logo
logo bip
Rok 2008
Protokół nr XVI/08 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 20 lutego 2008 roku

SR 0041-12/08

Protokół nr XVI/08
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 20 lutego 2008 roku

 

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 20 lutego 2008 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz.1350.

Punkt 1
 
Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego i zaproszonych gości.

 

Punkt 2
Stwierdzenie quorum

 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista  kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

W sprawie porządku obrad głos zabrał pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który wniósł sprawę dot. podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Dodał, że pismo w tej sprawie powiat otrzymał od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed kilkoma dniami i konieczna jest uchwała Rady Powiatu w tej sprawie, aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie mogło rozpocząć wydatkowanie środków z PFRON.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zmiana zaproponowana przez pana Stanisława Bielika ujęta została jako punkt 18 porządku obrad i poddał wniosek Starosty pod głosowanie.

Wniosek pana Stanisława Bielika Rada Powiatu zaakceptowała 23 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Tym samym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady wprowadzone zostały  zmiany w porządku obrad.

Sesja zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o kampanii dopłat bezpośrednich w 2007 i w 2008 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2007 roku.
8. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku za 2007 rok.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w 2007 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku w 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2007 roku.
12. Podjecie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami).
14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
15. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego od początku III kadencji i w 2007 roku.
20. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.
21. Sprawa planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
23. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
24. Zamknięcie obrad.

 

Punkt 3

 

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XV/07 z dnia 22 listopada 2007 r.  jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

 

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Starostę Konińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym tj. od 28 grudnia 2007 roku do 20 lutego 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ponadto dodał, że Zarząd powiatu odbył w okresie międzysesyjnym 4 posiedzenia. Przygotował 8 projektów uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego jest wynikiem przekazania pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa przez Wojewodę Wielkopolskiego. W sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego powiedział, że są spowodowane podjęciem decyzji o tym, że droga Golina - Kazimierz Biskupi nie będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej tylko ze środków własnych przy współudziale Gminy Golina. Natomiast z funduszy unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie modernizowana droga Wilczogóra - Skulska Wieś, jako inwestycja wieloletnia, ponieważ jest zniszczona w dużo większym stopniu i koszty modernizacji będą dużo większe. Zarząd uważa, że ta droga ma większe szanse na zakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO. Z punktacji, w merytorycznej ocenie projektu dokonywanej przez Komitet Oceny Projektów wynika, że droga Wilczogóra - Skulska Wieś ma szanse uzyskać 8-10 punktów więcej od drogi Golina - Kazimierz Biskupi. Nadmienił, że Rada Gminy w Golinie jeszcze nie podjęła uchwały w sprawie dofinansowania jednak jest zapewnienie, że w najbliższym czasie taka uchwałę podejmie i będzie to znaczne dofinansowanie. Przypomniał, że koszt remontu drogi Golina - Kazimierz Biskupi, na odcinku od drogi krajowej E92 do torów kolejowych, według kosztorysu wynosi 2057000 zł. Natomiast na drogę Wilczogóra - Skulska Wieś w budżecie jest przygotowana niewielka kwota, ponieważ będzie to inwestycja wieloletnia i faktyczne rozpoczęcie modernizacji nastąpi w 2009 roku. Pomoc zaproponowały również Gmina Skulsk i Gmina Wilczyn poprzez współfinansowanie tej inwestycji, co dodatkowo zwiększa szanse na zdobycie środków  WRPO. Druga zmiana w budżecie to przeniesienie środków zaplanowanych na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych Żychlinie na opracowanie dokumentacji na rewaloryzację Zespołu Pałacowo - Parkowego w Żychlinie. Zarząd chciałby zakończyć rewaloryzację w/w zespołu do 2010 roku, ponieważ wtedy odbędą się obchody dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, który jest patronem szkoły.

W sprawie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim powiedział, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował 10 samorządom utworzenie Punktów Informacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na chwilę obecną są już przygotowane pomieszczenia, które przekazał Wojewoda Wielkopolski. Z tego również wynika zmiana Regulaminu Organizacyjnego, ponieważ Punkt Informacyjny będzie finansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa przeznaczył na jego funkcjonowanie 7000 zł miesięcznie. Ma być zatrudnionych minimum 2 pracowników, którzy będą pracownikami Starostwa. Ta kwota ma również pokryć koszty eksploatacji pomieszczenia, w którym punkt będzie się mieścił. Konkurs na pracowników został już ogłoszony, nabór podań kończy się z dniem 20 lutego.

Poza przedłożonymi projektami uchwał Zarząd podjął 16 uchwał Zarządu dotyczących miedzy innymi powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie. Dodał, że obecna Pani Dyrektor odchodzi w marcu br. na emeryturę. Komisja jednak nie rozstrzygła konkursu ponieważ przystąpiły do niego dwie osoby, z czego jedna została odrzucona z przyczyn formalnych, natomiast druga nie spełniła wymagań Komisji.

