logo
logo bip

Protokół nr III/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2018 roku

BR.0002.12.2018

Protokół nr III/2018

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 28 grudnia 2018 roku

III sesja odbyła się 28 grudnia 2018 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1500.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

Na salę obrad przybyła radna Halina Lenartowicz. W sesji uczestniczyło 22 radnych.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja w roku 2018.
 6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Konińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 17. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji na 2019 rok.
 18. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z II obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z II sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z II sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za” przyjęła protokół nr II/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 6 grudnia 2018 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia. Wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji. Ponadto Zarząd przygotował 3 projekty uchwał, 6 sprawozdań oraz zapoznał się z opiniami zbiorczymi Komisji Budżetowej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego oraz uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019. Zarząd podjął 10 uchwał własnych.

Starosta odniósł się do jednej z nich tj. uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście, Wicestaroście oraz Skarbnikowi Powiatu wobec samorządowych jednostek budżetowych. Zgodnie z zapisem upoważnienia te, zapewnią prawidłową realizację budżetu Powiatu Konińskiego. Dokładnie dotyczy to przekazywania kierownikom jednostek, w imieniu Zarządu, informacji o zmianach planów dochodów i wydatków budżetowych, które są dokonywane praktycznie na każdej sesji. Dotychczas nie było takich upoważnień; jednak podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej zwrócono na tę sprawę uwagę.

Następnie przekazał, że na posiedzeniu Zarządu w dniu dzisiejszym zostały przyznane nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego w czterech kategoriach. Nagrody te zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 25 stycznia i na którą serdecznie zaprosił.

Kolejno odniósł się do uchwał dot. wynajmu pomieszczeń. Sprawa dotyczy dwóch pomieszczeń, które znajdują się na ul. Świętojańskiej w Koninie, tuż obok Zarządu Dróg Powiatowych. Jedno z pomieszczeń wynajmowane jest przez firmę POLBUD, jako pomieszczenie magazynowe. Przy przedłużeniu umowy został ustalony nowy czynsz wynoszący miesięcznie 500 zł netto (brutto 615 zł). Do tej pory czynsz netto wynosił 455 zł. Nowa stawka została przyjęta zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina ze względu na to, że obiekty te znajdują się na terenie miasta Konina. Czynsz, zgodnie z uchwałą zarządu, będzie co roku aktualizowany, a wszystkie inne obciążenia ponosił będzie dzierżawca. Drugi obiekt, o powierzchni 80 m2 wynajęty został firmie "Projektowanie i Wykonawstwo Wnętrz Dziardziel Jacek”. Są to również pomieszczenia magazynowe, jednak związane z działalnością gospodarczą. W związku z tym, że w Zarządzeniu Prezydenta nie było takiej pozycji, dokonano wyceny czynszu przez biegłego rzeczoznawcę. Wynosić będzie on 442,40 zł netto, 544,17 zł brutto. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, w uchwale jest zapisana coroczna aktualizacja czynszu, a wszelkie inne obciążenia również ponosił będzie wydzierżawiający. Ze względu na to, że ten przedsiębiorca korzysta z energii elektrycznej – ma obowiązek indywidualnie zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej z określonym operatorem.

Starosta odniósł się również do uchwały dot. nieodpłatnego użytkowania składników majątkowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie. Wyjaśnił, że przekazanie, o którym mowa związane jest z faktem, że 1 stycznia 2018 r. powstał Wydział Geodezji i Kartografii, wyodrębniony z PODGiK. Wydział ten zajmuje pomieszczenia PODGiK oraz korzysta z mebli biurowych i sprzętu informatycznego, będącego na stanie ewidencyjnym PODGiK.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, Starosta Koniński przekazał, że 6 grudnia Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie zorganizował program artystyczny o tematyce Bożonarodzeniowej.

