logo
logo bip

Protokół nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 lipca 2019 roku

BR.0002.5.2019

Protokół nr VIII/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 31 lipca 2019 roku

VIII sesja odbyła się 31 lipca 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1400.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Roczne sprawozdania kierowników nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z VII obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z VII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z VII sesji pod głosowanie. W obradach uczestniczyło 19 radnych. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 18 głosami „za” przyjęła protokół nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Ponadto Zarząd Powiatu przygotował sześć projektów uchwał, a także rozpatrzył dwa wnioski dot. wprowadzenia autopoprawek do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza tym Zarząd podjął 6 własnych uchwał.

Odniósł się do jednej z nich, a mianowicie do uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2019 roku. Wyjaśnił, że dochody zostały wykonane w kwocie 49.280.670,00 zł (jest to 50,08%), dochody na zadania własne wynoszą 43.779.101,00 zł (jest to 51,85%), zaś wpływy z podatku od osób fizycznych wynoszą 46,79%. Biorąc pod uwagę kwestie wydatków zostały one wykonane w wysokości 40.590.885,00 zł (jest to 42,77%), wydatki na zadania własne w wysokości 35.432.000,00 zł (stanowi to 43,3%). Poziom zaawansowania poszczególnych pozycji należy uznać za prawidłowy, bowiem zawsze duża część wydatków wykonywana jest w drugiej połowie roku. Nadwyżka budżetowa za pierwsze półrocze wynosi 8.669.748,00 zł.

Następnie przekazał., że w związku ze zmianą statutu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie podjęto uchwałę o przyjęciu regulaminu organizacyjnego tego Domu. Przypomniał, że dotychczas w regulaminie zapisane było, że Dom posiada 75 miejsc dla osób dorosłych oraz 25 miejsc dla dzieci. Z uwagi na to, że od pewnego czasu dzieci nie były przyjmowane do tej placówki, wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zmianę statutu i taką zgodę otrzymano. Aktualnie DPS w Ślesinie posiada 100 miejsc dla osób dorosłych.

Następna uchwała dotyczyła powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starosta wyjaśnił, że dotyczy to nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.

Kolejna uchwała dotyczyła powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Przypomniał, że Zarząd powierzył na okres 5 lat szkolnych to stanowisko pani Anecie Kalinie Szczepaniak, dotychczasowej dyrektor szkoły. Z związku z tym, podjęto kolejną uchwałę - Zarząd upoważnił dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie jednostki.

Kolejno Starosta poinformował, że 19 lipca Starostwo przestało przyjmować wnioski na likwidację wyrobów azbestowych, z uwagi na fakt, że do dnia dzisiejszego nie zostały ogłoszone nabory wniosków na likwidację azbestu. W poprzednich latach były one na początku roku. Co roku powiat otrzymywał dofinansowanie na realizację tego zadania. Jednak już w roku ubiegłym kwota dofinansowania była o połowę niższa od dofinansowania w roku poprzednim; w poprzednich latach otrzymywaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł, a w roku ubiegłym było to tylko 152 tys. zł. Ponadto zostały podane nowe zasady gospodarowania funduszem. Powiaty znalazły się w nieco gorszej sytuacji niż dotychczas z uwagi na wyznaczenie tzw. wskaźnika G dla gmin - jest to wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podstawie najwyższego wskaźnika G, jaki występuje w powiecie wyznacza się wielkość dofinansowania na likwidację azbestu. W powiecie konińskim najwyższy wskaźnik G ma gmina Kleczew (wynosi on ponad 3000 zł) i gmina Stare Miasto (wynosi niecałe 2000 zł). Z uwagi na to możemy otrzymać dofinansowanie tylko do 40%. Natomiast przy niższych wskaźnikach można otrzymać dofinansowanie nawet w granicach 80-100%. Stwierdził, że taka ocena jest dla niego niezrozumiała. Mimo to jednak wniosek na pewno powiat będzie składać, zarówno na rok 2019 i 2020. Zaznaczył, że nie chciałby przerywać tej dobrej tradycji, trwającej od 12 lat, bowiem co roku kilkaset ton wyrobów azbestowych z powiatu konińskiego było likwidowane. Ponadto jak wynika z lat ubiegłych, z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tym programem. Jedno jest pewne – bez otrzymania pomocy z zewnątrz powiat nie będzie mógł tego przedsięwzięcia kontynuować w dotychczasowej wielkości, tylko w bardzo mocno ograniczonym zakresie. Powtórzył, że 19 lipca ogłoszono zaprzestanie przyjmowania wniosków, tym bardziej, że wnioski, które zostały złożone w tym roku, do jego końca nie zdążą zostać zrealizowane.

Kolejno przekazał, że 26 lipca Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała w Starostwie Powiatowym w Koninie umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych. Dotyczyło to drogi powiatowej Różopole – Piotrkowice oraz drogi powiatowej Konin – Rudzica. W poniedziałek został ogłoszony przetarg na ich wykonanie, a termin składania ofert minie 14 sierpnia br.

Powiat koniński otrzymał z PFRON-u dofinansowanie na zakup 5 mikrobusów do przewozów osób niepełnosprawnych. Podpisanie umowy nastąpiło 21 lipca w Poznaniu. Mikrobusy zostaną przeznaczone do transportu osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, trzech Warsztatów tj. w Mielnicy Dużej, Paprotni i Wilczogórze oraz Szkoły Podstawowej w Golinie.

