logo
logo bip

Protokół nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 września 2019 roku

BR.0002.7.2019

 Protokół nr X/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 26 września 2019 roku

X sesja odbyła się 26 września 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1350.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta Koniński – Stanisław Bielik, który złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów:

 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Starosta wyjaśnił, że powyższe zmiany wynikają z tego, że do dnia sesji nie wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi ważny element procedowania we wskazanych sprawach. W związku z powyższym wymienione informacje będą rozpatrywane na następnej sesji, po sporządzeniu opinii przez RIO.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o usunięcie z porządku obrad zagadnienia w brzmieniu ,,Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku”. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 22 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o usunięcie z porządku obrad zagadnienia w brzmieniu: ,,Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.”. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 21 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego głosowania.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018”.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z IX obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z IX sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z IX sesji pod głosowanie. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za” przyjęła protokół nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 sierpnia 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Odniósł się do jednej z nich, a mianowicie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wyjaśnił, że uchwała ta była podjęta na poprzedniej sesji, jednak z uwagi na rozszerzenie zakresu usług należą procedować ją ponownie.

Kolejno przekazał, że Zarząd przygotował sześć projektów uchwał, dwa wnioski dot. wprowadzenia autopoprawek do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej a także przygotował raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska. Ponadto Zarząd Powiatu podjął trzy własne uchwały. Wyjaśnił, że jedna z nich dotyczyła dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 w związku z zwiększeniem planu wydatków na zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Druga z uchwał dotyczyła udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Związana jest ona z dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego, które będzie przeznaczone na remont łazienek w tej placówce. Starosta zaznaczył, że część zadania będzie musiało być finansowane z własnych środków, a wynika to z tego, że na dzień składania wniosku 53 osoby są finansowane z tzw. starej ustawy, gdzie Skarb państwa finansował w całości wydatki, natomiast 47 osób jest finansowanych z budżetu samorządu. Stąd też podział wydatków musiał być proporcjonalny do ilości mieszkańców ze starej i nowej ustawy. Cały koszt przewidywany jest na 250 tys. zł, z czego 132.500,00 zł to dotacja Wojewody, a 117.500 zł to środki własne. Starosta uważa, że to zadanie jest bardzo ważne, gdyż obecne sanitariaty wymagają naprawy, a poza tym, aby cały majątek nie tracił na swojej wartości, należy systematycznie ponosić nakłady remontowe.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie Starosta Koniński przekazał, że 29 sierpnia została podpisana umowa na projekt ,,Bezpieczna aglomeracja Konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. Obecnie jest to drugi etap projektu w ramach, którego zamontowano 24 syreny w gminach. Dzięki temu, ze do projektu przyłączyło miasto Konin, zostanie zamontowany dodatkowo radarowy system pomiaru poziomu wody w Koninie, który będzie znajdował się pod mostem toruńskim. Wartość nowego projektu wynosi 1.127.787,00 zł, z czego 957 tys. zł pochodzi ze środków zewnętrznych, a 168 tys. zł z budżetów gmin, powiatu oraz z budżetu miasta.

Została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przewozów autobusowych, o czym wcześniej informował. Umowa na kwotę 159.615,00 zł obejmuje 23 linie autobusowe o łącznej długości 1054 km. Starosta powiedział, że z uwagi na problemy, jakie pojawiły się przed rozpoczęciem roku szkolnego dotyczące dowozu młodzieży do szkół w Kleczewie i Wilczynie, postanowiono rozszerzyć zakres usług o dwie linie: Kleczew-Wilczyn i Kopydłowo-Wilczyn. Powyższa zmiana jest przyczyną ponownego procedowania uchwały. W przypadku podjęcia tej uchwały wystąpimy do Wojewody Wielkopolskiego w ramach naboru uzupełniającego, o dodatkowe dofinansowanie tych dwóch linii. Z uwagi na to, że niezbyt wiele samorządów (4 gminy z naszego powiatu) ubiegało się o dofinansowanie, powinno zostać ono przyznane z uwagi na niewykorzystane środki.

Poinformował o problemach, jakie się pojawiły odnośnie wykorzystania destruktu na remonty dróg. Temat ten poruszony został na ostatnim Konwencie Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej, w którym również uczestniczył przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Z uwagi na to, że destrukt zakwalifikowano jako odpad, może on zostać zagospodarowany wyłącznie przez firmy, które się tym zajmują. Stąd też mimo dużej jego ilości, nie może być on wykorzystany na remonty dróg. Konwent chcąc ubiegać się o wydanie pozytywnych decyzji, co do jego zagospodarowania, zaplanował wizytę u Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Zostali wyznaczeni do tego przedstawiciele. Przedstawicielem powiatu i jednocześnie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski jest radny Ryszard Nawrocki, w celu uzupełnienia danych zabierze głos w dalszej części obrad.

