logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXXVI/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 grudnia 2013 roku
Protokół nr XXXVI/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 grudnia 2013 roku
 
 
XXXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 27 grudnia 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1530.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że 3 stycznia 2014 r. będzie ostatnim dniem pracy pana Zbigniewa Winczewskiego na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Podjął on bowiem decyzje o przejściu na zasłużoną emeryturę. Zaznaczył, że taka decyzja jest szczególną w życiu każdego człowieka i z pewnością została ona odpowiednio przez pana dyrektora przemyślana. Podkreślił, że pan Zbigniew Winczewski w trakcie swojej kariery zawodowej wiele uczynił zarówno dla Zarządu Dróg Powiatowych jak i dla całego powiatu konińskiego. Dał się on poznać jako świetny menager i samorządowiec, jako osoba komunikatywna oraz otwarta na współpracę z radnymi należącymi zarówno do koalicji jak i opozycji. Następnie przewodniczący rady podziękował panu Winczewskiemu za wkład oraz zaangażowanie w realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu konińskiego. Złożył mu życzenia sukcesów w życiu samorządowym oraz rodzinnym, a także spokoju, optymizmu i nieustającego uśmiechu na twarzy.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta konińska w imieniu własnym, zarządu powiatu oraz wszystkich obecnych i nieobecnych na sesji podziękowała panu Zbigniewowi Winczewskiego za jego pracę. Poinformowała, że kariera zawodowa pana Zbigniewa Winczewskiego rozpoczęła się 1 czerwca 1869 r., kiedy to zaczął staż w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych w Warszawie. Pracował on również w Kopalni Węgla Brunatnego. Był zastępcą dyrektora Zakładu Zaopatrzenia i Usług przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Koninie. Pełnił funkcję dyrektora w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec. Pełnił również funkcję Wiceprezydenta Miasta Konina, a także dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Zatrudniony był także w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych, która przekształcona została w NFZ. Pełnił wówczas obowiązki dyrektora tej instytucji. Pan Zbigniew Winczewski był również członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Następnie rozpoczął prace na stanowisku dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie. Starosta zaznaczyła, że funkcji i stanowisk, które pełnił pan Winczewski było więcej. Świadczą one o dużym zróżnicowaniu kariery zawodowej pana dyrektora.
Poinformowała, że pan Winczewski pełniąc funkcję Wiceprezydenta Miasta Konina bezpośrednio nadzorował szkolnictwo, oświatę, sport i kulturę. Zajmował się pomocą społeczną. Aktywnie uczestniczył w pracach związanych z rozwojem Konina i rewitalizacją „Konińskiej Starówki". Był także inicjatorem utworzenia Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Koninie. Pełniąc funkcję dyrektora szpitala przyczynił się do poprawy kondycji finansowej tej placówki. Jako Wicemarszałek Województwa pełnił nadzór nad edukacją, sportem, kulturą, zdrowiem, infrastrukturą, transportem publicznym, ekologią i ochroną środowiska. Sprostanie powyższym wyzwaniom wymagało olbrzymiej wiedzy. Pan dyrektor przez wiele lat uczestniczył także w plenerach malarskich organizowanych przez powiat koniński.
Pani starosta podziękowała panu Zbigniewowi Winczewskiemu za pracę zawodową, a także społeczną na rzecz regionu, powiatu konińskiego, byłego Województwa Konińskiego i całej Wielkopolski.
 
Kolejno nastąpiło wręczenie panu Zbigniewowi Winczewskiemu kwiatów oraz upominków.
 
Pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych podziękował osobom, dzięki którym przeżył najdłuższy i najpiękniejszy okres w swoim życiu. Dodał, że jest to czas, w którym dochodzi się do pewnego etapu, kiedy to należy ustąpić miejsca młodszym. Stwierdził, że czas jesieni życia postara się wykorzystać dla dobra miasta Konina oraz powiatu konińskiego. Podkreślił, że w razie potrzeby jest on do dyspozycji, chętnie podejmie dyskusję i postara się w miarę możliwości pomóc.
Nadmienił, że decyzje o przejściu na emeryturę podjął „po sygnale ubiegłorocznym, które dało mu życie".
Dodał, że podejmowane dyskusje i wymiana poglądów stanowiły podstawy do wielu przemyśleń. Podkreślił, że na różne pytania oraz zarzuty starał się odpowiadać nie tylko z punktu widzenia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, ale również, jako społecznik działający na rzecz mieszkańców. Dodał, że pełnił funkcje radnego gminy, miasta, województwa, był także członkiem organów wykonawczych jednak z uwagi na miejsce zamieszkania nie mógł pełnić funkcji radnego powiatowego. Rozumie, że radni mają często różne dylematy dotyczące realizowanych zadań. Uważa jednak, że interes społeczny małej ojczyzny, jaką jest powiat koniński jest priorytetem w podejmowanych działaniach. Podziękował, za to, że pani starosta i jej poprzednicy pozwolili mu majątek, który posiada powiat posiada w formie Zarządu Dróg Powiatowych odbudować, aby stanowił on taką wartość jaką obecnie stanowi. Zaznaczył, że nie ma on na myśli jedynie wartości majątkowej, ale także sprzęt, ludzi oraz doświadczenie, czyli to wszystko, czym pracuje się na rzecz infrastruktury powiatowej. Na zakończenie jeszcze raz podziękował oraz złożył życzenia noworoczne.
 
Przewodniczący rady ponownie podziękował panu Zbigniewowi Winczewskiemu. Zauważył, że miasto Konin posiada prawa powiatu, zatem pan dyrektor jest radnym zarówno miejskim jak i powiatowym.
 
Pan Zbigniew Winczewski stwierdził, że wszyscy doskonale zdają sobie sprawę
z tego, czym jest miasto na prawach powiatu. Dodał, iż należy dążyć do uzyskania przejrzystej sytuacji tj. do tego, aby drogi powiatowe, były drogami powiatowymi, a drogi gminne były drogami gminnymi i aby na jedne i drugie zagwarantowane były odpowiednie środki.
 
Radna Halina Lenartowicz podziękowała panu dyrektorowi Zbigniewowi Winczewskiemu za wszystkie dokonania, natomiast szczególne za jego piękny głos, którym uświetniał uroczystości. Stwierdziła, że trudno będzie spotkać podobnego społecznika z tak pięknym głosem. Stwierdziła, że radni chcieliby móc jeszcze usłyszeć jak pan Winczewski śpiewa.
Przewodniczący rady stwierdził, że pan dyrektor na pewno będzie jeszcze uświetniał swoim głosem powiatowe imprezy.
 
Radny Waldemar Marciniak jako przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury podziękował w jej imieniu panu dyrektorowi za dobrą i owocną współpracę. Zaznaczył,
że w jej ramach zawsze można było osiągnąć sukces lub przynajmniej wypracować kompromis. Następnie złożył panu Winczewskiemu życzenia dalszych sukcesów.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała pani Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 11 jako punkt 12 zagadnienia o następującym brzmieniu „12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013". Zmiana planu wydatków spowodowana jest potrzebą przeniesienia niewykorzystanych w roku 2013 środków na zadanie pod nazwą Adaptacja budynku przy ulicy Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne. Środki te zostaną wykorzystane do końca czerwca 2014. Powyższe wynika z uzgodnień z inwestorem, którym jest miasto Konin.
 
Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW".
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim".
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014- 2023:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
15. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego na 2014 rok.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią.
Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXXV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 24 głosami „za", protokół nr XXXV/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 listopada 2013 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia 4. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni wcześniej otrzymali. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Dodała, że 9 grudnia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się podsumowanie XV edycji Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego Powiatów o Puchar Marszalka Województwa Wielkopolskiego. Przypomniała, że Powiat Koniński zajął I miejsce w XV letniej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego oraz VI miejsce w Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS o Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Osiągnięcia te zostały uhonorowane pucharami. Następnie podziękowała panu Karolowi Baranowskiemu - pracownikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, który koordynował pracę oraz przyczyniał się do uczestnictwa przedstawicieli powiatu konińskiego w wielu konkurencjach, co wpłynęło na sukcesy powiatu. Dodała, że w podsumowaniu, które odbyło się 9 grudnia udział wziął także pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński oraz radny Mirosław Durczyński, którym również złożyła podziękowania.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W punkcie 5. porządku obrad głos zabrał radny Jan Śledź, który poinformował, że na początku grudnia uczestniczył w uroczystości pn.: „Przywrócić pamięć. Ocalić od zapomnienia", która odbyła się w Rzgowie Poświęcona była ona osobom poszkodowanym w czasie II wojny światowej. W związku z powyższym zgłosił wniosek o uhonorowanie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie oraz pani Katarzyny Grabki - koordynatora podjętych działań za inicjatywę oraz przygotowanie powyższej uroczystości.
Kolejno zgłosił wniosek, aby na podobne uroczystości zapraszać organizacje faszystowskie z miast w Niemczech, z którymi Powiat Koniński współpracuje. Stwierdził, że zaprezentowanie pamiątek oraz skali zniszczeń mogłoby zniechęcić członków tych organizacji do działań faszystowskich. Dodał, że w Rzgowie zaprezentowana została jedynie część skutków tych działań.
Następnie radny poprosił aby w latach następnych przeznaczyć więcej środków na drogi powiatowe w gminie Rzgów. Nadmienił, że z informacji uzyskanej z Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie wynika, iż na 50 km dróg powiatowych w gminie Rzgów, w poprzedniej kadencji powiat przeznaczył ok. 291.000,00 zł, a gmina 200.000,00 zł, natomiast w obecnej kadencji powiat przeznaczył ok. 461.000,00 zł natomiast gmina - ok. 324.000,00 zł. Radny zdaje sobie sprawę, że przyjęte zostały uzgodnienia, iż gminy powinny uczestniczyć w finansowaniu zadań remontowych oraz inwestycyjnych na drogach powiatowych. Zauważył jednak, że udział niektórych gmin jest o wiele niższy w porównaniu z wkładem powiatu w dane zadania. Poprosił zatem, aby wszystkie gminy oraz ich mieszkańcy traktowani byli na zbliżonym poziomie.
Radny Zenon Paszek zgłosił, że na drodze powiatowej w miejscowości Lubiecz powstała dziura o wymiarach ok.,. 0,5 m x 0,5 m. Mieszkańcy próbują naprawiać ją poprzez wypełnianie betonem. Działanie to jednak jest nieskuteczne. Radny poprosił zatem o interwencje w tej sprawie.
 