Natomiast 7 grudnia po raz kolejny zrealizowany został projekt ,,Pracownia Świętego Mikołaja”, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W rodzinnym spotkaniu wzięło udział ponad 200 dzieci z rodzin zastępczych wraz z rodzinami.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rychwale zorganizował w oddziale zamiejscowym w Ślesinie warsztaty świąteczne w ramach programu ,,Warsztatownia – aktywni w działaniu”. Mieszkańcy placówki przygotowali program artystyczny o tematyce Bożonarodzeniowej, który zaprezentowali przed gośćmi z dwóch zaprzyjaźnionych domów środowiskowych.

 Duży sukces odniosła akcja „Klasowa Wigilia bez Plastiku” zorganizowana przez panią Joannę Gadomską – nauczycielkę biologii Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i finalistkę ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku 2018. Akcja miała na celu zorganizowanie klasowych wigilii bez użycia plastikowych talerzyków, kubeczków czy sztućców. Pomysł ten szybko rozrósł się na cały kraj, gdyż udział w tym przedsięwzięciu zgłosiły szkoły m.in. z Tarnowa, Warszawy, Lublina, Gliwic, Krakowa, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Sosnowca. Akcję promowała pani Krystyna Szumilas – była MinisterEdukacji Narodowej oraz liczne media. Pomysł ten znalazł szeroki rozgłos. Za inicjatywęnależą się gratulacje.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zorganizował przedświąteczne konkursy: Najpiękniejszy Stroik Świąteczny," Najpiękniejszy stół świąteczny", "Potrawy świąteczne". W wydarzeniach tych uczestniczyło wiele szkół, nie tylko z powiatu konińskiego ale również z innych sąsiednich powiatów m.in. z powiatu kaliskiego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w 7 grudnia zorganizował uroczystość z okazji Dnia Patrona. Ważnym osiągnięciem szkoły jest uzyskanie przez uczennicę – Martę Żabierek stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to wyróżnienie za najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz za szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Powiat Koniński wywalczył trzecie miejsce w XX edycji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka, rywalizując z 29 powiatami z Wielkopolski w ponad 20 różnych imprezach sportowo-turystycznych. Sukces ten związany jest z ciężką pracą i dobrą organizacją, przede wszystkim Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Szczególne podziękowania należą się panu Karolowi Baranowskiemu, który dużo wysiłku wkłada w to, aby zmobilizować gminy do udziału we współzawodnictwie. Odbywają się one wieloetapowo - najpierw są eliminacje na terenie powiatu, następnie zwycięzcy biorą udział w kolejnych etapach zawodów. Starosta wyraził wdzięczność gminom, które się aktywnie włączają do tego współzawodnictwa. Jego naczelną ideą jest propagowanie zdrowego stylu życia i sportu na terenach wiejskich.

Pani Teresa Stołecka z Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie została laureatką III miejsca w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Nagrodę w kategorii „malarstwo i witraż” przyniosła jej praca pt. "Nasza Polska – tu jesteśmy szczęśliwi". Autorka odebrała ją 19 grudnia podczas Gali w Zamku Królewskim w Warszawie. W eliminacjach wojewódzkich konkursu uznanie jury zdobyły wszystkie prace autorstwa naszych podopiecznych. Mieszkańcy otrzymali nagrodę za I i II miejsce, apraca autorstwa Teresy Stołeckiej zdobyła III miejsce w kategorii „malarstwo i witraż”. Sukces z etapu wojewódzkiego konkursu powtórzyła w jego ogólnopolskim finale Teresa Stołecka, natomiast pozostałe prace zostały wyróżnione. Stąd też należą się podziękowania dla pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - Joanny Wołyńskiej, za zmobilizowanie osób niepełnosprawnych do udziału w tymże konkursie. Jak widać, wśród mieszkańców Domu jest wiele talentów artystycznych.

W odpowiedzi na zadawane pytania podczas posiedzeń komisji, Starosta poinformował, że od dnia 1 stycznia 2019 r. naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Promocji została pani Ewelina Rapeła – dotychczasowy pracownik tego wydziału. Pani Ewelina posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby objąć stanowisko naczelnika.