Kolejno przekazał, że obraz, który widnieje na sali obrad jest wynikiem pracy pana Andrzeja Kowalczyka, mieszkańca DPS w Ślesinie. Pan Andrzej zajął 2 miejsce w konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych. Był to konkurs organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego praca została zakwalifikowana do finału konkursu, który ma się odbyć 13 listopada podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Poinformował ponadto, że tegorocznymi gospodarzami Ogólnopolskich Dożynek na Jasnej Górze byli mieszkańcy powiatu konińskiego tj. państwo Jolanta i Józef Nawroccy. Starosta wyjaśnił, że jest to małżeństwo z m. Kuźnica w gm. Kramsk. Pani Jolanta Nawrocka jest przewodniczącą Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej i ponadto w ostatnim czasie została wybrana na członka Krajowej Izby Rolniczej w Warszawie.

Prowadzone są rozmowy na temat usuwania azbestu. Powiat w dalszym ciągu chce kontynuować ten program, dlatego też w budżecie na rok przyszły zapisano na ten cel 500.000,00 zł. Zadanie będzie jednak prowadzone w znacznie okrojonym stopniu, a wynika to z tego, że dofinansowanie do powiatu określa się na podstawie najwyższego dochodu w gminie. Gmina Kleczew posiada bardzo wysoki dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca, bo ponad 4000 zł, stąd powiat może otrzymać dofinansowanie do 40%, podczas gdy przy niższych dochodach można było dostać nawet 100%. Na ostatnim Konwencie Wójtów i Burmistrzów omówiono tę sprawę. Z uwagi na to, że większość gmin mogłaby dostać 50-60%, a niektóre nawet 100% dofinansowania, jest propozycja, aby powiat udzielał pomocy dla gmin z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozwoliłoby to usunąć więcej wyrobów azbestowych, za mniejsze pieniądze. Nie wiadomo jednak czy gminy podejmą ten temat. Powtórzył, że w projekcie budżetu powiatu zapisano środki na ten cel. Ponadto liczy, że dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będzie na poziomie około 60.000,00 zł; przy czym przypomniał, że w latach poprzednich było ono w granicach 300.000zł. Zatem jest to duży ubytek dla naszego budżetu.

Kolejno odniósł się do inwestycji drogowych. Bowiem w podejmowanych dzisiaj uchwałach tj. w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisane są trzy projekty, które wstępnie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczą one dróg: Paprotnia-Krzymów, Piotrkowice-Licheń i Grąblin-Wola Podłężna oraz Lisiec Wielki-Niklas. W przypadku podjęcia tych uchwał, jutro dostarczone zostaną do Urzędu Wojewódzkiego tak, aby można było podpisywać umowy na realizację projektów. Starosta przypomniał również o trzech złożonych projektach na rok 2020. W kwestii tej rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Chodzi o drogi: Żychlin, Leśnictwo-Nożyczyn i Dobrosołowo w gm. Kazimierz Biskupi. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 80% był przygotowywany łącznie z gminami. Starosta wyraził nadzieję w to, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony.

Kończąc swoje wystąpienie poinformował radnych o organizowanych na terenie gmin powiatu konińskiego Targach Pracy. Pierwsze takie targi odbyły się w gminie Rychwał, a następne które odbędą się 17 października będą miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wysokiem, w gminie Kramsk. Zaprosił radnych oraz przedsiębiorców do udziału w tymże wydarzeniu.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Ryszardowi Nawrockiemu, ażeby wprowadził wszystkich w zagadnienia dotyczące wykorzystania destruktu.

