logo
logo bip
Rok 2007
Protokół nr VI/07 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 20 marca 2007 roku
SR 0041-2/07

Protokół nr VI/07
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 20 marca 2007 roku


               VI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 20 marca 2007 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz.1345.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
    W sprawie porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który zgłosił wniosek o wprowadzenie po punkcie 21 porządku zaproponowanego w zawiadomieniu o sesji dwóch dodatkowych zagadnień:
22. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Dodał, że wprowadzenie w/w spraw wynika z faktu wejścia w życie nowelizacji ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Rada powiatu powołuje skarbnika i sekretarza. W związku z tym jest zobowiązana powiadomić osoby zajmujące wymienione stanowiska o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

    Następnie głos zabrał pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński, który wnioskował o włączenie (po sprawach zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady) dwóch kolejnych zagadnień:
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi na sukces".
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Jak nie teraz, to kiedy?"
     Wyjaśnił, że pierwsza sprawa dotyczy zmiany wielkości środków na realizację projektu „Gotowi na sukces". W roku ubiegłym kwota na realizację wymienionego projektu wynosiła 2.521.703 zł. W roku bieżącym kwota ta jest wyższa o 377.222,20 zł; a zatem całkowity koszt tego projektu wyniósłby 2.898.925,20 zł.
Druga sprawa dotyczy zatwierdzenia realizacji nowego projektu pt. „Jak nie teraz, to kiedy?" Jest to projekt skierowany do osób powyżej 26 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Całkowity koszt projektu wynosi 1.694.874 zł.
       W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski o włączenie zgłoszonych zagadnień do porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 23 głosami za zaakceptowała zgłoszone wnioski i tym samym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmiany w porządku obrad.
   
        Sesja zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok.
7. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2006 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2006.
11. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
12. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2006.
13. Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2006 rok.
14. Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2006 roku.
15. Informacja o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi na sukces".
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Jak nie teraz, to kiedy?"
26. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
27. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
28. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

    Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z V sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia dzisiejszego radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
     Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania protokół nr V/06 z dnia 31 stycznia 2007 r. został przyjęty jednogłośnie, tj. 23 głosami za.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym


Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Starostę Konińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
       Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
        Ponadto poinformował, że w zakresie promocji turystyki przystąpiono do realizacji projektu „Turystyka wspólna sprawa". Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt podpisało ponad 30 różnych podmiotów (zarówno samorządów jak i organizacji turystycznych).
Przekazał również, że Powiat Koniński prezentował się na międzynarodowych targach turystycznych w Łodzi oraz w Berlinie. Aby obniżyć koszty udziału w targach, uczestniczono w nich wspólnie z przedstawicielami Miasta Konina. Kontynuacją współpracy z Miastem Koninem jest planowane na jutro podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnych przedsięwzięć w zakresie turystyki.
Wracając do poruszanej na poprzednich sesjach sprawy kolejki wąskotorowej, pan Starosta wyjaśnił, że problem jest dosyć skomplikowany. W tej kwestii wszyscy czekają na decyzję Ministra Transportu, który jest jej właścicielem. Gmina Ślesin podpisała porozumienie z Dyrekcją Kolei Wąskotorowych Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu. Porozumienie podpisano na prośbę Gminy Ślesin, która w miejscu kolejki wąskotorowej chciała wybudować ścieżkę rowerową. Sprawa nie została ostatecznie załatwiona, ponieważ kolejka wciąż jest w użyczeniu Powiatu Gnieźnieńskiego. Minister Transportu jako właściciel kolei powinien wydać decyzję w tej sprawie. Z posiadanych przez pana Starostę informacji wynika, że Powiat Gnieźnieński jest zainteresowany jedynie odcinkiem do Anastazewa. Jeśli chodzi o odcinek od Anastazewa do Koła, to Powiat Gnieźnieński nie jest nim zainteresowany i jest gotów oddać go Kolei lub przekazać innym podmiotom bądź samorządom. Podobna sytuacja jest na dwukilometrowym odcinku od Złotkowa do Nieborzyna. Kopalnia wystąpiła do Dyrekcji Kolei Wąskotorowych Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu i uzyskała zgodę (na 10 lat) na rozbiórkę torów z zastrzeżeniem, że jeżeli Kolej zażyczy sobie, to trzeba będzie odbudować tory (podobnie jak w Ślesinie). Prawdopodobnie jest to zabieg jedynie techniczny, ale takie są zapisy umowy. Gmina Wilczyn także wystąpiła o przejecie torów na odcinku Sławoszewek - Wilczyn. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.
Jeśli chodzi o problemy z zakresu kompleksu paliwowo-energetycznego, to pan Starosta poinformował, że jest w stałym kontakcie z samorządem Miasta Konina. W najbliższym czasie zostanie ustalony termin i zakres spotkania przedmiotowego zespołu.
Pan Starosta przekazał również, że odbył kilka spotkań z przedstawicielami samorządów gminnych na temat prac w drogownictwie. Złożone zostały pewne deklaracje, co powinno skutkować podpisaniem porozumień na współfinansowanie określonych zadań. Deklaracje w tej kwestii złożyły samorządy: Goliny, Kazimierza Bisk., Wilczyna, Wierzbinka, Kramska, Starego Miasta, Rychwała, Ślesina i Rzgowa. Ponadto z uzyskanych od pana Waldemara Tubackiego - członka Zarządu informacji wynika, że pewne deklaracje złożył również Burmistrz Sompolna. Pan Starosta podkreślił, że podstawową sprawą jest zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na realizację wspólnych przedsięwzięć.
Pan Starosta poinformował również, że 21 marca zostanie podpisana umowa z firmą Skanska na modernizację odcinka drogi Stare Miasto - Barczygłów. Natomiast 27 i 28 marca powiat będzie gościł delegację z partnerskiego powiatu Ilm w Niemczech.
        W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