Starosta poinformował, że aktualnie trwają przygotowania do obchodów powiatowo-gminno-parafialnych dożynek. Jak już wcześniej zapowiadał, dożynki w roku bieżącym odbędą się 18 sierpnia w Wierzbinku. Rozpoczną one się mszą polową w amfiteatrze w parku. Serdecznie zaprosił wszystkich do udziału w tej uroczystości.

Kolejno Starosta przeszedł do przedstawienia aktualnej sytuacji finansowej powiatu konińskiego. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przygotowała raport na temat stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Jak zawsze Zarząd Powiatu dąży do tego, aby wydatki majątkowe były jak największe, tak aby można było wykonać wiele zadań. Stąd też ponoszone wydatki majątkowe mogą się składać tylko z nadwyżki operacyjnej powiększonej o ewentualne dotacje z innych źródeł oraz kredyty i inne zwrotne instrumenty np. obligacje. Z przedstawionego raportu wynika, że w roku 2019 aż 58 powiatów wykazuje ujemną nadwyżkę operacyjną netto, z tym że w dalszych 46 jest ona mniejsza niż 1 mln zł.

Kolejno Starosta odniósł się do sytuacji w naszym powiecie. Powiedział, że maleje udział dochodów własnych w dochodach ogółem, bowiem w latach 2011 - 2018 wynosił odpowiednio 34,76% i 34,74% natomiast w roku 2016 stanowił 51,36%. Na podkreślenie zasługuje udział funduszy pomocowych w dochodach ogółem. W roku 2011 stanowił 1,36% na kwotę 1.026.419,23 zł, natomiast w roku 2018 10,85% na kwotę 11.374.569,69 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje zmniejszający się udział części oświatowej subwencji ogólnej zarówno w odniesieniu do subwencji ogółem i dochodów ogółem. W roku 2011 część oświatowa stanowiła 55,67% subwencji ogólnej i 21,32% dochodów ogółem, natomiast w roku 2018 odpowiednio 45,37% i 15,63%.

Sytuacja ta przekłada się na zwiększający się udział w finansowaniu oświaty dochodów własnych Powiatu. W roku 2011 wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 81,79% subwencji oświatowej natomiast w roku 2018 - 96,37%. Pozostałe wydatki bieżące finansowane są z dochodów własnych, w roku 2011 - 828.504,37 zł natomiast w roku 2018 - 6.115.818,07 zł.

Podsumowując, Powiat Koniński prowadzi gospodarkę finansową przy stosunkowo niskich dochodach własnych 34,74% dochodów ogółem bez możliwości ich kreowania. W roku 2019 koszt obsługi zadłużenia to 3.985.356,84 zł (kapitał) i 537.281,00 zł (odsetki) co razem stanowi kwotę 4.522.637,84 zł.

Jeżeli chodzi o dochody własne, to w województwie wielkopolskim znajdujemy się na 21 miejscu i są one dużo poniżej dochodów przeciętnych.

Z uwagi na niskie dochody własne, każda możliwość pozyskana środków chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych jest niezmiernie ważna dla rozwoju powiatu. Jednakże środki zewnętrzne z roku na rok się kurczą i przez to np. dzisiaj Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zwiększenie nakładów na termomodernizację obiektów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Na ten cel otrzymano w tym roku dofinansowanie, jednak z uwagi na to, że projekt był przygotowywany w roku 2016, należy poprawić kosztorys, co powoduje jego zwiększenie o kwotę 306 tys. zł. Podobna sytuacja występuje z otwartym przetargiem na modernizację baz danych projektu TIK, gdzie również konieczne jest dofinansowanie z własnego budżetu ponad 33 tys. zł.

W tej chwili wartość najważniejszych inwestycji na drogach została oszacowana na kwotę 20 mln zł. Przy czym należy pamiętać, że nie wszystkie przetargi zostały już rozstrzygnięte a więc kwota ta może ulec zmianie. Na 29 ważniejszych zadań; są to zarówno inwestycje jak i remonty dróg metodą powierzchniową, udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 2.223.180,00 zł oraz dodatkowe dofinansowanie na 3 projekty realizowane ze środków zewnętrznych tj. z Nadleśnictwa na ścieżkę edukacyjną w Grodźcu oraz dwa duże projekty o których mówił wcześniej. Suma wszystkich dofinansowań z zewnątrz to kwota około 7.122.000,00 zł. To powoduje, że po stronie powiatu pozostaje ponad 10 mln zł. Końcowa kwota uzależniona będzie od tego, w jaki sposób będą rozstrzygane przetargi.

Starosta uważa, że przy tak dużych inwestycjach powiat ma prawo zwrócić się do gmin o pomoc finansową. Stąd też zwrócił się do radnych, aby pomogli pozyskiwać dofinansowania na zadania drogowe od samorządów gmin. W pierwszej kolejności chodzi o dwie inwestycje drogowe tj. Piotrkowice-Różopole i Rudzica-Konin. Do tej pory ani z gminą Ślesin, ani z gminą Kramsk nie zostało nic uzgodnione. Jednak Starosta ma nadzieję, że gminy pozytywnie się odniosą do powyższego wniosku.

