logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXXIV/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 października 2013 roku
Protokół nr XXXIV/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 października 2013 roku
 
XXXIV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 30 października 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1255.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
7. Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXXIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 21 głosami „za", protokół nr XXXIII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 września 2013 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Szczególną uwagę zwróciła na podjęcie przez zarząd powiatu uchwały w sprawie upoważnienia dla Pani Elżbiety Sroczyńskiej - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie do składania oświadczeń woli. Dodała, że uznano, iż pani dyrektor powinna samodzielnie wykonywać pewne działania bieżące w jednostce oraz zawierać określone umowy. Nadmieniła, że dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych powyższe zadania mieli już wcześniej powierzone.
Następnie poinformowała, że został uzupełniony skład osobowy Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. Nadmieniła, że projekt „Energia pokoleń..." zaangażował znaczną ilość seniorów i został przez Radę wysoko oceniony. Projekt już się zakończył, jednak plan pracy, który został przyjęty na ostatnim spotkaniu będzie realizowany przy wsparciu finansowym starostwa. Zaznaczyła, że środki na ten cel nie będą już w takiej wysokości, jak te pozyskane w ramach projektu. Nadmieniła, że do informacji o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zostało załączone sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, które przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Starosta poinformowała także, że podczas pierwszego spotkania Koordynacyjnego Zespołu Problemowego ds. restrukturyzacji w PAK KWB „Konin" S.A. omówiono problemy zgłoszone przez związki zawodowe. W spotkaniu tym uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Kopalni, umożliwiło to skonfrontowanie pewnych informacji. Okazało się, że związki zawodowe nie zawsze posiadają pełne informacje powstające na poziomie Zarządu Kopalni. Zespół podjął konkretne działania, ponadto padła się propozycja organizacji spotkania zwalnianych pracowników z przedstawicielami Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie takie już się odbyło i osoby, które otrzymały wypowiedzenia mogły skorzystać z pomocy doradców.
Odnosząc się do powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 15 października br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pani starosta przyznała, że uroczystość ta należała do wyjątkowych i bardzo dobrze zorganizowanych. Podziękowała wszystkim za udział i pogratulowała organizatorom imprezy. Dodała, że w spotkaniu uczestniczył pan Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, który w swoim wystąpieniu zadeklarował, że przyszłoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbędzie się w szkole w Żychlinie. Stwierdzała, że takie wydarzenie stanowić będzie duże wyzwanie, a także promocję dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żychlinie.
Nawiązując do zwycięstwa reprezentacji Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w grupie „B" podczas VI Turnieju Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych pogratulowała zwycięzcom oraz pani dyrektor DPS.
Pani starosta nadmieniła również, że 23 października br. w Wilczynie odbyła się uroczystość pogrzebowa majora Tadeusza Karnkowskiego - uczestnika II wojny światowej, pilona 316 Dywizjonu Myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawalera orderu Virtuti Militari. W uroczystościach udział wzięły władze lokalne, a także przedstawiciel prezydenta. Powiat reprezentował pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński, oraz radni Halina Lenartowicz, Tadeusz Jaroszewski i Włodzimierz Pawlak. Dodała, że major Tadeusz Karnkowski w ostatnich latach życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych, jednak zgodnie z jego ostatnią wolą - miejscem jego pochówku był cmentarz w Wilczynie.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak zgłosił, że podczas obrad Rady Miejskiej w Sompolnie poruszono problem dotyczący przejścia dla pieszych przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Poinformował, że w miejscu tym doszło do kolejnego tragicznego wydarzenia tj. potrącenia pieszej, w skutek którego poszkodowana miała usuniętą śledzionę oraz uszkodzoną wątrobę. Rada Miejska wraz z sołtysami proszą o interwencję, a przynajmniej o zamontowanie sygnalizacji świetlnej.
 
Radny Jan Śledź poruszył kwestie drogi powiatowej Konin-Rzgów. Stwierdził, że droga ta została wyremontowana jedynie na terenie gminy Stare Miasto, a w zasadzie do ciągu drogowego Rumin - Stare Miasto. Radny poprosił aby rozważyć realizację w najbliższych latach inwestycji, przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców na tej drodze. Nadmienił, że wzdłuż tej drogi na odcinku Rzgów - Sławsk powstało w ostatnim czasie wiele nowych budynków. Zaznaczył, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne ponieważ brakuje chodników oraz znaków poziomych. Dodał, że droga ta jest bardzo ruchliwa. Poprosił zatem o zaplanowanie inwestycji, która podniosłaby standard tej drogi, by był on na miarę XXI wieku oraz zapewniała bezpieczeństwo.
Następnie radny poinformował, że uczestniczył w debacie dotyczącej nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ dla Wielkopolski, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Przyznał, że podczas tej debaty trudno było dyskutować, ponieważ brakowało odpowiednich materiałów na ten temat. Informacje przedstawione w trakcie debaty były niewystarczające. Radny odniósł wrażenie, że niektórzy ale nie wszyscy posiadali pewne materiały.
Kolejno nawiązując do zawartej w sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym informacji zapytał za co Koło Łowieckie otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Powiatu Konińskiego.
 
