logo
logo bip
Rok 2007
Protokół nr XIV/07 z sesji Rady Powiatu Konińskiegow dniu 17 grudnia 2007 roku
   SR 0041-10/07

Protokół nr XIV/07

z sesji Rady Powiatu Konińskiegow dniu 17 grudnia 2007 roku          

    XIV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 17 grudnia 2007 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz.1445. 

Punkt 1

 

Otwarcie obrad

 

            Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Nowak – Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego i zaproszonych gości.

 

Punkt 2

 

Stwierdzenie quorum

 

            Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

 

W sprawie porządku obrad głos zabrali:

- pan Zdzisław Łukaszewski, który do  porządku obrad przedstawionego w zawiadomieniu wniósł sprawę dot. podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”,

- pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński, który wniósł sprawę dot. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zmiana zgłoszona przez pana Zdzisława Łukaszewskiego ujęta została w punkcie 6 porządku obrad, a zmiana zaproponowana przez pana Stanisława Bielika w punkcie 10 porządku obrad i poddał kolejno wnioski pod głosowanie. W obu glosowaniach udział wzięło 23 radnych.

 

Wniosek pana Zdzisława Łukaszewskiego Rada Powiatu zaakceptowała jednogłośnie tj. 23 głosami „za”.

 

Wniosek pana Stanisława Bielika Rada Powiatu zaakceptowała 21 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

 

Tym samym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadzone zostały zmiany w porządku obrad.

 

Sesja zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i pytania radnych.

6. Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”.

7. Podjecie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Technikum dla młodzieży w Kleczewie.

9. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

12. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

13. Zamknięcie obrad.

 

 Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.

 

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XIII/07 z dnia 22 listopada 2007 r. jednogłośnie, tj. 22 głosami „za”.

 

 Punkt 4

 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Starostę Konińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym tj. od 22 listopada do 17 grudnia 2007 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ponadto podziękował obecnemu na sali przedstawicielowi Urzędu Miasta Konina panu wiceprezydentowi Andrzejowi Sybisowi za oddanie do użytku jednego z najdłuższych mostów w Polsce.

 

Pan Andrzej Sybis – Wiceprezydent Konina podziękował, w imieniu Prezydenta Miasta oraz podległych mu służb, Staroście i Radzie Powiatu za docenienie faktu oddania do użytku jednej z największych inwestycji drogowych w naszym regionie. Wyraził nadzieję, że ukończenie tej inwestycji w terminie oraz dokończenie węzła drogowego na terenie gminy Stare Miasto będzie przykładem wzorcowego połączenia miasta Konina oraz okolicznych gmin z autostradą A2. Dodał, że Konin jest pierwszym miastem w Polsce, które posiada takie połączenie. Poprosił również radnych i władze powiatu, aby przy każdej nadążającej się okazji lobbowali na rzecz  dalszej przebudowy drogi nr 25, która jest dla nas bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym, łączącym Konin z północą i południem Polski. Ponadto powiedział, że władze Konina wraz z Wójtem Gminy Stare Miasto panem Ryszardem Nawrockim zabiegają, aby w studium komunikacji Wielkopolski znalazł się zapis dotyczący modernizacji drogi krajowej nr 25 i aby zapis ten przełożył się na plany inwestycyjne. Kończąc swoje wystąpienie złożył wszystkim obecnym na sali obrad życzenia świąteczne.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do wypowiedzi swojego poprzednika dodał, że wzorcowe rozwiązania komunikacyjne są efektem dobrej komunikacji międzyludzkiej. Zapewnił również o gotowości radnych i władz powiatu do wspierania ważnych dla naszego regionu inicjatyw.

           

Dodał, że od momentu przedstawienia przez Starostę sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie miedzysesyjnym w sesji uczestniczy 23 radnych.

 

Radny Janusz Stankiewicz poprosił Starostę o uszczegółowienie zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy. Jego zdaniem chodzi już o likwidację zamiejscowych punktów obsługi bezrobotnych bez żadnej konsultacji i informacji.

 

Starosta oddał głos pani Wiesławie Matusiak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

 

Pani Wiesława Matusiak powiedziała, ze zmiany w regulaminie organizacyjnym wynikają z dwóch przesłanek a mianowicie: dostosowania pracy urzędu do nowych standardów jakie wchodzą w życie z dniem 1 stycznie 2008 roku i nowego programu „Puls”, który obsługiwał będzie osoby bezrobotne. Nowa ścieżka obslugi osoby bezrobotnej polegać będzie świadczeniu przez urząd pracy konkretnej usługi. Wymaga to  innych modułów funkcjonowania. Zmiana w regulaminie organizacyjnym spowodowana jest również szukaniem oszczędności w urzędzie oraz optymalizacją stanu zatrudnienia. Jeden z wydziałów został połączony z innym dzięki czemu zostało zlikwidowane jedno stanowisko kierownicze. Obecnie funkcjonuje Wydział Pośrednictwa Pracy i Rozwoju Zawodowego; przed zmianami były to dwa wydziały. Dodała, że kwestia punktów obsługi bezrobotnych nie była nigdy usankcjonowana prawnie, więc ich  likwidacja nie była i nie jest  przesłanką do zmiany  regulaminu organizacyjnego.

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do wyniku audytu zewnętrznego, jaki odbył się w Starostwie powiedział, że należy zastanowić się nad tym, czy pracownicy starostwa mają tak wzorcowe wynagrodzenia jak wyniki pracy. Nadmienił, że na administrację wydaje się niechętnie pieniądze. Natomiast okazuje się, że praca poszczególnych pracowników składa się na sukces całej administracji. Zadaniem Rady jest pomóc w tej kwestii Staroście Konińskiemu.

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie miedzysesyjnym.

 

 Punkt 5

 Interpelacje i pytania radnych.       

      Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych zostaną udzielone w punkcie 11 porządku obrad. 

