logo
logo bip

Protokół nr IV/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 21 lutego 2019 roku

BR.0002.1.2019

Protokół nr IV/2019

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 21 lutego 2019 roku

IV sesja odbyła się 21 lutego 2019 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1450.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku obrad głos zabrał Starosta Koniński – Stanisław Bielik, który zaproponował włączenie do porządku obrad następującego zagadnienia:

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Starosta poprosił również, aby w przypadku zgody zagadnienie to zostało rozpatrzone w punkcie 5. dzisiejszego porządku obrad. Ponadto Zarząd Powiatu Konińskiego proponuje, aby przedstawicielem samorządu powiatowego w tym stowarzyszeniu był radny Ryszard Nawrocki, który dotychczas, jako wójt gminy Stare Miasto pracował w tym stowarzyszeniu.

Zgodnie z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty o włączenie do porządku dzisiejszych obrad po punkcie 4 dodatkowego zagadnienia o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 24 głosami „za” wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego głosowania.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019 - 2022”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z III obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z III sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z III sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za” przyjęła protokół nr III/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego głosowania.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył trzy posiedzenia. Wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji. Ponadto Zarząd Powiatu przygotował dziewięć projektów uchwał, trzy sprawozdania oraz rozpatrzył dwa wnioski dot. wprowadzenia autopoprawek do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza tym Zarząd podjął 26 własnych uchwał.

Starosta odniósł się do jednej z nich tj. przyznania stypendium uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzystało 100 uczniów i jedna studentka. Warunkiem koniecznym uzyskania gratyfikacji finansowej było osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen na poziomie 4,75 i wyższym. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie dla ucznia oraz 250 zł dla studenta wypłacane będzie przez 10 miesięcy, a w przypadku maturzystów będzie to nieco krócej, ponieważ tylko do czerwca. Starosta podkreślił, że niezmiernie cieszy go fakt, że z roku na rok stypendiów jest coraz więcej.

Następnie poinformował, że został określony skład osobowy Rady Działalności Pożytku Publicznego. Znaleźli się w niej zarówno pracownicy, radni jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rada Działalności Pożytku Publicznego ma za zadanie opiniować programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustalać kierunki współpracy z tymi organizacjami.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, Starosta Koniński przypomniał, że 3 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, w którym większość radnych brała udział. Natomiast, w dniu 25 stycznia w Konińskim Domu Kultury odbyła się tradycyjna Gala Powiatu Konińskiego, na której wyróżniono najbardziej aktywnych przedstawicieli świata nauki, biznesu, kultury, sportu z powiatu konińskiego. Starosta serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację wymienionych uroczystości, gdyż obydwie uroczystości wypadły bardzo okazale.

W dniu 30 stycznia seniorzy z powiatu konińskiego świętowali Dzień Babci i Dziadka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

Kolejno Starosta poinformował, że w dniu 31 stycznia w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej. Dużo kontrowersji wywołał temat współpracy pomiędzy gminami a miastem Koninem w zakresie ceny wywozu śmieci oraz organizacji transportu publicznego, który wykonywany jest przez PKS i MZK. Ze względu, że pod koniec roku PKS wystawił faktury z kilkudziesięciu procentowym wzrostem, nie informując gmin o tym, sprawa wywołała dużo kontrowersji. Odbyły się już spotkania z gminami, jednak trzeba czekać na ich efekty. Kolejnym tematem konwentu był projekt pt. ,,Stres a nasz mózg - walka do wygrania”, którego inicjatorką i współautorką jest nauczycielka biologii Joanna Gadomska. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, proponujące uczniom, ich rodzicom i nauczycielom działania z zakresu zdrowych sposobów walki ze stresem w szkole. Projekt bardzo szybko zyskał ogromną popularność w całej Polskę. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiły akces 32 szkoły z całego kraju i wciąż przyłączają się kolejne. Projekt „Stres a nasz mózg – walka do wygrania” został również doceniony przez Federację Europejskich Towarzystw Neuronauki (FENS) w Brukseli, a Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, jako jedyna szkoła w Europie, otrzymał grant od Fundacji DANA z Brukseli (w wysokości 800 euro) na organizację wydarzeń podczas Światowego Tygodnia Świadomości Mózgu 2019. Patronat medialny nad projektem sprawuje Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski oraz Telewizja Wielkopolska. Pani Joanna Gadomska ma różne inne, niekonwencjonalne pomysły, wybiegające poza sam program nauczania, stąd też należą się dla niej wielkie słowa uznania.

Od 1 do 3 lutego odbywały się Targi Regionów Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, w których powiat koniński uczestniczył promując atrakcje turystyczne - rowerowe, wodne i kulturowe regionu konińskiego.

Następnie przekazał, że 4 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim, która potrwa do 14 marca.

W ostatnią niedzielę odbył się finał Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego w Żychlinie, w którym wzięło udział 10 gmin powiatu konińskiego, tj.: Golina, Rychwał, Stare Miasto, Rzgów, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Kleczew, Grodziec, Skulsk, Krzymów. Zwyciężyła gmina Rychwał, II miejsce zajęła gmina Golina a III miejsce – gmina Stare Miasto. Finał Wojewódzki odbędzie się 3 marca na hali sportowej w Golinie. Starosta serdecznie zaprosił radnych do uczestnictwa w tym współzawodnictwie i jednocześnie wyraził nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach powiat zajmie wysokie miejsce.

Następnie Starosta Koniński przedstawił wyniki rozmów z gminami w sprawie realizacji zadań na drogach. Wyjaśnił, że w niektórych gminach ustalono kilka robót, a w niektórych zaledwie po jednej. Ponadto Starosta przekazał, że wyczuł w większości gmin chęć współpracy i współfinansowania zadań na drogach. Propozycje do prac na drogach powiatowych w 2019 r. po rozmowach z samorządami gminnymi w ramach współfinansowania z gminami stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wersja ostateczne będzie obowiązywać po podpisaniu porozumień z gminami.

