logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXXV/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 26 listopada 2013 roku
 
Protokół nr XXXV/2013
 
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
 
w dniu 26 listopada 2013 roku
 
 
 
 
XXXV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 26 listopada 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1230.
 
 
 
Punkt 1
 
Otwarcie obrad
 
 
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
 
 
Punkt 2
 
Stwierdzenie quorum
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
 
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała pani Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 8 jako punkt 9 zagadnienia w brzmieniu „9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację". Wyjaśniła, że zmiana planu wydatków środków PFRON spowodowana jest zwrotem środków niewykorzystanych bądź wykorzystanych, ale w niepełnej wysokości przez osoby uprawnione, którym wcześniej przyznano dofinansowanie. Jednocześnie wpływają kolejne wnioski od zainteresowanych mieszkańców powiatu uprawnionych do świadczeń z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zasadnym wiec jest podjęcie stosownych aktów prawnych umożliwiających rozpoczęcie procedury realizacji złożonych wniosków.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie przybyła radna Halina Lenartowicz.
 
 
 
Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 22 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
 
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, żesesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
 
 
1. Otwarcie obrad.
 
2. Stwierdzenie quorum.
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
5. Interpelacje i pytania radnych.
 
6. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
7. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2013/2014.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
14. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
15. Zamknięcie obrad.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Bogumił Leszczak.
 
 
 
Punkt 3
 
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
 
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXXIV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 23 głosami „za", protokół nr XXXIV/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 października 2013 r.
 
 
 
Punkt 4
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
 
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
 
Zaznaczyła, że podjęte przez zarząd powiatu uchwały związane były z projektem budżetu na 2014 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023. Dodała, że dokumenty te były już rozpatrywane przez Komisje Rady Powiatu, natomiast rada będzie nad nimi debatowała podczas sesji grudniowej.
 
Następnie poinformowała, że 11 listopada br. w Pałacu Prezydenckim, wspólnie z panem Sławomirem Lorkiem - zastępcą prezydenta Miasta Konina oraz panem Mariuszem Zaborowskim - Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin, odebrała wyróżnienie w konkursie za najlepiej przygotowane obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Z tej okazji otrzymali oni z rąk pana Bronisława Komorowskiego - Prezydenta RP oraz jego małżonki okolicznościowe upominki. Przyznała, że wydarzenie to było wyjątkowym przeżyciem.
 
Kolejno przekazała informację dotyczącą debat organizowanych w poszczególnych gminach przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Na debaty te zapraszani są także starosta oraz wójtowie i burmistrzowie z danych gmin. Informacje w tej sprawie przekazywane były również radnym. Dodała, że debaty odbędą się jeszcze w trzech gminach. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji zaprosiła do udziału w nich.
 
Poinformowała także, że 23 listopada br. odbył się kolejny finał Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska. Konkurs ten dotyczył ochrony środowiska oraz działań ekologicznych.
 
Następnie pogratulowała radnemu Dariuszowi Musiałkiewiczowi, który od 4 listopada br. pełni funkcję zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
 
Kolejno pani starosta poprosiła przewodniczącego rady o oddanie głosu pani Katarzynie Rejniak w celu przedstawienia informacji nt. projektu „Aglomeracja konińska...".
 
 
 
Przewodniczący rady w imieniu własnym oraz wszystkich radnych również złożył gratulacje panu Dariuszowi Musiałkiewiczowi. Stwierdził, że zapewne w sesjach nie będzie już uczestniczył osobiście dyrektor szpitala, ponieważ obecny będzie jego zastępca.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński przyznała, że rzeczywiście pan Łukasz Dolata - dyrektor szpitala dzwonił, aby przeprosić za swoją nieobecność na sesji. Zaznaczył, że z pewnością skorzysta z przyszłych zaproszeń. Wytłumaczył, że jego nieobecność spowodowana jest wyjazdem w celu negocjacji kontraktów z NFZ. Prosił jednak o uwzględnienie faktu, że podczas sesji szpital reprezentowany będzie przez zastępcę dyrektora.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że ma nadzieję, iż dyrektor szpitala znajdzie czas, aby zaprezentować się radzie powiatu.
 
 
 
Radny Dariusz Musiałkiewicz stwierdził, że nie należy spodziewać się, iż dyrektor nie będzie uczestniczył w sesjach rady powiatu. Następnie podziękował za złożone gratulacje.
 
 
 
Następnie glos zabrała pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu „Aglomeracja Konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego", która przedstawiła prezentacje na temat ww. koncepcji zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała kto konkretnie jest adresatem szkoleń, które stanowią istotny element powyższego projektu.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że oferta szkoleniowa adresowana jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, do kadry zarządzającej oraz do radnych gminnych, powiatowych oraz radnych miasta Konina.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała w jaki sposób przeprowadzane będą powyższe szkolenia.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że pierwsze szkolenie dotyczyć będzie zintegrowanej polityki, następne tworzenia i promocji terenów inwestycyjnych, kolejne natomiast zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że będą to szkolenia jednodniowe.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, kto będzie przeprowadzał szkolenia.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że wykonawcy szkoleń zostaną wyłonieni w trybie rozeznania rynku.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka odnosząc się do informacji dotyczącej uczestnictwa pani koordynator w sesjach rad gmin, zapytała ją z jakimi wówczas spotykała się opiniami na temat projektu.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że projekt jest bardzo dobrze odbierany. Radni gminni są zadowoleni, że koordynator uczestniczy w sesjach i przekazuje informacje na temat projektu. Mogą oni wtedy również uczestniczyć w jego realizacji. Pani koordynator przyznała, że opinie radnych odbiera pozytywnie.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała jaki cel ma stworzenie studium transportu zrównoważonego.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że powstanie powyższego dokumentu umożliwi zdiagnozowanie rozwoju transportu na terenie powiatu konińskiego oraz np. stworzenie zintegrowanego transport lub połączenie MZK i PKS, wprowadzenie jednego biletu, który obowiązywałby na ten transport, a także budowanie ścieżek rowerowych. Następnie oddala głos panu Witoldowi Nowakowi - naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.
 
