logo
logo bip

Protokół nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 października 2019 roku

BR.0002.8.2019

Protokół nr XI/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 30 października 2019 roku

 XI sesja odbyła się 30 października 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1400.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 9. Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych zadań od 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie obrad

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z X obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z X sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z X sesji pod głosowanie. W obradach uczestniczyło 23 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za” przyjęła protokół nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 września 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Ponadto Zarząd przyjął 16 projektów uchwał, trzy informacje oraz podjął 13 uchwał własnych.

Następnie Starosta odniósł się niektórych uchwał Zarządu, a mianowicie Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie przekazał na rzecz Starostwa samochód osobowy marki volkswagen. Starosta wyjaśnił, że samochód ten był od roku 2007 używany przez DPS, jednak z uwagi na to, że DPS otrzymał nowy samochód z udziałem środków PFRON-u i własnego wkładu, stąd pomysł przekazania go do Starostwa. Kolejno przekazał, że są plany aby samochód, użytkowany przez Starostwo marki mercedes, przekazać dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Jest to samochód 12 letni ale w ocenie fachowców jest w bardzo dobrym stanie z uwagi na liczne remonty.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie Starosta Koniński przekazał, że Sara Stankiewicz - uczennica 3 klasy technikum żywienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, zajęła 3 miejsce w Finale Pucharu Polski Carvingu Polagra 2019. Starosta wyjaśnił, że są to rzeźby wykonywane w dyni i w arbuzie.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że uczniowie trzeciej klasy liceum ZSEU w Żychlinie zdobyli trzecie miejsce w Wojewódzkim konkursie „Pokaż klasę-bądź Ekologiczny”. Organizatorem zmagań był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uczniowie w nagrodę otrzymali 12 tys. zł z przeznaczeniem dla szkoły. Opiekunkami projektu były: nauczycielka biologii Joanna Gadomska oraz nauczycielka geografii Agnieszka Marciniak.

Następnie poinformował, że 11 października uczczony został Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku gospodarzem tego święta był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. Podczas uroczystości 16 nauczycieli zostało wyróżnionych nagrodą Starosty; przyznano również liczne nagrody dyrektorów.

Starosta poinformował ponadto, że 10 października Środowiskowy Dom Pomocy w Ślesinie obchodził swoje 15-lecie działalności.

Tegoroczne targi pracy zostały zorganizowane poza Koninem, a dokładnie w miejscowości Wysokie, gmina Kramsk. Zdaniem Starosty pomysł ten był bardzo dobry, bowiem targi cieszyły się dużym zainteresowaniem - w targach wzięło udział 27 wystawców i pracodawców, przedstawiciele służb mundurowych a także bardzo liczna grupa osób bezrobotnych. Ponadto poinformował, że w przyszłym roku planuje się zorganizować targi pracy w części zachodnio-północnej powiatu a więc w obrębie gmin Wilczyn, Ślesin, Kleczew, Kazimierz Biskupi. Starosta dodał, że w targach mogli wziąć udział nie tylko mieszkańcy gminy Kramsk, ale również mieszkańcy innych gmin.

17 października w Konińskim Domu Kultury odbył się koncert Chopinowski, zorganizowany dla uczczenia trzech jubileuszy, a mianowicie: 170 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, 85-lecia działalności towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz 20 lat kultu Chopinowskiego w Żychlinie i Koninie. Warte jest podkreślenia, że uroczystość uświetnił koncert światowej sławy pianistki profesora Bronisławy Kowali – Prezesa TiFC w Warszawie oraz Filipa Pacześnego, niezwykle zdolnego, młodego pianistę, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

Ponadto wyjaśnił, że przekazanie samochodu dla DPS w Ślesinie nastąpiło 24 października. Jest to jeden z pięciu samochodów, które mają trafić do powiatu konińskiego. Koszt tego samochodu to 125.800,00 zł, z czego 80.000,00 zł stanowią środki z PFRON-u, a 45.800,00 zł to środki z budżetu powiatu.

W dniu 25 października braliśmy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie odbyła się Jubileuszowa 10. edycja największych targów senioralnych w Polsce – VIVA Seniorzy! Wśród laureatów konkursu znalazła się Teresa Ignaszczak, reprezentująca gminę Rzgów w Powiatowej Radzie Seniorów. Laureatka otrzymała wyróżnienie za aktywną działalność na rzecz osób starszych w województwie wielkopolskim.

Ponadto, uczestniczyliśmy w kilku różnych wydarzeniach w powiecie konińskim. Do najważniejszych z nich należała Gala z okazji 100-lecia PCK w Koninie i Gala Jubileuszowa z okazji 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.

Jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne Starosta poinformował, że dobiega końca budowa centrum gastronomicznego przy ZSEU w Żychlinie. Aktualnie trwają odbiory budynku, a tuż po wyposażeniu budynku, które powinno nastąpić w najbliższych dniach Centrum zostanie oddane do użytku. Ponadto rozpoczęła się termomodernizacja pałacu w Żychlinie i obiektów towarzyszących wokół. Firma aktualnie przygotowuje harmonogram robót.