    W tym punkcie obrad głos zabrali następujący radni:
  •  Radny Janusz Stankiewicz zwracając się do Przewodniczącego Rady poprosił, aby przedstawił on obiektywne przyczyny braku aktywności Rady w ostatnim okresie, co skutkuje nieregularną realizacją planu pracy Rady. Ponadto zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości odbycia dzisiejszej sesji w cyklu dwudniowym z powodu bardzo obszernego porządku obrad i dużej ilości materiałów. Ok. godz. 1400 wszyscy będą już zmęczeni i wówczas może być problem ze skojarzeniem nad czym się głosuje.
  • Radny Stefan Dziamara powiedział, że ostatnio w poszczególnych gminach odbywały się zebrania sołeckie. Pewnie dlatego aktywność radnych była większa, stąd i pytań oraz interpelacji jest więcej. Zwrócił uwagę na potrzebę remontu (z czym zgadza się radny Wiesław Bednarek) drogi na odcinku Rychwał - Grochowy - Siąszyce. Wnioskował również o remont ulic Milewo i Konińskiej w Rychwale. Ponadto zwracając się do pana Starosty poprosił o interwencję w sprawie Strugi Zarzewskiej, gm. Rychwał - szczególnie na odcinku Kuchary Kościelne - Zarzew. Pan Dziamara złożył na ręce Przewodniczącego Rady pismo mieszkańców wsi Jaroszewice Rychwałskie dot. drogi wojewódzkiej 443 Jarocin - Turek z sugestią przekazania do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi, gdzie często dochodzi do kolizji i wypadków. Pan Stefan Dziamara powiedział, że z niecierpliwością oczekiwał zorganizowania spotkania w sprawie problemów sektora paliwowo-energetycznego. Sygnały jakie docierają z KWB Konin oraz z Zespołu Elektrowni PAK, pozwalają stwierdzić, że trzy miesiące, które już straciliśmy są nie do odrobienia. Zdaniem radnego musi dojść do konkretnych rozmów w tej kwestii. Zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, że niepokojąca jest jego wypowiedź, że na skutek uzgodnień z Prezesem Kopalni dyskusje w tym temacie zostały odłożone na później. Problem jest skomplikowany. Wiadomo, że bliższe KGH (które ma ewentualnie zainwestować w Kopalnię i Elektrownię) będą interesy Lublina, z którym jest związany, niż Konina. Zdaniem pana Dziamary oczekiwanie na to, aż Prezes Kopalni podejmie decyzję nie jest właściwa. Dodał, że w Kopalni zapowiadane są zwolnienia grupowe. Natomiast Elektrownia traktowana jest bardzo „po macoszemu" przez Skarb Państwa. Sytuacja jest bardzo trudna. Zdaje sobie sprawę, że powiat nie ma wpływu na decyzje, jakie w kwestii kompleksu paliwowo-energetycznego zapadają. Trzeba jednak jednoznacznie wspierać decyzje korzystne dla naszego rejonu. Zdaniem pana Dziamary problemowy zespół powinien natychmiast rozpocząć prace i wymuszać lub podpowiadać pewne rozwiązania. Ponadto powiedział, że radni z Klubu SLD ubolewają, iż mieszkańcy chcący skontaktować się z panem Przewodniczącym mają kłopoty. Może warto określić dzień, w którym Przewodniczący Rady jest w Starostwie. „Złośliwi mówią, że być może trzeba jechać do Kramska", aby spotkać się z Przewodniczącym Rady. Ponadto powiedział, że dobrze się dzieje, że gminy chcą brać udział w zadaniach inwestycyjnych na drogach. W imieniu Klubu Radnych SLD postawił wniosek o rozważenie możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości ok. 2 mln zł. Byłyby to środki, które pozwoliłyby na zawarcie porozumień z gminami na zadania w drogownictwie.
  • Radna Grażyna Grabias-Winkler powiedziała, że częstość sesji oraz posiedzeń Komisji jest „bardzo skąpa". Minął pierwszy kwartał, a radni byli praktycznie „bezrobotni", ponieważ nie uczestniczyli w pracach Rady Powiatu, posiadają skąpe wiadomości, nie uczestniczą we wspólnym opracowywaniu materiałów na sesje. Zdaniem radnej „coś się popsuło". Zwróciła się z prośbą, aby na sprawę spojrzeć trochę poważniej. Radni pobierają wysokie diety i powinni przynajmniej być zorientowani w tym, co dzieje się w powiecie. Dodała, że czuje się trochę pominięta. Z relacji pana Starosty wie, co było. Za trzy miesiące ponownie dowie się, co było. I tak minie pierwszy rok kadencji. Za trzy miesiące będą wakacje i przerwa wakacyjna. Na dobrą sprawę zatem Rada spotka się cztery razy w roku. Zwróciła się z prośbą, aby radni mogli aktywnie uczestniczyć w pewnych pracach i mieli na pewne rzeczy wpływ. Ponadto przekazała w imieniu swoich wyborców sprawę bardzo ważną i pilną, a mianowicie prośbę o utwardzenie drogi między Lubstowem a Szkołą Podstawową w Lubstowie. Po jednej stronie tej drogi wybudowano pobocze i chodnik, natomiast po drugiej stronie zrobiony został duży rów. Było już kilka przypadków, kiedy dzieci wpadały do tego rowu. Poprosiła o pilną interwencję w tej kwestii. Przekazała także wniosek mieszkańców o naprawę drogi Mostki - Mąkolno - Kazubek. Powiedziała również, że ostatnio przejechała się po drogach, które zostały naprawione w ubiegłym roku. Okazuje się, że np. na drodze Kazubek - Mąkolno nie widać gdzie był remont, bo na drodze jest „dziura na dziurze". Być może w ramach gwarancji można by tę drogę naprawić, co powinno zostać pilnie wykonane.
  • Radny Krzysztof Tomczak poruszył problem dotyczący linii energetycznych wysokiego napięcia. Powiedział, że Sąd Najwyższy orzekł, że tam, gdzie są linie energetyczne powyżej 30 lat, koncerny energetyczne i państwowe sieci energetyczne nie maja obowiązku naprawiać szkód z tego tytułu. W związku z organizacją dwóch elektrowni na terenie naszego powiatu, powiat jest całkowicie „poprzecinany" liniami energetycznymi. Powiedział, że być może na terenie gminy Kazimierz Biskupi problemem zostanie rozwiązany, ponieważ nim się zajął. Koncerny energetyczne i państwowe sieci energetyczne wystąpiły o podwyższenie dwóch linii, które są poprowadzone przez Kazimierz Biskupi (20 metrów od bloków). Zgłosił więc wniosek, aby zwiększyć moc przesyłową tych linii z 200 tys. volt do 400 tys. volt. „Zwis" tych linii jest tak duży, że kombajny ledwie się pod nimi mieszczą. W wypadku niekorzystnej pogody, tj. większej jonizacji powietrza może dojść do „przeskoku" napięcia. Przy zwiększeniu napięcia, powstać może bardzo poważne zagrożenie. Niektóre linie energetyczne wymagają przebudowy, a nawet przeniesienia linii poza osiedla. Może stać się tak, że będziemy ponosić skutki uboczne. A zgodnie z najnowszymi ekspertyzami promieniowanie szkodliwe dla zdrowia wynosi nawet do 800 metrów od linii energetycznych. Żeby się za jakiś czas nie okazało, że nasze elektrownie nie będą funkcjonowały, a liniami energetycznymi przesyłany będzie prąd z elektrowni atomowych ze wschodu - co narazi naszych mieszkańców na ujemne skutki przesyłu energii. Dodał, że jest już uchwała Rady Gminy Kazimierz Biskupi w tej sprawie.
  •  Radny Andrzej Perkowski wnioskował, aby przyjrzeć się drodze Skulska Wieś - Buszkowo. Mieszkańcy wciąż zwracają uwagę, że w sprawie wymienionej drogi nic się nie robi. W podobnym stanie jest droga Skulska Wieś - Wilczogóra - z tym, że w ta sprawa jest już poruszana od roku. Rolnicy narzekają, że po zimie nie mogą przejechać drogą Skulska Wieś - Buszkowo. Wnioskował przynajmniej o cząstkowe naprawy na tej drodze.

