logo
logo bip
Rok 2009
Protokół nr XXXV/09 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 grudnia 2009 roku

SR.0041-9/09

Protokół nr XXXV/09
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 grudnia 2009 roku
 
 
XXXV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 30 grudnia 2009 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1250.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego oraz zaproszonych gości.
 
Punkt 2

Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
W sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 10 dwóch projektów uchwał:
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego".
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009".
Pan Starosta wyjaśnił, że pierwszy projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia na własność przez powiat gruntów w Rychwale z przeznaczeniem na cele związane z budową boiska szkolnego i parkingu przy boisku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Rychwale; drugi natomiast ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości 85.500 zł na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał wniosek zgłoszony przez Starostę Konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 21 głosami „za" zaakceptowała wniosek i tym samym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.
 
Sesja przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu konińskiego na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
12. Podjecie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
13. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego na rok 2010.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią.
Do dnia poprzedzającego sesję radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XXXIV/09 z dnia 26 listopada 2009 r. jednogłośnie, tj. 21 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 
Punkt 4
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Starostę Konińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 
Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym tj. od 26 listopada do 30 grudnia 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ponadto pan Starosta poinformował, że 28 listopada odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do organizacji imprezy włączyli się: Państwowa Inspekcja Pracy w Koninie, Koło Wędkarskie w Kleczewie oraz Koło Wędkarskie działające przy Elektrowni Pątnów.
W dniach 1-2 grudnia na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie konińskim gościła delegacja z Francji i z Rumunii. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele lokalnych grup działania. Na terenie powiatu odbyło się między innymi spotkanie z lokalną grupą Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia. Zostały zaprezentowane przedsięwzięcia w ramach programu „Lider". Ponadto odbyło się spotkania z laureatami konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz spotkanie z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pana Arkadiusza Błochowiaka.
Pan Starosta przekazał, że 3 grudnia Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz został „Człowiekiem Roku Polskiego Samorządu 2009" oraz „Najbardziej Podziwianym Wójtem 2009". Dodając, że powiat wspierał kandydaturę Wójta Wierzbinka, złożył laureatowi gratulacje.
Poinformował również, że 8 grudnia po raz pierwszy na wniosek Wojskowej Komendy Uzupełnień zorganizowano spotkanie z rodzinami z terenu powiatu konińskiego, z których minimum trzej synowie służyli w wojsku. Było to 5 rodzin z 3 gmin naszego powiatu. Zostali oni uhonorowani medalami „Za zasługi dla obronności kraju" oraz upominkami.
Przekazał, że 10 grudnia w Poznaniu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce". W konkursie startowały 52 gospodarstwa z całej Wielkopolski. Z powiatu konińskiego zgłoszonych zostało 7 gospodarstw agroturystycznych. W kategorii ‘gospodarstwo agroturystyczne' trzecie miejsce zajęło „Gospodarstwo pod brzozami" państwa Joanny i Mariusza Nowaków w miejscowości Grochowy, gm. Rychwał. W kategorii ‘obiekty zlokalizowane na terenach wiejskich o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, terapeutycznym' pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo „Ania i Filip" Wojciecha Jaskólskiego w Izabelinie, Gm. Kramsk; natomiast drugie miejsce zajęło gospodarstwo „Ogród Zakrzewek" Małgorzaty i Andrzeja Kosowskich w Zakrzewku, gm. Sompolno.
Pan Starosta przypomniał, że 12 grudnia w Górniczym Domu Kultury „Oskard" odbyła się XI Gala Powiatu Konińskiego. Udział w niej wzięło ponad 300 gości, w tym delegacja samorządu partnerskiego Ilm w Niemczech. Przy tej okazji podpisano protokół o współpracy na rok 2009 oraz zaprezentowano album promujący powiat koniński i powiat Ilm. Laureatami tegorocznej Nagrody Gospodarczej został Zakład Usług Budowlanych „Malina" z Helenowa Drugiego, Tartak Grodziec, Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Wiesława Bednarka z Rychwała oraz Bank Spółdzielczy w Słupcy, oddział w Kleczewie. Statuetką „Społecznik" wyróżniony został pan Jan Jastrzębski - Kierownik WTZ w Mielnicy. W kategorii „Sponsor" wyróżnieni zostali panowie Jacek Kuszyński i Józef Woźniak właściciele firmy Hydrostal w Koninie. W kategorii „Sport" nagrodę otrzymał pan Kazimierz Zajączkowski - Prezes Klubu Kolarskiego, W kategorii „Kultura" Zespół Taneczny „Uśmiech" z Liśca Wielskiego oraz pan Jacek Kowalski - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Pan Starosta poinformował również, że 14 grudnia jednostka certyfikująca Polski Rejestr Statków w Gdańsku przeprowadziła w Starostwie Powiatowym kolejny już audit w ramach nadzoru nad zgodnością z normą ISO 9001-2008. Po dokonaniu przeglądu procesów realizacji usług, auditorzy wysoko ocenili ich skuteczność.
Pan Starosta przekazał, że 23 grudnia została podpisana umowa o współfinansowaniu budowy pierwszego etapu drogi tj. Wilczogóra - Wturek. Po uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2010 rozpocznie się procedura przetargowa na budowę tego odcinka drogi. Ponadto wyraził nadzieję, że w pierwszych dniach stycznia 2010 roku będzie miało miejsce podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na współfinansowanie drogi Sporne - Rzgów.
Pan Starosta poinformował, że rady samorządów Rychwała i Rzgowa podjęły stosowne uchwały o dofinansowanie drogi Sporne - Rzgów zgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami (tj. 330 tys. zł gmina Rychwał i 310 tys. zł gmina Rzgów).
Pan Starosta przekazał, że radni otrzymali dzisiaj płytę z kolędami, która została wydana przede wszystkim wysiłkiem Młodzieżowego Domu Kultury z niewielką pomocą ze strony powiatu.
 