Radny Bogumił Leszczak poinformował, że na ostatniej sesji Rady Gminy w Kramsku zgłoszono mu kilka problemów. W miejscowości Borki pobocze wystaje ponad obręb wysokości jezdni. Poprosił zatem o jego zebranie. W miejscowości Strumyk, droga prowadząca w kierunku Rysin jest niszczona przez Kopalnie. Radny przyznał, że nie posiada wiedzy czy droga ta jest powiatową. Kolejno poinformował, że na początku grudnia na drodze powiatowej w miejscowości Milin ( 200 m. za torami) spalił się samochód. W skutek powyższego wypalona została nawierzchnia jezdni. Radny poprosił o interwencje w tej sprawie. Poinformował, także, że mieszkańcy Helenowa Drugiego zwrócili się z wnioskiem o podjecie wszelkich niezbędnych działań w sprawie drogi powiatowej prowadzącej do Lichenia Starego (ulica Wyszyńskiego w kierunku Helenowa Drugiego pod lasem). Zaznaczyli, że stan nawierzchni tej drogi jest zły, znajdują się na niej dziury, w poboczach brakuje asfaltu. Po opadach deszczu przy poboczach przelewa się woda do posesji niosąc z sobą nieczystości, brud i odpady. Niszczy ona obejścia oraz ogrody, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Poprosili oni zatem o jak najszybszą interwencje w tej sprawie.
Następnie radny podziękował za zamontowanie tablic informacyjnych o miejscowościach Helenów Pierwszy oraz Helenów Drugi.
 
Radna Halina Lenartowicz poinformowała, że przy budowanej przez Kopalnie drodze Kaliska-Budzisław powstało skrzyżowanie z drogą Wilczyn - Roztoka. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne. Znajduje się przy nim lampa, która jednak nie świeci. Radna zapytała dlaczego tak się dzieje oraz czy lampa ta będzie świeciła.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2013.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 6. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez Zarząd Powiatu Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2013 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do iniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W zwiazku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2013.
 
W tym momencie posiedzenie opuścili radni Władysław Kocaj oraz Michał Hałas.
 
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW".
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW". Projekt ten został radnym doręczony.
 
Przedmiotowy projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisja Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW". W glosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta 21 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie „wstrzymującym się".
 
Uchwała nr XXXVI/276/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW" stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Michał Hałas.
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodnicząca Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji Stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 glosami „za".
 
Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim".
 
Przechodząc do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim". Projekt uchwały w tej sprawie został radnym dostarczony.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodnicząca Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji Stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy projekt realizowany będzie we wszystkich szkołach powiatu konińskiego oraz jaki jest udział finansowy powiatu w tym przedsięwzięciu.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński odpowiedział, że w projekcie udział wezmą szkoły i placówki z terenu powiatu konińskiego, a dokładnie z terenu siedmiu gmin. Główne kryterium uwzględnione przy doborze szkół stanowiły osiągane wyniki edukacyjne. Preferowane były szkoły i placówki, które nie osiągają w pełni zadowalających wyników. Ponadto w projekcie uczestniczyć będą placówki, które wyraziły taką chęć pomimo osiągania dobrych wyników, w celu poprawy wyników osiąganych na egzaminach, sprawdzianach zewnętrznych oraz egzaminach maturalnych. Zaznaczył, że w projekcie udział wezmą dwie szkoły ponadgimnazjalne. Następnie poinformował, że projekt finansowany będzie w całości ze środków zewnętrznych, które wynosić będą 1,5 mln zł. Powiat koniński nie będzie, zatem partycypował w nim finansowo.
 
Radny Waldemar Marciniak poprosił o wskazanie gmin, z terenu których są szkoły biorące udział w powyższym projekcie.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński odpowiedział, że w projekcie udział wezmą szkoły m.in. z gminy Golina, Rychwał, Kleczew, Stare Miasto. Poinformował, że swoją wypowiedź uzupełni radnemu po sesji. Dodał, że nabór do projektu odbywał się w drodze konsultacji i bezpośrednich rozmów z dyrektorami szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi. Ponadto przedsięwzięcie uzyskało pierwszą lokatę wśród programów zgłoszonych do Ośrodka Rozwoju Edukacji, uzyskując najwyższą notę w ocenie merytorycznej.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
                                                     
Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim" stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Władysław Kocaj.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przystępując do realizacji 10 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawce wynikającej z wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, polegającej na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 755,00 zł w celu zabezpieczenia niezbędnego wyposażenia do końca bieżącego roku.
Poinformował także, że 16 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie zarządu powiatu, podczas którego wprowadzono do budżetu powiatu zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków dotację w kwocie 4.970 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Powyższe środki powiat otrzymał w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zarząd powiatu dokonał tej zmiany zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Ponadto dodał, że przedmiotem obrad oraz głosowania zarządu powiatu była także dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie w kwocie 20.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczący powyższej dotacji nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, nie został on zawarty w przedłożonym radnym wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek. Jednak z uwagi na fakt, że zarząd głosował nad tym wnioskiem skarbnik przedstawił propozycję zaplanowania powyższej dotacji.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 16 ·do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Zenon Paszek.
 
Przewodniczący rady poinformował, że odbędą się dwa oddzielne głosowania tj. nad przestawionymi autopoprawkami oraz nad wnioskiem dotyczącym dotacji dla OREW w Marianowie.
W związku z powyższym przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu bez autopoprawki dotyczącej dotacji dla OREW w Marianowie.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu 22 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie „wstrzymującym się".
 
Radny Wiesław Bednarek zauważył, że w projekcie budżetu powiatu konińskiego na rok 2014 zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie ośrodka w Marianowie. Zapytał jakie są podstawy prawne dotyczące wsparcia finansowego przez powiat powyższego zadania. Następnie poprosił o przedstawienie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania OREW w Marianowie. Zauważył, że dzieci z terenu powiatu dowożone są do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Zapytał, czy OREW jest jednostką alternatywną dla SOSW w Rychwale oraz czy młodzież przebywająca obecnie w tym ośrodku nadal będzie z niego korzystać.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że poruszony problem jest bardziej złożony niż przedstawił to radny.
 
