logo
logo bip

Protokół nr II/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 6 grudnia 2018 roku

BR.0002.11.2018

Protokół nr II/2018

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 6 grudnia 2018 roku

II sesja odbyła się 6 grudnia 2018 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1430.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie zmiany porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który zaproponował włączenie po punkcie 12 punktu zagadnienia w brzmieniu:

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Uzasadniając powyższy wniosek wyjaśnił, że 16 listopada 2018 roku wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Koninie skarga Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę  nr XXXV/227/2017 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie obowiązującej w roku 2018 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. Skarga skierowana jest do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Powiatu Konińskiego. Prokurator Rejonowy w Koninie zaskarża w całości przedmiotową uchwałę i wnosi o stwierdzenie jej nieważności.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, którego skarga dotyczy zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi administracyjnemu wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Mając zatem na uwadze wypełnienie ustawowych obowiązków nałożonych na organ stanowiący powiatu Przewodniczący Rady zaproponował włączenie tego zagadnienia do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia, które rozpatrzone zostanie w punkcie 13. porządku obrad, w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawieprzekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ”.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie poinformował, że obrady po uwzględnieniu przyjętych wniosków przebiegać będą wg następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeniaPrzewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z I obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z I sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z I sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za” przyjęła protokół nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 22 listopada 2018 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przekazał, że Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym odbył dwa posiedzenia. Wszystkie uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji. Ponadto Zarząd podjął osiem uchwał własnych.

Odniósł się do jednej z nich tj. uchwały w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Poinformował, że powiat koniński zgodnie z liczbą ludności zobowiązany jest zorganizować 8 punktów porad prawnych. Zdecydowano jednak, aby było 5 takich punktów, ale za to, aby porady były udzielane nie tylko w danych punktach ale również we wszystkich gminach. W dwóch punktach porady prowadzone są przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i są to: jeden punkt - Gmina Ślesin, Skulsk i Wilczyn oraz drugi - gmina Rychwał, Grodziec Rzgów. Prowadzenie pozostałych trzech punktów jest obowiązkiem powiatu i są to: punkt 3 (Kleczew, Kazimierz Biskupi, Golina), punkt 4 (Kramsk, Stare Miasto, Krzymów), punkt 5 (Sompolno, Wierzbinek). Podmioty prowadzące punkty muszą być wybierane w drodze konkursowej i dotychczas prowadziło je Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich.

Poinformował również, że Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na lata 2019-2021. Dotyczy to konkretnie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, które powiat prowadzi razem z samorządem miejskim. Co 3 lata wybierana jest organizacja, która prowadzi to centrum. Dotychczas była to Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Marina”.

Kolejno odniósł się do uchwały w sprawie ogłoszenia naboru do Rady działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Ze względu, że kadencja Rady w roku bieżącym się skończyła, należy powołać radę na kolejną kadencję. Składa ona się z 9 osób, pięć z nich to reprezentanci organizacji pozarządowych. Do tej pory był to pan Andrzej Łącki – przedstawiciel PTTK i jednocześnie przewodniczący rady, Ireneusz Ćwiek jako przedstawiciel OSP, Michał Kałużny – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego, Izabela Polak – przedstawiciel Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju i Mariusz Mielżyński – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Ponadto w skład rady wchodzi dwóch przedstawicieli delegowanych przez Radę Powiatu Konińskiego - w ubiegłej kadencji był nim radny Piotr Maciejewski oraz radny Andrzej Nowak oraz dwóch przedstawicieli Zarządu, którymi byli pan Wicestarosta – Władysław Kocaj oraz Krzysztof Czajkowski – Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do zadań Rady Pożytku Publicznego należy opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów programów współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz wskazywanie kierunków współpracy z tymi organizacjami. Starosta poinformował, że zgłoszeń kandydatów dokonują organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w terminie do 27 grudnia 2018 roku.