Punkt 6

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok

        Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
         Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok", którą przedstawił radny Andrzej Operacz - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
        W dyskusji w tym temacie jako pierwszy głos zabrał radny Sławomir Chmieliński, który powiedział, że po dokładnym zapoznaniu się ze sprawozdaniem, stwierdzić może, że nie ma żadnych zastrzeżeń do tego materiału. Sytuacja na rynku pracy jest znana. Obecnie jest kłopot z zatrudnianiem pracowników w różnych dziedzinach. Z drugiej jednak strony powiedział, że (analizując statystyki) zgadza się, iż problem bezrobotnych jest drastyczny szczególnie dla kobiet i dla tych, którzy zawsze będą bezrobotni, ponieważ nie potrafią się znaleźć w żadnej sytuacji. Ale tak dzieje się na całym świecie. Jest grupa ludzi, którym trzeba pomagać w tym zakresie i nie wolno odsunąć ich od społeczeństwa. Zapytał jaka jest zależność pomiędzy liczbą bezrobotnych ogółem, a liczbą bezrobotnych, którzy deklarują aktywne podjęcie pracy? Powiedział, że jego zdaniem osoby bezrobotne, które jedynie chcą być objęte ubezpieczeniem i nie są zainteresowane podjęciem żadnej legalnej pracy powinny być oddzielnie sklasyfikowane. Wówczas obraz bezrobocia się zmieni. Dodał, że po raz kolejny już zwraca uwagę na niedoskonałości systemu ewidencji bezrobotnych. Obecny sposób ewidencji „ma się nijak" do aktualnej rzeczywistości.
             Następnie głos zabrał radny Antoni Kulczak zwracając się do przedmówcy powiedział, że kiedyś też zajmował się bezrobociem. Bez ironii mówi, że są osoby tak zmęczone życiem, przepite, schorowane, że nawet „nie ma sumienia" zaproponować im pracy. A oferty pracy są następujące: albo lekarz albo robotnik budowlany. Obecnie w Polsce trwa dyskusja na temat dużych miast i propozycji, jakie w nich można znaleźć. Okazuje się, że np. we Wrocławiu potrzeba najwięcej zwykłych robotników. Powiedział, że wielokrotnie już mówił „kogo nie boli, temu powoli", jak się pracuje, to się o tym nie wie. Każdy, kogo nie dotknęło bezrobocie, nie jest w stanie zrozumieć tego problemu. Uważa, że osób pracujących na czarno nie ma zbyt wiele. Zdaniem radnego są to pojedyncze przypadki. Wybór ofert jest taki, jaki jest. Gołym okiem widać, jak wygląda sytuacja w Polsce. Nie wini obecnego rządu, bo sytuacja w tym zakresie nie zmienia się praktycznie od 1989 r. Dopiero jak Europejski Urząd Statystyczny poinformował, że 1/5 dzieci jest głodna, że jest źle, to zaczęto o tych problemach mówić w radio i informować w gazetach. Teraz już jednak na ten temat nic się nie mówi. A cóż to jest za propozycja pracy za 900 czy 1000 zł brutto? Podał przypadek z Goliny, gdzie ktoś otrzymał ofertę pracy w okolicach Konina; po odliczeniu pieniędzy na bilet z wypłaty zostało mu 300 zł miesięcznie.
Zwracając się do pani Dyrektor Wiesławy Matusiak poprosił - w związku z tym, że on sam oraz kolega Tubacki i Stankiewicz są członkami Powiatowej Rady Zatrudnienia, która w tym momencie się odbywa - aby zostawić w Biurze Rady informację nt. prac społecznie użytecznych (wykaz gmin i ilość osób zatrudnionych w ramach tej formy).
Ponadto z prasy dowiedział się, że Konińska Izba Gospodarcza ma otrzymać z Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu 6 czy 7 lat 18,5 mln euro z przeznaczeniem na organizację klubów pracy i szkoleń dla bezrobotnych. Powiedział, że jest przeciwny organizowaniu szkoleń. Uważa, że szkolenie ma sens tylko wówczas, gdy jest z uprawdopodobnienia. Zapytał czy pani Matusiak posiada informacje na temat pieniędzy dla KIG.
         Radna Maria Jankowska powiedziała, że w sprawozdaniu podzielono osoby bezrobotne wg kryterium wieku. Z materiału wynika, że dla poszczególnych bezrobotnych przygotowywane są programy typu „Klucz do kariery" czy „Gotowi na sukces". Bezrobotnych do 24 roku życia jest ponad 4 tys. Pozostała grupa liczy ponad 10 tys. Najwięcej programów kieruje się jednak do bezrobotnych do 24 roku życia. Zapytała czy nie należałoby organizować więcej programów skierowanych do tej liczniejszej grupy bezrobotnych, tj. tych od 25 roku życia.
Ponownie głos zabrał radny Antoni Kulczak, który przypomniał, że kiedyś pan minister Hauser mówił o programie „50+". Niestety sam minister nie ruszył przez Polskę w poszukiwaniu etatu, bo jemu jako profesorowi etat się należał. Łatwo jest radzić tym, którzy pracują na etacie, aby bezrobotni zakładali działalność gospodarczą za 11 tys. zł, jakie proponuje Powiatowy Urząd Pracy.
         Radny Sławomir Chmieliński powiedział, że reprezentuje skrajne poglądy w stosunku do przedmówcy. Dodał, że nie twierdzi, iż jego wywody należy zaakceptować w całości. Prawda pewnie leży gdzieś pośrodku. Nie wolno przyjąć postawy, że nic nie można zrobić. Powiedział, że mógłby podać dziesiątki grup ludzi, którzy bardzo ciężko pracują na jego terenie i nie są ewidencjonowani. Gdyby była porządna ewidencja statystykę można by zmienić przynajmniej o 50%. Bezrobocie wynosi 6 - 7%. Reszta jest sztucznie naciągana. I są to, tak jak przedmówca mówił ludzie, którzy nie są w stanie pracować albo są zmęczeni lub nieporadni.
          Kolejno głos zabrała pani Wiesława Matusiak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Sławomira Chmielińskiego oraz uwag co do sposobu ewidencji bezrobotnych powiedziała, że również chciałaby, aby ewidencja bezrobotnych była o połowę niższa. Niestety ustawa jasno określa zasady funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Pracownik urzędu pracy nie może łamać prawa i odmówić rejestracji osobie bezrobotnej bądź podzielić osoby bezrobotne na te, które chcą pracować i te, które nie chcą pracować. Z zapisów ustawowych wynika, że osoba bezrobotna to osoba zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Każdy, kto rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy wypełnia stosowne oświadczenie. W myśl zasady każda osoba, która złoży to oświadczenie jest osobą chcącą pracować. Rzeczywistość jest pewnie trochę inna i z pewnością jest określona liczba osób bezrobotnych, które nie chcą pracować. Nie ma takiej statystyki, która pozwoliłaby odpowiedzieć na pytania dotyczące zależności między liczbą bezrobotnych ogółem, a liczbą bezrobotnych chcących pracować. Z zapisów ustawowych wynika, że każdy bezrobotny musi chcieć pracować.
Pani Matusiak przypomniała, że profesor Hausner, autor „Planu Hausnera", w myśl którego zakładano rozdzielenie połączenia ubezpieczenia zdrowotnego z faktem bycia bezrobotnym oraz zakładano rozdzielenie połączenia uzyskania wszelkiej pomocy społecznej od bycia bezrobotnym. Wówczas to się nie udało. Wiadomo, że część bezrobotnych przychodzi tylko po zaświadczenia. Taka sytuacja jest w całej Polsce. Realizowane przez PUP programy pozwalają „wyłapać" osoby bierne, te które nie chcą pracować.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Antoniego Kulczaka, powiedziała, że obraz bezrobotnego - pijaka jest niekorzystny, bo nie wszyscy bezrobotni są tacy.
    Radny Antoni Kulczak powiedział, że jego wypowiedź musiała zostać źle zrozumiana. Nigdy nie nazwałby osoby bezrobotnej „pijaczkiem". Mówiąc o bezrobotnych miał na myśli to, że są ludzie, którzy są zmęczeni życiem i po prostu nie nadają się do konkretnej pracy. Dodał, że do pewnego stopnia znajomości uznaje. Ale „nie ma się co czarować". Wystarczy rozejrzeć się po gminach i już wiadomo kto pracuje: „dzieci po dzieciach". Zdaniem radnego denerwujące jest to, że ktoś pracuje w „tym urzędzie", a jego dziecko w „tamtym urzędzie".
    Pani Wiesława Matusiak kontynuując swoją wypowiedź stwierdziła, że być może jej odbiór wypowiedzi pana Kulczaka był nieco inny. Rzeczywiście część osób długotrwale bezrobotnych jest zniechęcona, a nawet zdesperowana. Zadaniem urzędu właśnie jest zorganizowanie dla nich zajęć. Informacje na ten temat przedstawione zostały w złożonym sprawozdaniu.
Ponadto powiedziała, że w chwili obecnej trwa posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Nie udało się niestety zmienić tego terminu obrad. W dniu dzisiejszym dzielony jest limit na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Zapewniła, że przekaże do Biura Rady informację nt. prac społecznie użytecznych, uwzględniającą wykaz gmin i liczbę osób.
Jeśli chodzi o Konińską Izbę Gospodarczą, to pani Matusiak powiedziała, że uczestniczyła w otwarciu Ośrodka Kształcenia Europejskiego Funduszu Społecznego. Z posiadanych informacji wynika, że będą tam organizowane szkolenia nie tylko dla osób bezrobotnych, ale także dla bardzo dużej liczby mieszkańców, pracowników. Przypomniała, że w naszym regionie jest bezrobocie strukturalne, nieprzystosowane do wymogów rynku pracy. W ocenie pani Matusiak szkolenia są konieczne. Zwróciła uwagę na fakt, że po szkoleniach zatrudnienie kształtuje się w granicach ok. 50 %. A zatem szkolenia przynoszą swój efekt.
Odnosząc się do wypowiedzi radnej Marii Jankowskiej, pani Matusiak wyjaśniła, że korzystając z pieniędzy unijnych powiat często startuje w konkursach, których ramy są jasno określone dla poszczególnych kategorii. Dziś Rada Powiatu podejmie decyzję o przystąpieniu do dodatkowego konkursu, dzięki temu można pozyskać dodatkowe pieniądze. Wówczas pojawi się możliwość ich skierowania do innej grupy wiekowej.
    Wobec braku dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2006 rok". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 7

Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że „Informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
    Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca „Informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok", którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa i porządku za 2006 rok". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 8