Radna Halina Lenartowicz poprosiła o informację na temat realizacji podpisanego aneksu do porozumienia dotyczącego remontu drogi Wilczogóra - Skulska Wieś. Do radnej dotarła bowiem informacja, że kopalnia otrzymała zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Stwierdziła, że Zarząd Dróg Powiatowych podejmuje zbyt mało czynności w sprawie realizacji porozumienia oraz aneksu. Powiat nie wywiązuje się z zobowiązań wobec mieszkańców tamtejszego regionu. Stan powyższej drogi nieustannie ulega pogorszeniu. Przyznała, że cieszyła ją zapowiedź wykonania przez zimą chociaż odcinka tej drogi. Zaznaczyła, że łączy ona mieszkańców Wilczyna z powiatem i nie tylko. Zapytała czy istnieje możliwość przyspieszenia realizacji tego zadania. Podkreśliła, że dla mieszkańców nie ma znaczenia koszt inwestycji, ponieważ remont drogi miał być zadośćuczynieniem kopalni i starostwa za szkody górnicze. Radna poprosiła zatem o wyjaśnienia w powyższej sprawie.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski poruszył sprawę zimowego utrzymania dróg. Poinformował, że na drodze, której 19 km należy do powiatu tureckiego, a 1 km do powiatu konińskiego na odcinku Turek-Genowefa w ramach zimowego utrzymania zaplanowane jest ciągłe posypywanie natomiast na sąsiadującym odcinku drogi o długości 1 km, który należy do powiatu konińskiego zaplanowano posypywanie jedynie w pobliżu skrzyżowań. Stanowi to pewnego rodzaju kontrast pomiędzy odcinkami drogi, z których jeden należy do powiatu tureckiego, a drugi do konińskiego. Radny zauważył, że przetarg w tej sprawie już się odbył, jednak nie podpisana została jeszcze umowa z wykonawcą. Poprosił aby w przyszłości, nie doprowadzać do podobnych sytuacji.
Następnie zauważył, że w planie zimowego utrzymania dróg nie uwzględniono odśnieżania drogi prowadzącej do przeprawy promowej w miejscowości Biechowy. Poinformował, że odcinek ten ma ok. 500 m. długości. Stwierdził, że jeżeli w okresie zimowym rzeka nie jest zamarznięta i panują sprzyjające warunki to prom kursuje. Dlatego też w planach należy uwzględnić odśnieżanie drogi dojazdowej do niego. Poinformował, że droga ta w ostatnich dwóch latach była odśnieżana na własny koszt firmy, która wygrała przetarg i dostrzegła taką konieczność.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska wnioskowała o rozważenie możliwości dalszego funkcjonowania Powiatowej Rady Seniorów. Poprosiła aby nie rozwiązywać jej pomimo zakończenia realizacji projektu „Energia pokoleń...". Stwierdziła, że Rada ta mogłaby stanowić ciało dyskusyjne, doradcze, a jej spotkania mogłyby stanowić forum dla wymiany poglądów przedstawicieli wszystkich gmin zrzeszonych w powiecie konińskim. Podkreśliła, że rada nie byłaby zapewne realizatorem, ale inicjatorem określonych działań. Przyznała, że szkoda byłoby rozwiązywać ją po trzech spotkaniach, z czego pierwsze dotyczyło powołania rady, drugie - Powiatowego Dnia Seniora, natomiast trzecie - podsumowania działalności. Stwierdziła, że dalsze funkcjonowanie rady zapewne nie byłoby bardzo kosztowne. Powiat mógłby wesprzeć ją poprzez udostępnianie sali pod obrady, a także doradców, czy pracowników. Poszczególni przedstawiciele mogliby przenosić określone poglądy do swoich gmin. Przyznała, że projekt „Energia pokoleń..." przyniósł korzyści mieszkańcom oraz seniorom z powiatu. Następnie podziękowała za przygotowanie sprawozdania. Przyznała jednak, że odnosi wrażenie, iż pieniądze, pozyskane co prawda w ramach realizowanego projektu, zostały „przejedzone". Środki te należało wydać, tak też się stało i to w dobrym celu. Dodała, że warto, aby powstanie rady seniorów stanowiło początek dalszych działań. Rada ta mogłaby np. podejmować uchwały intencyjne. Stwierdziła, że warto rozważyć zainicjowanie przez powiat powoływania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w gminach. Stanowiłoby to przeniesienie projektu „Energia pokoleń..." na poszczególne gminy. Zakres jego realizacji zależałby od konkretnych gmin. Nadmieniła, że obecnie jedynie na terenie Gminy Rzgów działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podkreśliła, że co roku zwiększa się liczba zrzeszonych w nim seniorów. Oznacza to, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu działalność. Radna przyznała, że powiat miałby w tej kwestii określoną rolę do spełnienia, np. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych czy też określone Komisje mogłyby wspierać tą działalność merytorycznie. Ponadto planowana jest cykliczna organizacja Powiatowego Dnia Seniora. Wydarzenie to mogłoby zostać wpisane w działalność Powiatowej Rady Seniorów. Impreza ta mogłaby nazywać się np. „Senioralia". Biorąc pod uwagę, że marka oraz logo powiatu dotyczą energii pokoleń - należy zastanowić się nad kontynuacją działalności Powiatowej Rady Seniorów, której skład można by zmieniać oraz poszerzać.
 
Przewodniczący rady zauważył, że większość z postulatów przedstawionych przez radną Agnieszkę Mirecką-Katulską jest realizowanych przez Powiatową Radę Seniorów.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odnosząc się do wypowiedzi radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej stwierdziła, że zaistniało nieporozumienie. Zaznaczyła, że Powiatowa Rada Seniorów powstała w związku z takową potrzebą oraz prowadzoną przez powiat polityką. Rada skorzystała z realizacji projektu „Energia pokoleń...". Projekt ten zakończył się, jednak Rada nie została powołana w celu jego realizacji, a aby podejmować określone zadania powiatu. Podkreśliła, że absolutnie nie rozważa się możliwości rozwiązywania Powiatowej Rady Seniorów. Celem powiatu jest jej utrzymanie. W przedłożonej radnym informacji zawarty jest - podjęty na ostatnim spotkaniu - plan działania rady na rok przyszły. Pewne zadania będą również finansowane przez powiat, jednak nie w takim zakresie jak w ramach realizowanego wcześniej projektu. Cele działalności i funkcje rady, o których wspominała radna stanowiły podstawowe cele jej powołania. Pani starosta stwierdziła, że powiat nie ma zamiaru odwoływać Rady Seniorów. Dodała, że początkowo w ramach strategii marki powiatu powstała określona koncepcja. Następnie pojawiła się możliwość pozyskania środków z ministerstwa. Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia. Każdy z członków rady jest przedstawicielem Rady Seniorów dla swojej gminy i jest on inicjatorem wielu działań. Członkowie ci są bardzo kreatywni i aktywni. Potrafią skupić wokół siebie przedstawicieli swoich rówieśników. Następnie stwierdziła, że tworzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku stanowi pewien pomysł do rozważenia w przyszłości.
                         
Przewodniczący rady zakończył dyskusję w tej sprawie. Zaznaczył, że ewentualna kontynuacja tematu możliwa będzie w punkcie dotyczącym wniosków radnych.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska przyznała, że źle zrozumiała przedłożone sprawozdanie. W związku z powyższym wycofała swój wcześniejszy wniosek.
 
Radny Włodzimierz Pawlak poinformował, że 21 października br. uczestniczył w konferencji, podczas której omawiany był nowy Regionalny Program Operacyjny. Radny przyznał, że zdziwiło go stanowisko marszałka, który nie wyraził zgody na dodatkowe środki dla aglomeracji konińskiej. W programie uwzględnione są jedynie dwa ośrodki tj. poznański oraz kalisko-ostrowski. Radny zapytał jakie działanie planuje podjąć Zarząd Powiatu w celu pozyskania środków dla aglomeracji konińskiej na rozbudowę subregionu.
 
