logo
logo bip

Protokół nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 kwietnia 2019 roku

BR.0002.3.2019

Protokół nr VI/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 26 kwietnia 2019 roku

VI sesja odbyła się 26 kwietnia 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1400.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Radny Tadeusz Słodkiewicz – zaproponował włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia tj. informacji o przebiegu i skutkach strajku nauczycieli w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat koniński. A dokładnie chodzi o informacje na temat tego, jak przebiegał ten strajk? Ile placówek strajkowało? I czy wszyscy nauczyciele brali udział w strajku? Z posiadanych przez radnego informacji wynika, że wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowali do matury, za co podziękował nauczycielom i pedagogom. Strajk to również skutki finansowe, stąd zapytał czy Zarząd przewiduje rekompensaty dla nauczycieli strajkujących? Z informacji, jakie do radnego docierają wynika, że RIO jest przeciwne i z uwagi na obowiązujące przepisy, nie wyraża na takie działania zgody. Ponadto zapytał, czy powyższa sytuacja będzie miała wpływ na planowane w okresie wakacyjnym remonty w placówkach oświatowych?

Przewodniczący Rady – powiedział, że zgłoszona przez radnego Tadeusza Słodkiewicza sprawa mogłaby zostać wprowadzona do porządku obrad. Jednak nawet jeśli umieścilibyśmy ten punkt w końcowej części dzisiejszego porządku obrad, informacja zapewne byłaby niepełna. W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał Starostę Konińskiego czy posiada informacje na temat strajku nauczycieli, aby móc ją przedstawić w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego?

Starosta Koniński – potwierdził, że jest przygotowany, aczkolwiek na ten moment nie jest ona bardzo szczegółowa.

Przewodniczący Rady – zaproponował zatem, aby z uwagi na to, że Starosta Koniński posiada informację, o którą wnioskował radny Tadeusz Słodkiewicz, zagadnienie omówić w punkcie 4 porządku obrad tj. przy rozpatrywaniu „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym”.

Jednocześnie zwrócił się do radnego o wycofanie wniosku o wprowadzenie tego zagadnienia jako odrębnego punktu porządku obrad. Jednocześnie Przewodniczący Rady zobowiązał się, że jeżeli dzisiaj pewnych spraw nie uda się jasno przedstawić, w porządku obrad następnej sesji zamieści informację na ten temat. Zapytał się radnego Tadeusza Słodkiewicza, czy zgadza się na takie rozwiązanie?

Radny Tadeusz Słodkiewicz – zgodził się, z propozycją Przewodniczącego Rady. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż temat jest na tyle aktualny i bieżący, że trudno byłoby obecnie uzyskać precyzyjną informację. Stąd też przyznał, że najlepszym rozwiązaniem jest przedstawienie tej sprawy w sprawozdaniu z realizacji zadań Zarządu. Jednocześnie zwrócił się o przedstawienie kwestii finansowych w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady – powiedział, że skutki strajku będą znane dopiero w przyszłym tygodniu. Jak wiadomo strajk został zawieszony, dlatego nie wiadomo czy będzie trwał dalej.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018.
 6. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 roku.
 7. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2018 r.
 9. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2018.
 10. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 w powiecie konińskim.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z V obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z V sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z V sesji pod głosowanie. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za” przyjęła protokół nr V/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Ponadto Zarząd Powiatu przygotował dwa projekty uchwał, przyjął dwie informację oraz cztery sprawozdania, a także rozpatrzył dwa wnioski dot. wprowadzenia autopoprawek do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza tym Zarząd podjął 7 własnych uchwał. Jedna z nich dotyczy zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie i wynika z nowelizacji niektórych ustaw. Kolejno, dokonano wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu m.in. wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w 2019 r. Zadanie polega na organizacji Powiatowych Dni Rodziny, które w tym roku odbędą się w dniu 26 maja w gminie Kramsk. Następnie dokonana została zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat koniński. Zmiana ta wynika z wymogów stawianych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie opłata wynosi 15 zł/h za gabinet doradcy zawodowego oraz 20zł/h za salę lekcyjną.