Na zakończenie przekazał dwa zaproszenia. Dnia 3 stycznia, o godzinie 14.00 w Starostwie odbędzie się spotkanie noworoczne, którego głównym organizatorem jest Przewodniczący Rady. Drugą uroczystością jest 20. Gala Powiatu Konińskiego, która się odbędzie 25 stycznia o godzinie 16.00 w Konińskim Domu Kultury. Zaprosił zebranych do udziału w tych wydarzeniach.

Punkt 5

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja” w roku 2018

Przystępując do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja” w roku 2018” zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Zenona Paszka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja” w roku 2018”.

Punkt 6

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2018/2019

Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali ,,Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2018/2019” wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji – radnego Bogdana Kołodziejczaka o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Informacją na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2018/2019”.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt ten zgodnie z postanowieniem §38 ust 5 Statutu Powiatu Konińskiego zostałprzekazany staroście konińskiemu w celu zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.

Opinia Zarządu przedstawiona przez Starostę Konińskiego – Stanisława Bielika stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. O przedstawienie opinii Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie poprosił pana Macieja Kwirynga – Przewodniczącego Komis

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawionego przez radnego Macieja Kwirynga - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Rewizyjnej nikt z radnych nie wyraziłżadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Radypoinformował, że projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, wszyscy Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały zgodnie z postanowieniem §38 ust 5 Statutu Powiatu Konińskiego przekazany został staroście konińskiemu w celu zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Przewodniczący Rady poprosił pana Starostę o przedstawienie opinii Zarządu w tej sprawie.

Opinia Zarządu przedstawiona przez Starostę Konińskiego – Stanisława Bielika stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. O przedstawienie opinii Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie poprosił pana Macieja Kwirynga – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji – Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W sprawie projektu uchwały nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji dot. desygnowania przedstawicieli do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego niż tych, zaproponowanych przez Komisję Statutowo-Regulaminową. Przewodniczący Rady dodał, że wszystkie propozycje kandydatur były omawiane z Przewodniczącymi Klubów. We wszystkich uchwałach zachowane są parytety, przez co każdy Klub ma swoją reprezentację.

Radny Tadeusz Słodkiewicz oraz radny Jerzy Rzepecki wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 21 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tadeusza Słodkiewicza. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku radny Tadeusz Słodkiewicz uzyskał 21 głosów ,,za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik 18 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Rzepeckiego. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku radny Jerzy Rzepecki uzyskał 21 głosów ,,za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że wyniki głosowań przesądziły o treści § 1 uchwały. Poprosił o uzupełnienie projektu uchwały o imiona i nazwiska radnych zaakceptowanych w głosowaniach.

Radny Zbigniew Rogowski opuścił salę obrad. W obradach uczestniczyło 21 radnych.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego uzupełniony o nazwiska radnych, zaakceptowane przez Radę w głosowaniach. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie delegowania Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wszyscy Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

 Projekt tej uchwały zgodnie z postanowieniem §38 ust 5 Statutu Powiatu Konińskiego Przewodniczący Rady przekazał staroście konińskiemu w celu zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Poprosił pana Starostę o przedstawienie opinii Zarządu w tej sprawie.

Opinia Zarządu przedstawiona przez pana Stanisława Bielika - starostę konińskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. O przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił pana Macieja Kwirynga – Przewodniczącego Komisji.

Na salę obrad przybył radnyHenryk Kryk. W sesji uczestniczylo 22 radnych.

Opinia Komisji Statutowej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji – Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

W sprawie projektu uchwały nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji dot. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego niż tych, zaproponowanych przez Komisję Statutowo-Regulaminową.

Radny Piotr Maciejewski i radny Radosław Kelm wyrazili zgodę na kandydowanie.