            W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

 
 • Radny Józef Wiesław Rybacki powiedział, że to nie miastu powinno się dziękować za nową przeprawę, tylko miasto powinno podziękować starostwu. To Rada Powiatu zdecydowała, że warunkiem przyjęcia planu rozwoju wielkopolski będzie uwzględnienie w nim drogi nr 25. Podziękował radnym, którzy zasiadali w ówczesnej Radzie Powiatu. Odnosząc się kwestii likwidacji Cukrowni „Gosławice” powiedział, że maszyny, które ramach modernizacji instalowano w cukrowni pochodziły z Cukrowni „Gniezno”. Zastanawiał się, jak to jest możliwe, że po 6 latach od modernizacji zamyka się zakład pracy. Uważał, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego powinna złożyć doniesienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bowiem brak jest odpowiedzi na wiele pytań a mianowicie: skąd pochodziły środki na modernizację cukrowni, kto wydawał pieniądze, czy były to środki publiczne, czy z Unii Europejskiej, czy chodziło o to, aby zlikwidować tę cukrownię i pozbawić ludzi miejsc pracy? Jako przykład negatywnego dzialania podał Zakłady Mechaniczne w Elblągu, które zostały wykupione przez konkurencję, a następnie zlikwidowane.
 • Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, ze podziela zdanie swojego przedmówcy. Uważa, że prywatyzacja w Polsce polega na likwidacji zakładów produkcyjnych. Zagrożona jest również cukrownia w Łapach i Lublinie. Likwidowane są zakłady o wielopokoleniowej tradycji; często są to obiekty zabytkowe i nikt się temu nie przeciwstawia. Uważa, że podobny los podzieli w naszym regionie przemysł paliwowo – energetyczny. Przypomniał, że kilka lat temu na sesji Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim w obecności pani Elżbiety Streker – Dembińskiej wnioskował, aby powołać Komunalny Kompleks Energetyczny dla bezpieczeństwa naszego regionu. Wtedy pani Starosta powiedziała, że jest to niemożliwe, ponieważ musiałaby być to spółka akcyjna. Dodał, że jeżeli nie zaczniemy robić czegoś w kierunku ochrony tego przemysłu to za kilka lat może on ulec likwidacji. Ponadto powiedział, że nie ma drugiej takiej Rady Powiatu i takiego Przewodniczącego jaki jest w Koninie. Tak wysokiej kultury i poziomu prowadzenia obrad, prezentowania i rozwiązywania problemów, jego zdaniem, nie spotka się  w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Starostwo i Starostę to jego zaufanie zostało poważnie naruszone w momencie, kiedy poprzez egzekucję komorniczą na rzecz Kopalni Węgla Brunatnego Konin pozbawiono go diety radnego. Walcząc o zachowanie gruntów wystawionych na przetarg, próbował przeciwstawić się korupcji i sprzedaży tej ziemi za bezcen. Dodał, że niegospodarność w KWB Konin doprowadziła do niemożności uruchomienia kolejnych odkrywek. Nie ma środków na odkrywkę Lubstów. Wyraził  zaniepokojonie łamaniem prawa przez kopalnię. W powiecie tureckim nadal nie zmienione są systemy odwodnień. Zapytał, jak ma usiąść do stołu wigilijnego, jeżeli państwo niszczy środowisko, okrada obywateli i samorząd terytorialny, czego dowodem jest pozbawienie go diety. Nie otryzmuje jej od 6 miesięcy. Jego zdaniem, jest to zamach  na instytucję samorządu terytorialnego. Dieta to środki na pokrycie jego dojazdów, telefony i faxy, za które musi płacić, a które są mu potrzebne do pełnienia funkcji radnego. W rozmowie z sekretarzem dowiedział się, że sprawę zajęcia przez komornika jego diety opiniowało trzech  prawników Starostwa. Natomiast z jego wiedzy wynika, że dieta radnego nie podlega egzekucji komorniczej. Jeżeli Starostwo ma takich prawników, to jak może ono funkcjonować uczciwie? Powiedział, że zwróci się w tej sprawie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodał, że ze względu na ogromny szacunek jakim darzy Przewodniczącego i Radę jest mu z tego powodu bardzo przykro. Jego zdaniem ponosi on represję za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska i ochrony interesów ludzi pokrzywdzonych przez przemysł paliwowo – energetyczny. Na zakończenie powiedział, że skarb państwa, w osobie wojewody, okrada tysiące ludzi wydając pozwolenia wodno – prawne. Zanikają oczka wodne, stawy i jeziora, ubożeje społeczeństwo, spada wydajność plonów. Minister Środowiska również łamie prawo, skoro wydaje pozwolenia w oparciu o wcześniejsze decyzje dotknięte wadami prawnymi.
 • Radny Andrzej Operacz zapytał, czy Zarząd Powiatu rozważał pozostawienie zamiejscowych punktów Powiatowego Urzędu Pracy w gminach najbardziej odległych od Konina.
 • Radny Andrzej Perkowski zapytał, czy w przypadku likwidacji punktów zamiejscowych PUP bezrobotni mogliby stawiać  się w urzędzie pracy w ciągu kilku dni a nie tylko w wyznaczonym konkternym terminie. Bezrbotny mógłby dostosować wtedy swój przyjazd do Konina do swoich potrzeb np. załatwienia innych spraw.
 • Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Krzysztofa Tomczaka powiedział, że otrzymał od niego pismo w sprawie zajętej przez komornika diety radnego. Dodał, że nie wiedział o tym, że w sprawę zaangażowane było Starostwo i traktował to jako prywatną wojnę radnego z kopalnią. Jednak w takiej sytuacji stanie po stronie radnego i będzie starał się bronić jego interesu.

 Punkt 6 

Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice” był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Następnie został on przekazany Zarządowi Powiatu celem zaopiniowania.

 

Przewodniczący Rady przed otwarciem dyskusji na w/w temat powitał przybyłą na salę obrad panią Elżbietę Streker – Dębińską - posłankę  na Sejm RP.

 

W dyskusji nad przedmiotowym zagadnieniem głos zabrali:

 
 • Radny Józef Orkowski zadał następujące pytania przedstawicielowi Cukrowni „Gosławice”:

- Czy spółka Pfeifer & Langen Polska S.A. wywiązała się z umowy prywatyzacyjnej?

- Czy ktoś to sprawdzał?

- Czy modernizacja nastąpiła kosztem likwidacji Cukrowni „Zbiersk”, „Witaszyce” i innych?

- Jaki był koszt transportu  maszyn przwożonych do Cukrowni”Gosławice”?

- Ile stracili rolnicy i plantatorzy buraka cukrowego?

- Ile na likwidacji cukrowni stracił skarb państwa, a ile zyskał ze sprzedaży tego majątku?

- Czy Polacy nie mają prawa do swojego majątku?

- Kto zyskał na sprzedaży majątku przemysłu rolno – spożywczego?

 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady oddał głos przedstawicielowi spółki Pfeifer & Langen Polska S.A.

 
 • Pan Tomasz Miara – Dyrektor ds. Rozwoju Personalnego Pfeifer & Langen Polska S.A. zanim udzielił odpowiedzi na zadane pytania, przedstawił argumenty, którymi spółka Pfeifer & Langen Polska S.A kierowała się podejmując decyzję o zamknięciu Cukrowni „Gosławice”.  Wyjaśnił, że rynek cukru podlega regulacjom prawnym Unii Europejskiej. W 2006 roku Unia Europejska rozporządzeniem nr 320 wprowadziła tymczasowy system regulacji rynku cukru. Miało to spowodować obniżenie produkcji cukru w Europie z uwagi na otwarcie europejskiego rynku na cukier z trzciny cukrowej z krajów AKPiA, czyli z krajów Afryki, Pacyfiku i Karaibów.  Jednak tymczasowa reforma okazała się niewystarczająca. W związku z tym w 2007 r. wprowadzono kolejne rozporządzenie 1261/2007, w którym są szczegółowo podane zasady nowej reformy rynku cukru. To rozporządzenie zmusza producentów cukru do zmniejszenia produkcji. W przypadku firmy Pfeifer & Langen zmniejszenie produkcji musi wynieść 13,5%. Firma posiada na terenie Polski cztery zakłady. Są to:  Cukrownia „Środa” wraz z pakownią, Cukrownia „Gostyń” i „Miejska Górka” oraz Cukrownia „Gosławice”. W związku z reformą trzeba było podjąć decyzję o wyłączeniu jednego z zakładów. Decyzja dotyczy Cukrowni „Gosławice” i jest to decyzja ostateczna i nieodwołalna. Jest to również związane ze złożeniem wniosku do Agencji Rynku Rolnego dotyczącego rezygnacji z części produkcji. Dodał, że decyzja o likwidacji cukrowni wydana pod reżimem rozporządzeń UE musi być skonsultowana z organizacjami plantatorów. Na sali jest obecny pan Jan Pauliński, który brał udział w negocjacjach i konsultacjach w imieniu plantatorów. Natomiast co do zadanych pytań powiedział, że w Cukrownię „Gosławice” w 2003 r. zostało zainwestowane 6 milionów euro. Ta kwota wynikała z umowy prywatyzacyjnej. Minister Skarbu Państwa powołał biegłego do sprawdzenia czy kwota ta została spożytkowana prawidłowo. W cukrowni został wymieniony cały park maszynowy oraz powstał nowy plac do odbioru buraka. Zostały wstawione nowe urządzenia typu wirówki, wodniarki, sterowanie komputerowe automatyką oraz niektóre elementy maszyn z innych cukrowni. Firma Pfeifer & Landem zakupiła do skarbu państwa 5 zakładów z grupy tzw. kalisko – konińskiej. Sprzedaży dokonała Poznańsko – Pomorska Spółka Cukrowa. Trudno więc mu się na ten temat wypowiadać. Dodał, że decyzje o zamknięciu kilku zakładów muszą również podjąć polscy producenci, ponieważ reforma rynku cukru dotyczy wszystkich producentów. Włosi zrezygnowali w 50% z produkcji cukru, Irlandia całkowicie, a Czechy prawie w 100%. Faktem jest, że po reformie Polska przestanie być eksporterem cukru, a jego produkcja może być niewystarczająca  na pokrycie zapotrzebowania krajowego. Na to jednak pracownicy branży cukrowniczej nie mają wpływu, ponieważ  decyzje podejmowane są na poziomie Komisji Europejskiej. Plantatorzy otrzymają odszkodowania w wysokości zależnej od powierzchni uprawy buraka cukrowego. Kwoty tego odszkodowania są  wyliczone w rozporządzeniach. Zasady pomocy są konsultowane ze związkami plantatorów. 
 • Radny Krzysztof Kocaj zapytał :

- Jaką rekompensatę otrzyma firma Pfeifer & Landem za wygaszenie produkcji?

