logo
logo bip

Protokół nr V/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2019 roku

BR.0002.2.2019

Protokół nr V/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 28 marca 2019 roku

V sesja odbyła się 28 marca 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1350.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 roku.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018.
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 roku.
 9. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z IV obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z IV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z IV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za” przyjęła protokół nr IV/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 21 lutego 2019 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia, a wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane określonym adresatom do ich realizacji. Starosta odniósł się do jednej z nich tj. przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zgodnie z otrzymaną informacją, powiat koniński do tego stowarzyszenia został przyjęty. Składka członkowska wynosi 0,041 zł na jednego mieszkańca, co w stosunku rocznym daje koszt wynoszący około 5300,00 zł. Ze względu na fakt, że zostaliśmy przyjęciu w miesiącu marcu, nasza przynależność liczy się tylko przez trzy kwartały obecnego roku, stąd też tegoroczny koszt będzie wynosił około 4100 zł. W przedłożonych przez Zarząd Powiatu autopoprawkach do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego kwota ta została uwzględniona.

Ponadto Zarząd Powiatu przygotował trzy projekty uchwał, pięć informacji, dwa sprawozdania oraz rozpatrzył dwa wnioski dot. wprowadzenia autopoprawek do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza tym Zarząd podjął 5 własnych uchwał.

Kolejno Starosta odniósł się do sprostowania uchwał oddających w najem część pomieszczeń o powierzchni użytkowej 100 m2 oraz 80 m2 w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie. Do oby dwu uchwał wkradł się błąd, ponieważ na poprzednim posiedzeniu Zarządu została podjęta uchwała określająca okres wynajmu powyższych pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2022 roku. Jednak Zarząd nie ma takich uprawnień, aby podejmować uchwały na dłużej niż na trzy lata, stąd też na dzisiejszym posiedzeniu przyjęto poprawne rozwiązanie. Wynajem ten będzie obowiązywał do 31 grudnia 2021 r.

Przechodząc do sukcesów szkół powiatu konińskiego przekazał, że jedna z uczennic ZSEU w Żychlinie – Szantal Strzelińska wywalczyła III miejsce w Wielkopolskim Konkursie Recytatorskim pod tytułem „Co piszczy w trawie, czyli wiersze o przyrodzie”.

Kolejno Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie "Cyfrowa Szkoła Wielkopolski”.

Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych w Żychlinie biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Kreatywne warsztaty lodowe z Schöller Ice Cream”. Przedsięwzięcie to stawia przed uczniami oraz nauczycielami wiele wyzwań.

Następnie poinformował, o czym już mówił na poprzedniej sesji, że nauczycielki szkoły w Żychlinie przygotowały projekt "Stres a nasz mózg. Walka do wygrania”. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, bowiem szkoła otrzymała grant w wysokości 800 euro na realizację tego projektu.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie Starosta Koniński przekazał, że 3 marca w Golinie odbyła się XXI Wielkopolska Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego. Powiat koniński, rywalizując z 16 drużynami z Wielkopolski, wywalczył I miejsce. Tytuł Mistrza Spartakiady zapewniło mu zdobycie 209 punktów i wywalczenie aż 25-punktowej przewagi nad drugim zespołem - powiatem wągrowieckim. Trzecie miejsce natomiast zajął powiat ostrowski. Starosta koniński raz jeszcze podziękował wszystkim gminom, które uczestniczyły w tym współzawodnictwie, byli to przedstawiciele gmin: Golina, Rychwał, Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Wilczyn i Rzgów. Powyższy sukces zdaniem Starosty przełoży się na osiągniecie godnego miejsca w całym współzawodnictwie o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Powiat koniński zakończył realizację projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”. Wszystkie urządzenia, którego właścicielem jest powiat koniński, zostały powierzone do eksploatacji gminom. We wszystkich 14 gminach powiatu uruchomione zostały punkty alarmowe wyposażone w 24 elektroniczne syreny szczelinowe oraz terminale komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. W siedzibie konińskiego starostwa powstało natomiast centrum zarządzania systemem. Dla przypomnienia przekazał, że całkowita wartość projektu wyniosła 683.068,20 zł, a wkład własny (ponad 102 tys.) pokryty został z budżetu powiatu w części 6.700 zł oraz środków przekazanych przez gminy w łącznej wysokości 96.200 zł.