W zwiazku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 22 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Maciejewskiego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku radny Piotr Maciejewski uzyskał 22 głosy ,,za”, przy braku głósów przeciwnych i braku głosów wstzrymujących się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Radosława Kelma. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku radny Radosław Kelm uzyskał 22 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku glosów wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyniki głosowań przesądziły o treści § 1 uchwały. Poprosił o uzupełnienie projektu uchwały o imiona i nazwiska radnych zaakceptowanych przez Radę w głosowaniach.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie delegowania Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uzupełniony o nazwiska radnych. W obradach uczestniczyło 22 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania Radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego, wszyscy Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały zgodnie z postanowieniem §38 ust 5 Statutu Powiatu Konińskiego został przekazany staroście konińskiemu w celu zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Poprosił pana Starostę o przedstawienie opinii Zarządu w tej sprawie.

Opinia Zarządu Powiatu przedstawiona przez Starostę stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Ponownie poprosił o przedstawienie opinii tej Komisji pana Macieja Kwirynga – jej Przewodniczącego.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji – radnego Macieja Kwirynga stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

W sprawie projektu uchwały nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji dot. wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego niż tych, zaproponowanych przez Komisję Statutowo-Regulaminową.

Radna Halina Lenartowicz i radna Elżbieta Fijałkowska wyraziły zgodę na kandydowanie.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do Rady Działalności Pozytku Publicznego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 22głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Haliny Lenartowicz. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku radna Halina Lenartowicz uzyskała 22 głosy ,,za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Kolejno, pod głosowanie poddał kandydaturę radnej Elżbiety Fijałkowskiej.W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku radna Elżbieta Fijałkowska uzyskała 22 głosy ,,za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wyniki głosowań przesądziły o treści § 1 uchwały. Poprosił o uzupełnienie projektu uchwały o imiona i nazwiska radnych zaakceptowanych przez Radę w głosowaniach.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego uzupełniony o nazwiska radnych, zaakceptowanych przez Radę w głosowaniach. W głosowaniu nad projektem uchwały udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Radypoinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej wszyscy Państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały został rozpatrzony przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie wypracowanej przez komisję opinii poprosił panią Żanettę Matlewską – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Żanettę Matlewską stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 12. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Powiatu Konińskiego 14 listopada 2018 roku wpłynęła skarga na działalność Starosty. Termin, w jakim skarga wpłynęła do organu sprawił, że nie było możliwe jej rozpatrzenie w trybie art. 237 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, czyli w ciągu miesiąca, o czym poinformował skarżącego.

Przekazał również, że niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Rady Powiatu Konińskiego oraz ustaleniu składów osobowych komisji, tj. 6 grudnia br. skierował skargę zgodnie z właściwościami do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która po jej szczegółowej analizie i wyjaśnieniach złożonych przez skarżącego, a także Starostę Konińskiego wypracowała stanowisko w sprawie.

Na salę obrad wszedłradny Zbigniew Rogowski. Stan radnych – 23.

Projekt uchwały zawierający stanowisko Komisji radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Przewodniczący Rady poprosił pana Sławomira Ławniczaka – PrzewodniczącegoKomisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska Komisji w obecnie debetowanej sprawie, które stanowi załącznik do obecnie rozpatrywanej uchwały.

Radny Sławomir Ławniczak – Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko Komisji stanowiące uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Konińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 40.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do proponowanego uzasadnienia do obecnie rozpatrywanej uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Konińskiego stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018

Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018, Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018. Poprosił więc Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Skarbnik Powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącą – Marię Wróbel stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Zbigniew Rogowski. Stan radnych – 22.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Radny Zbigniew Rogowski wrócił na sale obrad. Stan radnych – 23.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Ponownie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Skarbnik Powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Przewodniczący Rady zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącą – Marię Wróbel stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawiezmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Uchwała III/25/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 15. punktu porządku obrad i poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego Zarząd Powiatu przedłożył w ustawowym terminie. Prace w Komisjach nad tym dokumentem odbyły się 12 grudnia 2018 roku. Wszystkie Komisje Rady wnikliwie przeanalizowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, a wypracowane opinie w tej sprawie przekazały do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa swoją opinię w przedmiotowej sprawie przekazała Zarządowi Powiatu.

