logo
logo bip

Protokół nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 sierpnia 2019 roku

BR.0002.6.2019

Protokół nr IX/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 29 sierpnia 2019 roku

 IX sesja odbyła się 29 sierpnia 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1340.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta Koniński – Stanisław Bielik, który zaproponował włączenie do porządku obrad dwóch następujących zagadnień:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o włączenie do porządku dzisiejszych obrad, po punkcie 7 dodatkowego zagadnienia w brzmieniu ,,Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno”. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 20 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o włączenie do dzisiejszego porządku obrad po punkcie 8 dodatkowego zagadnienia w brzmieniu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 20 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego głosowania.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z VIII obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z VIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z VIII sesji pod głosowanie. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 17 głosami „za” przyjęła protokół nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 lipca 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Ponadto Zarząd Powiatu przyjął osiem projektów uchwał, a także rozpatrzył dwa wnioski dot. wprowadzenia autopoprawek do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza tym Zarząd podjął 5 własnych uchwał.

Odniósł się do jednej z nich, a mianowicie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 r. Planowane dochody w roku bieżącym w stosunku do planu przyjętego w ubiegłym roku na dzień dzisiejszy zamykają się kwotą prawie 97 mln zł i są wyższe o około 4.327.000,00 zł. Dochody te jeszcze wzrosną i zapewne przekroczą 100 mln zł, które osiągnęliśmy w roku ubiegłym. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze wyniosło 49.280.000,00 zł i jest to prawie 51% po stronie dochodów. Natomiast dochody bieżące wyniosły 48.647.000,00 zł i jest to niemal 52% planowanych dochodów na rok 2019. Z kolei wydatki zrealizowano w wysokości 40.590.885,00 zł i jest to 42,77%, natomiast wydatki bieżące w wysokości 39.877.351,89 stanowią 48,37%. Wydatki majątkowe są realizowane w bardzo niskim stopniu, ale głównie związane są one z inwestycjami drogowymi, jakie będą wykonywane w roku bieżącym. Przez to, że wykonanie wydatków majątkowych jest na poziomie 5,73% Starosta obawia się, że wydatki te nie będą wykonane w wielkości planowanej z uwagi na to, że ciągle przesuwa się czas podjęcia realizacji tych inwestycji. W ostatnim czasie zostały podpisane z panią Wojewodą porozumienia na dofinansowanie dwóch dróg tj. drogi Różopole-Piotrkowice oraz drogi Rudzica-Konin. Przekazał, że do tego tematu nawiąże w dalszej części obrad. Są to duże projekty, dlatego też czas, który został do ich zrealizowania jest stosunkowo krótki. Jeżeli chodzi o dochody, najgorzej kształtuje się jedna z pozycji – dynamika dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych. Dochody te za pierwsze półrocze w porównaniu z rokiem ubiegłym są niższe o prawie 1,5% a w stosunku do wykonania planu są o ponad 3% niższe od założonego planu. Jest to niepokojące zjawisko.

Systematycznie realizowanych jest 12 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Plan na ten rok wynosi 9.300.000,00 zł a wykonanie jest na poziomie 3.489.000,00 zł. Jest to prawie 40% wykonania planu. Starosta poinformował ponadto, że mogą wystąpić niewielkie przesunięcia z uwagi na projekt TIK – Cyfryzacja Zasobów Geodezyjnych, którego termin zakończenia projektu został przesunięty na koniec miesiąca marca 2020 r.

Odniósł się jeszcze do jednej uchwały, mianowicie wyrażona została zgoda na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego w budynku Starostwa firmie AMFOOD Sp. z o.o. Dokładnie chodzi o stołówkę Spiżarnia, która zdaniem Starosty spełnia w tym miejscu swoją funkcję.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie Starosta Koniński przekazał, że ośmioro uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przebywało w ramach projektu Erasmus+ w Hiszpanii. Byli to uczniowie w większej części z klas żywieniowych oraz z technikum hotelarskiego. Pobyt trwający od 6 lipca do 3 sierpnia był bardzo udany, zarówno pod względem edukacyjnym jak i poznawczym.