 
 
Pan Witold Nowak naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju dodał, że kwestia transportu była jednym z głównych problemów podnoszonych przez wójtów i burmistrzów podczas Konwentu, w trakcie którego została skierowana do nich ankieta w celu wskazania dylematów rozwojowych regionu. Wskazane problemy związane są ze zmianą własności PKS oraz likwidacją kursów. Zaznaczył, że temat ten podnoszony był również na sesjach rady powiatu.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że z wyjaśnień wynika, iż dana potrzeba w regionie była sygnalizowana. Nie jest to zatem tylko pewien podpunkt w projekcie, który należy obligatoryjnie zrealizować. Nawiązując do stworzenia koncepcji inwestycyjnej zapytała czy gminy takiej koncepcji nie posiadają.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że gminy posiadają przeważnie plany zagospodarowania przestrzennego. Nie mają natomiast kompletnego studium rozwoju gospodarczego, czyli nie mają zdiagnozowanych np. terenów inwestycyjnych, tj. miejsc, do których można byłoby sprowadzać inwestorów. Istotne znaczenia ma w tym zakresie promocja terenów inwestycyjnych, czyli wskazanie jak gmina może wykorzystać swoje walory, co może promować oraz co może zachęcić inwestorów. Pani koordynator uczestnicząc w sesjach rad gmin spotkała się z dużym poparciem radnych dla powstawania danych dokumentów. Gminy, bowiem nie posiadają środków, aby je stworzyć. Będą one natomiast niezbędne w nowym okresie finansowania, w celu pozyskania środków unijnych. Zaznaczyła, że w każdym projekcie należy wskazać dokument strategiczny na podstawie, którego dokonano danej diagnozy.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że odpowiedź pani koordynator uspokoiła ją, ponieważ wynika z niej, że gminy posiadają pomysły, jedynie brakuje im środków na ich realizację. Projekt zatem uzupełnia niejako tę lukę finansową. Radna obawiała się bowiem, że gminy nie posiadają żadnego pomysłu i trudno jej było w fakt ten uwierzyć.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu poinformowała, że gminy posiadają wiele pomysłów, dlatego też powstanie studium, które skupi je wszystkie, umożliwiając w przyszłości wspólną realizacje projektów unijnych.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że dobrze, iż projekt nie jest realizowany tylko i wyłącznie dla samego projektu, a stwarza podstawy do dalszego rozwoju i wspólnego działania.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński dodała, że sam projekt i przystąpienie do niego szesnastu samorządów wynika z takiej potrzeby oraz z pewnych uwarunkowań, które będą narzucone na samorządy w nowej perspektywie związanej z wykorzystaniem środków unijnych. Do tej pory samorządy podejmowały działania jednostkowo, zabiegały o środki wyłącznie dla swojej gminy, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się w sąsiednim samorządzie. Obecnie następuje pewien przełom w polityce samorządów gminnych. Pewne kwestie gospodarcze są rozważane wspólnie. Stwierdziła, że włączenie się szesnastu samorządów w projekt aglomeracyjny jest dużym osiągnięciem dla regionu, z uwagi na fakt, że pod względem gospodarczym i zrównoważonego rozwoju, samorządy posiadając tereny inwestycyjne chcą działać w jednym kierunku. Nie ma podziału, że względu na to, iż pewne zagadnienia są ważne dla jednej lub drugiej gminy. Pani starosta przyznała, że wierzy, iż koncepcja aglomeracji konińskiej przyczyni się do osiągnięcia w najbliższych latach konkretnych efektów i umożliwi pozyskanie inwestycji w regionie. Wpłynie to na zmniejszenie bezrobocia, co stanowi główny cel tego projektu. Narzędzia, które w jego ramach zostaną wypracowane tj. strategia oraz programy stanowić będą pierwszy krok do dalszych działań. Wspólne rozważanie kwestii transportu, sieci dróg, ścieżek rowerowych, opracowanie koncepcji dla promowania terenów inwestycyjnych nie tylko może przyczynić się do zmniejszenia kosztów działalności, ale przede wszystkim poskutkuje tworzeniem nowych miejsc pracy. Podkreśliła, że stanowi to główny cel podjętych działań.
 
 
 
Radna Halina Lenartowicz zapytała czy oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do radnych gminnych jak i powiatowych.
 
 
 
Pani Katarzyna Rejniak - koordynator projektu odpowiedziała, że szkolenia adresowane są do radnych gminnych oraz powiatowych.
 
 
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że niestety w obecnych czasach, aby zacząć działać należy najpierw przygotować wiele dokumentów, zatrudnić pracowników, przygotować się i dopiero potem wdrażać określone działania. Radna zastanawia się, czy nie można było wcześniej rozważyć tworzenia nowych linii autobusowych oraz ścieżek rowerowych. Przyznała, że ścieżki te są szczególnie istotne, ponieważ pewne połączenia np. na linii Kleczew - Ślesin, Kleczew - Budzisław, Kleczew - Wilczyn wkrótce będą niemożliwe, zatem jedyne, co pozostaje mieszkańcom to ścieżki rowerowe. Podkreśliła, że popiera ten projekt i czeka na ścieżki rowerowe oraz nowe połączenia autobusowe.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka przyznała, że nie podziela tak wielkiego optymizmu. Zaznaczyła, że jest wiele płaszczyzn możliwej współpracy z gminami. Na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, które odbyły się 25 listopada br., można było przekonać się, że płaszczyzny porozumienia i współpracy oraz tworzenie czegoś nowego nie przedstawia się tak klarownie i pięknie. Przyznała jednak, że należy podejmować pewne działania. Zgodziła się ze stwierdzeniem, że szkoda, iż pewne działania podejmowane są tak późno. Zaznaczyła, że radni będą się przyglądać tej sprawie. Dodała, że nie chciałaby, aby projekt realizowany był dla samego projektu, tylko, aby przynosił określone efekty. Podkreśliła, że bezrobocie jest bardzo ważną kwestią dla regionu i chciałaby, aby jego wskaźniki spadły oraz aby realizowany projekt przyniósł wymierne skutki gospodarcze.
 