Kolejno poinformował, że powiat koniński wraz z miastem Konin przystąpił do drugiego etapu programu ,,Bezpieczny Konin” w ramach którego planowane jest założenie sygnalizacji na rzece Warcie, informującej o stanie wód. Poza tym cały system zostanie rozszerzony o czujniki smogu. Jest to początek programu, który będzie realizowany również w 2020 r.

Następnie przekazał, że 15 marca, w dniu Światowego Dnia Konsumenta odbył się powiatowy finał XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Po raz trzeci w historii konkursu po zwycięstwo w jego finale powiatowym sięgnęła Weronika Kmieć z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, która w ubiegłym roku wygrała też olimpiadę wojewódzką. Ponadto Starosta skierował podziękowania do Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pani Bernadety Szmytki za prowadzenie szerokiej działalności w zakresie praw konsumenta.

 W dniu 17 marca odbyła się w Sali Ziemi gala finałowa konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018. Do grona 19 finalistów konkursu awansowali Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy z Liśca. Prowadzą oni gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 130 ha w miejscowości Lisiec Wielki na terenie gminy Stare Miasto, specjalizując się głównie w hodowli bydła mlecznego. Nie znaleźli się jednak oni wśród 9 laureatów. Mimo tego zadowolenie może budzić fakt, że zawsze rolnicy powiatu konińskiego odnoszą sukcesy, które świadczą o dobrym prowadzeniu gospodarstw na terenie powiatu konińskiego.

Następnie poinformował, że w piątek tj. 29 marca odbędzie się Podsumowanie Roku Sportowego w powiecie konińskim. Starosta przekazał, że na uroczystości tej oprócz różnych trenerów, działaczy sportowych i zawodników zostanie nagrodzona Karolina Skitek z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale. Wzięła ona udział w Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, gdzie zdobyła dwa trzecie miejsca - jedno w pchnięciu kulą, drugie w sztafecie 4x100. Ponadto w trakcie biegu na 100 metrów nieszczęśliwie doznała kontuzji, przez co w konkurencji tej zajęła zaledwie 6 miejsce. Jej duże osiągnięcia zostaną nagrodzone w przywołanym powiatowym wydarzeniu.

Z kolei, w dniu 2 kwietnia o godzinie 930 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje konferencje pt.: "Ważność ojca w strukturze wychowawczej rodziny”. Starosta Koniński zaprosił do wzięcia udziału w obu uroczystościach.

Poinformował ponadto, że 10 i 11 kwietnia będziemy gospodarzami II Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – dziecko”. Będą w nim uczestniczyć przedstawiciele rodzin zastępczych z całej Polski. W ubiegłym roku konferencja ta odbyła się w Warszawie. Z uwagi na to, że powiat koniński bardzo dobrze organizuje pieczę zastępczą, wyróżniono nas, powierzając nam organizację tego wydarzenia. Dwudniowa konferencja odbędzie się w Hotelu Atut w Licheniu Starym.

Na koniec Starosta Koniński odniósł się do ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomniał, że do roku ubiegłego funkcjonował Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w ramach którego powiat koniński złożył dwa wnioski. Jeden z nich, dotyczący drogi Różopole-Piotrkowice na terenie gminy Ślesin, znalazł się na miejscu kwalifikującym się na dofinansowanie. Drugi wniosek, obejmujący drogę Rudzica-Konin, mimo iż został prawidłowo przygotowany znalazł się dopiero na 21 miejscu, a przez to, że do projektu zakwalifikowało się 18 dróg powiatowych, nie zostanie objęty dofinansowaniem. W ubiegłym roku przeznaczono na projekty około 88 mln zł.

Lista zadań, która została przedstawiona na poprzedniej sesji w dalszym ciągu obowiązuje. Droga Różopole-Piotrkowice jest na czwartym miejscu, a więc po jej akceptacji, można się spodziewać realizacji tej inwestycji. W pierwszej kolejności jednak musi ona zostać zaakceptowana przez Ministerstwo; a następnie decyzja w tej sprawie podpisana przez Premiera, co prawdopodobnie nastąpi w tym tygodniu. Wojewoda podczas spotkania obiecał, że jeżeli będzie podpis ze strony Premiera, szybko zostaną zorganizowane spotkania z samorządami celem podpisania umów, aby można było ogłaszać przetargi. Jednak z uwagi, że praktycznie jest już kwiecień występują obawy, co do czasu realizacji wniosku, bowiem inwestycja musi być w tym roku wykonana i w tym roku rozliczona. W ubiegłorocznym Programie Modernizacji Budowy Infrastruktury Dróg Powiatowych był zapis o możliwości 50% dofinansowania, które jednak nie mogło przekroczyć 3 mln zł. Nasz wniosek miał wartość 7.400.000 zł. Tegoroczny program zakłada, że samorząd może uzyskać dofinansowanie do 30 mln zł, jednak w dalszym ciągu jest to 50% dofinansowania. A wiec zgodnie z kosztorysem powinniśmy otrzymać dofinansowanie w kwocie 3.700.000 zł. Taka sama kwota była również po stronie powiatu.

