logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXXIII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 września 2013 roku
Protokół nr XXXIII/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 września 2013 roku
 
XXXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 27 września 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1250.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2013 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
8. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2012.
9. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2011-2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2014 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXXII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 20 głosami „za", protokół nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 5 września 2013 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Zwróciła uwagę na zarządzenie nr 229/2013 w sprawie powołania zespołu do aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego". Zachęciła radnych do aktywnego udziału w pracach nad aktualizacją powyższego planu.
Ponadto poinformowała, że na sesji w zgłoszonych autopoprawkach do zmian w budżecie zawarta będzie zmiana wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego, dotyczącego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowy drogi w Brzeźnie. Dodała, że najpóźniej 30 września br. do NPPDL zostaną złożone dwa wnioski dotyczące inwestycji na 2014 rok. Nawiązując do jednej z nich tj. budowy drogi Licheń Stary - Grąblin poinformowała, że w trakcie przygotowania dokumentacji postanowiono wydłużyć wcześniej zaplanowany odcinek o ok. 200 m. Pierwotnie odcinek ten kończył się na skrzyżowaniu w Grąblinie i racjonalnym było wydłużenie go do końca zabudowy. Wartość kosztorysowa zadania zwiększyła się do ok. 7 mln zł. Podkreśliła, że może się okazać, iż po przeprowadzonym przetargu kwota ta okaże się niższa. Zaznaczyła, że informacje na temat schetynówek będą na bieżąco przekazywane radnym.
Następnie poinformowała, że 9 października br. o godzinie 1000 odbędzie się posiedzenie zespołu powołanego w związku z restrukturyzacją KWB Konin. Na spotkanie to zaprosiła osoby wytypowane do pracy w zespole a także zainteresowanych radnych.
Kolejno pani starosta poprosiła pana Andrzeja Nowaka - wicestarostę konińskiego o przestawienie informacji przekazanej przez Marszalka Województwa Łódzkiego dotyczącej zbiornika Jeziorsko.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński stwierdził, że sprawa zbiornika Jeziorsko stała się sprawą aktualna w związku z przeprowadzeniem przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ekspertyzy dotyczącej poziomu piętrzenia wody. Poziom ten do tej pory wynosił 120,5 m., natomiast w wyniku ekspertyzy okazało się, że możliwe jest jego obniżenie do 120 m. Powyższa ekspertyza stanowiła początek działań w sprawie. Marszalek Województwa Łódzkiego wydal obwieszczenie, w którym zapowiedział ocenę i realizację procedury zmierzającej do obniżenia normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku Jeziorsko do 120 m. Powyższe obwieszczenie otrzymał powiat koniński, okazało się jednak, że nie otrzymały go gminy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty tj. gmina Krzymów, Kramsk, Stare Miasto, Golina i Rzgów. Po rozpoznaniu stanu rzeczy zaproszono przedstawicieli wskazanych gmin, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a także przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na spotkanie, które odbyło się 19 września br w Starostwie Powiatowym w Koninie. Podczas spotkania próbowano odnieść się do danych zawartych w ekspertyzie oraz w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu normalnego poziomu piętrzenia wody do 120 m.n.p.m. Podczas spotkania dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wygłosił referat na temat funkcjonowania zbiornika Jeziorko. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której udziału nie brali już przedstawiciele RZGW. W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania sformułowali swoje spostrzeżenia i wnioski, które zostały ujęte w formie stanowiska Starosty Konińskiego. W stanowisku tym zaznaczono, że analiza raportu oddziaływania na środowisko obniżenia poziomu piętrzenia wody oraz ekspertyzy wykazały, iż wielokrotnie w poprzednich latach normalny poziom piętrzenia, czyli 120,5 m. nie był osiągany. Ponadto w 2003 r. nie osiągnięty został nawet poziom 120 m n.pn.m. Zaproponowano zatem jednogłośnie, aby normalny poziom piętrzenia wody na zbiorniku wynosił 119 m. Powyższa sugestia miała związek również z tym, że przedstawiony raport oddziaływania na środowisko nie zawierał żadnych istotnych gróźb dla flory i fauny znajdującej się poniżej zbiornika. W stanowisku wyartykułowano również powrót do dominującej funkcji przeciwpowodziowej zbiornika Jeziorsko. Zaznaczono, że spełnienie funkcji zapobiegania powodziom i funkcji retencyjna powinno dominować nad innym wykorzystaniem zbiornika, w tym wykorzystaniem rekreacyjnym. Kolejna uwaga dotyczyła tego, że zrzut wody w zbiorniku przygotowujący możliwości wchłonięcia jej nadmiaru w wyniku wzmożonych opadów powinien w bardziej elastyczny sposób być uzależniony od warunków meteorologicznych, a nie jak do tej pory od wodowskazów w Działoszynie. Z informacji przedstawianej przez dyrektora RZGW wynikało, że były lata, kiedy zbiornik nie był przygotowany na przyjęcie większej ilości wody. Kolejną sprawą ujętą w stanowisku była kwestia odszkodowań dla rolników posiadających grunty między wałami, którzy z powodu zwiększonych zrzutów wody ponoszą straty. Wnioskowano również, aby rozważyć system indywidualnego powiadamiania rolników. Obecnie istniejący wielostopniowy poziom powiadamiania tzn. wojewody, a następnie gmin powoduje wydłużenie czasu dopływu informacji do rolników. Wskazano również na niepełność raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który obejmował głównie wpływ przedsięwzięcia na florę i faunę, skoncentrowany był głównie na ochronie ptactwa natomiast nie uwzględniał wpływu zbiornika Jeziorsko na gospodarkę na terenach leżących poniżej. Raport nie zawierał aspektów materialnych, wpływu zbiornika na majątek i na osoby żyjące i gospodarujące poniżej Jeziorska. Stanowisko przedstawiające powyższe wnioski i sugestie przekazane zostało do Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
Kolejno głos zabrał radny Stanisław Głąbicki, który poinformował, że reprezentacja powiatu konińskiego w skład, której wchodził on, a także radny Waldemar Marciniak oraz radny Michał Hałas zajęła V miejsce w V Mistrzostwach Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym, które odbyły się 21 września br. w Murowanej Goślinie. Przekazał na ręce przewodniczącego rady zdobyty puchar oraz dyplom.
 