 Kolejno Starosta nawiązał do robót na drogach; jest wiele zadań, które zostały już zrealizowane, takie które są zakończone oraz takie które są dopiero rozpoczęte lub czekają na rozpoczęcie. Z uwagi na przedstawione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie sprawozdanie, Starosta nie będzie do tych kwestii ponownie nawiązywał. Przypomniał tylko, że na trzy inwestycje tj. Paprotnia-Krzymów, Piotrkowice-Licheń i Grąblin-Wola Podłężna, Lisiec Wielki-Niklas, mamy podpisane porozumienie z Wojewodą na finansowanie inwestycji z Samorządowego Funduszu Dróg. Ponadto złożone są trzy kolejne wnioski na dofinansowanie w wysokości 80%, które dodatkowo wsparły 3 gminy. Starosta wyjaśnił, że ustawa taką możliwość przewiduje, jednak wszystko zależy od stanowiska komisji oceniającej.

Punkt 5

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym

Przechodząc do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że podmioty zobligowane przepisami ustawy o samorzadzie powiatowym, wypełniając despozycję art. 25 c. pkt 12 ustawy tj. Starosta Koniński oraz Przewodniczący Rady przedstawiły informację o nieprawidłowościach w nich stwierdzonych oraz podjętych działaniach w tym zakresie. ,,Informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym” radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali informację przedłożoną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w tym roku było znacznie więcej uwag technicznych odnośnie oświadczeń majątkowych, jednak nie wynikają one ze złej woli radnych, ale pewnie z różnej interpretacji przepisów.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym”.

Punkt 6

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedstawił organowi stanowiącemu w terminie określonym w art. 266 ustawy o finansach publicznych tj. do dnia 31 sierpnia ,,Informację z wykonania budżetu powiatu konińskiego za I półrocze 2019.”

Przedłożona przez Zarządu Powiatu ,,Informacja z wykonania budżetu powiatu konińskiego za I półrocze 2019.” spełnia wymagania określone uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą z 30 czerwca 2011 roku w przedmiotowej sprawie. Materiał ten radni otrzymali i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Informacja została skierowana do rozpatrzenia przez wszystkie komisje Rady Powiatu Konińskiego. Komisją wiodącą w tym temacie była Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii poszczególnych komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w omawianej sprawie panią Marię Wróbel – przewodniczącą tej Komisji.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie poprosił pana Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu o zaprezentowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedstawionej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku. Dokument przedstawiony przez Skarbnika Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się z „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku".

Punkt 7

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.”, radni otrzymali 29 sierpnia br. i stanowi załącznik nr 12.

Dokument ten był przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady Powiatu, natomiast Komisją wiodącą w tym temacie była Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii wszystkich Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił radną Marię Wróbel.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z ,,Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.”

Punkt 8

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że radni zapoznali się z ,,Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński”.

Punkt 9

Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych zadań od 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych zadań od 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że radni zapoznali się z ,,Sprawozdaniem Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych zadań od 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.”.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący Rady poprosił zatem Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”. W obradach uczestniczyło 23 radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W sesji uczestniczyło 23 radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/85/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021. W sesji uczestniczyło 23 radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę techniczną, związku z awarią terminala jednego z radnych.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady rozpoczął pracę nad projektami uchwał z zakresu oświaty. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Przechodząc do realizacji 15. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/90/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Przechodząc do realizacji 17. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 40 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/91/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 43 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/92/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie

Przechodząc do realizacji 19. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/932019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie

Przechodząc do realizacji 20. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 49 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/94/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie

Przechodząc do realizacji 21. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnieradni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt przedłożonej przez Zarząd Powiatu uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 52 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/95/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Punkt 22

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.

Przechodząc do realizacji 22. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt przedłożonej przez Zarząd Powiatu uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczących komisji.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 56 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/96/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

Punkt 23

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów

Przechodząc do realizacji 23. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt przedłożonej przez Zarząd Powiatu uchwały był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku oraz Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczących komisji.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 60 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/97/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

W tym momencie na salę obrad wszedł radny Tadeusz Słodkiewicz. Stan radnych – 24.

Punkt 24

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 24. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi konińskiego w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wilczynie, a także pomoc gminy Rychwał na łączną kwotę 160.000,00 zł, w tym 130.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 3234P i 30.000,00 zł na remont chodnika w m. Dąbroszyn, przy drodze powiatowej 2900P.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 64 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 65 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/98/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Punkt 25

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 25. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Ponadto, w związku z wprowadzonymi poza wnioskiem autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie, dochody ogółem oraz dochody bieżące zwiększają się dodatkowo o kwotę 162.500,00 zł. Z kolei dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.500,00 zł. Natomiast wydatki ogółem oraz wydatki bieżące zwiększają się dodatkowo o kwotę 162.500,00 zł.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła przewodnicząca komisji Maria Wróbel stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Perkowski – zapytałczym podyktowany jest wzrost limitu na zimowe utrzymanie dróg o niemal 30% w stosunku do ubiegłego roku?

