logo
logo bip

Protokół nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku

BR.0002.4.2019

Protokół nr VII/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 27 czerwca 2019 roku

VII sesja odbyła się 27 czerwca 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1620.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady zanim przeszedł do realizacji porządku obrad poinformował, że na emeryturę przechodzi pan Henryk Janasek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Przekazał również, że pan Henryk Janasek w latach 1987-2005 był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu Konińskiego złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę, zarówno przy realizacji projektów służących rozwojowi czytelnictwa w ramach zadań powiatowej biblioteki publicznej, które podejmowała obecnie kierowana przez Pana Dyrektora placówka, jak i wcześniej, kiedy był on dyrektorem Szkoły w Żychlinie. Podziękował za zaangażowanie w liczne inicjatywy edukacyjne, wychowawcze, poznawcze, czytelnicze oraz za niezwykle cenny udział w rozwoju oświaty i kultury w powiecie konińskim. Ponadto, Przewodniczący Rady u progu nowej perspektywy życzył Panu Henrykowi Janaskowi zdrowia oraz radości i satysfakcji ze spełniania tych marzeń, na których realizację przyszedł teraz czas.  

Kolejno Przewodniczący Rady wraz ze Starostą Konińskim złożył na ręce pana Henryka Janaska kwiaty oraz pamiątkowy upominek.

Pan Henryk Janasek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie podziękował za 32 lata współpracy, na które składało się 14 lat pracy w Bibliotece oraz 18 lat pracy jako Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, później przekształconych w Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Zwrócił uwagę na to, że przez wszystkie te lata miał przyjemność pracować ze wszystkimi starostami naszego powiatu, ze Skarbnikiem Powiatu oraz spotykać się z wieloma radnymi. Podkreślił, że jedną z jego pasji promujących szkołę oraz Żychlin jest twórczość Fryderyka Chopina. Był więc niezmiernie wzruszony wyrażeniem zgody na nadanie placówce właśnie tego imienia. Ponadto podkreślił, że cała współpraca z powiatem była owocna, a jego następczyni – pani Anna Matczak-Gaj świetnie tą współprace kontynuuje. Jeśli chodzi o pracę na rzecz czytelnictwa, to jest jeszcze dużo do zrobienia i zawsze będzie. Jednak dzięki Radzie Powiatu Konińskiego i porozumieniu Starosty z Prezydentem Miasta występuje pewna stabilność, która powoduje, że wszystkie nasze gminy mogą poszczycić się świetnymi zasobami i działaniami służącymi kulturze. I tego sobie i wszystkim życzył. Kończąc swoją wypowiedź podziękował za współpracę.

Radna Halina Lenartowicz – w imieniu własnym i rodziców uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie podziękowała za mądrość działania, zrozumienie i wsparcie, jakim byli obdarzani uczniowie. Każde dziecko, szczególnie dziecko wsi przebywające w internacie było otaczane matczyną opieką. Radna podkreśliła również to, że troska o dziecko była połączona z wysokim poziomem kształcenia. Podziękowania skierowała także dla obecnej dyrektor – pani Anny Matczak-Gaj za kontynuowanie działań i rozwój placówki.

Radna Żanetta Matlewska – jako wieloletni dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie skierowała również podziękowania dla pana Henryka Janaska. Golina jest jedną z bibliotek w powiecie, która ściśle współpracowała z Miejską Biblioteką Publiczną. Podziękowała
za wsparcie, dobre słowo oraz za wszystkie wykłady, które Pan Henryk Janasek poprowadził, szczycąc uczestników swoją obecnością. 

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2018 rok i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2018 r.;
  2. sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.;
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
  4. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok;
  5. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2018 r.;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.
 8. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2018 rok.
 9. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Ślesinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Golina.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Grodziec.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Kazimierz Biskupi.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Ślesin.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z VI obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z VI sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z VI sesji pod głosowanie. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 19 głosami „za” przyjęła protokół nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone
wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył cztery posiedzenia. Wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji uprawnionym podmiotom. Następnie Starosta poinformował, że Zarząd podjął 25 uchwał własnych oraz przygotował dziewiętnaście projektów uchwał pod obrady Rady. Starosta odniósł się do kilku z nich. Jeżeli chodzi o nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Ślesin wyjaśnił, że są to grunty, które mieszczą się w pasie drogowym. Dotychczas były one własnością gminy, jednak należało uregulować sprawy własnościowe, chociażby po to, aby móc ubiegać się o środki zewnętrze, zarówno z funduszu unijnego, jak i źródeł krajowych. Do tej pory stanowiło to przeszkodę.