Podsumowując powiedział, że wartość wszystkich robót, bez udziału środków zewnętrznych wynosi 28.580.000,00 zł. Z góry jednak wiadomo, że na takie wydatki powiatu konińskiego nie stać, przez co konieczne będzie poszukiwanie różnych dofinansowań. I tak np. inwestycja w Ślesinie zakwalifikowana została do otrzymania dofinansowania w kwocie 3.000.000,00 zł. Szansę na takie dofinansowanie ma również jedna inwestycja na terenie gminy Kramsk. Istotne w tym zakresie są również porozumienia z gminami, co będzie miało miejsce po dzisiejszej sesji. Stwierdził również, że tym roku powiat nie zamierza korzystać z kredytu, żeby nieco oddłużyć samorząd. W związku z tym czynione będą intensywne poszukiwania środków na zewnątrz oraz występowanie z wnioskami tam, gdzie będzie to możliwe, np. do Samorządowego Funduszu Drogowego. Należy również zabezpieczyć własne środki po to, aby można było maksymalnie skorzystać z zewnętrznych środków. Jest to bardzo istotne, abyśmy jak najwięcej w nasz majątek drogowy zainwestowali. Na koniec Starosta zwrócił się do radnych z prośbą, aby podczas rozmów z samorządem gminnym wsparli Zarząd, tak aby można było uzyskać pomoc gmin, bowiem tylko w taki sposób możemy przynajmniej część zaplanowanych zadań wykonać.

Radna Żanetta Matlewska zapytała, czy byłaby możliwość otrzymania w wersji papierowej listy planowanych inwestycji?

Radny Henryk Kryk stwierdził, że ustalenia dokonane z samorządem gminnym były całkiem inne, przez co radny rozumie, że nie są one ostateczne. Dodał, że traktuje je jako listę bardzo wstępną, tym bardziej, że w chwili obecnej nie przekładają się one na budżet i na możliwości finansowe powiatu. Trudno sobie wyobrazić, że to, co Starosta przedstawił dla gminy Skulsk, czyli opracowanie dokumentacji na 600-metrowy odcinek drogi w miejscowości Buszkowo Parcele na kwotę 12 tysięcy zł, to coś ostatecznego. Poprosił Starostę o ustosunkował się do tego.

Radna Żanetta Matlewska poinformowała, że 9 lutego br. w Witkowie odbyły się XX Regionalne Zawody Samorządowe w Tenisie Stołowym, na których bardzo prężnie powiat koniński reprezentowała gmina Golina wywalczając I miejsce o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Następnie radna przekazała puchar na ręce Starosty.

Starosta Koniński odniósł się do podjętych problemów. Lista zaplanowanych inwestycji, to tylko propozycje, stąd też dopiero po podpisaniu porozumień z gminami radni otrzymają papierową wersję tychże prac. Ponadto kwota tych inwestycji jest na tyle duża, że nie wiadomo, czy inwestycje w pełni będą możliwe do realizacji.

Jeśli chodzi o problem poruszony prze radnego Henryka Kryka, to Starosta Koniński powiedział, że radny dobrze wie jak przebiegała rozmowa z Wójtem Gminy Skulsk. Podczas niej ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie wykonana korekta łuku w Buszkowie. Zarząd Dróg Powiatowych wycenił całość prac na około 600 tys. zł. W związku z tym, że jest to bardzo duża kwota w stosunku do możliwości zaproponowano, aby w pierwszej kolejności opracować samą dokumentację. Jeśli chodzi o korektę, być może uda nam się to zadanie wykonać jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, to w przyszłym.

Radny Andrzej Perkowski zwracając się do Starosty konińskiego, powiedział, że nie do końca tak było. W spotkaniu uczestniczyli również obecni na sesji inni radni, którzy mogą potwierdzić, jak ono wyglądało. Temat łuku był akurat najmniej debetowany, gdyż zaproponowano, aby przynajmniej na ten moment pobocze i istniejącą wyrwę uzupełnić destruktem. Na spotkaniu rozmawiano głównie o dokończeniu chodnika w Łuszczewie, chodnika na odcinku drogi od cmentarza do Rakowa, tuż przy drodze powiatowej oraz o oświetleniu. A z tego, co Starosta przedstawił wynika, że my jako gmina Skulsk nic innego nie oczekujemy oprócz zrobienia dokumentacji za 12 tys. zł. Tak można wypowiedź Starosty odebrać.

Starosta Koniński przyznał, że rozmowa faktycznie dotyczyła wielu innych zadań, zresztą nie tylko w Skulsku ale również w innych gminach, gdzie poszczególne zadania również nie znalazły się w tej propozycji. Jeśli jednak chodzi o gminę Skulsk, to wójt nie widzi żadnej możliwości współfinansowania tych inwestycji.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Przystępując do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, radni otrzymali bezpośrednio przed sesją.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Perkowski zapytał, jakie korzyści niesie przystąpienie do tego stowarzyszenia? Powiat koniński był już jego członkiem i kilku innych stowarzyszeń, jednak ze względu na to, że byliśmy w nich tylko płatnikami, a samo uczestnictwo nic nie wnosiło, podjęto decyzję o wystąpieniu. W związki z tym zapytał, czym to stowarzyszenie się zajmuje oraz czy w ramach tego przystąpienia oferowane będą jakieś dodatkowe profity np. opracowywane jakieś wnioski, dofinansowania? Dodał, że chciałby wiedzieć coś więcej o tym stowarzyszeniu, poprosił o wyjaśnienie poruszonych kwestii.

Przewodniczący Rady powiedział w ramach przypomnienia, że powiat koniński należał do tego stowarzyszenia w latach 2000-2003, a powodem wystąpienia z niego było dublowanie się funkcji. Wówczas odbyła się dosyć bogata dyskusja, ponieważ do wyboru były dwa stowarzyszenia, które proponowały podobne usługi i podobny sposób działalności. Chodziło o Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W toku tej dyskusji stwierdzono, że WOKISS jest bardziej atrakcyjnym stowarzyszeniem, gdyż oferował korzyści powiatowi jako jednostce samorządu terytorialnego, jak również pracownikom Starostwa poprzez różnego rodzaju szkolenia. Wtedy składka WOKISS wynosiła, bodajże 5 groszy na mieszkańca, natomiast składka roczna na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wynosiła około 6.000 zł. W zaistniałej sytuacji zapytał: ile gmin powiatu konińskiego należy do tego stowarzyszenia, ile powiatów wielkopolski jest jego członkami, jaka jest składka obecnie? Ponadto zdaniem Przewodniczącego Rady podejmowanie tej uchwały na dzisiejszej sesji, nie do końca z punktu formalnego jest prawidłowe. W zmianach w budżecie Zarząd nie proponuje wydatku związanego z członkostwem powiatu w stowarzyszeniu. Ponadto poprosił, aby przedstawiciele stowarzyszenia obecni na dzisiejszych obradach pochwalili się osiągnięciami stowarzyszenie oraz jeżeli to nie jest tajemnicą, aby poinformowali, jakie z tego tytułu członkowie zarządu, delegaci pobierają diety lub wynagrodzenia?