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg zostały zaplanowane w roku 2019 i 2020 w oparciu o jedno zamówienie publiczne. A z uwagi na brak ofert wykonawców, zimowe utrzymanie dróg nie mogło być dokonane w tej kwocie, która była zapisana w budżecie na rok 2020, dlatego niezbędne było zwiększenie limitu na wykonanie tego zadania.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 69 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 70 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr XI/99/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

Punkt 26

Wnioski i oświadczenia radnych

Radny Ryszard Nawrocki – poinformował wszystkich o istotnych przedsięwzięciach, które były podejmowane i dotyczą samorządu powiatu i samorządów gminnych. Po pierwsze, 2 października br. odbyło się spotkanie z Ministrem Ochrony Środowiska w sprawie składowanego w dużych ilościach destruktu – frezowiny i brakiem możliwości wykorzystania go przez gminy do remontu dróg. Na niniejszym spotkaniu podjęte zostały ustalenia:

− Wiceminister Ochrony Środowiska pan Sławomir Mazurek przyjął argumenty samorządów, co do tego, że destrukt może być zagospodarowany na drogach publicznych, ponieważ nie zawiera szkodliwych składników.

− Minister Ochrony Środowiska podjął decyzję o powołaniu Międzyresortowego Zespołu, którego celem jest przygotowanie w trybie przyśpieszonym zmiany rozporządzenia Ministra, które będzie podstawą prawną do zagospodarowania destruktu. Bowiem w obecnym kształcie prawnym destrukt ma przypisany kod odpadu. Według stanu na dzień 29.10.2019 powołany zespół zakończy pracę w listopadzie. Zatem zagospodarowanie go na inwestycje lokalne będzie możliwe już w okresie wiosennym. Również w dniu wczorajszym, radny rozmawiał z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który potwierdził te ustalenia.

Kolejno, dnia 29.10.2019 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, której radny jest członkiem. Na posiedzeniu Zespół pozytywnie zaopiniował rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na 2020 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego ustalono w wysokości 1 zł/1 litr oleju.

Ponadto radny przedłożył stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie działalności gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich. W opinii Zarządu SGiPW przedsiębiorcy rolni, którzy prowadzą działalność na dużą skalę nie różnią się w swojej aktywności od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Stąd też wymagana jest zmiana ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zespół ds. Finansów Publicznych w dniu wczorajszym przyjął to pod proces legislacyjny. Nie wiadomo jakie będą decyzje odnośnie tego, jednak na zmianę tej ustawy oczekują głównie samorządy gminne, w obrębie których znajdują się gleby klasy V i VI.

Następnie, w dniu wczorajszym zaproponowaliśmy Panu Ministrowi Finansów pełną nowelizację ustawy z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i dokonanie zmian w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu. Związane jest to z tym, że niesprawiedliwym i niezasadnym jest ujęcie zobowiązań sprzed 1 stycznia 2019 r. i i włączanie ich do limitu zadłużenia. Jest to duży problem dla wielu samorządów, chodzi dokładnie o art. 243 i wskaźnik spłaty zadłużenia.

Na koniec, odniósł się do sprawy poruszonej na Zarządzie Powiatu Konińskiego, a mianowicie na spotkaniu Zespołu Finansów Publicznych radny poparł wniosek Starosty złożony Do Ministra Edukacji Narodowej Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, o uwzględnienie przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy w roku 2019 r. Wynika to ze

zwiększonej liczby wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz ze wzrostu etatów nauczycieli. Dyrektor Departamentu Samorządu pani Zdzisława Wasążnik oświadczyła, że Ministerstwo Finansów uzna wniosek za zasadny pod warunkiem potwierdzenia i uznania wniosku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym - Jerzego Jakubczuka.

Przewodniczący Rady przekazał, że w związku z przekazaniem w dniu dzisiejszym laptopów, od kolejnej sesji zawiadomienia o sesji Rady Powiatu, o posiedzeniach komisji oraz wszystkie materiały będące przedmiotem obrad będą dostarczane drogą elektroniczną na adresy mailowe radnych. Ponadto powiedział, że w dniu wysłania korespondencji każdy zostanie o tym poinformowany wiadomością sms. Jednocześnie poprosił, aby każdorazowo potwierdzać otrzymanie poczty elektronicznej. W związku z tym Przewodniczący Rady na następną sesję zaprosił radnych z komputerami. Poza zaoszczędzonym papierem, zmiana ta wpłynie na przyspieszenie trybu pracy rady.Pierwszym dokumentem, który radni otrzymają będzie zapewne projekt budżetu powiatu na 2020 rok.

Kolejnozwrócił się do Przewodniczących Klubów, ażeby zgłaszali swoje uwagi odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. Powiedział, że w przyszłym tygodniu zaproponuje treść projektu uchwały w tej sprawie. Przypomniał, że jest to kwestia do, której nawiązał na poprzedniej sesji. Wyraził przekonanie, że na sesji grudniowej projekt w tej sprawie znajdzie się w porządku obrad, tak aby od stycznia mogły obowiązywać nowe zasady.

Punkt 27

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął XI sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-12-09 12:40:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:52:59)
Lista wiadomości