Ruszyła kolejna edycja konkursu fotograficznego „Świat wokół nas”, na które Starosta Koniński oraz Rada Seniorów Powiatu Konińskiego serdecznie zapraszają. Przedsięwzięcie jest adresowane do osób w wieku emerytalnym zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego.

W dniu 18 sierpnia w Wierzbinku odbyły się XXI dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Celem wydarzenia było wyrażenie szacunku i podziękowania dla rolników za ciężką, ofiarną pracę szczególnie w roku bieżącym o wybitnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Starostami dożynek była pani Wioletta Słowińska i pan Marek Pietrzak z gminy Wierzbinek. Ponadto ośmiu rolników otrzymało odznaczenie zasłużony dla rolnictwa. Doniosłym wydarzeniem uroczystości dożynkowej było ogłoszenie wyników XVII edycji Konkursu "Powiatowy Rolnik Roku" i uhonorowanie jego laureatów. Decyzją kapituły, do grona gospodarzy uhonorowanych prestiżowym tytułem „Powiatowy Rolnik Roku” w poprzednich edycjach konkursu, dołączyli: Sławomir i Arleta Feknerowie z miejscowości Miłaczew w gminie Kleczew, Mateusz i Sylwia Jaworscy z Patrzykowa w gminie Kramsk, Ilona i Marek Michalakowie z Kuchar Borowych w gminie Rychwał oraz Magdalena i Krzysztof Piaseccy z Lubstowa w gminie Sompolno. Emocji dostarczył też wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Za najpiękniejszy i najbardziej okazały symbol żniw uznano wieniec wykonany przez sołectwo Podgór, gm. Kramsk. Wieniec ten w ostatnią niedzielę reprezentował powiat koniński na wielkopolskich dożynkach, gdzie wśród wszystkich prezentowanych wieńców zajął 3 miejsce. Starosta pogratulował jeszcze raz Paniom, które ten wieniec wykonały.

Następnie Starosta wrócił do spraw związanych z inwestycjami na drogach. Przekazał, że tuż po podpisaniu porozumienia z Wojewodą odbyło się otwarcie dwóch dużych przetargów tj. na drogę Różopole-Piotrkowice i drogę Rudzica-Konin. Zarówno na jednym, jak i na drugim przetargu są pewne oszczędności. Na projekt Różopole-Piotrkowice było siedmiu referentów a najkorzystniejsza oferta wynosiła 7.366.283,00 zł. W porównaniu z wartością kosztorysową, która wynosiła 7.650.673,00 zł oszczędności wynoszą 284.390,00 zł. Natomiast na projekt Rudzica – Konin było dziewięć ofert. Wartość kosztorysowa wynosiła 6.887.772,00 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta zamknęła się kwotą 6.465.784,00 zł, stad też różnica między wartością kosztorysową a najkorzystniejszą ofertą wynosi 421.988,00 zł.

W dniu dzisiejszym został otwarty kolejny przetarg tj. na poprawę nawierzchni dróg metodą skali sił, którą stosujemy od 3 lat. Planowana kwota na te zadania wyniosła 710 tys. zł natomiast jedna z dwóch najkorzystniejszych ofert była na kwotę 647.274,00 zł, co daje nam oszczędność na poziomie 53 tys. zł.

Ponadto przekazał, że nadal nie ma decyzji odnośnie złożonych projektów w miesiącu marcu-kwietniu. Starosta przypomniał, że projekty te dotyczyły dróg: Paprotnia-Krzymów, Piotrkowice-Ślesin i Grąblin – Rudzica oraz Lisiec Wielki-Niklas. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tylko dwa pierwsze wnioski zostały zakwalifikowane. Przypomniał, że zgodnie z regulaminem można było składać kilka wniosków, jednak tylko dwa z nich mogły zostać zakwalifikować i tak też się stało. Jednak powtórzył - są to nieoficjalne informacje.