Kolejno przekazał, że został ogłoszony nabór wniosków w Programie Dróg Samorządowych, co potrwa do 12 kwietnia. Wnioski te są niezwykle skomplikowane, gdyż jest wiele wymogów, które należy spełnić, aby uzyskać odpowiednią punktację i zakwalifikować się na to dofinansowanie. Dotychczas jednostka samorządowa mogła składać dwa wnioski; jednak po zmianie ustawy nie ma ograniczeń, co do ilości składanych wniosków z tym, że tylko dwa z nich mogą otrzymać dofinansowanie. I tak np. w przypadku, gdy 5 wniosków zostanie złożonych i zakwalifikowanych, zaledwie 2 z nich otrzymają dofinansowanie, a pozostałe znajda się na liście rezerwowej. W takiej konsekwencji przygotowujemy się do złożenia 4 wniosków. Całe zadanie ma być wykonywane w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą, które zapewne będzie miało miejsce w miesiącu lipcu lub sierpniu. Są to wnioski na poniższe drogi:

 • droga powiatowa 3210P od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Rudzicy, do Grąblina oraz od Piotrkowic do Lichenia. Dokładnie jest to droga, która biegnie z Woli Podłężnej do Lichenia. Dokumentacja tej drogi była opracowywana wielu lat temu; droga była już remontowana w dwóch odcinkach; pozostały dwa, które czekają na przebudowę. Jest to odcinek około 8,5 km oszacowany przez ZDP w Koninie na kwotę 18 mln zł;
 •  droga powiatowa Konin-Rudzica, a więc droga, która nie została zakwalifikowana do poprzedniego programu w roku ubiegłym;
 • droga powiatowa 3217P Krzymów-Paprotnia. Obecnie na drodze tej rozpoczęła się budowa kanalizacji. Była ona wnioskowana ze strony gminy bardzo dawno. Jest to odcinek ponad 2 kilometrowy.
 • droga Lisiec Wielki- Niklas o długości 950 m.

Podsumowując powiedział, że wszystko uzależnione jest od tego, jakie wnioski zakwalifikują się do realizacji na ten rok. Niemniej jednak, planuje się, że na rok 2020 złożone zostaną dwa wnioski. Pierwszy z nich na drogę powiatowa 3191 Leśnictwo-Nowa Wieś. Odcinek tej drogi częściowo znajduje się na terenie gminy Ślesin oraz częściowo na terenie gminy Wierzbinek (jest to odcinek Talarkowo – Morzyczyn). Końcowy odcinek drogi tj. Nowa Wieś mieści się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Całość inwestycji obejmuje ponad 11 km, sam odcinek Talarkowo-Morzyczyn ma natomiast długość 6700 m. Drugi wniosek będzie obejmował drogę powiatową 3251 w miejscowości Żychlin i jest to droga łącząca się z drogą krajową. Odcinek tej drogi ma około 1 km.

Na koniec Starosta dodał, że powyższe wnioski zostały odpowiednio wypunktowane m.in. na podstawie wielkości dochodów na jednego mieszkańca. Dofinansowanie może z reguły wynosić od 50-80%. Powiat koniński zakwalifikowany został do grupy 60%. Natomiast jeśli chodzi o drogę wnioskowaną w roku ubiegłym, tj. Różopole-Piotrkowice, to wysokość dofinansowania zostaje w dalszym ciągu na poziomie 50%. W tym przypadku nie ma ograniczenia 3 mln zł.

Radny Sławomir Ławniczak zapytał czy dla wszystkich zadań na rok 2019 i 2020 została już wykonana dokumentacja projektowa?