 
 
Punkt 5
 
Interpelacje i pytania radnych.
 
 
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska poprosiła o informację na temat stanowiska sekretarza powiatu. Zaznaczyła, że sekretarza w powiecie nie ma już ponad rok. Zapytała czy Starostwo osiągnęło z tego tytułu oszczędności, a jeżeli tak - to w jakiej wysokości. Stwierdziła, że jeżeli nie przyniosło to żadnych oszczędności to zastanawia ją celowość nie obsadzenia tego stanowiska. Poprosiła o przedstawienie planów w tej sprawie. Dodała, że jeżeli powiat funkcjonuje dobrze bez sekretarza - a wynika z tego, że tak właśnie jest - to być może stanowisko to nie jest zasadne. Być może należałoby zmienić strukturę organizacyjną starostwa, która obecnie uwzględnia sekretarza. Powierzone ma on prawie dwadzieścia bardzo ważnych kompetencji i obowiązków. Dodała, że jeżeli stanowisko sekretarza nie jest w powiecie potrzebne - to wnioskuje ona o zmianę struktury organizacyjnej starostwa polegającą na wykreśleniu tej funkcji. Zaznaczyła, że nie można żyć w hipokryzji mając zapisane pewne rzeczy w strukturze, a nie realizując ich w rzeczywistości. Jeżeli powiat koniński może funkcjonować bez sekretarza to być może warto uczynić z tego faktu dobrą praktykę, nagłośnić go i przedstawić innym samorządom powiatowym. Dodała, że jeszcze żaden powiat w Polsce nie działał bez sekretarza, więc jeżeli przykład powiatu konińskiego pokazuje, że można tak funkcjonować to warto podzielić się taką dobrą praktyką z innymi samorządami.
 
 
 
Radny Bogumił Leszczak poinformował, że w miejscowości Izabelin wzdłuż drogi powiatowej zostały obcięte drzewa -głównie lipy. Obecnie jednak mieszkańcy mają zastrzeżenia dotyczące drzew, których korony zasłaniają latarnie. Radny zapytał czy istnieje możliwość rozwiązania tego problemu, ponieważ pomimo święcących lamp na ulicy jest ciemno. Następnie zgłosił, że w miejscowości Wola Podłężna na ulicy Licheńskiej (jadąc od Lichenia po prawej stronie) znajduje się 30-centymetrowe zagłębienie w jezdni. Samochody przejeżdżające przez to zagłębienia z prędkością 50-60 km/h (mimo, iż dozwolona jest większa prędkość) wybijane są w górę. Poprosił zatem o interwencje w powyższej sprawie.
 
 
 
Radny Jan Śledź poinformował, że na sesji Rady Gminy Rzgów zgłoszono kilka zastrzeżeń dotyczących dróg powiatowych. Po pierwsze mieszkańcy poinformowali, że wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Kowalewka w pobliżu skrzyżowań oraz wyjazdów z bocznych dróg znajdują się nieusunięte krzewy. W jednym z takich miejsc doszło nawet do wypadku. Radni poprosili zatem o usuniecie tych krzaków. Ponadto wójt gminy stwierdził, że źle zostały wykonane prace drogowe w Sławsku. Radny przyznał, że nie wie kto ponosi odpowiedzialność oraz do czyich kompetencji należą prace, o których wspomniał wójt. Następnie stwierdził, że z przedstawionej radnym informacji nt. zimowego utrzymania dróg wynika, że na drodze Rychwał -Pyzdry podobnie jak w roku ubiegłym zaplanowano odśnieżanie ciągłe jedynie do miejscowości Modlibogowice. Poprosił o wyjaśnienia w powyższej sprawie. Zapytał, czy w kwestii tej podjęte zostały rozmowy z wójtem oraz kto zdecydował o tym, aby drogi tej nie odśnieżać na całej długości, tj. jedynie o kilka kilometrów więcej niż obecnie zaplanowano.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka odniosła się do kwestii harmonogramu prac Zespołu koordynacyjnego ds. restrukturyzacji Kopalni PAK KWB Konin S.A. Stwierdziła, że pojawiły się plotki dotyczące kolejnych zwolnień w grudniu br. Radna przyznała, że o pewnych wydarzeniach nie chciałaby dowiadywać się z plotek. Dodała, że harmonogram prac spowodowałby, iż pewne działania byłyby zaplanowane, a określone informacje na temat sytuacji po zwolnieniach wrześniowych oraz problemów w kopalni byłyby na bieżąco przekazywane. Dodała, że przedstawienie planu spotkań umożliwi właściwe zorganizowanie czasu oraz aktywność w związku z tą sprawą.
 
 
 
Radny Marek Górczak poinformował, że przebudowa ulicy Głównej w Brzeźnie dobiega końca. Przyznał, że często podczas wykonywania prac powstają pewne uchybienia bądź niedoróbki. Mieszkańcy mają zatem pewne zastrzeżenia, z którymi radny także się zgadza. Przypomniał, że droga została wykonana na odcinku ok. 2,5 km. Na ok. 2/3 długości tego odcinka zostały wykonane chodniki, na wjazdach do posesji została położona kostka. Natomiast na pozostałym odcinku przy wjazdach do posesji został położony jedynie asfalt. Mieszkańcy czują, że zostali nierówno potraktowani. Zapytał dlaczego ta inwestycja miałaby podzielić mieszkańców na lepszych i gorszych oraz czy praca ta została wykonana zgodnie z projektem. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa radny stwierdził, że droga na całej swej długości jest kręta. Ponadto na odcinku przy drodze nr 92 na długości 300-400 m. zostały pomalowane linie ciągłe oraz pasy dla pieszych, natomiast w dalszej jego części pomimo, iż droga jest kręta i niebezpieczna - nie uczyniono tego. Radny zaznaczył, że zbliża się termin odbioru inwestycji. Zapytał zatem czy prace te zostaną uzupełnione i czy zawarte są one w zakresie planowanej inwestycji.
 