Został również przekazany bus do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.  15 komputerów wycofanych z eksploatacji w Starostwie zostało przekazane dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadlnie i w Paprotni. Zostały przyznane stypendia dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego. 33 studentów uzyskało średnią ocen 4,75 i wyżej otrzymało stypendium w wysokości 150zł. Jedna osoba otrzymała 200 zł. Odbyło się również w ośrodku OSIR w Ślesinie wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2007 roku. Z pośród szkół podstawowych najlepsze wyniki uzyskała Szkoła Podstawowa w Mąkolnie, w Ostrowążu i w Modle Królewskiej. W kategorii gimnazjów nagrody otrzymało Gimnazjum w Mąkolnie, w Kazimierzu Biskupim i w Ślesinie. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki uzyskał Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Zostały także przyznane indywidualne nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe.

Odbyło się spotkanie w sprawie zasilania jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego. W ubiegłym roku została podjęta decyzja, że woda z odkrywki Jóźwin zostanie doprowadzona do tych jezior dwoma oddzielnymi rurociągami. Natomiast z dokumentacji przedstawionej  na ostatnim spotkaniu wynika, że woda rurociągiem zostanie doprowadzona tylko do Jeziora Budzisławskiego, a do Jeziora Wilczyńskiego innym kanałem w późniejszym terminie. Dodał, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego czeka jeszcze na opinie samorządów w tej sprawie.

Ponadto dodał, że Powiat Koniński otrzymał nominację do nagrody w konkursie „Powiat Przyjazny Środowisku". Został również rozstrzygnięty konkurs na nagrodę „Hit 2007", w którym Powiat Koniński uzyskał nagrodę główną.

Powiat również stara się o dofinansowanie ze środków unijnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. na Międzynarodowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych, na Ogólnopolski Plener Malarski oraz Warsztaty Artystyczne Młodzieżowych Ludowych Zespołów Dziecięcych. Dodał, że w tych imprezach będą uczestniczyć zaproszeni goście z powiatów partnerskich z zagranicy.

Poinformował również, że w dniach 22-24 lutego wraz z Przewodniczący Rady jedzie do Estonii na zaproszenie Gubernatora regionu Lääne Viru na obchody 90- tej rocznicy powstania Republiki Estońskiej.

Radny Józef Wiesław Rybacki zapytał, czy przy dokonywaniu wyboru, która droga ma być współfinansowana ze środków unii europejskiej i remontowana w pierwszej kolejności, wzięto pod uwagę natężenie ruchu na tych drogach.

Radny Jan Krzysztof Tomczak uważa, że należy przyjrzeć się drodze Kazimierz Biskupi - Pątnów, przez którą jeżdżą samochody ciężarowe z Kopalni i która jest w katastrofalnym stanie. Jego zdaniem należy rozważyć remont drogi od Pątnowa do Goliny na odcinkach, gdzie jest najbardziej zużyta. W sprawie zasilania jezior skrytykował Wojewodę Wielkopolskiego za wydawanie decyzji wodno - prawnych niezgodnie z prawem; przytoczył art. 31 ustawy Prawo Wodne. Zapytał jakim prawem Wojewoda wydaje takie decyzje wiedząc, że zanikają jeziora i stawy. Jednocześnie uważa, że naprawianie szkód górniczych nie powinno odbywać się kosztem budżetów gmin tylko kosztem skarbu państwa. Zaapelował do Starosty, aby wystąpił do organu koncesyjnego, aby wezwał przedsiębiorcę górniczego do zaniechania naruszeń. Natomiast przedsiębiorca się nie ustosunkuje to można wystąpić o cofnięcie koncesji.

Starosta odpowiadając radnemu Józefowi Wiesławowi Rybackiemu powiedział, że natężenie ruchu na obydwu drogach jest podobne. Natomiast Zarząd nie odnosił się bezpośrednio do natężenia ruchu, ponieważ nie jest to warunek uzyskania środków z WRPO. Dodał, że droga Kazimierz Biskupi - Golina będzie remontowana ze środków własnych. Gmina Golina będzie brała udział w finansowaniu tej inwestycji. Możliwe, że będzie to finansowanie budowy chodnika. Natomiast odcinek tej drogi do granicy Miasta Konina w Pątnowie jest wpisany w program remontów dróg. Jeszcze nie wiadomo kiedy i w jakim tempie będzie naprawiany.

Odpowiadając na pytanie radnego Jana Krzysztofa Tomczaka powiedział, że w tych sytuacjach gdzie powiat może interweniować w sprawach szkód górniczych to jest to robione. Powiat nie może pełnić roli nadzorczej w stosunku do decyzji jakie wydaje Wojewoda. Dodał, że w Gminie Kleczew Powiat doszedł do porozumienia z Kopalnią w sprawie naprawy dróg powiatowych. z jego wiedzy wynika, że to gmina ma kompetencje co do wyrażania zgody na rozpoczęcie odkrywki na jej terenie i to gmina zabezpiecza interesy swoich mieszkańców.

Radny Zenon Paszek podziękował radnemu Józefowi Wiesławowi Rybackiemu, że w końcu zainteresował się sprawą remontu drogi Golina - Kazimierz Biskupi.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby głos zabrali obecni na sali parlamentarzyści i oddał głos pani Poseł Elżbiecie Streker - Dembińskiej.