- Czy maszyny z Cukrowni „Gosławice” zostaną wywiezione do Bułgarii i Rumunii?

- Czy również będziemy uprawiać trzcinę cukrową?

- O ile zmniejszono produkcję cukru w Niemczech?

 • Pan Tomasz Miara odpowiedział, że uprawa trzciny cukrowej jest w polskich warunkach klimatycznych niemożliwa. Trzcina cukrowa jest rośliną wieloletnią i można ją zbierać 2 razy w roku. Jest to jeden z elementów przewagi trzciny cukrowej nad burakiem cukrowym. Rozporządzenie unijne daje producentom cukru możliwość przerabiania tzw. surowego cukru z trzciny cukrowej na biały cukier po 2009 roku. Nie wie o ile zmniejszy się produkcja cukru w Niemczech, ale jeżeli jest takie życzenie to złoży taką informację na ręce Przewodniczącego Rady w późniejszym terminie. Dodał, że urządzenia z cukrowni nie będą sprzedawane ani wywożone do innego kraju, ponieważ rozporządzenie, w którym jest zapis, jak powinna być zlikwidowana cukrownia, mówi o fizycznej likwidacji zakładu, czyli rozebraniu budynków, maszyn i urządzeń i dotyczy to wszystkich producentów w UE. Agencja Rynku Rolnego interpretuje to w ten sposób, że pozostać mogą tylko budynki pozostające pod ochroną Konserwatora Zabytków. Natomiast wszystkie urządzenia muszą być fizycznie zdemontowane. Rekompensata jaką firma otrzyma za likwidację cukrowni wynosi ok. 20 milionów euro. Jest to rekompensata nie tylko za poniesione koszty związane z likwidacją, ale również za zyski, jakie spółka mogłaby osiągnąć w najbliższych latach ze sprzedaży cukru, czyli za utracone możliwości funkcjonowania na rynku. Reforma została tak pomyślana, że utworzono fundusz restrukturyzacyjny, na który składali się wszyscy producenci cukru. Na ten fundusz firma Pfeifer & Langen Polska S.A. wpłaciła w ostatnich latach 500 milionów złotych, po to, aby nie zniknąć całkowicie z rynku. Kwota rekompensaty nie jest duża z punktu widzenia  możliwości produkcyjnych spółki. Zysk ze sprzedaży cukru byłby dużo większy. Dodał,  że firma posiada jeszcze 4 czynne zakłady produkcyjne wraz z Cukrownią „Gosławice”, która zostanie wyłączona z produkcji po zakończeniu kampanii cukrowniczej. Wyłączone z produkcji zostały już zakłady w Kościanie, Gnieźnie, Zbiersku, Witaszycach, Górze Śląskiej i w Głogowie. W tej ostatniej jest jeszcze silos i pakownia. Łącznie w Polsce firma wyłączyła z produkcji 11 zakładów. W Europie firma Pfeifer & Langen wyłączyła w tym roku jedną cukrownię w Niemczech, która miała przerób ok. 10 tys. ton buraków. Natomiast Cukrownia „Gosławice” ma przerób rzędu 4,5 tys. ton. Pfeifer & Langen zajmuje w tej chwili 4-5 miejsce w Europie pod względem produkcji cukru w Europie.
 • Przewodniczący Rady zapytał, czy rekompensata 20 milionów euro jest tylko za likwidację Cukrowni „Gosławice”. 
 • Pan Tomasz Miara odpowiedział, że jest to kwota przeznaczona tylko na Cukrownię „Gosławice”. 
 • Przewodniczący Rady powiedział, że w takim przypadku argument, że firma nie zyska na likwidacji jest bardzo słaby. Jeżeli w 2003 roku Pfeifer & Langen Polska S.A. zainwestowała 6 mln euro w modernizację cukrowni, to refundacja wysokości 20 milionów euro jest potrojeniem zainwestowanej kwoty. Nawet w przypadku utraty rynku, potrojenie zysków jest rzadko spotykane w tak krótkim czasie. Dodał, że mówiąc o kwocie 500 mln zł pan Tomasz Miara miał pewnie na myśli wszystkie likwidowane cukrownie należące do firmy. Jeśli równowartość 20 mln euro jest wydawana jako rekompensata za każdą zlikwidowaną cukrownię to te 500 mln zł nie jest próżnym wydatkiem. Poprosił o wyprowadzenie go z błędu , jeśli się myli.
 • Pan Tomasz Miara powiedział, że na rynku cukru kwoty te są dosyć wysokie. Jednak  to jest tak, jakby z dnia na dzień ograniczyć dochody powiatu o 20% i mieć narzucone, że nie mogą one wzrosnąć do 2014 roku. Firma Pfeifer & Langen miała zaplanowane określone przychody, które reforma rynku cukru w znacznym stopniu ograniczyła. To nie jest taka prosta matematyka,  jaką zastosował pan Przewodniczący.
 • Radny Andrzej Perkowski zapytał, jaki czysty dochód osiągnęłaby firma w stosunku do przyznanej rekompensaty?
 • Pan Tomasz Miara odmówił odpowiedzi na to pytanie.
 • Radny Andrzej Perkowski powiedział, że jeżeli z jednego kilograma cukru jest zysk 1,00 zł to Cukrownia „Gosławice” przynosiła zysk roczny rzędu 4,5 mln zł, a firma otrzyma 20 mln euro rekompensaty więc nie ma co porównywać. Każdy by chciał takie rekompensaty otrzymywać.
 • Radny Józef Wiesław Rybacki wyraził zadowolenie z przybycia na sesję pani poseł Elżbiety Streker – Dębińskiej. Zapytał przedstawiciela firmy Pfeifer & Langen Polska S.A. czy wie, że od 2006 r. w Stanach Zjednoczonych wyginęło ponad 60% populacji pszczół. Zwrócił uwagę, że pszczoły nie żywią się cukrem z trzciny cukrowej z uwagi na jego niektóre składniki. To samo czeka Europę, która w pogoni  za zyskiem zaczyna produkować trzcinę cukrową. Wiadomo, że wynik ekonomiczny produkcji buraka jest mniejszy niż trzciny cukrowej. Ponowił swój wniosek o zgłoszenie przez Radę Powiatu, firmy likwidującej cukrownię do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz  do Międzynarodowej Organizacji Ochrony Środowiska, celem zbadania zasadności likwidacji tych cukrowni. Zainwestowano w modernizacje cukrowni 6 mln euro. Za jej likwidację firma otrzyma 20 milionów, a po zakładzie zostanie tylko gruz. Dodał, że na mury tej cukrowni cegła była wożona wołami, z Koła. Mówiono, że dzięki modernizacji będzie to jedna z najnowocześniejszych cukrowni w Polsce i nagle likwiduje się cały obiekt. Prywatyzacja w Polsce pokazała, że majątek narodowy został sprzedany. Kiedyś byliśmy 10-tą  potęgą gospodarczą na świecie, teraz jesteśmy ubogim krewnym w Unii Europejskiej. To Polska produkowała 200 milionów ton węgla, to u nas nie było bezrobocia. Dziś za pieniądze, które płyną z za oceanu chce się nas doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy tylko ręce do góry podnosić i przelewać naszą krew w Iraku czy w Afganistanie.
 • Radny Józef Orkowski zapytał w jakim czasie firma Pfeifer & Langen Polska S.A. zamierza zamknąć kolejne polskie cukrownie?
 • Radny Antoni Kulczak zapytał dlaczego zamykana jest Cukrownia „Gosławice”, a nie np. cukrownia w Środzie Wielkopolskiej?
 • Przewodniczący Rady zaproponował, aby po udzieleniu odpowiedzi na w/w pytania głos zabrali przedstawiciele plantatorów i pracowników likwidowanego zakładu.