 
 
Punkt 6
 
Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
 
 
Przystepując do realizacji punktu dotyczącego „Informacji o zaawansowaniu prac w drogowwnictwie" przewodniczacy rady poinformowal, że materiał w przedmiotowej sprawie został radnym przeslanyu. Stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Powyższa informacja rozpatrzona została przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Rozwoju i Inrfastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o zaawansowaniu prac w drogownictwie".
 
 
 
Punkt 7
 
Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2013/2014.
 
 
 
Przystępując do realizacji 7 punktu porzadku obrad przewodniczący rady poinformowal, że „Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2013/2014" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 10 cd. do nieniejszego protokołu.
 
 
 
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radny Jan Śledź przyznał,że w jego odczuciach Zarząd Dróg Powiatowych różnicuje wieś oraz miasto. W przedstawionym materiale zawarta jest informacja, że w zimowym utrzymaniu dróg zaplanowane jest w przypadku intensywnych ciąglych opadów odśnieżanie nie na calej szerokości drogi tylko na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek. Natomiast w granicach miast odśnieżane będą całe ulice. Zapytał, czy nie zasadnym byłoby na obszarze ciągłej zabudowy wiejskiej odśnieżanie również całych ulic, a nie tylko jednego pasa i wykonanie mijanek.
 
 
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie poinformował, że przedstawiona informacja nt. odśnieżania jednego pasa drogi oraz wykonania mijanek dotyczyła sytuacji nadmiernych opadów. Na pierwszej stronie omawianego dokumentu znajduje się informacja o tym, że odśnieżane będą drogi na całej szerokości, natomiast w przypadku nadmiernych opadów, np. klęsk żywiołowych odśnieżany będzie jeden pas oraz wykonane zostaną mijanki. Podkreslił, że zasadą jest, iż drogi odśnieżane są na całej dlugości natomiast posypywane jedynie w wyznaczonych miejscach.
 
 
 
W zwiazku z brakiem chetnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczacy rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2012/2013".
 
 
 
Punkt 8
 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że następny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku. Dodał, że projekt uchwały w powyższej sprawie został radnym dostarczony.
 
 
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił wiec Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisja Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Zenon Paszek.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady poddal pod glosowanie projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku: W glosowaniu udział wzięło 22 radnych . w jego wyniku powyższa uchwała zostala podjeta jednoglośnie tj.22 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXXV/271/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 9
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
 
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali przed sesją.
 
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Zenon Paszek.
 
 
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczacy rady poddał pod glosownaie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W glosowaniu udzial wzięlo 23 radnych. W jego wyniku uchwała zostala podjęta jednoglośnie, tj. 23 glosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 10
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
 
 
 
Przystępując do realizacji 10 punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk przewodniczący rady stwierdził, że projekt przedmiotowej uchwały został radnym dostarczony.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie kolejno opinii w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 glosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
 
 
Punkt 11
 
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
 
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
 
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatuautopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Ponadto poinformował o autopoprawkach niezawartych w przedłożonym radnym wniosku. Pierwsza z nich dokonana zostaje na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, dotyczącego przekazania środków w wysokości 49.134,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej. Kwota ta na podstawie wcześniejszego wniosku dotyczy zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Zostanie ona jednak zaangażowana w adaptację wynajmowanych pomieszczeń w Ślesinie (rozdział szkoły podstawowe specjalne) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 12.582,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych - 36.552,00 zł.
 
Kolejna autopoprawka dotyczy podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk. Powierzone zadanie polega na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3214P Kramsk-Strumyk na odcinku przy ulicy Kościelnej. Przekazuje się na nie kwotę 20.000,00 zł. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia środków na ten cel należy dokonać przeniesienia z zadań własnych na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka poprosiła o wyjaśnienia dotyczące zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla radcy prawnego.
 
 
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu poinformował, że na wniosek dyrektora ZSP w Kleczewie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzenia radcy prawnego w postępowaniu sądowym
 
 
 
Przewodniczący rady powtórzył, że powyższa zmiana dotyczy kwoty 3.000,00 zł z przeznaczeniem na postępowanie sądowe tj. najprawdopodobniej na zastępstwa procesowe.
 
 
 
Radny Mirosław Durczyński poprosił o wyjaśnienia na temat dokonania zwiększenia o kwotę 31.999,42 zł w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 2330 z przeznaczeniem na dotację dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach partycypacji w kosztach zasilania Jeziora Budzisławskiego.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiedziała, że w dokonywanych zmianach w budżecie powiatu zawarta jest również informacja dotycząca zwrotu wynikającego z umorzenia pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rewitalizację parku w Żychlinie. Kwota ta musi znaleźć się zatem po stronie dochodów powiatu, ale także w wydatkach na zadania związane z ochroną środowiska. Środki te zatem zostały zaplanowane na zadanie dotyczące zasilania jeziora Budzisławskiego i jeziora Wilczyńskiego, mimo, iż wiadomym jest, że realizacja tego zadania ma nastąpić w roku przyszłym. Informacje na ten temat przekazał Urząd Marszałkowski, a szczególnie Zarząd Inwestycji Wodnych. Powiat w budżecie na rok 2014 zaplanuje na ten cel kwotę 300.000,00 zł. Zatem zapisane w tegorocznym budżecie środki zostaną w przyszłym roku przeznaczone na to zadanie.
 