Przechodząc do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, Starosta Koniński przekazał, że zakończona została XII edycja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu powiatu konińskiego. Powiat koniński jest drugim powiatem w województwie wielkopolskim, po powiecie poznańskim, który podjął się tego przedsięwzięcia. Na program przeznaczono około 500-600 tys. zł, Zaznaczył, że dofinansowanie z wojewódzkiego funduszu, które do tej pory powiat otrzymywał na to zadanie, w tym roku zostało skierowane na inne działanie. Mimo takiego stanu rzeczy, wyroby azbestowe zostały usunięte z około 500 nieruchomości, przez co około 500t wyrobów azbestowych zostało zutylizowanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie.

W dniu 1 grudnia odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska. Do tegorocznego finału przystąpiło 161 uczestników szkolnego etapu konkursu. Konkurs tradycyjnie rozpoczął się od egzaminu pisemnego. Do drugiego etapu zakwalifikowano sześć osób. Uczestnicy ścisłego finału zaprezentowali filmy swojego autorstwa poświęcone środowisku i jego ochronie. Ocenie jury poddane zostały obrazy: „Zanieczyszczenie środowiska - czym jest i jak mu zapobiegać?”, „Jak działalność człowieka wpływa na stan Ziemi?, „Jak żyć ekologicznie?”, „Dlaczego warto chronić drzewa w miastach?”, „Ochrona środowiska to nie bzdura”, „Co możemy zrobić dla środowiska? Czyli ochrona środowiska na co dzień”. Finaliści wzięli również udział w tematycznym quizie. Spośród gimnazjalistów najwyżej oceniony został Wiktor Tyczkowski ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku. W trójce najlepszych znaleźli się także: Łukasz Biernacki ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym i Kinga Flaszyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wysokiem. Bardzo wyrównany poziom zaprezentowali trzej finaliści ze szkół ponadgimnazjalnych. Ostatecznie, najlepszy w tej kategorii wiekowej okazał się Piotr Fedorowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Dwa pozostałe miejsca wywalczyli: Jakub Adamczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz Patryk Mazur z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Laureaci Finału XVIII Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska otrzymali nagrody w formie bonów podarunkowych, a pozostali uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez konińskie starostwo, nadleśnictwa: Grodziec i Konin oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie.

Kolejno przekazał, że 3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Koninie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej nowej, 5-letniej kadencji. Wójtowie i burmistrzowie wybrali Przewodniczącego Konwentu, którym został Paweł Szczepankiewicz - Wójt Gminy Wierzbinek. Ponadto, uczestnicy konwentu wysłuchali informacji o projektach realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Na konwencie obecny również był prezydent Miasta Konina – Piotr Korytkowski oraz jego zastępcy - Witold Nowak i Piotr Adamów. Na spotkaniu osiągnięto porozumienie w kwestii realizowania projektu ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Jest to projekt realizowany od 2 lat, na który dostaliśmy dodatkowe środki w wysokości niemal 4.400.000,00 zł. Ustalono, że zadanie to będzie realizowane w wspólnym projekcie. Miasto otrzyma około 1.800.000,00-1.900.00 zł na zakup jednego autobusu elektrycznego, natomiast pozostała kwota przeznaczona będzie dla gmin z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Tymi gminami są: Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów, Kramsk, Krzymów. Starosta wyjaśnił, że do realizacji tego projektu przystąpiło tylko 6 gmin, bez Krzymowa, który zrezygnował. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje z obszaru transportu miejskiego i dotyczyć głównie będą budowy ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych.

Na zakończenie przekazał, że w dniu jutrzejszym tj. 7 grudnia, o godzinie 10.00 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie realizowany będzie projekt „Pracownia św. Mikołaja” - organizowany wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i studentów PWSZ. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do dzieci i rodziców rodzin zastępczych.