W dniu 26 sierpnia złożone zostały 4 wnioski na inwestycje na rok 2020, mianowicie: droga Leśnictwo-Stara Ruda w gminie Ślesin i Wierzbinek, droga w miejscowości Żychlin, następnie droga Lisiec Wielki-Niklas oraz Dobrosołowo w gminie Kazimierz Biskupi. Ponadto wyjaśnił, że jeżeli wniosek na drogę Lisiec Wielki-Niklas w roku bieżącym się zakwalifikuje, wniosek na rok przyszły zostanie wycofany. Są to duże inwestycje, dlatego też zdaniem Starosty należy wykorzystać wszelkie możliwości dofinansowania.

Kolejno Starosta poprosił o udzielenie głosu panu Maciejowi Sytkowi – Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego w związku z platformą dla terenów gospodarczych w procesie transformacji. Podkreślił, że są to ciekawe tematy, dotyczące rozwoju naszego regionu.

Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu panu Maciejowi Sytkowi.

Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Transformacji Wielkopolski Wschodniej, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – powitał wszystkich oraz podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Powiedział, że z uwagi na to, że aktualnie jesteśmy w szczególnym momencie, chciałby przedstawić kilka uwag oraz zapoznać radnych z postępami, jakie są czynione w związku z platformą dla terenów górniczych w procesie transformacji. Dla powiatu konińskiego i dla całej Wielkopolski Wschodniej jest to bardzo ważny proces, który zdaniem Pełnomocnika Zarządu można przyśpieszyć.

Na początku wyjaśnił, czym jest platforma dla terenów górniczych. Jest to inicjatywa polityczna, która powstała w 2017 r., a jednym z inicjatorów założenia tej platformy jest były premier, a obecny euro poseł – Jerzy Buzek. Platforma dotyczy objęcia specjalnym wsparciem terenów, na których zgromadzony jest cały przemysł oparty o węgiel. Po wyznaczeniu takich terenów, a ich w Europie zostało wyznaczonych 42, powstała inicjatywa polityczna posiadająca projekt budżetu w wysokości niemal 5 mld euro. Środki te przeznaczone mogą być na restrukturyzację i transformację wyznaczonych regionów. Na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka wystąpiono do Komisji Europejskiej o to, aby subregion Wielkopolski Wschodniej, a więc dawne województwo konińskie został wpisany na tą platformę. Tak też się stało. Do platformy należy powiat koniński, miasto Konin, powiat turecki, powiat kolski oraz powiat słupecki. Teren ten jest przez Unię Europejską traktowany, jako specjalny teren, który będzie potrzebował dodatkowego wsparcia, aby zrestrukturyzować całą swoją gospodarkę. Wynika to z tego, że w większości terenów takich jak teren Wielkopolski Wschodniej gospodarka do tej pory oparta była o jeden element tj. górnictwo węgla brunatnego i energetykę. Większość działań podejmowanych przez kilkadziesiąt lat była oparta na węglu brunatnym. Jednocześnie Komisja Europejska, Unia Europejska oraz Polska zmierza do ograniczenia zużycia węgla ze względu na chociażby zmiany klimatyczne i cały proces, który gdzieś się toczy. Nowe kierunki rozwoju dotkną także subregion Wielkopolski Wschodniej. Z drugiej strony mamy trudną sytuację gospodarczą, wynikającą z braku decyzji o powstaniu odkrywki Ościsłowo, która właściwie powinna powstać już 4 lata temu oraz z problemów związanych z innymi odkrywkami i z tym, że węgiel brunatny będzie się kończył w naszym regionie. Dlatego też rejon nasz potrzebuje nowych wyzwań i energii oraz zbudowania specjalnych działań, które spowodują, że będziemy mogli dalej rozwijać się w tym regionie nim nastąpi zapaść gospodarcza. W sektorze górniczo-energetycznym zatrudnionych jest około 10 tys. osób. Należy zadać sobie pytanie, co się stanie, gdy nagle te 10 tys. zostanie pozbawionych pracy, a z nimi całe ich rodziny? Taka sytuacja spowodowałaby ogromny kolaps i ubytek środków. Wynika to z tego, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi pozbawionych dochodów (jest to brak dochodów dla małych przedsiębiorców, dla sklepów) daje ubytek około 2 mld zł rocznie, które nie generują gospodarczego obrotu. Ponadto sytuacja gmin również byłaby niezwykle trudna, gdyż gminy generują swoje dochody z jednej strony – z podatku, które ludzie płacą, a z drugiej strony z tych dochodów, jakie generuje kopalnia, elektrownia i cały przemysł. Byłoby to niezwykle trudne, stąd działania samorządu Województwa Wielkopolskiego od 2 lat zmierzają do sytuacji, w której jeden przemysł byłby zastąpiony innymi przemysłami. Samorządy starają się ściągnąć inwestorów i zbudować nową ścieżkę rozwoju dla Wielkopolski Wschodniej.