Kolejna uchwała, na którą zwrócił uwagę, to uchwała dotycząca nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie. W dotychczasowym statucie było zapisane, że Dom ten posiada 75 miejsc dla dorosłych i 25 dla dzieci. Jednak z uwagi na to, że od pewnego czasu mieszkańcy Domu to wyłącznie osoby dorosłe, wystąpiono do Wojewody o zmianę statutu i taką zgodę otrzymano. Po tej zmianie DPS w Ślesinie przeznaczony będzie dla 100 osób dorosłych.

Kolejne uchwały dotyczyły zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i Sompolnie. Zmiany te wynikają z reformy systemu oświaty oraz likwidacji gimnazjów.

Starosta Koniński przekazał, że komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Została nim obecna dyrektor – pani Aneta Kalina Szczepaniak. Była to jedyna kandydatka, a konkurs wygrała jednogłośnie. Powierzono jej obowiązki dyrektora na okres 5 lat.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, Starosta Koniński poinformował, że w dniu 3 maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie odbył się koncert Kazimierza Kowalskiego – śpiewaka operowego. Organizatorami koncertu było Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Miasta i Gminy Kleczew. Całe wydarzenie zostało bardzo dobrze ocenione. Pojawiły się również opinie, aby takie koncerty organizować także w innych gminach.

Powiat stara się systematycznie działać na rzecz poprawy środowiska, stąd też Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował po raz pierwszy konkurs ,,Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród finalistom odbyło się 10 maja w wiosce norweskiej Arendel we Włodzimirowie. W konkursie, który miał zwrócić uwagę młodego pokolenia na jakość powietrza, jakim oddychamy, wzięły udział 22 szkoły podstawowe i 4 placówki oświatowe, dla których powiat jest organem prowadzącym. Uczniowie przygotowali 24 spoty tematycznie związane z problemem zanieczyszczenia powietrza oraz sposobami jego ochrony. Po dokonaniu ich oceny komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce w kategorii szkół podstawowych: autorkom spotu reprezentującego szkołę im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej a w kategorii szkół ponadpodstawowych – uczniom Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie po raz pierwszy zorganizował w dniu 15 maja Dzień Rodziny, zapraszając przy tym rodziców i opiekunów mieszkańców DPS. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 opiekunów, przy czym należy zaznaczyć, że wszystkich mieszkańców Domu jest 100. Wydarzeniu towarzyszyła radość oraz wzruszenie, bowiem niektórzy mieszkańcy mieli po raz pierwszy możliwość spotkania się ze swoimi przedstawicielami rodzin.

W dniu 15 maja w Domu Kultury w Kowalewku została uczczona 170. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci pisarki Zofii Urbanowskiej.

Następnie przekazał, że Skarbnik powiatu konińskiego został doceniony w rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2019”. Radzisław Kozłowski zajął III miejsce w kategorii Skarbnik Samorządu dla powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców. Jego wyniki ogłoszono na kongresie „Perły Samorządu 2019”, który odbył się 23 i 24 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Starosta Koniński pogratulował Skarbnikowi wyróżnienia.

W dniach 25-26 maja odbyła się kolejna, Letnia Spartakiada Mieszkańców Wsi, w której tym razem zwyciężyła gmina Rychwał. O Puchar Starosty Konińskiego oraz udział w finale wojewódzkim imprezy rywalizowało sześć reprezentacji gmin. I tak, pierwsze miejsce zajęła gmina Rychwał, drugie gmina Golina, a trzecie miejsce gmina Stare Miasto. Starosta podziękował wójtom i burmistrzom oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację i uczestnictwo w tej spartakiadzie. Ponadto przekazał, że 16 czerwca w Żerkowie odbył się finał Wielkopolskiej Spartakiady Mieszkańców Wsi. Reprezentacja powiatu konińskiego zajęła pierwsze miejsce, zachowując ponad 81-punktową przewagę nad drugą drużyną zawodów, którą był powiat ostrowski. Trzecie miejsce natomiast zajął powiat ostrzeszowski.

Prawie sześciuset młodych tancerzy prezentowało swoje umiejętności na XI Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych, który odbył się 3 czerwca w Centrum Kultury w Kleczewie. Na scenie zaprezentowały się 42 zespoły z trzech województw – wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i Miasta Kleczew.

W dniu 6 czerwca zostało zorganizowane spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich. Spotkanie poświęcone było bieżącej działalności KGW w świetle nowych przepisów prawnych oraz skarbowych. W spotkaniu, które miało charakter szkoleniowy, wzięło udział ponad osiemdziesiąt przedstawicielek kół gospodyń wiejskich.