W tym miejscu głos zabrała radna Barbara Szeflińska, która poinformowała, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie, która jest jednostką samorządu Województwa Wielkopolskiego zajęła w konkursie ogólnopolskim „Perły medycyny" drugie miejsce. Pracując na tym terenie warto to wiedzieć, a także tego typu informacje przekazywać swoim wyborcom i mieszkańcom powiatu.
 
Radna Maria Wróbel dodała, że wśród „Pereł medycyny" znalazł się również Wojewódzki Szpital Zespolony.
 
Przewodniczący Rady stwierdzając, że dobrze się składa, iż w tej muszli ratującej zdrowie, można odkrywać perły, pogratulował laureatom.
Poinformował, że w obradach uczestniczy 22 radnych.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych
 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Stefan Dziamara, który zaznaczył, że nie oczekuje już dziś odpowiedzi na zgłoszoną interpelację. Powiedział, że w budżecie na 2010 rok jest duża inwestycja drogowa Sporne - Dąbroszyn - Bożatki - Rzgów. Przypomniał, że dwa miesiące temu składał do Zarządu Powiatu wniosek mieszkańców Wardężyna, dot. budowy chodnika w tej miejscowości. Mieszkańcy Wardężyna zdeklarowali, że środki własne, sołeckie przeznaczą na budowę chodnika w Wardężyn. Dodał, że wniosek został złożony po tym, jak projekt budżetu powiatu był już gotowy, trudno więc pewnie było go uwzględnić. Zwrócił się o rozważenie tego wniosku i uzupełnienie zaplanowanej inwestycji o ten element. Dodał, że wierzy w dobrą wolę Zarządu Powiatu w tej sprawie.
 
Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok został przedłożony w ustawowym terminie. Prace Komisji nad rozpatrzeniem tego dokumentu rozpoczęły się 24 listopada i trwały do 4 grudnia br. Wszystkie Komisje Rady rozpatrzyły projekt budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok, a swoje opinie w tej sprawie przekazały Komisji Budżetowej. Poprosił zatem o zaprezentowanie opinii poszczególnych Komisji.
 
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Perkowski, który przedstawił opinię tej Komisji w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok. Treść opinii Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej - radnej Marii Jankowskiej, która przedstawiła opinię tejże Komisji w omawianej sprawie. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Opinię Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie przedstawił radny Antoni Kulczak - Przewodniczący Komisji. Treść tej opinii stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Zdzisławowi Łukaszewskiemu - Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który przedstawił opinię tejże Komisji w omawianej sprawie. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Opinię Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący Komisji. Treść tej opinii stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Bogdanowi Kołodziejczakowi - Przewodniczącemu Komisji Prawa i Porządku Publicznego, który przedstawił opinię tejże Komisji w omawianej sprawie. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodniczący Komisji. Treść tej opinii stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Budżetowa dokonała analizy projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z 2009 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Swoją opinię przekazała zgodnie z wymienioną uchwałą Zarządowi Powiatu Konińskiego. Poprosił więc Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd projekcie budżetu powiatu.
 