Wszelkie podejmowane od 1,5 roku działania przynoszą powoli rezultaty. Ważne jest to, że z części funduszu, który wynosi niemal 5 mld euro będziemy mogli skorzystać. Jest to zatem duża szansa dla nas. Aktualnie nie ma co do tego ostatecznej decyzji, gdyż jeszcze nie powstała nowa Komisja Europejska oraz budżet nie został zatwierdzony. Stąd nie wiadomo w chwili obecnej w jakim wariancie będziemy mogli składać wnioski, czy bezpośrednio do Brukseli czy w funduszach spójności jako osobna kategoria dla tego terenu. Będą to środki w bardzo różnej formule chociażby, dlatego że potrzeby nie dotyczą tylko i wyłącznie nowych przedsiębiorstw ale również takich kwestii, jak jakość życia w subregionie Wielkopolski Wschodniej.

Następnie Maciej Sytek pokrótce przedstawił, jakie działania są podejmowane w ramach platformy.

Działalność w platformie związana jest z działalnością drugiej formuły, jaką jest Formuła Country Team, która obejmuje zespół projektów krajowych. Dzięki Ministerstwu Energii udało się nam wprowadzić tą formułę. Country Team jest o tyle atrakcyjną inicjatywą, że zapewnia możliwość skorzystania z różnego rodzaju programów - krajowych, czy regionalnych. Samorządy wraz z grupą ZE PAK i innymi przedsiębiorstwami przygotowały 20 projektów, które składają się na pewną całość. Z jednej strony dotyczą działań gospodarczych tj. powstawanie farm fotowoltaicznych i wiatrowych, centrów logistycznych oraz wszelkich działań, które spowodują, że grupa ZE PAK będzie nadal funkcjonować i tworzyć miejsca pracy. Z drugiej strony mamy inicjatywy samorządów np. samorządu miasta Konina, który złożył projekt dotyczący zielonego transportu i przebudowy całego transportu PKS-owskiego dla całego subregionu. Wszystkich projektów jest 20 i w tej chwili są kolejne dziesięć, które złożone będą do Ministerstwa Energii. Na pięć projektów z 20 projektów zostały złożone wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW, do programów regionalnych albo do programów krajowych. Istnieje duża szansa na to, że te pieniądze zostaną przyznane, bo dodatkowym atutem uczestnictwa w platformie jest to, że w przypadku gdy jakiś projekt nie ma możliwości przesunięcia Agencja Rozwoju Regionalnego składa wniosek do Komisji Europejskiej o poszerzenie ram specjalnie dlatego, że jesteśmy specyficznym regionem.