Pani Elżbieta Streker - Dembińska, ze jest szansa uratowania budynków likwidowanej Cukrowni „Gosławice" ponieważ są inwestorzy, którzy chcą przejąć te budynki. Natomiast Sejmowa Komisja Rolnictwa ma problem z Krajową Spółką Cukrową, która również musi ograniczyć produkcję cukru. Komisja również zwróciła się do Rządu o przyspieszenie działań z zakresu PROF 2007-2013. W odpowiedzi Komisja dowiedziała się, że opóźnienia są spowodowane brakiem akredytacji Ministra Finansów co było powodem opóźnienia akredytacji dla systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprzedni Rząd planował uruchomienie naboru wniosków obejmujące ułatwienie startu młodym rolnikom, zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, dopiero na czerwiec. Dzięki interwencji posłów Rząd przyspieszył te działania i wnioski będą przyjmowane od 3 marca br. Wstępna weryfikacja wniosków które zostały złożone na modernizację gospodarstw rolnych jest już prowadzona i zakończy się na przełomie maja i czerwca br. Rząd zapewnił, że będzie zmierzał do tego,  aby zakup maszyn rolniczych mógł się odbywać przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Komisja zajmowała się również sprawą umów zawieranych przez zakłady przetwórcze z ubojniami, ponieważ cena skupu żywca zbliżyła się do ceny uboju i niedługo dojdzie do sytuacji, w której bardziej będzie się opłacało produkować na ubój niż do produkcji przetwórczej. W sprawie ptasiej grypy podziękowała służbom weterynaryjnym, które nie robiły szumu wokół tej sprawy, a perfekcyjnie wykonywały swoją pracę. Komisja dyskutowała nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających upadłość producentom drobiu, ponieważ podmiotów rolnych przepisy upadłościowe nie obowiązują. Ponadto dyskutowano nad problemem występowania salmonelli w polskiej żywności. Komisja uważa, że należy wprowadzić szybkie testy na salmonellę. W krajach gdzie takie testy wprowadzono bardzo szybko uporano się z problemem. Najważniejsza sprawa poruszana przez Komisje to problem cen skupu żywca wieprzowego. Zostały uruchomione dopłaty do prywatnego przechowywania  wieprzowiny. Polscy producenci złożyli wnioski o dopłaty do składowania 6248 ton mięsa wieprzowego, a w skali całej Unii Europejskiej 101627 ton. Wprowadzono także refundacje wywozowe do tusz i półelementów, chodzi o mięso nieprzetworzone. Z dniem 30 listopada 2007 r. Od momentu wprowadzenia refundacji do eksportu mięsa nieprzetworzonego do 30 stycznia 2008 r. Agencja Rynku Rolnego wydała 233 pozwolenia na eksport tj. 10,4 tyś ton mięsa wieprzowego. Został także otwarty rynek rosyjski jednak tylko 6 zakładów produkcji wieprzowiny ma pozwolenie Federacji Rosyjskiej na eksport. Do 29 stycznia 2008 r. wyeksportowano 20 ton mięsa z jednego zakładu. Ministerstwo Rolnictwa podjęło działania w ramach tzw. Komisji Porozumiewawczej w sprawie wieprzowiny.

Radny Józef Orkowski zapytał ile jest zakładów, które wyeksportowały mięso do Rosji ponieważ Minister Rolnictwa na konferencji prasowej podał, że zrobiły to 62 zakłady.

Pani Elżbieta Streker - Dembińska powiedziała, że swoje dane opiera na podstawie informacji z 30 stycznia br. i być może od tego czasu ta liczba się zwiększyła.

Radny Piotr Matyba zwrócił uwagę na problem choroby aumieszki. Uważa, że jest teraz najlepszy czas na wprowadzenie systemu ochrony przed tą chorobą, ponieważ rynek wieprzowiny znajduje się w dołku i jest mała liczba świń do zbadania.

Pani Elżbieta Streker - Dembińska powiedziała, że Ministerstwo Rolnictwa przewiduje, w tym roku wprowadzenie programu badań nad tą chorobą.

Przewodniczący Rady oddał głos panu Zbigniewowi Winczewskiemu - Radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Pan Zbigniew Winczewski poinformował, że na najbliższej sesji Sejmiku Województwa będzie poruszony temat Cukrowni „Gosławice". Ponadto dodał, że jest wola przejęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Górniczego Domu Kultury „Oskard" w Koninie i następnie przekazania go Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Trwają jeszcze rozmowy w Ministerstwie Skarbu w tej sprawie. Ponadto powiedział, że odbyła się narada samorządowców w Wilczynie w sprawie gospodarstwa przejętego przez pana R. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Dorota Sobieraj-Krawczyk - pracownik Biura Rady]. Dostał informację, że odpowiednie jednostki podejmują w tej sprawie odpowiednie działania, aby nie doprowadzać do dalszej degradacji tego gospodarstwa. Poprosił panią Elżbietę Streker - Dembińską o poruszenie w sejmie tematu Telekomunikacji Polskiej, która obiecywała, że cały region będzie w jednej taryfie. Tak się jednak nie stało do tej pory. Na sesji Sejmiku była również omawiana sprawa szpitali pulmonologicznych i pediatrycznych na terenie Poznania jak również w odniesieniu do całej wielkopolski. Uznano za uzasadnione utrzymywanie 40 łóżek na oddziale pulmonologicznym w Koninie i od tego Urząd Marszałkowski i Departament Zdrowia nie odstąpi. Nadmienił, że w ostatni piątek w Poznaniu gościł na zaproszenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Minister Rolnictwa pan Marek Sawicki, który omówił temat cen skupu mięsa wieprzowego. Ponadto poprosił radnych o przekazanie informacji, że do 4 kwietnia są przyznawane dotacje sejmiku do zadań drogowych w gminach i w powiatach.