Rodziny zastępcze z powiatu konińskiego obchodziły swoje święto 6 czerwca w Kazimierzu Biskupim. Wspólne świętowanie tradycyjnie odbyło się w kazimierskim Parku Kulturowym oraz w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny. Starosta podkreślił, że był to bardzo ważny dzień dla wszystkich naszych rodzin zastępczych, którym jednocześnie podziękował za opiekę nad dziećmi, jaką sprawują 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Następnie Starosta przeszedł do sukcesów uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński. Agata Wieczorkiewicz oraz Erika Świętanowskiej z ZSEU w Żychlinie wzięły udział w XLIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się 7-8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. W finale olimpiady Agata Wieczorkiewicz zdobyła 4 lokatę w Polsce w bloku technologia żywności. Laureatką została również Erika Świętanowska, która zajęła 10 miejsce. Oprócz nagród laureaci otrzymali indeksy do wyższych uczelni.

Starosta przekazał, że 13 czerwca w Ratuszu Miejskim w Koninie odbył się Wernisaż  20. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Organizatorem Pleneru był Powiat Koniński oraz Miasto Konin. W tym roku plener swoją obecnością zaszczycili tacy artyści jak Ewa Winczewska, czy Henryk Drzewiecki.

Kolejno przekazał, że powiat koniński znalazł się w gronie czterech samorządów w kraju uhonorowanych „za powierzanie dzieci wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej”. Uroczystość wręczenia wyróżnień przyznanych przez Zarząd Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej odbyła się na 6. Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Jak już niejednokrotnie Starosta mówił, żadne nasze dziecko nie jest umieszczane w Domu Dziecka, tylko otrzymuje miejsce w rodzinie zastępczej.

18 czerwca  br. na Gali Finałowej IV. Edycji Konkursu PATRIA NOSTRA w Poznaniu zostaliśmy uhonorowani podziękowaniami za udział w tegorocznym konkursie historycznym. Konkurs adresowany był do uczniów z Wielkopolski oraz młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA.

Kolejno odniósł się do spraw dotyczących drogownictwa. Dokonano otwarcia trzech przetargów tj. wykonanie chodnika w miejscowości Biskupice, w gminie Grodziec, wykonanie przebudowy drogi na ulicy Rumińskiej w Starym Mieście oraz budowa chodnika Wola Łaszczowa-Gosławice.

Jeżeli chodzi o wykonanie chodnika w miejscowości Biskupice, z 5 złożonych ofert przetarg wygrała firma Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisława Dropińskiego. Mimo iż była to najniższa cena (285.574,00 zł) razem z kosztami dokumentacji i nadzoru inwestorskiego przewyższyła cenę kosztorysową o prawie 10 tys. zł. Jednak przetarg został rozstrzygnięty z uwagi na to, że wójt Gminy Grodziec zadeklarował, że tą różnicę pokryje z budżetu gminy.

Rozstrzygnięto również przetarg na drogę w Starym Mieście, na ul. Rumińskiej. Spośród 7 złożonych ofert, jedna z nich była o 165 tys. zł niższa od ceny kosztorysowej. A zatem pozwoliło to wprowadzić pewne oszczędności.

W przetargu na budowę chodnika w Woli Łaszczowej wzięło udział 8 podmiotów. Najniższą cenę przedstawiła firma remontowo-budowlana BUDMAN Marcin Gutowski z Rozalina w powiecie słupeckim. Z uwagi na to, że cena była o ponad 74 tys. zł. wyższa od ceny kosztorysowej, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu go ponownie. Jego  rozstrzygnięcie odbędzie się na początku miesiąca lipca.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, w kwietniu zostały złożone cztery wnioski na przebudowę dróg w roku 2019. Wnioski te jeszcze nie zostały ocenione i rozpatrzone. Pierwszy z nich jest na drogę Rudzica–Grąblin, Piotrkowice-Ślesin (na drodze z Woli Podłężnej do Lichenia). Z uwagi na to, że jest to duża inwestycja będzie ona robiona odcinkami w systemie dwuletnim czyli w latach 2019-2020. Kolejne wnioski dotyczyły drogi Krzymów-Paprotnia i drogi Lisiec Wielki – Niklas - dotyczy to kontynuacji zadania, które zostało wykonane kilka lat temu. Ponadto przekazał, że wniosek na drogę Rudzica-Konin, mimo iż był złożony, został wycofany. Wynika to z tego, że  w roku ubiegłym w naborze jesiennym powiat złożył dwa wniosku tj. Różopole-Piotrkowice i Rudzica-Konin. Po ocenie projekt Różopole-Piotrkowice znalazł się na czwartym miejscu, czyli na miejscu, które pozwala otrzymać dofinansowanie. Natomiast projekt Rudzica-Konin znalazł się na 21 miejscu i z uwagi na to, że było za mało środków znalazł się on na liście rezerwowej. Teraz jednak okazało się, że wniosek ten został przesunięty z miejsca 21 na 18. Jest to miejsce które powinno uzyskać dofinansowanie. Projekt ten powinien być do końca roku zrealizowany i rozliczony, jednak z uwagi na przeciągające się procedury u Wojewody jest zgoda na to, aby wnioski były realizowane również w roku następnym. Są to duże wnioski bo jeden ma wartość kosztorysową 7,5 mln, a drugi 6,5 mln zł. Zatem trudno byłoby tak duże zadanie zrealizować jeszcze w tym roku, tym bardziej że nie wiadomo kiedy zostanie podpisane porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim. Dopiero po jego podpisaniu będzie można wprowadzić do budżetu kwoty zadeklarowane przez Wojewodę i ogłaszać przetarg.

