logo
logo bip

Protokół nr I/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 22 listopada 2018 roku

BR. 0002.10.2018

Protokół nr I/2018

z sesji Rady Powiatu Konińskiego

w dniu 22 listopada 2018 roku

I sesja odbyła się 22 listopada 2018 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1440.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady I sesji Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji otworzyła i im przewodniczyła pani Maria Wróbel - senior nowo wybranej Rady. Oznajmiła, iż dołoży wszelkich starań, aby obrady inauguracyjne przebiegły sprawnie i zgodnie z prawem. Powitała wszystkich radnych Powiatu Konińskiego oraz zaproszonych gości.

Obrady I sesji Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji zainaugurował hymn państwowy.

Pani Maria Wróbel pogratulowała radnym sukcesu wyborczego i życzyła im pomyślności w pracy samorządowej, niewyczerpanych pokładów energii oraz determinacji i odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków radnego.

 Punkt 2

Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego

Przystępując do realizacji punktu 2. porządku obrad radna senior poprosiła o zabranie głosu pana Grzegorza Turlakiewicza - Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie i wręczenie radnym zaświadczeń o uzyskaniu mandatu.

Pan Grzegorz Turlakiewicz - Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie pogratulował radnym zwycięstwa w wyborach oraz zaznaczył, że mandat radnego jest najsilniejszą legitymacją do sprawowania władzy, gdyż władza wynikająca z niego nie pochodzi z czyjegoś nadania, ale bezpośrednio od społeczeństwa. Tym bardziej dotyczy to wyborów samorządowych, w których to obywatele głosują nie tyle na partię polityczną, ale przede wszystkim na konkretną osobą, którą znają, cenią i którą darzą zaufaniem. Należy więc pamiętać, że bycie radnym powiatu to nie tylko zaszczytna funkcja, ale przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność za losy naszej małej ojczyzny. Kończąc życzył wszystkim powodzenia oraz wytrwałości w służbie społeczeństwu, gdyż celem władzy jest przede wszystkim służenie dla dobra ogółu.

Następnie pan Grzegorz Turlakiewicz wręczył radnym w kolejności alfabetycznej zaświadczenia o wyborze na radnego.

Radna senior podziękowała panu Przewodniczącemu za dokonanie aktu wręczenia zaświadczeń o wyborze oraz poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radni przed objęciem mandatu składają ślubowanie. Wyjaśniła, że będzie wyczytywała radnych w kolejności alfabetycznej w celu dokonania tego aktu. Dodała, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania ,, Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie jako najstarsza wiekiem radna złożyła pierwsza ślubowanie o następującej treści:

,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Kolejno radni zgodnie z listą odczytaną przez radną senior złożyli ślubowanie wg następującej kolejności:

 1. Wiesław Bednarek
 2. Maria Chojnacka
 3. Elżbieta Wioleta Fijałkowska
 4. Anna Aleksandra Juszczak
 5. Radosław Kelm
 6. Władysław Kocaj
 7. Bogdan Marek Kołodziejczak
 8. Henryk Kryk
 9. Maciej Adam Kwiryng
 10. Halina Maria Lenartowicz
 11. Sebastian Ławniczak
 12. Sławomir Ławniczak
 13. Piotr Maciejewski
 14. Żanetta Magdalena Matlewska
 15. Ryszard Piotr Nawrocki
 16. Zenon Paszek
 17. Andrzej Perkowski
 18. Elżbieta Maria Raźna
 19. Zbigniew Rogowski
 20. Monika Maria Rybicka-Horbińska
 21. Jerzy Józef Rzepecki
 22. Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz
 23. Janusz Stankiewicz
 24. Anna Woźniak

Pani Maria Wróbel podziękowała radnym za dopełnienie ustawowego obowiązku.

Punkt 3

Stwierdzenie quorum

Przystępując do realizacji punktu 3. porządku obrad radna Maria Wróbel stwierdziła, że w sesji uczestniczy 25 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób, stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad

Przystępując do realizacji punktu 4 porządku obrad radna senior zapytała czy są wnioski dotyczące zmian zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego w Koninie I porządku obrad.