Ryszard Kurp – członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – w imieniu zarządu Stowarzyszenia podziękował, za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej sesji.

Stowarzyszenie zostało założone w 1991 r., jako Stowarzyszenie Gmin, a w 1999 r., zakres działalności został rozszerzony o powiaty. Na obecną chwilę w stowarzyszeniu jest 110 gmin i 13 powiatów. Działalność stowarzyszenia to głównie organizacja działań w zakresie legislacyjnym w stosunku do propozycji, jakie składa polski rząd. Ponadto stowarzyszenie występuje z różnego rodzaju apelami i stanowiskami, które wynikają również z przynależności do tzw. OPOS-u czyli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Organizacja ta, będąca inicjatywą stowarzyszenia skupia stowarzyszenia samorządowe z całej Polski m.in. z województw: mazowieckiego, śląskiego, lubuskiego, lubelskiego. Przedstawiciele SGiPW uczestniczą w spotkaniach tychże organizacji, na których opracowane są stanowiska, kierowane do rządowych władz naszego kraju. To ogólnopolskie porozumienie powstało w obronie interesów wielkopolskich jednostek samorządu i skupia 11 takich organizacji z całego kraju. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Ponadto w ramach tego Porozumienia zapraszani są przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządy różnych szczebli. Są to m.in. przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP cz też Związku Miast Polskich.

W zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej SGiPW organizuje w ciągu roku około 40 różnego rodzaju seminariów i konferencji. Szkolenia te są w pewnej części odpłatne, jednak dla członków stowarzyszenia odpłatność ta jest niższa o 30%.

Kolejnym istotnym działaniem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Przy naszym Stowarzyszeniu powstało Centrum Obsługi Inwestora, dzięki któremu we Wrześni i koło Poznania zlokalizowano zakłady związane z Volkswagenem, czy też powstała firma Amazon w Tarnowie Podgórnym. Działalność ta polega na tym, że gminy i powiaty posiadające tereny inwestycyjne mogą za naszym pośrednictwem zgłaszać je do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Za swoje osiągnięcia otrzymaliśmy w 2014 roku tytuł ,,Rzetelny w biznesie”.

Jeśli chodzi o gminy powiatu konińskiego przynależące do stowarzyszenia są to: Wilczyn, Wierzbinek, Sompolno, Kazimierz Biskupi, Golina, Stare Miasto, Rychwał, Rzgów, Grodziec.

Stowarzyszenie ponadto ma swoich przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dodał, że osobiście pracuje w zespole roboczym ds. zdrowia i pomocy społecznej, natomiast, radny Ryszard Nawrocki, z którym współpracuje od 1999 r. intensywnie pracuje w zespole ds. finansów.

Jeśli chodzi o odpłatność, statut SGiPW przewiduje składkę roczną. Biorąc pod uwagę 140 tys. mieszkańców powiatu konińskiego wynosiłaby ona około 5.300 zł. W bieżącym roku składka byłaby zdecydowanie mniejsza i wynosiłaby około 4000 zł, ze względu, że odpłatność ta zaczęłaby się od drugiego kwartału.

Wysokość diet członków zarządu kształtuje się na poziomie 320 zł brutto miesięcznie. Jest to kwota przeznaczona na dojazd na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu.

Kończąc swoją wypowiedź, powiedział, że na ewentualne dalsze pytania odpowiedzi udzieli Dyrektor Biura – Tomasz Telesiński.

Przewodniczący Rady przypomniał, że powiat koniński należy również do Związku Powiatów Polskich. Przynależność do tego stowarzyszenia nic nas nie kosztuje a informacje i efekty działalności na forum są podobne. Występując z SGiPW w 2003 r. mieliśmy wrażenie, że stowarzyszenie to jest skierowane bardziej do gmin i ewentualnie do miast na prawach powiatu. Ponadto, powiat koniński jest członkiem WOKISS, który w ramach składki organizuje nieodpłatne szkolenia, natomiast w przypadku SGIPW szkolenia zawsze były odpłatne mimo 30% zniżki.

Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że jego zdaniem nie ma sensu przystępować do kolejnego stowarzyszeniu, tym bardziej do takiego, które spełnia podobne funkcje. Ponadto zapytał, czy dieta w wysokości 320 zł jest dietą miesięczną czy za każde spotkanie? Poprosił również o wyjaśnienie, jaki jest koszt utrzymania tego stowarzyszenia; a więc koszt zatrudnienia tych 3 osób i wszystkie inne pochodne? Radny przeliczył wszystkie wpływy na kwotę około 600 tys. zł i zapytał, ile z tego przeznaczane jest na utrzymanie a ile na działalność statutową, która rzeczywiście związana jest z pomocą i doradztwem?

Tomasz Telesiński – Dyrektor Biura SGiPW powiedział, że większość środków gromadzonych w budżecie, który faktycznie jest na poziomie około 600 tys. zł przekazywana jest na działalność statutową, natomiast na działalność utrzymania biura przeznaczane jest około 200 tys. zł. Dodał, że SGiPW trudno porównać z WOKISS-em, który jest jednostką typowo szkoleniową oferującą za konkretną stawkę pakiet darmowych bądź nie darmowych szkoleń. SGiPW jest organizacją lobbingową, a działalność szkoleniowa jest tylko działalnością dodatkową. SGiPW współpracuje i konsultuje pewne problemy z WOKISS-em, stąd też nie ma mowy o konkurencji ale o uzupełnianiu siebie w działaniach.