Jak już wcześniej informował w kwietniu zostały złożone trzy wnioski na przebudowę dróg w roku 2019. Dotyczyły one przebudowy następujących dróg: Krzymów - Paprotnia, Lisiec Wielki - Niklas oraz drogi Piotrkowice-Ślesin i Grąblin - Rudzica. Wszystkie trzy wnioski czekają na zatwierdzenie, przy czym Starosta ma nadzieje, że nastąpi to do końca sierpnia. Wymienione inwestycje mają być realizowane w cyklu 12-miesięcznym licząc od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Ponadto Starosta wyjaśnił, że czas realizacji inwestycji Piotrkowice-Różopole i Rudzica-Konin wynosi do końca miesiąca czerwca 2020 r. Poinformował również, że 26 lipca otwarto nabór na składanie wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. i potrwa on do 27 sierpnia. Powiat koniński złoży trzy wnioski z tym, że tylko dwa z nich mogą zostać zakwalifikowane.

Kolejno powiedział, że kwestie dotyczące naboru do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński przedstawi pan Władysław Kocaj Wicestarosta Koniński.

Władysław Kocaj – Wicestarosta Koniński – przedstawił informację o naborze do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński. Przypomniał, że w tym roku nabór był szczególny ze względu na podwójny rocznik.

We wszystkich naszych szkołach przygotowano 904 miejsca, z podziałem na 436 miejsc dla absolwentów gimnazjum i 468 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych. Obecnie we wszystkich szkołach mamy 538 osób, które złożyły aplikację i wszystkie niezbędne dokumenty. Pozostałe osoby to takie, które złożyły dokumenty do innych szkół w II czy nawet w III naborze. Stąd też nie są to ostateczne liczby.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego tj. roku 2018/2019 dokonaliśmy naboru do klas 1 w liczbie 252 osoby, przy czym absolwentów klas 3 było 281. W tym roku wszystkie szkoły miały łącznie 988 uczniów. Do chwili obecnej łącznie do klas 1 (zarówno absolwentów gimnazjum i ósmych klas) dokumenty złożyło 544 osoby, co daje łącznie 1262 osoby w naszych szkołach. Wyraził nadzieję, że ta liczba jeszcze się zwiększy, gdyż często jeszcze we wrześniu składane są dokumenty i przyjmowani są absolwenci do naszych szkół. Następnie Wicestarosta dokonał porównania obecnej sytuacji z rokiem szkolnym 2018/2019 w poszczególnych szkołach powiatu konińskiego. I tak: najwięcej pierwszoklasistów przyjął Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – 239 osób, kiedy w ubiegłym roku naukę rozpoczęło tam 110. Kolejna jest szkoła w Sompolnie – 177 osób, gdy we wrześniu 2018 – 75 i Kleczew - 122 osoby, a rok wcześniej 60 uczniów.

Podsumowując, jak widać liczba uczniów się podwoiła, co jest zasługą dyrektorów szkół, którzy organizowali różnego rodzaju spotkania i zabiegali o każdego ucznia oraz Rady, która wspierała szkoły w inwestycjach. Przypomniał, że w szkołach prowadzony jest szereg inwestycji. Jedną z nich jest remont korytarzy w szkole w Sompolnie oraz remont w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie. Prace przebiegają prawidłowo, a wykonawcy powinni zdążyć na czas. Stwierdził, że to, co było naszym zadaniem zostało wykonane na 120 proc. i to jest powód do dumy. Biorąc pod uwagę koszty, występuje znacząca różnica finansowa, która wynika również z tego, że w ubiegłych latach były klasy, które liczyły zaledwie 10 osób. Obecnie średnia ilość osób w klasie wynosi 22 osoby. To wpłynie na obniżenie kosztów, jednak należy pamiętać o tym, że z uwagi na dwie podstawy programowe wszystkich klas i tak będzie dużo. dodał, że w przypadku ewentualnych pytań chętnie na nie odpowie, gdyż dysponuje wieloma innymi informacjami.

Radna Halina Lenartowicz – odniosła się do sprawy usuwania azbestu. Samorząd powiatowy od 12 lat czynił starania, aby nasz rejon piękniał i otaczał się zdrowym środowiskiem. Trudne do zrozumienia jest to, co teraz się dzieje. Przecież w ciągu najbliższych lat azbest powinien zostać usunięty całkowicie. Dlaczego dwie gminy mają decydować o całym powiecie? Czy to jest kara za to, że za dużo zostało zrobione w tych gminach? Powinniśmy być za to nagradzani, tym bardziej, że jesteśmy drugim powiatem, tuż po poznańskim, który tak dobrze to zadanie realizował przez 12 lat. Obecna sytuacja spowoduje, że staniemy i co gorsze, zostaniemy w tyle. Jak tę sprawę tłumaczyć rolnikom, mieszkańcom powiatu, którzy chcą otaczać się zdrowym środowiskiem? Radna poinformowała, że mieszkańcy pytają o tę sprawę, gdyż po żniwach chcieliby złożyć wniosek o to dofinansowanie usunięcia azbestu.