Starosta Koniński przekazał, że został ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Wynika to z faktu, że w dniu 31 sierpnia br. kończy się okres zatrudnienia obecnej pani dyrektor.

Następnie poinformował o tym, że Zarząd Powiatu Konińskiego nadał 11 tytułów ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie Starosta Koniński przekazał, że 29 marca w Pałacu Bronikowskim w Żychlinie odbyło się Podsumowanie Roku Sportowego w Powiecie Konińskim. Podczas uroczystości uhonorowano nagrodami finansowymi i rzeczowymi 12 zawodników oraz 5 trenerów. Szczególnym uhonorowanym zawodnikiem była Karolina Skitek z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale. Wzięła ona udział w Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, gdzie zdobyła dwa trzecie miejsca - jedno w pchnięciu kulą, drugie w sztafecie 4x100. Ponadto Karolina posiada inne, duże osiągnięcia. Podczas uroczystości uhonorowani zostali również zawodnicy: szermierze, cykliści, karatecy, pięściarze. Poza zawodnikami, uhonorowanych zostało 4 trenerów – Tomasz Piguła z Konińskiego Klubu Szermierczego, Józef Gronostaj z Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów, Kamil Goiński z Klubu Bokserskiego ,,Zagłębie”, trener karateków Zdzisław Nowak. Ponadto nagrodzony został jeden z wieloletnich działaczy, prezes Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów – pan Kazimierz Zajączkowski.

Następnie przeszedł do najważniejszych sukcesów uczniów szkół, dla którym organem prowadzącym jest powiat. I tak, Agata Wieczorkiewicz, uczennica 3 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, uzyskała tytuł finalisty etapu centralnego XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz otrzymała indeks na większość uczelni w Polsce na kierunki związane z żywieniem, technologią żywności czy dietetyką.

Zuzanna Wdzięczna uczennica 2 klasy Technikum Spedycji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zakwalifikowała się do ścisłego finału III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej i również otrzymała indeks na Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie brali udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się we Wrześni. Erika Świętanowska i Agata Wieczorkiewicz z ZSEU w Żychlinie, startujące w bloku technologia żywności, zakończyły udział w eliminacjach okręgowych kolejno na pierwszym oraz trzecim miejscu. Uczennice zakwalifikowały się do etapu centralnego, który zostanie przeprowadzony w dniach 7-8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hińczowej.

Następnie przekazał, że 15 marca, w dniu Światowego Dnia Konsumenta odbył się powiatowy finał XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Po raz trzeci w historii konkursu po zwycięstwo w jego finale powiatowym sięgnęła Weronika Kmieć z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, która w ubiegłym roku wygrała też olimpiadę wojewódzką. Ponadto Andżelika Ziółkowska z Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Sompolnie zajęła II miejsca a Natalia Malczyk z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zakończyła udział w olimpiadzie na VIII miejscu. Doskonałe przygotowanie naszych reprezentantek i ich indywidualne osiągnięcia zadecydowały o zwycięstwie powiatu konińskiego w klasyfikacji drużynowej olimpiady. W związku z tym Starosta Koniński skierował podziękowania dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pani Bernadety Szmytki za prowadzenie szerokiej działalności w zakresie praw konsumenta oraz do wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do tego konkursu.

Poinformował również, że 10-11 kwietnia odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. ,,Kierunek – dziecko”. W uroczystości tej wzięło udział ponad 180 osób. Organizatorami byli: Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, PCPR w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Całe wydarzenie zarówno pod względem merytorycznym, jak organizacyjnym zostało przez gości ocenione bardzo wysoko.

Przekazał ponadto, że dożynki powiatowe w tym roku odbędą się 18 sierpnia w gminie Wierzbinek. Rozpoczną się one mszą polową o godzinie 14.00 w parku przy Amfiteatrze.