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był również przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
    Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku", którą przedstawił radny Bogdan Kołodziejczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
     W dyskusji w tym temacie jako pierwszy głos zabrał radny Antoni Kulczak. Podał przeczytany w gazecie następującyprzykład: mężczyzna jadący rowerem bez dokumentów (prawo jazdy stracił wcześniej jadąc pod wpływem alkoholu) został zatrzymany przez Policję. W związku z tym, że wcześniej zabrano mu dokumenty, to objął go działaniem sąd dwudziestoczterogodzinny. Czy tak się rzeczywiście dzieje?
     Pan Waldemar Lewandowski - Komendant Miejski Policji Koninie powiedział, że jeżeli ktoś miał zabrane uprawnienia do prowadzenia określonej kategorii pojazdów, a je prowadzi, to popełnia przestępstwo. Niezastosowanie się do wyroku sądowego jest przestępstwem. Nie jest to prosta materia. Ilość spraw, jakie wymagają trybu przyspieszonego jest bardzo duża. Powiedział, że nie każdy sprawca włamania złapany na gorącym uczynku trafia do sądu dwudziestoczterogodzinnego. Jeżeli bowiem są okoliczności, które wskazują na to, że zatrzymany w przeszłości mógł popełnić inne włamania, to Policja nie kieruje sprawy do rozpatrzenia przez sąd w trybie przyspieszonym, tylko podejmuje czynności i załatwia ją w trybie normalnym.
       Radny Antoni Kulczak zapytał czy sprawa osoby jadącej rowerem, która popełniła jakieś przekroczenie, zostałaby skierowana do rozpatrzenia przez sąd w trybie przyspieszonym?
        Pan Waldemar Lewandowski odpowiedział, że nie.
        Radna Grażyna Grabias-Winkler zapytała jak powiat koniński jest przygotowany do działania sądów dwudziestoczterogodzinnych, czy jest dyżurujący prokurator, gdzie przebywają przestępcy?
       Radny Piotr Matyba zapytał czy radiowóz, który stoi od ponad miesiąca za Mostem Piłsudskiego, to jest to wynik awarii czy może swoistego rodzaju przypomnienie samorządowi o konieczności dofinansowania Policji w części zamienne czy wreszcie atrapa, która ma wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu, gdzie ludzie permanentnie przekraczają prędkość. Dodał, że ten radiowóz „przestał już działać na niego".
       Pan Waldemar Lewandowski powiedział, że największa ilość wypadków śmiertelnych w Koninie ma miejsce na przejściu przy ulicy Wojska Polskiego. Wymieniony radiowóz ma przede wszystkim pełnić funkcję prewencyjną. Dodał, że często we wspomnianym radiowozie znajduje się miernik prędkości. Statystyka jest taka, że w ciągu ok. dwóch godzin w wymienionym miejscu zatrzymywanych jest ok. 50 kierowców, którzy przekraczają prędkość o nie mniej niż 30km/h. Szczególnie o zmroku ograniczenie prędkości na ul. Warszawskiej przy zjeździe na Wojska Polskiego jest permanentnie łamane. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Niebezpiecznie jest również na Alejach 1-go Maja. Policja będzie podejmować każde działania, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie prędkości pojazdów. Policji nie chodzi o to, żeby wzmóc represje, ale o to, żeby było trochę bezpieczniej na drogach. Jeśli chodzi o dofinansowanie działań Policji, to pan Komendant podziękował za dotychczasową pomoc powiatu.
Jeśli chodzi o sądy dwudziestoczterogodzinne, to powiedział, że Policja nie ma w tej materii problemów. Izba Zatrzymań jest duża. Wszystkie zatrzymane osoby, które popełniają przestępstwo, zostają (po dokonaniu niezbędnych czynności) przekazane w celu przesłuchania do Prokuratury. Zdaniem pana Komendanta może się stać tak, że działanie prewencyjne będzie skuteczniejsze niż działania karne. Wyroki za drobne przestępstwa nie zapadają w latach, raczej w miesiącach. Szybkość działania być może zadecyduje o skuteczności. Dodał, że czasami trzy dni w areszcie policyjnym, to najwyższa kara, wyższa niż grzywna.
     Radny Stefan Dziamara powiedział, że w ostatnim czasie sporo działo się w polskich szkołach. Zapytał czym spowodowany jest wzrost przestępczości narkotykowej: większą skutecznością, bo wykrywalność jest bardzo duża czy może jakimś nowym zjawiskiem?
     Pan Waldemar Lewandowski powiedział, że jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, to odnotowano spadek. Natomiast jeśli chodzi o przestępczość narkotykową, to odnotowanie jej spadku byłoby raczej porażką dla Komendy Policji. W tej materii policjanci muszą wykazywać dużą aktywność. Większość przestępstw wykrywanych przez policjantów z Komendy Miejskiej to przestępstwa polegające na posiadaniu i handlu narkotykami, handlu szczególnie w ilościach detalicznych. Analizując statystki z dwóch miesięcy roku bieżącego, stwierdzić można, że dynamika ujawnionych przestępstw z omawianego zakresu jest jeszcze wyższa. Zażywanie, posiadanie narkotyków stało się pewna modą. Nie jest tak, że w szkołach handluje się narkotykami. Młodzież ma szeroki dostęp do narkotyków. Wystarczy jeden telefon, dwa smsy, żeby zorganizować narkotyki. Często osoba, która pali popularną trawkę staje się dealerem, ponieważ kupuje trochę więcej, odsprzedaje kolegom. Jest przyzwolenie na takie zachowania. Podając przykład ostatniej sprawy, powiedział, że syn siedział w zakładzie karnym, a mama rozkruszała extaze i wysyłała mu w listach. Palenie „trawki" stało się popularne, a zażywanie amfetaminy staje się normą. Pomimo działań prewencyjnych wszyscy mają na tym polu dużo do zrobienia. Jest mniej kradzieży, włamań i rozbojów. Mechanizm jest następujący: młodociani, często nieletni kradną w supermarkecie drobne nawet produkty, które później sprzedają, a zdobyte pieniądze wydają na narkotyki. Cena ekstaze to 2,5 - 4 zł. Narkotyk ten jest więc tańszy od piwa czy papierosów. Ilość przestępstw narkotykowych raczej będzie rosła. Dodał, że ostatnio policjanci z Rychwała zatrzymali sprawcę, który w Grodźcu posiadał 8 gram narkotyków. Oczywiście tłumaczył, że to na jego potrzeby. Nie zawsze można udowodnić, że ktoś taki handluje narkotykami. Nie jest zatem tak, że problem narkotyków nie dotyka małych miasteczek. W miejscowościach: Grodziec, Rychwał, Kleczew, Kazimierz, Wilczyn to zjawisko już ma miejsce.
        Radny Antoni Kulczak zapytał czy obowiązuje nadal przepis mówiący o możliwości posiadania narkotyku na własne potrzeby?
       Pan Waldemar Lewandowski wyjaśnił, że posiadanie narkotyków jest przestępstwem. Natomiast inna jest sankcja za posiadanie narkotyków, inna za handel narkotykami, a jeszcze inna za przemyt. Każdy zatem broni się, aby nie został mu postawiony zarzut handlu narkotykami. Handel narkotykami trzeba udowodnić. Zwrócił uwagę na fakt, że dyskutowany problem może dotknąć każdą rodzinę. A wśród osób, którym stawiano zarzuty, były dorosłe już dzieci jednego z policjantów. Podkreślił, że sprawa może dotknąć każdego i zapewnił, że nie ma taryfy ulgowej w tej materii.
       Radny Jan Krzysztof Tomczak zapytał ilu policjantów odeszło w ubiegłym roku z pracy z uwagi na niskie wynagrodzenia.
     Pan Komendant powiedział, że takich statystyk nikt nie prowadzi. W ubiegłym roku odeszło 22 pracowników na emeryturę. Łącznie przyjęto ok. 35 nowych policjantów. Na początku roku bieżącego na emeryturę odeszło 8 policjantów. Łącznie jest 8 wakatów. Obecnie zwalniany jest jeden policjant - wydaje się, że jest to sytuacja, że za te pieniądze nie bardzo chce mu się pracować. Jeżeli chodzi o nabór do policji z naszego terenu, to nie ma raczej problemów. Problem tkwi w tym, że nabór dla całego województwa prowadzi Komenda Wojewódzka Policji. Część osób z naszego terenu trafia do pracy w Poznaniu. Po przeszkoleniu policjanci piszą raporty, wówczas jest możliwość przeniesienia. Dodał, że w powiecie konińskim i kaliskim jeszcze nie ma problemów z naborem, natomiast jest już problem w Poznaniu.
     W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2006 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutowa przerwę w obradach.
 

Punkt 9

Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2006 roku

      Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że „Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2006 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
    Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2006 roku", którą przedstawił radny Andrzej Operacz - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń w dyskutowanej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2006 roku". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2006 roku

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2006 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
    Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2006 roku", którą przedstawił radny Andrzej Operacz - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
    W sprawie przedłożonego sprawozdania jako pierwszy głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który zgłosił uwagi dot:
1. § 4230 - zakup leków i materiałów medycznych. Zdaniem radnego kwota 33.524,01 zł na zakup leków jest zbyt niska, ponieważ biorąc pod uwagę 100 pensjonariuszy średnio wychodzi ok. 30 zł na leki dla pensjonariusza miesięcznie.
2. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Według radnego kwota przeznaczona na olej opałowy jest dość wysoka - 210 tys. zł. Zapytał jaka jest ogólna powierzchnia ośrodka i jaki jest koszt ogrzania 1 m2 ?
3. § 4300 - zakup usług pozostałych. Podobnie jak w poprzednim paragrafie kwota 22.303,32 zł wydaje się zbyt wysoka jak na usługi bankowe. Zapytał, czy w tej pozycji mieszczą się inne usługi; a jeżeli tak, to jakie?