 

 Punkt 5

 

Interpelacje i pytania radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych zostaną udzielone w punkcie 22 porządku obrad.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

 • Radny Zenon Paszek powiedział, że w sprawie dołka świńskiego pani Poseł Elżbieta Streker - Dembińska udzieliła wyczerpującej informacji. Dodał, że Rada powiatu będzie wspierać jej działania w tym kierunku.
 • Radny Jan Krzysztof Tomczak zasygnalizował problem nieprawidłowości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru jakie miały miejsce kilka lat temu. Ponadto powiedział, ze art. 35 ustawy Prawo Wodne mówi, że Rada Powiatu może w drodze uchwały zająć się problemami, o których wspominał wcześniej. Zdaje sobie sprawę, że Starosta w stosunku do Wojewody ma ograniczone możliwości. Dodał, że w najbliższym czasie ma zamiar zwrócić się do organów administracji rządowej o wyjaśnienie poruszanych przez siebie spraw. Poprosił Starostę, aby w porozumieniu z odpowiedzialnymi pracownikami Wydziały Geodezji, Kartografii i Katastru zajął się tymi problemami m.in. urolnienia gruntów zrekultywowanych. 
 • Radny Stefan Dziamara podziękował za rozmowy z władzami Gminy Grodziec. Z informacji od radnego Józefa Orkowskiego wie, że Rada Gminy w Grodźcu podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie współfinansowania remontu drogi Królików - Biała. Ponadto powiedział, że ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w gminach i powiatach. Zapytał czy, w związku z tym, planuje się wzrost płac w Starostwie, a jeśli tak to jakie są plany w kwestii budżetowej.

 

Punkt 6

 

Informacja o kampanii dopłat bezpośrednich w 2007 i w 2008 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Grzegorzowi Galińskiemu - Kierownikowi Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Koninie, który przedstawił informację o kampanii dopłat bezpośrednich w 2007 i w 2008 roku, w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada wysłuchała przedmiotowej informacji.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Punkt 7

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2007 rok.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. W związku z powyższym poprosił panią Marię Wróbel - Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca Sprawozdania z Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2007 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2007 rok. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Punkt 8

 

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku za 2007 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowa analiza, sporządzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, była przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc pana Bogdana Kołodziejczaka - Przewodniczącego Komisji prawa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku w 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację pt. "Analiza  stanu bezpieczeństwa i porządku za 2007 rok". "Analiza  stanu bezpieczeństwa i porządku za 2007 rok" stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Punkt 9

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w 2007 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowa informacja była przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W związku z powyższym poprosił pana Bogdana Kołodziejczaka - Przewodniczącego Komisji prawa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w 2007 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w 2007 roku". Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Punkt 10

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie było przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W związku z powyższym poprosił pana Bogdana Kołodziejczaka - Przewodniczącego Komisji prawa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku" stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku". Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady podziękował w imieniu Rady Powiatu Konińskiego za efektywną pracę przedstawicielom Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Dodał, że rzadko zdarza się, aby nie było pytań ze strony Radnych w stosunku do przedłożonych sprawozdań i informacji. Uważa, że dobrze świadczy to o wywiązywaniu się przez podległe im służby ze swoich obowiązków.

 

Punkt 11

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2007 roku.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w myśl art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów rzecznik konsumentów zobowiązany jest do przedłożenia Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim. Powiatowy Rzecznik Konsumentów spełnił wymóg ustawowy i sprawozdanie takie przedłożył.
Przedmiotowe sprawozdanie było przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W związku z powyższym poprosił pana Bogdana Kołodziejczaka - Przewodniczącego Komisji prawa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2007 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
W związku z brakiem uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2007 roku została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Uchwała Nr XVI/75/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2007 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Punkt 12

 

Podjecie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W związku z powyższym poprosił panią Elżbietę Raźną - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
W związku z brakiem uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
           
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała w sprawieokreślenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Uchwała Nr XVI/76/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Punkt 13

 

Podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami).
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetowej. W związku z powyższym poprosił pana Wiesława Bednarka - Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
W związku z brakiem uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
 
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Punkt 14

 

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W związku z powyższym poprosił pana Wiesława Bednarka - Przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz pana Antoniego Kulczaka - Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
W związku z brakiem uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Uchwała Nr XVI/78/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Koniński części zadań publicznych Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu prowadzenia Punktu Informacyjnego w ramach programów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, wdrażanych w Województwie Wielkopolskim stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Punkt 15

 

Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Statutowo - Regulaminowej. W związku z powyższym poprosił panią Marie Jankowską - Przewodniczącą Komisji Statutowo - Regulaminowej o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Statutowo - Regulaminowej dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
W dyskusji głos zabrali:
 • Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że ma wątpliwości co do zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, w związku z utworzeniem Punktu Informacyjnego WRPO. Dodał, że porozumienie w sprawie utworzenia PI będzie zawarte na czas określony. W związki z tym uważa, że przedmiotową uchwałę również należałoby podjąć na czas określony. Ponadto nie ma gwarancji, że po 31 grudnia 2009 roku działalność Punktu Informacyjnego będzie nadal finansowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a jednostka organizacyjna zostanie. Uważa, że Zarząd Powiatu podpisuje wiele porozumień i nie idą za nimi zmiany w Regulaminie Organizacyjnym. Co do treści porozumienia zapytał kto był jego twórcą. W kwestii naboru pracowników do Punktu Informacyjnego powiedział, że w porozumieniu jest zapisane, że ma być zatrudnionych co najmniej dwóch pracowników, ale może być więcej. Poprosił pana Starostę o informację ilu pracowników będzie zatrudnionych, ponieważ z informacji o konkursie wynika, że będą to 3 osoby i wątpi czy 7000 zł wystarczy na ich pensje wraz z pochodnymi. Zapytał również jak się będzie odbywać rekrutacja, ponieważ porozumienie wymaga posiadania przez pracownika Certyfikatu oraz czy nie jest tak, że są już osoby, które mają Certyfikat i są jakby namaszczone do pracy w tym punkcie. Chciałby również poznać skład Komisji Rekrutacyjnej oraz czy ma ona charakter stały do wszystkich konkursów rozpisywanych w komórkach organizacyjnych starostwa. Dodał, że jest zwolennikiem utworzenia tego punktu, dziwi się jednak, że Zarząd nie miał takiego entuzjazmu przy zachowaniu punktów dla bezrobotnych w gminach. Ponadto powiedział, ze zgodnie z porozumieniem powiat będzie regulował tylko tryb zatrudnienia, czyli pracownicy nie muszą być zatrudnieni na umowę o pracę tylko może to być stosunek cywilno - prawny. Jest tu wiele wątpliwości i pytań.
 • Starosta powiedział, że forma organizacji Punktu Informacyjnego jest określona przez Zarząd Województwa. Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym jest spowodowana tym, że pracownicy punktu maja być pracownikami Starostwa. Jeśli chodzi o samo porozumienie to jest to projekt porozumienia i nie jest jeszcze podpisane. Dodał, że koszty utrzymania punktu na pewno nie będą większe od 7000 zł miesięcznie. Liczba pracowników może być większa niż dwóch, ponieważ mogą to być pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin. Dodał, że trudno łączyć sprawę likwidacji punktów dla bezrobotnych z utworzeniem przedmiotowego punktu, ponieważ dotyczą czego innego. Jeśli chodzi o Certyfikat wymagany do pracy w punkcie to jest to wymóg Zarządu Województwa, a nie Starostwa. Certyfikat wydaje Zarząd Województwa i jest on ważny przez pół roku. Po pół roku pracownicy, którzy będą zatrudnieni muszą ponownie przystąpić do szkolenia i egzaminu certyfikującego. Komisja Rekrutacyjna jest powołana, ponieważ termin składania ofert mija 20 lutego. Jej skład jest następujący: Starosta - Przewodniczący Komisji, pani Ewelina Rapeła - p.o. Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju oraz pan Piotr Adamiak - pracownik Wydziału Kadr i Zarządzania jest sekretarzem Komisji. Była proponowana pani Stanisława Smorąg - Naczelnik Wydziału Kadr i Zarządzania jednak stan zdrowia nie pozwolił jej na pracę w Komisji. Na tą chwilę porozumienie będzie ważne przez dwa lata i możliwe, że będzie przedłużone, jednak nie jest to pewne. Umowy z pracownikami będą podpisywane na czas określony do 31 grudnia 2009 roku.
 • Radny Janusz Stankiewicz zaznaczył, że ten punkt nie ma charakteru stałego. Dokument jakim jest Regulamin Organizacyjny jest jednym z dokumentów ustrojowych powiatu. Dlatego uważa, że dla zawarcia porozumienia na dwa lata nie warto zmieniać regulaminu. Jak nie będzie przedłużone porozumienie to znów trzeba będzie zmieniać regulamin. W kwestii Certyfikatu zapytał, czy nie ma takiej sytuacji, że ktoś zdobywa Certyfikat bo już jest namaszczony na stanowisko. Natomiast jeśli chodzi o sam nabór pracowników to porozumienie jest w tej kwestii bardzo liberalne, więc dlaczego sankcjonować tą komórkę organizacyjną na stałe skoro może tam być zatrudniony pracownik na umowę cywilno - prawną. Neguje to powstanie nowej komórki organizacyjnej. Uważa, że komórkę organizacyjną tworzy się dla stanowisk stricte urzędniczych, a pracownik zatrudniony w tym punkcie nie musi być urzędnikiem.