Radny Janusz Stankiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 7 następujących zagadnień:

„8. Wybór Starosty Konińskiego.

9. Wybór Wicestarosty Konińskiego.

10. Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego."

Wobec braku innych wnioskówprowadząca obrady radna Maria Wróbel poddała pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek radnego Janusza Stankiewicza o włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia w brzmieniu ,,Wybór Starosty Konińskiego”. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, tj. 25 głosami „za", tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Kolejno radna Maria Wróbel poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad dodatkowego zagadnienia w brzmieniu ,,Wybór Wicestarosty Konińskiego”. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, tj. 25 głosami „za". Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie radna Maria Wróbel poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad zagadnienia w brzmieniu ,,Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego”. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, tj. 25 głosami „za" i tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na koniec radna zaproponowała, aby zaakceptować porządek obrad po wprowadzonych zmianach. Poddała wiec pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z przyjętymi przez Radę Powiatu wnioskami o jego rozszerzenie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada zaakceptowała porządek I sesji jednogłośnie, tj. 25 głosami „za". Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym radna Maria Wróbel poinformowała, że I sesja Rady Powiatu Konińskiego VI kadencji przebiegała będzie zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady:
  1. wybór komisji skrutacyjnej;
  2. zgłaszanie kandydatów;
  3. przeprowadzenie głosowania;
 6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 7. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
  1. wybór komisji skrutacyjnej;
  2. zgłaszanie kandydatów;
  3. przeprowadzenie głosowania;
 8. Wybór Starosty Konińskiego.
 9. Wybór Wicestarosty Konińskiego.
 10. Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego.
 11. Dyskusja - wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Punkt 5

Wybór Przewodniczącego Rady

Przystępując do realizacji punktu 5. porządku obrad radna Maria Wróbel poinformowała, że zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania powoduje, zgodnie ze Statutem Powiatu, wymóg powołania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatów spośród radnych do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Andrzej Perkowski zgłosił kandydaturę radnego Radosława Kelma.

Radny Tadeusz Słodkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Macieja Kwirynga.

Radna Anna Woźniak zgłosiła kandydaturę radnej Anny Juszczak.

Radna Halina Lenartowicz zgłosiła kandydaturę radnego Sebastiana Ławniczaka.

Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego składu Komisji radna Maria Wróbel poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku rada jednogłośnie tj. 25 głosami „za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Radny Radosław Kelm
 2. Radny Maciej Kwiryng
 3. Radna Anna Juszczak
 4. Radny Sebastian Ławniczak.

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radna Maria Wróbel zwróciła się do członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. Następnie ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad radna Maria Wróbel poprosiła Komisję Skrutacyjną o poinformowanie, kto został jej Przewodniczącym.

W imieniu Komisji Skrutacyjnej głos zabrał radny Sebastian Ławniczak, który poinformował, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Maciej Kwiryng.

Radna Maria Wróbel poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem. Przypomniała ponadto, że kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Andrzej Perkowski zgłosił kandydaturę radnego Janusza Stankiewicza na funkcję Przewodniczącego Rady. Uzasadniając kandydaturę, poinformował, że Janusz Stankiewicz jest radnym, który po raz piąty zasiada w Radzie Powiatu Konińskiego. Przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Jest to osoba, która dotychczas bezkonfliktowo kierowała pracą rady, dzięki czemu współpraca przebiegała sprawnie i pomyślnie.

Radny Zbigniew Rogowski zgłosił na Przewodniczącego Rady kandydaturę radnej Anny Woźniak. Zaznaczył, że radna jest doświadczonym samorządowcem. W Radzie Powiatu Konińskiego zasiada drugą kadencję.

Radny Janusz Stankiewicz oraz radna Anna Woźniak wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów radna Maria Wróbel poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 25 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady. Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie radna Maria Wróbel poprosiła kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu o autoprezentację.