 
 
Radny Mirosław Durczyński stwierdził, że ma obawy w kwestii realizacji powyższego zadania. Przypomniał, że planowane jest ono już od kilku lat. Dodał, że będąc jeszcze pracownikiem kopalni zajmował się tym tematem i posiada wiedzę, że do chwili obecnej nie zostały podjęte praktycznie żadne działania. Są jedynie przygotowane projekty. Zarząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat wyraża wole włączenia się w to zadanie, jednak do chwili obecnej tego nie uczynił. Radny obawia się, że w roku 2014 sytuacja będzie przedstawiała się podobnie. Zaznaczył, że brakuje woli podjęcia działań również przez kopalnie.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka poprosiła o wyjaśnienia w sprawie zwiększenia wydatków o kwotę 1.963,80 zł. w celu wypłaty kosztów zastępstwa procesowego. Zaznaczyła, że obecnie poszukuje się wszelkich oszczędności. Przyznała, że 25 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Powiatu, podczas którego zwracano uwagę na wszystkie wydatkowane środki i rozważano każdy wydatek. Radna zdaje sobie sprawę, z trudnej sytuacji, w której rada musi podejmować określone decyzje. Chciałaby zatem uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu zastępstwa procesowego. Stwierdziła, że jeżeli obecnie nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi to poprosi o jej udzielenie po sesji.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu 22 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie wstrzymującym.
 
 
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 22 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie wstrzymującym.
 
 
 
Uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 12
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
 
 
Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 został radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
 
 
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
 
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Zaznaczył, że dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę wyższą od wskazanej we wniosku o 49.134,00 zł. w związku ze środkami otrzymanymi z rezerwy subwencji oświatowej, natomiast wydatki majątkowe oraz nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę większą o 20.000,00 zł w związku z podjętą uchwalą w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu 22 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie wstrzymującym.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 22 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i jednym głosie wstrzymującym.
 
 
 
Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 13
 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na pytanie radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej poinformowała, że samorządy powiatowe oraz gminne zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych zobowiązane są do powołania sekretarza i to zgodnie z obowiązującymi terminami. Zatem do końca listopada powinien zostać ogłoszony konkurs na to stanowisko i procedura taka została już uruchomiona. W przedłożonym radnym materiale zawarta jest informacja o wydaniu zarządzenia starosty dotyczącego powołania komisji konkursowej, która tematem tym będzie się zajmowała. Ponadto ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza powiatu zostanie do końca listopada umieszczone na właściwych informatorach. Z uwagi na brak sekretarza z pewnością starostwo wygenerowało pewne oszczędności, jednak na chwilę obecną, nie jest w stanie wskazać konkretnej ich kwoty. Zadania przypisane sekretarzowi, które wynikają z regulaminu organizacyjnego zostały podzielone na trzy osoby. Pewne oszczędności w skali miesiąca były, kształtowały się na poziomie kilku tysięcy. Cześć kwoty, która przypadałaby na wynagrodzenie sekretarza w formie dodatków otrzymywały osoby, którym jego zadania powierzono. Zapytała, czy radna oczekuję, aby wskazać konkretną kwotę oszczędności. Zaznaczyła, że jeżeli w wyniku konkursu, uda się wyłonić sekretarza to starostwo nie będzie już osiągało z tego tytułu oszczędności. Podkreśliła ponownie, że zgodnie z przepisami do końca listopada należy rozpocząć procedurę naboru na stanowisko sekretarza i nie ma żadnej alternatywy w tej kwestii.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Andżeliki Chojnackiej poinformowała, że zespół koordynacyjny ds. restrukturyzacji Kopalni PAK KWB Konin S.A. nie posiada harmonogramu prac. Zaznaczyła, że nie było potrzeby jego tworzenia. Podkreśliła jednak, że zespół ten funkcjonuje i kolejne spotkanie planowane jest w połowie grudnia br. Ponadto uważa, że nie ma potrzeby tworzenia harmonogramu, ze względu chociażby na fakt, iż działania związane ze zwolnieniami wdrażane są bardzo powoli. Przyznała, że jest ona w kontakcie z przedstawicielami zarządu kopalni, spotkała się z nimi w ubiegłym tygodniu i wie, iż skutecznych zwolnień zostało wręczonych kilkanaście. Proces zwolnień przebiega bardzo powoli. Sytuacja w związku z powyższym dla regionu jest bardziej korzystna aniżeli dla realizacji zadań wyznaczonych przez zarząd kopalni. Poinformowała, że pracownicy przebywają na zwolnieniach chorobowych. Powiat poprzez Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, których się podjął. Współpraca w tym zakresie jest bardzo dobra. Odbyły się już dwa spotkania z pracownikami, którzy służyli poradami dla zwalnianych osób. Mimo wszystko rola powiatu nie jest tak duża jak zakładano z uwagi na niewielkie zainteresowanie. Wynika to z faktu, że osób, którym wręczono zwolnienia jest niewiele. Współpraca z służbami kopalni oraz służbami pracowniczymi jest na obecną chwilę na bardzo dobrym poziomie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy posiada bieżące informacje w tej kwestii. Starosta stwierdziła, że uważa, iż warto zorganizować spotkanie w połowie grudnia w celu poznania dalszych planów kopalni, by ewentualnie mieć możliwość przekazania właściwych informacji. Zaznaczyła, że podczas pierwszego spotkania zespołu wyniknęło, iż problem w dużej mierze polegał na braku właściwego przepływu informacji pomiędzy zarządem kopalni a związkami zawodowymi. W kwestii tej dużą role odgrywają właśnie posiedzenia zespołu koordynacyjnego.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Górczaka poinformowała, że zadania w związku z realizacją inwestycji w Brzeźnie dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostały w zasadzie zakończone. Trwają jeszcze natomiast drobne prace wynikające z robót końcowych. Poinformowała, że zakres wykonanych chodników zgodny jest z przygotowanym projektem. Ponadto w ramach uzgodnień z wykonawcą zakres ten został rozszerzony. Starosta przyznała, iż była w Brzeźnie i rozmawiała z mieszkańcami. Stwierdziła, że istnieją pewne kwestie, które należy skoordynować z oczekiwaniami mieszkańców. Zaznaczyła jednak, że na pewno nie zostanie wykonany chodnik wzdłuż całej długości drogi. Podkreśliła, iż chciałaby, aby mieszkańcy zadowoleni byli ze zrealizowanej inwestycji, stąd podjęte zostały działania w celu wykonania również drobnych inwestycji, aby ich brak nie budził niezadowolenia. Dodała, że w przypadku realizacji każdej inwestycji pojawiają się osoby niezadowolone i trudno jest temu zapobiec. W przypadku realizacji powyższego zadania także pojawiają się już opinie, że droga jest za wąska, że kombajny nie będą mogły nią przejechać itp. Zaznaczyła, że takie opinie będą się pojawiały, jednak w sytuacji budowy drogi wiejskiej wraz z chodnikami istnieją pewne ograniczenia. Dodała, że „inwestycja na tzw. oko wygląda ładnie" i jest ona zadowolona z wykonanych prac. Otwarcie drogi zaplanowane jest na 16 grudnia br. Zaznaczyła, że nie rozmawiała jeszcze z Wójtem Gminy Krzymów, jednak uczyni to w przyszłości. Dodała, że chciałaby, aby zainteresowani radni również uczestniczyli w tym otwarciu, ponieważ jest to ważna inwestycja.
 