Na zakończenie Starosta nawiązał do problemu zgłoszonego przez radnego Tadeusza Słodkiewicza. Poinformował, że we wszystkich naszych szkołach oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale zdecydowana większość nauczycieli przystąpiła do strajków, przez co nie odbywały się zajęcia lekcyjne. Najmniejszą formę strajk przybierał w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Z uwagi na młodzież niepełnosprawną, nikomu nie odmówiono przyjęcia do placówki. Ponadto już od poniedziałku w Kleczewie i Sompolnie odbywały się lekcje. W Żychlinie, mimo iż strajk nadal trwa, drzwi przed uczniami nie są zamknięte. Najważniejsze jest jednak to, że kwalifikacje we wszystkich szkołach zostały przeprowadzone. Dzisiaj odbywają się spotkania absolutoryjne i wręczenia świadectw, w których uczestniczy wicestarosta Władysław Kocaj. Jeśli chodzi o skutki finansowe strajku, to powiedział, że obecnie nie posiada dokładnej informacji. Ale jak tylko będą one możliwe do oszacowania, to zostaną przedstawione. Starosta powiedział, że z Kuratorium wpłynęły pisma jednoznacznie mówiące o zakazie wynagradzania nauczycieli za czas strajku. Stwierdził, że z nauczycielami się solidaryzuje, jednak to czy będzie można zastosować rekompensaty zależy od przepisów. Dodał, że osobiście jest za wypłaceniem wynagrodzeń. Natomiast jeśli chodzi o to, czy strajk będzie miał wpływ na remonty w szkołach, to zdaniem Starosty nie będzie to miało miejsca. Na dzisiejszej sesji podejmowana będzie uchwała o zwiększeniu wydatków dla szkoły w Kleczewie, a dokładnie dla Filii tej szkoły w Wilczynie. Na skutek reformy oświatowej pojawił się pomysł, aby wygrodzić część korytarza i zrobić z niego klasę lekcyjną a także przeprowadzić inne drobne remonty w tejże placówce. Nakład nie jest zbyt duży, bo wynosić będzie około 80 tys. zł. Zostanie także przeprowadzony remont w szkole w Sompolnie, który od dawna jest planowany oraz dokonana rozbudowa centrum gastronomicznego w ZSE-U w Żychlinie. Przewidziane jest również dofinansowanie na wyposażenia i termomodernizację Pałacu w ZSE-U w Żychlinie, na które powiat otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Dodał, że wystąpiono również o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na to zadanie.

Punkt 5

Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018

Przystępując do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady powiedział, że, powszechnie wiadomo, iż w tym roku zbiegną się dwa roczniki w szkołach. Z przedstawionej informacji wynika, że obecnie w wielu placówkach oświatowych powierzchnia klas przypadająca na jednego ucznia jest za mała i co za tym idzie, występuje zbyt mała ilość urządzeń sanitarnych przypadająca na jednego ucznia. Zapytał więc, co będzie w przypadku zdwojonej ilości uczniów? Przecież w tak krótkim czasie nie jest możliwe rozbudowanie i przystosowanie tych placówek do normalnej egzystencji.

Agnieszka Dybała-Kamiński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny –wytłumaczyła, że jeśli chodzi o metraż przypadający na jednego ucznia, są to tylko wytyczne, a nie przepisy prawa. Inspekcja zawsze zaleca taki metraż, który odpowiadałby standardom pod kątem sanitarno-higienicznym, komfortu psychicznego, jak również warunków higienicznych uczniów. Natomiast jeśli chodzi o liczbę oczek i sanitariatów - zarówno ustępów jak i umywalek, to faktycznie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które wyraźnie mówi o tym, jaka ilość osób, z podziałem na mężczyzn i kobiet może przypadać na dane urządzenie sanitarne. Z uwagi na to, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczy podmiotów budowanych po roku 2002, nie obowiązuje w przypadku naszych placówek. Wyjątek stanowią placówki, w których zmieniono sposób użytkowania lub dokonano rozbudowy. Stąd też Inspekcja Sanitarna nie będzie wydawała decyzji administracyjnych ani terminów z dostosowaniem, bowiem wiadomo, że usunięcie tych nieprawidłowości jest po prostu nierealne. Inspekcja będzie jedynie sygnalizowała rozbieżności.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018”.