Radny Ryszard Nawrocki – powiedział, że 5 września odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym wystosowano stanowisko w sprawie uznania destruktu powstającego podczas przebudowy i modernizacji autostrady A-2 w wyniku działalności GDDKiA w Poznaniu, jako produkt uboczny do naprawy i remontu dróg gminnych. Stanowisko to zostało w trakcie obrad przekazane radnym (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ponadto radny dodał, że zalegający destrukt składowany jest w ogromnej ilości - w Żdżarach jest to około 35 tys. ton, a w okolicy Poznania około 40 tys. ton. Po konwencie radny wraz z wójtem gminy Stare Miasto, przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska odbył spotkanie w Warszawie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, na którym zostały przedstawione wszelkie argumenty, które przemawiają za tym, że destrukt należy traktować jako produkt uboczny, a nie jako odpad. Przemawiają za tym również przeprowadzone badania, wynikami których dysponuje. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po uzgodnieniach z GIOŚ przesłaliśmy dodatkowe materiały świadczące o tym, że w destrukcie nie ma żadnej zawartości smoły. Ponadto przekazał, że poprosił również o spotkanie z panem Ministrem Ochrony Środowiska. Pierwotny termin spotkania był wyznaczony na 24 września, jednak został on przesunięty na 2 października. Radny jedzie na to spotkanie z zamiarem uzyskania jednoznacznej odpowiedzi i decyzji, co do zagospodarowania tego materiału. Dodatkowo powiedział, że pozbycie się tej ogromnej ilości destruktu traktując go jako odpad kosztowałoby nas ponad 35 mln zł. Warto mieć przy tym na uwadze to, że koszt ten ponieśliby podatnicy.

Następnie podziękował pani redaktor Milenie Fabisiak za przedstawienie tego problemu w ostatnim numerze Przeglądu Konińskiego.

Radny podkreślił, że materiał ten nie posiada żadnym substancji, które kwalifikowałyby go jako odpad, dlatego może być potraktowany jako produkt uboczny. Jeżeli jakakolwiek decyzja zostanie podjęta 2 października, to dnia następnego zorganizowana zostanie konferencja prasowa z udziałem mediów krajowych, na której „albo podziękujemy za pozytywną decyzję, albo dalej będziemy drążyć tą sprawę”. Podkreślił, że nie można tej sprawy tak zostawić. Konwent wójtów i burmistrzów upoważnił radnego do reprezentowania powiatu, dlatego będzie na bieżąco wszystkich informował o postępach w sprawie. Kończąc swoja wypowiedź stwierdził, że gdyby faktycznie były argumenty świadczące o tym, że destrukt jest odpadem nikt z pewnością na siłę nie forsowałby pomysłu jego ponownego wykorzystania.

Przewodniczący Rady powiedział, że sytuacja jest wyjątkowo absurdalna, bowiem fakt świadczący o tym, że destrukt jest składową każdej drogi przekłada się na to, że jeździmy po odpadach. Jeżeli gminy nie mogą wykorzystać materiału tego na bieżące utrzymania dróg i poprawę ich jakości, to przynajmniej mogłyby go ponownie wykorzystać fabryki mas bitumicznych. Zdaniem Przewodniczącego Rady argumentacja GIOŚ jest absurdalna. Wynika z niej, że musimy rozebrać wszystkie drogi, bo emitują szkodliwe substancje.

Punkt 5

Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Poinformował, że ze względu na obszerność materiału, wszyscy Państwo Radni otrzymali go na nośniku elektronicznym wraz z materiałami sesyjnymi. Raport stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił panią Patrycję Murasicką z EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych o wprowadzenie do omawianego zagadnienia.

Patrycja Murasicka - przedstawiciel EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych dokonała wprowadzenia do omawianego zagadnienia. Prezentacja, którą przedstawiła stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Materiał był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Raportem z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.

Punkt 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 6. punktu porządku obrad. W związku z tympoinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr X/79/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodniczący Rady poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodniczący Rady poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił wiceprzewodniczący komisji radny Maciej Kwiryng, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Radna Żanetta Matlewska – zapytała z jakiego tytułu i powodu udzielamy odszkodowania w kwocie 10.631,38 zł ?

Starosta – wyjaśnił, że szkoda powstała na drodze Białobród-Rożnowa, na terenie gm. Kleczew i Ślesin. Jest to droga pokopalniana, którą Kopalnia przekazała Skarbowi Państwa, w czasie, kiedy ustawowo było dozwolone przekazanie gruntu bez zgody drugiej strony. Z uwagi na to, że gruntami i wszelkimi nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa zarządza Starosta, należało wypłacić wymienione odszkodowanie, tym bardziej że było to odszkodowanie zasądzone sądownie. Szkoda ta została pokryta z budżetu powiatu, później powiat wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego jako do właściciela gruntu Skarbu Państwa o zrekompensowanie tych wydatków i tak też się stało. Przez to, że droga ta rzeczywiście wymaga remontu, prowadzone są rozmowy na ten temat. Jednak kopalnia stawia opór w sprawie jej naprawy. A z kolei Urząd Marszałkowski nie chce przejąć tego odcinka dopóki nie będzie on wyremontowany.