Radny Henryk Kryk przypomniał, że program o którym mówił Starosta czyli Fundusz Budowy Dróg Samorządowych oprócz budowy dróg gminnych i powiatowych obejmuje również budowę i przebudowę obiektów mostowych. Radny zapytał, czy na dzień dzisiejszy przygotowana jest dokumentacja na most w miejscowości Koszewo, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej oraz czy w ogóle jest przewidziane złożenie wniosku w sprawie jego przebudowy? Z informacji posiadanych przez radnego wynika, że drugi termin naboru wniosków będzie we wrześniu tego roku. Czy są jakiejś zamierzenia w tym zakresie?

Starosta Koniński odnosząc się do pytania radnego Sławomira Ławniczaka, powiedział, że nie na wszystkie inwestycje jest już przygotowana dokumentacja. Szczególnie dotyczy to tych, które mają być składane na rok 2020. I tak np. na drogę Leśnictwo-Nowa Wieś brakuje pewnych uregulowań spraw własnościowych gruntów. Natomiast, jeśli chodzi o te, które muszą zostać złożone do 12 kwietnia, dokumentacja jest w pełni przygotowana.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Henryka Kryka, Starosta również uważa, że most w Koszewie powinien być wykonany. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja tak, aby móc zgłosić tę inwestycję do dofinansowania na rok 2020. Tym bardziej, że sytuacja jest korzystna, bowiem dofinansowanie na mosty do tej pory wynosić mogło do 80%, teraz natomiast wynosi 80%.

Radny Sławomir Ławniczak zapytał, jakie składniki są najbardziej punktowane, a więc na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu wniosków? Które drogi będą miały szansę na uzyskanie tych dofinansowań? Powiedział również, że temat mostów, na który zwrócił uwagę radny Henryk Kryk, miał poruszyć przy rozpatrywaniu Informacji Zarządu Dróg Powiatowych. Z uwagi na to, że ich stan w całym powiecie konińskim jest niezadawalający, to należy zacząć remontować te, które są w najgorszym stanie. Radny zwrócił szczególną uwagę na most znajdujący się w gminie Rzgów. Stan tego mostu jest na tyle niezadowalający, że nie powinno czekać z jego przebudową, aby nie było ruchu wahadłowego, tak jak w Łężynie. Problemem mostów należałoby zając się zgodnie z jakimś spójnym planem, który będzie zakładał np. jedną inwestycję tego typu na kadencję czy jedną na dwa lata. Zdaniem radnego warto stworzyć taką listę i nad nią zacząć pracować.

Starosta Koniński według jego oceny, most w Koszewie powinien być remontowany w pierwszej kolejności. Mówi o tym, nie z uwagi na to, że radny Henryk Kryk o to zapytał, ale dlatego, że jest on faktycznie w najgorszym stanie. W ubiegłym roku został wyremontowany most w Mielnicy, dzisiaj natomiast dyrektor ZDP pojechał zawieźć dokumenty dotyczące budowy mostu w Biechowach, tuż przy promie w ramach ,,Programu Mosty dla Regionów”. Natomiast jeśli chodzi o informacje dot. kolejnych mostów, to Starosta poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Dariusz Chrapkowski – kierownik działu utrzymania i remontów dróg powiatowych w Zarzadzie Dróg Powiatowych w Koninie powiedział, że kolejnym mostem wymagającym remontu jest most Konin-Rudzica. Jeśli natomiast chodzi o następne inwestycje z tego zakresu, wybierane będą te obiekty, których stan techniczny w największym stopniu wymaga poprawy.

Punkt 5

Informacja z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 roku.

Przystępując do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Informacja z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 roku” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 roku”.

Punkt 6

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018” została radnym przekazana wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018”.

Punkt 7

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok” została radnym przekazana wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Radny Radosław Kelm poruszył sprawę dysponowania jednostek OSP na terenie powiatu konińskiego. Chodzi dokładnie o OSP Jóźwin, która mieści się na granicy trzech gmin tj. Kazimierz Biskupi, Konin, Ślesin. Zapytał czy jednostka OSP Jóźwin mogłaby uczestniczyć m.in. w gaszeniu pożarów? Jednostka ta często znajduje się 5-10 min od zdarzenia, a mimo to nie uczestniczy w akcji, w której biorą udział jednostki, oddalone o kilkanaście kilometrów – ze Ślesina, Konina, Kazimierza Biskupiego. Stąd zapytał, czy jest możliwe dysponowanie tej jednostki jako pierwszej? Strażacy z tej jednostki mogli oni by przyjechać w dane miejsce w kilka minut i nie potrzebne byłoby dysponowanie 3 czy nawet 5 jednostek z innych rejonów.

