kołodziejczak – w kwestii wyjaśnienia powiedział, że z podatku od osób fizycznych gmina otrzymuje 39,34%, natomiast powiat 10,25%. Są to ogromne pieniądze, a radny oczekuje jakiejkolwiek, choć najmniejszej pomocy w tym zakresie. Jeżeli powiat stać na wspieranie innych przedsięwzięć, to również stać go na 1000 zł podwyżki dla fachowców pracujących w Urzędzie. Bowiem częstokroć podatnicy czekają na drobny dokument, który jest potrzebny do wyceny biegłego czy do banku. To są drobne rzeczy, o których się zapomina.

Przewodniczący Rady powiedział, że chyba radnemu bardziej chodziło o wzrost podatków, będący skutkiem aktywizacji zawodowej.

Radny Bogdan Kołodziejczak – powiedział, że grupa przedsiębiorców jest zapominana. Najlepszym tego przykładem jest Gala Jubileuszowa, na której nie poświęca się nawet 5 min nominowanym firmom, po to by chociażby pokazać czym ta firma się zajmuje. A przecież to oni są najważniejsi, gdyż wypracowują dochody dla nas. Zwykle czas ten poświęcamy politykom, którym jesteśmy wdzięczni za to, że nie ma bezrobocia w powiecie. A przecież to małe firmy rodzinne generują potwornie duże obroty. Jednak w niektórych płaszczyznach firmy te potrzebują pomocy, np. w formie szkoleń. Radny w tej kwestii oczekiwałby pomocy.

Radny Ryszard Nawrocki – powiedział, że obecnie głównymi źródłami dochodów gmin są dochody własne i udziały w podatku PIT. Wiadomym jest, że jeżeli aktywność będzie zdecydowanie większa ze strony przedsiębiorców, którzy jednocześnie zostaną dowartościowani wobec własnego kodeksu przedsiębiorczości, to gminy będzie automatycznie stać na to, aby w większym zakresie współfinansować zadania powiatu. Wszelkie głosy w tym zakresie są aktualne i zasadne, tym bardziej że ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST się zdewaluowała. Przez to też jest powołany zespół, który przygotuje nową ustawę o dochodach JST. Zdaniem radnego w ustawie musi zostać wszystko jasno określone i sprecyzowane - jeżeli zadania idą do gminy czy powiatu muszą za nim iść pieniądze. Dodatkowo powiedział, że np. system czeski jest tak ukształtowany, że wynagrodzenia pochodne są finansowane przez rząd, a utrzymanie obiektów przez samorząd. U nas system ten musi ulec zmianie. Obecnie dążymy do tego, aby udział w podatku PIT dla gmin został zwiększony o 5,47% (z 39%), a dla powiatu o 1,67% (z 10,25%). W chwili obecnej strona rządowa nie chce na ten temat rozmawiać, jednak temat ten będzie dalej analizowany. Jeśli nie będzie pieniędzy na wydatki w oświacie, zadania zlecone, nie będzie również ich na udziały w budowie czy modernizacji dróg. Zasady muszą być jasne, w innym przypadku sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu.

Radny Bogdan Kołodziejczak – powiedział, że należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że siedziby firm są przenoszone do innych powiatów. A pamiętać trzeba, że podatek płaci się tam, gdzie znajduje się siedziba.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na Samorządowe Spotkanie Noworoczne, które odbędzie 9 stycznia 2020 r. Następnie w imieniu własnym i Wiceprzewodniczących Rady wszystkim obecnym na sali życzył zdrowych, wesołych oraz pogodnych a także spędzonych w gronie rodziny i znajomych świąt Bożego Narodzenia.

Punkt 11

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął XII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-13 12:32:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:56:16)
Lista wiadomości