 • Radna Anna Woźniak poinformowała, że ma 36 lat i od urodzenia mieszka w Kleczewie. Jest mężatką i matką 6-letniej córki. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na Wydziale Ekonomicznych – Gospodarka Regionalna. Ponadto posiada uprawnienia księgowe z Ministerstwa Finansów. Jest radną drugiej kadencji, w poprzedniej kadencji pełniła funkcję członka Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Obecnie pracuje jako księgowa w prywatnej firmie w Koninie.
 • Radny Janusz Stankiewicz poinformował, że prywatnie jest żonaty i posiada trójkę dzieci - dwóch synów i córkę. Zawodowo jest Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sompolnie. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Biorąc pod uwagę doświadczenie, po raz pierwszy z samorządem gminnym zetknął się w 1993 r. obejmując funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sompolnie. Pracę w samorządzie powiatowym rozpoczął w 2002 r., kiedy to został wybrany radnym powiatu konińskiego. Obecnie rozpoczyna piątą kadencję w samorządzie powiatowym. Przez kilkanaście lat pracy w Radzie Powiatu pełnił wiele funkcji, pracował w różnego rodzaju komisjach problemowych, a przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego rady.

W związku z brakiem pytań do kandydatów radna senior zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Radna senior poddała pod głosowanie propozycję sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 25 głosami ,,za" przyjęła sposób głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Radna senior zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania, a następnie ogłosiła 10-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad radna senior poinformowała, że głosowanie przeprowadzi Komisja Skrutacyjna. Radni, którzy zostaną wyczytani przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w kolejności alfabetycznej otrzymają karty do głosowania. Następnie dokonają aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucą kartę do głosowania do urny. Kolejno poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie rozdała radnym karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Po tym, jak wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu radna senior poprosiła Komisję Skrutacyjną o podjęcie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania. Następnie radna senior ogłosiła 5-minutową przerwę w sesji.

Po wznowieniu obrad radna Maria Wróbel zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego, poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Maciej Kwiryng odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego został radny Janusz Stankiewicz.

Następnie radna senior odczytała uchwałę nr I/1/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, będącą wynikiem tajnego glosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Radna senior złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego i przekazała mu dalsze prowadzenie obrad.

Punkt 6

Przyjęcie obrad przez Przewodniczącego

Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz podziękował radnej senior za prowadzenie dotychczasowych obrad oraz wszystkim radnym, którzy obdarzyli go zaufaniem, ale również tym, którzy na niego nie głosowali. Zapewnił, że postara się poprzez swoją pracę udowodnić, że będzie tę funkcję sprawować godnie. Ze swojego doświadczenia wie, że objęcie tej funkcji jest nie tylko zaszczytem, ale również poważnym wyzwaniem. Dlatego też będzie się starał, aby każde obrady przebiegały sprawnie i obiektywnie.

Punkt 7

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 7. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. §7 Statutu Powiatu Konińskiego precyzuje, że Rada Powiatu Konińskiego wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących. Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 statutu Powiatu Konińskiego, komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad istnieje wymóg powołania Komisji Skrutacyjnej. Istnieją w tym zakresie dwie możliwości – można wybrać Komisję Skrutacyjną w dotychczasowym składzie albo zgłosić nowych kandydatów.

Przewodniczący Rady zapytał czy Komisja Skrutacyjna w dotychczasowym składzie wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady.

Radny Radosław Kelm, radny Maciej Kwiryng, radna Anna Juszczak, radny Sebastian Ławniczak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze wiceprzewodniczących Rady.

W związku z brakiem uwagi do zaproponowanego składu osobowego Komisji Skrutacyjnej przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami ,,za" zatwierdziła następujący skład osobowy Komisji Skrutacyjnej:

 1. Radny Radosław Kelm
 2. Radny Maciej Kwiryng
 3. Radna Anna Juszczak
 4. Radny Sebastian Ławniczak

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej przy przeprowadzeniu tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjna o wybranie ze swojego grona Przewodniczącego. Ponadto zapytał czy zgodnie z poprzednią praktyką będzie to dotychczasowy Przewodniczący?