Radny Ryszard Nawrocki odnosząc się do przedłożonej informacji, zwrócił uwagę na fakt, że dotyczy ona nie tylko Miasta Konina, ale i powiatu konińskiego. A zatem w punkcie ,,Wnioski – plany i zagrożenia”, w pierwszym zdaniu tj. ,,W celu poprawienia stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia miasta Konina…” należy dodać wyrażenie ,,i powiatu konińskiego”, tym bardziej, że 2 punkt potwierdza, że powyższa informacja dotyczy również powiatu konińskiego. Z kolei, w punkcie 6 zaproponowanych wniosków jest zapis ,,..z oddziałem Zarządu Grodzkiego ZOSP RP w celu doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Według radnego powyższy zapis wskazuje na to, że współpraca z Zarządem Powiatowym się kończy. Nie ma go wymienionego, a przecież w systemie krajowym są 24 takie jednostki, które zresztą dysponują niemałym majątkiem w walce z pożarami. Radny uważa, że powyższy błąd to po prostu błąd pisarski, który chciałby aby został poprawiony i uzupełniony o zgłoszone przez niego uwagi.

Janusz Dębowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie podziękował radnemu Ryszardowi Nawrockiego za dokładną analizę przedstawionego materiału. Rzeczywiście są to niedopatrzenia, a przedstawione uwagi będą naniesione. Jeśli chodzi o współpracę z Powiatowym Zarządem ZOSP RP, nie ma mowy o jej zakończeniu. Straż Pożarna, bez względu czy to państwowa, czy ochotnicza – jest szeroko ukierunkowana na współpracę z różnymi instytucjami i strukturami, takimi jak: policja, straż miejska, sanepid, służby weterynaryjne.

Jeśli chodzi o sytuację dysponowania jednostek, Komendant nie ukrywa, że być może w tym zakresie nastąpił jakiś błąd. Postara się sprawę wytłumaczyć. Wyjaśnił, że często informacja o zgłoszeniu jest odbierana nie w Koninie, ale w Poznaniu. Stąd też wystąpić mogą ewentualne pomyłki, spowodowane powielaniem się nazw miejscowości. I tak np. do niedawna mieliśmy na terenie powiatu dwie miejscowości Modła – Modła Królewska i Modła Rzgowska. To samo dotyczy miejscowości Posada. Często jest tak, że osoba, która odbiera telefon w Poznaniu, ma w komputerze 15 takich miejscowości, które kolejno 2 bądź 3 razy występują w danym powiecie. Należy zrozumieć, że są powiaty, w których jest 6 gmin oraz takie, jak Konin, gdzie jest ich 14. Być może wskazany błąd, wynika właśnie z tego faktu. Poza tym, dysponowanie sił i środków odbywa się zgodnie z procedurą i według niej w pierwszej kolejności dysponowana jest jednostka, będąca w krajowym systemie, bez względu na to, gdzie się ona znajduje. Jednak, aby jednostka znalazła się w tym rejestrze musi być zgoda wójta, burmistrza, prezesa i komendanta tej jednostki. Wymaga to dużo działań i wysiłków finansowych. Jeżeli chodzi o pożary w okolicach Jóźwina, powiedział że na terenie gminy Kazimierz Biskupi są dwie jednostki, które znajdują się w tym systemie tj. Dobrosołowo i Kazimierz Biskupi. Jóźwina tam nie ma, ale to nie znaczy, że jest mniej znaczącą jednostką. Komendant obiecał, że przyjrzy się dokładniej temu tematowi.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok”.

Punkt 8

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 roku.

Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 r.” radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ryszard Nawrocki powiedział, że powyższa informacja jest równie szczegółowa jak poprzednia, za co należą się podziękowania. Jednak radny zwrócił uwagę, że w informacji nie ma przedstawionych wniosków i ewentualnych działań, jakie zamierza podjąć komenda. Dokładnie chodzi o działania prewencyjne, jakie będą podejmowane w roku 2019 i które wynikają ze stanu zagrożeń w roku ubiegłym. Jest to na tyle zasadne, że występuje duża liczba punktów zagrożeń; na terenie powiatu występuje 1546 takich punktów, a w mieście Koninie ponad 400. Ponadto narastają nowe negatywne zjawiska, które wpływają na stan bezpieczeństwa i są to: cyberprzestrzeń, wzrost czynów popełnianych przez nieletnich (z 37% do 53%), czy wzrost popełnianych samobójstw. Dzisiaj znaczącym problemem nie są wypadki komunikacyjne, lecz właśnie liczba popełnionych samobójstw. Dowodem na to są statystyki - każdego dnia próbę samobójstwa podejmuje 2 uczniów. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko. Stąd też poprosił o uzupełnienie powyższej informacji o dodatkowe wnioski na tle występujących zagrożeń.

Wiktor Nawrocki – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Koninie powiedział, że trudno ustosunkować się do wniosków radnego, ponieważ podczas zgłoszenia zagrożenia na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, komenda działa od razu. A dokładnie ma 5 dni, aby podjąć działania i albo ten punkt wyeliminować na skutek nałożonych działań albo uznać go za żart, pomyłkę lub zagrożenie niepotwierdzone.

Z kolei w kwestii samobójstw, powiedział, że w przypadku, otrzymania zgłoszenia o tym, że jakaś osoba chce popełnić samobójstwo podejmowane przez komendę policji działania są natychmiastowe, tak aby jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia i ocalić życie ludzkie. Ponadto policja prowadzi profilaktykę w szkołach. W komendzie zatrudnieni są policjanci, którzy typowo zajmują się małoletnimi, nieletnimi. Docierają oni do wszystkich szkół powiatu konińskiego i przeprowadzają rozmowy o wszelkich niebezpieczeństwach oraz ostrzegają i uświadamiają dzieci i młodzież. Policja nie jest jednak w stanie z profilaktyką dotrzeć do wszystkich osób. W sytuacji, gdy policja zawiadamiana jest dopiero po tym, jak młoda osoba targnie się na własne życie, policjanci docierają do szpitala, rozmawiają z nią i jej rodzicami. Ponadto powiadamiają wszelkie inne organy uprawnione np. sąd rodzinny.

Jeżeli chodzi o czyny nieletnich, większość z nich jest popełniana na terenie placówek oświatowych, stąd też w tej materii duża odpowiedzialność leży po stronie dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, którzy mają obowiązek informowania policji o różnego typu zdarzeniach. Po otrzymaniu takich informacji, policja natychmiast dociera do ofiar oraz do sprawców popełnianych czynów na rzecz osób nieletnich. Działalność policji jednak nie polega tylko na rozliczaniu sprawców przemocy, ale również na rozmowach i działaniach profilaktycznych.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 roku”.

Punkt 9

Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.” została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.”.

Punkt 10

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018.

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018” radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018”.

Punkt 11

Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 roku.

Przystępując do realizacji punktu 11. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 r.’’ zostało radnym przekazane wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 r.”

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w okresie od momentu przygotowana projektu uchwały do dnia sesji opublikowano tekst jednolity ustawy o samorządzie powiatowym. W przekazanej uchwale należy dokonać aktualizacji tego zapisu. I tak w podstawie prawnej uchwały wyrażenie ,,(Dz. U. z 2018., poz. 995 ze zm.)” należy zastąpić wyrażeniem ,,(Dz. U. z 2019 r., poz. 511)”.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącą komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, uwzględniając aktualizacje publikacji w podstawie prawnej dot. ustawy o samorządzie powiatowym. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Poinformował ponadto, że podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały konieczna jest aktualizacja publikacji ustawy o samorządzie powiatowym. A więc w podstawie prawnej wyrażenie "(Dz. U. z 2018., poz. 995 ze zm.)” należy zastąpić wyrażeniem ,,(Dz. U. z 2019 r., poz. 511)”.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami oraz aktualizacją publikacji w podstawie prawnej. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 14. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi. Poinformował ponadto, że podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały konieczne jest aktualizacja publikacji o samorządzie powiatowym. A więc w podstawie prawnej wyrażenie ,,(Dz. U. z 2018., poz. 995 ze zm.)” należy zastąpić wyrażeniem ,,(Dz. U. z 2019 r., poz. 511)”.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami oraz aktualizacją publikacji w podstawie prawnej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Wnioski i oświadczenia radnych

Radny Zenon Paszek poinformował, że wydobyte 2 lata temu beczki w żwirowni w miejscowości Przyjma zostały usunięte. Przy tych pracach był obecny pan Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji WIOŚ. Ponadto zapytał, co z beczkami wciąż jeszcze zakopanymi na żwirowni?