       Odpowiedzi na pytania radnego Janusza Stankiewicza udzieliła pani Halina Wójcik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
I tak.:
Ad 1) Odnosząc się do pytania w zakresie środków zaplanowanych na leki wyjaśniła, że każdy mieszkaniec DPS w Ślesinie objęty jest powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Do czasu wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym obowiązek zakupu leków ciążył w 100 % na Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana w planie wydatków kwota 33.524,01 stanowi środki budżetowe angażowane do zakupu leków dla każdego mieszkańca. Łączny koszt zakupu leków (na podstawie wydatków ubiegłorocznych) wyniósł ok. 69 tys. zł. Na pozostałą kwotę składają się środki własne mieszkańców pochodzące z ich depozytów. Dodała, że zakup leków odbywa się w formie przetargowej.
Ad 2) Powierzchnia DPS w Ślesinie wynosi ponad 5.300 m2 powierzchni użytkowej. Są to dwa duże bloki, zespół żywieniowy, kotłownia, pralnia wentylatornia (pochłaniająca dość dużą ilość oleju opałowego). W roku 2007 w drodze przetargu wyłoniono dostawcę, któremu DPS zdecydowanie taniej będzie płacić za dostawę oleju opałowego niż w roku ubiegłym.
      Na zapytanie pani Wójcik, czy odpowiedź jest wystarczająca, radny Janusz Stankiewicz zaproponował, aby nie kontraktować ceny oleju opałowego w „cenach sztywnych", tylko w „cenach bazowych", ponieważ ceny oleju bardzo często się zmieniają.
Ad 3) W kwestii usług bankowych pani Halina Wójcik (§4300) wyjaśniła, że w części opisowej przedstawione zostały szczegółowo wydatki w tym zakresie. Są to usługi dotyczące obsługi sieci komputerowej, obsługi oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, usługi psychologiczne i usługi prawnicze. Poinformowała również, że w ramach obowiązujących standardów DPS zatrudnia psychologa na umowę cywilnoprawną. Koszty z tym związane są uwidocznione w wydatkach z tego paragrafu.
     Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że nie miał uwag do innych wydatków, lecz jedynie do bardzo wysokich kosztów usług bankowych.
    Pani Halina Wójcik poinformowała, że jeszcze raz zapozna się szczegółowo z tą pozycją wydatków i udzieli odpowiedzi na zadane pytanie. Dodała, że to Starostwo Powiatowe w Koninie zawierało umowę bankową i organizowało przetarg na usługi bankowe, a nie DPS; a więc DPS jest tylko stroną realizującą tę umowę.
    Radny Andrzej Perkowski zapytał, na jaki czas została zawarta umowa na dostawę oleju.
    Pani Halina Wójcik wyjaśniała, że DPS obowiązują umowy na cały rok.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2006" Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 11

Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Z informacja tą zapoznała się Komisja Spraw Społecznych. Poprosił więc Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej kwestii.
    Opinia Komisji Spraw Społecznych w dyskutowanej sprawie przedstawiona przez radnego Andrzeja Operacza - Wiceprzewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
    W dyskutowanej sprawie głos zabrała radna Maria Jankowska, która odnosząc się do danych zawartych w informacji (zamiar otwarcia 2-3 pokoi) zapytała czy będą to pokoje dla osób przebywających w tym miejscu dłuższy czas oraz czy jest taka potrzeba - a jeśli tak, to z czego ona wynika.
    Pan Tomasz Majewski - Kierownik ŚPS wyjaśnił, że zadanie to jest w sferze projektu. Planowane jest uruchomienie czterech miejsc stałego pobytu osób, które w trakcie swojej choroby mogłyby znaleźć schronienie. W ten sposób zapewniono by także opiekę terapeutyczną i psychiatryczną na pewien okres - maksymalnie jednak do roku. Osoby te, w czasie objawów swej choroby mają problemy głównie ze swoja rodziną, ze środowiskiem lokalnym, nie są one w stanie kontrolować swoich zachowań i poczynań. Stąd też wynika potrzeba uruchomienia kilku miejsc stałego pobytu. Realizacja tego projektu będzie zależeć oczywiście od pozyskania środków na ten cel. Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy jest 30 osób, natomiast 3 osoby oczekują na miejsce.
    W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie". Informacja ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 12

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2006

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2006" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc Wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej kwestii.
      Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie „Informacji o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2006" przedstawiona przez radnego Andrzeja Operacza - Wiceprzewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2006" . Informacja ta stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 13

Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2006 rok

     Przystępując do realizacji powyższego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2006 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej kwestii.
     Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w dyskutowanej sprawie przedstawiona przez radnego Antoniego Kulczaka - Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2006 rok". Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2006 roku

      Przystępując do realizacji powyższego punktu Przewodniczący Rady przypomniał, że „Informację z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2006 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
      Opinia Komisji Budżetowej w sprawie „Informacji z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2006 roku" przedstawiona przez radnego Wiesława Bednarka - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad powyższym zagadnieniem jako pierwszy głos zabrał radny Janusz Stankiewicz. Stwierdził, że w przedstawionej informacji, brakuje egzekucji z nieruchomości. Zapytał, czy osoba, o której mowa w informacji posiada jakąś nieruchomość, na której można by przeprowadzić egzekucję oraz w jakim okresie powstawała wymieniona wierzytelność? Zapytał również dlaczego Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tak długo wydawał materiały do dużych kwot, powodujących powstawanie zadłużenia? Nie uważał, by postanowienie komornika było jednoznaczne z umorzeniem wierzytelności. Sytuacja materialna może ulegać zmianie, egzekucja się nie przedawnia, można prowadzić ją przez 10 lat.
      Radny Stefan Dziamara - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że w sprawie, o którą pytał radny Janusz Stankiewicz, to on podejmował decyzję, będąc Starostą Konińskim w poprzedniej kadencji. Powiedział, że sobę, której umorzono wierzytelność zna osobiście. Jest to osoba, która „zeszła na złą drogę" i praktycznie nie ma żadnych możliwości, żeby odzyskać pieniądze.
       Pan Kazimierz Filipczak - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia robót do realizacji, a z tym się wiążą odpłatności. Ośrodek musi postępować zgodnie z obowiązującym prawem.
    Przewodniczący Rady po zamknięciu dyskusji nad powyższą sprawą stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2006 roku". Informacja ta stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Informacja o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Budżetowej w sprawie „Informacji o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok" przedstawiona przez radnego Wiesława Bednarka - Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok". Informacja ta stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 roku

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że w myśl artykułu 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów powiatowy rzecznik konsumentów zobowiązany jest do przedłożenia radzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wypełnił ustawowy wymóg i sprawozdanie takie przedłożył. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 roku wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
      Opinia Komisji w dyskutowanej sprawie przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka - Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
     W związku z brakiem pytań w omawianej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 roku pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami za.
    Uchwała nr VI/22/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2006 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
   Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc kolejno Przewodniczących wymienionych Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w przedmiotowej sprawie, przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Natomiast opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Antoniego Kulczaka - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
     W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Janusz Stankiewicz. Zapytał, jakie są różnice w opłatach dotychczas obowiązujących w stosunku do tych, proponowanych w projekcie uchwały.
     Starosta Koniński pan Stanisław Bielik wyjaśnił, że różnice w opłatach za usunięcie i parkowanie pojazdu są znaczące.
Dotychczas ciężar pojazdów był dzielony na trzy grupy i ceny wynosiły dla pojazdów:
-  do 3,5 tony  - 175 zł,
-  do 7,5 tony  - 460 zł,
- powyżej 16 ton - 700 zł,
Obecnie, po zebraniu ofert od firm zajmujących się holowaniem i parkowaniem pojazdów okazało się, że jedna z firm nie spełniała wymogów, ponieważ nie była w stanie holować pojazdów powyżej 3,5 ton. Pozostały dwie firmy tj. Zakład Usługowy Janiak z siedzibą w Starym Mieście oraz Zakład Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski z Kozarzewka. Wyjaśnił, że w głównej mierze to ta druga firma realizowała dotychczas zadania powiatu w zakresie holowania i parkowania pojazdów. Dodał, że firma ta ma kilku wspólników rozmieszczonych na terenie powiatu. Oferty w/w firm różnią się cenowo.
 