Do roku 2030 miał zniknąć azbest, jednak przy niskich dochodach powiatu konińskiego, nie będzie to możliwe. Zapytała czy Rada ma jakiś wpływ na zmianę obecnej sytuacji? Czy prośby lub petycje mogą ją zmienić? Zdaniem radnej sprawą tą należy się zająć.

Przewodniczący Rady – powiedział, że zapewne będzie taka sytuacja, w której gminy o wysokiej dochodowości w przeliczeniu na jednego mieszkańca będą musiały indywidualnie składać wnioski i utworzyć programy na terenie gmin. Stąd też te gminy, które będą miały mniejszą dochodowość w przeliczeniu na jednego mieszkańca będą miały szansę pozyskać więcej środków. Przewodniczący Rady poprosił Starostę o uzupełnienie informacji na ten temat.

Starosta Koniński – Stanisław Bielik – poinformował, że już wcześniej gminy indywidualnie mogły składać wnioski o likwidację wyrobów azbestowych, bowiem to wskaźnik G poszczególnych gmin decyduje o wielkości pomocy finansowej. I gminy takie jak np. Grodziec, które mają dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca około 600 zł będą mogły otrzymać dofinansowanie w granicach 80%, a nawet i 100%. Jednak w przypadku powiatów przyjmuje się tylko ten wskaźnik, który jest najwyższy. W sytuacji, gdy najwyższy wskaźnik wynosiłby niecałe 2000 (tak jak ma Stare Miasto), to wtedy dofinansowanie mogłoby wynosić 50-60%. Przez to, że w gminie Kleczew jest tak wysoki wskaźnik, to powiat może otrzymać dofinansowanie do 40%. Starosta wyjaśnił, że wnioski mogą składać gminy, gdyż w żaden sposób nie koliduje to z powiatem. W takim przypadku mieszkańcy mogą składać wnioski nie tylko do gminy, ale również do powiatu. Na skutek wprowadzenia takich kryteriów gminy powinny się włączyć w tą działalność.

Poinformował również, że w drugiej połowie sierpnia odbędzie się Konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym poruszony zostanie ten temat. Dotychczas nie było zainteresowania gmin tym zagadnieniem. Przystępując do programu 12 lat temu, powiat wystąpił do gmin z wnioskami o udzielanie pomocy i współfinansowanie prac. Propozycje pomocy uzyskano zaledwie z 2-3 gmin na kwotę w granicach 2-3 tysięcy zł. Zadecydowano wówczas, że przy takim dużym zapotrzebowaniu o pomoc tę pomoc nie warto się ubiegać, gdyż więcej problemów będzie z rozliczeniem tych dotacji. Zdaniem Starosty w obecnej sytuacji należy poczekać na reakcję gmin. Wyraził również nadzieję, że gminy będą chciały przystąpić do tego programu.

Kolejno Starosta przekazał, że 3-4 lata temu przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie całego naszego powiatu. Zgodnie z nią ustalono, że przy dotychczasowym tempie powiat koniński potrzebuje jeszcze 50 lat na to, aby dokonać całkowitej likwidacji azbestu. Jednak zgodnie z planami wyroby azbestowe winny zostać usunięte do 2032r. Starosta dodał, że nie jest zadowolony z wprowadzenia tego wskaźnika, gdyż niesprawiedliwym jest ocenianie całego powiatu na podstawie jednej gminy.

Ponadto podał również podobny przykład: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych również opiera się na wskaźniku, który dla naszego powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 406 zł. To powoduje, że otrzymane dofinansowanie będzie w granicach do 60%. Jednak, gdybyśmy mieli ten wskaźnik do 400 zł, dofinansowanie wynosiłoby do 70%. Ta mała różnica, w postaci 6 zł powoduje, że dofinansowanie będzie o 10 % niższe.

Radny Ryszard Nawrocki – odniósł się do informacji o naborze do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński. Powiedział, że na posiedzeniu Zarządu wraz z radną Elżbietą Raźną zasugerował, aby informacja na ten temat, możliwie jak najbardziej uaktualniona dotarła do wszystkich radnych, z uwagi na to, że zmiany oświatowe pociągają za sobą pewne koszty, które ponoszone są przez samorządy, w tym również powiat. Koszty te wynikać będą z podwójnej liczby uczniów. Przekazał, że 8 sierpnia będą ostateczne zmiany podziału części oświatowej subwencji ogólnej, stąd też warto ubiegać się o każdą złotówkę. Nie określił, w jakim stopniu w podziale tym uwzględniony będzie wzrost liczby uczniów w poszczególnych szkołach, jednak jest propozycja zmiany podziału tej subwencji, a samorządy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i propozycje, co do sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Stąd też informacja ta byłaby bardzo przydatna. Dodał, że będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w dniu 8 sierpnia, stąd też warto wnieść wszelkie poruszone uwagi i być może uda nam się uzyskać dodatkowe fundusze.

Punkt 5

Roczne sprawozdania kierowników nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok.

Przystępując do realizacji pkt 5. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Przedłożone przez kierowników nadzoru wodnego w Inowrocławiu, Turku, Kole, Pleszewie, Koninie, Włocławku, Słupcy, Jarocinie sprawozdania zostały przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdania były przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny Ryszard Nawrocki – wskazał potrzebę omówienia na Konwencie Wójtów i Burmistrzów powyższego zagadnienia, chociażby dlatego, że obszary działania nadzorów wodnych nie pokrywają się z obszarami gmin. Są bowiem gminy, na terenie której nadzór prowadzą trzy jednostki. Należałoby więc przybliżyć samorządom lokalnym tę tematykę, tym bardziej, że Wody Polskie są nową instytucją. Byłaby to również okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją, jaka występuje w zakresie współpracy między samorządami gminnymi.