Uchwała Nr 48/SO-6/09/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok przedstawiona przez pana Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał autopoprawek w projekcie budżetu na 2010 rok. W tej sprawie Zarząd Powiatu przedłożył wniosek, który wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponadto przed sesją radni otrzymali zmiany w treści uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok w związku z wydaną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2009 roku. Spełniając wymogi procedury budżetowej poprosił o odczytanie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2010 rok.
 
Wniosek w sprawie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2010 rok, odczytany przez pana Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno w przedmiotowej sprawie głos zabrał pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński. Treść wystąpienia Starosty Konińskiego stanowi załącznik nr 15 do protokołu z obrad Rady.
 
Następnie Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania zmian w treści uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok w związku z wydaną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2009 roku. Treść odczytanego przez Skarbnika Powiatu dokumentu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
 
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny Zenon Paszek - Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, który przedstawił stanowisko Klubu w sprawie projektu budżetu powiatu na rok przyszły. Treść tego stanowiska stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Następnie głos zabrał radny Waldemar Tubacki, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego w dyskutowanej sprawie. Treść tego stanowiska jest załącznikiem nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno głos zabrała radna Elżbieta Raźna - Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, która przedstawiła stanowisko Klubu w sprawie projektu budżetu powiatu na rok przyszły. Treść tego stanowiska stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Następnie głos zabrał radny Stefan Dziamara - Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przedstawił stanowisko tego Klubu w omawianej sprawie. Treść opinii Komisji stanowi załącznik nr 20 do protokołu z obrad Rady. Ponadto zgłosił wniosek formalny o dokończenie inwestycji Stare Miasto - Grodziec na odcinku Rozalin - Barczygłów. Przypomniał, że w tej sprawie składał już interpelację na jednej z poprzednich sesji. „Optymistyczny" koszt realizacji tego zadania to ok. 4,5 mln zł., „przy bardziej porządnym" podejściu do tematu byłaby to kwota 6,5 - 7 mln zł. Patrząc na deficyt budżetu powiatu i wielkości dot. zaciąganych kredytów, zadanie to - zdaniem Klubu Radnych SLD - można by zrealizować bez przekroczenia wskaźników finansowych.
 
Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że budżet został przedyskutowany na posiedzeniach komisji i nie jest to miejsce żeby go zmieniać. Nie można jednak idealizować tego dokumentu. Biorąc kredyty w obecnym tempie, deficyt zbliży się do granicy bezpieczeństwa. Zdaniem radnego nie można bezkrytycznie zaciągać kolejnych kredytów. W latach 2011 - 2012 w związku z faktem, że obsługa kredytu będzie sięgać wówczas prawie 5 mln zł znacznie ograniczone zostanie działanie Zarządu Powiatu. Generalnie trzeba jednak powiedzieć, że budżet został prawidłowo skonstruowany, jest odważny i prorozwojowy. Ma jednak pewne skazy. Powiedział, że Zarząd Powiatu poprzez swoje propozycje robi pewne precedensy. Przykładem jest tu dotacja dla jednostki OSP (nie pamięta dokładnie skąd, ale pewnie z Rychwała) w wysokości 40 tys. zł. Stwierdził, że musi zachęcić jednostki OSP ze swojego terenu, żeby złożyły podobne wnioski. Rodzi się pytanie czy Zarząd Powiatu będzie również w przyszłości chętny do pomocy innym jednostkom OSP. Podkreślił, że jednostek OSP, które są właścicielami majątku, wymagającego remontów na terenie powiatu jest bardzo wiele. W tej kwestii należy być bardziej ostrożnym i nie robić zbędnych precedensów. Dodał, że pierwotnym projekcie budżetu starano się te pieniądze przekazać jako dotacja dla jednostki OSP, a nie jak obecnie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim przykładem jest dotacja w wysokości 30 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę schroniska dla zwierząt. Stwierdził, że jest za tym, aby taką dotację przekazać. Nie wszyscy pewnie jednak wiedzą, że to schronisko nie służy powiatowi w zupełności, tylko miastu Konin. Zwrócił się do Zarządu Powiatu, aby podpisując stosową umowę w tej kwestii zabezpieczył choć minimalną liczbę miejsc dla bezdomnych zwierząt z powiatu.
 