Jeżeli chodzi o sprawy legislacyjne, rzeczywiście Związek Powiatów Polskich jest tą organizacją ogólnopolską. OPOS współpracuje z ZPP, chociażby na przestrzeni Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, jako obserwator bez prawa głosu. W ramach tej przynależności poprzez swoją aktywność udało nam się wkroczyć w tą sferę poprzez uczestnictwo w grupach roboczych.

Podsumowując, trudno obliczyć opłacalność członkowstwa. WOKISS jest typową organizacją szkoleniową natomiast SGiPW – lobbingową. Wartością stowarzyszenia jest tak naprawdę liczba członków, która decyduje o naszej sile. Tak naprawdę w OPOS-ie jesteśmy drugą co do wielkości organizacją, tuż po Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Podkreślił, że w Stowarzyszeniu powstała specjalna komisja ds. powiatów, w której przedstawiciele poszczególnych samorządów zgłaszają problemy i dylematy, które są rozwiązywane. Podkreślił, że stowarzyszenie jest organizacją regionalną. Ponadto jego przedstawiciele uczestniczą w takich gremiach jak np. Komitet Sterujący WRPO 2014+.

Radny Andrzej Perkowski powiedział, że jego zdaniem SGiPW pozyskuje środki tylko po to, aby funkcjonowało. Powinno ono zarabiać na organizowaniu szkoleń i spotkań, a nie tak jak do tej pory na wypisaniu faktur na składki członkowskie. Ponadto dodał, że kwota 600 tys. zł zapewne w dużej części pokrywa koszty utrzymania biura i wynagrodzenia pracowników.

Radna Żanetta Matlewska zapytała co spowodowało, że powiat wystąpił z tego Stowarzyszenia oraz dlaczego po latach pojawia się sprawa powrotu? Musi być w tym jakiś cel i musi prowadzić to do osiągania pewnych korzyści i profitów, takich jak doradztwo, szkolenia czy ogólnie mówiąc pomoc. Bo tak naprawdę, jeśli powiat sam nie rozwiąże swoich problemów, to żadne stowarzyszenie nie jest w stanie tego zrobić. Samorząd sam musimy działać i konstruktywnie radzić sobie z problemami. Ponowiła pytanie: Dlaczego powiat wystąpił z tego stowarzyszenia?

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że głównym powodem wystąpienia z tego stowarzyszenia było dublowanie się funkcji. Jeśli chodzi o działalność lobbingową, to dokładnie tą samą funkcję spełnia Związek Powiatów Polskich, z którego członkowstwa nie ponosimy praktycznie żadnych kosztów. Jeżeli natomiast chodzi o działalność szkoleniową, to tak jak już wspominał, znakomicie ją realizuje WOKISS, do którego również należymy. Stąd też w 2003 r., ze względu na planowane oszczędności w budżecie powiatu wystąpiliśmy z tego stowarzyszenia, uznając, że przynależność do poszczególnych stowarzyszeń się dubluje i nic w tym zakresie dodatkowego nie zyskujemy. Poza tym stowarzyszenie to nie lobbuje na rzecz konkretnych gmin czy powiatów, tylko na korzyść wszystkich gmin i powiatów wielkopolski.

Radny Sebastian Ławniczak poprosił, aby radny Ryszard Nawrocki zabrał głos w tej kwestii. Jest on aktywnym członkiem tego stowarzyszenia, stąd mógłby przybliżyć radnym charakter działania tej organizacji oraz przedstawić wymierne korzyści z członkowstwa.

Radny Ryszard Nawrocki powiedział, że pracuje w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski od 2002 r. Zaczynał jako członek reprezentujący gminę, dziś pełni funkcję wiceprzewodniczącego SGIPW. Dzięki jego inicjatywom i całego zarządu udało się podjąć wiele ważnych spraw, czysto materialnych, które wsparły i pomogły gminom. Po pierwsze, udało się dokonać zmian wielu aktów prawnych gmin, m.in. w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarki gruntami, gruntami skarbu państwa czy gruntami agencji, a także ustawy o dochodach gmin i powiatów oraz ustawy o finansach publicznych. Dzięki pracy w zespole finansów publicznych, gdzie opiniuje się wiele aktów prawnych, rozporządzeń, udało się wprowadzić liczne zmiany w przepisach. Przedstawiciele SGiPW uczestniczą w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jeżeli nas tam nie będzie, nikt o nas nie będzie mówił.

Radny podziela obawy Przewodniczącego Rady, jak i Wiceprzewodniczącego w dyskutowanej prawie. Podziękował również za ich osobiste zainteresowanie. Następnie podał przykład sprawy dotyczącej destruktu, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia udało się wstępnie pozyskać około 40 ton materiału dla gmin. Ta kwestia wymaga jeszcze dalszych rozmów. Zdaniem radnego jednak stowarzyszenie włączy się w pozyskiwanie destruktu dla regionu konińskiego m.in. z odcinka autostrady od Konina do Dąbia. To wszystko wynika z promocji gmin i przygotowania tzw. fiszek inwestycyjnych. Gminy muszą być profesjonalne, ale nie wszystkie gminy są do tego przygotowane. W Stowarzyszeniu zagadnieniami tymi zajmuje się nieodpłatnie Centrum Obsługi Inwestora.

Dodał, że jest jeszcze wiele inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenie np. promocja terenu poprzez udział w targach inwestycyjnych. W ramach stowarzyszenia gminy mają możliwość promować się na targach inwestycyjnych, zarówno krajowych (Poznań, Wrocław), jak i zagranicznych (Monachium, Cannes we Francji), co bez wsparcia nie byłoby możliwe. W tej chwili Marszalek Województwa Wielkopolskiego przygotowuje dużą misję gospodarczą w Dubaju dla samorządów i przedsiębiorców, ponosząc przy tym ogromne środki finansowe. Powiedział, że wspomniał tylko o niektórych inicjatywach, bowiem stowarzyszenie tych zadań podejmuje o wiele więcej. Im będziemy silniejsi, tym bardziej będziemy prężni w działaniu. Właśnie dlatego będzie głosował za tym, aby powiat koniński przystąpił do stowarzyszenia i podjął jeszcze raz próbę uczestnictwa w nim. Poza tym w każdej chwili można z niego wystąpić.