Komisja Skrutacyjna potwierdziła, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej będzie ponownie radny Maciej Kwiryng.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem kandydatury. Poinformował, że każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Zenon Paszek w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Bednarka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Poinformował, że pan Wiesław Bednarek jest radnym od początku istnienia powiatu, tj. od 1998 r, przez co posiada duże doświadczenie zarówno w sprawowaniu funkcji radnego jak funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, którym był w poprzedniej kadencji.

Kolejną kandydaturęzgłosił radny Ryszard Nawrocki. Zaproponował na tę funkcję radnego Andrzeja Perkowskiego z okręgu wyborczego nr 1 – Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek. Jest on dobrze znanym, wieloletnim i aktywnym radnym, nie tylko w środowisku z którego się wywodzi ale również w całym powiecie, co dla nas radnych jest bardzo ważne i istotne, zarówno w zakresie strategii, rozwoju jak i promocji powiatu konińskiego.

Radny Wiesław Bednarek oraz radny Andrzej Perkowski wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących rady. Propozycję tę poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił kandydatów o autoprezentację.

 • Radny Wiesław Bednarek poinformował, że ma 56 lata, jest żonaty, posiada czterech synów i ośmioro wnucząt. Od początku istnienia powiatu pełni zaszczytną funkcję radnego Powiatu Konińskiego, a w ostatniej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. W życiu prywatnym jest rolnikiem i prowadzi od 25 lat własną działalność gospodarczą.
 • Radny Andrzej Perkowski poinformował, że jest żonaty i ma troje dorosłych dzieci. Niemal od 29 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, a w Radzie Powiatu Konińskiego zasiada piątą kadencję. W poprzednich kadencjach był członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz Komisji Spraw Społecznych. W dwóch ostatnich kadencjach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Pracował nie tylko dla własnego okręgu, ale również dla całego powiatu.

W związku z brakiem pytań do kandydatów Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o opracowanie i przedstawienie propozycji regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego oraz ogłosił 3-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego.

W związku z brakiem uwag do przedstawionej propozycji sposobu głosowania Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie, tj. 25 głosami ,,za", przyjęła zaproponowany przez Komisję Skrutacyjną sposób głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart i przeprowadzenie głosowania na wiceprzewodniczących rady.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni zgodnie z listą obecności, dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania.

Po tym jak wszyscy radni uczestniczący w sesji wzięli udział w głosowaniu Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie dalszych czynności i ogłosił 10-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Konińskiego zostali: radny Wiesław Bednarek oraz radny Andrzej Perkowski.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/2/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzającą wybór pana Wiesława Bednarka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego o treści, jak w załączniku nr 18 do niniejszego protokołu.

Kolejno odczytał uchwałę nr I/3/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzającą wybór pana Andrzeja Perkowskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego o treści, jak w załączniku nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący rady złożył gratulacje nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego. Życząc im powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swojej funkcji poprosił o zajęcie wskazanych miejsc.

Punkt 8

Wybór Starosty Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 8. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 statutu Powiatu Konińskiego, komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Przewodniczący Rady zapytał radnych pracujących dotychczas w Komisji Skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na to, by Komisja w ustanowionym już składzie przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Starosty Konińskiego.