 • Starosta powiedział, że z jego wiedzy wynika, że odbyły się dwa szkolenia certyfikujące w Urzędzie Marszałkowskim dla kandydatów na pracowników tych punktów. Na dzień dzisiejszy nie wie ile jest złożonych wniosków na pracowników tych punktów i nie wie czy są tam osoby, które mają już Certyfikat. Co do formy zatrudnienia będzie obstawał przy tym, aby były to umowy o pracę ponieważ takie jest zalecenie Urzędu marszałkowskiego i takie są praktyki w pozostałych powiatach. Dyskusja na ten temat była i po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim została podjęta decyzja, aby były to osoby zatrudnione na umowę o pracę.
 • Radny Janusz Stankiewicz dodał, że jest zwolennikiem, aby te osoby miały umowę o pracę, jednak wolałby aby odbywało się to tylko na podstawie porozumienia, a nie na Regulaminie Organizacyjnym. Ponieważ porozumienie nie obliguje Rady Powiatu do podejmowania uchwały w zakresie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
 • Pani Alicja Łukowska - Radca Prawny powiedziała, że osobiście nie analizowała projektu uchwały, jednak stwierdza, że w każdej sytuacji kiedy urząd ma realizować zadania o charakterze publicznym to powinny one znajdować oparcie w jakimś dokumencie. Albo tym dokumentem jest akt prawny albo akt normatywny (ustawa, rozporządzenie) albo dokument w postaci uchwały Rady lub innego organu administracji publicznej. Jako Rada możemy umiejscowić zadania wynikające z porozumień w Regulaminie Organizacyjnym. Gdyby można było realizować zadania tylko na podstawie porozumień to musiała by być uchwała w sprawie wykonywania zadania na podstawie porozumienia. W tym przypadku jednak Rada nie podejmuje uchwały w sprawie realizacji w drodze porozumienia zadania publicznego tylko przyjmujemy porozumienie zawierane pomiędzy organami wykonawczymi. Ale, żeby organ wykonawczy mógł realizować to porozumienie musi mieć umocowanie w przyzwoleniu Rady, aby mogło się to odbywać w strukturze organizacyjnej starostwa. Dlatego musi to być zapisane w Regulaminie Organizacyjnym. Może to być realizowane w różny sposób np. poprzez wyodrębnienie komórki organizacyjnej, stanowiska lub przypisanie zadań do aktualnie istniejących komórek. Możemy takie rozwiązanie również rozważać na czas określony, ale została przyjęta taka technika legislacyjna, że zmiany wprowadza się poprzez uchwałę zmieniającą. Nie określa się czasu oznaczonego, tylko w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej podejmuje się kolejną uchwałę zmieniającą. Uważa, że jeżeli porozumienie stanowi, że powinna być odrębna komórka organizacyjna to w takim przypadku rozważana jest możliwość utworzenia nowej komórki lub dodanie tych zadań do istniejącej komórki co dodatkowo obciąża pracowników w niej zatrudnionych. Dodała, że rozmowy z Zarządem Województwa w sprawie porozumienia są wystarczającym argumentem do podjęcia takiej uchwały. Nie ma przeszkód, aby w każdej chwili zmodyfikować zapisy uchwały.
 • Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że być może po dwóch latach Punkt Informacyjny nie będzie funkcjonował ponieważ nie będzie już funduszy z WRPO i jego działalność będzie zbędna. Stwierdził, że pani Alicja Łukowska nie zapoznała się z dokumentem ponieważ z porozumienia wynika, że nie można zadań Punktu Informacyjnego przydzielać innej komórce organizacyjnej. To ma być odrębna komórka organizacyjna. A aktem normatywnym właściwym do utworzenia Punktu Informacyjnego jest uchwała w sprawie przejęcia zadań podjęta w poprzednim punkcie porządku obrad, więc ta uchwała jest bezprzedmiotowa.
 • Radny Andrzej Operacz powiedział, że ze schematu organizacyjnego nie wynika jakie zadania są przypisane do Punktu Informacyjnego. Zapytał, czy osoby pracujące w punkcie będą miały osobne stanowiska podległe Starości czy będzie Kierownik Punktu Informacyjnego.
 • Starosta powiedział, że przy żadnej jednostce organizacyjnej nie jest zapisane, że musi być kierownik czy naczelnik; jest tylko określona komórka i jej zadania. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć czy będą to samodzielne stanowiska czy 2 stanowiska z kierownikiem. Na pewno nie będą zwiększane koszty działalności administracyjnej.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie pod głosowanie.
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie została podjęta 21 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Uchwała Nr XVI/79/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Punkt 16

