logo
logo bip
Rok 2010

Protokół nr XXXVII/10 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 marca 2010 roku

SR.0041-2/10

Protokół nr XXXVII/10
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 marca 2010 roku

 

XXXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 30 marca 2010 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1230.
 
Punkt 1
 
Otwarcie obrad
           
Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego oraz zaproszonych gości.
 
Punkt 2
 
Stwierdzenie quorum

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

W sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 19 dodatkowego projektu uchwały:

„20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego".

Dodał, że zachodzi potrzeba ustalenia wysokości nowych stawek za usuwanie i parkowanie pojazdów.      

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał wniosek zgłoszony przez Starostę Konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 15 głosami „za" zaakceptowała wniosek i tym samym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.

Sesja przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w 2009 roku.
10. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 r.
11. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
12. Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2009 rok.
13. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2009 rok.
14. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku.
15. Informacja o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 roku.
16. Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. pt: „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Konińskiego na lata 2007-2012", będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012".
18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
20. Podjęcie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

 

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XXXVI/10 z dnia 23 lutego 2010 r. jednogłośnie, tj. 15 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Na salę obrad przybył radny Wiesław Bednarek. W sesji uczestniczyło od tego momentu 16 radnych.

 

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Starostę Konińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym tj. od 23 lutego do 30 marca 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ponadto pan Starosta poinformował, że 26 lutego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie obchodzony był Dzień Patrona. W związku z obchodami Roku Chopinowskiego święto to miało niezwykle uroczysty charakter uświetniony między innymi występem Patryka Karolewskiego z Konina - studenta Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i laureata trzeciego miejsca tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego.

W dniach 26-28 lutego powiat uczestniczył w targach turystycznych w Łodzi pod hasłem „Na styku kultur", natomiast w dniach 26-28 marca w Międzynarodowych Targach Turystyki „Glob" w Katowicach. Przy tej okazji poinformował, że trwają przygotowania do organizacji wspólnego przedsięwzięcia kilku samorządów, jakim jest „Bursztynowy Szlak Turystyczny".

Pan Starosta przekazał, że 28 lutego w Żychlinie odbył się finał XI Powiatowej Zimowej Spartakiady Mieszkańców Wsi. Wyłonieni zwycięzcy uczestniczyli 7 marca w Chodzieży w Wielkopolskim Finale Zimowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi. Reprezentacja z powiatu konińskiego zakończyła rywalizację na 3 miejscu.

W dniach 8-9 marca odbył się Kongres z okazji dwudziestolecia samorządu terytorialnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W Kongresie wzięli udział: Prezydent RP Lech Kaczyński, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i wiele innych osobistości. Ponadto w Kongresie uczestniczyli twórcy ostatniej reformy administracyjnej profesorowie Kulesza i Regulski. Z wypowiedzi uczestników Kongresu wynika, że powiaty są potrzebne, ale należy je dowartościować pod względem zadań i środków finansowych.

Pan Starosta przekazał również, że 15 marca w Starostwie Powiatowym w Koninie odbył się powiatowy finał Olimpiady Konsumenckiej. Korzystając z okazji podziękował pani Bernadecie Szmytce - Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za organizację tej imprezy i wysoki jej poziom.

Ponadto pan Starosta poinformował, że 22 marca w Żychlinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą z udziałem Starostwa Powiatowego w Koninie. Pan Starosta wysoko ocenił to spotkanie. Jego uczestnikami byli m.in.: Wiceminister Rolnictwa Artur Ławniczak, parlamentarzyści, członkowie rządu z ministrem Eugeniuszem Grzeszczakiem na czele. Podczas Forum rolnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi uwagami, oczekiwaniami i problemami.

Następnie pan Starosta odniósł się do interpelacji radnego Antoniego Kulczaka zgłoszonej na poprzedniej sesji dot. doraźnej pomocy stomatologicznej. Z informacji, jaką uzyskał z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na wielokrotnie ogłaszane postępowania konkursowe na świadczenia w zakresie doraźnej pomocy stomatologicznej, żaden oferent z terenu powiatu konińskiego nie złożył oferty. Obecnie ryczałt za gotowość do udzielania stomatologicznej pomocy doraźnej wynosi 600 zł za dwunastogodzinny dyżur. NFZ poinformował również, że nie stawia żadnych specjalnych wymagań jeśli chodzi o wyposażenie gabinetu. Ponadto lekarz nie musi posiadać specjalizacji. Stomatologiczna pomoc doraźna winna być udzielana w godzinach od 1900 do 700 oraz w każdą, sobotę, niedzielę i święta. Gdyby byli chętni Fundusz jest gotowy w każdej chwili rozpocząć postępowanie konkursowe. Podsumowując z powyższego wynika, że brak jest chętnych na terenie powiatu konińskiego do prowadzenia stomatologicznej pomocy doraźnej.

Na salę obrad przybyli radni: Grażyna Grabias-Winkler, Bogdan Kołodziejczak, Janusz Stankiewicz . W sesji uczestniczyło 19 radnych.