Pan Andrzej Nowak wicestarosta koniński odpowiadając na pytanie radnego Wiesława Bednarka poinformował, że ośrodek w Marianowie przeznaczony jest dla dzieci posiadających dysfunkcje rozwojowe. Obecnie w jednostce tej przebywa dziesięcioro wychowanków. Dziewięcioro z nich wcześniej objętych było nauczaniem indywidualnym. Możliwość uczęszczania do placówki edukacyjnej i pobierania nauki w zespole szkolnym jest dla nich poprawą sytuacji edukacyjnej. Przyczynia się także do poprawy sytuacji życiowej dzieci oraz ich rodzin, które do tej pory opiekowały się nimi praktycznie całą dobę. Ośrodek tego typu rzeczywiście funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Podkreślił, że sześcioro uczestników zajęć w Marianowie pochodzi z gminy Wierzbinek, jedno dziecko z gminy Sompolno, jedno dziecko z gminy Kazimierz Biskupi oraz jedno dziecko z gminy Kramsk. Biorąc zatem pod uwagę odległość od Rychwała zwłaszcza uczestników zajęć z gminy Wierzbinek oraz Sompolno stwierdzić można, że ich sytuacja życiowa i dydaktyczna poprawiła się dzięki funkcjonowaniu OREW w Marianowie.
Następnie poinformował, że rzeczywiście na przyszły rok zaplanowane są w budżecie środki dla OREW-u. Będą się one należały mu z tytułu subwencji oświatowej, przekazywanej za pośrednictwem powiatu.
Wyjaśnił, że problem finansowy pojawił się w związku z faktem, iż ośrodek rozpoczął funkcjonowanie 1 września 2013 roku. Jego inicjator - Fundacja Otwarcie wyasygnował pewne środki, przy znaczącym współudziale gminy Sompolno, na przygotowanie strony materialnej oraz wyposażenia. Nie zostały natomiast zapewnione wystarczające środki na zapewnienie bieżącego funkcjonowania ośrodka, bieżącej opieki oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń. Początkowo fundacja zamierzała środki te pozyskać od gmin, z terenu których dzieci zaczęły uczęszczać do ośrodka. Zaznaczył, że gminy nie przekazały w pełni środków przypadających na jedno dziecko. Wynika to z faktu, że nie ma jednoznacznego przepisu, wskazującego, że wraz ze zmianą sposobu kształcenia lub zmianą placówki organ prowadzący zobowiązany jest w trakcie roku szkolnego przekazać pełną pulę środków. Powyższe kwestie nie są prawnie rozstrzygnięte. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy przestaje funkcjonować szkoła prowadzona przez gminę, a zaczyna być prowadzona np. przez stowarzyszenie. Gmina nie ma wówczas obowiązku przekazania stowarzyszeniu środków na dzieci, których kształcenie obejmuje ono pod opiekę. Przekazanie tych środków jest wówczas wyrazem jedynie dobrej woli. Wicestarosta poinformował, że jako przedstawiciel powiatu uczestniczył w spotkaniu z udziałem przedstawicieli gmin. Wskazał on wówczas, że na obecną chwilę powiat nie jest organem prowadzącym OREW-u. Nie mniej jednak prowadzenie tego typu placówek należy do zadań powiatu. Zadanie to powiat może realizować poprzez podmiot, jakim jest SOSW w Rychwale, którego jest on organem prowadzącym albo poprzez przekazywanie dotacji. Zaznaczył, że w tym przypadku przekazanie dotacji zacznie następować z dniem 1 stycznia 2014 r. Dodał, że fundacja poszukiwała środków na zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Powiat stał się zatem jednym z adresatów wystosowanej przez fundację prośby. Nie jest on jednak zobligowany do przekazania środków. Zaznaczył, że zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, z którą konsultacje prowadziła pani Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego istnieje możliwość przekazania dotacji.
Na powiecie nie spoczywa natomiast takowy obowiązek, jest to jedynie wyraz dobrej woli rady powiatu.
 
Przewodniczący rady dodał, że fundacji trudno było złożyć wniosek o subwencję na rok 2013 w roku 2012. Przekazanie środków na dzieci zadeklarowały gminy, które gdyby zareagowały normalnie przekazałby środki w proporcjonalnej wysokości. Uczyniły to jednak uznaniowo. W związku z powyższym zabrakło środków i fundacja zwróciła się o pomoc. Podkreślił, że fundacja włożyła dużo pracy i wysiłku w otwarcie OREW-u. Pozyskała sponsorów, którzy umożliwili zakup wyposażenia oraz rozpoczęcie działalności. Niespójność i luki w przepisach spowodowały, że Fundacja Otwarcie w roku rozpoczęcia działalności ośrodka tj. 2013 nie mogła ubiegać się o należną część subwencji. Sytuacja na rok 2014 jest już jednak klarowana i ośrodek otrzyma za pośrednictwem powiatu subwencję na umieszczone w nim dzieci.
 
Radna Halina Lenartowicz przypomniała, że wcześniej planowano rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, którego filia miała powstać w Ślesinie. Miało to przyczynić się do tego, aby w północnej części powiatu również funkcjonowała jednostka stwarzająca możliwość kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Radna zapytała czy powstanie ośrodka w gminie Sompolno, czy też w Mielnicy Dużej wpłynie na wcześniejsze plany powiatu. Zapytała czy każda gmina, która będzie posiadała odpowiedni obiekt i określoną liczę zainteresowanych będzie mogła utworzyć podobny ośrodek.
 
Przewodniczący rady zauważył, że gminy Wierzbinek Sompolno i Kramsk przylegają do powiatu kolskiego. Naturalnym jest, więc, że wiele dzieci z powiatu konińskiego dojeżdża do podobnych placówek w powiecie kolskim. Uważa on, że działalność OREW w Marianowie przyczyni się do tego, że będą uczestniczyć w nim także dzieci z powiatu kolskiego oraz z powiatu konińskiego, które do tej pory korzystały z podobnych usług w powiecie kolskim. Przewodniczący rady stwierdził, że biorąc powyższe pod uwagę że gmina Sompolno posiada lepszą lokalizację, niż np. gmina Ślesin.
 
Pan Andrzej Nowak wicestarosta koniński poinformował, że filia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działa w Ślesinie. Są w niej uruchomione dodatkowe oddziały. Przyznał, że placówka w Marianowie jest pewnego rodzaju konkurencją dla tej filii. Natomiast biorąc pod uwagę aspekt prawny, w sytuacji, kiedy podmiot ubiegający się o tworzenie takiego ośrodka spełni wymagania określone w ustawie o systemie oświaty, powiat nie ma możliwości spowodowania aby taki ośrodek nie powstał. Sytuacja zatem przestawia się podobnie jak w przypadku oświaty niepublicznej. Jeżeli dany podmiot spełni określone warunki to automatycznie spełnia wymogi prawne i nie można udzielić mu odpowiedzi negatywnej. Wicestarosta poinformował, że z chwilą złożenia wniosku przez OREW osobiście udał się do Delegatury Kuratorium ażeby sprawdzić, czy wymagania kwalifikacyjne osób pracujących w ośrodku są zgodne z typami upośledzeń wychowanków, którzy będą pobierać w nim naukę. Jedyne, co powiat może uczynić w tej kwestii to starannie analizować wnioski. Natomiast, jeżeli wniosek spełni kryteria formalne to w zasadzie nie ma możliwości odmowy, aby taki ośrodek powstał. Kwestia ta stanowi pewien rodzaj uciążliwości dla powiatu. Kwota zaplanowana na ten cel w budżecie na 2014 r. tj. ok. 800.000,00 zł prognozowana jest awansem, ponieważ do 30 września taki podmiot ma prawo domagać się zapewnienia środków budżetowych jedynie na podstawie spodziewanej liczny wychowanków, którzy będą uczestniczyć w zajęciach. W OREW do 31 sierpnia zaplanowano, że tych wychowanków będzie dwanaścioro, natomiast od 1 września do 31 grudnia - dwadzieścioro. Spełnienie określonych wymogów przy konstruowaniu budżetu rzeczywiście stanowiło pewną trudność. Jest to skutek niezbyt dobrze sformułowanych rozwiązań prawnych. Jeżeli podobnych podmiotów byłoby dużo to powiat znalazłby w bardzo trudnej sytuacji podczas planowania budżetu. Sytuacja pod względem prawnym jest bardzo niekorzystna dla powiatu konińskiego, ale i dla wszystkich samorządów.
 
Przewodniczący rady podkreślił, że OREW w Marianowie nie należy traktować jako konkurencji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Stwierdził, że nie wszystkie dzieci wymagające specjalnej edukacji trafiają do tego typu placówek. Często zdarza się, że dzieci te objęte są indywidualnym nauczaniem. Przebywają one zatem w domach. Podobnie było w tym przypadku tj. dzieci uczęszczające do ośrodka w Marianowie wcześniej nigdzie nie dojeżdżały. Zatem nie odbywa się to w ten sposób, że dzieci z jednej placówki przechodzą do drugiej.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że problem autopoprawki dotyczącej dotacji dla OREW-u stwarza płaszczyznę do dyskusji nad tworzeniem tego typu placówek na terenie powiatu konińskiego. Możliwość dyskusji w tym temacie była również podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, na które radni zostali także zaproszeni. Poinformowała, że członkowie zarządu powiatu mają duży dylemat w związku z tym zagadnieniem oraz nowym zadaniem, które jest możliwe do tworzenia na terenie powiatu. Jeżeli natomiast chodzi o dotację dla OREW-u w Marianowie, to starosta uważa, że jeżeli taka placówka już powstała to powiat powinien udzielić jej wsparcia. Odrębną kwestią jest dylemat dotyczący tego, czy funkcjonowanie tego typu placówek na terenie powiatu konińskiego powinno rozwijać się, w kontekście przyjętych założeń dotyczących oświaty specjalnej.
Obecne przepisy prawa stanowią, że starosta, jako organ nie ma możliwości odmowy wydania zaświadczenia tego typu placówce. Stwierdziła, że być może w przypadku wpłynięcia wniosków do powiatu będzie musiała ona zastanowić się nad tym, czy działanie zgodne z prawem powinno mieć miejsce w kontekście pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Zarządu Powiatu. Zaznaczyła, że zgodnie z przepisami starosta powinien wydać zaświadczenie, natomiast przewodniczący zarządu powinien mieć na uwadze rozwój powiatu oraz wyznaczone kierunki oświaty. Na posiedzeniu zarządu dyskutowano na ten temat i stwierdzono, że dana autopoprawka do budżetu zostanie poddana pod obrady rady, aby radni podjęli decyzję, ponieważ członkowie zarządu mieli podzielone opinie w sprawie.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, iż z wypowiedzi przewodniczącego rady zrozumiał, że gminy, z terenu których pochodzą dzieci pobierające naukę w ośrodku w Marianowie zadeklarowały współfinansowanie jego funkcjonowanie w IV kwartale 2013 roku. Radny przyznał, że dobrze, iż powstała taka placówka, w której dzieci będą mogły pobierać naukę. Stwierdził, jednak, że jeżeli gminy zadeklarowały wsparcie to teraz powinny konsekwentnie to czynić. Zapytał dlaczego powiat ma finansować zadanie skoro wcześniej tego nie deklarował.
 