Radny Radosław Kelm, radny Maciej Kwiryng, radna Anna Juszczak, radny Sebastian Ławniczak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Konińskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Radny Radosław Kelm
 2. Radny Maciej Kwiryng
 3. Radna Anna Juszczak
 4. Radny Sebastian Ławniczak

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Komisja Skrutacyjna ponownie wskazała na przewodniczącego radnego Macieja Kwirynga.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Konińskiego wraz z uzasadnieniem. Przypomniał ponadto, że podobnie, jak w poprzednich przypadkach kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Wiesław Bednarek zgłosił kandydaturę pana Stanisława Bielika na stanowisko Starosty Konińskiego. Uzasadniając powyższą kandydaturę przekazał, że jest on doświadczonym samorządowcem, gdyż od początku samorządu powiatowego pełnił bardzo ważne funkcje - w I i II kadencji pełnił funkcję Wicestarosty, a w następnych kadencjach aż do chwili obecnej pełnił funkcję Starosty. Bardzo dobrze zna zagadnienia i potrzeby mieszkańców Powiatu Konińskiego i jest człowiekiem godnym zaufania.

Pan Stanisław Bielik wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów na stanowisko Starosty Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 25 głosami ,,za" zamknęła listę kandydatów na stanowisko Starosty Konińskiego. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu

Następnie Przewodniczący Rady poprosił kandydata na Starostę Konińskiego o autoprezentację.

Stanisław Bielik potwierdził, że posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. W czasie 3-letniej przerwy w pracy na szczeblu powiatowym pracował w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych. Oprócz tego, przed objęciem funkcji wicestarosty był przez wiele lat prezesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Golinie.

Następnie zwrócił uwagę na osiągnięte w ostatniej kadencji wyniki. W 2014 roku budżet powiatu po stronie dochodów kształtował się na poziomie 80 mln zł, a obecnie to około 110 mln zł. Głównym problemem, na który zwracano uwagę w minionej kadencji to budowa infrastruktury drogowej - wydatki w tym zakresie przekroczyły 20 mln zł. Ponadto zrealizowano wiele zadań z obszaru opieki społecznej: został rozbudowany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale, dokonana została adaptacja poddasza w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz przeprowadzono wiele innych remontów w placówkach powiatu konińskiego. Obecna kadencja rozpoczyna się po stronie dochodów na poziomie niemal 98 mln zł. Mimo iż zadłużenie powiatu wzrosło o 1 mln zł, porównując je z dochodami, to procentowo spadło z 31,5% do 23,5%. Na koniec powiedział, że jego celem zawsze była i jest inwestycja w rozwój powiatu, a dowodem na to jest zwiększeniu majątek o ponad 61 mln zł. Kończąc swoją wypowiedź wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego.

W związku z brakiem uwag do przedstawionej propozycji Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami ,,za" przyjęła przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej sposób głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego w brzmieniu załącznika nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu

Ze względu, że Komisja Skrutacyjna przygotowała już karty do głosowania Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni zgodnie z listą obecności, dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności związanych z obliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Starostą Konińskim został pan Stanisław Bielik.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/4/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Konińskiego stanowiącą załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Radny Sebastian Ławniczak zgłosił wniosek o 10-minutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady powitał prezydenta Miasta Konina – Pana Piotra Korytkowskiego.

Następnie w imieniu Rady Powiatu Konińskiego złożył gratulacje nowo wybranemu Staroście Konińskiemu - panu Stanisławowi Bielikowi. Korzystając z okazji zaprosił wszystkich radnych oraz pana prezydenta przed budynek Starostwa w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Punkt 9

Wybór Wicestarosty Konińskiego

Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady, poinformował, że przed radą dokonanie wyboru Wicestarosty Konińskiego Przekazał również, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 statutu Powiatu Konińskiego, komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Ponownie Przewodniczący Rady zapytał radnych z Komisji Skrutacyjnej, czy wyrażają zgodę na to, by Komisja pracowała w dotychczasowym składzie.

Radny Radosław Kelm, radny Maciej Kwiryng, radna Anna Juszczak, radny Sebastian Ławniczak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wicestarosty Konińskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Radny Radosław Kelm
 2. Radny Maciej Kwiryng
 3. Radna Anna Juszczak
 4. Radny Sebastian Ławniczak

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru wicestarosty Konińskiego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Komisja Skrutacyjna ponownie wskazała na przewodniczącego radnego Macieja Kwirynga.