Przekazał ponadto, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jako pierwsze w kraju zaczęło wdrażać platformę elektroniczną - System Obsługi Wsparcia, która ma ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków funduszu bez konieczności pojawiania się w urzędzie. W czasie dwumiesięcznego pilotażu SOW, pracownicy PCPR z powodzeniem przeprowadzili elektroniczny nabór wniosków składanych przez studentów objętych programem „Aktywny Samorząd”. Ponadto pracownicy PCPR obsługujący platformę podzielili się z swoim doświadczeniem z użytkowania systemu z przedstawicielami samorządów z Wielkopolski.

Przewodniczący Rady powitał zastępcę prezydenta Miasta Konina – pana Witolda Nowaka i udzielił mu głosu.

Pan Witold Nowak – zastępca prezydenta Miasta Konina podziękował Radzie Powiatu za czas, w którym jako Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji miał możliwość współpracować z radnymi. Dzięki wzajemnej akceptacji, zrozumieniu i współpracy udało się wykonać wiele zadań, m.in. stworzyć projekt ,,Aglomeracja Konińska”, którego efektem są projekty z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji realizowane zarówno przez Miasto Konin jak i powiat koniński. Podziękował również za wszelkie wspólne działania związane z promocją, kulturą a więc m. in. dożynki, Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego, Gala Powiatu Konińskiego oraz za przyjętą strategię marki. Wyraził ogromny szacunek dla wszystkich tych, z którymi współpracował oraz nadzieję na dalszą, dobrą współpracę.

Przewodniczący Rady w imieniu własnym i całej Rady Powiatu Konińskiego podziękował panu Witoldowi Nowakowi za wieloletnią współpracę i za jej liczne wymierne efekty oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę, już na innej płaszczyźnie. Życzył również dużo sukcesów w nowo sprawowanej funkcji.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji tj.powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego, Przewodniczący Rady poinformował, że powołanie tej Komisji należy do ustawowych obowiązków Rady. Stanowi o tym art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego Rada powołuje Komisje Rewizyjną, w tym jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.

Kolejno poinformował, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i członków Zarządu.

Uwzględniając deklaracje radnych dot. akcesu w pracach poszczególnych komisji przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Rewizyjnej:

 1. Anna Woźniak
 2. Elżbieta Fijałkowska
 3. Henryk Kryk
 4. Sebastian Ławniczak
 5. Sławomir Ławniczak
 6. Maria Wróbel

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Rewizyjnej nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Następnie wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu powołuje Komisje Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy Komisji. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała Komisję Rewizyjną w zaproponowanym składzie 24 głosami. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pani Anny Woźniak na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radna Anna Woźniak wyraziła zgodę na kandydowanie

W związku z brakiem innych propozycji przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pani Anny Woźniak na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała panią Annę Woźniak na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pana Sebastiana Ławniczaka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Sebastian Ławniczak wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Sebastiana Ławniczaka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Sebastiana Ławniczaka na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pana Henryka Kryka na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radny Henryk Kryk wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Henryka Kryka na Sekretarza Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Henryka Kryka na Sekretarza Komisji Rewizyjnej jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego, będącą wynikiem przeprowadzonych głosowań.

Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji tj.powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego, Przewodniczący Rady poinformował, że powołanie tej Komisji należy do nowych ustawowych obowiązków Rady. Stanowi o tym art. 16a ust. ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z § 61 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego Rada powołuje Komisje Skarg, Wniosków i Petycji, w tym jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.

Kolejno poinformował, że w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i członków Zarządu.

Uwzględniając deklaracje radnych dot. akcesu w pracach poszczególnych komisji przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Sławomir Ławniczak
 2. Halina Lenartowicz
 3. Piotr Maciejewski
 4. Żanetta Matlewska
 5. Jerzy Rzepecki

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu powołuje Komisje Skarg, Wniosków i Petycji. zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy Komisji: w głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada powiatu powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w zaproponowanym składzie 24 głosami. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pana Sławomira Ławniczaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Sławomir Ławniczak wyraził zgodę na kandydowanie

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Sławomira Ławniczaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Sławomira Ławniczaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pana Piotra Maciejewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Piotr Maciejewski wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Piotra Maciejewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Piotra Maciejewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę pana Jerzego Rzepeckiego na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radny Jerzy Rzepecki wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Jerzego Rzepeckiego na Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Jerzego Rzepeckiego na Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego, będącą wynikiem przeprowadzonych głosowań w tej sprawie.

Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 7 porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że artykuł 17 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż rada powiatu może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Zaproponował więc, aby rada powiatu powołała 7 stałych Komisji o następujących nazwach i przedmiocie działania:

 1. Komisja Statutowo-Regulaminowa,której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. stanowienia aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
  2. wykonywania mandatu radnego,
  3. powoływania i odwoływania na wniosek Starosty Skarbnika Powiatu,
  4. herbu i flagi powiatu,
  5. konsultacji społecznych,
  6. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Komisja Budżetowa, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. budżetu powiatu,
  2. informacji i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
  3. majątku powiatu w tym:
  4. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  5. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  6. określania wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  7. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  8. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania lub występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  9. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
  10. gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  11. podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
  12. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  13. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 3. Komisja Rozwoju i Infrastruktury, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. programów strategicznych rozwoju powiatu i ich realizacji,
  2. promocji powiatu,
  3. współdziałania z innymi powiatami i gminami we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw należących do właściwości Komisji Budżetowej,
  4. współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  5. tworzenia i przystępowania do związków stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  6. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,
  7. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  8. administracji architektoniczno-budowlanej,
  9. geodezji, kartografii i katastru,
  10. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  11. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. rolnictwa,
  2. leśnictwa,
  3. rybactwa śródlądowego,
  4. ochrony środowiska i przyrody,
  5. gospodarki odpadami,
  6. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 5. Komisja Spraw Społecznych, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. pomocy społecznej,
  3. funkcjonowania ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz rodzinnych domów dziecka,
  4. polityki prorodzinnej,
  5. wspierania osób niepełnosprawnych,
  6. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  7. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  8. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 6. Komisja Prawa i Porządku Publicznego, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
  2. zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,
  3. programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  4. obronności,
  5. ochrony praw konsumenta,
  6. innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.
 7. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  1. edukacji publicznej,
  2. inwestycji i remontów w placówkach oświatowych,
  3. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  4. zasad wynagradzania nauczycieli,
  5. kultury i ochrony dóbr kultury,
  6. kultury, kultury fizycznej i turystyki,
  7. innych spraw przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję dot. liczby Komisji, ich nazw i przedmiotu działania: W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu powołała 7 Komisji, określiła ich nazwy i ustaliła przedmiot działania jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady do składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej zaproponował następujących radnych:

 1. Maciej Kwiryng
 2. Bogdan Kołodziejczak
 3. Zenon Paszek
 4. Janusz Stankiewicz

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Statutowo-Regulaminowej W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej pana Macieja Kwirynga.

Radny Maciej Kwiryng wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Macieja Kwirynga na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Macieja Kwirynga na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił następującą propozycję składu osobowego Komisji Budżetowej:

 1. Maria Wróbel
 2. Wiesław Bednarek
 3. Maciej Kwiryng
 4. Andrzej Perkowski
 5. Anna Woźniak

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Budżetowej nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Zgoda radnego Wiesława Bednarka na kandydowanie do składu Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Budżetowej jednogłośnie tj. 24 głosami za,. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował na Przewodniczącego Komisji Budżetowej panią Marię Wróbel.

Radna Maria Wróbel wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pani Marii Wróbel na Przewodniczącego Komisji Budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała panią Marię Wróbel na Przewodniczącego Komisji Budżetowej jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady do składu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury zaproponował następujących radnych:

 1. Bogdan Kołodziejczak
 2. Wiesław Bednarek
 3. Radosław Kelm
 4. Sebastian Ławniczak
 5. Ryszard Nawrocki
 6. Zbigniew Rogowski
 7. Tadeusz Słodkiewicz

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Rozwoju i Infrastruktury jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury pana Bogdana Kołodziejczaka.