Radny Bogdan Kołodziejczak powiedział, że podczas obrad komisji Rozwoju i Infrastruktury, temat ten wywołał dużą dyskusję. Początkowo komisja była przeciwna. Jednak jeżeli samorządy nie będą razem współpracować, nie będą miały szans na rozwój i promocję regionu. A przecież wiadomo, że nasz region ma wiele problemów dot. zarówno strategii jak i zatrudnienia. W sytuacji, gdy mamy osobę radnego Ryszarda Nawrockiego, który działa już w tym stowarzyszeniu i który zadeklarował poniekąd w czynie społecznym tam pracować i przekazywać z tego relacje, warto dać mu szansę. Tym bardziej, że w każdej chwili możemy wystąpić.

Radny Ryszard Nawrocki powiedział, że na przestrzeni ostatnich kilku lat regularnie składał szczegółowe informacje i dokumenty na temat podejmowanych inicjatyw i osiąganych efektów. Przekazał, że na ostatnim Konwencie Wójtów i Burmistrzów złożył wniosek, którym już dzisiaj zainteresowała się komisja sejmowa. Dotyczył on obniżenia rekompensaty na fundusz sołecki dla gmin. Poinformował o tym również Przewodniczącego Rady. Dodał, że samorządy gmin tracą ogromne kwoty z tego tytułu. Jeżeli dzisiaj każda gmina ma fundusz sołecki otrzymuje 30-40 % zwrotu wydatków, to nie są małe kwoty. A niestety chce się samorządom systematycznie tą rekompensatę obniżać. Powiedział, że nie czekał na dzisiejsze spotkanie. Działania w tym kierunku podjął dużo wcześniej poprzez Stowarzyszenie Sołtysów. Podsumowując stwierdził, że temat ten być może stanie się przedmiotem debaty w parlamencie.

Przewodniczący Rady powiedział, że popiera inicjatywy podejmowane przez Konwent Wójtów i Burmistrzów. Gminy praktycznie same z inicjatywami uchwałodawczymi występują. Odniósł się również do kwestii sukcesu dotyczącego dostawy destruktu do poszczególnych gmin. Z posiadanych przez Przewodniczącego Rady informacji wynika, że był to sukces Stowarzyszenia Autostrada Wielkopolska.

Ryszard Kurp - członek Zarządu stwierdził, że rozumie wszystkie wątpliwości. Zaznaczył jednak, że chciałby zwrócić uwagę na to, że stowarzyszenie wypełnia dwie misje. Po pierwsze, jako jedyne, z mu znanych, zajmuje się sprawami związanymi z edukacją młodzieży w zakresie samorządności. Corocznie organizowany jest 2-dniowy zjazd Młodzieżowych Rad działających zarówno przy powiatach jak i przy gminach. Drugą ważną inicjatywą jest organizowany od 25 lat ,,Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce”. W konkursie tym przez wszystkie lata uczestniczyło około 110 tys. dzieci z różnych szkół, od poziomu szkół podstawowych, po gimnazja. Stąd też, część środków pozyskiwanych ze składek jest przeznaczana na organizację podsumowań konkursu, podczas którego każdy z uczestników zarówno na poziomie rejonowym jak i wojewódzkim, dzięki dobrej współpracy z różnego rodzajami firm, otrzymuje drobne upominki. Konkurs jest przygotowywany na wysokim merytorycznie poziomie, a pytania do niego są układane przez osoby, które mają największą wiedzę na temat historii wielkopolski.

W sprawie zaproponowanego kandydata nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Radny Ryszard Nawrocki wyraził zgodę na kandydowanie.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na reprezentanta Powiatu Konińskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Rada Powiatu Konińskiego 22 głosami ,,za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, zamknęła listę kandydatów na reprezentantów Powiatu Konińskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Ryszarda Nawrockiego do reprezentowania Powiatu Konińskiego w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku radny Ryszard Nawrocki uzyskał 21 głosów ,,za”, 1 głos przeciwny i 2 głosy wstrzymujące się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uzupełniony o nazwisko radnego, zaakceptowanego przez Radę w głosowaniach. W obradach uczestniczyło 24 radnych. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 21 radnych. Rada Powiatu Konińskiego 13 głosami ,,za”, przy 5 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2018 r.

Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2018 r.” radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Radny Ryszard Nawrocki powiedział, że na posiedzeniu Zarządu dosyć szczegółowo została omówiona powyższa problematyka. Zwrócił uwagę na fakt, że w roku ubiegłym liczba zarejestrowanych osób zmniejszyła się o 1543, przez co wskaźnik bezrobocia w naszym regionie zmniejszył się o 1,8% i wynosi 7,7 %. Jest to równoznaczne z faktem, że bezrobocie w naszym regionie spada. Jednak występuje inna niepokojąca sytuacja. Obecnie brakuje pracowników takich jak: dekarz, brukarz, kamieniarz, budowlaniec czy też osób zajmujących się pracami wodno-kanalizacyjnymi. Z przedstawionego sprawozdania widać duże efekty pracy Powiatowego Urzędu Pracy, które świadczą o tym, że jednostka ta dobrze pracuje, za co należą się ogromne słowa uznania. Zaznaczył, że przedłożona Radzie informacja jest bardzo szczegółowa.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2018 r.”

W tym miejscu obrad Ryszard Kurp - członek Zarządu SGiPW w imieniu własnym, dyrektora biura i całego Stowarzyszenia podziękował za żywe zainteresowane oraz za podjętą decyzję, która pozwoli powiatowi konińskiemu ponownie zaistnieć na mapie Stowarzyszenia i jednocześnie przekonać tych wszystkich, którzy mają wątpliwości. Podziękował również za możliwość uczestniczenia w obradach Rady.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Punkt 7

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 7. porządku obrad. Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przedłożyła sprawozdanie z działalności w 2018 r., które zostało radnym przekazane wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Radny Ryszard Nawrocki zwrócił uwagę na fakt, że podejmowane zagadnienie jest bardzo istotne, bowiem każdego dnia próbę samobójstw popełnia dwóch uczniów szkoły w Polsce. Liczba osób popełniających samobójstwa znacznie wzrosła i jest ona zdecydowanie wyższa od śmiertelnych wypadków komunikacyjnych. Jest to skutek czasu nienawiści, agresji, używek i dopalaczy. Ze względu, że zjawisko to diametralnie postępuje i się nie zmniejsza, zdaniem radnego, problemem tym powinna się zająć nie tylko Komisja Bezpieczeństwa, ale również samorządy i organizację pozarządowe.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.”