Przewodniczący radny stwierdził, że problem dotyczy jedynie IV kwartału 2013 roku. Gminy początkowo zadeklarowały wsparcie. Jego kwoty były jednak uznaniowe, a nie wynikające z proporcjonalnego przelicznika subwencji. Było to przyczyną wystąpienia braku środków. Gdyby gminy zadeklarowały kwoty wynikające bezpośrednio z wyliczenia subwencji oświatowej to prawdopodobnie problem ten nie wystąpiłby. Sytuacja jednak przedstawiała się inaczej, w związku, z czym ośrodkowi zabrakło środków na funkcjonowanie.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński dodał, że na pierwszym spotkaniu przedstawicieli samorządów, kiedy pojawiło się wyraźne oczekiwanie pod adresem powiatu konińskiego zadeklarował on, że kwestie te będzie przedstawiał na władnych gremiach. Zaznaczył jednak, że ewentualna kwota wsparcie nie będzie większa niż 30.000,00 zł. Obecnie debatuje się nad dotacją w kwocie 20.000,00 zł. Podkreślił, że kierował nim fakt, iż dzięki temu ośrodkowi dziewięcioro z dzieci tam uczęszczających będzie miało możliwość pobierania nauki w ośrodku, a nie w domach. Kluczowym dla niego było, że dzięki temu ośrodkowi rodziny dziewięciorga dzieci będą miały kilkanaście godzin dziennie, w ciągu roku szkolnego, wytchnienia od zaabsorbowania opieką nad tymi dziećmi. Przyznał, że zastanawiał się, iż czasem być może jest to rzecz ważniejsza niż kawałek chodnika, ponieważ dla kilku rodzin powoduje zmianę sposobu życia na kilka lat.
 
Radna Andżelika Chojnacka przyznała, że walory i aspekty, o których mówił pan wicestarosta rzeczywiście są ważne. Poprosiła jednak, aby kwestii tej nie traktować w „zestawieniu zerojedynkowym", czyli takim, że albo ta alternatywa, nad którą obecnie toczy się debata albo nic tj. pozostawienie dzieci w domach. Radna stwierdziła, że zastanawia ją czy te ośrodki, które już funkcjonują nie mogłyby poprawić swojej konkurencyjności i stworzyć takie warunki, aby stać się bardzo dobrą alternatywą dla placówek, które obecnie powiat musi i chce dotować.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że powiat zmierza w tym kierunku, poprzez m.in. utworzenie filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ślesinie. Dodał, że rynek zweryfikuje potrzeby w tym zakresie.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki dotyczącej dofinansowania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie w kwocie 20.000,00 zł. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych w jego wyniku rada powiatu przyjęła autopoprawkę 12 głosami „za", przy 2 głosach „przeciw" i 8 głosach „wstrzymujących się".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i 5 głosach „wstrzymujących się".

Uchwala nr XXXVI/279/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Zaznaczył, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę większą o 20.000,00 zł od wskazanej we wniosku w związku z przyjętą w poprzednim punkcie porządku obrad autopoprawką dotyczącą dotacji dla OREW w Marianowie.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że porównując prognozę wydatków majątkowych zawartą w omawianym projekcie uchwały z projektem budżetu na rok przyszły nie dostrzega spójności pomiędzy tymi dokumentami. Dodał, że w prognozie wydatków majątkowych na rok 2014 w planie wydatków majątkowych ujęto zadania inwestycyjne tj. „Adaptacja budynku przy ulicy Benesza" oraz wydatki inwestycyjne w drogownictwie, na które zaplanowano kwotę 4.624.591,00 zł. Natomiast w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowana została zupełnie inna kwota. Poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie.
 
Pan Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu, poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały zawiera prognozę obejmującą lata 2013-2023. Następna prognoza będzie obejmowała lata 2014-2023. W autopoprawkach do projektu budżetu zawarte będą pewne korekty. Obecnie uchwalana prognoza dotyczy roku bieżącego. Na obecnej sesji uchwalana będzie także nowa prognoza finansowa.
Przewodniczący rady zauważył, że do nowej prognozy finansowej przedstawione zostaną również autopoprawki, które skorygują kwestie budzące wątpliwości radnego Wiesława Bednarka.
                     
Radny Wiesław Bednarek poprosił, aby radni zapoznali się z zawartym w projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 planem wydatków majątkowych oraz wydatków inwestycyjnych w drogownictwie (4.624.000,00 zł). Stwierdził, że niezależnie od autopoprawek w materiale zawarty jest zapis odnoszący się do roku 2014.
                                                    
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu stwierdził, że jest to tylko prognoza. Ponadto wkrótce będzie uchwalana prognoza finansowa obowiązująca od 2014 roku i będzie ona stanowiła już inny dokument. Straci moc prognoza finansowa na rok 2013, natomiast z dniem 1 stycznia wejdzie w życie WPF na rok 2014.
 
Przewodniczący rady zauważył, że rada wkrótce będzie uchwalała budżet na rok 2014 oraz nową wieloletnią prognozę finansową. Wówczas zapewne wniesione autopoprawki do pierwotnych projektów uchwał prawdopodobnie rozwieją wątpliwości zgłoszone przez radnego Wiesława Bednarka. Obecnie uchwalana uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczy roku 2013 i praktycznie wkrótce straci swoją ważność.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński zwróciła uwagę na fakt, że dokument, nad którym obecnie toczy się dyskusja jest prognozą finansową na lata 2013-2023. Natomiast fakty, o których wspomniał radny Wiesław Bednarek, będą mogły zaistnieć podczas omawiania nowej WPF i w związku z projektem budżetu na 2014 rok. Zapisanie obecnie w prognozie finansowej kwot wynikających z budżetu na 2014 rok spowodowałoby brak spójności z obecnym projektem. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem wieloletnim i ma różne otwarcia. Obecnie następuje zamknięcie WPF na lata 2013-2023 i wkrótce otwarta zostanie WPF na lata 2014-2023.
 
Pan Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu poinformował, że prognoza finansowa, która będzie jeszcze na tej sesji uchwalana będzie obejmowała realne, faktycznie planowane wydatki budżetu w roku 2014. Natomiast wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023 obejmuje realne wydatki roku 2013 i tylko szacunkowe wydatki na rok 2014 i lata następne.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że powyższą sytuację rozumie w ten sposób, że rada nie powinna na obecnej sesji uchwalać budżetu tylko jeszcze nad nim debatować, ponieważ przedstawione zostały istotne zmiany.
 
Przewodniczący rady powiedział, że nie zgadza się z twierdzeniem radnego Władysława Kocaja. Poinformował, że obecnie rada pracuje nad budżetem roku 2013. Dokonywane są zmiany, aby był on spójny z prognozą finansową na lata 2013-2023. Wkrótce rozpoczną się prace nad uchwaleniem budżetu na 2014 rok. W pierwszej kolejności konieczne będzie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023, która będzie spójna z przedłożonym radnym budżetem oraz z dostarczonymi autopoprawkami, które regulują i dostosowują do siebie te dokumenty.
Następnie zauważył, że projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej były opiniowane przez organ nadzoru tj. Regionalną Izbę Obrachunkową. Gdyby w dokumentach tych były pewne niespójności i rażące naruszenie przepisów prawa to organ ten z pewnością by to dostrzegł. Natomiast opinie RIO w sprawie powyższych dokumentów są pozytywne.
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że z powyższego wynika, iż należy uchwały podjąć szybko i natychmiast. Nie będzie decydowała racja tylko przelicznik matematyczny. Dodał, że jeżeli tak ma być to należy się temu poddać i policzyć głosy.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że podobna procedura stosowana była również w latach poprzednich.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Zenon Paszek.
 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu 17 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i 7 głosach „wstrzymujących się".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i 7 głosach „wstrzymujących się".
 
Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
 
Przystępując do realizacji punktu 12. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 radni otrzymali przed sesją.
 
Projekt uchwały był przedmiotem debaty właściwej merytorycznie Komisji Rady Powiatu tj. Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 24 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXVI/281/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014- 2023:
 
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji 13. punktu porządku obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 Zarząd Powiatu przedłożył w ustawowym terminie. Wszyscy radni projekt ten otrzymali. Prace Komisji Rady nad rozpatrzeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęły się 22 listopada i trwały do 25 listopada bieżącego roku. Stałe Komisje Rady, oprócz Komisji Rewizyjnej wypracowały opinie w tej sprawie i przekazały je do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wypracowała opinie zbiorczą w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 i przekazała ją Zarządowi Powiatu.
 