Radny Sebastian Ławniczak – zwrócił się do przedstawicieli Wód Polskich z problemem, który występuje na kanale Topiec, w gminie Krzymów, gdzie notorycznie ,,pewna osoba” sama sobie reguluje zaporę i ustawia sobie wysokość cieku wodnego tak, aby mieć odpowiednią ilość wody w stawie. Jest to karygodne, tym bardziej, że w skutek tego woda zalewa pozostałych rolników. Kolejno zwrócił się z prośbą oczyszczenia wszystkich cieków wodnych w gminie Krzymów. Ze względu na suszę, bardzo zarosły.

Przewodniczący Rady przypomniał, że w obradach uczestniczą przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w osobie pani Anny Matuszak- kierownika Nadzoru Wodnego w Koninie oraz pana Jana Bartczaka – Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole. W związku z tym zadał następujące pytania: czy gruntowna zmiana i restrukturyzacja organizacji w zakresie gospodarowania wodami przyniosła więcej środków na gospodarowanie tymi wodami? Czy w nowej strukturze organizacyjnej można więcej zrobić np. w sprawie wniosków zgłoszonych na dzisiejszej sesji? Czy struktura organizacyjna Zlewni się sprawdza? Bo tak jak zostało powiedziane, na terenie jednej gminy działają nieraz 3-4 Zlewnie. To również stwarza problem, bowiem mieszkańcy danej gminy mogą nie wiedzieć, do którego Zarządu Regionalnego mają się zwrócić z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Czy zauważa się poprawę prac po niemal 1,5 rocznej działalności w nowej strukturze? Przewodniczący Rady poruszył również temat wzrostu cen wody. Zapytał czy są podejmowane tematy dotyczące wzrostu cen wody i odprowadzania ścieków? Czy brana jest pod uwagę możliwość, że obowiązujące taryfy będą wzruszane? Wyjaśnił, że zatwierdzanie taryf odbywa się na okres 3 lat, taryfy obowiązują rok, a więc będą obowiązywały jeszcze dwa lata. Niebawem zapewne nastąpi nagła zmiana czynników kosztowych i czy Wody Polskie przewidują taką możliwość, aby te taryfy były wzruszane? I czy dotyczyć to będzie wszystkich gmin powiatu konińskiego?

Pan Jan Bartczak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole – wyjaśnił, że Wody Polskie powstały 1 stycznia 2018 r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Wodne. Jako państwowa jednostka organizacyjna realizuje narzucone tą ustawą prawa i obowiązki. W związku z tym, że jest to nowa struktura organizacyjna na układzie zlewniowym, nie pokrywają się granice administrowane przez nasze wewnętrzne struktury organizacyjne jakimi są: Nadzory Wodne, Zarządy Zlewni, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Krajowe Zarządy Gospodarki Wodnej, Prezes Wód Polskich oraz Minister z granicami administracyjnymi samorządów. Do tej pory w gospodarce wodnej był narzucony pewien podział, w którym jeden podmiot administrował wały przeciwpowodziowe, drugi cieki i rzeki, a to wszystko odbywało się w granicach administracyjnych. Jednak już od dawna wiadomo, że woda nie zna granic, że cieki przepływają z miejscowości do miejscowości, z sołectwa do sołectwa, z gminy do gminy, z powiatu do powiatu a nawet z kraju do kraju. Ustawodawca przychylając się do licznych wniosków i spostrzeżeń ułożył tak strukturę organizacyjną Wód Polskich, że opiera się ona na układzie zlewniowym.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole ma obszar środkowej i górnej Warty i podlega RZGW w Poznaniu. Zarządów Zlewni podległych pod Dyrektora RZGW w Poznaniu jest 5 i są to Zlewnie w takich miejscowościach jak: Kalisz, Sieradz, Gorzów Wielkopolski, Poznań i Koło. Natomiast pod Zarząd Zlewni w Kole podlega 6 Nadzorów Wodnych. Sprawozdania z działalności Nadzorów Wodnych trafiły do właściwych Starostw i właśnie ten podział zlewniowy, który tylko częściowo pokrywa się z podziałem administracyjnym wymógł, że jeden kierownik Nadzoru Wodnego czasami nawet do 3 czy 4 Starostw składa powyższe sprawozdanie. Jest to zapewne dobra praktyka, gdyż pieniądze przeznaczone na gospodarkę wodną, na ochronę przed powodzią, ochronę przed suszą, będą lepiej wydatkowane. Natomiast z założenia Wody Polskie mają się same utrzymywać, czyli tyle pieniędzy ile uda nam się zebrać z usług wodnych i z innych dochodów jak np. za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, będą skutecznie w tę gospodarkę wpompowywane. Pieniądze te będą przeznaczane na utrzymywanie urządzeń, cieków, wałów przeciwpowodziowych, przepompowni, dróg wodnych oraz na inne zadania inwestycyjne.