Wymienione firmy zaproponowały następujące ceny za usuwanie pojazdów:
-    do 3,5 tony: Zakład Usługowy Janiak - 244 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 366zł 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -    od 3,5 tony do 7,5 tony: Zakład Usługowy Janiak - 427 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 1830 zł,
-    od 7,5 tony do 16 ton: Zakład Usługowy Janiak - 854 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 2440 zł,
-    powyżej 16 ton: Zakład Usługowy Janiak - 2196 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 2806 zł.
                                                                                                                                                                                                               
     Pan Starosta poinformował również, że Zarząd Powiatu, po wyjaśnieniach w/w firm w sprawie wysokości stawek, przedstawił do zaopiniowania w tej kwestii propozycję projektu uchwały Komisjom Rady Powiatu. Opinie Komisji były pozytywne.
Dodał, że nie wszystkie pojazdy holowane są na zlecenie powiatu, niektóre holowane (np. z wypadku) są na zlecenie policji. Stawki za holowanie pojazdów policja ustaliła w formie przetargu. Ich wysokość jest tożsama ze stawkami, jakie zaproponowały w/w firmy. Zachodzi pytanie, czy firmy, o których mowa po podjęciu uchwały przez Radę, zechcą wyrazić zgodę na świadczenie tychże usług.
W kwestii stawek za parkowanie pojazdów pan Starosta wyjaśnił, że dotychczas obowiązujące stawki za parkowanie pojazdów wynosiły:
-    do 3,5 tony - 12 zł/dobę,
-    od 3,5 do 7,5 tony - 35 zł,
-    powyżej 16 ton - 45 zł.
Natomiast według obecnej propozycji w/w zakładów wynoszą one:
-    do 3,5 tony: Zakład Usługowy Janiak - 18,30 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 24,40 zł,
-    od 3,5 tony do 7,5 tony: Zakład Usługowy Janiak - 24,40 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 30,50 zł,
-    od 7,5 tony do 16 ton: Zakład Usługowy Janiak - 36,60 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 36,60 zł,
-    powyżej 16 ton: Zakład Usługowy Janiak - 48,80 zł, Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Zbyszek Berezowski - 48,80 zł.

      Wobec braku dalszych pytań w omawianej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
        głosów za   - 23
        głosów przeciwnych  - 0
        głosów wstrzymujących się  - 1.

     Uchwała nr VI/23/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Budżetowej w dyskutowanej sprawie przedstawiona przez radnego Wiesława Bednarka - Przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
      Wobec braku pytań w omawianej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami za.
      Uchwała nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku

     Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy radni otrzymali. Debatowała nad nim Komisja Budżetowa. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej kwestii.
        Opinia Komisji Budżetowej w dyskutowanej sprawie przedstawiona przez radnego Wiesława Bednarka - Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
       W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami za.
     Uchwała nr VI/25/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

       Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc Wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
      Opinia Komisji Spraw Społecznych w dyskutowanej sprawie przedstawiona przez radnego Andrzeja Operacza - Wiceprzewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
       Wobec braku pytań w omawianej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami za.
     Uchwała nr VI/26/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok

        Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
       W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu, który w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
- zwiększeniu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji celowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w dziale 700 kwotę 39.832 zł zwiększa się o kwotę 1.214 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi przed rokiem 1999,
- zwiększeniu dochodów budżetu powiatu z tytułu zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego dotacji w ramach zadań zleconych administracji rządowej w dziale 020 - leśnictwo, rozdz. 02001, § 2110 o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu.
      Odnosząc się do pytania zadanego przez radnego Janusza Stankiewicza w punkcie 10 porządku obrad, dotyczącego kosztów obsługi bankowej pan Skarbnik wyjaśnił, że koszt obsługi bankowej wiąże się z comiesięczną opłatą prowadzenia rachunku. Dom Pomocy Społecznej prowadzi cztery rachunki. Miesięcznie prowadzenie jednego rachunku kosztuje 75 zł. W skali roku prowadzenie czterech rachunków wiąże się z kosztami rzędu 3.600 zł.
     Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
      W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawki jednogłośnie, tj. 23 głosami za.
      Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. w jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami za.
      Uchwała nr VI/27/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Punkt 22

Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego wszyscy radni otrzymali na początku dzisiejszych obrad. Dodał, że projekt ten dotyczy złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu.
     W związku z brakiem pytań w przedmiotowej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
        głosów za   - 22
        głosów przeciwnych - 1
        głosów wstrzymujących się - 0.

        Uchwała nr VI/28/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Punkt 23

Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego wszyscy radni otrzymali na początku dzisiejszych obrad. Dodał, że projekt ten dotyczy złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu.
     W związku z brakiem pytań w przedmiotowej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
        głosów za  - 22
        głosów przeciwnych  - 1
        głosów wstrzymujących się - 0.

     Uchwała nr VI/29/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
Radny Stefan Dziamara wyjaśnił, że mając wiele wykładni konstytucjonalistów i ludzi prawa, zagłosował przeciwko podjęciu dwóch ostatnich uchwał, ponieważ stara się nie głosować za „bublami prawnymi".

Punkt 24

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi na sukces"

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi na sukces" wszyscy radni otrzymali na początku dzisiejszych obrad. W związku z tym, że projekt uchwały został włączony do dzisiejszych obrad, opinia Komisji nie została w tej kwestii wypracowana. Uzasadnienie podjęcia uchwały zostało dołączone do projektu oraz przedstawił je pan Starosta, argumentując włączenie tej sprawy do porządku dzisiejszych obrad.
     W związku z brakiem pytań w przedmiotowej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi na sukces" pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami za.
    Uchwała nr VI/30/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Gotowi na sukces" stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Punkt 25

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Jak nie teraz, to kiedy?"

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Jak nie teraz, to kiedy?" wszyscy radni otrzymali na początku dzisiejszych obrad. Uzasadnienie podjęcia uchwały zostało dołączone do projektu oraz - podobnie jak w poprzednim przypadku - przedstawił je pan Starosta, argumentując włączenie tej sprawy do porządku dzisiejszych obrad.
    W związku z brakiem pytań w przedmiotowej kwestii Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Jak nie teraz, to kiedy?" pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami za.
    Uchwała nr VI/31/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Jak nie teraz, to kiedy?" stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Punkt 26