Radny Antoni Kulczak zapytał czy 600 zł to ryczałt za dwunastogodzinny dyżur czy opłata za cały miesiąc sprawowania tego dyżuru. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Pan Starosta powtórzył, że zgodnie z informacją NFZ „w chwili obecnej ryczałt za gotowość do udzielenia świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej wynosi 600 zł za dyżur dwunastogodzinny". Poprosił o ewentualne bardziej szczegółowe wyjaśnienia panią Romualdę Nawrocką - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Pani Romualda Nawrocka wyjaśniła, że nie może powiedzieć nic ponad to, co przedstawił NFZ.

Pan Starosta zwracając się do pani Romualdy Nawrockiej poprosił o wyjaśnienie tego ile NFZ płaci dyżurującym w sobotę lub w niedzielę dentystom.

Kontynuując swoje wystąpienie, pan Starosta poinformował o zaawansowaniu prac w drogownictwie. Przekazał, że rozstrzygnięty został przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni. Powiat został podzielony na dwa rejony. Pierwszy to: Rychwał, Rzgów, Grodziec, Stare Miasto, Kramsk, Krzymów i Kazimierz Biskupi. Przetarg na remonty w tym rejonie wygrał Zakład Robót Inżynieryjnych z Konina, który zaproponował 54,84 zł za położenie nawierzchni o grubości 4 cm. Cena każdego następnego centymetra wynosi 6,10 zł. Drugi rejon to gminy: Sompolno, Ślesin, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Kleczew i Golina. Na prace w drogownictwie w tym rejonie przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Drogowego z ceną nieco wyższą tj. 58 zł za położenie nawierzchni o grubości 4 cm oraz 7 zł za każdy następny centymetr.

Pan Starosta poinformował również, że rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek o długości 4,4 km na kwotę 5.888.975,58 zł. Przetarg ten wygrała firma Skanska. Rozstrzygnięto również przetarg na przebudowę ciągu drogowego relacji droga krajowa Sporne - Bożatki - Rzgów (z tzw. „schetynówki") na kwotę 4.414 tys. zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Konina. Przetarg ten został oprotestowany przez firmę Skanska. ZDP podtrzymał rozstrzygnięcie na rzecz Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów. Przetargi na kolejne zadania wygrała firma Skanska, i tak:

- przetarg na remont drogi powiatowej Brzeźno - Krzymów został rozstrzygnięty na kwotę 384.703 zł,

- przetarg na drogę Stare Miasto - Barczygłów na kwotę 397 tys. zł,

- przetarg na remont drogi powiatowej Biskupice - Biała - Łagiewniki na kwotę 219 tys.

Ponadto rozstrzygnięto przetargi dot. opracowania dokumentacji na budowę następujących zadań:

- budowa chodnika Budzisław Kościelny - Budzisław Górny za kwotę 16.800 zł,

- remont drogi powiatowej Ślesin - Żółwieniec za kwotę 32.330 zł,

- remont skrzyżowania dróg Wola Podłęża - Licheń z drogą Grąblin - Anielew w Grąblinie za 13.420 zł,

- budowa chodnika w miejscowości Morzyczyn - Talarkowo - Nowa Wieś za 21.960 zł,

- budowa chodnika Ślesin - Licheń na odcinku Różopole - Piotrkowice - 14.640 zł,

- budowa chodnika w miejscowości Sadlno o długości 250m - 6.000 zł,

- remont drogi z uwzględnieniem ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Kramsk - Strumyk na odcinku 1.200m - 20.130 zł.

Oferentów było bardzo wielu. Najwięcej przetargów wygrała firma „Karolak" z Ostrowa Wielkopolskiego - pięć spośród ogłoszonych siedmiu przetargów. Firma ta zaproponowała najniższą cenę.

Ponadto ogłoszono przetargi na następujące odcinki dróg:

- remont drogi powiatowej Złotkowy - Grochowy, rozstrzygnięcie ma być 8 kwietnia, termin wykonania zadania założono na dzień 30 czerwca;

- remont drogi powiatowej Morzyczan - Koszewo, termin rozstrzygnięcia 8 kwietnia, wykonanie do 15 czerwca,

- remont drogi powiatowej Milin - Kuźnica, termin rozstrzygnięcia 8 kwietnia, termin wykonania zadania do 15 czerwca,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wturek - Skulska Wieś o długości 5.793m, termin rozstrzygnięcia przetargu 9 kwietnia, termin wykonania tego zadania przewiduje się 30 września.

Pan Starosta poinformował, że na to zadanie została już podpisana umowa o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 4.141.335 zł i jest to 50% aktualnej wartości kosztorysowej tego zadania.

Przekazał również, że 12 marca podpisana została umowa na wykonanie przebudowy drogi Wilczogóra - Wturek. Zakończenie robót zaplanowano na 30 września.