Na samym początku, biorąc pod uwagę to, co się dzieje i jaki przemysł mógłby tutaj funkcjonować doszliśmy do wniosku, że dla społeczeństwa Konina, powiatu konińskiego, ale także powiatu tureckiego bardzo ważna jest energetyka. Energetyka jest czymś, co towarzyszy wszystkim mieszkańcom od wielu lat. Uznaliśmy, że powinniśmy dalej rozwijać się w tym kierunku, ale na innym poziomie. Powinniśmy pójść w energetykę 4.0, a więc farmy fotowoltaiczne przy ogromnych, pokopalnianych, poprzemysłowych terenach, farmy wiatrowe, ale także nowe dziedziny energetyki. W kwestii nowych dziedzin energetyki wybraliśmy kontrowersyjny rozwój, idący w kierunku rozwoju technologii wodorowych i okazało się to być dobrym wyborem, dlatego m.in. że grupa ZEPAK chce produkować wodór. Wodór jest na razie dosyć drogim paliwem, ale w perspektywie paru lat może stać się jednym z dominujących elementów w gospodarce europejskiej. I tak np. cała wioska Olimpijska w Tokio jest zbudowana na bazie technologii wodorowych, gdzie do ogrzewania mieszkań i do całej energetyki jest wykorzystywany wodór. Występuje również tzw. transport wodorowy. Wielkopolska ma już pewną tradycję, jeżeli chodzi o kwestie transportu wodorowego, bowiem podpoznański SOLARIS produkuje autobusy wodorowe. Dla wielu osób niezrozumiała jest ta formuła ale uważamy, że stanowi ona przyszłość dla energetyki. Ponadto pojawiają sie pierwsi inwestorzy zainteresowani współpracą.

 Kolejnym kryterium, które wybraliśmy jest elektromobilność, która przyjęta jest również w programach rządowych. Wiadomym jest, że nie będziemy produkowali w Koninie własnego samochodu elektrycznego i własnej Tesli ale warto to kryterium wprowadzić w związku z faktem, że w Europie jest duże zapotrzebowanie np. na produkcje baterii do samochód elektrycznych. Chcielibyśmy ściągać inwestorów, którzy będą otwarci na produkcję tego typu elementów na naszym terenie. Działania te przyniosły już pierwsze efekty, bowiem fabryka, która ma powstać - Fabryka Johnson Matthey będzie produkowała części do akumulatorów i do baterii. Kwestia dotycząca odnawialnych źródeł energii czyli farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych bardzo mocno się rozwinęła bo m.in. państwowa grupa Energa przystąpiła do porozumienia, które zawarliśmy 3 kwietnia pomiędzy różnymi interesariuszami w Koninie. Na skutek porozumienia powstanie duża farma fotowoltaiczna i farma wiatrowa w Przykonie. Z drugiej strony ZE PAK S.A. także chce utworzyć farmę wiatrową na około 700 megawatów tj. mniej więcej półtora bloku energetycznego, który obecnie mamy w Elektrowni. Są to zatem działania z jednej strony polityczne, a z drugiej gospodarcze.

Pan Maciej Sytek zaprosił Przewodniczącego Rady oraz Starostę Konińskiego na spotkanie, które odbędzie się 15 października w Brukseli. Uczestnictwo w tym spotkaniu da możliwość osobistego zapoznania się z tym, jak wyglądają procesy, które dotyczą również subregionu konińskiego.

Poinformował także, że wszystkie 21 projektów, które zostały złożone do Komisji Europejskiej zostały bardzo dobrze przyjęte, żaden z nich nie został odrzucony. Ponadto prowadzone są rozmowy z różnymi potencjalnymi inwestorami: ostatnio np. z ambasadorem Tajwanu czy też z przedstawicielami z Korei Południowej, która jeśli chodzi o technologie wodorowe była bardzo zainteresowana współpracą. W najbliższym czasie tj. 9 września zaplanowano spotkanie z szefem Izby Gospodarczej Izraela - Chen Filipowicz, który również jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z naszymi przedsiębiorcami. Kolejno, 11 września będzie spotkanie w Ministerstwie Energetyki z ministrem Energetyki - Krzysztofem Tchórzewskim i ministrem Inwestycji i Rozwoju - Jerzym Kwiecińskim oraz z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego, żeby omówić formułę wspólnych działań dotyczących tzw. formuły Country Team. Kolejno tj. 14-15 października odbędzie się spotkanie w Brukseli.