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Realizując powyższy podpunkt omawianego zagadnienia Przewodniczący Rady poprosił pana Stanisława Bielika – Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

Pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Jego wystąpienie stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie komisje Rady Powiatu Konińskiego rozpatrzyły projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego i wyraziły w tej sprawie opinie. Poprosił zatem Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Maria Wróbel – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Anna Woźniak – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Sławomir Ławniczak –Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Maciej Kwiryng –Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Henryk Kryk – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Halina Lenartowicz – Przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Piotr Maciejewski – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, którą przedstawiła radna Żanetta Matlewska – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu – Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

Uchwała Nr SO-0957/58/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że Zarządu Powiatu Konińskiego przedłożył „Wniosek z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego”. Wniosek tenwszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pan Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z „Wnioskiem z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego”. Stanowi on załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Ponadto, w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawionymi uchybieniami Skarbnik Powiatu przedstawił następujące autopoprawki:

Zwiększa się dochody z zakresu:

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300,00 zł,
 • zadania z zakresu geodezji i kartografii – 300,00 zł,
 • wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200,00 zł,
 • rodziny zastępcze – 300,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z zaległościami występującymi na konien III kwartału br. w opłacaniu dochodów powiatu.

W związki z powyższymi zmianami, proponuje się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł, jak również o tę samą kwotę zwiększają się podatki i opłaty, wydatki ogółem i plan wydatków na zakup druków komunikacyjnych.

Co więcej, wiersz 11.1– wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane,

– w kolumnie rok 2019 zmiejsza się o kwotę 271.813,19 zł do kwoty 40.912.424,65 zł. Kwota 271.813,19 zł stanowi wynagrodzenie i składki od nich naliczane z czwartą cyfrą inną niż ,,0”,które dotyczą projektów unijnych, od 2019 roku nie należy ich sumować w ww. pozycji.  

Wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

Debata

Przewodniczący Rady rozpoczął realizację kolejnego podpunktu porządku obrad.Otworzył debatę nad Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Konińskiego.

Jako pierwsza głos zabrała Anna Woźniak, która przedstawiła stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu na rok 2019, stanowiące załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2018 r. wraz z dziś przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 23 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że nikt z Radnych nie zgłosił wniosku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi przez Radę Powiatu autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.

W obradach uczestniczyło 23 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Rada Powiatu Konińskiego 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019

Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019 w terminie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Prace nad tym dokumentem odbywały się zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr XL/223/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr XXX/249/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prace komisji Rady Powiatu nad rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej odbyły się 12 grudnia bieżącego roku.

 Wszystkie komisje Rady wypracowały opinie w tej sprawie i przekazały je do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wypracowała opinię zbiorczą w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2019 i przekazała ją Zarządowi Powiatu Konińskiego 12 grudnia 2018 roku.

Przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu przedstawienia projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Jego wystąpienie stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady

Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poprosił kolejno przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawiła radna Maria Wróbel – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawiła radna Anna Woźniak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawił radny Sławomir Ławniczak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawił radny Maciej Kwiryng – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawił radny Henryk Kryk – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawiła radna Halina Lenartowicz – Przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawił radny Piotr Maciejewski – Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwalenia budżetu Powiatu Konińskeigo na rok 2019, którą przedstawiła radna Żanetta Matlewska – Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 76 do niniejszego protokołu.

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że zgodnie z trybem procedowana nad projektem uchwały budżetowej odczytana zostanie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie. W tym celu udzielił głosu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu.

Uchwała Nr SO-0952/58/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2019, którą odczytał Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 77 do niniejszego protokołu.

Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu

Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2019” wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu – Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu budżetu na rok 2018.

Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu przedstawił przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2019” zgodnie z załącznikiem nr 78 do niniejszego protokołu.

Ponadto, na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, wprowadza się następujące autopoprawki:

 • dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł,
 • dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł,
 • wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł,
 • wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł.