Punkt 6
Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 
Przystepując do realizacji punktu 6 porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że podmioty zobligowane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym tj. Starosta Koniński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego przedstawiły Radzie Powiatu informację wypełniającą dyspozycję art. 25c pkt 12 przywołanej wcześniej ustawy. Informacje poszczególnych podmiotów stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Dodał, że dyspozycję wypełnił również Wojewoda Wielkopolski oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych przez wymienione podmioty radni otrzymali przed sesją. Stanowią one załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
               
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że pewne pozycje w drukach oświadczeń majątkowych nie są dla niego jednoznacznie zinterpretowane. Zapytał czy wypełniając oświadczenie majątkowe środki obrotowe na firmowych rachunkach bankowych należy zaliczyć do zasobów pieniężnych. Następnie zapytał czy w części A, pkt 9, który dotyczy mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000,00 zł należy uwzględniać ewidencje środków trwałych w wartościach netto, czy np. wartości brutto. Kolejno zapytał czy w oświadczeniu należy wykazywać dochody współmałżonka, nawet wówczas, gdy prowadzona jest działalność gospodarcza.
 
Radny Andrzej Perkowski poprosił o wyjaśnienia dotyczące środków obrotowych o wartości powyżej 10.000,00 zł. Stwierdził, że dwa lata wcześniej został skontrolowany przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Pojawiła się wówczas wątpliwość dotycząca przewodu elektrycznego. Kontrolujący nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić tej kwestii i stwierdził, że przewód ten powinien zostać ujęty w oświadczeniu. Radny zapytał zatem czy należy wykazywać wszystkie środki obrotowe, nawet w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Stwierdził, że w obecnych czasach osoby np. prowadzące działalność handlową posiadają wiele środków obrotowych o wartości powyżej 10.000,00 zł. Zapytał jak należy wówczas postępować tj. czy wskazywać wartości wynikające z inwentaryzacji oraz czy konieczne jest wyodrębnianie posiadanych środków.
 
Przewodniczący rady poinformował, że w sesji uczestniczy pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie. Poprosił ją zatem o udzielenie odpowiedzi na zadane przez radnych pytania.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie stwierdziła, że zarówno starosta jak i przewodniczący rady powiązani są z naczelnikiem urzędu skarbowego w kwestii składania i analizy oświadczeń majątkowych.
Przyznała, że radni poruszyli bardzo drażliwy temat. Mają oni świadomość, że druki oświadczeń majątkowych nie spełniają wymogów i budzą wątpliwości. W związku z pojawiającymi się dylematami i problemami niektóre oświadczenia kierowane są do Urzędu Kontroli Skarbowej, aby inspektorzy zajmujący się danymi sprawami udzielili pewnych wskazówek na przyszłość. Stwierdziła, że generalnie wypełniając oświadczenia majątkowe należy kierować się „wyczuciem własnym". Podstawową zasadą jest, aby oświadczenie majątkowe nawiązywało do oświadczenia z roku poprzedniego. To wypełniający oświadczenie sam wskazuje określone środki zgromadzone np. na rachunkach bankowych oraz oszczędności. Urząd Skarbowy analizując oświadczenia bada czy majątek uzyskany w roku bieżącym oraz oszczędności z roku poprzedniego wystarczyły na pokrycie wydatków roku bieżącego. Odnosząc się do pytania dotyczącego środków o wartości powyżej 10.000,00 zł stwierdziła, że sprawę tą można różnie interpretować, ponieważ dla wypełniającego oświadczenie dane środki mogą nie posiadać określonej wartości natomiast dla inspektora z Urzędu Kontroli Skarbowej wartość tą mogą stanowić. Dlatego trudno odnieść się do tej kwestii. Jeżeli Urząd Skarbowy w wyniku analizy oświadczeń stwierdzi, że wydatki nie mają pokrycia w dochodach i oszczędnościach, może zainteresować się źródłami pochodzenia danego majątku. Zaznaczyła, że zarówno przewodniczący rady jak i starosta stanowią pierwszy organ, który dokonuje analizy oświadczeń majątkowych. W kwestii tej zajmują oni pozycje równorzędne z naczelnikiem urzędu skarbowego, ponieważ na każdym z tych organów spoczywa obowiązek analizy oświadczeń majątkowych. Pracownicy urzędu skarbowego nie rozwieją wszystkich wątpliwości dotyczących oświadczeń majątkowych, ponieważ wiążą się one z przepisami tj. ustawą o samorządzie powiatowych oraz ustawą o samorządzie gminnym. Stwierdziła, że wypełniając oświadczenie majątkowe należy kierować się „zdrowym rozsądkiem". Odnosząc się do pytania dotyczącego wykazywania majątku współmałżonka stwierdziła, że sytuacja nie budzi wątpliwości w przypadku posiadania przez małżonków rozdzielności majątkowej. Natomiast jeżeli małżonkowie nie posiadają tej rozdzielności urząd skarbowy jest w stanie ustalić dochody współmałżonka, nawet jeżeli nie zostaną one wykazane w oświadczeniu. Następnie zaznaczyła, że dochód i majątek nie są tożsame. Poinformowała, że jeżeli małżonkowie posiadają wspólność majątkową to w oświadczeniu należy wykazać majątek współmałżonka. Dodała, że posiada bardzo dobry kontakt zarówno ze starostwem jak i radą powiatu. Udostępniane są wszelkie posiadane wyjaśnienia oraz wytyczne mogące pomóc rozwiązać problemy dotyczące oświadczeń. Zwróciła się do radnych aby wypełniając oświadczenia majątkowe nie popełniali prostych błędów. Zaznaczyła, że w oświadczeniu należy wykazywać zarówno przychód jak i dochód osiągnięte z gospodarstwa rolnego, ponieważ są to dwie różne wartości. Urząd skarbowy w ramach współpracy często udziela pomocy wypełniającym oświadczenie. Za pośrednictwem przewodniczącego rady oraz starosty wskazuje określone błędy i prosi o kontakt, aby zapobiec skierowania pewnych spraw do Urzędu Kontroli Skarbowej, CBA lub też innych urzędów. Następnie poprosiła o kontakt w wypadku pojawiania się wątpliwości oraz pytań. Zaznaczyła również, że Urząd Skarbowy w Koninie posiada stronę internetową, na której opublikowane są opracowane wyjaśnienia. Wyjaśnienia te cieszą się dużym zainteresowaniem i to w całej Polsce. Poprosiła aby korzystać z nich, ponieważ zawierają one dużo wskazówek. Ponadto na stronie internetowej wskazana jest osoba, która zajmuje się oświadczeniami majątkowymi w Referacie Analiz i Planowania. Zaznaczyła, że pracownicy urzędu skarbowego w służą pomocą w razie pojawiania się problemów dotyczących wypełniania oświadczeń majątkowych.
 
Radny Wiesław Bednarek ponownie zapytał czy środki obrotowe znajdujące się na firmowych rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia powinny zostać wykazane w oświadczeniu majątkowym jako zasoby pieniężne.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie odpowiedziała, że środki znajdujące się na firmowych rachunkach bankowych nie są zasobami pieniężnymi.
 