W sprawie sprawozdania głos zabrał radny Stefan Dziamara. Zaznaczając, że nie był na ostatniej sesji powiedział, że dobrze się stało, iż poruszony został problem pomocy doraźnej. W 2007 roku sprawa ta wzbudziła już zainteresowanie Rady Powiatu. Wówczas Fundusz także odpowiedział, że powodem braku stomatologicznej pomocy doraźnej w Koninie jest fakt, że żaden ze stomatologów nie chce tego typu usług wykonywać. Poinformował, że wtedy podczas jednego ze spotkań w tym temacie od pani Wicemarszałek otrzymał odpowiedź w podobnym tonie. Winni takiego stanu rzeczy zostali stomatolodzy i ich zachłanność. Zdaniem radnego nie można dalej podchodzić do tego problemu tak, jak dotychczas. Być może należy problem nagłośnić, o co zaapelował do mediów; może należy wystąpić z petycją w tej sprawie. Problem wciąż nie jest rozwiązany. Nie każdy ma pieniądze, aby prywatnie iść stomatologa. Postawił wniosek, aby w innej formie niż zapytanie (jednocześnie zwrócił się do radcy prawnego o określenie tej formy) wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o rozwiązanie tego problemu. Ktoś może powie, że chcieliśmy demokracji, to tak mamy.

Ponadto odniósł się do sprawy Forum Rolniczego, które odbyło się w Żychlinie. Z posiadanych przez radnego informacji wynika, że nawet posłowie byli wybiórczo traktowani - bo nie wszyscy byli zaproszeni. Od Przewodniczącego Rady wie, że on także nie otrzymał zaproszenia na to spotkanie. Zapytał czy powiat - mimo że nie był organizatorem Forum - nie może mieć wpływu na pewne sprawy. Jeżeli organizowane są w powiecie duże imprezy w ważnych sprawach powinna w nich uczestniczyć większa reprezentacja powiatu (a nie zaprasza się bardzo wybiórczo osoby z określonych środowisk).

Radna Maria Jankowska zwracając się do przedmówcy stwierdziła, że któryś z mądrych ludzi powiedział, że „demokracja jest wspaniała pod warunkiem, że większość społeczeństwa jest mądra".

Ponadto odniosła się do kwestii związanych z drogownictwem. Stwierdziła, że po przedstawieniu przez Starostę informacji na ten temat odniosła wrażenie, że najważniejszym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów była najniższa cena. W każdym przypadku wykonane zostały kosztorysy. Zapytała: jeżeli cena danego zadania po przetargu jest dużo niższa od tej kosztorysowej, to czy rzeczywiście zostanie ono zrobione dobrze? Przywołała przykład wykonanej 20 lat temu drogi w Sycewie, gm Sompolno. Ta droga jest spękana, ale nie ma na niej dziur. Nigdy nie była również remontowana. Obecnie nowe drogi, po bardzo krótkim czasie eksploatacji wymagają remontu. Może należałoby zwrócić uwagę na fakt czy rzeczywiście niska cena winna być najważniejszym kryterium. Szczególną uwagę zdaniem radnej należałoby zwracać na odbiór prac na drogach oraz na to czy rzeczywiście spełniane są odpowiednie normy.

Radny Andrzej Perkowski zabrał głos w sprawie doraźnej opieki stomatologicznej. Stwierdził, że być może pewnym rozwiązaniem byłoby, aby Narodowy Fundusz Zdrowia podpisując umowy ze stomatologami postawił warunek przyjmowania raz lub dwa razy w miesiącu w godzinach nocnych. Z powiecie jest tylu stomatologów, że gdyby każdy z nich raz lub dwa razy pełnił dyżur w godzinach nocnych lub w weekend, to z pewnością problemu by nie było. Może można by wykorzystać jakiś gabinet w szpitalu w tym celu. Trzeba szukać rozwiązania tego problemu.

Kolejno głos zabrał radny Jan Krzysztof Tomczak w sprawie Forum Rolniczego. Zdaniem radnego Forum było fatalnie zorganizowane, słyszalność była bardzo zła. Minister Ławniczak zachował się arogancko i nieprzyzwoicie, odpowiadając celowo niekonkretnie na postawione pytania. Jak minister może nie odróżnić szkód łowieckich od szkód spowodowanych przez przemysł górniczy? Z zaproszenia wynikało, że organizatorem Forum był również powiat. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady i do Starosty Konińskiego, aby postarali się o dostęp do protokołu z tego spotkania. Chciałby wiedzieć czy zostały sprecyzowane jakieś wnioski, zapytania podczas tego spotkania. Poinformował, że dwa lata temu uczestniczył w podobnym Forum we Władysławowie. Wszyscy parlamentarzyści mogli zabrać głos, tak długo jak chcieli. A w Żychlinie prowadzący Forum nie udzielił głosu posłowi. Stwierdził: „Dla mnie to było straszne".

Radny Zenon Paszek powiedział, że był również uczestnikiem Forum Rolniczego w Żychlinie. Odniósł zupełnie odwrotne wrażenie niż przedmówca. Zdaniem radnego minister Ławniczak odpowiadał na pytania wyczerpująco. Zgodził się z radnym Tomczakiem w kwestii nagłośnienia; być może akustyka w tej sali nie jest odpowiednia, ale przecież jest to sala gimnastyczna, a nie konferencyjna. A jeśli chodzi o zaproszenia, to głównym zapraszającym były Izby Rolnicze.