Co więcej, w dziale 700, rozdziale 70005 § 0640 zaplanowano dochody w kwocie 300,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z zaległościami występującymi na koniec III kwartału br. w opłacaniu dochodów powiatu. Analogiczna sytuacja występuje w rozdziale 71012, 45618, 855508, przy czym w rozdziale 71012 zwiększamy dochody okwotę 300,00 zł, 45618 – 200,00 zł a w 855508 – 300,00 zł.

Ponadto przedstawił wyjaśnienie do Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, a mianowicie:

 • w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 zaplanowano wydatki m.in. na współpracę zagraniczną powiatu. Zadanie to dotyczy ponoszenia wydatków związanych z usługami gastronomicznymi, kosztami noclegów i transportu przedstawicieli partnerów zagranicznych;
 • w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300zaplanowano wydatki m.in. na promocję turystyki. Zadanie to dotyczy ponoszenia wydatków związanych z promocją walorów turystycznych w powiecie m.in. poprzez foldery, ulotki promocyjne, portale branżowe, czasopisma turystyczne.

Wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2019. W związku z powyższym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

Debata

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2019 rok.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię Klubu. Stanowi ona załącznik nr 79 do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski. Przedstawił stanowisko Klubu Nasz Powiat, stanowiące załącznik nr 80 do niniejszego protokołu.

Kolejno głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz, który w imieniu Klubu Towarzystwa Samorządowego przekazał, że radni klubu poprą budżet przedłożony przez Zarząd Powiatu.

W związku z brakiem dalszych chętnych do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady zamknął debatę w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Obrady opuścił radny Zbigniew Rogowski. Stan radnych – 22.

Głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019 przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2018 r. oraz uzupełnione przez Skarbnika Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 81 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019 wraz z przyjętymi przez Radę Powiatu autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Rada Powiatu Konińskiego 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 82 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 83 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji na 2019 rok

Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie Komisje przedstawiły swoje plany pracy na 2019 r. Powyższe plany, a także projekt planu pracy Rady Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Proponowany plan pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy Komisji Rady Powiatu są dokumentami otwartymi i w miarę potrzeb Rada i Komisje będą rozpatrywały również inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan pracy Rady Powiatu Konińskiego i plany pracy Komisji na 2019 rok nie wnosząc żadnych uwag. Dokument ten stanowi załącznik nr 84 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. Poinformował, że zgodnie z postanowieniami § 53 ust 1 Statutu Powiatu Konińskiego Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia Radzie. Komisja Rewizyjna dopełniając postanowień tego zapisu przedstawiła plan kontroli na 2019 rok. Komisja zawarła w proponowanym planie 4 kontrole, określając ich zakres, a także terminy.

Przypomniał również, że Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok nie wnosząc żadnych uwag. Dokument ten stanowi załącznik nr 85 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Wnioski i oświadczenia radnych.

Jako pierwszy głos zabrał radny Sławomir Ławniczak, który poruszył problem występujący na terenie gminy Rzgów, a mianowicie pracownik obsługujący przeprawę promową w Sławsku zmarł, przez co planuje się ograniczyć godziny kursowania promu. Do tej pory funkcjonował on od godziny 5.00 do 21.00, a teraz proponuje się, aby prom pracował od godz. 6.00 do godz. 19.00. Ze względu na interwencję mieszkańców w tej sprawie radny zwrócił się o dokonanie analizy zgłoszonych kwestii, zwracając szczególną uwagę na godzinę zamknięcia promu.

Radny Sebastian Ławniczak –zwrócił się o wyczyszczenie poboczy biegnących wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Brzeźno – Krzymów z wszelkich nieczystości.

Radny Andrzej Perkowska – poruszył temat wynajmu pomieszczeń. Zapytał Starostę, kto ponosi koszty związane m.in. z ubezpieczeniem, podatkiem?

Starosta Koniński odpowiedział, że w uchwale jest zapisane, że wszystkie koszty dodatkowe ponosi wydzierżawiający. Jeden najemca nie korzysta z prądu, natomiast w przypadku drugiego – to on ma obowiązek zawrzeć umowę z dostawcą i pokryć wszelkie koszty w tym zakresie.