Radny Bogdan Kołodziejczak wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Bogdana Kołodziejczaka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Bogdana Kołodziejczaka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił następującą propozycję składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Henryk Kryk
 2. Maria Chojnacka
 3. Radosław Kelm
 4. Zenon Paszek
 5. Władysław Kocaj

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska j nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący rady zaproponował na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pana Henryka Kryka.

Radny Henryk Kryk wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Henryka Kryka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Henryka Kryka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych zaproponował następujących radnych:

 1. Halina Lenartowicz
 2. Maria Chojnacka
 3. Ryszard Nawrocki
 4. Elżbieta Raźna
 5. Monika Rybicka-Horbińska

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Spraw Społecznych nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Spraw Społecznych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Spraw Społecznych jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych panią Halinę Lenartowicz.

Radna Halina Lenartowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pani Haliny Lenartowicz na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała panią Halinę Lenartowicz na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił następującą propozycję składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego:

 1. Piotr Maciejewski
 2. Anna Juszczak
 3. Andrzej Perkowski
 4. Zbigniew Rogowski
 5. Władysław Kocaj

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący rady zaproponował na Przewodniczącego KomisjiPrawa i Porządku Publicznego pana Piotra Maciejewskiego.

Radny Piotr Maciejewski wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pana Piotra Maciejewskiego na Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W sesji uczestniczyło 24 radnych. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała pana Piotra Maciejewskiego na Przewodniczącego Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie tj. 23 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaproponował następujących radnych:

 1. Żanetta Matlewska
 2. Elżbieta Fijałkowska
 3. Anna Juszczak
 4. Elżbieta Raźna
 5. Monika Rybicka-Horbińska
 6. Jerzy Rzepecki
 7. Tadeusz Słodkiewicz

W sprawie zaproponowanego składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nikt z radnych nie wyraził żadnych uwag. Nie zgłoszono również innych propozycji.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada powiatu ustaliła skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki radną Żanettę Matlewską.

Radna Żanetta Matlewska wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję powołania pani Żanetty Matlewskiej na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała panią Żanettę Matlewską na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie tj. 24 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego, będącą wynikiem wszystkich w tej sprawie głosowań.

Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Poinformował ponadto, ze zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy ustalenie wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych wyznaczyła regulacje m. in. w zakresie maksymalnego poziomu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Proponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego jest zgodne z obecnie obowiązującymi unormowaniami prawnymi.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 20 minutową przerwę i poprosił Komisję Budżetową oraz Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie materiałów, które będą przedmiotem obrad po przerwie.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021, radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Program współpracy uchwala się po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. W konsultacjach dokumentu określającego zasady współpracy powiatu konińskiego z trzecim sektorem w 2018 roku udział wzięła Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego, która 7 listopada 2018 roku wyraziła opinię w przedmiotowej sprawie, proponując wprowadzenie zmiany programu z rocznego na wieloletni, w związku z tym, że realizacja niektórych zadań publicznych trwa dłużej niż jeden rok. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Rady i wprowadził proponowane do programu zmiany. Zgodnie z art. 5a ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu załączył opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego do przedstawionego Radzie Powiatu programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

W przerwie sesji z projektem tej uchwały zapoznała się Komisja Spraw Społecznych. Poprosił zatem panią Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej kwestii.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą – radną Halinę Lenartowicz stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Komisja Spraw Społecznych wnioskowała, aby w rozdziale 6 priorytetowe zadania publiczne 7, pkt 8 programu dopisać wyrażenie ,,wiedzy o Wielkopolsce”.

Radny Ryszard Nawrocki doprecyzował wniosek Komisji i zaproponował, aby w uchwale, w wyżesj wskazanym miejscu, dodać wyrażenie ,,konkursu wiedzy o Wielkopolsce”.