Radny Wiesław Bednarek poinformował, że sprawa dotycząca jego oświadczenia majątkowego trafiła do prokuratury. Dodał, że dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zakwestionował jego oświadczenie, ponieważ nie zostały w nim wykazane środki obrotowe z firmowego rachunku bankowego. Następnie podziękował pani kierownik za udzieloną wcześniej odpowiedź.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie stwierdziła, że nie jest ona uprawniona do rozstrzygania kwestii, w związku z którą toczy się spór.
 
Radny Wiesław Bednarek poprosił, aby w przyszłości stworzyć taki druk oświadczenia majątkowego, który nie będzie budził wątpliwości wśród osób go wypełniających.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie stwierdziła, że powyższa prośba powinna zostać skierowana do państwa radnych.
 
Przewodniczący rady dodał, że druk oświadczenia majątkowego wynika z obowiązujących przepisów.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że jeżeli wymaga się wskazywania w oświadczeniach określonych faktów - to osoby je składające wymagają czytelnych wyjaśnień, aby wypełniając oświadczenia zgodnie z prawdą nie stać się przestępcami.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie przyznała rację radnemu Bednarkowi. Zaznaczyła jednak, że problem dotyczy wpływania na zmianę obowiązujących ustaw. Dodała, że pojawił się projekt zmiany druku oświadczenia majątkowego na bardziej czytelny jednakże lobby dotychczasowego druku było na tyle silne, że sprawiło, iż, druk ten cały czas obowiązuje. Stwierdziła, że w przepisach zawarte są nieprecyzyjne zapisy, które budzą wątpliwości. Zwróciła się do radnych, aby w ramach współpracy z urzędem skarbowym rozwiązywali problemy odpowiednio wcześnie, aby zapobiec ich nawarstwieniu. Pani kierownik zaznaczyła, ze nie może ona udzielić informacji w sprawie, która jest indywidualnie rozstrzygana. Dodała również, że w sytuacji, gdy składający oświadczenie nie wykazuje środków obrotowych to osoba je przyjmująca nie ma możliwości weryfikacji tego. Trudno jej zatem stwierdzić, czy w takiej sytuacji powinien zareagować przewodniczący rady czy starosta czy też urząd skarbowy. Zaznaczyła, że ona zawsze służy pomocą i poprosiła aby problemy rozwiązywać zanim sprawa zostanie skierowana np. do Urzędu Kontroli Skarbowej.
 
Radny Andrzej Perkowski przyznał rację pani kierownik, w kwestii rozwiązania problemów zanim dana sprawa nabierze określonego trybu. Poinformował, że w przeszłości kupił ciągnik, który następnie odsprzedał. W związku z faktem, że ciągnik był sprowadzony z zagranicy radny zakupił próbne tablice rejestracyjne. Fakt zakupu ciągnika został dostrzeżony, natomiast nie odnotowano, że ciągnik ten odsprzedano. Sprawa została skierowana do Urzędu Kontroli Skarbowej. Obecnie sytuacja przedstawia się lepiej, ponieważ w przypadku drobnego niedociągnięcia bądź nieścisłości - zanim sprawa zostanie skierowana do UKS - można skierować do przewodniczącego rady właściwe wyjaśnienia.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie poinformowała, że za analizę oświadczeń majątkowych odpowiada od dwóch lat, nie miała zatem wpływu na wydarzenia, które miały miejsce wcześniej. Poprosiła ponownie o odpowiednio szybkie rozwiązywanie problemów oraz o poważne podejście do tego tematu. Urząd skarbowy ma za zadanie wskazać ewentualne braki oraz nieścisłości w celu ich uzupełnienia. Poprosiła zatem aby na bieżąco współpracować z urzędem skarbowym oraz wyjaśniać określone sprawy.
 
Przewodniczący rady przypomniał, że rzeczywiście kilka lat wcześniej została opracowania przez Urząd Skarbowy w Koninie szczegółowa instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych. Stwierdził, że należy z niej korzystać, ponieważ jest ona bardzo pomocna. Dodał, iż uważa, że w toku dyskusji wysunął się problem dotyczący środków obrotowych i być może w przyszłości pojawią się właściwe wyjaśnienia w tym temacie, które pozwoliłyby uniknąć nieporozumień pomiędzy urzędem skarbowym a osobą wypełniającą oświadczenia. Ponadto stwierdził, że w oświadczeniu lepiej wykazywać więcej niż mniej faktów oraz aby poniesione wydatki miały pokrycie w dochodach. Dodał również, że wypełniając oświadczenia majątkowe należy kierować się rozsądkiem.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie zauważyła, że oświadczenie majątkowe powinno odzwierciedlać stan rzeczywisty. Dodała, że nie należy unikać wykazywania faktu przekazania lub otrzymywania darowizn. Stwierdziła, bowiem, że element ten jest bardzo często pomijany. Ponadto należy w oświadczeniu ujmować zaciągane kredyty, którymi np. finansowane są pewne inwestycje. Następnie poprosiła radnego Wiesława Bednarka o kontakt w sprawie rozstrzygnięcia jego sprawy, ponieważ pomoże to w przyszłości udzielić właściwych wskazówek w tej kwestii.
 
Przewodniczący rady przyznał, że rzeczywiście osoby wypełniające oświadczenia majątkowe nie są w stanie pewnych kwestii zataić, ponieważ funkcjonuje np. Biuro Informacji Kredytowej, w którym pewne dane można uzyskać.
 
Pani Dorota Ziora - Kierownik Samodzielnego Referatu Analizy i Planowania Urzędu Skarbowego w Koninie odnosząc się do kwestii wskazywania w oświadczeniu majątku współmałżonka podkreśliła, że nikt nie może żądać wykazywania jego dochodów. Stwierdziła jednak, że jeżeli majątek małżonków jest wspólny to należy go przedstawić w oświadczeniu, ponieważ urząd skarbowy dysponuje elektronicznymi dokumentami. Przewodniczący rady oraz starosta dokonując analizy mogą pewnych braków nie dostrzec, ponieważ nie posiadają na ten temat informacji jednak urząd skarbowy może je wskazać i poprosić o skorygowanie treści oświadczenia. Zaznaczyła, że kontakty urzędu skarbowego ze starostą, przewodniczącym rady, radnymi oraz pracownikami starostwa uważa za konstruktywne.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym".
 