Następnie poprosił panią Małgorzatę Waszak - Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2023 ona jest odmienna od tej która była na sesji zmieniana, co radni dostrzegli.
„Ustalając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 założono:
- dochody w wysokości 66.965.109,23 zł,
- wydatki w wysokości 73.410.100,63 zł,
- dochody bieżące w wysokości 66.885.109,23 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 64.265.691,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.144.408,68 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 6.444.991,40 zł
- kredyt (przychody) w wysokości 8.300.000 zł,
- kwotę długu na koniec 2014 roku w wysokości 24.125.509,94 zł"
Podsumowując podkreśliła, że „w przedłożonym Radzie dokumencie w 2014 roku spełniony został wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto WPF na lata 2014-2023 jest dokumentem realistycznym zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych."
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady,
 
Realizując kolejny podpunkt porządku obrad przewodniczący rady poprosił Przewodniczących Komisji, które wypracowały opinie w omawianej sprawie o ich przedstawienie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - przewodniczący tej Komisji stanowi, załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawił radny Marek Górczak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0957/25/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
d) odczytanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że „Wniosek z dnia 4.12.2013 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 przyjętej uchwałą Nr 368/2013 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2013 r." wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odczytał w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z „Wnioskiem z dnia 4.12.2013 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 przyjętej uchwałą Nr 368/2013 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2013 r. stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
 
W powyższym podpunkcie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który stwierdził, że w podpunkcie b, który dotyczył odczytania opinii komisji budżetowej oraz pozostałych stałych komisji rady, nie została przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący rady poinformował, że Komisja Rewizyjna nie wypracowała opinii w przedmiotowej sprawie. Dodał, że odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, jednak z uwagi na równowagę głosów członków Komisji „za" i „przeciw" nie sprecyzowano opinii ani pozytywnej, ani negatywnej.
 
Radny Władysław Kocaj - przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na siedmiu członków w posiedzeniu Komisji uczestniczyło czworo. Wynik głosowania w sprawie przestawiał się następująco:
- 2 głosy „za"
- 2 głosy „przeciw".
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie wypracowała opinii.
                               
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że tak należy fakt ten przyjąć.
 
Radny Wiesław Bednarek zauważył, że w powyższej kwestii Komisja Rewizyjna jest bardzo ważną, druga po Komisji Budżetowej. Stwierdził, że zastanawiającym jest fakt nie wypracowania przez nią opinii w omawianej sprawie.
                
Przewodniczący rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna mogła wypracować opinie np. na następnym posiedzeniu zwołanym zgodnie z procedurą. Być może przy udziale większej liczby członków Komisja ta wypracowałaby opinię. Pytanie o przyczynę jej nie wypracowania skierowane winno zostać do członków Komisji oraz jej przewodniczącego.
 
Radny Władysław Kocaj - przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że proponował, aby zwołać na następny dzień kolejne posiedzenie Komisji, jednak po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na godzinę 12.00 zaplanowane było posiedzenie Komisji Budżetowej. Przyjęto zatem głosowanie w takim kształcie w jakim zostało przedstawione tj. nierozstrzygnięte. Sprawa ta była dość skomplikowana i po dłuższej dyskusji podjęto decyzję aby ponownie nie zwoływać Komisji i pozostać przy danym wyniku głosowania. Nie mniej jednak za stosowne uważał umożliwienie mu przedstawienie informacji o pracach Komisji Rewizyjnej.
                         
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się i ona w nim uczestniczyła. Jej zdaniem podczas tego posiedzenia Komisja Rewizyjna rozpatrzyła projekt WPF, jednakże z uwagi na równowagę głosów członków Komisji stanowisko Komisji nie było ani „za", ani „przeciw" temu dokumentowi. Poprosiła, aby Przewodniczący Komisji poinformował o tej sytuacji Radę.
 
Przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Władysławowi Kocajowi w celu przedstawienia informacji o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Władysław Kocaj - przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w skład której wchodzi siedem osób, udział wzięło czterech członków, co stanowiło quorum. Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 , którego wynik przestawiał się następująco - 2 głosy „za" oraz 2 głosy „przeciw" - zostało nierozstrzygnięte. W wyniku konsultacji z prawnikiem stwierdzono, że kwestia ta nie stanowi problemu dla procedowania w powyższej sprawie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, iż jego zdaniem informacja o pracy Komisji została przedstawiona, co nie zmienia faktu, że istniała możliwość ponownego spotkania Komisji Rewizyjnej i wypracowania jednoznacznej opinii.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty na 2014 rok, czyli wartości, które na ten moment stanowią projekt budżetu Powiatu Konińskiego. zapytał więc czy celowe jest uchwalanie w pierwszej kolejności WPF, zanim uchwalony zostanie budżet powiatu na 2014 rok.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odpowiedział, że temat poruszony przez radnego pojawiał się również na poprzednich sesjach. Poinformował, ze zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych najpierw należy uchwalić wieloletnią prognozę finansową, która określa ramy finansowe tj. dochody i wydatki, które należy zachować uchwalając budżet. Uchwalenie w pierwszej kolejności budżetu na rok przyszły, a następnie WPF poskutkowałoby uchyleniem tej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 
f) debata,
 
Przewodniczący rady otworzył debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
 
W powyższym podpunkcie głos zabrał radny Antoni Kulczak, który w imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego przedstawił opinię o projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu konińskiego na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno radna Elżbieta Raźna w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przedstawiła opinię w przedmiotowej sprawie zgodnie z załącznikiem nr 33 do niniejszego protokołu.
                       
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że analizując projekt wieloletniej prognozy finansowej nasuwają się smutne refleksje. Wynika z niej, że na koniec przyszłej kadencji rady, która będzie kończyć się w 2018 roku zadłużenie wynosić będzie 13.236.159,72 zł, w 2017 roku - 15.898.849,92 zł, przy założeniu oczywiście, że w tym okresie samorząd powiatu konińskiego nie będzie zaciągał kolejnych kredytów. Zaznaczył, że zaciąganie kredytów w tej kadencji będzie miało wpływ na sytuacje finansową przyszłej kadencji. Jego zdaniem trudno w tej sytuacji dopatrzeć się możliwości rozwoju powiatu. Projekt wieloletniej prognozy finansowej przedstawia konieczność spłaty kredytów. Dodał, że zapewne w następnych kadencjach samorząd powiatu będzie miał ograniczone możliwości działania.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszego udziału w debacie przewodniczący rady zamknął debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
W związku z brakiem wniosków radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki Zarząd Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 przedstawione we wniosku z dnia 4.12.2013 r. ( jak w załączniku nr 31 do protokołu).
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada przyjęła autopoprawki następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 7.
 
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 7.
 
Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014:
 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 
Przystępując do realizacji 14 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014 w terminie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych i uchwały nr XL/220/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt ten został radnym dostarczony. Prace Komisji Rady nad rozpatrzeniem projektu budżetu rozpoczęły się 22 listopada i trwały do 25 listopada bieżącego roku. Stałe Komisje Rady, oprócz Komisji Rewizyjnej, wypracowały opinie w tej sprawie i przekazały je do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wypracowała opinię zbiorczą w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2014 i przekazała Zarządowi Powiatu Konińskiego.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - Przewodniczącej Zarządu Powiatu Konińskiego w celu przedstawienia projektu uchwały budżetowej.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że służby powiatowe podjęły prace planistyczne nad projektem budżetu już we wrześniu bieżącego roku. Przedstawiony projekt budżetu na 2014 rok jest kompromisem pomiędzy zgłaszanymi oczekiwaniami a realnymi możliwościami przewidywanymi w roku 2014.
„Projekt budżetu na 2014 rok został przygotowany w oparciu o wielkości znacznie odbiegające od założeń w WPF. Nastąpił spadek dochodów bieżących o 2.449.785,26 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o 929.033 zł. W celu zbilansowania budżetu dokonano zmniejszeń wydatków projektowanych przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa o 7.041.478,40 zł, w tym m.in. wydatki bieżące na zakup usług remontowych i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne, jak również niektóre wydatki majątkowe. Ostatecznie budżet zaplanowano w wysokości:
- dochody ogółem - 66.965.109,23 zł
- dochody bieżące - 66.885.109,23 zł
- wydatki ogółem - 73.410.100,63 zł
- wydatki bieżące - 64.265.691,95 zł
- wydatki majątkowe - 9.144.408,68 zł (12,45% wydatków),
w tym: drogi - 7.940.000,00 zł (10,81% wydatków).
W budżecie zaplanowana została również:
- adaptacja budynku przy ul. Benesza 1,
- termomodernizacja budynku B i C DPS Ślesin,
- zakupy inwestycyjne w PODGiK,
- zakup samochodu osobowego dla PINB,
- zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego w Starostwie.
W ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę na poziomie roku 2013 tj. - 2.592.400,00 zł i na remonty dróg również na poziomie roku 2013 tj. - 850.000,00 zł. Razem jest to wielkość na poziomie 11.382.400,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych na budowę i modernizację dróg zaplanowano udział własny na przebudowę drogi Rozalin - Trójka (NPPDL 2.250.000,00 zł) i przebudowę drogi Licheń Stary - Grąblin (3.000.000,00 zł NPPDL). Ponadto zaplanowano przebudowę drogi powiatowej Kopydłowo - Kaliska (1.000.000,00 zł).
Zaplanowano również jako kontynuację:
-  przebudowę ulicy Poniatowskiego w Golinie;
-  przebudowę drogi Mostki - Przestronie - Lipiny - Koło;
-  przebudowę drogi Różnowa - Ostrowąż;
-  przebudowę ulicy Wiejskiej w Grodźcu.
Ponadto należy podkreślić, iż w ramach wydatków bieżących w dziale Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki wyniosły 17.211.758,00 zł, natomiast subwencja oświatowa 14.698.837,00 zł. Powstała różnica niedoboru subwencji to 2.512.921,00 zł.
W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano po raz pierwszy dotację dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 850.000,00 zł.
W placówkach oświatowych o 8,94 zmniejszyła się liczba etatów, a o 178 liczba uczniów, co przełożyło się na mniejszą subwencję oświatową.
Deficyt budżetu wyniesie 6.444.991,40 zł, rozchody budżetu na spłatę rat kredytów - 1.855.008,60 zł, natomiast przychody z tytułu kredytu stanowią wielkość 8.300.000,00 zł .Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) to kwota 2.619.417,28 zł, co stanowi 3,9 % dochodów ogółem, w ramach której mieści się kwota na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów tj. 1.855.008,60 zł oraz kwota 764.408,68 zł na wydatki majątkowe. Koszty obsługi zadłużenia to kwota 735.036 zł (odsetki). Zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku wynosi 24.125.509,91 tj. 36,06% dochodów, natomiast koszty obsługi zadłużenia (raty i odsetki) stanowią 3,87% dochodów ogółem.
Od roku 2014 wg art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje zasada, iż udział tych kosztów w dochodach ogółem musi być niższy od udziału średniej z 3 lat nadwyżki operacyjnej. W przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego projekcie budżetu na rok przyszły warunki te są spełnione przy realnych prognozach dochodów i wydatków.
Stwierdziła, że „ograniczając przez minione dwa lata wydatki wszędzie tam, gdzie było to możliwe oraz prowadząc bardzo rozsądną politykę finansową, Zarząd Powiatu może przedstawić dokument bardzo ambitny, ale również, co trzeba podkreślić trudny i wyjątkowo wymagający rozwagi, wielu ograniczeń oraz dużych oszczędności zarówno przy projektowaniu, jak i na każdym etapie jego realizowana. Wszyscy biorący udział w tych pracach powinni czuć odpowiedzialność za powiat koniński oraz świadomość, że praca nad projektem budżetu to ważny czas próby, podczas której trzeba wykazać się umiejętnościami przewidywania, rzetelnością, ogromną dbałością o szczegóły i niejednokrotnie odwagą w rozstrzyganiu kwestii spornych. Nie wolno przy tym zapominać, że trzeba inwestować nie tylko w infrastrukturę drogową, choć ona jest niezwykle ważna, ale również w edukację, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, politykę prorodzinną, ochronę środowiska czy rozwój powiatu.
Proponowane przez Zarząd Powiatu zadania inwestycyjne mają realny i znaczny wymiar. Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano optymalnie pojawiające się możliwości i szanse. Uczyniono to w sposób niezwykle przemyślany, a podejmowanym działaniom przyświecał jeden zasadniczy cel - rozwój powiatu konińskiego i dobro jego mieszkańców."
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady,
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady poprosił kolejno przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Zbiorcza opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - przewodniczący tej Komisji stanowi, załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawił radny Marek Górczak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Władysławowi Kocajowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu poinformowania o pracach Komisji nad projektem budżetu na 2014 rok.
 
Radny Władysław Kocaj - przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu 25 listopada br. w posiedzeniu Komisji liczącej siedem osób, udział wzięły cztery osoby. Głosowanie, którego wynik przedstawiał się 2 głosy „za" oraz 2 głosy „przeciw" - zostało nierozstrzygnięte. Komisja Rewizyjna nie wypracowała zatem opinii w przedmiotowej sprawie.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0952/25/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Uchwała Nr SO-0951/8/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 4.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2014". wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu zaznaczył, że autopoprawki uwzględniają wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie odczytał przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 4.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2014" zgodnie z załącznikiem nr 44 do niniejszego protokołu.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
 
W powyższym podpunkcie glos zabrał radny Jan Śledź, który nawiązując do złożonego w 5 punkcie porządku obrad wniosku o uhonorowanie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie zapytał, czy w dziale „Dziedzictwo narodowe" można by zaplanować określone środki na nagrodę dla tego gimnazjum. Zapytał czy musi wskazywać źródło sfinansowania wskazanego zadania. Następnie stwierdził, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w dziale „Szkolnictwo wyższe" wkradł się błąd pisarski dotyczący kwoty stypendiów dla studentów. Poprosił zatem o ustosunkowanie się do powyższego i wskazanie właściwej kwoty.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odnosząc się do pierwszej kwestii poruszonej przez radnego Jana Śledzia poinformowała, że jego wniosek wysunięty w trakcie interpelacji i pytań radnych, zostanie rozpatrzony w 2014 roku. Zaznaczyła, że nie ma możliwości prawnej wygenerowania jakiejkolwiek kwoty dla wskazanego gimnazjum. Zarząd Powiatu rozważy w jakiej formie uhonorować gimnazjum w Rzgowie, w związku z przygotowaniem imprezy pn.: „Przywrócić pamięć. Ocalić od zapomnienia". Zaznaczyła, że uroczystość ta odbyła się z inicjatywy Gminy Rzgów, a współorganizatorem był Powiat Koniński. Przyznała, że raczej nie będzie możliwości, aby nagroda miała formę finansową.
Nawiązując do drugiej sprawy poruszonej przez radnego poinformowała, że kwota w dziale „Szkolnictwo wyższe" zaplanowana jest na stypendia dla studentów zgodnie z uchwałą rady powiatu.
 
Radny Jan Śledź zapytał jaka kwota zaplanowana jest na powyższe zadanie, ponieważ w uzasadnieniu zawarty jest błąd pisarski tj. w uzasadnieniu w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe" zaplanowane jest „25.00,00" zł.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że zaplanowana w powyższym dziale kwota to 25.000,00 zł.
 
Przewodniczący rady zapytał radnego Jana Śledzia czy w związku z wyjaśnieniami starosty podtrzymuje zgłoszony wniosek.
 
Radny Jan Śledź odpowiedział, że wycofuje zgłoszony wniosek do projektu budżetu.
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że projekcie budżetu na 2014 rok w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195, § 4300 tj. „Zakup usług pozostałych" zaplanowana została kwota 67.000,00 zł. Poprosił o wyjaśnienie na jaki cel powyższe środki zostały zaplanowane.
                            
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że we wskazanym przez radnego Wiesława Bednarka paragrafie zaplanowano środki na imprezy kulturalne wynikające z kalendarza imprez. Środki te przeznaczone są zarówno na dofinansowanie współorganizacji imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz na realizację imprez powiatowych takich jak gala powiatu, częściowo dożynki powiatowe, wielkie ruszenie gmin powiatu. Imprez o charakterze kulturalnym w ciągu roku organizowanych jest kilkanaście. Kalendarz imprez na 2014 rok zostanie przygotowany do końca stycznia przyszłego roku, po uchwaleniu budżetu. Zaznaczyła jednak, że może on w trakcie roku ulec zmianom.
 
Radny Wiesław Bednarek przypomniał, że w roku 2013 we wskazanym paragrafie zaplanowana była kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów rocznicy Powstania Styczniowego. Zapytał czy w roku 2014 również planowana jest podobna impreza i dlatego w paragrafie tym zaplanowana jest jego zdaniem tak duża kwota.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński wyjaśniła, że w związku z przygotowaniem uroczystości związanych z obchodami 150 rocznicy Powstania styczniowego środki we wskazanym dziale były zwiększane o 50.000,00 zł. Obecnie zaplanowana kwota ok. 60.000,00 zł kształtuje się na poziomie zbliżonym do corocznych planów. Nadmieniła, że w 2014 roku odbędzie się kilka charakterystycznych uroczystości związanych z rocznicami na przykład: Powstania Warszawskiego; wybuchu II wojny światowej, transformacji ustrojowej kraju.
W trakcie roku może okazać się konieczne zwiększenie tej kwoty.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" zaplanowane są środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację w zakresie stanu i przebudowy zadrzewień będących własnością gmin. Poprosił o wyjaśnienia w powyższej kwestii.
 
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 3-minutową przerwę.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - staroście konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie radnego Jana Śledzia.
                        