 • Pan Tomasz Miara powiedział, że modernizacja cukrowni miała miejsce w 2003 roku, a reforma rynku cukru została wprowadzona w 2006 roku. Nikt się nie spodziewał, że będzie ona tak drastyczna. Nie zgodził  się z sugestiami, że ktoś inwestuje w zakład tylko po to, aby go później całkowicie zlikwidować. Pomoc restrukturyzacyjna wynosi dokładnie 21.264.926,00 €. Po odjęciu 6 mln zainwestowanych w modernizację i 3 mln,  które będą przeznaczone na pomoc dla plantatorów, pozostaje kwota 14 mln €.  Nie jest to duża kwota. Zakład w Środzie Wielkopolskiej nie będzie zlikwidowany, ponieważ zainwestowano tam w 2006 roku ok. 100 mln zł.  Przy podejmowaniu decyzji  dot.  likwidacji cukrowni brane były kryteria dostępu do surowca, poziom i stabilność plonów buraka cukrowego, odległości pomiędzy plantacjami a zakładem, wielkość powierzchni upraw w danym rejonie, możliwości i potencjał gleb. Dodał, że z uwagi na odległości z uprawy buraka będą musieli zrezygnować plantatorzy z rejonu Głogowa. Nie ustosunkował się do stanu liczebności pszczół w USA, ani do poziomu wydobycia węgla, ponieważ stwierdził, że to nie są jego kompetencje.
 • Pan Jan Lech Chorzewski – Przewodniczący Związków Zawodowych w Cukrowni „Gosławice” podziękował Radzie za zaproszenie i zajęcie się tym tematem. Dodał, że informacja o likwidacji cukrowni była szokiem dla pracowników. Wcześniej sądzono, że kierownictwo firmy chce zwiększyć produkcję. Jednak okazało się, że jest to ostatnia kampania cukrownicza i 15 stycznia 2008 r. mają rozpocząć się negocjacje pakietu osłonowego dla pracowników. Uważa, że firma Pfeifer & Langen Polska S.A. nie podjęła jeszcze żadnej uchwały w sprawie likwidacji cukrowni. Pracownicy są na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach, ale działania te nie mają umocowania prawnego. Na ostatnim spotkaniu prezes firmy powiedział to samo, co dziś pan Tomasz Miara. Związek zawodowy natychmiast zareagował, informując jak najwięcej podmiotów, które mogą być zainteresowane sprawą. Zostało skierowane pismo do Ministerstwa Skarbu Państwa z zapytaniem, jak jest skonstruowana umowa prywatyzacyjna, ponieważ związki zawodowe nie miały wglądu do tej umowy. Nadmienił, że w najbliższym czasie ma odbyć się w tej sprawie spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim. Samo wysyłanie pism nic nie da, potrzebne są konkretne decyzje. Niezrozumiały jest dla niego fakt, że zainwestowano w zakład  6 mln €, i że cukrownia ta, mając bardzo dobre połączenie z całym krajem, jest likwidowana w pierwszej kolejności. Nie może być tak, że Unia Europejska decyduje za Polskę, które zakłady należy likwidować. Jego zdaniem polscy posłowie i senatorowie pozwolili wykupić nasze zakłady a teraz nie mają nic do powiedzenia. Ponadto dodał, że na chwilę obecną w Cukrowni „Gosławice” zatrudnionych jest 97 pracowników produkcyjnych i 10 administracyjnych. Średni wiek pracowników to 45 lat, 43 osoby są w wieku od 41 do 55 lat. Ci ludzie przez całe życie pracowali w cukrowni i bardzo trudno będzie ich przekwalifikować. Firma Pfeifer & Langen przygotowała zaplecze do ich przekwalifikowania i chętne osoby przychodzą się w tej sprawie konsultować.   Nie wyobraża sobie jednak np. przeniesienia pracowników do Środy Wielkopolskiej. Poza tym powstało osiedle cukrownicze, które zamieszkuje ponad 100 rodzin. Zapytał, gdzie ci ludzie teraz będą mieszkać i jak odnajdą się w nowej rzeczywistości. Dzięki przeprowadzonej modernizacji zmniejszono zatrudnienie o 80%. Zwiększono produkcję z 3500 ton do ok. 5000 ton. Cała załoga jest oddana tej firmie. Dziś pracownicy zastanawiają się,  dlaczego zostali tak potraktowani. Zakład ten funkcjonował przez 96 lat.  Niestety, to właściciel podejmuje decyzje i ani pracownicy, ani posłowie czy senatorowie nie mają na to żadnego wpływu. W tej chwili związki zawodowe muszą walczyć o jak największą odprawę oraz znalezienie nowego inwestora. Problem częściowo rozwiązano w Zbiersku, gdzie sprzedano magazyny, w których jest teraz produkcja kartonów; ktoś inny kupił kotłownię. W Gosławicach, zgodnie  z zaleceniami Unii Europejskiej, wszystko musi być zlikwidowane. Dodał, że związki zawodowe będą do końca bronić tego zakładu przed zrównaniem go z ziemią. Podziękował plantatorom za współpracę. Powiedział, że Firma Pfeifer & Langrn była dotychczas jedyną firmą, która płaciła plantatorom „od ręki”. Obecnie pracownicy muszą doprowadzić kampanię do końca. Na konkretne pertraktacje przyjdzie czas po zakończeniu kampanii.
 • Pan Jan Pauliński – Przewodniczący Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego powiedział, że pierwsza sprawa to polityka rynku cukru stosowana przez Unię Europejską, na którą nikt z nas nie ma wpływu. Na politykę tę miał wpływ polski rząd i minister Jurgiel, który nic w tej sprawie nie zrobił. Reforma ma na celu zdjęcie z rynku 6 mln ton cukru. Druga sprawa to problem lokalny. Nadmienił, że nie rozumie dlaczego likwidowana jest właśnie cukrownia w Gosławicach. Jest to ostatnia funkcjonująca cukrownia z grupy tzw. kalisko – konińskiej. Jest to najnowocześniejsza cukrownia pod względem technologii wytwarzania cukru w naszym regionie. Pod względem przerobu jest to druga cukrownia po Cukrowni „Gostyń”. Do tej pory na likwidacji 11 cukrowni z grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. plantatorzy nie stracili, ponieważ sprzedawali swoje uprawy do innych zakładów. Zamykając cukrownię w Gosławicach, duża część plantatorów będzie musiała zrezygnować  z uprawy buraka cukrowego, ponieważ koszty transportu do innych cukrowni będą powodowały utratę opłacalności upraw. Dodał, że nie będzie możliwości powrotu  do uprawy buraka cukrowego. Uważa, że eliminowanie plantatorów jest niezgodne  z porozumieniem branżowym, na podstawie którego mają odbywać się konsultacje dyrekcji z plantatorami i związkami zawodowymi. Agencja Rynku Rolnego również interpretuje przepisy na niekorzyść plantatorów. Gospodarstwa otrzymają z tego tytułu  rekompensatę w wysokości 237 €. Jednak są to gospodarstwa wyspecjalizowane, wyposażone w odpowiedni sprzęt, który teraz będzie bezużyteczny. Przy uprawie buraka przez trzy lata dochód konkretnego gospodarstwa byłby większy niż przyznana rekompensata. Wiadomo, że to właściciel cukrowni sam podejmuje decyzje ekonomiczne. Niekoniecznie muszą one być  zasadne z punktu widzenia plantatorów i pracowników. Zamykając Cukrownię ”Gosławice” pozbawia, się plantatorów zbytu buraka nie tylko z rejonu Konina i na to nie można wyrazić zgody. Powiedział, że producent cukru ma zamiar doprowadzić do likwidacji plantacji najbardziej odległych od funkcjonujących zakładów. Związek plantatorów ma w tej sprawie inny punkt widzenia.
 • Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko Rady w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”, które stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”.
 • Radny Józef Wiesław Rybacki zauważył, że w projekcie stanowiska nie uwzględniono jego wniosku dot. powiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto w stanowisku tym nie wskazano, jakie parametry ma cukier pozyskiwany z trzciny a jakie z buraka cukrowego.
 • Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, że podziela stanowisko swojego przedmówcy. Jego zdaniem powinno zostać wydane zlecenie na opracowanie ekspertyzy ekonomicznej oraz ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i dopiero po ich  otrzymaniu  powinna być wydana decyzja o zmniejszeniu produkcji cukru. Poza tym uważał, że odpowiednie organy państwa powinny sprawdzić jak wyglądała modernizacja tego zakładu i czy były odprowadzane podatki.
 • Radny Krzysztof Kocaj powiedział, że likwidacja przemysłu cukrowniczego będzie miała wpływ na wzrost cen cukru. 
 • Przewodniczący Rady powiedział, że podda wszystkie zgłoszone wnioski pod głosowanie. Dodał jednak, że należy się wsłuchać w to co mówili przedstawiciele plantatorów i załogi. Według niego wydźwięk ich wypowiedzi świadczy o tym, że problem nie polega na inwestycji i modernizacji zakładu po prywatyzacji. Zatem aspekt kryminogenny prezentowany przez radnych jest nierozważny. Uważa, że nie możemy rościć sobie pretensji do posiadania wszystkich informacji, jeżeli pracownicy i plantatorzy nie mają zarzutów co do przeprowadzonej prywatyzacji. 
 • Pani Elżbieta Streker – Dembińska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła uwagę, że problem ten jest jej znany od pewnego czasu. Dodała, że 6 grudnia br.  złożyła w tej sprawie interpelację. Na 18 grudnia br.  zaplanowane zostało  nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa, która ma zająć się problemem rynku cukru. Obawia się, że nie jest to pierwszy skutek działalności ministra Jurgiela. Problemy poruszane na dzisiejszej sesji były również przedstawiane podczas dyskusji w Komisji Europejskiej kiedy zapadały decyzje dotyczące kierunku kupowania cukru. Decyzje zapadały w UE i jej zdaniem Polska nie była w tej sprawie ani mądra, ani skuteczna. Trudno jej powiedzieć, czy będzie można wynegocjować nowe zasady reformy rynku cukru. Po to zbierze się właśnie Komisja Rolnictwa i wszystkie sprawy tutaj  poruszane, będą przedmiotem jej debaty. Ponadto powiedziała, że dużo mówi się o bezpieczeństwie energetycznym, pomijając sprawę bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo kraju, jeśli chodzi o zapewnienie żywności, jest sprawą bardzo ważną. Jesteśmy zbudowani z tych samych pierwiastków co ziemia, na której się urodziliśmy, tzn. że najlepiej nam służą płody ziemi nam najbliższej. Jej zdaniem nie służą nam dobrze mandarynki, banany tylko kapusta, buraki. Najlepiej służy nam cukier wyprodukowany na naszej ziemi. Według jej wiedzy właściciel wywiązał się z umowy prywatyzacyjnej, pracownicy otrzymali należne im akcje. Szkoda tylko, że je sprzedali,  ponieważ dziś mieliby inną pozycję negocjacyjną. Zauważyła, że mówiąc o cukrowni, trzeba mówić również o osiedlu mieszkaniowym, które jest ogrzewane przez cukrownię. Nie da się tego zakładu zrównać z ziemią, ponieważ będzie to oznaczało koniec egzystencji tego osiedla. Władze samorządowe nie mogą dopuścić do całkowitego zlikwidowania cukrowni wraz z budynkami. Uważa, że 100-letnia cukrownia znajdzie zainteresowanie Konserwatora Zabytków, bowiem zakład ten to zabytek techniki, który można we właściwy sposób wykorzystać. Ponadto powiedziała, że nie można domagać się od właściciela informacji, które są tajemnica handlową. Należy uszanować prawa właściciela do podejmowania decyzji dot. jego własności. Nie oznacza to jednak, że właściciel ma pomijać w negocjacjach pracowników. W tej sprawie najbardziej może pomóc Rząd RP i Minister Rolnictwa, który powinien powrócić do tego tematu w Komisji Europejskiej. Na zakończenie podziękowała Radzie Powiatu za przygotowane stanowisko w tej sprawie. Dodała, że zaprezentuje je na najbliższym posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa. Zachęcała również do udzielenia wsparcia plantatorom i pracownikom likwidowanej cukrowni. 
 • Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie stanowiska Rady Powiatu o dopisanie do ostatniego akapitu zdania: „Przez zainteresowaną stronę rozumie się również Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kontakt z tą instytucją uważamy za celowy ze względu na możliwość przekształcenia zakładu w obiekt muzealny”. Dodał, że Rada Powiatu nie może zobowiązać do działania w tym zakresie Zarządu Powiatu, ponieważ obiekt leży w granicach administracyjnych Miasta Konina, a nie powiatu. 
 • Radny Piotr Matyba zasugerował, aby proponowana zmiana w stanowisku rady pozostała w domyśle, ponieważ tym działaniem sugerujemy kolejne wyjście, a sprawa nie jest jeszcze zakończona. 
 • Radny Józef Wiesław Rybacki powiedział, że nie wyobraża sobie nieobecności przedstawiciela Związku Pszczelarskiego jak również Polskiego Związku Pszczelarzy Zawodowych na najbliższym posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa. Poprosił panią poseł o zaproszenie wymienionych przedstawicieli na posiedzenie tej komisji.
 • Radny Zenon Paszek zaproponował przyjęcie stanowiska Rady w pierwotnej wersji. Dodał, że jeżeli budynek zostanie uznany jako zabytek, to trudno będzie przeznaczyć go na inny cel, np. fabrykę tektury. Poza tym Rada Powiatu nie ma prawa wskazywać na jaki cel budynki po cukrowni mają być przeznaczone.
 • Radny Krzysztof Kocaj zaproponował, aby wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię, czy budynki po cukrowni są budynkami zabytkowymi. 
 • Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada najpierw przyjęła pierwotne stanowisko w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”, a następnie dopisać § 2, w którym Rada zobowiąże Zarząd do wysłania pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 • Radny Zdzisław Łukaszewski powiedział, że wszystkim powinno zależeć, aby stanowisko Rady przyjąć jednomyślnie, ponieważ w ten sposób wzmocnimy związki zawodowe i plantatorów buraka cukrowego w dalszych negocjacjach. Rada ma tylko zaznaczyć, że nie zgadza się ze stanowiskiem firmy Pfeifer & Langen w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice”. Sprawa jeszcze nie jest przesądzona. 
 • Pan Tomasz Miara przekazał, że był taki przypadek, kiedy Konserwator Zabytków zabronił zburzenia budynków cukrowni. Spółka chciała więc przekazać te obiekty Konserwatorowi z przeznaczeniem na muzeum. Niestety Konserwator Zabytków nie wyraził zgody ze względu na brak środków na utrzymanie tych obiektów. Poinformował, że opinia Konserwatora Zabytków, czy dany obiekt jest zabytkiem czy nie, jest konieczna, ponieważ tego wymagają przepisy prawa budowlanego. Dodał, że cukrownia jest położona w granicach Miasta Konina. Zatem w Urzędzie Miejskim będą załatwiane wszystkie formalności z tym związane. 