Punkt 7
Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informację o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższy informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Była ona przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W przedmiotowej sprawie glos zabrał radny Zenon Paszek, który stwierdził że w sprawozdaniu zawarta jest informacja iż nadzorowi powiatu podlegają lasy prywatne o powierzchni 5.908 ha. Obszar ten można porównac z obszarem dwóch nadleśnictw. Leśniczy w lasach państwowych opiekują się średnio 1.500-2.000 ha, natomiast w powiecie jeden człowiek nadzoruje ok. 6.000 ha lasów oraz lasy tzw. komunalne. Zaznaczył, że zapewne inna jest specyfika lasów prywatnych,a inna państwowych. Podkreślił jednak, że w powiecie nadzorem nad lasami zajmuje się tylko jeden człowiek. Musi on przynajmniej raz w roku być na danej powierzchni lasu. Lasy które nadzoruje są lasami prywatnymi, a wiele osób nie wie jak należy je pielęgnować. Bardzo pożyteczne są wszelkiego rodzaju spotkania jak np. dotyczące czyszczeń pielęgnacyjnych. Poprosił zatem zarząd powiatu w wsparcie i pomoc, ponieważ jeden człowiek w powiecie nadzoruje bardzo dużą powierzchnie lasów.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego".
 
Punkt 8
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przeodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński " wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załacznik nr 11 do niniejszego protokolu.
Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radna Elżbietę Raźna - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź poprosił o wyjaśnienie zawartej w przedstawionym materiale informacji na temat wskazanai wielkości 0,9 czy też 1,1 oddziała.
 
Przewodniczący rady poprosił o wskazanie przez radnego konkretnego zapisu.
 
Radny Jan Śledź poinformował, że zapis dotyczący 0,9 oraz 1,1 oddziała znajduje się na czwartej stronie przedstawionej informacji i dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Przewodniczący rady poprosił o udzielenie odpowiedzi pana Jacka Żerkowskiego - dyrektora Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Pan Jacek Żerkowski - dyrektor ZSP w Sompolnie przyznal, że nie zapoznał się z danym materiałem jednak domyśla się że zapis, o który zapytał radny wynika z faktu, że w szkole funkcjonują łączone oddziały tj. dane technikum kształci w dwóch zawodach. Zapewne w zależnosci od liczby uczniów kształcących się w danym zawodzie powstały okreslone wartości przedstawione w informacji.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przewodniczący rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został dostarczony radnym. Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radna Elżbietę Raźną - przewodnicząca tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Radny Waldemar Marciniak odnosząc się do zawartego w § 4 pkt 1 i 14 a) projektu uchwały zapisu, że „warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrzeżeniem § 5, dodatku motywacyjnego jest realizacja dodatkowych czynności i zajęć, a w szczególności systematyczne analizowanie i ocenianie pisemnych prac uczniowskich z jeżyka polskiego" zapytał dlaczego nieuwzględnione zostały inne przedmioty.
 
Radny Jan Śledź poprosił o wyjaśnienie przyczyny zróżnicowania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz dyrektora. Stwierdził, że z zasady pensja dyrektora jest wyższa niż nauczycieli. Nie rozumie on dlaczego dodatek motywacyjny dla nauczyciela, który realizuje powierzone zadania wynosi 8%, natomiast dla dyrektora - 30%. Zapytał czy nie zasadnym byłoby zmniejszenie powyższej różnicy, aby nauczyciele, realizujący określone zadania posiadali większą motywację finansową.
 
Przewodniczący rady przypomniał, że rada nie uchwala obecnie nowych regulacji, ponieważ one już funkcjonują. Wyjaśnił, że Rada Powiatu Konińskiego jako organ ma obowiązek w ciągu roku od dokonania zmian w akcie prawa miejscowego ogłosić jego tekst jednolity. Ponieważ w powyższej uchwale takowe zmiany były obecnie rada podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Dyskusja w sprawie danych zapisów będzie miała sens jedynie w przypadku dokonywania kolejnych zmian.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński wyjaśnił, że pomimo iż w podstawie prawnej omawianej uchwały wskazana jest jedynie ustawa Karta Nauczyciela to regulamin ten jest odzwierciedleniem również kilku rozporządzeń tj. rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, z którego pochodzi m.in. rozróżnienie na wynagrodzenie w warunkach trudnych i uciążliwych, oraz z rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, z którego wynikają dodatki wskazane w omawianej uchwale.
Odpowiadając na pytanie radnego Jana Śledzia poinformował, że projekt rozporządzenia z 2009 r. przewiduje dla dyrektora szkoły dodatek do 100%. W regulaminie przyjętym przez radę powiatu górną granicę dodatku dla dyrektora określono na poziomie 35%. Zapis ten ma uzasadnienie, ponieważ w sytuacji, kiedy dodatek funkcyjny dla dyrektora nie byłby duży, a dyrektor pracowałby w szkole, w której nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, natomiast on nie posiada tych nadgodzin, to otrzymywałby zdecydowanie niższe wynagrodzenie niż niektórzy nauczyciele. W związku z powyższym dodatek motywacyjny dla dyrektora pozwala na regulacje również takich sytuacji, kiedy dyrektor nie mając np. nadgodzin poprzez swoje uposażenie zyskuje finansową rangę adekwatną do zajmowanej w szkole pozycji. Ponadto stwierdził, że pomimo, iż omawiana uchwała nie nowelizuje treści regulaminu to podobnie jak uchwała zmieniająca w 2012 roku była opiniowana przez związki zawodowe. Pani Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przeprowadziła konsultacje ze związkami zawodowymi, podczas których nie padły wnioski w danej kwestii. Dodał również, że w związku z tym, że regulamin był zmieniany 29 listopada 2012 r., a stanowi on akt prawa miejscowego, zgodnie z przepisami w ciągu roku należy ogłosić jego tekst jednolity.
 
Radny Włodzimierz Pawlak zapytał ile na obecną chwilę powiat dokłada środków finansowych do subwencji oświatowej.
 
Pan Andrzej Nowak wicestarosta koniński przyznał, że konieczne jest dokonanie właściwego rozeznania i podliczenia. Dodał, że powiat do subwencji oświatowej dokłada ok. 10% jej wartości tj. ok. 1,6 mln zł. Jednak nad dokładną kwotą dokładanych do subwencji środków można będzie dyskutować podczas omawiania sprawozdania za rok oświatowy.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 glosami „za", przy braku głosów „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym się".
 
Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/138/09 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad.
 
W tym momencie na sali nieobecni byli radni Włodzimierz Pawlak oraz Wiesław Bednarek
 
Przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację został radnym dostarczony.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod glosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udzial wzieło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Włodzimierz Pawlak
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w tej radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej.
Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował, że 29 października br. Rada Gminy w Kramsku podjęła uchwalę w spawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 5.020,00 zł z przeznaczeniem dla ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 21 ·do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwala nr XXXIV/269/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Zaznaczył, że zawarte we wniosku dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę większą od wskazanej o wysokość pomocy finansowej z gminy Kramsk tj. o 5.020,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Radny Mirosław Durczyński stwierdził, że w załączniku do projektu uchwały w pozycjach 9.8 i 9.8.1. zawarta jest informacja dotycząca niespełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poprosił o wyjaśnienia w powyższej sprawie.
 