Punkt 8

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński” zostało radnym przekazane wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi ono załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Żanettę Matlewską – przewodniczącą komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński”.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”, radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”.

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”, radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”.

Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”. Na sali obrad obecnych było 24 radnych. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.

Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto dodał, że ze względu na to, że Studium, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały, jest materiałem bardzo obszernym, przekazano je na nośniku elektronicznym.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Radny Sebastian Ławniczak zgłosił wniosek, aby na stronie 148 w tabeli 5.2.4 w planowanych inwestycjach poszczególnych JST wprowadzić planowaną inwestycję drogową: Gmina Krzymów: Paprotnia – Stare Paprockie Holendry – Kałek – Adamów w latach 2019-2020. Inwestycja związana jest z planowanym rozwojem firmy Kupiec. Przewiduje się, że przedsiębiorca chce zwiększyć ruch logistyczny o 30-40%. Dodał, że zgłosił ten wniosek, ponieważ Urząd Gminy w Krzymowie nie przesłał aktualizacji danych do wyżej wymienionej strategii.

Przewodniczący Rady zapytał czy jest to droga gminna czy powiatowa?

Radny Sebastian Ławniczak odpowiedział, że aktualnie jest to droga gminna. Będzie tam jednak odbywać się proces wykupów gruntów i jest to kwestia nie do końca uporządkowana. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe jest to inna tabela, w której wszystko jest uporządkowane. Wyjaśnił, że chodzi o inwestycje drogowe dotyczące samej gminy.

Przewodniczący Rady powiedział, że w tej sprawie powiat powinien otrzymać informacje z samorządu gminnego i dopiero wprowadzić te zmiany. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, jest to dokument otwarty i praktycznie na każdym etapie można taki wniosek dołączyć np. w momencie gdy gmina się przygotuje, wykupi grunty i sporządzi całą dokumentację. W tej sytuacji radny nie może wyręczyć pani wójt.

Radny Sebastian Ławniczak wyjaśnił, że jest on po konsultacji z panią wójt i z jej zastępcą. Dodał, że nie wie, z jakich powodów gmina nie wysłała aktualnych baz danych. Wyjaśnił, że jest również po rozmowach z pracownikami Wydziału Promocji i Rozwoju, którzy poinformowali go, że jest to dopuszczalna forma zgłoszenia wniosku.

Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli sprawa była konsultowana z panią wójt przyjmuje powyższy wniosek. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Sebastiana Ławniczaka. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego głosowania.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” wraz z przyjętym wnioskiem. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie p przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej.

Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej, radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez przewodniczącego radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019 - 2022”.

Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019 - 2022”, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ze względu na to, że program, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały, jest materiałem bardzo obszernym, przekazano go na nośniku elektronicznym.

Kolejno Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w podstawie prawnej projektu uchwały wkradł się błąd. Stąd w dniu dzisiejszym bezpośrednio przed sesją radni otrzymali poprawiony projekt uchwały. Załącznik do obecnie procedowanej uchwały pozostaje bez zmian.

Poprawiony projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą – radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019 - 2022”. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019 - 2022” stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad, poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego głosowania.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przechodząc do realizacji 16. punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego został radnym dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi.

Bezpośrednio przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła przewodnicząca komisji radna Maria Wróbel stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego głosowania.

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Wnioski i oświadczenia radnych

Radna Halina Lenartowicz zgłosiła interpelację w sprawie modernizacji drogi między rondami na terenie gminy Kleczew, a dokładnie między Sławoszewkiem a Kleczewem. Odcinek tej drogi jest w coraz gorszym stanie i stwarza dla kierowców duże niebezpieczeństwo i utrudnienie. Mieszkańcy gminy Wilczyn, dla których droga ta jest jedynym połączeniem z powiatem, szukają innych, dłuższych objazdów. Radna podała przykład, że nawet karetki pogotowia, nie jadą z chorym człowiekiem przez Kleczew tylko szukają innych, dalszych odcinków, aby dostać się jak najszybciej do szpitala. Wybierają drogę przez Ostrowąż, Ślesin, mimo iż jest to węższa i dalsza droga. Radna wie, że były poczynione w tej sprawie różne działania, przeprowadzane były rozmowy i badania, jednak na tym sprawę zakończono. Podczas zebrań w poszczególnych sołectwach gminy Wilczyn mieszkańcy pytali, co się dzieje w tej kwestii i czy są nadzieje na modernizację tego odcinka drogi? Wiadomo, że jest to sprawa trudna ze względu na wielu właścicieli drogi, jednak jest to nasz powiat i nasi mieszkańcy, przez co radna oczekuje odpowiedzi, co dalej w tej sprawie?

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że interpelacje należy składać na piśmie. Zaproponował, aby wypowiedź radnej potraktować jako wniosek.

Radna Halina Lenartowicz zaakceptowała taką propozycję.

Radny Henryk Kryk odniósł się do przeprowadzanej w ubiegłym roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu ,,Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Modernizacją objęto siedem gmin – Ślesin, Sompolno, Kleczew, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn. Z tych siedmiu gmin wykonano w pełni zadanie polegające na zmodernizowaniu baz danych dot. ewidencji gruntów i budynków. W gminie Skulsk wykonano modernizację ewidencji budynków, natomiast nie wykonano modernizacji ewidencji gruntów. Dodał, że zorientował się, że w przedmiocie zamówienia, a dokładnie w ofercie, gdzie nie była uwzględniona gmina Skulsk. To świadczy o tym, że wykonawca ograniczył się do przedmiotu zamówienia i realizował to, na co umowa została zawarta. Radny poprosił o pisemną odpowiedź, dlaczego tak się stało? I skąd wynikają te rozbieżności? Radny dodał, że nie chce ustnej odpowiedzi, gdyż może to wywołać niepotrzebną dyskusję.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na sali obrad nie jest obecna pani Zofia Maślak – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jednak w ostatnim czasie w tej sprawie zapytanie złożyła radna Anna Woźniak. Na to zapytanie została udzielona dosyć obszerna odpowiedź. Zaproponował, aby nie powielać interpelacji, wystarczy zapoznać się z odpowiedzią już przygotowaną przez Dyrektora PODGiK. Zdaniem Przewodniczącego Rady udzielona odpowiedź wyczerpuje zapytanie radnego Henryka Kryka. Gdyby jednak było inaczej, poprosił o doprecyzowanie zapytania o brakujące elementy. Wtedy zapytanie to zostanie skierowane do Dyrektora PODGiK.