Kolejno głos zabrał pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który podziękował radnym: Zenonowi Paszkowi, Waldemarowi Tubackiemu, Elżbiecie Raźnej oraz Stefanowi Dziamarze za pozytywne oceny projektu budżetu na 2010 rok.
Jeśli chodzi o drogę Rozalin - Barczygłów, to stwierdził, że podtrzymuje stanowisko, iż Zarząd Powiatu jest gotowy na wspólną z gminami Stare Miasto i Rychwał realizację tego zadania. Dotychczas nie udało się na ten temat porozmawiać z Wójtem Starego Miasta oraz Burmistrzem Rychwała. Budżety gmin są w roku bieżącym w stosunku do lat poprzednich dosyć mocno napięte. Są też wyjątki pozytywne, np. gminy: Ślesin, Kleczew, Wierzbinek; gminy Rzgów i Rychwał, na terenie których realizowane są zadania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". Gdyby do realizacji zakwalifikowana została droga Mostki - Nowa Wieś, to Burmistrz Sompolna zgodnie z podpisanym porozumieniem deklaruje 470 tys. zł dofinansowania na ten cel. Reasumując uzgodnione z gminami wydatki na współfinansowanie zadań na drogach powiatowych dają wcale niemałą kwotę. Gminy Rychwał i Rzgów współfinansują zadania na drogach powiatowych w wysokości 640 tys. zł. Gmina Krzymów podjęła również uchwałę o pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł na drogę Brzeźno - Krzymów. Uchwałę o pomocy finansowej dot. drogi Wilczogóra - Wturek podjęła również gmina Wilczyn. Władze gmin nieco opóźniają rozmowy, np. wójt Rzgowa powiedziała, że będzie gotowa do rozmów nieco później, a mianowicie kiedy nastąpi rozliczenie budżetu za 2009 rok.
Zwracając się do Radnego Stefana Dziamary powiedział, że drogę Rozalin - Barczygłów można by realizować etapami. Trudno dziś przeznaczać przywołaną przez radnego kwotę na dodatkową inwestycję, mimo że wskaźniki dopuszczają dodatkowo kredyt jeszcze nawet w wysokości 7 mln zł. Zaznaczył, że w najbliższym czasie deficyt zostanie zmniejszony o ponad 8 mln zł. w związku z pomocą zewnętrzną. Zgodził się z wypowiedzią radnego Janusza Stankiewicza, że należałoby jednak pewien rozsądek w zadłużaniu się zachować. Nie chciałby, aby doszło do sytuacji, w jakiej znalazły się niektóre samorządy, że trzeba jeden kredyt spłacać kolejnym. Ponadto Zarząd nie chciałby, aby samorząd kolejnej kadencji został pozbawiony możliwości działania i podejmowania działań rozwojowych. Pan starosta przekazał również, że Burmistrz Rychwała zapowiadał, iż w najbliższym czasie podejmie rozmowy w sprawie drogi Rozalin - Barczygłów. Nie ma sprecyzowanego stanowiska Wójta Starego Miasta w tej sprawie. Wójt stoi na stanowisku, że należałoby wybudować chodnik w Żychlinie. Zdaniem Starosty Konińskiego chodnik w Żychlinie, który jest po jednej stronie na chwilę obecną wystarczy. Wszystko w tej sprawie zależy jednak od stanowiska władz gmin. Zapewnił, że jest gotowy w każdej chwili z każdym wójtem, burmistrzem rozmawiać. Jeśli chodzi o informowanie radnych o wydatkach na remonty w drogownictwie, to pan Starosta przypomniał, że na każdej sesji tego typu dane przedstawiał. Na kolejnej sesji w styczniu przekaże sprecyzowane zamiary w zakresie realizacji remontów dróg, na co zaplanowano 3.445 tys zł. Zapewnił, że nic nie będzie robione w ukryciu. Wiele jednak zależy od postawy poszczególnych samorządów gminnych.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Janusz Stankiewicza powiedział, że dotację otrzymała jednostka OSP w Grabieniach, gm. Rzgów. W roku ubiegłym pomoc otrzymały jednostki OSP z terenu gmin: Grodziec i Krzymów. Jeśli natomiast chodzi o schronisko dla zwierząt, to nie jest to pierwsza dotacja. Zapewnił, że uzgodniona zostanie kwestia tego, w jakim stopniu ze schroniska korzystać będą mogły zwierzęta z terenu powiatu.
 