Punkt 5

Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2018 rok i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu

Przystępując do realizacji punktu 5. porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Zarząd Powiatu Konińskiego przedstawił Radzie Powiatu „Raport o stanie powiatu konińskiego za 2018 rok” w wymaganym terminie. Stanowi on załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ponadto przypomniał, że art. 30a, ust 4 stanowi, iż Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Kolejno Przewodniczący Rady poprosił pana Stanisława Bielika Starostę Konińskiego o wprowadzenie do rozpatrywanego zagadnienia.

Wprowadzenie do rozpatrywanego zagadnienia przedstawione przez Starostę Konińskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady Powiatu Konińskiego rozpatrzyły Raport o stanie powiatu za 2018 rok i wyraziły w tej sprawie opinie. Poprosił zatem Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rewizyjnej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Annę Woźniak stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Sławomira Ławniczaka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Zenona Paszka - wiceprzewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego Komisji – radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą Komisji – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w debacie nad raportem o stanie powiatu radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy powiatu, którzy złożyli najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Poinformował radnych, że do dnia wczorajszego takie zgłoszenie nie zostało złożone.

Zgodnie z art. 30a, ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym Przewodniczący Rady otworzył debatę nad „Raportem o stanie powiatu za 2018 rok”.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Andrzej Perkowski.W imieniuKlubu Radnych Nasz Powiat przedstawił stanowisko w sprawie ,,Raportu o stanie powiatu konińskiego za 2018 r.”. Stanowi ono załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Radna Anna Woźniak – przekazała, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się od głosowania w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

Radny Tadeusz Słodkiewicz w imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego powiedział, że ,,Raport o stanie powiatu konińskiego” jest nową instytucją wprowadzoną po raz pierwszy w tej kadencji i podsumowującą pracę Zarządu Powiatu za rok 2018. Zdaniem Klubu, przedłożony przez Zarząd Raport wyczerpująco obejmuje realizację przyjętych strategii, polityk i programów, szczegółowo je opisując. Realizacja uchwał Rady Powiatu również jest szczegółowo przedstawiona. Cały dokument spełnia nie tylko ustawowe ale również i nasze oczekiwania, daje nie tylko obraz kondycji powiatu ale także możliwość wskazywania dalszych kierunków rozwoju powiatu konińskiego. Dlatego Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Następnie w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabrał radny Wiesław Bednarek. Przekazał, że ,,Raport o stanie powiatu konińskiego za 2018 r.” jest zupełnie nowym elementem, jednak z pełną odpowiedzialnością radni Klubu mogą stwierdzić, że dokument sam w sobie jest prawidłowo przygotowany, ponieważ mówi o działaniach Zarządu. Obserwacja realizacji zadań przez Zarząd Powiatu pozwala na jednoznacznie pozytywną i bardzo wysoką ocenę pracy Zarządu. Dlatego Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady zamknął debatę nad „Raportem o stanie powiatu konińskiego za 2018 rok”.

Przechodząc do realizacji dalszej części obrad poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 9 po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

Następnie poddał pod głosowanie sprawę udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Konińskiego następującym stosunkiem głosów:

głosów za – 16

głosów przeciwnych – 0

głosów wstrzymujących się – 5

Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok

Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2017 r. zostało radnym przekazane 28 marca 2019 r. Materiał ten stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu wprowadzenia dorozpatrywanego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2018 r.