Radny Henryk Kryk powiedział, że odpowiedź, która została udzielona gminie Kleczew nie będzie miała zastosowanie do gminy Skulsk dlatego, że w przedmiocie zamówienia Kleczew był uwzględniony, natomiast nie było tam Skulska.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odpowiedź ta jest kompleksowa i odnosi się do wszystkich gmin, również do gminy Skulsk. I w zasadzie dotyczy ona całego przedmiotu zamówienia. Powtórzył, że jeżeli radny Henryk Kryk uzna, że jest ona niewystarczająca, po doprecyzowaniu zapytania skieruje, do dyrektor Zofii Maślak.

Radny Henryk Kryk poprosił o udostępnienie odpowiedzi, o której mowa.

Przewodniczący Rady powiedział, że jest ona dostępna w Biurze Rady.

Radny Sławomir Ławniczak złożył wniosek o zamontowanie znaku aktywnego STOP na skrzyżowaniu dróg powiatowych. Jest to droga pomiędzy Rzgowem a Koninem krzyżująca się z drogą pomiędzy Starym Miastem a Ruminem. Po przebudowie odcinka drogi Rumin-Stare Miasto, drogą tą zaczęto bardzo szybko jeździć. Niestety kierowcy jadący od strony Starego Miasta zapomnieli o tym skrzyżowaniu i praktycznie nie ma miesiąca, a nawet można powiedzieć, że tygodnia, aby na odcinku tym nie dochodziło do jakiegoś zdarzenia. Na razie nikt tam nie zginął, jednak wypadki, do których tam dochodzi wyglądają bardzo poważnie. W opinii radnego, należałoby znak ten postawić od strony Starego Miasta. Drogą jeżdżą praktycznie wszyscy mieszkańcy gminy Rzgów jadący w kierunku Konina – do szkół, do pracy, przez co jest ona bardzo uczęszczana i jednocześnie niebezpieczna. Być może postawienie tego znaku rozwiązałoby problem.

Radny Ryszard Nawrocki powiedział, że ma dwa pytania czy zapytania. Pierwsze pytanie dotyczy aktualnej sytuacji w oświacie. Jak wszyscy wiedzą w roku bieżącym po raz pierwszy zbiegną się dwa roczniki absolwentów, bowiem gimnazja opuści 370 tys. uczniów w skali kraju a szkoły podstawowe bodajże 320 tys. uczniów. Szacuje się jednak, że miejsc w szkołach jest 360 tysięcy. Radny zapytał więc o prognozy, projekty i kierunki nauczania szkół podległych powiatowi konińskiemu. Jak wiadomo w wielu szkołach jest o wiele mniej uczniów; potwierdza to również przedstawione sprawozdanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Zapytał naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, jak szkoły powiatu konińskiego są przygotowane na tę sytuację?

Drugie pytanie skierował do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie – Józefa Karmowskiego. Z informacji, jakie posiada 8 lutego br. minął termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z tzw. subwencji ogólnej państwa na 2019 r. Dzisiaj pan Starosta przedstawił zbiorcze potrzeby, oszacowane na 28 mln zł. Jest to ogromna kwota, przez co ewentualne dofinansowanie mogłoby być przeznaczone na te zadania. Dofinansowanie to obejmowało inwestycje drogowe na drogach powiatowych, inwestycje wojewódzkie i inwestycje krajowe w granicach miast na prawach powiatu. Radny ponadto dokonał wstępnej analizy jak to wyglądało w ubiegłym roku w skali kraju - 108 powiatów złożyło wnioski i otrzymało dofinansowanie na kwotę niemal 200 mln zł. W związku z tym, poprosił dyrektora ZDP o informację czy była taka potrzeba? Czy wniosek był składany? A jeśli tak, to jakich dróg dotyczył.

Przewodniczący Rady wnioskował, ażeby Zarząd Powiatu skierował zapytanie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w związku z ostatnim wydarzeniem, mającym miejsce w tymże szpitalu, a dokładnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Mieszkaniec gminy Sompolno w dniu 14 lutego, między godziną 17.00 a 17.30, nie otrzymał pomocy, polegającej na wymianie cewnika do karmienia przez nos. Lekarz dyżurny, będący na SOR nie był w stanie tego zabiegu wykonać. Przewodniczący Rady rozumie, że mogło się tak stać, jednak w szpitalu tym jest również Oddział Laryngologiczny, na którym powinien przebywać lekarz dyżurny, który bezproblemowo ten zabieg mógłby przeprowadzić. W związku z tym, pacjent – niemłody już człowiek musiał jechać do Poznania, ażeby mu ten cewnik założono. Stąd pytanie, czy zawiodła organizacja pracy? Czy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nie ma specjalistów potrafiących założyć cewnik?

Radny Andrzej Perkowski korzystając z obecności radnej Marii Wróbel zapytał, czy są podejmowane kroki w kwestii przywrócenia funkcjonowania w godzinach nocnych i weekendy Poradni Stomatologicznej? Z posiadanych informacji wynika, że została ona zlikwidowana i najbliższa poradnia jest w Turku. Ponadto radny otrzymuje sygnały, o tym, że na SOR pacjenci są źle traktowani i dochodzi do różnych przepychanek z udziałem ochroniarza.