Zarząd Zlewni w Kole na swój obszar wydał w ubiegłym roku blisko 6 mln zł. Jak na pierwszy rok działalności uważa się, że jest to ogromny sukces, tym bardziej, że z początkiem roku borykaliśmy się z wieloma problemami organizacyjnymi – szukaliśmy siedzib, pracowników, których zresztą szukamy aż do dzisiaj. Ogólnie w Wodach Polskich pracuje na dzień dzisiejszy ponad 5550 osób, w Zarządzie Zlewni w Kole pracuje 73 pracowników, w Nadzorach Wodnych z reguły pracuje od 2-4 osób. Dyrektor wyjaśnił, że nie ma sytuacji, w której nie wiadomo co gdzie załatwić, bo obojętnie do której komórki organizacyjnej w Wodach Polskich trafi wniosek, zostanie on przekazany do odpowiedniej komórki i przez nią rozpatrzony.

Odnosząc się do problemu na terenie gminy Krzymów przyznał, że karygodnym jest regulowanie urządzenia wodnego w postaci jazu w Paprotni przez osoby do tego nieuprawnione. Jest to faktycznie duży problem, a takie zjawiska były już odnotowywane dużo wcześniej. Zarząd Zlewni razem z policją będzie monitorował takie zjawiska i je na bieżąco eliminował. Bowiem nie może występować sytuacja, w której osoba nieuprawniona reguluje stan wody, tym bardziej, gdy to negatywnie oddziałuje na grunty przyległe. W związku z tym, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole powiedział, że sprawa ta zostanie zbadana, a kolejne takie zjawiska będą na bieżąco eliminowane.

Przewodniczący Rady podziękował za obszerne wyjaśnienia. Jednocześnie złożył wniosek odnośnie rzeki Noteć, która przepływa przez gminę Sompolno i gminę Wierzbinek. Na odcinku miedzy Synogacią a granicą gmin, przy drodze wojewódzkiej 266, pod mostem woda pojawia się i znika z koryta rzeki. Można tylko domniemać, że ktoś na tym odcinku piętrzy wodę. To powoduje, że rzeka ta na pewnym odcinku staje się sucha. Kolejno Przewodniczący Rady powiedział, że przypatrując się wszystkim przedstawionym sprawozdaniom ma wrażenie, że wszelkie prowadzane prace były ściśle związane z siedzibą Zarządu Zlewni i np. jak Zlewnia Zarządu jest w Inowrocławiu to roboty wykonywani w granicy Inowrocławia i Kruszwicy, mimo iż Zlewnia ta również zarządza częścią gminy Wierzbinek i Sompolno. Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem, aby nie patrzeć pod kątem geograficznym i zajmować się w równym stopniu całymi swoimi obszarami.

Pan Jan Bartczak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole – podziękował za zaproszenie i powiedział, że jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba wyjaśnienia pewnych procedur, będzie chętnie uczestniczył w każdym spotkaniu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z rocznymi sprawozdaniami kierowników nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji 7. punktu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Przewodniczący Rady poprosił zatem Przewodniczących wymienionych Komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Przewodniczący Rady poprosił zatem Przewodniczących wymienionych Komisji o przedstawienie opinii w obecnie rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 11. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Wnioski i oświadczenia radnych

Radny Ryszard Nawrocki – poinformował o tym, że Sejm przyjął ustawę o tzw. funduszu przewozów samorządowych. Celem ustawy jest dofinansowanie i tym samym przywrócenie regularnych linii komunikacji publicznej, które w związku z wykazywaną nierentownością zostały wycofane z wielu gmin naszego powiatu. Spowodowało to, że mieszkańcy wielu miejscowości zostali pozbawieni połączeń, zarówno z własną gminą, jak i z miastem. Z posiadanej przez radnego wiedzy wynika, że Rada Ministrów przekazała 800 mln zł na dopłaty od 1 września. Wojewodowie na podstawie podpisanych porozumień w dniu 30 lipca otrzymali środki na ten cel. W związku z tym radny zapytał, w jakim stopniu powiat koniński jest przygotowany do przywrócenia chociażby tych najbardziej oczekiwanych połączeń komunikacyjnych? Kto koordynuje te prace i czy jest to przypisane PKS? Z posiadanych przez radnego informacji wynika, że w tej sprawie odbyło się spotkanie ze Starostami Powiatów, na którym Minister Transportu omówił cele i zasady wdrożenia przepisów w tej materii.

Radny Radosław Kelm – powiedział, żew m. Kozarzewek, na terenie gminy Kazimierz Biskupi znajduje się zbiornik wodny należący do powiatu konińskiego. Zapytał w czyjej gestii jest utrzymanie porządku i czystości na tym zbiorniku? Zbiornik jest odwiedzany przez wielu mieszkańców, jednak terenu tego nie ma kto posprzątać.

Radny Andrzej Perkowski – złożył wniosek do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów na drodze powiatowej Koszewo-Skulsk, na odcinku w m. Zygmuntowo, szczególnie przy posesji pana sołtysa oraz na drodze powiatowej Skulska Wieś-Gawrony, na odcinku od drogi krajowej nr 25 do m. Gawrony. Szczególnie niebezpieczny odcinek znajduje się jadąc w stronę Gawron na drodze prowadzącej, skręcając w lewo do m. Przyłubie – Lisewo oraz podjeżdżając pod górkę po lewej stronie w m. Czartowo. Zarośnięte krzewy, wchodzące na asfalt, szczególnie na zakrętach stwarzają niebezpieczeństwo m.in. przy mijaniu się dwóch pojazdów.