 
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odnosząc się do interpelacji zgłoszonych przez radnego Bogumiła Leszczaka poinformował, że oba problemy - zarówno ten dotyczący zasłoniętych latarni jak i zagłębienia na drodze Licheń - Wola Podłężna - są zgłaszane po raz pierwszy. Są to zatem problemy nowe dla Zarządu Dróg Powiatowych. Nawiązując do sprawy zagłębienia na drodze stwierdził, że jeżeli rzeczywiście powoduje ono utrudnienie w ruchu i będzie możliwość jego usunięcia w roku bieżącym to zostanie to zrobione. Jeżeli nie da się go usunąć z uwagi na fakt, że w okresie zimowym pewne prace nie mogą być wykonywane, to zadanie to zostanie zrealizowane przyszłym roku.
 
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone przez radnego Jana Śledzia poinformował, że ze względów wyłącznie finansowych wycinka krzewów nie jest prowadzona na całych ciągach drogowych. Ograniczana jest ona jedynie do okolic łuków oraz skrzyżowań dróg. Mimo wszystko prac tych jest bardzo dużo. W Kowalewku przeprowadzona została wycinka krzewów jednak najwyraźniej istnieje ponowna potrzeba. Kwestia ta zostanie rozważona. Zaznaczył, że praca ta może być wykonana jeszcze w tym sezonie.
 
Odnosząc się do problemu złego wykonania prac w Sławsku poinformował, że pierwszy raz słyszy o takim problemie. Ponadto zgłoszenie to jest bardzo ogólne i nie wie on dokładnie o co w nim chodzi. Podkreślił, że nie były w tamtej miejscowości przeprowadzane ostatnio żadne prace. Stwierdził, że skontaktuje się w tej sprawie z Urzędem Gminy w Rzgowie.
 
Nawiązując do problemu posypywania w okresie zimowym drogi Rychwał -Pyzdry przyznał, że ze względów finansowych w roku obecnym nie rozszerzano zakresu dróg objętych ciągłym posypywaniem. Prace te będą wykonywane wyłącznie tam gdzie zajdzie takowa potrzeba. Zaznaczył, że każde rozszerzenie zakresu dróg wiąże się z potrzebą zaangażowania środków finansowych. Ponadto jeżeli zakres prac zostanie rozszerzony o miejsca inne niż skrzyżowania, łuki, czy przystanki użyteczności publicznej - to pojawi się pytanie dlaczego nie wykonano ich również na innej drodze. W związku z powyższym w roku bieżącym nie rozszerzano zakresu zimowego utrzymania dróg. Pozostał on taki sam jak w roku ubiegłym.
 
W kwestii dotyczącej budowy drogi w Brzeźnie dodał, że prace realizowane są zgodnie z projektem technicznym. Zaznaczył, że w innym przypadku powiat nie otrzymałby dotacji na ten cel. Zakres prac zawsze jest szczegółowo kontrolowany. Projekt techniczny, czyli zakres wykonywanych prac dwukrotnie wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy Krzymów. Zgłaszane były wówczas pewne poprawki. Zostały one również ujęte w projekcie. Ponadto projektant przygotowując projekt nie mógł pozwolić sobie na pełną dowolność z uwagi na ograniczenia związane z normami technicznymi. Chodnik powinien posiadać określoną szerokość oraz pewne warunki. W przeciwnym razie projekt nie zostałby zatwierdzony przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.
 
Niezależnie od powyższego podjęto decyzje o rozszerzeniu zakresu chodników. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz wójta chodnik wydłużono o 130 metrów. Być może problem zgłoszony przez radnego dotyczy tej kwestii. Dodał, że w poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy zgłaszali wnioski w tej sprawie. Przyjęto zatem do realizacji dodatkowy 130-metrowy odcinek chodnika. Realizacja tego zadania nastąpi w terminie późniejszym. Należy bowiem w pierwszej kolejności wykonać roboty dodatkowe. Zaznaczył, że zazwyczaj podczas realizacji danej inwestycji pojawia się konieczność wykonania robót dodatkowych i tak również stało się w tym przypadku. Nawiązując do zgłoszonej kwestii dotyczącej faktu, iż wykonana droga jest kręta poinformował, że inwestycja została zrealizowana na drodze już istniejącej. Z uwagi na istniejące zabudowania nie można było przesunąć tej drogi w żadną stronę. Odpowiadając na pytanie dotyczące oznaczeń poziomych poinformował, że malowanie pasów być może ze względów pogodowych nie zostało zakończone. Podkreślił, że droga ta zostanie pomalowana zgodnie z projektem organizacji ruchu.
 