Przewodniczący rady złożył gratulacje całej drużynie. Dodał, że po raz kolejny udowodniła ona, iż posiada odpowiednie umiejętności strzeleckie.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Jan Śledź, który wnioskował o uwzględnienie na drogowskazie znajdującym się w Kucharach Borowych miejscowości Bobrowo. Wyjaśnił, że zdarza się często, iż kurierzy nie mogą znaleźć drogi do tej miejscowości.
Następnie poinformował, że mieszkańcy miejscowości Zarzew zwrócili się do niego z prośbą o utwardzenie drogi, przylegającej bezpośrednio do drogi powiatowej, której remont zaplanowany jest przez powiat. Wyjaśnił, że na drodze tej pojawiają się koleiny i mieszkańcy obawiają się, że może stać się ona nieprzejezdna.
Kolejno odniósł się do materiałów przekazanych przed sesją, które zawierają informacje na temat przebudowy chodnika w Zarzewie. Radny przyznał, że cieszy go ten fakt, ponieważ inwestycja ta ma być realizowana na terenie jego gminy. Stwierdził jednak, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami powiat miał nie budować chodników. Poprosił zatem o wyjaśnienia w tej sprawie.
 
Radna Andżelika Chojnacka poinformowała, że uczestniczyła w pracach w zespołu kontrolującego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Podziękowała pani Elżbiecie Sroczyńskiej - dyrektor PCPR oraz jej pracownikom za zaangażowanie oraz pasje. Następnie stwierdziła, że zaniepokoiły ją wnioski stwierdzone podczas kontroli. Poinformowała, że warunki pracy w PCPR są ciężkie. Dysponuje on bardzo małą przestrzenią. Nadmieniła, że jednostka ta zajmuje się bardzo trudnymi sprawami. Zgłaszają się do niej mieszkańcy powiatu. Radną zastanawiają warunki, w jakich załatwiane są sprawy. Zapytała czy zarząd powiatu bywa w PCPR i czy ma podobne wnioski. Dodała, że w jednostce brakuje etatu. Nadmieniła, że powiat dofinansowuje zakup samochodów dla policji, straży, wspomaga szpital oraz różne inne przedsięwzięcia. Poinformowała, że miała okazje zobaczyć jak kierownik do spraw pieczy zastępczej przyjmujący interesantów tj. rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym nie posiadał odpowiedniego miejsca na przeprowadzenie rozmowy.
Dodała, że media często donoszą o różnych sytuacjach oraz pomyłkach, natomiast w PCPR zespół ludzi wykonujących odpowiedzialne zadania pracuje w warunkach, w których trudno się skoncentrować. Zapytała czy powiat chce mieć problemy medialne w związku z warunkami pracy w jego jednostce. Przyznała, że jest zaniepokojona tą sytuacją. Zaznaczyła jednak, że posiada informację, iż PCPR funkcjonuje wzorowo. Poprosiła zatem o analizę warunków pracy w PCPR. Podkreśliła, że do tej jednostki zgłaszają się również osoby niepełnosprawne. Zapytała czy prawdą jest, iż punkt zajmujący się obsługą osób niepełnosprawnych ma zakończyć swoją działalność oraz jakie są plany w związku z powyższym. Nadmieniła, że kolejny raz uczestniczyła w pracach zespołu kontrolującego i miała okazję poznać, w jakich warunkach pracują np. dyrektor i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Zaznaczyła, że zdarza się, iż pani dyrektor PCPR użycza swojego pokoju. Radna przyznała, że jest bardzo zaniepokojona powyższą sytuacją i poprosiła o zainteresowanie oraz pomoc.
Zapytała także, dlaczego w niektórych pokojach pracuje po trzech pracowników, natomiast zdarza się, że pracownicy pracujący od sierpnia posiadają pojedyncze gabinety. Następnie poprosiła o informacje na temat procesu rekrutacyjnego w związku z naborem w starostwie na stanowisko związane z koordynacją projektu aglomeracja konińska.
Kończąc podkreśliła, że najważniejsi są mieszkańcy powiatu, którzy bardzo trudne, osobiste i intymne sprawy dotyczące ich patologicznych rodzin być może muszą załatwiać na korytarzu.
 
Radny Zenon Paszek w imieniu mieszkańców poprosił o wycinkę poboczy przy drodze powiatowej w miejscowości Lubiecz w gminie Golina. Dodał, że nawierzchnia na tej drodze została wykonana stosunkowo niedawno tj. ok. 12 lat temu, a zimą w skutek powstania zastoisk wody może ona ulec uszkodzeniu, dlatego poprosił o interwencję w tej sprawie.
 