Radny Sebastian Ławniczak – złożył wniosek do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o weryfikację nawierzchni asfaltowej na odcinku Borowo 42. Wyjaśnił, że po wczorajszych opadach na asfalcie przed każdą posesją zalega woda. Problemu tego wcześniej nie było; pojawił się on tuż po pracach kanalizacyjnych.

Przewodniczący Rady Zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w sprawach dotyczących utrzymania dróg. I tak, na wczorajszej sesji w gminie Sompolno został zgłoszony problem, iż na drodze Kazubek ponownie obsunęło się pobocze. Z uwagi na to, że jest okres żniw występuje tam realne zagrożenie.

Ponadto dodał, że wie, iż ZDP boryka się z awarią sprzętu, jednakże poprosił o wycięcie krzaków na łuku w m. Błonawy.

Również przekazał, że radny z okręgu Stefanowo pytał go o sprawy związane z przebudową przepustu w m. Stefanowo.

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w materiałach przekazanych przed dzisiejszymi obradami znajduje się pismo Pani Minister Wandy Buk w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Materiał ten skierowany został w celach informacyjnych.

Starosta – Stanisław Bielik – poprosił Wicestarostę Władysława Kocaja o udzielenie odpowiedzi na temat środków na dofinansowanie transportu publicznego, panią Małgorzatę Lalak- naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów o odpowiedź w sprawie zbiornika wodnego w Kazimierzu Biskupim – a na pozostałe sprawy, które dotyczą dróg – pana Józefa Karmowskiego - Dyrektora ZDP.

Radny Andrzej Perkowski – odniósł się do awarii sprzętu, o którym wspomniał Przewodniczący Rady. Zaznaczył, że sprzęt ten staje się coraz bardziej wysłużony, stąd też problem będzie ciągle aktualny. Już niejednokrotnie poruszany był temat zakupu sprzętu, tym bardziej, że na bieżąco są nowe rzeczy do zrobienia i nowe wymagania, które wynikają z obowiązku i tego co się dzieje na drogach. Radni oczekują od ZDP wykonania zgłoszonych spraw, jednak może warto najpierw pomyśleć o tym, aby sfinansować nowy sprzęt dla ZDP. Bo można wszystko zrobić, ale trzeba mieć czym, a z tym jest jak widać problem.

Radny Tadeusz Słodkiewicz – dołączył się do wniosku na temat odkrzaczania poboczy, bowiem wielu mieszkańców zgłasza problem występujący na drodze od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Racięcice w kierunku Lubstówka i Stefanowa. Problem ten zgłaszany był już wielokrotnie.

Starosta – Stanisław Bielik – zwrócił się do radnego Andrzeja Perkowskiego, że zdaje sobie sprawę z tego, że sprzęt ten jest wyeksploatowany, jednak nie bez powodu dzisiaj mówił o obecnej sytuacji finansowej powiatu. Najpierw należy skupić się na zadaniach realizowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, bowiem jeżeli złożone wnioski zarówno na rok 2019, jak i rok 2020 zostaną zakwalifikowane, będą wymagać ze strony powiatu równie dużych nakładów. Poza tym są prowadzone również inne prace, np. rozbudowa centrum gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, czy też termomodernizacja. Starosta zapewnił jednak, że temat ten nie jest Zarządowi obojętny.

Przewodniczący Rady – powiedział, że popiera wniosek radnego Andrzeja Perkowskiego. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będziemy podejmować duże inwestycje, a nie będzie środków na bieżące utrzymanie dróg, odkrzaczanie, czyszczenie poboczy itp. To są podstawowe kwestie zapewniające bezpieczeństwo na drogach. Być może z jednej inwestycji można zrezygnować, po to, aby bieżące utrzymanie dróg było na wyższym poziomie, bo takie są oczekiwania.

Ponadto wnioskował o wyczyszczenie (oprysk i usunięcie uschniętych chwastów) chodnika przy drodze powiatowej od skrzyżowania przy szkole w Lubstowa w kierunku Nowej Wsi.