Punkt 6

Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 roku

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 roku” została radnym przekazana wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 roku”.

Punkt 7

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2018

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2018” została radnym przekazana wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2018”.

Punkt 8

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2018 roku

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2018 roku” radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2018 roku”.

Punkt 9

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2018 roku

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2018 roku”zostało radnym przekazane wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2018 roku”

Punkt 10

Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 w powiecie konińskim

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 w powiecie konińskim” radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Starosta Koniński – podziękował pani Elżbiecie Sroczyńskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz pani Dorocie Kaźmierczak – Kierownikowi Zespołu ds. Pieczy Zastępczej za organizację Ogólnopolskiego Spotkania, które odbyło się w Licheniu Starym.

Radny Andrzej Perkowski – zapytał, czy w naszym powiecie jest wystarczająco rodzin zastępczych w stosunku do potrzeb?

Dorota Kaźmierczak – kierownik ds. pieczy zastępczej – przekazała, że powiat koniński posiada dobrze zorganizowaną rodzinną pieczę zastępczą, która prowadzona jest w formach: rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe rodziny zastępcze oraz zawodowe rodziny zastępcze. Najważniejszym trzonem rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze zawodowe. Na koniec roku 2018 posiadaliśmy 14 takich rodzin, w tym mieściły się również 3 rodzinne domy dziecka, a więc rodziny zastępcze zawodowe przygotowane do zapewnienia opieki większej liczbie dzieci oraz pogotowia rodzinne, które są alternatywą do takiej placówki jak pogotowie opiekuńcze. Od 1999 r. w powiecie konińskim żadne dziecko nie trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci trafiają do placówek poza granicami powiatu jedynie wówczas, gdy opiekę nad nim przejmują najbliżsi krewni tj. dziadkowie, rodzeństwo. Wszystkie potrzebujące dzieci trafiają do rodzin zastępczych, zarówno do zawodowych, niezawodowych jak i spokrewnionych.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 w powiecie konińskim”.

Punkt 11

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

Przystępując do realizacji punktu 11. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.’’ zostało radnym przekazane wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.”

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 12. punktu porządku obrad. Poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VI/40/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 13. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Wnioski i oświadczenia radnych

Radny Ryszard Nawrocki – podziękował Staroście Konińskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych za szybką reakcję i równie szybkie podjęcie działań związanych ze zwiększeniem ilości godzin wynajmu sali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie. Powyższe zwiększenie godzin wynajmu będzie obowiązywać od 1 września 2019 r. Ponadto radny nadmienił, że gmina Stare Miasto w niewielkiej części współfinansowała budowę tej sali.

Kolejno przekazał najważniejsze informacje na temat działań, jakie podejmuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, do którego powiat koniński niedawno przystąpił.