Radna Halina Lenartowicz podziękowała za pisemną odpowiedź, którą otrzymała w związku z zapytaniem dotyczącym przerzutu wód kopalnianych do jeziora Wilczyńskiego z odkrywki Jóźwin II. Przyznała, że odpowiedź jest zadowalająca. Dodała, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż powiat nie jest stroną wykonującą to zadanie, ma jednak nadzieje, że wspólnie przyczyni się do realizacji przedsięwzięcia.
Następnie stwierdziła, że chciałaby zapoznać się z aneksem do porozumienia z kopalnią dotyczącego modernizacji drogi Wilczogóra - Kaliska. Dodała, że obecnie na tej drodze nie trwają żadne prace. Podkreśliła natomiast, że dostrzega się postępy w budowie drogi Budzisław-Kopydłówek, której wykonawcą jest firma SKANSKA. Radna dodała, że kopalnia i powiat mogliby rozpocząć już realizacje zadania.
Kolejno poinformowała, że uczestniczyła w sesji Rady Gminy w Wilczynie, podczas której rodzice uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Wilczynie będącej oddziałem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wyrazili swoje niezadowolenie z faktu, że ich dzieci nie mają zapewnionego dojazdu do szkoły. Radna przypomniała, że zgłaszała wcześniej problem jednak nie uzyskała informacji na temat jego rozwiązania. Obecnie uczniowie w różny sposób starają się dotrzeć do szkoły. Zbliża się jednak zima i problem może okazać się jeszcze większy. Uczniowie boją się, że nie będą mieli możliwości dotarcia na zajęcia. Radna podkreśliła, że to powiat jest organem prowadzącym tej szkoły. Poprosiła o podjęcie rozmów z PKS lub z gminą w celu rozwiązania problemu. Zaznaczyła, że inne samorządy pomagają młodzieży np. w Strzelnie uczniowie otrzymali bilety na dojazdy, w Bielicach zapewniono autobus. Przyczynia się to do tego, że cześć młodzieży podejmuje decyzje o zmianie szkoły. Radna poprosiła, aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować zapewnienie dojazdu młodzieży do szkoły. Nadmieniła, że wskazała rodzicom uczniów, aby poprosili o wsparcie dyrekcję szkoły. Zaznaczyła, że rodzice są zbulwersowani zaistniałą sytuacją.
Następnie poinformowała, że podczas wspomnianej sesji Rady Gminy w Wilczynie poproszono o naprawę lustra znajdującego się przy drodze powiatowej w miejscowości Wiśniewa.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska przychyliła się do stanowiska radnej Andżeliki Chojnackiej dotyczącego warunków lokalowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Stwierdziła, że należy rozważyć wygospodarowanie pomieszczenia dla działalności tej jednostki. Dodała, że temat ten był poruszany kilka miesięcy wcześniej podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Stwierdzono wówczas, że PCPR nie posiada nawet pomieszczenia odpowiedniego do przechowywania archiwum dokumentacji. Ponadto nie jest tajemnicą, że pani dyrektor użycza swój pokój do przeprowadzania różnych rozmów np. z rodziną z dziećmi. Radna przyznała, że nie są to standardy odpowiednie na XXI wiek i poprosiła o rozważenie możliwości wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia.