Radny Andrzej Perkowski dodał, że właścicielem nieruchomości jest powiat, stąd też jego pytanie.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Zofii Maślak Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

Dyrektor PODGiK poprosiła radnych o przekazanie mieszkańcom gmin Ślesin, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn, Sompolno, Kazimierz Biskupi, Kleczew informacji o tym, że od 2 do 22 stycznia w budynku PODGiK-u w Koninie będzie miało miejsce wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego dla wymienionych gmin. Projekt ten jest wynikiem przeprowadzonej wcześniej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W celu dogodności dla mieszkańców ustalone zostały następujące godziny: poniedziałek-wtorek od godziny 10.00-17.00 oraz środa, czwartek, piątek od godziny 9.00-14.00; z tym że, 2 stycznia będą to godziny 12.00-17.00. Zaprosiła wszystkich zainteresowanych i powiedziała, że budynek jest oznakowany, a wszelkie szczegółowe informacje podane będą dostępne na miejscu.

Radny Henryk Kryk zapytał jakie dane zawiera projekt operatu?

Dyrektor PODGiK wyjaśniła, że operat zawiera dane dotyczące gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu i obiektów przynależnych do tych budynków.

Radny Henryk Kryk zapytał, czy to oznacza, że również są to informacje dot. gruntów prywatnych właścicieli, z podaniem ewidencji i powierzchni?

Dyrektor PODGiK potwierdziła. Są to wszystkie te informacje wynikające z ustaleń granic, które odbywały sie na terenie gmin w okresie lipiec – sierpień. Wszystko zostało złożone w jedną dokumentację i wyłożone będzie do publicznego wglądu, tak aby każdy zainteresowany mógł się wypowiedzieć na ten temat.

Radny Henryk Kryk zapytał czy stosowna informacja, oprócz dzisiaj przekazanej, trafiła do gmin?

Dyrektor PODGiK poinformowała, że gminy otrzymały informację o wyłożeniu operatu. Została ona również umieszczona w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na BIP PODGiK i Starostwa.

Radny Zenon Paszek zapytał czy ktoś posiada informację na temat poszukiwania gazu i ropy przez Geofizykę Toruńską? Chodzi dokładnie o pas Sługocinka – wzdłuż Warty i Myśliborskich Holendrów. Mieszkańcy zgłaszają sygnały o tej sprawie. Radny wyraził obawy, że ktoś próbuje oszukać właścicieli gruntów. Zapytał się również czy są jakiekolwiek informacje na temat wyrobiska żwirowni w Przyjmie?

Starosta Koniński zadeklarował, że na powyższe pytania odpowie w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady w imieniu własnym i Wiceprzewodniczących Rady życzył wszystkim obecnym – radnym i zaproszonym gościom szampańskiej zabawy w sylwestra. Nażyczenia noworoczne czas będzie 3 stycznia na spotkaniu noworocznym, na które ponownie zaprosił.

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował za przyjecie budżetu na rok 2019. W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Klub Radnych PiS, powiedział, że całkowicie się z nimi zgadza. To prawda, że środki, jakie zostały przeznaczone na infrastrukturę a szczególnie na infrastrukturę drogową nie są wystarczające, jednak będą podejmowane kroki, aby je zwielokrotnić. Następnie odniósł się do wydatków bieżących. Czynione są starania, aby je zmniejszać. Pracownicy Starostwa doskonale o tym wiedzą. Ponadto zapewnił, że wszystkie środki pozyskane z zewnątrz będą przeznaczone głównie na inwestycje i wydatki majątkowe. Starosta podziękował wszystkim za przyjęcie budżetu i jednocześnie życzył, aby budżet ten był wspólnie przez wszystkich realizowany i aby kwota 100 mln zł, o której dziś mówił została znacznie przekroczona. Będzie to bowiem wspólną satysfakcją. Życzył wszystkim dużo zdrowia oraz pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak iprywatnym.

Punkt 20

Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął III sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-03-07 13:02:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 12:20:19)
Lista wiadomości