Pan Józef Karmowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odnosząc się do wypowiedzi radnych dotyczących odkrzaczania poboczy, stwierdził, że jest to z pewnością temat, którego nie da się uniknąć w ciągu najbliższych kilku lat. W chwili obecnej ciągnik, którym dysponuje ZDP pracuje bez przerwy. Jest to ciągnik, który nie ma tzw. „żółwiego biegu”, a zatem kierowca musi więcej operować sprzęgłem, co powoduje częstsze awarie. Ciągnik ten w dniu dzisiejszym (po 10 dniach) został odebrany z naprawy, będzie uruchomiony, po czym w sierpniu skierowany zostanie do północnej części powiatu. Jest wiele odcinków dróg, które wymagają wyczyszczenia poboczy. W południowej części powiatu sytuacja w tym zakresie wygląda nieco lepiej. Dodał, że jeżeli zadanie to nie zostanie wykonane własnym sprzętem, trzeba będzie je zlecić. A to wiąże się z kosztami. W ocenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie koszty zakupu sprzętu dosyć szybko się zwrócą. Drugim zadaniem, jakie wykonuje ZDP jest malowanie oznakowania pionowego. Koszt jego realizacji to ok. 150 tys. zł rocznie. Przyrząd służący do malowania oznakowania pionowego kosztuje ok. 100 tys. zł. Dodał, że przygotowuje kalkulacje kosztów realizacji niektórych zadań, aby radni mogli dokonać oceny stanu rzeczy. Potrzebna przy tym jest odpowiednia logistyka pracy pracowników ZDP. Podsumowując stwierdził, że w sierpniu będą trwały prace polegające na wykaszaniu poboczy. Im częściej pobocza są wykaszane, tym mniej odrastają. Na drodze od Nowej Wsi do Przystronia wykaszanie poboczy wykonał pracownik ZDP. Jeden traktor jednak, to trochę za mało. Ale zadanie to wykonane zostało bardzo dobrze. Podkreślił, że stara się optymalnie i bardzo dobrze gospodarować środkami. Zależy mu bowiem na tym, żeby optymalnie wykorzystać środki zewnętrzne, bowiem są to niemałe pieniądze.

Jeżeli chodzi o sprawę zgłoszoną przez radnego Sebastiana Ławniczaka wyjaśnił, że monitoruje problem. Sprawdzano stopień zagęszczenia gruntów na tym odcinku. Odbudowa nawierzchni jest wzmacniana siatką, żeby nie było pęknięć. Dodał, że sprawdzi zgłoszony problem, bowiem być może jakieś słabe zagęszczenie, woda wymyła.

Przekazał również, że wpływa bardzo dużo wniosków o zajęcie pasa drogowego, szczególnie od Inea. Zarząd Dróg Powiatowych jednak kontroluje na bieżąco stopień zagęszczenia masy ziemnej i nie zgada się na ingerencje w nowe inwestycje. Pamiętać jednak należy, że powiat ma dochody z tytułu zajęcie pasa drogowego.

Poinformował, że rozpoczęły się prace inwestycyjne na terenach gmin: Rzgów, Stare Miasto, Krzymów i Golina, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. Są to trudne inwestycje, na które powiat otrzymał dofinasowanie.

Jeśli chodzi o pobocze przy drodze w Kazubku, to zostanie ono wzmocnione destruktem, żeby problem usunąć.

Jeżeli chodzi o opryski na chodniku od Lubstowa do Nowej Wsi, to zna temat, bo jechał tą drogą, kiedy czyszczone było pobocze przy drodze w Przystroniu. Dodał, że na zakręcie w Przystroniu po wyczyszczeniu poboczy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km, w związku z bardzo dużym ruchem i niebezpiecznym zakrętem.

Przewodniczący Rady powiedział, że profesjonalnie wyczyszczono ten fragment pobocza.

Pan Władysław Kocaj – Wicestarosta Koniński odniósł się do pytania radnego Ryszarda Nawrockiego dotyczącego komunikacji publicznej. Przyznał, że jest to bardzo ważna sprawa, od długiego czasu dyskutowana. Dodał, że w tej chwili samorządy oczekują na wytyczne od Wojewody dot. pozyskania środków w tym zakresie. Przypomniał, że w budżecie powiatu zabezpieczone są pieniądze w wysokości ponad 180 tys. zł na realizację zadań związanych z transportem publicznym. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Konin oraz dzięki temu, że w naszym rejonie PKS jest w stanie wykonywać swoje zadania, problem nie jest tak dotkliwy. Jednak każda pomoc ze strony rządowej, będzie w całości wykorzystana przez samorząd powiatowy. Dzisiaj nie są znane jeszcze warunki skorzystania z tej pomocy. Nie wiadomo również, czy zadania obecnie realizowane przez samorządy znajdą się w refinansowaniu czy może dofinansowywane będą tylko nowe połączenia. Zadanie to realizowane jest kosztem naszego budżetu. Zaznaczył, że do każdej miejscowości gminnej autobus dociera. Nie ma sygnałów, że gdzieś jest problem z dojazdem. Jeżeli będzie można pozyskać środki na to zadanie, to na pewno zostaną one pozyskane. Choć wcale nie ma pewności, czy tak będzie. Podziękował radnemu Ryszardowi Nawrockiemu za pytanie w tym zakresie, bo to ważna sprawa.

Pani Małgorzata Lalak – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów Rolnych odniosła się do sprawy zbiornika w Kozarzewku, poruszonej przez radnego Radosława Kelma. Wyjaśniła, ze zbiornik ten nie jest to nieruchomość powiatowa, ale oczywiście nieruchomość publiczna. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Konińskiego jest co jakiś czas informowany o tym, że dochodzi tam do plażowania. Ale jest to „plaża dzika”. W związku z powyższymi sygnałami w ramach środków, jakie posiada powiat od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczono niewielką kwotę na sprzątanie dookoła tego zbiornika. W lipcu br. podpisano umowę z SKR w Kazimierzu Biskupim, na mocy której raz w tygodniu ma się w tym miejscu odbywać sprzątanie. Umowa ta zakończy się we wrześniu.

Punkt 13

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął VIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-09-09 13:26:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:37:38)
Lista wiadomości