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że w uzasadnieniu
na stronie 25 w rozdziale 90008 prawidłowo została użyta nazwa rozdziału tj. „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu", prawidłowo podana została również kwota tj. 20.000,00 zł, natomiast niewłaściwe został przedstawiony opis zadania. Właściwy opis winien brzmieć, że w rozdziale tym planuje się wydatki na „opracowanie uproszczonych planów urządzeniowych lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu konińskiego". Opis wskazany przez radnego Jana Śledzia został błędnie zapisany.
Za zaistniały błąd pani starosta przeprosiła.
 
Przewodniczący rady zapytał starostę, czy w związku z powyższym zgłasza wniosek w sprawie autopoprawki polegającej na sprostowaniu opisu zadania w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu".
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński zgłosiła wniosek w sprawie autopoprawki polegającej na sprostowaniu opisu zadania w rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" na stronie 25 uzasadnienia do projektu, który winien brzmieć: „ W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonych planów urządzeniowych lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin powiatu konińskiego".
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższą autopoprawkę. W glosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku autopoprawka została przyjęta jednogłośnie tj. 24 glosami „za".
 
Radna Halina Lenartowicz zwracając się do przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej, który odczytał opinię Komisji zawierającą wniosek o wprowadzenie poprawki polegającej na wprowadzeniu nowego wydatku w kwocie 55.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej wskazanym gminom w kwocie po 5.000,00 zł zapytała, czy kwota ta dotyczy I półrocza roku przyszłego, czy też zaplanowana jest na cały 2014 rok.
Ponadto radna powiedziała, że w projekcie budżetu nie dostrzegła środków dla spółek wodnych w gminach. Zapytała, czy podobnie jak w roku 2013 powiat będzie udzielał pomocy finansowej na termomodernizację remiz oraz świetlic strażackich. Zapytała także, czy powiat przeznaczy środki dla sportowców. Ponadto stwierdziła, że wójt Gminy Wilczyn zapytał się jej, czy analizując projekt budżetu dostrzegła środki na obiecaną pomoc dla Gminy Wilczyn na rozwiązanie problemu dotyczącego dowozu młodzieży do szkoły zawodowej w Wilczynie. Zaznaczyła, że zadanie to nie należy do gminy, aczkolwiek gmina do końca roku 2013 będzie je realizować. Zbliża się natomiast kolejny rok i może pojawić się problem. Radna chciałaby móc udzielić wójtowi konkretnej informacji w tej sprawie.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że pomimo iż pierwsze pytanie radnej Haliny Lenartowicz skierowane było do przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej może ona na nie odpowiedzieć ponieważ uczestniczyła w posiedzeniu tej Komisji. Poinformowała, że w budżecie powiatu zaplanowane są środki finansowe na cały rok budżetowy, czyli niezależnie od dalszych ustaleń kwota 55.000,00 zł zaplanowana została w skali rocznej. Jeżeli w ciągu roku okaże się, że zaplanowana kwota jest niewystarczająca to radni będą podejmować decyzje w sprawie jej zwiększenia. Jeżeli zatem wolą radnych będzie zwiększenie dofinansowania zadania, które stanowi zadanie gmin - to dyskusja oraz decyzja w tej sprawie podejmowane będą w terminie późniejszym. Dodała, że obecnie w budżecie powiatu zaplanowane zostały środki na dofinansowanie spółek wodnych oraz na wsparcie dla OSP, pod warunkiem, że będą takowe oczekiwania oraz środki pozostałe z tegorocznego budżetu umożliwią przeznaczenie 140.000,00 zł na ten cel.
Następnie stwierdziła, że uważa, iż dowozy młodzieży do szkoły nie mogły zostać wprost zaplanowane w budżecie. Zaznaczyła, że pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński prowadzi rozmowy z prezesem PKS w Konin. Jeżeli w ich wyniku nie zostanie w wystarczającym stopniu zabezpieczony przewóz uczniów do szkół to w budżetach szkolnych konieczne będzie zabezpieczenie określonych środków finansowych. Sprawa ta jest na obecną chwilę nierozstrzygnięta ostatecznie. Działania zostaną podjęte na początku przyszłego roku. Zaznaczyła, że kwestia zapewnienia uczniom dojazdu do szkół jest bardzo ważna.
 
Przewodniczący rady nadmienił, że obecnie realizowany jest podpunkt dotyczący wniosków radnych w sprawie poprawek do budżetu. Poprosił zatem o przedstawienie ewentualnych wniosków, natomiast pytania, które obecnie radni przedstawiają będą mogły zostać zadane w kolejnym podpunkcie tj. w debacie.
                
Radny Wiesław Bednarek zauważył, że w roku bieżącym kolejny już raz zgłaszał wnioski do zarządu powiatu w celu uwzględnienia ich w projekcie powiatu konińskiego. Zgłaszane wnioski nie są wyłącznie jego wnioskami, ponieważ zgłaszał je również w imieniu mieszkańców. Zarząd powiatu nie ustosunkowuje się jednak do zgłaszanych wniosków. Zapytał zatem, co obecnie radni mogą tak naprawdę zgłaszać. Dodał, że rok temu zgłaszał on wniosek o realizację określonej inwestycji. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z faktu, że wnioski nie zawsze są możliwe do zrealizowania. Oczekuje on jednak ustosunkowania się zarządu powiatu do określonych próśb. Pozostawienie zgłaszanych wniosków bez analizy, czy jakiejkolwiek oceny jest niewłaściwe. Podkreślił, że nie będzie on obecnie zgłaszał wniosków, ponieważ zgłaszał je już wcześniej i nie uzyskał na nie odpowiedzi.
 
Przewodniczący rady poprosił radnego Wiesława Bednarka o przytoczenie konkretnego przykładu, kiedy to zarząd powiatu nie odpowiedział na wniosek. Dodał, że sytuacja taka jest niedopuszczalna, ponieważ zarząd powinien odpowiedzieć na każdy ze skierowanych do niego wniosków.
 
Radny Wiesław Bednarek poinformował, że wspólnie z radnym Stanisławem Głąbickim, w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Rychwał złożyli wniosek, który dotyczył uwzględnienia w budżecie powiatu konińskiego na rok 2014 propozycji inwestycyjnych na terenie gminy Rychwał m.in. budowy chodnika, budowy ścieżki rowerowej, budowy oraz remontu drogi. Składając ten wniosek radny nie spodziewał się jego realizacji w całości. Oczekiwał jednak, że Zarząd udzieli na złożony wniosek odpowiedzi. Dodał, że podobnych wniosków złożył już kilka.
                                                               
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że ma nadzieję, iż radny Wiesław Bednarek nie zmienia ustaleń dotyczących remontów dróg, czy też budowy chodników. Zaznaczyła, że zostały przyjęte określone reguły postępowania i nie powinny one być zmieniane. Dodała, że rozumie iż radny uzyskał odpowiedzi na zgłoszone wnioski. Jeżeli tak się nie stało, to odpowiedzi te radny na pewno otrzyma. Dodała, że rozmowy na temat budowy chodników oraz remontów podjęte zostaną w najbliższych miesiącach. Zauważyła, że w budżecie powiatu na remonty zaplanowana została niewielka kwota tj. 850.000,00 zł. Poza tym w budżecie zaplanowane zostały zadania inwestycyjne, które zostały uzgodnione wcześniej z radnymi. Na terenie gminy Rychwał została zaplanowana największa inwestycja tj. modernizacja drogi Barczygłów - Grodziec. Na temat pozostałych mniejszych zadań drogowych, które nie zostały uwzględnione w inwestycjach, ale także o zadaniach inwestycyjnych będą jeszcze toczyły się rozmowy. Zarząd powiatu pochyli się zatem w dalszym etapie nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego. Wcześniej jednak odbędą się spotkania z radnymi, wójtami oraz burmistrzami w celu podjęcia rozmów na temat zadań drogowych. Wówczas wniosek radnego zostanie rozpatrzony, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 
f) debata,
 
Przechodząc do kolejnego podpunktu porządku obrad przewodniczący rady otworzył debatę nad projektem budżetu powiatu konińskiego na 2014 rok.
 
W powyższym punkcie głos zabrał radny Włodzimierz Pawlak, który w imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego przedstawił opinię o projekcie uchwały budżetowej powiatu konińskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 45 do niniejszego protokołu.
 
Następnie radny Mirosław Durczyński w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawił opinię w przedmiotowej sprawie zgodnie z załącznikiem nr 46 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno radna Elżbieta Raźna przestawiła w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Następnie radny Andrzej Perkowski w imieniu Klubu Radnych Nowoczesny Powiat przedstawił stanowisko w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 48 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno radny Wiesław Bednarek w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił opinię w przedmiotowej sprawie o treści jak w załączniku nr 49 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszego udziału w debacie przewodniczący rady zamknął debatę nad projektem uchwały budżetowej na rok 2014.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014 wraz z przyjętą już autopoprawką, która wyniknęła w trakcie realizacji punktu 14, podpunktu e porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada przyjęła autopoprawki następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 7.
 
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do kolejnego powyższego punktu porządku obrad, przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez zarząd powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 7.
 
Uchwała nr XXXVI/283/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego na 2014 rok.
 