 
 
Punkt 14
 
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
 
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska podziękowała pani staroście za wyjaśnienia. Przyznała, że uspokoił ją fakt, iż powiat będzie miał sekretarza. Zaznaczyła jednak, że wpływ na ten fakt miał ustawodawca, który określił termin końcowy przeprowadzenia naboru na to stanowisko. Przyznała, że szkoda, iż kwestia ta zajęła w powiecie tyle miesięcy i do samego końca czekano na podjęcie działań. Dodała, że dobrze, iż wkrótce w powiecie będzie sekretarz.
 
Następnie nawiązała do odbywających się w poszczególnych gminach spotkań z mieszkańcami dotyczących bezpieczeństwa, w których uczestniczy komendant policji, starosta oraz wójtowie i burmistrzowie. Zapytała czy starostwo ma wpływ na ustalanie godzin tych spotkań. Stwierdziła, że ustalając godzina warto uwzględnić fakt, że część mieszkańców pracuje. W związku z powyższym zasadnym byłaby ich organizacja w godzinach popołudniowych. Dodała, że spotkanie w Kleczewie odbyło się ok. godz. 1300 i nie wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć w nim udział.
 
 
 
Radny Waldemar Marciniak poinformował, że 5 grudnia br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Zaznaczył, że początkowo spotkanie to zaplanowane było na 28 listopada, jednak ze względów organizacyjnych tj. dotyczących frekwencji, konieczna była zmiana jego terminu.
 
 
 
Radny Władysław Kocaj nawiązując do powołania komisji rekrutacyjnej związanej z naborem na stanowisko sekretarza zgłosił wniosek o to, aby Klub Radnych PSL miał w niej również swojego przedstawiciela.
 
 
 
Radny Jan Śledź zapytał czy prawdą jest, że z Zarządu Dróg Powiatowych odchodzi dyrektor Zbigniew Winczewski oraz w jaki sposób zostanie przeprowadzona procedura naboru, a także czy w związku z powyższym pozostanie wolny etat i czy liczba osób pracujących w tej jednostce ulegnie zmianie.
 
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska przypomniała, że dwa lata temu pani starosta stwierdziła, że zawsze będzie informowała poszczególnych radnych powiatowych o swoich wyjazdach do ich gmin oraz o spotkaniach z wójtami i burmistrzami. Przyznała, że zastanawia ją czy pani starosty tak dawno nie było w Kleczewie, czy po prostu radna nie otrzymywała takiej informacji. Dodała, że wie, iż inni radni również nie są informowani o formalnych spotkaniach z burmistrzami poszczególnych gmin. Wnioskowała zatem o przekazywanie takowych informacji.
 
 
 
Radny Marek Górczak przyłączył się do wniosku radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej. Dodał, że z jego gminy pochodzi dwóch radnych powiatowych. Zaznaczył, że dopiero na sesji dowiedział się, że w jego miejscowości odbyło się spotkanie dyrektora z mieszkańcami. Ponadto dzień wcześniej pani starosta była obecna w jego gminie, a radni również o tym nic nie wiedzieli. Zaznaczył, że gdyby uczestniczył w tych spotkaniach nie musiałby poruszać pewnych spraw na sesji, ponieważ wyjaśnienia i to z pewnością bardziej przejrzyste mógłby podczas nich uzyskać.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego chóralnie dołącza się do powyższego wniosku.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odnosząc się do wniosku radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej poinformowała, że organizatorem debat dotyczących bezpieczeństwa jest Komendant Miejski Policji. Z posiadanej przez nią wiedzy wynika, że godziny spotkań ustał on wspólnie z wójtami i burmistrzami. Starostwo zatem nie ma na nie wpływu. Najwyraźniej gospodarze terenu dane godziny akceptują.
 
Nawiązując do tematu jej spotkań z wójtami i burmistrzami stwierdziła, że nie odbyły się jeszcze spotkania, których ona byłaby inicjatorem. Dopiero w miesiącach styczeń-luty przyszłego roku będzie się ona spotykała z wójtami oraz burmistrzami w związku ze schetynówkami. Radni powiatowi z pewnością na te spotkania zostaną zaproszeni. Zaznaczyła, że w kwestii tej nie zaszła żadna zmiana dotycząca współpracy z radnymi. Stwierdziła, iż uważa, że radni są bardzo szczegółowo informowani o wielu rzeczach. Jeżeli spotkania będą się odbywały, chociaż nie wie czy konieczne będą we wszystkich gminach, to radni również będą na nie zapraszani.
 
Odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez radnego Władysława Kocaja, stwierdziła, że kwestia wytypowania radnych do pracy w komisji rekrutacyjnej częściowo rozstrzygana będzie przez przewodniczącego rady. Zaznaczyła, że zarządzenie dotyczące powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko sekretarza powiatu zostało już wydane. Jeżeli będzie taka konieczność to może być ono skorygowane. Stwierdziła, że temat ten podejmie wspólnie z przewodniczącym rady.
 
 
 
Przewodniczący rady dodał, że w związku z faktem, iż radni często nie dysponują dodatkowym czasem, aby uczestniczyć w komisjach rekrutacyjnych do udziału w pracach związanych naborami w ostatnim okresie wyznaczał tylko jednego radnego. W związku z powyższym podobnie postąpił desygnując radnego do pracy w komisji związanej z naborem na stanowisko sekretarza powiatu. W związku z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie możliwe jest rozważenie wytypowania dwóch radnych do składu tej komisji.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że równolegle prowadzone są jeszcze dwa nabory. Jeden z nich dotyczy stanowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i w pracach komisji rekrutacyjnej bierze udział również przedstawiciel Klubu Radnych PSL. Zaznaczyła, że samowolnie nie dokonuje wyboru przedstawiciela radnych do komisji konkursowej tylko zawsze zwraca się do przewodniczącego rady w tej sprawie. Zatem uważa, iż zachowana jest właściwa procedura.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Jana Śledzia poinformowała, że pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie złożył wniosek o przejście na emeryturę. Oficjalnie zakończy on prace w pierwszych dniach stycznia 2014 r. W praktyce pan dyrektor nie pełni już swoich obowiązków, ponieważ przebywa na urlopie. Obowiązki dyrektora pełni natomiast jego zastępca - pan Antoni Bąk. Przyznała, że cieszy ją fakt, że pan Antoni Bąk zmienił swoją wcześniejszą decyzję i przyjmie funkcje dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Podczas posiedzenia zarządu temat został już podjęty i zdecydowano, aby na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie powołać pana Antoniego Bąka. Ma ona nadzieje, iż w pierwszych dniach stycznia pan Antoni Bąk obejmie tą funkcję. Dodała, że jest on osobą doświadczoną, znającą wiele zagadnień, ponadto dobrze się z nim współpracuje.
 