Wprowadzenie do omawianego zagadnienie przedstawione przez starostę konińskiego – Stanisława Bielika stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. Przewodniczący Rady poinformował, że radni przedmiotowe sprawozdanie otrzymali pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. Stanowi ono załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił Radzisława Kozłowskiego – Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu wprowadzenie do rozpatrywanego przez radę sprawozdania finansowego.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przedstawione przez Skarbnika Powiatu  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Powiatu - Radzisława Kozłowskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił uchwałę Nr SO-0954/62/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu było przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady. Końcową opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wypracowała Komisja Rewizyjna. O jej przedstawienie poprosił przewodniczącą komisji – radną Annę Woźniak.

Radna Anna Woźniak odczytała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok. Opinia ta w swej treści uwzględniała także sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia Powiatu. Zaprezentowana opinia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała radna Anna Woźniak, która przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie. Stanowisko to stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Kolejno głos zabrał radny Wiesław Bednarek. Przekazał, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2018 r.

Radny Tadeusz Słodkiewicz w imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego powiedział, że wszystkie przedłożone dokumenty w pełni obrazują wykonanie budżetu za 2018 r. Podkreślił i jednocześnie pogratulował, że zdobywane środki pieniężne przyczyniły się nie tylko do zwiększenia budżetu powiatu i tym samym powiększenia jego mienia, ale również do zadowolenia mieszkańców powiatu. Radni Klubu Towarzystwa Samorządowego rozpatrując w komisjach przedstawione wyżej dokumenty nie wnosili uwag do tych dokumentów, a po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Rewizyjnej będą głosować za udzieleniem Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski. Przekazał, że radni klubu Nasz Powiat po dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji pozytywnie oceniają wykonanie wszystkich zadań i tym samym będą głosować za przyjęciem sprawozdania.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

głosów za – 16

głosów przeciwnych – 0

głosów wstrzymujących się – 5

Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/43/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 7. punktu porządku obrad i udzielił głosu radnej Annie Woźniak – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2018 rok.

Radna Anna Woźniak odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2018 rok. Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2018 rok stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca maja 2018r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.

Radna Anna Woźniak kolejno odczytała uchwałę Nr SO-0955/65/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok. Stanowi ona załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w omawianym temacie.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedmiotowej sprawie. Stanowisko to stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych Nasz Powiat w omawianej sprawie, stanowiące załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję tym temacie. Poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium
dla zarządu powiatu po zapoznaniu się z:

 • sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • sprawozdaniem finansowym,
 • opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 • informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

W poprzednim punkcie porządku obrad spełnione zostały wymogi formalno – prawne wynikające z wyżej zacytowanej ustawy.

Ponadto poinformował, że uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu, zgodnie z art. 30 ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2018 rok. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok następującym stosunkiem głosów:

głosów za – 16

głosów przeciwnych – 0

głosów wstrzymujących się – 5

Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2018 rok stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Obrady opuścił radny Wiesław Bednarek. W obradach uczestniczy 20 radnych.

Punkt 8

Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2018 rok

Po wnowieniu obrad, Przewodniczący Rady przystępił do realizacji 8. punktu porządku obrad. Poinformował, że ,,Informację dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2018 rok” radni  otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Nastęnie poinformował, że powyższa informaja była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2018 rok”.

Punkt 9

Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym” została radnym przekazana wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi ona załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym”.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/45/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”, stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Ślesinie

Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Ślesinie, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Wsprawie projektu uchwały głos zabrał radny Andrzej Perkowski. Zapytał, co stanie się z dzieckiem w sytuacji, gdy do tej placówki trafi matka z dzieckiem, skoro Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie ma być przeznaczony tylko dla osób dorosłych?  Co w przypadku, gdy trafi tam matka z dzieckiem mającym 16-17 lat? Trzeba będzie rozdzielić tę rodzinę? A takie przypadki mogą się zdarzać.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie – Pani Joanna Wołyńska – wyjaśniła, że Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wcześniej posiadał 25 miejsc dla dzieci i 75 dla osób dorosłych. Jednak po analizie wieku mieszkańców stwierdzono, że nie są spełnione wymogi formalne. W związku z tym za zgodą pana Starosty wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o tę zmianę. Dodała, że w sytuacji, o którem mówił przedmówca, trzeba będzie sobie poradzić np. wykorzystując bardzo dobrze działający system pieczy zastępczej w powiecie konińskim. Zatem jeżeli dziecko będzie wymagało zabezpieczenia, to trafi do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

Radny Andrzej Perkowski – zdaniem radnego powinien być taki zapis, który umożliwiałby rodzinom albo jednemu z rodziców przebywanie z dzieckiem w tej placówce. Wiadomo, że każda osoba dorosła chce być ze swoim dzieckiem. Uniemożliwienie tego spowoduje ominięcie naszego Domu i poszukiwanie takiego, w którym będą mogli przebywać razem. Taki zapis nie ograniczałby nas, tym bardziej, że przywołane sytuacje mogą się zdarzyć w każdej chwili. Ponadto każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualne.