Następnie poruszyła sprawę lokalizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przypomniała, że już wcześniej na Komisji Spraw Społecznych poruszany był ten temat. Zaznaczyła, że obecnie poradnia działa na poddaszu gimnazjum w Ślesinie. Budynek ten nie posiada windy, natomiast z poradni korzystają osoby niepełnosprawne. Radna przyznała, że odnosi wrażenie, iż temat, który uważała, że miał być rozwiązany już dawno - odszedł w niepamięć. Przyznała, że odczuwa niedosyt informacji w tej sprawie. Zaznaczyła, że pewne pytania chciała zadać na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, które odbyło się kilka dni wcześniej. Dodała jednak, że z powodu kilkuminutowego spóźnienia spowodowanego przyczynami losowymi nie mogła tego uczynić, ponieważ komisje zakończyły obrady. Radna wnioskowała, aby Komisja Spraw Społecznych zajęła się sprawą lokalizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Stwierdziła, że należy rozważyć, czy poradnia ma funkcjonować w obecnym budynku, czy też powinna zostać przeniesiona.
Następnie zapytała o efekty działalności Powiatowej Rady Seniorów. Przypomniała, że Rada ta funkcjonuje już ponad 10 miesięcy i radna chciałaby uzyskać informacje dotyczące efektów jej funkcjonowania.
Kolejno zgłosiła wniosek o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2014 rok środków na ustawienie barierek przy chodniku znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym. Zaznaczyła, że wniosek ten został zgłoszony przez radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Kleczewie. Dodała, że radni zgłosili również wniosek o wykonanie zatoki przystankowej przy skrzyżowaniu w Nieborzynie. Radna poprosiła o zabezpieczenie w budżecie środków na powyższe zadania. Dodała, że uważa, iż nie są one bardzo kosztowne, a z pewnością potrzebne społeczności.
 
Radny Waldemar Marciniak wnioskował o usunięcie drzew tj. lip rosnących wzdłuż drogi powiatowej Mostki - Koło w miejscowości Przestronie. Zaznaczył, że drzewa te uszkadzają korzeniami nawierzchnie drogi. Następnie poprosił o naprawę znaku drogowego znajdującego się przy drodze Lubstów - Mąkolno (pierwszego za Lubstowem).
 
Radny Wiesław Bednarek odnosząc się do kwestii budowy drogi Stare Miasto - Grodziec, na odcinku Trójka-Rozalin, która została wytypowana do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przypomniał, że na etapie rozmów pojawiła się informacja, że nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej oraz projektu. Radny zapytał, czy do czasu złożenia wniosku powiat posiadał będzie pełną dokumentację.
Następnie zgłosił, że w miejscowości Siąszyce przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Rybia doszło do wypadku, którego przyczyną były krzaki rosnące wzdłuż drogi powiatowej i brak widoczności. Radny poprosił zatem o usunięcie tych krzaków.
 
Pan Sławomir Jądrzak - Komendant Miejski Policji w Koninie poinformował, że 23 października w godz. 1600-1800 Komenda Miejska Policji w Koninie organizuje spotkanie z mieszkańcami miasta Konina i powiatu konińskiego, podczas którego odbędzie się debata społeczna na temat bezpieczeństwa. Na powyższe spotkanie zaprosił radnych oraz za ich pośrednictwem mieszkańców miasta Konina i powiatu konińskiego. Nadmienił, że w spotkaniu uczestniczyć będzie Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Komendant Policji w Poznaniu. Dodał, że podobne debaty będą przeprowadzane przynajmniej raz w roku w celu odbycia rozmowy na temat bezpieczeństwa. Poinformował, że spotkanie odbędzie się w auli PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.
 