Kolejno Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty Konińskiego o przedstawienie kandydata na stanowisko Wicestarosty Konińskiego.

Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński zaproponował kandydaturę radnego Władysława Kocaja na funkcję Wicestarosty Konińskiego. Poinformował, że pan Władysław Kocaj posiada wieloletnie doświadczenie samorządowe, które zdobył zarówno w Gminie Ślesin - kilka kadencji był radnym a także sprawował funkcję zastępcy burmistrza, jak i w powiecie konińskim, gdzie jako radny IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej a jako radny V kadencji - funkcję wicestarosty. Ponadto Starosta Koniński uważa, że tak bogate doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej upoważnia go do tego, aby zgłosić powyższego kandydata na funkcje wicestarosty. Zwrócił się do Rady o poparcie kandydatury radnego Władysława Kocaja.

Radny Władysław Kocaj wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poprosił kandydata na funkcję Wicestarosty o krótką autoprezentację.

Radny Władysław Kocaj powiedział w samorządach pracuje od 20 lat. Przez dwie kadencje był wiceburmistrzem w gminie Ślesin, kolejno pracował na stanowisku Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku. Był radnym IV kadencji powiatu konińskiego, a w V kadencji sprawował funkcję wicestarosty. Poprosił o obdarzenie go zaufaniem i poparcie jego kandydatury. Zadeklarował dobrą pracę na rzecz rozwoju powiatu konińskiego i obiecał, że w przypadku powierzenia mu tej funkcji, przyłoży starań do tego, żeby solidnie pracować na rzecz wszystkich radnych i mieszkańców.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego oraz ogłosił 5-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego sposobu głosowania przewodniczący rady poddał go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 25 głosami ,,za" sposób głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie przeprowadza wyłoniona przez Radę Komisja Skrutacyjna. Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymują karty do głosowania i dokonują aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni zgodnie z listą obecności, dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności w celu ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu oraz ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania Wicestarostą Konińskim został pan Władysław Kocaj. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/5/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego, która stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranemu Wicestaroście i udzielił mu głosu.

Pan Władysław Kocaj - Wicestarosta Koniński podziękował radnym za obdarzenie go tak dużym zaufaniem. Dodał, iż zobowiązuje go to do jeszcze cięższej i ukierunkowanej pracy na rzecz rozwoju powiatu konińskiego.

Punkt 10

Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji punktu 10. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, rada wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę. Statut Powiatu Konińskiego w § 72 ust. 1 określa 5-osobowy skład zarządu. W drodze odrębnego głosowania rada powiatu dokonała wyboru starosty i wicestarosty. Pozostało zatem dokonanie, również w drodze odrębnego głosowania, wyboru 3 członków zarządu powiatu. Rada Powiatu wybiera członków zarządu na wniosek starosty w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie z § 29 statutu Powiatu Konińskiego, komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Mając na uwadze realizowaną na dzisiejszej sesji praktykę, Przewodniczący Rady ponownie zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Radny Radosław Kelm
 2. Radny Maciej Kwiryng
 3. Radna Anna Juszczak
 4. Radny Sebastian Ławniczak

przeprowadziła tajne głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.

Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami ,,za" powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnych głosowań w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu .

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił pana Starostę Konińskiego o przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Powiatu.

Pan Stanisław Bielik - starosta koniński zaproponował następujące kandydatury na członków Zarządu Powiatu Konińskiego:

 • radny Ryszard Nawrocki – przez 16 lat był wójtem gminy Stare Miasto a wcześniej naczelnikiem gminy. Obecnie jest przewodniczącym i członkiem różnych stowarzyszeń związanych bezpośrednio z działalnością samorządową.
 • radna Elżbieta Raźna - z zawodu jest nauczycielem. Pełniła przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły, a obecnie jest Zastępcą Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie. Radną powiatu konińskiego jest czwartą kadencję i jak dotąd w każdej z nich pełniła funkcję przewodniczącej komisji. Zdaniem Starosty, radna jest doświadczonym pracownikiem samorządowym.
 • radny Zenon Paszek - jest radnym Powiatu Konińskiego od początku jego istnienia tj. od 1998 r. W samorządzie powiatowym pełnił wiele różnych i ważnych funkcji - przez dwie kadencje pełnił funkcję członka zarządu powiatu. Ze względu na doświadczenie samorządowe jest odpowiednim kandydatem na funkcję członka zarządu.