Pani Joanna Wołyńska – powiedziała, że od wielu lat nie było nawet chęci umieszczanie dziecka w DPS w Ślesinie. Wpływ na to ma również fakt, że od 1990 r. dzieci w naszym powiecie nie trafiają do instytucjonalnych form opieki. W związku z tym, po analizie obecnej sytuacji społecznej wystąpiono z takim wnioskiem do Wojewody.

Radny Andrzej Perkowski – stwierdził, że rozumie to, iż dzieci nie trafiają do DPS w Ślesinie. Jednak co się stanie w przypadku rodziny, a wiec osoby dorosłej z dzieckiem?

Pani Joanna Wołyńska – powiedziała, że jeżeli zdarzy się sytuacja w której rodzic i dziecko będą musieli gdzieś zostać umieszczeni, to podejdziemy do tego ze zrozumieniem i empatią. Zapewniła, że pracownicy DPS będą mieli otwarte głowy na każdy problem, tak aby go rozwiązać.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Ślesinie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/46/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew

Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 50 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/48/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Plac Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno

Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 53 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/49/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno, stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 57 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 61 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 65 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 69 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 73 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin stanowi załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Golina

Przystępując do realizacji 20. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Golina, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi..

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 76 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Golina, stanowi załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Grodziec

Przystępując do realizacji 21. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Grodziec, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 78 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Grodziec. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 79 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Grodziec, stanowi załącznik nr 80 do niniejszego protokołu.

Punkt 22

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Kazimierz Biskupi

Przystępując do realizacji 22. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Kazimierz Biskupi, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi..

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 81 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 82 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Kazimierz Biskupi, stanowi załącznik nr 83 do niniejszego protokołu.

Punkt 23

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Ślesin

Przystępując do realizacji 23. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Ślesin, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 84 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Ślesin. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 85 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w  gminie Ślesin, stanowi załącznik nr 86 do niniejszego protokołu.

Punkt 24

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 87 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 88 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. W obradach uczestniczyło 20 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 89 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 90 do niniejszego protokołu.

Punkt 25

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przystępując do realizacji 25. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 91 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 92 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, stanowi załącznik nr 93 do niniejszego protokołu.

Punkt 26

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 26. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 94 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii
w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 95 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 96 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 97 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 98 do niniejszego protokołu.

Punkt 27

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji  27. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 99 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła Przewodnicząca Komisji radna Maria Wróbel stanowi załącznik nr 100 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 101 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W związku z problemem technicznym Przewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w tej sprawie. Radni po wywołaniu przez Przewodniczącego Rady kolejno z listy obecności wyrażali swój głos w sprawie projektu uchwały.  W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 102 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 103 do niniejszego protokołu.

Punkt 28

Wnioski i oświadczenia radnych

Radna Anna Woźniak zwróciła się z prośbą o interwencję, w sprawie dotyczącej zmiany organizacji ruchu autobusów MZK Konin, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Chodzi o dojazdy do pracy pracowników Elektrowni oraz pozostałych zakładów. Z powodu likwidacji linii autobusowej nr 66 – V osiedle, mieszkańcy ul. Wyszyńskiego i ul. Wyzwolenia będą zmuszeni dostać się do ulicy Przemysłowej i tam korzystać z innych linii autobusowych. Kolejno, linia autobusowa nr 53 – opóźniono wyjazd z Chorznia, a przez to, że trasa przebiega przez gminę Kazimierz Biskupi pracownicy Elektrowni nie dotrą do pracy na godzinę 7.00. Następnie, przyśpieszono odjazd z Elektrowni linii autobusowej nr 55 z godziny 18.00 na godzinę 17.53, co powoduje, że pracownicy Elektrowni kończąc pracę o godzinie 18 nie zdążą na ten autobus. Zwróciła się z prośbą, aby ten autobus przesunąć o 10 minut. W związku z powyższym radna Anna Woźniak poprosiła o interwencję w tej sprawie.