Pan Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu odpowiedział, że powyższa kwestia dotyczy wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaznaczył, że wskaźnik ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 r., zatem w roku 2013 nie musi on być jeszcze spełniony. Przyznał, że rzeczywiście zgodnie z dokonanymi wyliczeniami wskaźnik ten nie jest spełniony.   
 
Radny Antoni Kulczak zapytał co to jest elektryczna kurtyna powietrza, której wykonanie wprowadzone zostało do budżetu jako zadanie inwestycyjne.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że powyższa kurtyna to nagrzewnica przy drzwiach wejściowych do budynku starostwa.
 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka natomiast na posiedzenie wrócił radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak odpowiadając na interpelację radnego Jana Śledzia dotyczącą drogi Konin-Rzgów, której odcinek remontowany był w poprzedniej kadencji rady przyznała, iż rozumie, że zakres prac może być niesatysfakcjonujący. Temat ten jednak na pewno w tej kadencji nie zostanie podjęty. Być może przyszła rada ustanawiając priorytety drogowe zadecyduje, aby drogę tą zmodernizować. Kalendarz inwestycji w drogownictwie na rok przyszły jest już nakreślony i nie wystarczy środków finansowych, aby wskazaną drogą się zająć. Zgodziła się jednak z radnym, że temat jest ważny, ponieważ potrzeba modernizacji tej drogi rzeczywiście jest zasadna. Z uwagi jednak na hierarchię ustalonych zadań należy odłożyć w czasie powyższą inwestycję,
Odnosząc się do kwestii konsultacji związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym stwierdziła, że należą one do zadań marszałka województwa. Powiat włączył się w to zadanie z uwagi na aglomerację konińską. Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.wrpowielkopolskie.pl. Informacja o konsultacjach, które odbyły się w Koninie widniała na wskazanej stronie od 11 października br. Po konsultacjach została ona ze strony internetowej usunięta. Zaznaczyła, że informacja na temat WRPO 2014+ jest na stronie dostępna cały czas i osoby zainteresowane mogą się z nią zapoznać. Poinformowała, że powiat zachęcał do udziału w konsultacjach. Pani starosta uważała, że podstawowe założenia zostały podczas konsultacji przedstawione. Stwierdziła jednak, że z interpelacji radnego wynika, że zostały one przekazane w sposób niewystarczający powodując u niego niedosyt informacji. Zachęciła zatem do skorzystania ze wskazanej wcześniej strony internetowej.
Następnie nawiązując do interpelacji radnego Włodzimierza Pawlaka poinformowała, że inicjatywa powiatu przyczyniła się do funkcjonowania w subregionie koncepcji aglomeracji konińskiej. W projekt ten zaangażowanych jes 16 samorządów. Pani starosta uczestniczyła kilka tygodni wcześniej w jednym ze spotkań zespołu doradczego marszałka. Mała wówczas możliwość zapoznać się z kolejną - ostateczną wersją WRPO. Okazało się wówczas, że w rozdziale dziesiątym, który dotyczy zintegrowanych inwestycji terytorialnych nie uwzględniona została aglomeracja konińska. Wskazane tam są natomiast aglomeracja poznańska oraz aglomeracja kalisko-ostrowska. Pani starosta przyznała, że powyższa informacja zbulwersowała ją. Podjęła zatem działania angażujące m.in. Konwent Wójtów i Burmistrzów, Stowarzyszenie A2 w celu zasygnalizowania potrzeb regionu. Radni biorący udział w konsultacjach mieli możliwość poznania reakcji marszałka na zgłoszony wniosek. Podkreśliła jednak, że zarząd powiatu się nie zamierza zaprzestać działań w związku z powyższym. Pani starosta 4 listopada br. będzie uczestniczyła w spotkaniu z panem Markiem Woźniakiem - Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Powiat zgodnie z procedurą na właściwym formularzu wystąpi z wnioskiem o zmiany w WRPO, polegające na ujęciu w dokumencie również aglomeracji konińskiej. Przyznała, że argumenty marszałka nie do końca ją przekonują. Czy zaplanowane spotkanie przyniesie oczekiwane efekty okaże się w przyszłości. Zauważyła jednak, że brak wyszczególnienia aglomeracji konińskiej w WRPO nie pozbawi możliwości pozyskania środków. Program ten bowiem podzielony jest na określone obszary tzw. osie, w ramach których samorządy, podmioty gospodarcze oraz stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o środki na konkretne projekty. Przyznała, iż uważała, że skoro w WRPO została uwzględniona aglomeracja kalisko-ostrowskiej to warto zawalczyć również o ujęcie w programie aglomeracji konińskiej. Dodała, że wyróżnienie jej w WRPO dałoby większe szanse na pozyskanie środków. Zaznaczyła, że brak takiego zapisu nie oznacza, że aglomeracja konińska pozostanie bez możliwości pozyskania funduszy. Funkcjonowanie aglomeracji będzie miało znaczenie w pozyskaniu środków na konkretne wnioski. Dodała, że jest ona mocno zaangażowana w ten temat, ponieważ inicjatywą powiatu było utworzenie aglomeracji konińskiej i poszukiwania alternatywy dla nowych kierunków rozwoju gospodarczego. Temat ten jest zatem bardzo ważny.
Następnie odpowiadając na kolejne pytanie radnego Jana Śledzia poinformowała, że Zarząd Powiatu wyróżnił tytułem Zasłużony dla powiatu konińskiego Koło Łowieckie 23 Knieja z Grąblina, gm. Kramsk. Pan Józef Drop - Wójt Gminy Kramsk wystąpił z wnioskiem o nadanie powyższego tytułu Kołu Łowieckiemu za działalność na rzecz zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego powiatu konińskiego, podtrzymywanie tradycji łowieckiej, zaangażowanie w rozwój populacji zwierząt dzikożyjących oraz za współpracę ze szkołami i samorządami lokalnymi. Wyróżnienie zostało wręczone podczas obchodów 50-lecia funkcjonowania tego Koła.