Pan Starosta stwierdził, że każdy może mieć własną opinię zdanie ta temat Forum Rolniczego. Zaznaczył, że swoje zdanie wyraził w sprawozdaniu z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym i je podtrzymuje. Przyznał, że problemy z nagłośnieniem może rzeczywiście były. Chodziło jednak o to, żeby tego typu spotkania organizowane były w regionach, a nie w powiatach. Na to w Żychlinie zaproszeni byli rolnicy z trzech powiatów: słupeckiego, kolskiego i konińskiego. W Forum uczestniczyło prawie 200 rolników. Właśnie dlatego wybrano tak dużą salę. Przyznał, że rzeczywiście akustyka na niej nie jest najlepsza. Zdaniem pana Starosty można było wynieść korzyści z tego spotkania.

Jeśli chodzi o doraźną pomoc stomatologiczną, to pan Starosta powiedział, że trudno mu w tej chwili składać deklaracje w tej sprawie. Zaznaczył jednak, że temat zostanie podjęty.

Następnie poprosił pana Zbigniewa Winczewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wyjaśnienie spraw dotyczących przetargów, o co pytała radna Maria Jankowska.

Pan Zbigniew Winczewski - Dyrektor ZDPpowiedział, że nie umie odpowiedzieć dlaczego ceny w przetargach i to w całym kraju okazują się cenami niższymi od tych kosztorysowych. Zaznaczył, że są pewne zasady przygotowania materiałów do przetargów, specyfikacji w parciu o określone podstawy wyceny. Główną zasadą jest, aby ceny końcowe nie odbiegały zasadniczo od średnich cen rynkowych. Ponadto chodzi również o to, żeby zaoszczędzić. Zapewnił, że wszystkie roboty są nadzorowane w trakcie wykonywania i odebrane zgodnie z protokołem po wykonaniu. Powiedział również, że drogi, które były naprawiane w ostatnim pięcioleciu, nie musiały być ponownie naprawiane.

W kwestii doraźnej pomocy stomatologicznej, stwierdził, że nie można zapominać o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest organizatorem, jest tylko płatnikiem. Zaznaczył, że temat ten jest podejmowany również przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, którego jest radnym. Brak doraźnej pomocy stomatologicznej to błąd wynikający z organizacji służby zdrowia w Polsce. To nie jest sprawa ani samorządu wojewódzkiego, ani powiatowego, ani gminnego. Nie ma możliwości wymuszenia na kimkolwiek decyzji w tej sprawie. Trudno nawet o koordynację zadań. Konieczna jest reforma i reorganizacja służby zdrowia. Zdaniem radnych wojewódzkich na terenie każdego województwa powinien być jeden koordynator, dzięki czemu można by uniknąć np. niewykorzystania sprzętu czy złych kontraktów.

Radny Stefan Dziamara zgodził się z przedmówcą. Zaznaczył jednak że chodzi o zupełnie inną rzecz. Żeby to zrozumieć należałoby postawić się w sytuacji człowieka, który potrzebuje stomatologa, a nie ma pieniędzy, żeby iść na prywatną wizytę. Postawił pytanie dlaczego w Koninie nie ma chirurgii szczękowej? Pieniądz zdecydował o wielu ważnych sprawach. Trzeba się zastanowić co zrobić, żeby komuś opłaciło się wykonywać niektóre usługi oraz jak pewne kwestie zorganizować.

Pan Zbigniew Winczewski powiedział, że to nie tylko kwestia pieniądza. Gdyby chodziło wyłącznie o pieniądze, to przecież 600 zł za dwunastogodzinny dyżur to wcale nie jest mało. Problem tkwi w możliwościach decyzyjnych, koordynacji wprowadzenia określonych świadczeń medycznych na danym terenie, które mogłyby być przez takiego organizatora wymuszane.

Radna Maria Wróbel zwróciła uwagę na fakt, że często problem tkwi w braku specjalistów. Trzeba pogodzić się z tym, że chirurg szczękowy zawrze indywidualny kontrakt z NFZ i będzie realizował usługi wyłącznie w swoim gabinecie. Nie ma specjalistów wielu branży. Nie można również w Koninie uruchomić np. oddziału opieki długoterminowej, ponieważ brakuje lekarzy opieki paliatywnej. Szpital w Koninie nie ma psychiatry. Oddział leczenia uzależnień ma podpisany kontrakt wyłącznie na psychoterapię. Lekarzom nie opłaca się pracować w szpitalu Koninie, mimo że szpital oferuje naprawdę dobre warunki.

Radny Antoni Kulczak przypomniał, że w ubiegłym roku również postawił to pytanie i przedstawione wówczas argumenty go przekonały. Okazało się bowiem, że w jednym z przetargów zakontraktowano usługi na kwotę o milion niższą od tej założonej. Wówczas dowiedział się również, że oferta jaką się przedstawia dotyczy specjalistów z krajów Unii Europejskiej.

Pan Zbigniew Winczewski wyjaśnił, że to czy przetarg dotyczy wyłącznie Polski czy też całej Unii Europejskiej zależy od zadania i wartości przetargu.