Ponadto przekazał, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obecnie proceduje kwestie dotyczące nowego programowania na lata 2021-2027. Istnieje ogromne zagrożenie dla całej Wielkopolski. Do tej pory region otrzymywał 85% dofinansowania ze względu na to, że dochody na jego obszarze odnotowano na poziomie 75% średniej europejskiej. Niestety w zależności od roku, który przyjmuje się jako rok bazowy może wystąpić sytuacja, w której wymienione 75% zostanie przekroczone. Spowoduje to zmniejszenie dofinansowania do samorządów do poziomu 55-60%. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z samorządem Województwa Wielkopolskiego i miastem Konin, wysłała do Ministerstwa informację, że absolutnie nie przyjmujemy tej formuły. Kolejno podał przykład Warszawy, która została wyłączona z województwa Mazowieckiego z uwagi na to, że mocno zawyżała poziom dochodów. Zdaniem mówcy tak też powinno się stać z naszym regionem. Podjęto w tej sprawie kroki, bowiem w przypadku, gdy będziemy musieli dopłacić 40-45 %, nie będziemy w stanie tej transformacji przeprowadzić. Bowiem to, że Poznań ma dochody na poziomie 130-140 średniej Europejskiej nie znaczy, że dochody Konina, Turku, Koła i innych samorządów są na takim samym poziomie.

Kolejno przypomniał, że 3 czerwca odbyła się Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podziękował za głos przedstawiony przez pana Ryszarda Nawrockiego. Samorząd Województwa apelował już do Ministerstwa o to, aby wszyscy Górnicy, którzy pracowali na tym terenie zostali objęci takimi samymi przywilejami, jakie otrzymali górnicy na Śląsku. Są to m.in. pomostowe kredyty i emerytury. Z dotychczasowych działań wynika, że górnicy węgla brunatnego są gorzej traktowani niż górnicy węgla kamiennego. Jeżeli pojawi się w tej sprawie odpowiedź, samorządy otrzymają ją do wiadomości.

Ponadto podkreślił, że ważne jest to, iż na bieżąco pojawiają się nowi inwestorzy, którzy są zainteresowani współpracą i inwestowaniem w Wielkopolsce Wschodniej. Warto podejmować kroki tak, aby uniezależnić się od ZE PAKu, chociaż wiadomo, że Grupa Polsat podjęła decyzje o wykupuje akcji znajdujących się na naszym terenie i zamierza inwestować w Zieloną Energetykę, a to kolejna dobra informacja.

Na koniec zaprosił do współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pomysły, które radni będą chcieli realizować albo przekazać je Komisji Europejskiej, to Agencja jest otwarta na te działania. Ponadto podziękował za możliwość wystąpienia oraz przekazał Przewodniczącemu rady kalendarium działań podejmowanych w ostatnim roku.

Przewodniczący Rady podziękował panu Maciejowi Sytkowi za przedstawienie informacji o postępie prac w ramach platformy dla terenów górniczych.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę i w związku z włączeniem dodatkowych zagadnień do porządku sesji, poprosił Komisję Prawa i Porządku Publicznego o zaopiniowanie materiału, który będzie przedmiotem dalszej części obrad.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Wilczyn został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez wiceprzewodniczącego – radnego Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk

Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi. Przewodniczący ponadto przypomniał, że materiał ten dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie elewacji zewnętrznej.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez wiceprzewodniczącego – radnego Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi. Przewodniczący ponadto przypomniał, że materiał ten dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku OSP w Mielnicy Dużej poprzez wymianę okien, drzwi i ocieplenie budynku.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez wiceprzewodniczącego – radnego Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno został radnym przekazany bezpośrednio przed obradami.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem wiceprzewodniczących komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez wiceprzewodniczącą – radną Annę Juszczak stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez wiceprzewodniczącego – radnego Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został radnym przekazany bezpośrednio przed obradami.

Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem o przedstawienie opinii komisji w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – pana Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Przewodniczący Rady poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r.

Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r., radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Przewodniczący Rady poprosił zatem członka Komisji – panią Elżbietę Fijałkowską o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez członka komisji – panią Elżbietę Fijałkowską stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r. stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ponadto przekazał, że dodatkowo powiat otrzymał informację o udzieleniu dotacji przez Wojewode Wielkopolskiego na zadanie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Jest to dotacja w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oprócz powyższego, wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie pomocy finansowej dla powiatu konińskiego w kwocie 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w m. Kazubek oraz drogi powiatowej w m. Racięcice. Dodał, że udział powiatu w tym przedsięwzięciu to kwota 350.000,00 zł.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił wiceprzewodniczący komisji radny Maciej Kwiryng, stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 13. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ponadto przekazał, że w związku z pomocą finansową otrzymaną od gminy Sompolno w kwocie 300.000,00 zł wydatki zwiększają się o 650.000,00 zł (łącznie z udziałem powiatu) oraz o 5.000,00 zł w związku z otrzymaną dzisiaj dotacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił wiceprzewodniczący komisji Maciej Kwiryng stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Wnioski i oświadczenia radnych

Radna Halina Lenartowicz – podziękowała w imieniu radnych okręgu I, wszystkim tym, którzy pracowali przy dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Wierzbinku, a szczególnie pracownikom Starostwa, którzy czuwali nad całością i dzięki którym wydarzenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny.

Radna Elżbieta Fijałkowska – na prośbę mieszkańców gminy Ślesin skierowała wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o to, aby wzdłuż drogi powiatowej 3186 w miejscowości Teodorowo, a dokładnie między miejscowościami Szyszyn i Teodorowo, dokonać oczyszczenia rowów.

Radny Andrzej Perkowski – ponownie skierował wniosek do ZDP w Koninie o wycięcie krzewów w m. Zygmuntowo naprzeciwko posesji pana sołtysa. Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny, a drogą tą jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkół. Chodzi po prostu o bezpieczeństwo. Po raz kolejny zwrócił się o interwencję.

Radna Anna Woźniak – złożyła wniosek do ZDP w Koninie o naprawienie nawierzchni drogi powiatowej nr 3186 P, dokładnie na zakręcie w m. Wielkopole oraz o uzupełnienie nawierzchni na skrzyżowaniu w Wielkopolu, obok sklepu. Wnioskowała również o wykoszenie obszaru wokół tamtejszego przystanku.

Starosta Koniński – poprosił, aby Zastępca Dyrektora ZDP – Pani Sylwia Cichocka odniosła się do przedstawionych wniosków.

Pani Sylwia Cichocka – Zastępca Dyrektora ZDP w Koninie – w nawiązaniu do oczyszczenia rowu wzdłuż drogi powiatowej 3186 P powiedziała, że służby techniczne ZDP podejmą się tego zadania, jednak termin będzie wyznaczony dopiero po uzgodnieniach w ZDP. Radna zostanie o nim poinformowana.

Jeżeli chodzi o wycinkę krzewów w m. Zygmuntowo, to będzie to zrealizowane przed 1 września, a więc jutro.

Radny Andrzej Perkowski powiedział, że jeżeli będzie to 2-3 września to się nic nie stanie.

Przewodniczący Rady dodał, że rozumie, że sprzęt, który ostatnio uległ awarii został już naprawiony.

Zastępca Dyrektora ZDP – zapewniła, że jutro pracownicy pojadą na miejsce i postarają się sprawę załatwić.

Jeżeli chodzi o uzupełnienie ubytków powiedziała, że najpierw zostanie sprawdzony zakres ubytków, by móc określić czy ZDP będzie w stanie prace te prace zrealizować w swoim zakresie czy też trzeba będzie je zlecić podmiotom zewnętrznym.

Przewodniczący Rady podziękował pani Sylwii Cichockiej za odpowiedź na zgłoszone przez radnych wnioski. Ponadto przekazał, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali dwa dokumenty tj.: informację z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r. Materiały te będą przedmiotem debat podczas kolejnych posiedzeń komisji w terminach ustalonych przez Przewodniczących Komisji oraz przedmiotem obrad Rady.

Ponadto poinformował, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dotacji w ramach budżetu na 2019 rok Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim w wysokości 50.000 zł na zadanie pn. „Lisiec Wielki, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela: Rekonstrukcja polichromii (1908 r.) – ściana południowa nawy głównej – II etap”. Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta koszt realizacji zadania wyniesie 146.861,39 zł.

Punkt 15

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął IX sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-10-11 11:26:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:44:26)
Lista wiadomości