Następnie odniosła się do interpelacji zgłoszonej przez radną Halinę Lenartowicz. Przyznała, że poruszony przez nią temat jest bardzo ważny. Kilka lat wcześniej powiat podpisał ugodę z kopalnią, która zobowiązała oba podmioty do remontu drogi na odcinku 5,2 km w ramach rekompensaty szkód górniczych. Kopalnia zobowiązała się wykonać remont 2,6 km wspomnianej drogi, natomiast koszt remontu pozostałego odcinka drogi należy do powiatu. W międzyczasie zostały podpisane aneksy do ugody, na mocy których kopalnia zobowiązała się wykonać w 201 roku odcinek od Wilczogóry w kierunku Kopydłowa. Powiat wstępnie zadeklarował, że swoją część zadania mógłby zrealizować dopiero w roku 2014. Deklaracje tą zarząd powiatu podtrzymuje i podejmie próby ujęcia tego zadania w budżecie powiatu. Zaznaczyła, że to rada zadecyduje, czy powyższe zadanie zostanie zrealizowane. Następnie przyznała, że odcinek zadeklarowany do realizacji przez kopalnie stał się niemożliwym do wykonania w roku bieżącym. Poinformowała, że 29 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicieli kopalni, której głównym reprezentantem był pan Jarosław Czyż - wiceprezes Zarządu Kopalni. W spotkaniu tym uczestniczył również Wójt Gminy Wilczyn. Pan Jarosław Czyż przedstawił pewne fakty, które stanowić będą podstawę do podpisania kolejnego aneksu. Poinformował on bowiem, że kopalnia ogłosiła przetarg na wykonanie danego odcinka drogi, jednak nie został on rozstrzygnięty. W jego ramach została złożona jedna oferta, której wartość okazała się dwukrotnie wyższa niż przewidywana. Pani starosta zaznaczyła, że zarówno powiat jak i kopalnia oszacowały wartość realizacji swojego odcinka drogi na poziomie 1 mln zł. W związku z powyższym kopalnia ogłosiła ponowny przetarg. Zostały w nim zgłoszone dwie oferty, których najtańsza była o 60% wyższa od przewidywanej wartości i wynosiła ponad 1,5 mln zł. Pan Jarosław Czyż przyznał, iż spodziewano się wyższej niż wcześniej planowano kwoty realizacji inwestycji, jednak wartość tego zadania przewyższyła możliwości finansowe kopalni. Dodała, że wspomniana kwota 1,5 mln zł stanowi wartość netto, która będzie musiała zostać zwiększona o wartość podatku VAT. Zarząd kopalni zwrócił się z oficjalną prośbą o anektowane zawartej ugody i przesunięcie terminu realizacji zadania na pierwsze półrocze 2014 roku. Prośbę tą uzasadniono tym, że w dwóch przetargach nie wyłoniono wykonawcy, natomiast ogłaszanie kolejnego przetargu mogłoby oznaczać, że prace, które polegają głównie na położeniu masy bitumicznej, musiałyby być wykonywane w okresie dla nich niekorzystnym tj. listopad - grudzień. Sprawa ta została dokładnie przeanalizowana i z uwagi na zaistniałą sytuację ustalono, że istnieje możliwość podpisania aneksu. Procedury przetargowe zarówno kopalni jak i powiatu w przypadku akceptacji rady rozpoczęłyby się wtedy już w lutym przyszłego roku. Wówczas dwa oddzielne zadania dwóch różnych inwestorów trwałyby maksymalnie do czerwca 2014 r. Aneks nie został jeszcze podpisany, ponieważ ustalono dopiero wstępne jego warunki. Pani starosta uważa, że konieczna jest także akceptacja pana Grzegorza Skowrońskiego - Wójta Gminy Wilczyn i akceptacja taka został uzyskana. Zaznaczyła, że problem dotyczący drogi Kaliska-Wilczogóra jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Wójt Gminy Wilczyn zdaje sobie sprawę, że w zaistniałej sytuacji nie ma innej możliwości działania, brak jest bowiem kontrargumentów dla argumentów przedstawionych przez kopalnię. Propozycja kopalni została zatem zaakceptowana.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na wniosek radnego Waldemara Marciniaka dotyczący przejścia dla pieszych w Sompolnie poinformował, że w każdym przypadku, w którym istnieje zagrożenia życia lub zdrowia warto a nawet należy rozważyć inicjatywę, która by temu zapobiegała.
Przejście dla pieszych, o którym wspominał radny znajduje się w niekorzystnym usytuowaniu, ponieważ droga, przez którą ono przebiega prowadzi do szkoły podstawowej, gimnazjum, Urzędu Miejskiego, przystanku PKS, posterunku policji oraz marketu. W związku z powyższym w miejscu tym następuje kumulacja ruchu. Zarząd Dróg Powiatowych podejmował w latach poprzednich działania doraźne dotyczące np. zakazu wjazdu i wyjazdu spod sklepu. Zdaje on sobie jednak sprawę, ze dochodzi do łamania tego zakazu, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo. Dodał, że najczęściej przyczyny wypadków, do których dochodziło we wskazanym miejscu leżały po stronie uczestników ruchu. Podkreślił, że sprawę zgłoszoną przez radnego należy rozważyć. Dodatkowo niekorzystną sytuację pogłębia fakt, że w okolicach danego przejścia dla pieszych skierowany jest ruch z całego osiedla. Przyznał, że nie jest w stanie na obecną chwile odpowiedzieć czy możliwe jest wykonanie w danym miejscu sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych oraz czy zapewniłaby ona rzeczywiście bezpieczeństwo. Ma on bowiem obawy, ponieważ z jego doświadczenia wynika, że kierowcy zatrzymują się na czerwonym świetle jednak zazwyczaj w momencie zapalenia się światła żółtego, a najpóźniej zielonego zaczynają oni gwałtownie ruszać. Zaznaczył, że w niedalekiej odległości od wskazanego miejsca znajduje się kolejne przejście dla pieszych tj. przy skrzyżowaniu ulicy Spokojnej z ulicą Gimnazjalną. Ma on zatem obawy, czy zamontowanie sygnalizacji świetlnej przy wskazanym przejściu dla pieszych nie wpłynie niekorzystnie na sytuacje na następnym skrzyżowaniu. Kwestia ta zatem wymaga rozważenia. Zaproponował, że Zarząd Dróg Powiatowych dokona własnej analizy układu komunikacyjnego i wówczas zostanie zorganizowane spotkanie w Sompolnie z gospodarzami terenu, policją oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Konieczny jest pewien czas aby niezbędny do przeprowadzenia wstępnej analizy. Spotkanie mogłoby odbyć się na przełomie listopad/grudzień. W przypadku zdecydowania się na budowę sygnalizacji świetnej przy wskazanym przejściu dla pieszych należałoby również rozważyć jej zamontowanie także na bocznej ulicy. Koszt realizacji tego zadnia wynosiłby ok. 70.000-100.000 zł. Uzależniony byłby on jednak od warunków postawionych przez Energetykę. W miejscu tym bowiem nie ma możliwości zamontowania sygnalizacji zasilanej promieniami słonecznymi czy wiatrem, musiałaby ona być zasilana tzw. „łączami sztywnymi".
 