Pani Romualda Nawrocka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych, w kontekście dyskusji na temat doraźnej opieki stomatologicznej potwierdziła to, co odczytał pan Starosta tzn. Fundusz płaci 600 zł za dwunastogodzinny dyżur, przy płatności za niedzielę i święta 100% więcej. Zasada jest taka, że jeżeli zgłosi się lekarz chętny do realizacji usług w zakresie doraźnej pomocy stomatologicznej, musi zakontraktować te usługi na cały miesiąc. Nie jest możliwe rotacyjne prowadzenie dyżurów przez różnych stomatologów, ponieważ nie dałoby się rozliczyć tych usług. Mimo że pieniądze nie są małe stomatolodzy nie składają ofert na ten kontrakt.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5

 

Interpelacje i pytania radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Jan Krzysztof Tomczak, który zgłosił problem pana K. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady] - mieszkańca Kamienicy, gm. Kazimierz Biskupi. Od wielu lat domaga się on od władz gminy oraz pani Haliny Dąbrowskiej - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska pomocy w rozwiązaniu problemu wynikającego z wybudowania w okolicy stawów, co spowodowało między innymi podniesienie poziomu wód czy pękanie zabudowań. Zaznaczył, że nie będzie rozwijał tego problemu, ponieważ na sali obrad jest pani Dąbrowska, która zna ten temat. Poprosił Starostę Konińskiego, aby zwrócił się do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli w tym miejscu. Powiedział, że nie udało mu się w ramach negocjacji, polubownie załatwić sprawy ze zwaśnionymi stronami, dlatego zwrócił się do Starosty Konińskiego o zajęcie się tym problemem.

Druga sprawa, jaką poruszył dot. składowiska odpadów w Goraninie. Jako radnemu, który od wielu lat zajmuje się ekologią jest mu przykro, że radni oraz pracownicy administracji samorządowej i rządowej wystawili sobie pomnik w postaci bomby ekologicznej, jaką jest składowisko odpadów w Goraninie. Sołtys Goranina z mieszkańcami „błaga o pomoc różne organy, różne instytucje. Niestety bezskutecznie. Tamci ludzie skazani są i byli przez wiele lat ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzinami na ogromny fetor". To nie decyzje właściwych, konstytucyjnych organów państwa spowodowały zamknięcie składowiska, ale właśnie mieszkańcy Goranina, którzy wyszli i „zatrzymali te samochody". Co by było gdyby naszemu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyszło mieszkać przy tym śmietnisku, nie otworzyć okna latem, nie zrobić pikniku w sobotę. Zdaniem radnego Tomczaka sołtys Goranina mówił prostym, dostępnym językiem, że nie działają lub że zostały zniszczone pizometry, że przed przyjazdem pracowników WIOŚ wlewana jest woda mineralna do pizometrów itd. Stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego czuł się jak „w teatrze kukiełkowym". Podczas tego posiedzenia Burmistrz Ślesina powiedział, że o całej sprawie „możemy sobie pogadać jak o śniegu w grudniu". Ponadto dodał, że po ok. 3 min. odebrano mu głos podczas wspomnianych wspólnych obrad. Powiedział: „ja wiem, że przewodniczący Komisji jest jakoś związany z panem Burmistrzem, który wydzierżawił to śmietnisko nie wiadomo skąd poszukanym osobom z bardzo znanych z mediów miejscowości podwarszawskich". Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdził, że przepisy przewidują taką sytuację, jak wyłączenie się z prowadzenia sprawy jeżeli są jakieś przeszkody rodzinne. Zdaniem mówcy należało to zrobić, a nie zastanawiać się czy można się sprawą zająć czy też nie. Są przepisy, które stanowią jakimi problemami winny zajmować się samorządy. Zwracając się do Starosty Konińskiego powiedział, że ponownie żąda, żeby zając się tym problemem, ponieważ będzie mu wstyd tak zakończyć kadencję. Dodał: „może byśmy sobie zrobili wspólnie zdjęcie na tle" śmietniska w Goraninie z inspektorami WIOŚ, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojewodą Wielkopolskim oraz Ministrem Środowiska, bo taki pomnik żeśmy sobie wystawili. W przypadku składowiska w Goraninie zdaniem radnego zostało „pogwałcone prawo". Trzeba coś zrobić w tej sprawie.

Ponadto powiedział, że otrzymana w dniu dzisiejszym odpowiedź na interpelację, którą zgłosił na poprzedniej sesji w sprawie sektora paliwowo-energetycznego jest natury ogólnej. Poprosił o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytania, które w dniu dzisiejszym złoży na piśmie. Zaznaczył, że chciałby, aby na każde z pięciu postawionych pytań udzielona została odrębna odpowiedź.