Radny Ryszard Nawrocki, radna Elżbieta Raźna oraz radny Zenon Paszek wyrazili zgodę na kandydowanie.

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił przedstawionych kandydatów o krótką autoprezentację.

 • Radna Elżbieta Raźna – była radną III, IV, V kadencji, w każdej z nich była przewodniczącą komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Była również członkiem komisji Rozwoju i Infrastruktury. Zawodowo jest nauczycielem. Przez 8 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kleczewie a przez 18 lat była dyrektorem Gimnazjum w Kleczewie. Obecnie jest Wicedyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie. Ponadto przez wiele lat była członkiem Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej, gdzie pełniła funkcje skarbnika. Mieszka w Kleczewie od ponad 27 lat, ma dwoje dorosłych dzieci i jeżeli radni obdarzą ją zaufaniem to postara się solidnie tą funkcje pełnić.
 • Radny Ryszard Nawrocki – przekazał, ze posiada bardzo duże doświadczenie, które zdobył w gminie Stare Miasto – był naczelnikiem gminy, a od 2002 r. był wójtem gminy Stare Miasto oraz w mieście Konin, gdzie sprawował funkcję wiceprezydenta i prezydent miasta. Obecnie jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, a także kieruje Stowarzyszeniem Samorządowym A2 Wielkopolska. Ponadto otrzymał statuetkę Najbardziej Podziwianego Wójta w Polsce oraz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Posiadane doświadczenie będzie starał się wdrożyć w rozwój i promocję powiatu.
 • Radny Zenon Paszek – ma 65 lat i jest radnym od początku istnienia powiatu. Posiada bogate doświadczenie, zarówno jako radny powiatu jak i członek zarządu. Zawsze stara się wykonywać rzetelnie swoje obowiązki. Prywatnie jest żonaty, ma pięcioro wnucząt.

W związku z brakiem pytań do kandydatów Przewodniczący Rady przeszedł do przeprowadzenia tajnego głosowania. Przypomniał, że głosowanie odbędzie się odrębnie na każdego członka zarządu. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego. Następnie poinformował, że pierwsze głosowanie dotyczyć będzie pierwszego zgłoszonego kandydata tj. Ryszarda Piotra Nawrockiego.

W związku z brakiem uwag do zaproponowanego sposobu głosowania Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku rada powiatu przyjęła jednogłośnie, tj. 25 głosami ,,za" sposób głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego w brzmieniu załącznika nr 32 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby przyjęty sposób głosowania zastosować podczas wyboru wszystkich członków Zarządu Powiatu Konińskiego. Propozycję tą poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 25 głosami „za" przyjęła powyższą propozycję. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie pierwszego głosowania na członka zarządu powiatu.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania, a następnie radni zgodnie z listą obecności, dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili karty do głosowania do urny.

Po dokonaniu wyboru przez wszystkich radnych uczestniczących w sesji Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie czynności związanych z ustaleniem wyniku głosowania i sporządzeniem protokołu oraz ogłosił 5-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania członkiem Zarządu Powiatu Konińskim został wybrany radny Ryszard Nawrocki.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/6/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, która stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Przystępując do wyboru kolejnego członka Zarządu Powiatu Konińskiego Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart i przeprowadzenie drugiego głosowania na członka Zarządu. Drugim kandydatem była radna Elżbieta Raźna.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania. Radni wyczytywani przez członka Komisji Skrutacyjnej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili kartę do głosowania do urny.