Przewodniczący rady dodał, że rozpatrując wniosek zgłoszony przez radnego Waldemara Marciniaka warto rozważyć możliwość przesunięcia danego przejścia dla pieszych. Następnie poprosił, aby niezależnie od decyzji w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa np. poprzez postawienie w miejscu nielegalnego wjazdu sztywnych bądź łańcuchowych barier. Bariery te ograniczałyby wjazdy a jednocześnie nakierowywały pieszych na przejście dla nich. Dodał, że uważa, iż powyższe działanie doraźne nie powinno być bardzo kosztowne, a przynajmniej zwiększyłoby bezpieczeństwo na wskazanym przejściu. Zgodził się ze stwierdzeniem pana Antoniego Bąka, że na wskazanym miejscu dochodzi do kumulacji ruchu do różnych instytucji i często dochodzi tam do wypadków.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stwierdził, że sprawami technicznymi będzie można zająć się podczas spotkania w Sompolnie.
Następnie odniósł się do problemu zimowego utrzymania dróg, który poruszył radny Tadeusz Jaroszewski. Poinformował, iż obecnie nie można wprowadzić żadnych zmian w tym zakresie, ponieważ, mimo iż umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana to jednak przetarg został już rozstrzygnięty.
Zaznaczył, że zwiększenie ilości odcinków dróg objętych posypywaniem zwiększa koszty z tym związane. Przypomniał, że na całe letnie i zimowe utrzymanie dróg ZDP dysponował kwotą 2,5 mln zł., z czego zimowe utrzymanie dróg kosztuje ok.1,2 mln zł. Każde zwiększenie kwoty na zimowe utrzymanie dróg przyczynia się do zmniejszenia środków na utrzymanie letnie dróg oraz inne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Uwagę radnego Jaroszewskiego Zarząd Dróg Powiatowych przyjmuje jako temat rozważań na przyszły rok. W pojedynczych przypadkach, jeżeli dana droga jest podzielona na dwóch zarządców i do powiatu konińskiego należy krótki jej odcinek rozważona zostanie możliwość ciągłego jej posypywania. Na obecną chwilę jednak nie można zmiany danej sytuacji.
Nawiązując do sprawy odśnieżania drogi dojazdowej do promu w gm. Krzymów stwierdził, że w momencie pojawienia się mrozu prom ten zostaje odholowany do przystani. W tym czasie droga dojazdowa do przeprawy nie jest użytkowana. Wprowadzenie do przetargu odśnieżania tej drogi powodowałoby konieczność ponoszenia kosztów na ten cel nawet, jeżeli nie byłoby potrzeby jej odśnieżania. Powyższa sytuacja z pewnością spotkałaby się z krytyką, ponieważ wykonawca, aby wywiązać się z umowy musiałby odśnieżać tą drogę przy braku takiej potrzeby. Dodał, że uważa, iż lepszym rozwiązaniem będzie aby w momencie pojawienia się konieczności odśnieżenia tej drogi zapłacić dodatkowo wykonawcy za tą pracę niż umieszczanie tego zadania w przetargu.
                                                      
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że przedstawione przez Zarząd Dróg Powiatowych stanowisko powoduje taką sytuację, że powiat turecki na odcinku 19 km stosuje posypywanie ciągłe natomiast powiat koniński na odcinku 1 km tej samej drogi nie posypuje nawet na terenie zabudowanym, gdzie nie ma chodników. Radny uważa, że powyższa sytuacja stanowi zagrożenie. Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w związku z wykonywanie oznaczeń poziomych. Na tej samej drodze powiat turecki namalował pasy na odcinku 19 km, natomiast powiat koniński na odcinki 1 km, tego nie uczynił. Zostało to jednak wykonane w terminie późniejszym. Koszt wykonania oznaczeń poziomych czy tez posypywania na danym jednokilometrowym odcinku drogi nie jest wysoki. Obecnie jego syn, który wygrał przetarg na prośbę radnego posypuje dany odcinek drogi oraz dojazd do promu i czyni to na własny kosz, ponieważ jest taka potrzeba.
 
Radny Wiesław Bednarek zauważył, że z wypowiedzi radnego Tadeusza Jaroszewskiego wynika, iż na drodze powiatowej znajdującej się terenie gminy Krzymów zostało wykonane oznaczenie poziome, czyli pasy. Dodał, że on już kilkakrotnie wnioskował do Zarządu Dróg Powiatowych o namalowanie pasów na drodze Rychwał-Złotkowy-Grochowy. Podkreślił, że dany odcinek jest bardzo niebezpieczny zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy często występują mgły. Radny stwierdził, że po wypowiedzi przedmówcy dotyczącej wykonywania oznaczenia poziomego na niektórych drogach ponawia swój wniosek w tej sprawie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania i interpelacje radnych. W związku z powyższym zakończył realizację 14 punktu porządku obrad.
 
Punkt 15
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
           
Radna Halina Lenartowicz poinformowała, że camping w Wilczynie zajął III miejsce w konkursie Mister Camping 2013, którego podsumowanie odbyło się tydzień wcześniej w Bydgoszczy. Radna przyznała, że jest to dobra wiadomość dla powiatu konińskiego. Zaprosiła zatem na wypoczynek do campingu w Wilczynie. Dodała, że wpływ na sukces campingu miały osoby tam wypoczywające, wśród których znalazł się również anonimowy gość, który ocenił funkcjonowanie tego ośrodka.
 
Przewodniczący rady przyznał, że „powiat koniński turystyką stoi". Następnie pogratulował sukcesu i podziękował za zaproszenie.
 
Radna Elżbieta Raźna odniosła się do sprawy malowania znaków na drogach powiatowych. Stwierdziła, że w niektórych miejscach są malowane, a w innych nie. Dodała, że zgłaszała wcześniej wniosek o namalowanie znaków, został on jednak oddalony z uwagi na fakt, że na drogach powiatowych znaki miały nie być malowane. Zaznaczyła, że uważa, iż w miejscu, które wówczas wskazała konieczne było wykonanie tego oznakowania. Poprosiła zatem o przyjęcie określonej strategii działania dotyczącej oznakowania poziomego na drogach powiatowych.
 
Przewodniczący rady przyznał, że wniosek radnej jest zasadny i uważa, że należy w najbliższym czasie przyjąć określoną strategię w powyższej kwestii. Dodał, że praca nad przyszłorocznym budżetem stanowić będzie okazję do wygospodarowania odpowiednich środków na wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych
 
Radny Antoni Kulczak podziękował Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie za szybką realizację jego wniosku złożonego 5 września br., a dotyczącego ustawienia lustra przy wyjeździe z parkingu przy ulicy Cmentarnej w Golinie.
 
Punkt 16
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXIV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-12-05 10:48:38)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-12-05 10:48:38)
Lista wiadomości