Kolejno głos zabrał radny Stefan Dziamara, który stwierdzając, że wystąpienie Starosty Konińskiego było podobnie optymistyczne jak przyszłoroczny budżet, zgłosił wniosek o ogłoszenie 3-minutowej przerwy.
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Stefanowi Dziamarze. Stwierdził, że z wypowiedzi Starosty Konińskiego wynikało, że jest jakaś szansa na realizację modernizacji drogi Rozalin - Barczygłów. Realizacji zadania, o którym mowa sprzyjać mogą korzystne rozstrzygnięcia przetargów czy zmniejszenie zadłużenia, na skutek współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych. W związku z powyższym wycofał wniosek o wprowadzenie do budżetu powiatu na rok przyszły modernizacji drogi na odcinku Rozalin - Barczygłów.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok. Następnie poddał pod głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2010 rok zawarte we wniosku Zarządu Powiatu oraz wynikające z opinii Składu Orzekającego RIO. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki do projektu budżetu na 2010 rok jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami Zarządu Powiatu wyszczególnionymi we wniosku i wynikającymi z opinii RIO. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady życzył, aby realizacja budżetu przebiegała tak pomyślnie jak procedura głosowania. Jeśli tak będzie i uda się zrealizować wszystkie zawarte w tej uchwale przedsięwzięcia, to obecną kadencję będzie można zakończyć pozytywnie.
 
Punkt 7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacje
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Z projektem tym zapoznała się Komisja Spraw Społecznych. Poprosił zatem o przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego
na 2009 rok
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do omawianego projektu uchwały. Polegały one na:
Ø wprowadzeniu w planie dochodów w dziale 758, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 kwoty 358. 225 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2009 roku o przyznaniu środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu;
Ø zwiększeniu wydatków w planie wydatków w dziale 700, rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe §§ 4300,4440 z przeznaczeniem na zapłatę za usługę wyprodukowania dokumentów komunikacyjnych.
 
Z projektem tym zapoznała się Komisja Budżetowa. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/182/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu głos zabrał pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który powiedział, że do projektu uchwały w § 1 wkradł się błąd dotyczący nazwy miejscowości. Jaroszewice są Grodzieckie, a nie Grodzkie, jak zapisano w projekcie.
 
W związku z brakiem pytań w omawianej sprawie Przewodniczący Rady - stwierdzając, że powyższa pomyłka jest natury pisarskiej - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/183/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/184/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego wszyscy radni otrzymali przed sesją. Z projektem tym zapoznała się Komisja Budżetowa. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/185/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
 
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wszyscy radni otrzymali przed sesją. Z projektem tym zapoznała się Komisja Budżetowa. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, którą przedstawił radny Wiesław Bednarek - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXV/186/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13

Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego na rok 2010
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 34 ust 2 Statutu Powiatu Konińskiego Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie roczny plan kontroli. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem Komisja Rewizyjna zaplanowała na 2010 rok 3 kontrole, określiła ich zakres i terminy. Przypomniał również, że w myśl Statutu Rada Powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 
Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu, który odniósł się do interpelacji radnego Stefana Dziamary. Powiedział, że droga Sporne - Rzgów będzie modernizowana. Projekt nie przewiduje jednak budowy chodnika w Wardężynie. A z realizacji projektu trzeba się rozliczyć. Nie oznacza to, że zadanie zostaje odrzucone. Jest również wniosek dot. budowy chodnika w miejscowości Piaski (do szkoły w Grabienicach). Będą rozważane możliwości realizacji budowy wymienionego chodnika, ale będzie to dodatkowe zadanie. Nie można bowiem tego elementu wprowadzić do projektu dot. budowy drogi Sporne - Rzgów.
 
Punkt 15

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych
 
Nikt z radnych w tym punkcie porządku obrad nie zabrał głosu.
 
Punkt 16
 
 
Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
 
Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-01 11:27:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-01 11:33:43)
Lista wiadomości