Radny Ryszard Nawrocki przedstawił wnioski i oświadczenia złożone na Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz najważniejsze informacje na temat działań, jakie podejmuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Stanowią one załącznik nr 104 do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Perkowski zwrócił się o wycinkę krzewów oraz drzew rosnących w m. Zygmuntowo przy asfalcie po przeciwnej stronie posesji sołtysa. Zaznaczył, że przejazd tam jest coraz węższy. Podkreślił, że rozpoczął się okres żniwny i na drogę wjeżdżają ciężkie maszyny rolnicze.

Następnie poprosił o zwrócenie uwagi na znaki stojące na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Morzyczyn, tzn. te znajdujące się na drodze od strony m. Kalina. Znak „nakazujący się zatrzymać” na tej drodze jest zbyt luźno obsadzony albo ktoś go skręcił, ponieważ obecnie znajduje się równolegle do asfaltu, w związku z tym osoby przejeżdżające przez skrzyżowanie nie wiedzą, że muszą się zatrzymać. Ponadto wnioskował o  przycięcie gałęzi przy znaku z pierwszeństwem przejazdu.

Radny Tadeusz Słodkiewicz stwierdził, że popiera głos radnego Ryszarda Nawrockiego dot. transformacji regionu. Dzięki stanowisku i staraniom Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu rządu, Region Wielkopolski Wschodniej został włączony do Inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Platforma Regionów Węglowych w procesie Transformacji. Daje to wsparcie i możliwość finansowania działań i projektów związanych z dostosowaniem naszego regionu do nowych wyzwań w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2001-2017. Wielkopolska Wschodnia na spotkaniu Platformy Regionów Węglowych decyzją Komisarza Unii Europejskiej i do spraw Energetyki i Klimatu 28 marca br. została włączona do grona regionów uczestniczących w formacie Country Team. Już 3 kwietnia 2019 r. zostało podpisane porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, którego sygnatariuszami zostało ponad 40 podmiotów, w tym władze samorządowe, sektor prywatny i organizacje pozarządowe w tym towarzystwo samorządowe. Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego pełnomocnikiem Marszałka został Maciej Sytek. 3 czerwca br. w Koninie odbyła się sesja wyjazdowa sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na której przyjęto stanowisko sejmiku dot. inicjatywy sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej, mobilizując także samorządy do działania. Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie zarówno przez opcję rządzącą, jak i opozycję. Radny zwrócił uwagę, że od wielu lat samorządy lokalne borykają się ze skutkami m.in. działalności górniczej, wpływem tej działalności na środowisko naturalne zagospodarowanie terenów kopalnianych, także w zakresie infrastruktury i zasobów wodnych oraz w zakresie stepowienia naszego regionu. Kończą się zasoby węgla brunatnego. Wymaga to podjęcia działań na rzecz wsparcia pracowników odchodzących z sektora paliwowo-energetycznego. Wiele leży w kompetencji samorządów lokalnych i samorządu powiatowego. Zdaniem radnego samorząd powiatowy powinien koordynować te działania, chociażby w współpracy z Konwentem Wójtów i Burmistrzów. Aby wypracować dobre decyzje wydaje się nieodzowna współpraca także z nauką np. z Uniwersytetem Przyrodniczym. Sami bowiem nie będziemy w stanie opracować wspólnych, spójnych i dobrych programów czy projektów. Zwrócił się do Zarządu Powiatu oraz prezydium Rady Powiatu o podjęcie stosownych działań w tym zakresie i włączenie się powiatu do przygotowania strategii dla Wielkopolski Wschodniej, a na jej podstawie programów i projektów, które pozwolą aplikować o środki na ten cel. Wydaje się też konieczny udział w porozumieniu, które zostało zawarte oraz być może wyznaczenie stanowiska obsługi w urzędzie, a w ramach Rady Powiatu powołania doraźnej Komisji, bądź też podobnego ciała do współpracy z Radą, z Komisjami Rady, z pełnomocnikiem Marszałka ds. Wielkopolski Wschodniej. Wskazał również na potrzebę włączania się do opracowania strategii, która obecnie jest opracowywana. Nie wchodząc już w meritum i w przyczyny oraz nie powtarzając tych problemów, z którymi się powiecie konińskim borykamy, uznał za bardzo stosowne energiczne włączenie się w te wszystkie działania. Pamiętać należy, że do dyspozycji mamy, czy mamy mieć około 1,5 mld euro. Są to niebagatelne środki. Dotychczas przez wiele lat mówiło się o tych problemach ale nie były one nigdy rozwiązywane. Myślę, że dlatego iż zawsze brakowało funduszy. Teraz te fundusze się pojawiły, a więc powinniśmy zadbać o narzędzia w celu rozwiązywania tych ważnych problemów naszego powiatu.