Odnosząc się do poruszonej kwestii spotkań, stwierdziła, że radni trochę przesadzają. Zapytała czy ona ma informować radnych o swoich spotkaniach i wyjazdach. Stwierdziła, że radni prosząc o to przekraczają swoje kompetencje. Poinformowała, że 25 listopada uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami gminy Krzymów, na które została zaproszona w związku z obecnością pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz - pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania. Zapytała czy ona ma informować radnych o takim spotkaniu z kobietami. Stwierdziła, że jest to duża przesada. Poprosiła radnych, aby ograniczyli swoje wymagania pod jej adresem, ponieważ uważa, iż w tym zakresie przekraczają swoje kompetencje. Dodała, że informuje radnych o spotkaniach, w których reprezentuje powiat, które bezpośrednio są z nim związane, szczególnie o tych, które dotyczą dróg i o tych, które są przez powiat współorganizowane. Radni są na takie spotkania również zapraszani. Poprosiła, aby radni nie obwiniali jej za to, że nie są zapraszani na spotkania organizowane przez inne podmioty. Stwierdziła, że kierowanie pod jej adresem żali w związku z powyższym jest mocno przesadzone. Dodała, że nie wie o jakim spotkaniu mówił radny Marek Górczak, natomiast przyznała, że rzeczywiście 25 listopada w Brzeźnie brała udział w spotkaniu z kobietami. Zaznaczyła, że o wielu swoich wyjazdach na teren powiatu konińskiego oraz o spotkaniach z mieszkańcami, czy też z kobietami nie jest w stanie informować radnych. Poprosiła, aby jej to wybaczyć.
 
 
 
Przewodniczący rady uzupełniając wypowiedź starosty zaapelował do radnych, aby zwracali uwagę na to kto organizuje dane spotkania, ponieważ to organizator wysyła zaproszenia. Za brak zaproszenia na dane wydarzenie można mieć pretensje jedynie do jego organizatora. Stwierdził, że pani starosta zapraszając na spotkanie, którego nie byłaby gospodarzem przekroczyłaby swoje kompetencje. Ponadto podmiot zapraszający być może nie chce, aby uczestniczyły w danym spotkaniu inne osoby.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka poinformowała, że przyłączając się chóralnie do wniosku dotyczącego informowania o spotkaniach miała na myśli te dotyczące drogownictwa. Zaznaczyła, że radni uczestniczą w sesjach rad gmin i często padają pod ich adresem różne pytania. Warto więc aby posiadali oni wiedzę na temat określonych ustaleń, aby mogli przekazać właściwe informacje. Tylko w tej kwestii prosiła, aby informować radnych powiatowych. Stwierdziła, że pani starosta nie musi pamiętać o radnych w kwestii wszystkich spotkaniach, w których uczestniczy, jedynie w tych, które dotyczą sprawy drogownictwa, Zaznaczyła, że radni częściej uczestniczą w sesjach rad gmin i warto, aby posiadali właściwe informacje. Dlatego też poprosiła, aby pamiętać w tej kwestii o radnych.
 
 
 
Radny Jan Śledź zapytał czy w związku z przejściem pana Zbigniewa Winczewskiego na emeryturę zmieni się ilość etatów w Zarządzie Dróg Powiatowych, a jeżeli nie to czy na powstały wakat zostanie ogłoszony konkurs.
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że kwestia poruszona przez radnego Jana Śledzia zostanie rozważona w przyszłości. Jeżeli zarząd powiatu powoła na stanowisko dyrektora ZDP pana Antoniego Bąka to do jego kompetencji będzie należało podjęcie decyzji w sprawie powołania zastępcy dyrektora. Zapewne zasadnym będzie, aby stanowisko zastępcy dyrektora było obsadzone, jednak decyzje w tej sprawie podejmie nowy dyrektor. Następnie poinformowała, że nie będzie ogłoszony konkurs, ponieważ zarząd powiatu może w drodze awansu powołać na stanowisko dyrektora pana Antoniego Bąka.
 
 
 
Przewodniczący rady dodał, że jeżeli wolą nowego dyrektora będzie powołanie zastępcy z zewnątrz to zostanie na to stanowisko ogłoszony konkurs w trybie wyłaniania pracowników administracji publicznej, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych Powiatowi Konińskiego.
 
 
 
Radny Mirosław Durczyński poprosił przewodniczącego rady o zorganizowanie w najbliższym okresie spotkania koalicyjnego.
 
 
 
Przewodniczący rady podziękował radnemu za powyższą sugestię. Następnie poinformował, że do Rady Powiatu Konińskiego wpłynęła skarga pana Z. K. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu], przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie. Powyższa skarga została wniesiona na Starostę Konińskiego i Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Koninie. Skarga ta dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Zgodnie z art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia tego typu skargi jest wojewoda lub organ wyższego stopnia. Powyższa skarga została zatem przesłana wg właściwości Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.
 
 
 
Punkt 15
 
Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
 
Renata Jackowska
 
podinspektor
 
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
 
 
 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-01-09 10:32:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-17 12:04:27)
Lista wiadomości