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice” pod głosowanie w brzmieniu przedstawionym przez Komisje.

 

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Uchwała w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice” została podjęta 22 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

 

Uchwała nr XIV/67/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie likwidacji Cukrowni „Gosławice” stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutowa przerwę. 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok 

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok został przedłożony Radzie Powiatu 15 listopada 2007 roku. Wszystkie Komisje Rady rozpatrzyły projekt budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok, a swoje opinie w tej sprawie przekazały w dniu 30 listopada br. Komisji Budżetowej, która zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, dokonała analizy projektu budżetu. Poinformował również, że w dniu 30 listopada br. przekazał do Zarządu Powiatu kopie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Zdzisława Łukaszewskiego o przedstawienie wspólnej opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury.

 

            Wspólna opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury dotycząca uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok, którą przedstawił pan Zdzisław Łukaszewski, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Dalej Przewodniczący Rady poprosił pana Andrzeja Perkowskiego o przedstawienie wspólnej opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowo – Regulaminowej oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

 

Wspólna opinia Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowo – Regulaminowej oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok, zaprezentowana przez pana Andrzeja Perkowskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

O przedstawienie wspólnej opinii Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Przewodniczący Rady poprosił panią Marię Wróbel.

 

Wspólna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok, którą przedstawiła pani Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu  pana Wiesława Bednarka – Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Pan Wiesław Bednarek przedstawił opinię Komisji Budżetowej dotyczącą projektu uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po zaprezentowaniu opinii wszystkich Komisji Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu, który w swoim wystąpieniu odniósł się  między innymi do uwag zawartych w opiniach Komisji Rady Powiatu.

 

Starosta powiedział, że przedłożony Radzie Powiatu projekt budżetu na 2008 rok zamknął się po stronie dochodów w kwocie 52.540.334,96 zł. Na wielkość planowanych dochodów znaczny wpływ ma założony zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę drogi Stare Miasto- Barczygłów. Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na wymienioną inwestycję. Pomijając tę kwotę, planowane dochody są wyższe o ponad 2 miliony zł od  dochodów uchwalonych na rok bieżący. Założona nadwyżka w budżecie jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich na inwestycje związane z remontami dróg, rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale, budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Kleczewie oraz termomodernizacją budynku tut. Starostwa i budynku Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Kleczewie. Obciążenie budżetu spłatami kredytów wraz z odsetkami od długu będzie w przyszłym roku jedno z najwyższych w tej kadencji. Wykonane inwestycje i remonty w roku bieżącym i latach poprzednich w oświacie, pomocy społecznej pozwalają położyć większy nacisk na wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją dróg. Zaplanowane wydatki na prace drogowe wynoszą w sumie 6.976.000 zł. Z tego na zadania inwestycyjne przeznaczonych jest 2.296.000 zł, na remonty 2.030.000 zł, na bieżące utrzymanie dróg i inne wydatki związane z drogami 2.650.000 zł. W stosunku do roku obecnego zaplanowane w 2008 roku wydatki na drogi są wyższe o ponad 2.000.000 zł. W sprawie remontu budynku Starostwa pan Stanisław Bielik powiedział, że do najważniejszych prac należą: remont instalacji elektrycznej, prace remontowe na korytarzach i klatkach schodowych oraz zakup wyposażenia. Następnie zwrócił uwagę na planowane w 2008 r. remonty w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, odwodnienie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i jego fili w Wilczynie, termomodernizację i zakończenie prac remontowych budynku  Zarządu Dróg Powiatowych na ulicy Świętojańskiej w Koninie. W planowanym budżecie jest także zapisana kwota 30.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej zespołu boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i Kleczewie. Dodał, że szersza koncepcja budowy boisk zostanie Radzie przedstawiona w najbliższym czasie. Nadmienił, że w latach poprzednich podejmowane były próby przeprowadzenia remontu w zespole pałacowo – parkowym w Żychlinie. Dlatego w przyszłym roku planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji pt. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Żychlinie”. Zespół ten objęty jest opieką Konserwatora Zabytków i mógłby w przyszłości pełnić inną rolę niż oświatowa. Odnośnie nakładów na kulturę i dziedzictwo narodowe Starosta powiedział, że Powiat Koniński zgodnie z zadaniami zapisanymi w ustawie o samorządzie powiatowym podejmuje działania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu, ochronie tradycji i dorobku kulturalnego powiatu. Stwarza warunki do rozwoju ruchu artystycznego, wspiera podmioty zajmujące się rękodziełem ludowym. Dodał, że organizując szereg imprez artystycznych zapisanych w kalendarzu imprez, promuje wychowanie przez sztukę. W 2008 roku planowana jest organizacja pleneru fotograficznego razem z plenerem malarskim, który organizowany jest od 10 lat. Ponadto Powiat planuje wzbogacenie edukacji kulturalnej młodzieży w szkołach podległych Starostwu. Wzbogacenie oferty kulturalnej pociąga za sobą określone wydatki. W przyszłorocznym budżecie zaplanowany jest wzrost wydatków na ten cel o kwotę 21.000 zł. Wydatki na promocję i informację wyniosą 265.700 zł, w tym na promocję zdrowia 24.630 zł. W kwocie tej mieści się organizacja wszystkich imprez z zakresu ochrony zdrowia, walki z uzależnieniem oraz m.in. Powiatowe Dni Rodziny oraz 11 programów profilaktyczno – dydaktycznych. Na organizację konkursów Biura Rolnictwa i Leśnictwa przeznaczono kwotę 11.500 zł. Natomiast na promocję powiatu przeznaczono kwotę 213.620 zł, która to kwota jest niższa od zaplanowanej w 2007 roku. Najwięcej środków jest przeznaczonych na współpracę zagraniczną powiatu  i wynoszą one 55.000 zł, planowane jest poszerzenie współpracy z Płuchowem na Słowacji. Starosta dodał, że 57.000 zł przeznaczone ma być na promocję turystyki, w tym zakresie przeznaczono 33.760 zł na gadżety promujące powiat.

Odnosząc się do uwag dotyczących robót drogowych Starosta wyjaśnił, że planowana budowa chodnika w Wąsoszach, gm. Ślesin nie jest  najważniejszą inwestycją powiatu. Podobnych inwestycji w powiecie w przyszłym roku będzie znacznie więcej i ważniejszych od wymienionej. Dodał, że na temat przyszłych inwestycji drogowych będą prowadzone rozmowy władzami poszczególnych gmin powiatu konińskiego. Już w tym zakresie zaplanowano najbliższe spotkania w Sompolnie, Kramsku i Krzymowie.

Na zakończenie pan Stanisław Bielik – Starosta Koniński powiedział, że przedstawione wyjaśnienia są w pełni uzasadnione i jego zdaniem wystarczające. Dodał, że proponowane na 2008 r. wydatki zostały już ograniczone na etapie planowania budżetu. Dlatego w miarę pojawiania się nowych środków finansowych zarówno dochody jak i wydatki będą zwiększane w trakcie roku poprzez wprowadzane zmiany w budżecie. Składając w imieniu Zarządu Powiatu  powyższe wyjaśnienia, nie proponuje się zmian w budżecie w stosunku do przedłożonego projektu budżetu. Starosta poprosił o przyjęcie wyjaśnień i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok w wersji przedłożonej Radzie.