Radna Żanetta Matlewska wystąpiła z prośbą (na wniosek mieszkańców z Węglewa gm. Golina)  do  ZDP w Koninie o zamontowanie lustra w jednym miejscu na ścieżce rowerowej ze skrzyżowania Królowej Marysienki. Ścieżka ma ciągłość i jest zagrożeniem dla mieszkańców wyjeżdżających, gdyż nie ma możliwości zobaczenia czy nic nie jedzie.

Zapytała również czy jest możliwość umieszczenia znaku graficznego „Rower” na ścieżce pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej w kierunku miejscowości Adamowo-Kazimierz Biskupi. Dodała, że jeśli ZDP w Koninie udostępni szablon przedstawiający „rower”, to mieszkańcy wyrazili wolę, że sami go namalują.

Radna Elżbieta Fijałkowska na prośbę mieszkańca Ignacewa wystąpiła z prośbą o naprawienie drogi w miejscowości Lubstów. Jest tam bardzo duża dziura w nawierzchni drogi, którą mieszkańcy omijają bo wiedzą, że tam jest, ale inni uczestnicy ruchu zwłaszcza wieczorem, czy nocą przejeżdżając, nie zauważą jej.

Radny Radosław Kelm poinformował, że w ostatnią niedziele w Kazimierzu Biskupim odbył się Powiatowy Piknik Seniorów. Radny w imieniu swoim i seniorów podziękował panu Staroście za wybór naszej miejscowości na zorganizowanie imprezy oraz za jego obecność.  Ponadto odniósł się do nowo wybudowanej ścieżki rowerowej między Kazimierzem Biskupim a Kozarzewem. Znajdujące się tam przepusty, które odwadniają drogę do rowu, są częściowo pozarywane i stanowią zagrożenie, chociażby podczas przejazdu rowerem. Są one rozjeżdżane przez rolników. Pojawił się pomysł, aby wymienić je na mocniejsze płyty. Ponadto teren ten jest zarośnięty. Poprosił o interwencję na wskazanej ścieżce.

Przewodniczący Rady – Janusz Stankiewicz przyłączył się do złożonych postulatów drogowych, ażeby w czasie wakacyjnej przerwy Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do prac na drogach. Ponadto poprosił o rozpoczęcie renowacji powierzchniowych planowanych na rok obecny na drogach powiatowych. Z tego, co zauważył, w gminie Sompolno nic się nie wydarzyło i podejrzewa, że w innych gminach sytuacja jest podobna. Stąd też należałoby podjąć inicjatywę tym bardziej, że pogoda sprzyja pracom na drogach.

Kolejno odniósł się do poręczy na moście przy ul. 11 Listopada w Sompolnie. Wniósł o ich wymianę i doprowadzenie ich do obecnych standardów tak, aby mogły się wkomponować w architekturę ul. 11 Listopada i odnowionego parku.

Następnie poruszył sprawę naprawy dróg. Chodzi głównie o drogę, na której była interwencja i planowane spotkanie z przedstawicielami Kopalni Węgla Brunatnego. Temat ograniczania ruchu pojazdów kopalnianych, zdaniem mówcy, należałoby zamknąć, jeżeli kopalnia nie będzie partycypowała w naprawie tej drogi. 

Zwrócił się również o przyśpieszenie odwodnienia ul. Błankowej w Sompolnie. Temat jest już znany; pozostała kwestia uproszczonego projektu i koncepcji. Mimo iż obecnie nie ma pory opadowej, należałoby przystąpić do prac, bowiem w sytuacji, gdy deszcze się opuszczą powstanie duży problem.

Jeżeli chodzi o organizację ruchu w Racięcicach, dyrektor ZDP w Koninie już zadeklarował, że nastąpi to we wrześniu.

Ponadto poinformował, że kolega radny pan Ryszard Nawrocki otrzymał Dyplom Europejski powiatu Dahme-Spreewald. W ten sposób tamtejszy starosta podziękował Panu Ryszardowi Nawrockiemu za zaangażowanie na rzecz niemiecko-polskiej przyjaźni w ramach współpracy pomiędzy gminami partnerskimi Mittenwalde i Stare Miasto. Pogratulował wyróżnienia panu Ryszardowi Nawrockiemu.

Punkt 29

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął VII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Sebastian Tołoczko (2019-08-12 10:01:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:40:54)
Lista wiadomości