 • 17 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym dokonano wyboru Zarządu na kadencję 2019-2023 i przyjęto program kadencyjny. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia, jak również umieszczane w Biuletynie Informacyjnym, który wydawany jest co kwartał i przekazywany do Biura Rady Powiatu Konińskiego.
 • 3 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu. Przewodniczącym został pan Jacek Gursz – Burmistrz Chodzieży, wiceprzewodniczącymi – przewodniczący Rady Miasta Poznania – Grzegorz Ganowicz oraz on sam, a więc Ryszard Nawrocki. Radny pełniąc tę funkcję odpowiedzialny będzie za kontakty z powiatami i gminami wiejskimi, będącymi członkami Stowarzyszenia. Dodatkowo radny został wydelegowany, jako reprezentant SGiPW w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w zespole Finansów Publicznych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Sekretarzem została pani burmistrz Lubonia, a skarbnikiem pan wójt gminy Czerwonak.
 • Zarząd Stowarzyszenia wypracował na jego wniosek stanowisko dotyczące rekompensat zwrotu części wydatków z tzw. funduszu sołeckiego dla gmin, które podjęły i wdrożyły taki fundusz sołecki. Wyjaśnił, że jest to pewna forma wiejskiego funduszu obywatelskiego, o którego przeznaczeniu decydują mieszkańcy. OPOS jednogłośnie poparło tą inicjatywę wydając stosowne stanowisko 14 lutego br., które również jest dostępne w Biurze Rady.
 • Aktualnie trwają konsultacje nowego projektu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Stowarzyszenie wzniosło szereg uwag i propozycji, a 29 kwietnia w Ministerstwie Finansów odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu Finansów Publicznych poświęcone powyższej ustawie.
 • Przekazał, że 7 maja OPOS będzie omawiało projekt zmian ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o stwierdzeniu dokumentacji rejestracji zwłok w zakresie badań pośmiertnych, nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności koronera, finansowania zadań oświaty. Jest to projekt z 25 marca, zaopiniowany pozytywnie przez Związek Powiatów Polskich. Ponadto podziękował Staroście za złożenie uwag na posiedzeniu Zarządu w dniu 15 marca, bowiem projekt ten będzie opiniowany 7 maja.
 • W miesiącu marcu Zarząd Stowarzyszenia, podjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Powyższe stanowisko stanowi załącznik 31 do niniejszego protokołu.
 • Na koniec radny odniósł się do aktualnie przygotowywanej propozycji mającej na celu uproszczenie systemu dostępu środków dla kół gospodyń wiejskich. Jak wszyscy wiedzą od dniu 9 listopada 2018 r. ukazała się ustawa o kołach gospodyń wiejskich; do 28 grudnia KGW mogły składać wnioski o dofinansowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie w kwocie 3 lub 5 tys. zł, niezależnie od celu, mogło otrzymać koło gospodyń wiejskich. Powyższa propozycja zakłada, aby wszystkie KGW miały dostęp do tych środków i aby dofinansowanie to można było otrzymać już w roku bieżącym.

Radny Sebastian Ławniczak – poprosił dyrektora ZDP o udostępnienie informacji na temat stanu technicznego promu w miejscowości Biechowy. Zapytał, dlaczego prom nie funkcjonuje oraz kiedy zacznie ponownie pracować? Zaznaczył ponadto, że już w miesiącu marcu były problemy z jego funkcjonowaniem. W okresie wielkanocnym mieszkańcy zza rzeki nie mieli jak dotrzeć do parafii w Krzymowie. Radny zaznaczył, że nie może być tak, że mieszkańcy mają problem, z dotarciem na drugą stronę rzeki.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że 30 kwietnia upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych za rok ubiegły. Formularze oświadczeń dostępne są w Biurze Rady oraz na stronie www.bip.powiat.konin.pl w zakładce Oświadczenia majątkowe.

Ponadto nawiązał do wniosku, o których mówił radny Ryszard Nawrocki. Przekazał, że wniosek dotyczący dotacji rządowej dla Kół Gospodyń Wiejskich, po uzgodnieniach z wnioskodawcą skieruje do Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego celem zajęcia stanowiska.

Ponadto Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dotyczący naprawy poboczy na łuku w miejscowości Mostki oraz w miejscowości Przystronie. Jest to droga, na której mimo nowej nawierzchni i poboczy utwardzonych destruktem, powstały zagłębienia, przez które w ostatnim czasie doszło do dwóch wypadków. Jest to skutek przejazdów ciężkich pojazdów z węglem.

Druga sprawa, którą poruszył dotyczy bieżącego utrzymania dróg. W ostatnim czasie był użytkownikiem drogi Łagiewniki-Stefanowo. Są tam dziury, przez które przy nieuwadze kierującego można stracić koło. Może nie są one zbyt rozległe, ale głębokie. Wnioskował o reakcję ZDP w tej sprawie.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Zdzisławowi Jankowskiemu, byłemu Posłowi na Sejm.