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Budżetowej.
 
Głos zabrał Starosta, który zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Nadmienił, że w projekcie uchwały, który radni otrzymali pojawił się błąd. Mianowicie źle został wpisany numer księgi wieczystej. Poprawny numer to KN1M/00070892/4.
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Wiesława Bednarka - Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego zgłoszoną przez pana Starostę pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie tj. 23 głosami "za".
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego wraz z autopoprawką pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz  Powiatu Konińskiego wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Uchwała nr XVI/80/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 

Punkt 17

 

Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W związku z powyższym porosił pana Wiesława Bednarka - Przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz pana Antoniego Kulczaka - przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury o przedstawienie opinii obu Komisji.

Zanim jednak Przewodniczący Komisji zaprezentowali opinie przedmiotowych Komisji Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 • Radny Antoni Kulczak poprosił Skarbnika o proste przedstawienie autopoprawek tj. podać tylko rozdział i czego dotyczą.

Skarbnik powiedział, że autopoprawki dotyczą przede wszystkim wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy na realizację zadań na drogach powiatowych:

- w ramach pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego w dziale 600, rozdział 614 wprowadza się kwotę dodatkową 330 tyś. zł z Gminy Wierzbinek, przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa chodnika w Sadlnie" - 60 tyś. zł, „budowa chodnika w Morzyczanie" - 120 tyś. zł, te zadania inwestycyjne dodane jest do załącznika „wydatki majątkowe". Na remont drogi powiatowej nr 3193 Wierzbinek - Sadlno - 100 tyś. zł, remont drogi powiatowej nr 3195 Tomisławice - Krzymowo - 80 tyś. zł i remont drogi powiatowej nr 3175 w miejscowości Władysławowo - 70tyś. zł. W tym samym dziale i rozdziale w ramach pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego z Gminy Grodziec wprowadza się na remont drogi powiatowej nr 3245 o nawierzchni bitumicznej Królików - Biała - kwotę 100 tyś. zł. Z Gminy Ślesin na budowę chodników w miejscowościach Licheń Stary, Wąsosze i Różopole - 175 tyś. zł oraz remont chodnika w miejscowości Ostrowąż - 30 tyś. zł

- w Starostwie Powiatowym w dziale 750, rozdział 75020 następuje przeniesienie wydatków z § 4300 kwota 9000 zł do § 4400.
 
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok przedstawiona przez pana Wiesława Bednarka stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok przedstawiona przez pana Antoniego Kulczaka stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
 • Radny Stefan Dziamara powiedział, że wydatki inwestycyjne i majątkowe w budżecie powiatu są planowane na określone lata np. remont drogi Wilczogóra - Skulska Wieś jest wart 24160759,40 zł, z tego z budżetu powiatu ma być przeznaczone
  12080000,00 zł. Uważa, że budżet był planowany w ubiegłym roku, a teraz jest przewrócony do góry nogami. Był czas, kiedy radni dyskutowali nad budżetem i uważa, że zostały pominięte pewne rzeczy. Natomiast dzisiaj podejmując przedmiotową uchwałę trzeba mieć świadomość, że budżet będzie bardzo mocno obciążony, ponieważ w 2009 roku z budżetu będzie wydane na tą inwestycję 2845000,00 zł, w 2010 roku 3000000,00 zł, w 2011 3000000,00 zł, w 2012 kolejne 3000000,00 zł. Są to znaczne kwoty i wyraża wątpliwość dlaczego jest to robione dzisiaj, a nie w momencie prac nad budżetem. Uważa, że są określone służby, które pewne rzeczy powinny przewidzieć.
 • Starosta powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że budżet na 2008 rok jest przewrócony do góry nogami, ponieważ w budżecie była zapisana odpowiednia kwota na tą drogę, a teraz jest tylko przeniesienie środków. Natomiast nie powoduje to rezygnacji z pozostałych zaplanowanych inwestycji. Problem remontu drogi Wilczogóra - Skulska Wieś nie powstał w tym roku tylko kilka lat temu. Sprawa ta nie była przedstawiana podczas prac nad budżetem, ponieważ nie wiadomo było jakie będą warunki przyjmowania projektów i wniosków o dofinansowanie ze środków WRPO. Na dzień dzisiejszy jest określona punktacja, która dzięki działaniom wójtów i burmistrzów uwzględnia parametry, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Stad też łatwiej było nam wypunktować poszczególne odcinki dróg i droga Wilczogóra - Skulska Wieś ma dużo większą ilość punktów niż droga Golina - Kazimierz Biskupi. Uważa, że jak zostanie jeden wniosek zakwalifikowany to na drugi samorząd nie dostanie już środków, ponieważ mimo wszystko środków z Unii Europejskiej nie wystarczy dla wszystkich. Nawiązując do wypowiedzi radnego Józefa Wiesława Rybackiego powiedział, że natężenie ruchu jest podobne na obydwu drogach ale nie podlega punktacji przy ocenie projektu przez Komitet Oceny Projektów.
 • Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, że jeżeli jest pewne otrzymanie dofinansowania do remontu drogi Wilczogóra - Skulska Wieś to należy tą inwestycję zrealizować. Natomiast drogę Golina - Kazimierz Biskupi realizować we własnym zakresie. Dodał, że należy rozważyć jednak remont drogi na odcinku z Goliny do Pątnowa, którą będą jeździły duże pojazdy ciężarowe, co utrudni dojazd do Elektrowni Pątnów.
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał zgłoszone autopoprawki pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Autopoprawki zostały przyjęte 21 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
     
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok wraz z autopoprawkami pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok została podjęta 22 glosami „za" , przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Uchwała NR XVI/81/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 

Punkt 18

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obraz Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w tej sprawie był przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. W związku z powyższym poprosił panią Marię Wróbel - Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przedstawiona przez panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację pod głosowanie.
 
W glosowaniu udział wzięło 21 radnych. w jego wyniku przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
 
Uchwała NR XVI/82/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 19

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego od początku III kadencji i w 2007 roku.
 
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali przedmiotowe sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi.
 
         W związku z brakiem uwag ze strony radnych do przedmiotowego sprawozdania Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego od początku III kadencji i w 2007 roku. Powyższe Sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 20

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali przedmiotowe sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi.
 
         W związku z brakiem uwag ze strony radnych do przedmiotowego sprawozdania Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2007 rok. Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 21

 

Sprawa planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali przedmiotowe sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi. Dodał, że jest to materiał otwarty i zarówno Komisje jak i Rada może go weryfikować i zmieniać. Nadmienił, że Komisja Rewizyjna w roku bieżącym zaplanowała 4 kontrole, określiła ich zakres i terminy. Przypomniał, że zgodnie ze Statutem Rada Powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę ustalając jej przedmiot,  zakres i czas trwania.
 