Radny Bogdan Kołodziejczak wnioskował w imieniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury o dodatkową komisję nt. oceny pracy Zarządu Dróg Powiatowych oraz spraw dotyczących bieżącego utrzymania dróg. Wyraził niezadowolenie z tytułu krótkiego czasu przeznaczonego na posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury, na którym omawiane są ważne sprawy dot. dróg, mostów czy też wykonawców niszczących drogi powiatowe. Zaproponował, aby Komisja Rozwoju i Infrastruktury odbyła się po świętach Wielkanocnych na której prosi, aby był obecny dyrektor ZDP w Koninie.

Przewodniczący Rady powiedział, że Przewodniczący Komisji Rozwoju i infrastruktury ma wszelkie kompetencje do tego, aby taką komisję zwołać.

Radna Monika Rybicka-Horbińska mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w miejscowości Wtórek, gmina Wilczyn zwróciła się z wnioskiem o naniesienie znaków poziomych „przejść dla pieszych” w dwóch miejscach. Przekazała, że w miejscowości Wtórek Parcele w ubiegłym roku zostało potrącone dziecko i dlatego w tym miejscu po drugiej stronie ulicy, gdzie nie ma przystanku autobusowego taki znak przejścia dla pieszych należałoby umieścić. Drugim miejscem jest skrzyżowanie dróg powiatowych Wilczogóra-Skulska Wieś oraz Wtórek-Wiśniewa.

Następnie wspomniała, że na początku tygodnia mieszkańcy gminy Wilczyn, a konkretnie Wilczogóry, Dębówca, Wacławowa i Nowego Świata złożyli wniosek dot. przesadzenia posadzonych niedawno sadzonek drzew z gatunku lipa. Zwracając się o przesadzenie tych drzewek mieszkańcy mają na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i życie nie tylko własne, ale również rodzin i osób które znajdą się na tej drodze w przyszłości. Pamiętać bowiem należy, że te małe drzewka za kilka lat stworzą problem, któremu można zapobiec.

Przewodniczący Rady powiedział, że wskazany przez panią radną wniosek przekazał do Zarządu Powiatu i dodał, że widział na załączonych fotografiach, że te drzewa są blisko krawędzi drogi.

Radna Monika Rybicka-Horbińska powiedziała, że zabrała głos po to, aby nadać wagisytuacji i wnioskowi mieszkańców. Zaznaczyła, że to nie są jakieś ich fanaberie, a ci ludzie nie są przeciwni przyrodzie czy pszczołom. Oni po prostu boją się o swoje bezpieczeństwo, życie i zdrowie. Mają również na uwadze infrastrukturę otoczenia, ponieważ w przyszłości chcielibyśmy pobudować chodniki, czy drogę rowerową. Zwróciła się o pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że nasz kolega, nieobecny dzisiaj radny pan Zbigniew Rogowski reprezentował samorząd powiatu konińskiego w XI Indywidualnych Mistrzostwach Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Sołtysów Powiatu Konińskiego w tenisie stołowym, które odbyły się 10 marca w Kleczewie. I uczynił to z sukcesem, bowiem w kat. do lat 50 mężczyzn zajął I miejsce.

Kolejno, przypomniał o obowiązku złożenia do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych za rok ubiegły. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni złożyć należy w dwóch egzemplarzach. Formularze oświadczeń dostępne są w Biurze Rady oraz na stronie www.bip.powiat.konin.pl w zakładce Oświadczenia majątkowe.

Poinformował również, że 3 kwietnia o godz. 14.00 oraz 12 kwietnia także o godzinie 14.00 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie odbędą się spotkania o charakterze szkoleniowym nt. składania oświadczeń majątkowych. Szkolenia przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Koninie. Zachęcił wszystkich do wybrania odpowiedniego terminu i wzięcia udziału w instruktażu. Będzie to z pewnością dobra okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jakie mogły się pojawić przy wypełnianiu tego ustawowego obowiązku.

Ponadto poinformował również, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za rok 2018. Materiał ten będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na koniec Przewodniczący Rady podziękował radnym zatak duże zainteresowanie seminarium, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia br.

Punkt 16

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął V sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-04-30 13:21:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:31:45)
Lista wiadomości