Pan Zdzisław Jankowski – zaznaczył, że jest posłem nieurzędującym IV kadencji od Andrzeja Leppera. Stwierdził, że reprezentuje interesy narodowe, polskiej racji stanu obrony narodu polskiego.

Powiedział również, że polska utraciła bezpowrotnie 93% - 97% majątku narodowego. Poinformował, że jest autorem książki „Zatrzymać grabież polski”, którą przekazał przewodniczącemu rady. Był przeciwny ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji. Niestety głosowanie w sejmie przegrał z kretesem. Mimo zapewnień o poparciu, jego stanowisko poparły tylko Liga Polskich Rodzi i Samoobrona.

Przewodniczący Rady powiedział, że w celu porządkowym musi ograniczyć czas wypowiedzi do 5 minut. Poprosił o zmierzanie do sedna sprawy.

Pan Zdzisław Jankowski – stwierdził, że na tę polemikę stracił już minutę. Kontynuując swoją wypowiedź wnioskował o poparcie radnego, który zabrał głos w sprawie strajku nauczycieli. Jego zdaniem należy poprawić wzór subwencji i poprzeć inicjatywę przekazania dla nauczycieli subwencji w wysokości 1000 zł. Jeżeli natomiast nie ma takich pieniędzy, to należy napisać tak ustawę, żeby się one znalazły.

Następnie odniósł się do ustawy na temat odszkodowań, która ukazała się około miesiąc temu. Powiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy 2-3 % wartości naszego majątku będziemy musieli niesłusznie płacić.

Poruszył również kwestię misji dla polski w ramach pełnienia mandatu posła czy radnego. Zdaniem mówcy, to nie jest żadna misja, to jest poprawienie sytuacji materialnej radnego, posła, swojej lub rodziny.

Kolejno odniósł się do spraw rolnictwa. Polska posiadała 2,5 mln gospodarstw rolnych. Zatem jak to się stało, że 1,5 mln gospodarstw zniknęło z pola widzenia? Zdaniem mówcy oznacza to, że ktoś nami manipuluje, jesteśmy tego świadomi, a mimo to nie poruszamy tego problemu. My Polacy powinniśmy wyciągnąć wnioski z przeszłości oraz z obecnej rzeczywistości i jeszcze raz podjąć próbuję ratowania Polski. Bowiem ciągłe kłótnie i podziały nie rozwiążą polskich problemów. W ramach prawa i demokracji należy dokonać odpowiednich zmian politycznych, które pozwolą skupić ludzi szlachetnych, dla których Polska ma być Polską. Podziękował za udzielenie głosu. Podkreślił, że w sejmie kontraktowym było tylko 8 Polaków.

Radny Sebastian Ławniczak – poprosił Dyrektora ZDP o ustosunkowanie się do przedstawionego przez niego problemu.

Dyrektor ZDP w Koninie – Józef Karmowski – przyznał, żefaktycznie prom w miejscowości Biechowy uległ awarii. Przecieki, o których mówił radny miały miejsce już w miesiącu marcu, jednakże wydawało się, że prom ten uda się eksploatować przez okres świąteczny. Okazało się jednak, że Nadzór Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy wniósł zastrzeżenia przez co należało przerwać tę żeglugę. Prom ten wymaga głównie odbudowy dna - należy wyciąć całą konstrukcje i zespawać nową. Dyrektor przekazał ponadto, że podpisał umowę z wykonawcą, który już jutro ma rozpocząć roboty. Całość prac może potrwać około 10 dni, bowiem wszystko należy malować i czyścić proszkowo. Ze względu na procedury, dopiero po zakonserwowaniu można zgłosić do Nadzoru Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Przyczyną awarii może być to, że eksploatacja trwała w takich momentach, w których nie powinniśmy użytkować tego promu - uderzenia o nadbrzeże powodują zagięcia i pękania na spawach. Przeprosił mieszkańców za problemy związane z awarią promu.

Punkt 15

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął VI sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-07-03 12:21:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:33:06)
Lista wiadomości