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym projekcie budżetu.

 

            Uchwała nr 28/SO-7/07/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok, którą przedstawił pan Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 10 do protokołu z obrad Rady.

 

            Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

 

Jako pierwszy głos zabrał radny Zenon Paszek – Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, który przedstawił stanowisko klubu dot. projektu budżetu na 2008 rok.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Stanowisko w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przedstawiła pani Elżbieta Raźna – Przewodnicząca Klubu.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

W imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego stanowisko w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok przedstawił radny Waldemar Tubacki – Przewodniczący Klubu.

Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 Stanowisko w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Przedstawił radny Stefan Dziamara – Przewodniczący Klubu.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Stanowisko w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok w imieniu Klubu Radnych Samoobrony RP przedstawił radny Andrzej Perkowski – Przewodniczący Klubu. Stanowi ono załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

W dyskusji na temat projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok głos zabrali:

 
 • Radny Antoni Kulczak nawiązał do wystąpień dotyczących budżetu Powiatu na 2008 rok i zwrócił się do radnych, a w szczególności do radnego Stefana Dziamary przypominając, że oczekujemy na  zwrot pieniędzy w wysokości około 4 mln zł na budowę drogi  Stare Miasto-Barczygłów. Drugą sprawą jest pożyczka w wysokości 4.400.000 zł, którą Powiat brał dwa lata temu z przeznaczeniem na prace w drogownictwie i wówczas radni wszyscy głosowali za takim rozwiązaniem. Natomiast przy głosowaniu budżetu na 2005 r. Przewodniczący Rady pan Andrzej Nowak, wówczas przewodniczący Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego powiedział, że jeśli będą wprowadzone zmiany jakie proponuje Klub, wówczas będzie głosował „za”. Ponieważ nie uwzględniono zmian, a zdaniem Klubu nie wszystko było w zakresie wydatków sprawiedliwie rozdzielone, radni z Towarzystwa Samorządowego podczas głosowania „wstrzymali się”. Na zakończenie wyraził nadzieję, że Powiat w trakcie roku 2008 otrzyma dodatkowe środki i sytuacja ulegnie poprawie, a Rada będzie podejmowała uchwały dotyczące zmian w budżecie Powiatu.
 • Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, że można byłoby w bardziej racjonalny sposób wykorzystać środki finansowe w niektórych obszarach. Jako przykład podał środki, które zostały niewykorzystane na sprawy związane z usuwaniem azbestu. Następnie zwrócił uwagę, że jeśli będzie koncesja na odkrywkę Tomisławice, wówczas z tego terenu będzie wywłaszczanych kilka większych gospodarstw i pochłoną one część budżetu, która przeznaczona jest na usuwanie azbestu. W związku z tym proponował, aby rozważyć możliwość pozyskania specjalnych środków z innych obszarów spoza budżetu Powiatu.

W dalszym ciągu zwrócił uwagę, że jeszcze w innych dziedzinach, w których mogłyby być duże wpływy dla powiatu, powinna inaczej kształtować się sytuacja  np. wokół  przemysłu paliwowo-energetycznego. Jeśli nie ulegnie ona zmianie, wówczas budżet Powiatu może być bardzo zagrożony w kolejnych latach i przeznaczany na naprawienie szkód, tak jak to było z usuwiskami gruntów zwałowiska w Kamienicy. Wówczas to sąd zadecydował, że odpowiedzialnym za naprawienie szkody rolnikom jest Skarb Państwa w osobie Starosty Konińskiego, sytuacja ta miała miejsce w poprzedniej kadencji Rady Powiatu.

 
 • Starosta Koniński pan Stanisław Bielik na wstępie podziękował przewodniczącym komisji Rady, którzy zauważyli pozytywne zapisy w projekcie budżetu Powiatu na 2008 rok, a także tym, którzy krytycznie wypowiadali się na ten temat.

Nawiązując do wypowiedzi radnego Stefana Dziamary, wyjaśnił, że Zarząd, konstruując budżet Powiatu, nie miał zamiaru cokolwiek robić w tajemnicy przed radnymi.

Przypomniał 2005 rok, w którym to roku Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 4.400.000 zł na remonty dróg. W budżecie Powiatu na 2008 rok można było zaplanować jedynie środki w wysokości 2.030.000 zł. Wyraził nadzieję, że w trakcie roku Powiat pozyska dodatkowe środki na zadania drogowe. Przekazał, że w kwestii wspólnych z gminami inwestycji drogowych nie jest za późno na uzgodnienia. Niektórzy wójtowie i burmistrzowie jeszcze  nie są gotowi do rozmów w tej sprawie, jako przykład podał wójta ze Rzgowa, burmistrzów:  z Goliny i Rychwała.

Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Andrzeja Perkowskiego, zwrócił uwagę na to, że Komisje Rady, rozpatrując projekt budżetu na 2008 rok, nie zgłosiły żadnych wniosków dotyczących jego zmian. Nie można więc mieć uwag do Zarządu, że nie dokonał żadnych zmian w projekcie budżetu. Zdaniem Starosty Zarząd przygotował projekt budżetu najlepszy jaki mógł zaproponować. Do wszystkich sugestii i uwag Komisji odniósł się w swoim wcześniejszym wystąpieniu.

Jeśli chodzi o sprawę dot. ochrony budynku Starostwa wyjaśnił, że wybór nowej firmy podyktowany był wygaśnięciem umowy. Zadanie ochrony połączono ze sprzątaniem budynku i dokonano wyboru nowej firmy. Uważał, że zadania te wykonywane są prawidłowo, a nawet lepiej niż poprzednio.

Ponadto powiedział, że budowa dróg jest priorytetem w działaniu Starostwa. Jest tylko kwestia wyboru, która z dróg ma być remontowana w pierwszej kolejności. W najbliższym czasie należy określić warunki na jakich będą uwzględniane poszczególne inwestycje, aby pozyskać środki z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prawdopodobnie jako pierwsza będzie brana pod uwagę droga Golina – Kazimierz Biskupi. Jednak w tej chwili nie chce przesądzać.

 
 • Pani Małgorzata Waszak – Wicestarosta Koniński odniosła się do wypowiedzi radnego Jana Krzysztofa Tomczaka. Powiedziała, że sprawę Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reguluje ustawa Prawo Ochrony Środowiska, gdzie szczegółowo podana jest celowość wydatków funduszu. Program usuwania azbestu jest kontynuowany w 2008 roku. Zapewniała, że nie ma zagrożenia co do realizacji tego programu w kontekście zmniejszenia wydatków na ten cel. Nie ma przesłanek, aby kwota przychodów na program nie została utrzymana. Dodała, że program usuwania azbestu dotyczy tylko osób fizycznych. Nie ma więc zagrożenia, że z programu będą korzystały firmy. Nie można również wiązać z odszkodowaniami jakie wypłaca Starosta z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Jeżeli takie odszkodowania występują, to wniosek należy składać do Wojewody a środki na ten cel pochodzą z budżetu Państwa i nie maja związku z w/w funduszem.
 • Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, że jeżeli niezawisły sąd przyzna takie odszkodowanie, to Skarb Państwa może pochopnie znieść „obszar terenu górniczego”. Tego typu zdarzenie miało miejsce w Kamienicy. Nie może być tak, że szkody przemysłowe rekompensowane są przez Skarb Państwa.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok i poddał projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok pod głosowanie.

 

W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W/w uchwała została podjęta 16 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

 

Uchwała nr XIV/68/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. Rady Powiatu Konińskiego w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu z sesji Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 r.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

 

 Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Technikum dla młodzieży w Kleczewie. 