W tym miejscu głos zabrał radny Zdzisław Łukaszewski. W związku z tym, że przedmówca wywołał go do odpowiedzi powiedział,       że chciałby odnieść się do postawionych zarzutów. Poinformował, że w związku z pismem, jakie do Rady Powiatu wpłynęło Przewodniczący Rady zwrócił się do niego o zorganizowanie posiedzenia w tej sprawie. Zaznaczył, że miał obiekcje czy Komisja powinna w tej kwestii obradować. W związku z tym jednak, że jest radnym z gminy Ślesin, uznał że należy się tym tematem zająć. Powiedział, że nieprzyjemne zapachy ze składowiska w Goraninie docierały do miejsc w odległości 5 km od składowiska, ale na początku jego istnienia. Wówczas nikt nie protestował: ani sołtys ani mieszkańcy Goranina. Nie protestowali, ponieważ w większości pracowali na składowisku. A dzisiaj kiedy władze chcą uporządkować pewne sprawy i zamknąć składowisko, żeby ta bomba nie wybuchła, to pan Tomczak wielki obrońca pan sołtysa i Goranina wygłasza sądy i walczy. Zwracając się do radnego Tomczaka powiedział: „o co pan walczy, pan przeszkadza tylko". Gdyby nie to przeszkadzanie problem dużo szybciej byłby rozwiązany, a wysypisko zamknięte. A w tym miejscu można by posadzić las albo zrobić park. Kończąc stwierdził, że nasze społeczeństwo podzielić można na trzy grupy: jedni to ci, którzy przeszkadzają; drudzy to ci, którzy nie przeszkadzają; i trzeci, którzy nic nie robią. Zwracając się do radnego Tomczaka powiedział, żeby sam określił do której grupy należy.

Przewodniczący Rady poinformował, że wspólne obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego zakończyły się aprobatą wyrażoną przez sołtysa Goranina, który uznał za bardzo pozytywne podjęcie działań mających na celu opracowanie odpowiednich dokumentacji, co pozwoli na tym wysypisku przywrócić pewien ład. Sołtys Goranina powiedział również na tym spotkaniu, że nie wnosił w określonym trybie uwag do decyzji Marszałka Województwa, uznając że sprawa zmierza we właściwym kierunku. Problemem pozostały natomiast uszkodzone dwa pizometry do pomiaru zanieczyszczeń a także sposób pobierania próbek. Zwrócono się z apelem do uczestniczących w spotkaniu: Burmistrza Ślesina oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie o umożliwienie Sołtysowi Goranina uczestniczenia w pobieraniu próbek. Sugestia została przyjęta przez przedstawiciela WIOŚ (bez odpowiedzi, ponieważ nie było na spotkaniu Dyrektora). Burmistrz Ślesina do tego pomysłu odniósł się raczej sceptycznie, choć nie powiedział kategorycznie „nie". Pewną przeszkodą w udziale osób trzecich podczas wymienionej czynności mogą być procedury. W opinii Przewodniczącego Rady gdyby obydwie strony zadbały o czystość postępowania mogłyby wyrazić zgodę na powyższą propozycję. Konkludując z posiedzenia wynikało, że dobrze się stało, iż sprawa przybierze wymiar inwestycyjny oraz że rozpoczęto proces likwidacji i unieszkodliwiania składowiska. Nie uzyskano natomiast odpowiedzi na pytania dotyczące poboru próbek i badania czystości. Ze spotkania wynikało, że został zrobiony znaczący postęp w tej sprawie. Wiadomą rzeczą jest, że tego typu inwestycje trudno zrealizować od zaraz. Dodał, że były również kłopoty z dokumentacją techniczną, dlatego że jej realizacja została opóźniona o kilka miesięcy, co uzasadniano chęcią uwzględnienia możliwie wielu czynników. Rzeczywiście jest tak, że problemów, z jakimi żyją mieszkańcy Goranina nie da się usunąć „od ręki". Zdaniem Przewodniczącego Rady jest realna szansa, że te uciążliwości zostaną w niedługim czasie zlikwidowane. Oczywiście różne mogą być oceny tego spotkania. Jeśli pojawią się jakieś propozycje, które mogłyby postępowanie, o którym mowa uczynić bardziej skutecznym, można je podjąć.

 

Punkt 6

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

 

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań w 2009 roku

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań w 2009 roku". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem ponownie Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań w 2009 roku", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań w 2009 roku". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 8

 

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". Materiał ten był również przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem ponownie Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 9

 

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w 2009 roku

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w 2009 roku". Materiał ten był również przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem ponownie Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Informacji o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w 2009 roku", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w 2009 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

 

Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 roku

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 roku". Materiał ten był również przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem ponownie Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Informacji z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 roku", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

 

Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009". Materiał ten był również przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem ponownie Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Informacji o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009". Informacja ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

 

Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2009 rok

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację o realizacji skarg i wniosków za 2009 rok". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rewizyjnej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Informacji o realizacji skarg i wniosków za 2009 rok", którą przedstawił radny Andrzej Perkowski - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W sprawie omawianej informacji głos zabrał radny Antoni Kulczak, który zapytał czego dotyczyły złożone skargi?