Po tym, jak wszyscy uczestniczący w obradach radni wzięli udział w głosowaniu, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o podjęcie czynności związanych z ustaleniem wyniku głosowania i sporządzeniem protokołu, a następnie ogłosił 5-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Maciej Kwiryng odczytał protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania członkiem Zarządu Powiatu Konińskim została wybrana pani Elżbieta Raźna.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/7/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego stanowiącą załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Przystępując do wyboru następnego członka Zarządu Powiatu Konińskiego Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart i przeprowadzenie kolejnego głosowania. Trzecim zgłoszonym kandydatem był radny Zenon Paszek.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła urnę do głosowania. Radni wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej dokonali aktu wyboru w miejscu spełniającym zasady tajności głosowania i wrzucili kartę do głosowania do urny.

Po tym, jak wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o podjęcie czynności związanych z ustaleniem wyniku głosowania i sporządzeniem protokołu, a następnie ogłosił 5-minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Maciej Kwiryng - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

W wyniku tajnego głosowania członkiem Zarządu Powiatu Konińskim został wybrany radny Zenon Paszek.

Przewodniczący rady podziękował Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej oraz całej Komisji za przeprowadzenie wszystkich tajnych głosowań na dzisiejszej sesji a następnie odczytał uchwałę nr I/8/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, która stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu Powiatu Konińskiego i życzył im owocnej i intensywnej pracy w Zarządzie Powiatu Konińskiego.

Punkt 11

Dyskusja - wolne wnioski

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Koniński – Stanisław Bielik. Podziękował wszystkim tym, którzy go poparli, ale również tym, którzy mieli wątpliwości. Zapewnił wszystkich, że w każdej chwili – nie tylko w dniu sesji, ale również w okresie międzysesyjnym znajdzie czas na rozmowy. Zachęcił radnych do współpracy i wyraził przekonanie, że wszystkich motywuje i łączy jeden cel – dobro naszego powiatu. Podziękował i życzył dużo satysfakcji wszystkim tym, którzy zostali powołani na określone funkcje, a pozostałym wszystkiego najlepszego na całą kadencję.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Jeżeli ktoś z Państwa Radnych przed dniem wyborów prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, do oświadczenia majątkowego jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem tego mienia. Druki oświadczeń są dostępne w Biurze Rady oraz na stronie bip.powiat.konin.pl w zakładce Oświadczenia majątkowe.

Ponadto przekazał, że w korespondencji dot. dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo druk ankiety. Poprosił o pilne jej wypełnienie i złożenie wraz ze zdjęciem w Biurze Rady. Dane zawarte w ankiecie są niezbędne do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Panie i Panów Radnych mandatu.

W Biurze Rady znajdują się listy dotyczące wyrażenia zgody na udostępnianie Państwa numerów telefonów oraz przesyłania materiałów w formie elektronicznej. Poprosił radnych o deklaracje w tym zakresie.

Poprosił również radnych o pilne deklaracje dotyczące pracy w komisjach. Przypomniał, że zgodnie z § 43, ust 1 statutu powiatu radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

Ponadto poinformował radnych, że w dniu dzisiejszym otrzymali projekt budżetu powiatu na rok 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prace nad tymi dokumentami rozpoczną się w grudniu, zapewne po powołaniu przez Radę stałych komisji.

Na koniec dodał, że zgodnie z obecnym stanem prawnym radni mogą tworzyć kluby. Przypomniał, że o fakcie utworzenia klubu zawiadamia się przewodniczącego rady. Ponadto, jest to również informacja niezbędna przy ustalaniu składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji, ponieważ w ich składach muszą być przedstawiciele wszystkich klubów.

Radna Elżbieta Raźna – zapytała na jaki dzień radni składają oświadczenie majątkowe?

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania radny ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe i jest to stan na dzień składania oświadczenia.

Punkt 12

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął I sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Anna Liczbińska
Pracownik w ramach robót publicznych w Biurze Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Liczbińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-12-17 11:42:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-26 12:13:19)
Lista wiadomości