           

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W związku z tym poprosił panią Elżbietę Raźną – Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.

 

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwały w sprawie nadania Statutu Technikum dla młodzieży w Kleczewie, którą przedstawiła pani Elzbieta Raźna,  stanowi załącznik nr 17   do niniejszego protokołu.

 

W związku z tym, że opinia Komisji zawierała w swej treści wniosek o  doprecyzowanie treści zapisu pkt. 6 w rozdziale 5, § 9 w/w statutu oraz propozycją  nowego brzmienia, tj.: „6. Wyboru podręczników na dany rok dokonuje Rada Pedagogiczna, a dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości” Przewodniczący Rady poddał proponowaną zmianę pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Proponowane zmiany zostały przyjęte 19 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Technikum dla młodzieży w Kleczewie wraz z przyjętą poprawką  pod głosowanie.

W glosowaniu udział wzięło 19 radnych. Uchwała dot. w/w sprawy została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za”.

 

Uchwała nr XIV/69/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w prawie nadania Statutu Technikum dla młodzieży w Kleczewie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

 Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. 

            Przystępując do realizacji powyższego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. W związku z tym poprosił panią Marię Wróbel – Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji w/w sprawie.

             Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie, którą zaprezentowała pani Maria Wróbel, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, że  ma wątpliwości, czy przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie jest dobrym rozwiązaniem. Jego zdaniem może on zostać w przyszłości sprzedany za bezcen. Zapytał, czy opinia Rady Powiatu Konińskiego jest konieczna w tej sprawie ?

 

Radna Maria Wróbel wyraziła przekonanie, że jest to alternatywne wyjście dla tej placówki, ponieważ jest ona w trudnej sytuacji finansowej, a przekształcenie w spółkę prawa handlowego uprości jego restrukturyzację. Dodała, że nie ma obawy, co do bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ nie jest to fizyczna likwidacja. Dlatego też Rada Powiatu Konińskiego może wydać przychylną opinię w tej sprawie.

 

            W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie pod głosowanie.

           

            W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Uchwała w/w sprawie została podjęta 17 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.

 

            Uchwała nr XIV/70/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

 Punkt 10 

Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.

 

            Przechodząc do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oddał głos panu Radzisławowi Kozłowskiemu – Skarbnikowi Powiatu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.

           

Przewodniczący Rady poinformował, że w przypadku uchwał wprowadzanych do porządku obrad w dniu sesji nie wymagają  one zaopiniowania przez Komisje Rady.

 

W związku z powyższym Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Uchwała w w/w sprawie została podjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr XIV/71/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

 Punkt 11 

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

 

            Przewodniczący Rady poprosił Starostę o udzielenie odpowiedzi na interpelacji i pytania radnych.

 
 • Starosta powiedział, że temat poruszony przez radnego Józefa Wiesława Rybackiego został szeroko wyjaśniony w trakcie dyskusji dot. likwidacji Cukrowni „Gosławice”. Natomiast problem zajęcia diety radnego Jana Krzysztofa Tomczaka przez komornika był od początku dla niego wątpliwy. W związku z tym Starosta zwrócił się o opinię prawną w tej kwestii. Po wyjaśnieniach można stwierdzić, że ze strony Starostwa zostały zachowane odpowiednie procedury w tej sprawie. Dla budżetu powiatu nie ma wpływu zmiana formy wypłaty diety, ponieważ Starostwo i tak ją wypłacana, tyle tylko że nie do rąk radnego, lecz komornika.

W kwestii Powiatowego Urzędu Pracy powiedział, że problem bezrobotnych z gmin najdalej położonych od Konina postara się rozwiązać w sposób zadowalający. Będzie podejmował takie działania, które nie będą bezrobotnym utrudniać dojazdu do Konina.

 
 • Pani Wiesława Matusiak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie powiedziała, że bezrobocie w tym roku bardzo spadło. Pozostały osoby długotrwale bezrobotne, które wymagają innego systemu pracy. Osoby te bardzo trudno się aktywizuje do pracy zawodowej. Dlatego musi pracować z nimi doradca zawodowy, który poświęci więcej czasu, psycholog i pośrednik pracy. Nie jest to możliwe do zrealizowania w gminach, ponieważ tego typu pracowników w UP jest niewielu. Jej zdaniem funkcjonowanie punktów zamiejscowych w gminach powoduje, że w powiecie konińskim jest najwięcej w Wielkopolsce osób długotrwale bezrobotnych. Natomiast zgodnie z nowymi zasadami urząd będzie zobowiązany przedstawić bezrobotnemu ofertę pracy, szkolenia podczas jego wizyty w urzędzie. Jest to możliwe dzięki infrastrukturze technicznej i zasobom kadrowym jakie są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie. Dodała, że w gminie Wierzbinek ponad 80% bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. Osoby takie poprzez funkcjonowanie punktu zamiejscowego nie podejmują własnej aktywności w poszukiwaniu pracy. Zadaniem nowego systemu jest wyciągnięcie tych osób z gminy, aby poszukiwali oni pracy również w innych miejscach. Nie mniej jednak dodała, że nie unika tematu możliwości spotkań z bezrobotnymi na terenie gmin. Kilku wójtom zaproponowała użyczenie sal sesyjnych na potrzeby szkoleń i spotkań z bezrobotnymi. Odnośnie możliwości kilkudniowego terminu stawienia się osoby bezrobotnej w urzędzie pracy, powiedziała, że art.33. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że osoba bezrobotna winna się stawić w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie. Wyznaczony termin jest jednodniowy. Poza tym logistycznie byłoby trudno zorganizować pracę urzędu. Stawienie się w urzędzie jest jednym z niewielu obowiązków nałożonych na bezrobotnego jakie wynikają z ustawy. 
 • Radny Andrzej Perkowski powiedział, że nie neguje tego, co powiedziała pani Wiesława Matusiak. Naturalne jest, że osoba bezrobotna jak nie stawi się na szkolenie w wyznaczonym terminie, to straci status osoby bezrobotnej.
 • Radny Andrzej Operacz dodał, że polityka urzędu pracy jest słuszna. Zwrócił jednak uwagę, iż koszt dojazdu do Konina dla osób bezrobotnych jest dużym obciążeniem finansowym, dlatego mogą oni z tego rezygnować. Poprosił o rozważenie możliwości refundacji tych kosztów.
 • Pani Wiesława Matusiak powiedziała, że koszty dojazdu będą zwracane, jeżeli osoby bezrobotne będą przyjeżdżały na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i szkolenia. Natomiast nie ma możliwości zwrotu kosztów w przypadku normalnej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Radny Józef Wiesław Rybacki powiedział, że warto by było bezrobotnych kierować do pracy w rejony, gdzie brakuje rąk do pracy, np. Poznań, Warszawa. Zasugerował, aby zorganizować w którejś z gmin, spotkanie bezrobotnych z przedstawicielem dużej firmy, która poszukuje pracowników.
 • Pani Wiesława Matusiak – Dyrektor PUP powiedziała, że w Koninie powstają nowe miejsca pracy. Dużo jednak zależy od inicjatywy i chęci podjęcia pracy przez bezrobotnego.
 • Radny Józef Wiesław Rybacki, odnosząc się do wypowiedzi pani Wiesławy Matusiak, stwierdził, że nie jest usatysfakcjonowany jej wyjaśnieniem. Uważa, że dojazd np. z Wierzbinka do Konina jest dla pracownika dużym obciążeniem. Natomiast, gdyby pracodawca z innego dużego miasta zaproponował hotel, wyżywienie itp., to pozyskanie pracownika nie byłoby dużym problemem.

 Punkt 12 

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych. 

W związku z brakiem wniosków, pytań, oświadczeń  i informacji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

Punkt 13 

Zamknięcie obrad.

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIV sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: (2008-01-08 10:28:27)
Lista wiadomości