Przystępując do realizacji 15 punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem Powiatu przedłożyła radzie powiatu projekt planu kontroli na rok przyszły. Dokument ten radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że z zamieszczonego w materiale rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej wynika, że Komisja Rewizyjna zaplanowała na 2014 rok 3 kontrole, określiła ich zakres, a także terminy.
Przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu rada powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok nie wnosząc żadnych uwag. Powyższy dokument stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński przystąpiła do udzielenia odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnego Jana Śledzia. Poinformowała, że podjęte zostaną próby uhonorowania organizatorów imprezy pn.: „Przywrócić pamięć. Ocalić od zapomnienia", która odbyła się w Rzgowie. Przekaże ona wówczas radnemu informację na ten temat. Przyznała, że obawia się, iż nie będzie możliwe udzielenie wsparcia finansowego. Może zostać jedynie zaproponowana inna forma uhonorowania szkoły oraz organizatorów uroczystości. Odnosząc się do drugiej kwestii dotyczącej zapraszania organizacji faszystowskich z partnerskich miast w Niemczech stwierdziła, że do tematu należy podejść bardzo ostrożnie. Nadmieniła, że współpraca pomiędzy powiatem Ilm a Powiatem Konińskim odbywa się na poziomie samorządowym i w takim kształcie chciałaby ją utrzymywać. Dodała, że aspekt światopoglądowy oraz polityczny nie był do tej pory przedmiotem tej współpracy.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na interpelację radnego Zenona Paszka dotyczącą likwidacji dziury na drodze powiatowej Lubiecz - Przyjma, zaznaczył, że dziury na drodze pojawiają się zazwyczaj niespodziewanie i to w okresach najbardziej niekorzystnych (tj. wiosną oraz jesienią). Możliwość naprawy jest wówczas utrudniona. W okresach tych, bowiem możliwe są jedynie naprawy doraźne poprzez położenie masy bitumicznej na zimno. Poinformował, że zgłoszenie radnego przyjmuje do wykonania w najbliższym czasie.
Następnie przystąpił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnego Bogumiła Leszczaka. Odnosząc się do kwestii drogi Kramsk-Strumyk poinformował, że droga powiatowa zaczynająca się w Kramsku i biegnąca w kierunku Strumyka przebiega obok terenu odkrywki, ale w dalszym kierunku biegnie do granicy z powiatem kolskim (Szarłatów). Droga ta nie ma połączenia z biegnąca równolegle drogą gminną Pąchów - Kramsk. Od drogi powiatowej w kierunku odkrywki i drogi gminnej biegną drogi technologiczne albo gminne. Zatem droga, o której wspominał radny nie jest drogą powiatową.
Następnie poinformował, że nawierzchnia drogi w miejscowości Milin w skutek pożaru zmieniła kolor na brązowy, nie pojawiła się w niej, natomiast żadna wyrwa ani inne zniszczenie, które zagrażałoby bezpieczeństwu. Zauważył także, że ewentualne sfrezowanie i przywrócenie tej drodze poprzedniego wyglądu i konstrukcji w obecnym okresie nie jest możliwe. Sfrezowanie i położenie masy bitumicznej na gorąco możliwe jest bowiem jedynie w okresie letnim.
Odnosząc się do kwestii poboczy przy drodze w miejscowości Borki zauważył, że jest to jedna z dróg, gdzie występuje ten problem. Stwierdził, że corocznie określone środki z bieżącego utrzymania dróg przeznaczane są na usuwanie nadmiaru poboczy. Zakres prac z tym związanych, mimo iż prowadzony sukcesywnie jest z pewnością niewystarczający. Wykonanie tych prac w roku bieżącym lub na początku przyszłego roku jest niemożliwe. Prace te wykonywane są systemem zleconym, konieczny jest do ich wykonania odpowiedni sprzęt. W roku bieżącym brak jest już środków, które można by przeznaczyć na to zadanie.
W przyszłym roku natomiast ogłoszony zostanie przetarg na ścinkę poboczy i rozważone zostanie uwzględnienie w zakresie prac poboczy w miejscowości Borki.
Następnie odniósł się do problemu dotyczącego drogi Licheń - Helenów - Bylew (ulica Wyszyńskiego). Przyznał, że wspomniany odcinek drogi rzeczywiście jest bardzo zniszczony. Występują na nim spękania spowodowane słabą podbudową. Uszkodzeń tych nie usunie się w ramach remontów bieżących lub innych. Wymagane są zatem roboty o charakterze przebudowy drogi, które są dość kosztowne. Przypomniał, że w cyklu dwuletnim prowadzona była przebudowa drogi od Lichenia łącznie z chodnikiem. Miejsce zakończenia prac nie było przypadkowe, otóż dalsza część drogi wymaga odwodnienia. Jest ono kosztowne, ponieważ nie ma gdzie odprowadzić wody. Podkreślił, że problemu nie usunie się w ramach remontu, ponieważ wymagana jest w tym celu większa inwestycja.
Odpowiadając na pytanie radnej Haliny Lenartowicz stwierdził, że czasem zdarza się, iż lampy przy drodze przestają świecić. Podkreślił, że zostanie wyjaśniona i usunięta przyczyna nie świecenia lampy na skrzyżowaniu drogi Kaliska-Budzisław z drogą Wilczyn - Roztoka
 
Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Przewodniczący rady poinformował, że do radnych zostało skierowane pismo starosty konińskiego dotyczące okręgów wyborczych. Wyjaśnił, że w skutek migracji mieszkańców powiatu konińskiego uległa zmianie sytuacja w niektórych okręgach wyborczych tj. niektóre okręgi wyborcze straciły ów status. Zaznaczył, że najmniejszy okręg wyborczy powinien liczyć 3 mandaty, a obecnie okręgowi Skulsk Wilczyn przysługują jedynie 2 mandaty. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie pewnych korekt.
W przekazanym radnym piśmie zaproponowane zostało kilka wariantów podziału. Okręgi wyborcze należy uchwalić do końca sierpnia. Pozostało zatem dużo czasu, aby nad tym tematem się pochylić i gp przedyskutować.
 
Radny Jan Śledź poruszył kwestię związaną z orkanem „Ksawery", który wystąpił w ostatnim czasie. Zauważył, iż przysporzył on wiele szkód. Poprosił aby Komisja Prawa i Porządku pochyliła się nad tym tematem. Poinformował, że prowadzi on gospodarstwo rolne, które w skutek huraganu zostało pozbawione prądu. Było to bardzo uciążliwe, jednak najgorszy w tej sytuacji był brak możliwości uzyskania jakiejkolwiek informacji na temat usunięcia awarii. Umożliwiłaby ona zaplanowanie pewnych działań w gospodarstwie. Podkreślił, że pogotowie energetyczne nie odbierało telefonu przez dwa dni. Poprosił o rozważenie tego tematu. Nadmienił, że powoływane są różne komisje, sztaby kryzysowe, za prace, w których ludzie otrzymują wynagrodzenia, natomiast istnieje problem dostępu do informacji na temat usunięcia określonej awarii.
Następnie zwracając się do pani starosty zacytował słowa Ernesta Hemingwaya „jeżeli chodzi o faszyzm nie pytaj mnie, komu bije dzwon, on bije tobie". Stwierdził, że nie można „zasłaniać się" sprawami politycznymi i należy osobom próbującym tworzyć organizacje faszystowskie pokazać, jakie skutki przynosi takie działanie.
 
Radny Władysław Kocaj odnosząc się do przedstawionej we wcześniejszym punkcie porządku obrad opinii Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego zapytał wiceprzewodniczącego rady Władysława Pawlaka czy ma wytłumaczyć przyczynę wyniku głosowania Komisji Rewizyjnej nad projektem budżetu oraz WPF.
 
Radny Włodzimierz Pawlak odpowiedział, że uczestniczył on we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowo-Regulaminowej, które debatowały nad projektem budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023. Posiada on zatem wiedzę na temat pracy Komisji Rewizyjnej i przedstawił ją w opinii klubu radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak odnosząc się do kwestii Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego stwierdził, że największym problemem jest fakt, że ośrodek wnioskuje o środki według własnego uznania. Radny rozumie, że powiat nie ma możliwości odmówienia udzielenia wsparcia finansowego. Zaproponował, więc, aby do składanych wniosków załączać deklaracje rodziców, które byłyby sformułowane prawnie w taki sposób, aby trudno było się z nich wycofać. Wówczas składane wnioski byłyby w pewien sposób udokumentowane. Następnie odnosząc się do przekazanych radnym czterech wariantów okręgów wyborczych stwierdził, że przygotuje on jeszcze jedną propozycję.
 
Przewodniczący radny stwierdził, że nie wie czy możliwe będzie przygotowanie kolejnego wariantu. Zaznaczył, że ustalając okręgi wyborcze nie można jednej gminy dzielić na połowy.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że nie będzie kontynuował tematu związanego z pracą Komisji Rewizyjnej, ponieważ jego rozwinięcie wymagałoby dłuższej dyskusji.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że temat ten należy zakończyć.
              
Punkt 18
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXVI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-03 14:50:19)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-02-03 15:09:24)
Lista wiadomości