Radny Andrzej Perkowski wyjaśnił, że skargi nie dotyczyły bezpośrednio Starostwa, ale np. Urzędu Gminy Skulsk, Galerii Sztuki „Wieża Ciśnień" oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o realizacji skarg i wniosków". Informacja ta stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

 

Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2009 rok

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację o realizacji zadań w drogownictwie za2009 rok". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca „Informacji o realizacji zadań w drogownictwie za 2009 rok", którą przedstawił radny Antoni Kulczak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

W omawianej sprawie głos zabrał radny Zenon Paszek, który podziękował Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie za właściwe utrzymanie dróg podczas sezonu zimowego.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o realizacji zadań
w drogownictwie za 2009 rok". Informacja ta stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

 

Punkt 14

 

Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca „Informacji o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku", którą przedstawił radny Antoni Kulczak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Budżetowej dotycząca „Informacji o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku", którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

 

Informacja o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 roku

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 roku". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca „Informacji o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 roku", którą przedstawił radny Antoni Kulczak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 16

 

Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali „Informację z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku". Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca „Informacji z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku", którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Punkt 17

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. pt: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012"

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany treści załącznika Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. pt: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012". Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca przedmiotowego projektu uchwały, którą przedstawił radny Zdzisław Łukaszewski - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany treści załącznika Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. pt: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012". W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".

Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany treści załącznika Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. pt: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012" stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

 

Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej dotycząca przedmiotowego projektu uchwały, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".

Uchwała nr XXXVII/195/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.

W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatuw celu przedstawienia autopoprawek do omawianego projektu uchwały. Autopoprawki polegały na:

 • zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 1.600 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 91/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń dla służb nadzoru budowlanego,
 • zwiększeniu dochodów budżetu powiatu w dziale 600, rozdział 60014, §§ 2710, 6300 na podstawie uchwały Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Krzymów-Brzeźno,
 • zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. dostosowując plan wydatków budżetowych dotyczący rozdziału 90019 (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) do zakresu podmiotowego realizowanych zadań w tej dziedzinie,
 • dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, i tak:

- zmniejszenie:

 dział 900, rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 652.000 zł

- zwiększenie:

dział 900, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód      - 60.000 zł

dział 900, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 300.000 zł
dział 900, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 5.000 zł
dział 900, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu     - 50.000 zł
dział 900, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł
dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność - 217.000,00 zł

przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 900dokonuje się w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. dostosowując plan wydatków budżetowych dotyczący rozdziału 90019 (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) do zakresu podmiotowego realizowanych zadań w tej dziedzinie,

 • zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracjirządowej wdziale 710, rozdział 71015, § 4700 o kwotę 1.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń dla służb nadzoru budowlanego,
 • zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:

dział 900, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 2330 - 300.000,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. dostosowując plan wydatków budżetowych dotyczący rozdziału 90019 (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) do zakresu podmiotowego realizowanych zadań w tej dziedzinie,

dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność, §§ 2310, 6620 - 45.000,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. dostosowując plan wydatków budżetowych dotyczący rozdziału 90019 (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) do zakresu podmiotowego realizowanych zadań w tej dziedzinie,

 • zwiększeniu wydatków w dziale 600, rozdział 60014, §§ 4270, 6050 z związku z uchwałą Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Krzymów-Brzeźno,
 • dokonaniu zmian w planie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 90019 w § 6050:

likwiduje się zadanie „Rewitalizacja parku zabytkowego przy ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 20.000,00 zł,
likwiduje się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku stołówki z ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 5.000,00 zł,

 - w rozdziale 90005 w § 6050:

wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku stołówki z ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 5.000,00 zł,

 - w rozdziale 90008 w § 6050:

wprowadza się zadanie „Rewitalizacja parku zabytkowego przy ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 20.000,00 zł,

 - w pozostałych wydatkach inwestycyjnych

w rozdziale 90019 w § 6220 likwiduje się zadanie „Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu pływającego z silnikiem oraz przyczepą" na kwotę 40.000,00 zł,

w rozdziale 90095 w § 6620 wprowadza się zadanie „Dotacja dla Miasta Konina na prawach powiatu na zakup sprzętu pływającego z silnikiem oraz przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie" na kwotę 40.000,00 zł,

 • w planie dotacji na rok 2010 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2010 r. w oparciu o art. 214 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uaktualniono załącznik „Plan dotacji na rok 2010" i ujęto dotacje na wydatki majątkowe ( §§ 6610 i 6620) oraz dokonano zmian w treści postanowień § 5 uchwały budżetowej.

Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej dotycząca przedmiotowego projektu uchwały, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione przez Skarbnika Powiatu autopoprawki do omawianego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".

Uchwała nr XXXVII/196/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

 

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali przed sesją projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego. Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem kolejno Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca przedmiotowego projektu uchwały, którą przedstawił radny Antoni Kulczak - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca przedmiotowego projektu uchwały, którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".

Uchwała nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

 

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

 

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

Pan Stanisław Bielik- Starosta Koniński odnosząc się do interpelacji radnego Jana Krzysztofa Tomczaka powiedział, że w sprawie pana K. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady] głos zabierze pani Halina Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Jeśli chodzi o kwestie związane ze sprawą składowiska odpadów w Goraninie pan Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Rady. W ocenie Starosty Konińskiego spotkanie to przyniosło pozytywny skutek. Przypomniał, że wydana została decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Goraninie oraz zabezpieczenia odpadów komunalnych w Goraninie. Trzeba pozwolić na realizację tej decyzji. Gmina musi się z tej decyzji wywiązać. Trudno kwestionować zapisy decyzji Marszałka, co próbował robić sołtys Goranina. Opracowanie zostało przygotowane przez fachowców w tej dziedzinie. Pewne zagrożenia oczywiście są; ale jeśli decyzja zostanie zrealizowana, to problem będzie rozwiązany.