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

      Jako pierwszy w tym punkcie porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który odniósł się do interpelacji i pytań skierowanych pod jego adresem. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Janusza Stankiewicza powiedział, że w niczym nie naruszył postanowień ustawy o samorządzie powiatowym, która przewiduje, że rada powiatu obraduje nie mniej niż cztery razy w roku. Po drugie aktywność radnego może przejawiać się nie tylko na forum sesji, ale również w inny sposób wyszczególniony w aktach prawnych. Po trzecie gdyby zaistniały okoliczności, które powodowałyby konieczność wcześniejszego zwołania sesji, wówczas istnieje taki tryb, w którym grupa radnych może wnioskować o zwołanie sesji w terminie innym, niż przewidzianym przez Przewodniczącego Rady. Ponadto przypomniał, że kiedy raz zwołał sesję o dzień wcześniej niż przewidywany termin (w związku z potrzebą wykorzystanie dużych środków z PFRON), wówczas został posądzony o zbyt wczesne zwołanie sesji. Podkreślił, że nie może być mowy o złej woli. Często zdarza się różna ocena tej samej sytuacji.
Dodał, że w tym samym tonie była interpelacja radnej Grażyny Grabias-Winkler. Przewodniczący Rady powiedział, że akurat w przypadku pani radnej powodem zaprezentowanej oceny sytuacji mogło być to (choć nie chciałby niczego wmawiać), że zgłosiła akces do pracy w jednej komisji, kiedy inni radni należą do dwóch komisji. Częstotliwość prac pewnie jest większa w przypadku, gdy jest się członkiem dwóch komisji. Jeśli chodzi o sprawę dyżurów, o czym mówił radny Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady powiedział, że rzeczywiście do dnia dzisiejszego nie podał stałego terminu dyżurów. Jednak nigdy nie było tak, że dla tych osób, które chciały się z nim skontaktować, nie był dostępny. Dotychczas był jeden interesant, który chciał zobaczyć się osobiście z Przewodniczącym Rady. Być może umówienie się na konkretny termin jest wygodniejsze niż pora stałego dyżuru. Jeśli jednak jest takie oczekiwanie, to powiedział, że termin stałego dyżuru wyznaczy. Praca zawodowa nie jest wytłumaczeniem w tej sytuacji. Ale często bywa tak, że nie ma pełnej obsady kadrowej i sam musi w to miejsce podejmować pracę. Jeśli taka forma będzie wygodniejsza, to zobowiązał się, że termin dyżuru ustali.
Odnosząc się do uwagi radnego Stefana Dziamary dotyczącej niepodejmowania działań w sprawie kompleksu paliwowo-energetycznego, Przewodniczący Rady powiedział, że nie było szerszej informacji na ten temat w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu, przedstawionym przez pana Stanisława Bielika. W jednym ze spotkań w sprawie kompleksu paliwowo-energetycznego uczestniczyła pani Małgorzata Waszak, która wkrótce po nim przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Być może właśnie dlatego nie było szczegółowych informacji w sprawozdaniu przedstawionym przez pana Starostę. Przekazał, że narada w sprawie kompleksu paliwowo-energetycznego odbyła się w Tuliszkowie 19 lutego 2007 roku, w której uczestniczył właśnie wraz z panią Wicestarostą. W tej naradzie uczestniczyli między innymi z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin" pan Michał Smorąg, z Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów" pan Mariusz Orlikowski, z ZE Pątnów-Adamów-Konin pan Włodzimierz Bas, a także pan Marek Waszkowiak - Senator RP oraz pan Wojciech Jankowiak - Marszałek Sejmiku. Wnioski z narady miały zostać jej uczestnikom przesłane. Dotychczas jednak jeszcze ich nie otrzymał. W trakcie dyskusji wyartykułowano, że w ramach programu strategicznego dla Województwa Wielkopolskiego, że koniński okręg przemysłowy w strategii województwa jest zaledwie tylko identyfikowalny w perspektywie do 2040 r. W tej sprawie nie ma również żadnych rozwiązań alternatywnych. Identyfikowalność sprowadza się po prostu do tego, że fakt wyeksploatowania się złóż węgla powinien być poprzedzony wcześniejszą transformacją aktywności gospodarczej ludzi naszego regionu. Na razie takiego programu dla Wielkopolski nie ma. Jeden z wniosków sprowadzał się właśnie do tego, aby taką ofertę transformacji aktywności przeprowadzić. W spotkaniu uczestniczyła również Kurator Wielkopolski pani Lucyna Białk-Cieślak. Ustalono, że ma nastąpić przygotowanie i wprowadzenie do zadań oświaty tejże oferty. Pewna część wniosków została skierowana do Wojewody Wielkopolskiego oraz do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dodał, że w chwili obecnej Kopalnia Węgla Brunatnego ma kłopoty z uzyskaniem tzw. decyzji środowiskowych, których wydanie może skutkować rozwojem Kopalni na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - jest to sprawa odkrywki w Tomisławicach. Przewodniczący Rady powiedział, że rozmawiał na ten temat z panem Starostą, który podjął temat w ramach współpracy z samorządem Konina. Problemem tym w Urzędzie Miasta Konina ma zająć się pan Jarecki. Poinformował również, że podczas spotkania zgłosił wniosek, aby tego typu debatami obejmować szersze grupy działające gospodarczo i politycznie na terenie regionu - ponieważ nigdy nie jest tak, że władza należy do jednego ugrupowania na danym terenie.
Jeśli chodzi o sugestię radnego Janusza Stankiewicza dot. odbycia sesji w cyklu dwudniowym, to Przewodniczący Rady powiedział, że jest szansa, że porządek obrad dzisiejszej sesji zostanie właśnie w dniu dzisiejszym wyczerpany.
      Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu.
      Pan Stanisław Bielik Starosta Koniński odnosząc się do interpelacji radnego Stefana Dziamary w zakresie drogownictwa powiedział, że ostatnio był na ulicach Milewo i Konińskiej na terenie gminy Rychwał. W uzgodnieniu z Burmistrzem Rychwała wymienione przez radnego zagadnienia będą wspólnie podejmowane. Bardziej skomplikowana jest sprawa remontu drogi na odcinku Rychwał - Grochowy - Siąszyce. Jest to długi odcinek drogi, niestety w nienajlepszym stanie. Wykonane zostanie na nim to, co można zrobić w ramach remontu bieżącego czyli popularnego łatania dziur. Droga wymaga kompleksowego remontu. Żeby zrealizować tego typu zadanie potrzebne są środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o sprawę Strugi Zarzewskiej, to pan Starosta wyjaśnił, że olbrzymim problemem naszego powiatu od wielu lat są główne cieki wodne. Tego typu cieki jak Struga Zarzewska podlegają Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Gospodarki Wodnej. To właśnie ta instytucja powinna dokonywać czyszczenia rowów. Niestety środki, jakie posiada koniński oddział WZMiGW są niewystarczające, dlatego właśnie prace w tym zakresie są wykonywane w minimalnym stopniu. Jutro odbędzie się spotkanie na temat między innymi prac na ciekach wodnych. Wspomniany ciek nie jest jedynym, który wymaga udrożnienia. Z pewnością problem ten zostanie jutro podjęty. Niestety nie może składać w tej sprawie zbyt wielu obietnic.
Odnosząc się do problemów związanych z kompleksem paliwowo-energetycznym, pan Starosta powiedział, że nie może zgodzić się z wypowiedzią, że 3 miesiące zostały stracone. Dodał, że sam pan Dziamara powiedział, że podjętych w tym zakresie decyzji powiat zmienić nie może. Decyzje będą zapadać nawet nie w Elektrowni czy Kopalni, ale na szczeblu rządowym. Zapewnił, że o problemie nie zapomniał. Spotkanie musi zostać odpowiednio przygotowane, żeby ewentualnie przyniosło efekt. Można robić co tydzień spotkania, posiedzenia zespołu itd., ale jakie będą tego efekty? A efekty są najważniejsze. Jeśli o efekty chodzi, to pan Wiceprzewodniczący ma doświadczenie w tej kwestii z poprzedniej kadencji.
Odnosząc się do problemów z zakresu drogownictwa przedstawionych przez panią Grażynę Grabias-Winkler, pan Starosta powiedział, że powiat jest zobowiązany tę drogę zrobić, ponieważ gmina Sompolno wykonała we własnym zakresie chodnik na całej jej długości. Pan Starosta powiedział, że w roku bieżącym zadanie to trzeba będzie dokończyć. Oczywiście wszystko zależy od ilości środków. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania z Burmistrzem Sompolna i w konsekwencji wspólne działania zostaną podjęte.
Pan Starosta powiedział, że na interpelację radnego Jana Krzysztofa Tomczaka dot. problemów związanych z liniami energetycznymi wysokiego napięcia odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.
Pan Starosta poprosił, aby na pozostałe pytania z zakresu drogownictwa odpowiedzi udzielił pan Antoni Bąk z Zarządu Dróg Powiatowych.
     Pan Antoni Bąk odpowiadając na interpelację radnej Grażyny Grabias-Winkler powiedział że dotyczy ona dwóch dróg: Mostki - Mąkolno oraz Biele - Nowa Wieś - Kazubek. Na drodze Mostki - Mąkolno w ubiegłym roku wykonano remonty bieżące. Tego typu prace nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Nikt nie zagwarantuje, że obok załatanej dziury nie powstanie nowa dziura. Na wymienionej drodze są ubytki, które będą usunięte. Dodał, że od dwóch tygodni na drogach powiatowych są usuwane ubytki. Na tychże drogach pracują dwa przedsiębiorstwa: jedno po stronie północnej, drugie po stronie południowej powiatu. Natomiast na drodze Biele - Nowa Wieś - Kazubek w ubiegłym roku wykonano 1.200 metrów nakładki bitumicznej, z tym że w trzech najgorszych odcinkach. I w tym miejscu droga jest dobra. Tragiczna jest sytuacja na odcinku Nowa Wieś - Kazubek, a w szczególności przy granicy powiatu konińskiego i kolskiego. Żadne łatanie dziur systemem remontowym w tym miejscu nic nie da. Problemu nie rozwiąże nic innego jak położenie nakładki bitumicznej. Tak jak mówił pan Starosta będzie spotkanie z Burmistrzem Sompolna w sprawie prac w drogownictwie. Wszystko jednak zależy od nakładów finansowych.
Odpowiadając na interpelację radnego Andrzeja Perkowskiego, pan Bąk powiedział, że droga Skulska Wieś - Buszkowo jest przedmiotem rozmów z Wójtem Skulska. W tym przypadku także wszystko zależy od środków finansowych. Na drogę Skulska Wieś - Wilczogóra w trakcie przygotowywania jest dokumentacja, po czy zadanie będzie zgłoszone do realizacji w ramach środków unijnych.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Stefana Dziamary w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w Jaroszewiczach Rychwalskich, pan Bąk poinformował, że dwa tygodnie temu wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawiając sytuację na wymienionej drodze oraz argumenty, przemawiające za przebudową drogi. Ze sprawą zapoznany został również Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
       Radny Stefan Dziamara powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi w sprawie wniosku o zaciągnięcie kredytu na prace w drogownictwie.
    Pan Starosta powiedział, że trudno się tak jednoznacznie odnieść do tej sprawy. Problem wymaga głębszego rozważenia. Stanie się on przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. Pan Starosta powiedział, że dziś na ten temat nie chciałby się wypowiadać.
        Radny Stefan Dziamara zapytał czy wniosek w powyższej sprawie ma zostać złożony na piśmie czy wystarczy, że dzisiaj został przedstawiony.
        Pan Starosta powiedział, że wystarczy, że dzisiaj został złożony.
       Radny Stefan Dziamara wrócił do problemów w kompleksie paliwowo-energetycznym. Zapewnił, że zdaje sobie sprawę, że możliwości powiatu są raczej ograniczone. Martwi go jednak to, że to powiat turecki zorganizował spotkanie, a nie powiat koniński. A przecież sprawa dotyczy przede wszystkim naszego powiatu. „My powinniśmy zabiegać o to, żeby wspierać naszych przedsiębiorców i pokazywać swoją aktywność", żeby Kopalnia i Elektrownia miała w nas określone wsparcie. Nie domaga się powołania zespołu, ponieważ ma swoją świadomość.
      Przewodniczący Rady wyjaśnił, że organizatorem spotkania w Tuliszkowie byli radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Punkt 27