         W związku z brakiem propozycji zmian Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu ustaliła plan pracy na rok bieżący i przyjęła plany pracy Komisji oraz roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok nie wnosząc żadnych uwag.
 
         Plan pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 22

 

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
         Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu.
 
         Starosta powiedział, że w sprawie zmiany rozporządzenia zasad wynagradzania pracowników samorządowych ma kontakt z panią Bożeną Wołek z ministerstwa, która bezpośrednio zajmuje się opracowaniem tego rozporządzenia. Dzisiaj powiedziała mu, że projekt tego rozporządzenia jest gotowy i jest w trakcie konsultacji międzyresortowych i nie wcześniej jak pod koniec marca trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Poprosiła, jeżeli jest chęć, aby wysłać własne propozycje stawek wynagrodzenia. Poza tym samorząd nie dostanie żadnych pieniędzy na realizację tego rozporządzenia, a według projektu stawki powinny wzrosnąć o ok. 400,00 zł. Pani Bożena Wołek stwierdziła, że jeżeli będzie pracownik, który w danej kategorii zaszeregowania będzie miał niższe uposażenie to będzie można obniżyć mu kategorię zaszeregowania jeśli mieści się w widełkach. Dodał, że to nie jest tak, że rozporządzenie weszło w życie, a wszyscy czekają kiedy będą podwyżki. Jeżeli samorząd wygospodaruje własne pieniądze to będzie mógł robić zaszeregowanie. Nadmienił, że na podstawie aktualnego rozporządzenia Starostwo mogłoby dać wiele podwyżek mieszcząc się w zapisach nowego rozporządzenia. Uważa, że jest dużo propagandy wokół przedmiotowego projektu rozporządzenia.
 
         Pani Małgorzata Waszak udzieliła odpowiedzi radnemu Janowi Krzysztofowi Tomczakowi. W kwestii pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru poprosiła o złożenie przez radnego odpowiednich dokumentów. Po przedłożeniu tych dokumentów, ich zbadaniu i przeanalizowaniu Starostwo udzieli mu odpowiedzi na piśmie. Następnie przedstawiła informację jak jest przeprowadzana rekultywacja i klasyfikacja gruntów. Powiedziała, że rekultywacja gruntów odbywa się zgodnie z zaplanowanym kierunkiem rekultywacji, w zależności jaki kierunek wybierze dana gmina. Rekultywację można podzielić na mechaniczną i biologiczną. Mechaniczna to jest niwelowanie i plantowanie gruntów. Natomiast biologiczna to odkamienianie, orka, nawożenie nawozami mineralnymi, bronowanie, a następnie obsiania mieszanką traw i owsem i tak przygotowany teren przez kopalnię jest zgłaszany do odbioru. Odbioru dokonuje Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Starostwa, przedstawiciel Kopalni, przedstawiciel Gminy, na której dany teren leży, jak również osoba wyznaczona przez Urząd Górniczy oraz przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk z Zakładu Rekultywacji, z którym Starostwo na co dzień współpracuje w zakresie rekultywacji terenów pokopalnianych znajdujących się na terenie powiatu konińskiego. Komisja zbiera się w terenie w momencie, kiedy teren jest już obsiany i następuje wzrost posianej roślinności. Wynik kontroli Komisji jest przedstawiany do zaopiniowania  Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Wójtowi lub Burmistrzowi danej gminy. Po zaopiniowaniu wyników kontroli decyzję o uznaniu rekultywacji za zakończoną wydaje Starosta. Są to czynności administracyjne związane z rekultywacją. Jaki to ma wpływ na zmiany w ewidencji gruntów i zmiany polegające na doprowadzeniu do urolnienia tych terenów? Po takich czynnościach, zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków w randze rozporządzenia, użytki, które do tej pory funkcjonowały jako użytki kopalne są zmieniane w ewidencji na użytki różne. To jeszcze nie jest etap, aby stwierdzić, że są to użytki rolne. Dopiero na etapie analizy czy już można przystąpić do określenia użytków rolnych zmiana na role musi nastąpić. Stosuje się do tego przepisy w sprawie klasyfikacji gruntów i jest to główne rozporządzenie, na którym Starostwo dokonuje czynności klasyfikacyjnych. Regionalna instrukcja Ministra Rolnictwa w sprawie bonitacji gleb mówi, że okres upraw musi trwać przez 10 lat. Natomiast w 2005 roku Minister Rolnictwa skrócił okres bonitacji do jednego okresu upraw. Po tym okresie klasyfikator określa czy dany grunt może zostać zakwalifikowany jako użytek rolny. Proces ten jest bardzo długi i uczestniczy w nim wiele osób poprzez Komisje, opiniowanie odpowiednich urzędów jak również osoby, które mają stosowne uprawnienia do klasyfikacji i dopiero decyzja klasyfikacyjna powoduje, że dany grunt, który był w użytkowaniu Kopalni jest nazwany w ewidencji gruntów jako użytek rolny. Jest to klasyfikacja czasowa. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzić kolejną klasyfikację po 10 latach.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: (2008-04-17 10:36:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-24 12:28:25)
Lista wiadomości