Radna Maria Wróbel odniosła się najpierw do pytań radnego Andrzeja Perkowskiego. Jeśli chodzi o nocną i świąteczną pomoc w zakresie stomatologii, nie należy ona do Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Koninie. Dotychczas pomoc w tym zakresie funkcjonowała na podstawie umowy zawieranej między Niepublicznym Zakładem a panią stomatolog z Poznania. Szpital jedynie udostępniał pomieszczenia. Jednak okazało się, że niedocenione zostały procedury i w związku z tym lekarze nie byli wynagradzani tak, jak tego oczekiwali i na tyle, na ile warta była ich praca. Stąd też duża niechęć do pełnienia tychże dyżurów. Ponadto, dyżurujący stomatolodzy wcale nie byli z Konina, byli to lekarze z Poznania. Konińscy lekarze uznali, że własne prywatne praktyki są wystarczające i absolutnie nie są zainteresowani zarabianiem w formie, o której mowa. Niestety stomatologia stała się bardzo prywatna i tu należałoby winić NFZ, który nie docenił procedur. Wielkopolski Narodowy Fundusz Zdrowia ma bardzo zaniżone stawki za punkty, co również dotyczy szpitala. Natomiast w innych województwach, np. w kujawsko-pomorskim punkty te są o wiele lepiej wyceniane. Poradnie stomatologiczną w Turku uruchomiły dwie panie z Turku, które przy okazji robią własną praktykę. Ale okazuje się, że niedawno wrócił stamtąd pacjent, przed którym zostały zamknięte drzwi. Powiedziała, że żałuje, że w Koninie nie ma pomocy stomatologicznej, bo to właśnie dzięki prośbie radnych Powiatu Konińskiego została uruchomiona ta usługa. Niestety tak nisko wyceniani lekarze nie przyjeżdżają do Konina bo stwierdzili, że im się to po prostu nie opłaca. Obecnie Poradnie Stomatologiczne prowadzone są w Turku, Kaliszu i jeszcze w jednej miejscowości pod Poznaniem. Powiedziała, że w tym zakresie nie jest w stanie nic zrobić. NFZ nie ogłosił drugiego przetargu, a jak nie ma drugiego konkursu – nie ma możliwości pozytywnego załatwienia tej sprawy.

Odnosząc się do problemu zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady radna przyznała, że przedstawiony problem jej dobrze znany. Odpowiada bowiem w szpitalu za skargi. Potwierdziła, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Być może powodem takiej postawy lekarza na SOR był lęk spowodowany tym, że pacjent ten był pacjentem nowotworowym. Zwykłe założenie przez nos cewnika nie powinno powodować problemów, jednak w jakiś sposób doszło do takiego zaniechania. Natomiast, jeśli chodzi o oddział laryngologiczny, jest to oddział w którym jest tylko kilku lekarzy, którzy są na tzw. poddyżurze, a więc wzywani są z domu tylko do pilnych przypadków. Radna jest po rozmowie i długich wyjaśnieniach z żoną pacjenta. Jeżeli będzie taka potrzeba, wyjaśni tę sprawę na piśmie ale ze względu, że sama jest za to odpowiedzialna pozwoliła sobie wypowiedzieć się w tej kwestii.

Przewodniczący Rady podziękował radnej za wyjaśnienia.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował radnych, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego biorąc pod uwagę stan wielkopolskiego rolnictwa przyjął stanowisko w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na terenie Wielkopolski. Stanowisko to przesłane zostało Marszałkowi Sejmu, Premierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść stanowiska dla zainteresowanych radnych dostępna jest w Biurze Rady.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Jan Bartczak – odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Nawrockiego w sprawie podwójnego rocznika, który w tym roku opuści szkoły podstawowe i gimnazja, powiedział, że reforma oświaty wprowadzana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polegała na powrocie do poprzedniego systemu oświatowego. Przypomniał, że dotyczy ona likwidacji gimnazjum i powrotu do ośmioletnich szkół podstawowych, jak również do wydłużenia liceów do czterech lat i techników do pięciu lat.

Cały proces przebiegał etapowo, a ze względu na to, że pierwszy rocznik gimnazjum musiał skończyć trzy klasy i z uwagi na to, że rocznik 2018/2019 jest ostatnim etapem, gdzie od 1 wrześnie będzie podwójny nabór, zorganizowano z inicjatywy Wicestarosty Konińskiego – Władysława Kocaja jak i jego, spotkania z dyrektywami szkół, na których temat ten szczegółowo omówiono. Dyrektorzy przygotowali plan nowej sieci szkół, który wdrożony zostanie od 1 września. Naczelnik ponadto uczestniczył w naradzie z Wojewodą Wielkopolskim i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, podczas której również poruszany był ten problem. Samorząd powiatowy był zobowiązany do przedstawienia planu zorganizowania naboru podwójnego rocznika. Obowiązek ten wypełniono i w żadnej ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński nie powinno być problemów z przyjęciem uczniów. Każdy uczeń zostanie przyjęty, a wszystkie oddziały zostaną odpowiednio wyposażone.

Wicestarosta Koniński – Władysław Kocaj – uzupełniając powiedział, że był czas, kiedy nasze szkoły kształciły po 600-700 uczniów. Ze względu na to, że obecnie placówki powiatu konińskiego kształcą po około 250-280 uczniów, nie powinno być obaw w tym zakresie. Za to jest inna obawa - dwie podstawy programowe i co za tym idzie - podwójne koszty. Może się jednak zdarzyć, że w tym roku nasze szkoły może wybrać tyle uczniów, co zawsze. Stąd też, nie będzie to jakiś wielki napływ. Przez lata tak się tworzy klasy, że nasze szkoły są wybierane przez stałą ilość uczniów. Może się jednak zdarzyć, że będą to oddziały 15 czy 20-osobowe, przez co koszty finansowania placówek mogą wzrosnąć. Ponadto, faktycznie odbyły się różne spotkania, na których sygnalizowano i wyjaśniano te obawy. Obecna sytuacja wynika z błędu ustawodawcy, gdzie przy reformie oświaty nie pomyślano, że zdarzy się taki podwójny rok. Pojawiło się również hasło, że nauczanie w dużych miastach ma się odbywać dwuzmianowo albo w soboty. Problem ten nie będzie znaczący w szkołach prowadzonych przez powiat koniński.

Punkt 18

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął IV sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-04-11 10:42:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 11:29:58)
Lista wiadomości