W kwestii prywatyzacji sektora paliwowo-energetycznego, o co radny Tomczak interpelował
na poprzedniej sesji, otrzymał odpowiedź formie pisemnej.

Pani Halina Dąbrowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska powiedziała, że zna się z radnym Janem Krzysztofem Tomczakiem od dawna i często z nim rozmawia. Nie wyklucza, że w rozmowie sprawa pana K. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady] z Kamienicy również się pojawiła. Jednak ani z urzędu ani z wniosku Wydział Ochrony Środowiska tą sprawą się dotychczas nie zajmował.

Radny Jan Krzysztof Tomczak wracając do kwestii posiedzenia Komisji w sprawie składowiska w Goraninie powiedział, że po tym spotkaniu wieczorem sołtys Cegielski w rozmowie telefonicznej poinformował go, że jest zbulwersowany i niezadowolony, że nie podjęto żadnych merytorycznych decyzji. Przekazał, że sołtys Goranina wraz z mieszkańcami tej miejscowości przyjadą do niego, aby prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu. W „Przeglądzie Konińskim" również przeczytać można, że sołtys Goranina, nie jest zadowolony z przebiegu spotkania. Oznacza to, że zarówno wypowiedzi Starosty Konińskiego, jak i Przewodniczącego Rady rozmijają się z tym, co powiedział sołtys Cegielski. Zaznaczył, że pozostawia tę kwestię otwartą.

Jeśli chodzi o sprawę pana K. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady], to pan Tomczak powiedział, że pani Halina Dąbrowska poinformowała pana K. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady], że praktycznie urząd nie zajmuje się takimi sprawami. Dodał, że nie wie jaka jest prawda. Szkoda, że pani naczelnik nie pamięta rozmowy, jaką z nią przeprowadził na ten temat. Wniosek zatem jest taki, że trzeba tego typu sprawy zgłaszać na piśmie. Zaznaczył, że nie chce rozstrzygać w żadnej kwestii, bo człowiek jest „istotą tak ułomną, że może coś zapomnieć lub źle zrozumieć".

Punkt 22

 

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał jako pierwszy radny Jan Krzysztof Tomczak, który powiedział, że osoby, identyfikujące się z pewnymi sprawami przez świętami wielkanocnymi robią tzw. rachunek sumienia. Właśnie dlatego - mimo że w dzisiejszej sesji nie uczestniczy radny Józef Wiesław Rybacki - musi wyjaśnić pewna kwestię. Przekazał, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Sprawy Bezpieczeństwa Ekologicznego radny Rybacki powiedział, że Jan Krzysztof Tomczak był przeciwnikiem budowy śmietniska w Kazimierzu Biskupim w czasie kiedy pan Rybacki był Wójtem Kazimierza Bisk. Oświadczył, że nie jest to prawda. Stwierdził: „wtedy byłem tak naiwny, że byłem za budową tego śmietniska wielkiego w Kazimierzu Biskupim". Obecnie ocenił, że byłaby to największa europejska bomba ekologiczna. Przekazał, że wówczas odmówił pani H. S. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady] pomocy w sporządzaniu list, na których były podpisy osób przeciwnych budowie tego śmietniska. Dodał, że wtedy niestety był za tym, aby śmietnisko w Kazimierzu Bisk. powstało. Oświadczył, że nie może przyjąć komplementu od pana Rybackiego, bo niestety wówczas nie był przeciwko składowisku odpadów, ale był za.

Kolejno głos zabrał radny Stefan Dziamara, który poinformował, że 21 marca uczestniczył wraz radnym Józefem Orkowskim w spotkaniu z Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym udział brali również samorządowcy z Rychwała, Rzgowa i Starego Miasta. Organizatorzy spotkania tj. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie prosili, aby malowane podczas niego wydmuszki przekazać władzom powiatu.

Ponadto radny Stefan Dziamara podziękował Staroście Konińskiemu za patronat honorowy nad meczem międzypaństwowym Polska - Słowacja w boksie oraz za wsparcie organizacyjne i finansowe tej imprezy. Było to ogromne wydarzenie dla mieszkańców gminy Grodziec.

Przewodniczący Rady nawiązując do symbolu jajka, którym obdarowywał przed chwilą Wiceprzewodniczący Rady Stefan Dziamara z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzył, aby życie, które jest dla wszystkich bezcenne nabrało takiego kształtu, nadziei, oczekiwań i możliwości spełnienia, które mogą być bliskie doskonałości, jak kształt jajka.

 

Punkt 23

 

Zamknięcie obrad

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXVII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

Protokołowała:

Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady

 

 

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-05 12:20:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-22 12:08:13)
Lista wiadomości