Następnie Przewodniczący Rady, uznając wniosek radnego Ryszarda Nawrockiego, aby w rozdziale 6 priorytetowe zadania publiczne 7, pkt 8 dopisać wyrażenie ,,konkursu wiedzy o Wielkopolsce” za najdalej idący, poddał go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” wraz z przyjętą przez radę poprawką. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami za. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ,,Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie poprosił panią Halinę Lenartowicz - Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącego – radną Halina Lenartowicz stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania a tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr II/14/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu Konińskiego na rok 2018 Przewodniczący Rady poinformował radnych, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w tej sprawie. Materiał został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. Ponadto przekazał, że tuż przed sesją otrzymał wniosek dotyczący przeniesienia wydatków w Starostwie Powiatowym na kwotę 500,00 zł. Środki te przeznaczone są na zapewnienie wykonania badań lekarskich w grudniu bieżącego roku.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w przerwie obrad Komisja Budżetowa debatowała nad projektem uchwały. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła radna Maria Wróbel – przewodnicząca komisji, stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018 stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Wznawiając obrady Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w tej sprawie. Materiał został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.

Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawiła przewodnicząca komisji - radna Maria Wróbel stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu Zarządu Powiatu przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Przystępują do realizacji powyższego punktu porządku obrad poinformował, ze projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wszyscy radni otrzymali bezpośrednio przed obradami.

Kolejno przekazał, że dla zachowania ustawowego 30-dniowego terminu przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego konieczne było włączenie tej sprawy do porządku sesji.

Ze względu na brak chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych i poinformował, że termin ich składania upływa 21 grudnia.

Ponadto pracę nad projektem budżetu powiatu konińskiego na rok przyszły oraz nad projektem WPF rozpoczną się 12 grudnia br. W dniu dzisiejszym wszyscy Państwo radni otrzymali harmonogram prac komisji. Poprosił o udział w posiedzeniach zgodnie z dziś uchwalonymi przez Radę Powiatu składami komisji i zaznaczył, że dodatkowych zawiadomień radni już nie otrzymają. Przekazał również, że zaszła zmiana daty i godziny posiedzenia Komisji Budżetowej - odbędzie się ono w dniu 12 grudnia, o godzinie 15.00.

Poinformował, że sesja budżetowa jest planowana na 28 grudnia br.

Zaprosił w imieniu własnym i Pana Starosty na tradycyjne spotkanie noworoczne do Starostwa. Zaproszenia otrzymali radni w dniu dzisiejszym. To uroczyste wydarzenie odbędzie się 3 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00.

Poinformował ponadto, że dotarł do niego wniosek dotyczący zajmowania miejsc na sesji. W celu umożliwienia wszystkim radnym zajmowania miejsc, tak ażeby członkowie poszczególnych klubów radnych siedzieli obok siebie, potrzebna będzie pewna zmiana. Zaproponował, aby nie robić zbyt drastycznych ruchów i na następnej sesji klub Polskiego Stronnictwa Ludowego przemieścił się na stronę prawą, a Towarzystwa Samorządowego na stronę lewą, co załatwiłoby sprawę. Zaproponował, aby rozważyć taką propozycję.

W związku z tym, że jest to ostatnia sesja przed świętami, Przewodniczący Rady życzył zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to dla wszystkich czas radości i miłych spotkań, czas odpoczynku i dobrze spędzonych chwil.

Starosta Koniński podziękował za zgodną i miłą atmosferę na sesji. Wyraził przekonanie, że dalsza współpraca będzie równie konstruktywna i jednomyślna. Odniósł się również do budżetu na 2019 rok, który radni będą opiniować w dniu 12 grudnia. Mimo ograniczonych środków, jego konstrukcja jest na miarę możliwości powiatu. Życzył wszystkim, aby obrady komisji przebiegły jak w najlepszej atmosferze i aby dały wszystkim jak najwięcej satysfakcji. Na zbliżające się święta życzył odpoczynku, a na nowy rok pomyślności i sukcesów w pracy samorządowej.                                                         

Punkt 15

Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął II sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-01-15 12:43:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 12:16:50)
Lista wiadomości