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował o IX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 13-15 kwietnia. Przekazał, że szczegółowa informacja na ten temat znajduje się w Biurze Rady.
Ponadto przekazał, że Rady Powiatu wpłynęło pismo pani Urszuli Rybińskiej - radnej Powiatu Kieleckiego I i II kadencji, która zwraca się do radnych z prośbą o wsparcie leczenia 7-letniej córki. Szczegółowa informacja w tej sprawie znajduje się również w Biurze Rady. Gdyby była taka wola, to zainteresowani mogą wpisać się na listę ofiarodawców, a pieniądze zostaną przesłane na wskazane konto.
Następnie poinformował, że 4 kwietnia br. rozpoczynają się prace wszystkich Komisji Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 rok". Dodał, że przedmiotowe sprawozdanie w dniu dzisiejszym pan Starosta przedłożył Radzie Powiatu. Do sprawozdania dołączono zawiadomienia o posiedzeniach poszczególnych Komisji.
Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym radny składa oświadczenie majątkowe co roku do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Do oświadczenia należy dołączyć kopię swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.
    Kolejno głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że jego interpelacja była daleka od tego, aby pana Przewodniczącego posądzać o łamanie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Pytanie o częstotliwość sesji zadane było w kontekście planu pracy Rady Powiatu, który został ustalony miesięcznie. Plany pracy Komisji ustalono kwartalnie i wszystko jest w porządku. Ale jeśli ustalono przyjmowanie sprawozdań przez Radę w lutym, to należy się starać, aby w zaplanowany sposób realizować zadania. Ponadto powiedział, że jest radnym drugą kadencję i w poprzedniej kadencji był niepisany zwyczaj, że sesje odbywały się co miesiąc. Pewnie dlatego plan pracy na rok bieżący został analogicznie opracowany. Jeśli Rada miałaby się spotykać raz w kwartale, to zapewnił, że będzie pierwszym, który nakłaniał będzie swoich kolegów o modyfikację uchwały w sprawie diet dla radnych. W dietach znaczną część zajmują zwroty kosztów podróży. Skoro Rada będzie rzadko obradować, to trzeba będzie zmodyfikować wypłacanie diet; być może w taki sposób, że jeżeli będzie sesja to radni będą mieli wypłacone diety, a jeśli nie, to dieta nie zostanie wypłacona. Zdaniem radnego rzadkie spotykanie się Rady na sesjach jest osłabianiem roli radnego.
    Radny Andrzej Perkowski poparł wypowiedź przedmówcy w zakresie wysokości diet. Dla porównania podał przykład, że radny otrzymuje dietę w wysokości 1.200 zł - 1.500 zł, a pracownicy cały miesiąc pracują za 800 zł. Radni muszą pracować; w zaplanowanych terminach powinny odbywać się posiedzenia Komisji i sesje Rady.
    Przewodniczący Rady przypomniał, że powiedział, iż w ustawie o samorządzie powiatowym zapisano, że Rada obraduje co najmniej raz na kwartał, a więc 4 razy w roku - co oczywiście nie jest prognozą. Faktem jest, że w odniesieniu od normalnego rytmu minęły trzy tygodnie. To nie jest zapowiedź jakiejś praktyki, która ma być realizowana w ten sposób. Dodał, że przedstawione stwierdzenia weźmie pod uwagę. Motywacja jednej i drugiej strony była czytelna. Jednocześnie odnosi wrażenie, że chwilami jest to kruszenie kopii o nic.
    Radny Jan Krzysztof Tomczak powiedział, że nie chciałby krytykować swoich kolegów. W pierwszym kwartale br. odbyły się dwie sesje oraz uczestniczył w trzech posiedzeniach Komisji. Zdaniem mówcy nie można dyskredytować funkcji radnego powiatu, ponieważ praca radnego nie polega jedynie na uczestnictwie w sesji. Dodał, że w ostatnim kwartale był pięć razy w Warszawie w sprawach dotyczących sprawowania mandatu radnego, a rachunek za telefon płaci 350zł. Rada może obniżyć dietę np. do wysokości 500 zł, ale wówczas nie będzie go stać na wykonywanie mandatu radnego w takim zakresie, jak w chwili obecnej. Wie, że wśród radnych są bardzo bogaci przedsiębiorcy, którzy mogą sobie na pewne sprawy pozwolić. Jeżeli spotkań Rady i Komisji było kilka, to nie można mówić, że Rada spotkała się raz w kwartale.
    Kolejno głos zabrał pan Starosta, który powiedział, że jest daleki od pouczania Rady. Jednak Kierownictwo Starostwa ma wpływ na uzgadnianie z Przewodniczącym Rady terminu sesji oraz porządku obrad. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby nie organizować sesji, tylko dlatego, żeby była określona jej częstotliwość. Powiedział, że uczestniczył w podsumowaniu roku 2006 w powiecie kaliskim, gdzie Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego poinformował, że tamtejsza Rada w roku ubiegłym obradowała w sześć razy. Rada Powiatu Konińskiego w ubiegłym roku obradowała ponad dziesięć razy. Jeżeli radni uważają, że sesję należy robić co miesiąc, tylko dlatego żeby robić, to tak będzie. Kierownictwu Starostwa, to nie przeszkadza, bo jest w urzędzie codziennie. W tej chwili mija 3,5 godziny obrad - to chyba nie są zbyt długie obrady. Dziś porządek obrad był obszerny, ponieważ sprawozdań było dużo. Z doświadczeń pana Starosty wynika, że praca radnego, tak jak i członka Zarządu nie odbywa się jedynie na sesjach Rady. Zarząd obraduje kilka razy pomiędzy poszczególnymi sesjami. Należy przede wszystkim tak pracować, aby rozwiązywać problemy, a nie jedynie wykazywać się aktywnością w ilości odbytych posiedzeń, spotkań. Dodał, że nie chce tego problemu rozstrzygać, pozostawiając sprawę panu Przewodniczącemu. Sesja powinna odbywać się nie po to, żeby się odbyła, ale po to, żeby rozwiązywać problemy. Jeżeli można to zrobić na jednej sesji mniej, to chyba dobrze, bo po co sobie zajmować niepotrzebnie wzajemnie czas. Większość radnych ma przecież jeszcze inne swoje obowiązki. Podziękował za dobrą frekwencję podczas sesji Rady i posiedzeń Komisji.
     Radny Antoni Kulczak powiedział, że „uderzenie jest z grubej rury", bo temat jest chwytliwy. Przypominając rządy poprzedniej kadencji powiedział, że podobnych sytuacji nikt nie negował. Rzeczywiście, jeżeli został uchwalony plan pracy Rady, to należy się go trzymać. W tym roku były już dwie sesje, a w tamtym roku, po wyborach były cztery sesje. Komisje również obradowały. Dodał, że denerwuje go obłuda. W ubiegłych latach w styczniu nie było sesji.
       Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zakończenie dyskusji w tym temacie.
 

Punkt 28

Zamknięcie obrad

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-08-23 13:37:14)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-08-23 13:41:32)
Lista wiadomości