Ponadto powiedział, że drugą problemową drogą jest droga Kleczew-Sławoszewek. W kwestii tej rozmawialiśmy z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem i z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zostały zrobione określone badania. Ich wyniki będą znane pod koniec roku. Żeby doprowadzić tę drogę do prawidłowego użytkowania będą potrzebne ogromne nakłady finansowe. Grunt ten ciągle osiada, stąd trzeba będzie wpuścić w grunt kilkumetrowe słupy betonowe, tak aby tę drogę powiesić na tych słupach.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr X/82/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 11. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił wiceprzewodniczący komisji Maciej Kwiryng stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr X/83/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Wnioski i oświadczenia radnych

Radny Zenon Paszek – w związku z nieprawidłowymi informacjami, jakie krążą na terenie gminy Golina złożył oświadczenie, że nigdy nie był, nie jest i nie będzie przeciwnikiem dofinansowania samochodów pożarniczych w gminie Golina, Stare Miasto i Grodziec.

Radny Jerzy Rzepecki – złożył wnioseko wykonanie przejścia dla pieszych w Liścu Wielkim, dokładnie chodzi o przejście z kościoła na parking. Odbyła się tam już wizja lokalna, w której uczestniczył m.in. Wicestarosta Władysław Kocaj. Poprosił o wykonanie tego przejścia, a jeśli okaże się potrzebą to również o ograniczenie prędkość pojazdów w tym miejscu.

Kolejno złożył wniosek o poszerzenie drogi ze Spornego do Dąbroszyna, bowiem obecna droga jest bardzo wąska. Zwrócił się także o wykonanie chodnika w Dąbroszynie w kierunku do Czyżewa. Dodał, że był ostatnio na zebraniu w Dąbroszynie, na którym mieszkańcy pytali się o te kwestie, tym bardziej, że kostka jest już kupiona, a dokumentacja w części przygotowana.

Starosta Koniński – odniósł się do wniosków złożonych przez radnego Jerzego Rzepeckiego. Jeżeli chodzi o poszerzenie drogi ze Spornego do Dąbroszyna powiedział, że temat jest mu dobrze znany. Jest to inwestycja, a więc dopiero po opracowaniu całej dokumentacji będzie można zająć się tym tematem. Na pewno w tym roku nie będzie to możliwe. Jeżeli jednak środki finansowe na to pozwolą inwestycja zostanie wykonana w przyszłym roku.

W kwestii chodnika w Dąbroszynie, Starosta przekazał, że jutro rano ma odbyć spotykanie z burmistrzem Rychwała, na którym poruszy ten temat. Sprawie trzeba się przyjrzeć i zadecydować co z tym chodnikiem zrobić. Jest to odcinek o długości około 1 km.

Jeżeli chodzi o przejście koło kościoła, to poprosił dyrektora ZDP w Koninie – pana Józefa Karmowskiego o ustosunkowanie się do przedłożonego wniosku.

Pan Józef Karmowski Dyrektor ZDP w Koninie – poinformował, że zwołana zostanie komisja bezpieczeństwa z udziałem policji, bo tego wymagają procedury. Aby umożliwić wykonanie przejścia, należy przyjrzeć się temu miejscu i dokonać pomiarów. To jest podstawą do wykonania projektu organizacji ruchu. Ponadto dyrektor powiedział, że radny Jerzy Rzepecki będzie na bieżąco informowany o postępach, jak również zostanie zaproszony do udziału w spotkaniu.

Przewodniczący Rady przekazał, że na jego ręce wpłynął ustny wniosek radnych, aby radni nawzajem się dyscyplinowali odnośnie uczestnictwa w obradach rady, jak również komisjach. Przewodniczący Rady dodał, że prawdopodobnie podejmie inicjatywę uchwałodawczą w celu usankcjonowania pewnych zachowań, jeżeli chodzi o nieobecność na sesjach rady. Być może taki projekt uda się przygotować już na następną sesję. Jeżeli radni będą mieli swoje indywidualne przemyślenia i pomysły to zaprosił do podzielenia się nimi, bo być może uda się je wykorzystać w projekcie uchwały, o którym mowa.

Kolejno Przewodniczący Rady odniósł się do informatyzacji prac rady. Przekazał, że laptopy zostały już zakupione, należy jeszcze zainstalować oprogramowania i nadać indywidualne skrzynki pocztowe. Być może wszystko uda się wykonać do przyszłej sesji. Jednocześnie ma nadzieje, że od następnej sesji wersja papierowa przestanie obowiązywać.

Punkt 15

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął X sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-12 12:01:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:47:02)
Lista wiadomości