Przewodniczący rady podziękował za zaproszenie. Dodał, że radni postarają się odpowiednio rozpropagować zaproszenie wśród społeczności powiatowej.
 
Radny Jan Śledź zapytał jaka formułę będzie miało powyższe spotkanie.
 
Pan Sławomir Jądrzak - Komendant Miejski Policji w Koninie odpowiedział, że podczas spotkania omówi on w 10 slajdach stan bezpieczeństwa miasta Konina i powiatu konińskiego w różnych aspektach zarówno przestępczości wśród nieletnich jak i przestępczości kryminalnej. Ponadto wyjaśni w kilku aspektach sprawy związane z drogownictwem. Kolejno na 5-10 minut głos zabierze Komendant Wielkopolski Policji oraz Wojewoda Wielkopolski. Następnie odbędzie się dyskusja. Dodał, że rozmawiał ze starostą oraz z Prezydentem Miasta Konina, aby na spotkanie zaprosić osoby z urzędu, które są odpowiedzialne za drogi, oświatę oraz inne podmioty, które w swoim statucie mają uwzględnione bezpieczeństwo. Zaznaczył, że mieszkańcy mogą zadawać różne pytania. Poinformował, że jeżeli nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi to dane pytanie to zostanie ono skierowane do odpowiednich podmiotów z prośbą o udzielenie pisemnej informacji. W roku następnym podczas podobnej debaty nastąpi odniesienie do pytań, które pojawiły się rok wcześniej, do stanu realizacji oraz poczynionych w związku z nimi działań.
 
Punkt 6
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2013 roku.
 
Przystępując do realizacji punktu 6 porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali „Informację z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2013 roku" w terminie określonym w art. 266 ustawy o finansach publicznych tj. do dnia 31 sierpnia. Dokument ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady zaznaczył, że przedłożona przez Zarząd Powiatu „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2013 r." spełnia wymagania określone uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowa informacja została skierowana do rozpatrzenia przez wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego. Komisją wiodącą w tym temacie jest Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Poprosił zatem Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wiesław Bednarek oraz radny Zenon Paszek.
 
Następnie przewodniczący rady poprosił pana Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu o zaprezentowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedstawionej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2013 roku.
 
Uchwała Nr SO-0953/20/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Powiatu Konińskiego, którą przedstawił Skarbnik Powiatu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2013 roku".
 
W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Wiesław Bednarek oraz radny Zenon Paszek natomiast obrady opuścił radny Jacek Wysocki.
 
Punkt 7
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady przypomniał, że „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2013 r." została radnym przekazana w ustawowym terminie, tj. do 31 sierpnia br. Informacja ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Poinformowal, że dokument ten był przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady Powiatu, natomiast. Komisją wiodącą w tym temacie była Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii wszystkich Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Poprosił zatem przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.".
 
Punkt 8
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2012.
 
Przewodniczący rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy „Informacji o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2012". Przedmiotową informację radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przestawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczacy rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2012".
 
Punkt 9
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2011-2012.
 
Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2011-2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Powyższy raport był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Jacek Wysocki natomiast obrady opuścił radny Wiesław Bednarek.
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrała radna Agnieszka Mirecka-Katulska, która odnosząc się do zawartej w raporcie informacji dotyczącej udziałów powiatu konińskiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, zapytała jaką mocą energetyczną zarządza WAZE. Ponadto poprosiła o informację jaki jest udział procentowy powiatu konińskiego w Agencjii i jakie ponosi on koszty związane z jej funkcjonowaniem. Następnie zapytała jaki jest procentowy udział energi OZE w ogólnycm zużyciu energii w powiecie konińskim.
 
Przewodniczący rady poinformował, że pomimo zaproszenia w sesji nie uczestniczy żaden z przedstawicieli Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. Poprosił zatem pana wicestarostę o udzielenie w imieniu zarządu powiatu odpowiedzi na zadane pytania.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński odpowiedział, że udział finansowy powiatu w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią polegał na jednorazowym wkładzie i mimo upływu czasu nie ponosi on dodatkowych kosztów. Jednorazowy wkład powiatu wynosił 10.000,00 zł i polegał na wykupieniu 10 udziałów. Zaznaczył, że powiat nie dokonuje dodatkowych corocznych wpłat.
Odnosząc się do pytania dotyczącego zarządzania przez WAZE mocą energetyczną poinformował, że nazwa agencji jest mylna, bowiem w zasadzie nie została ona powołana w celu zarządzania anergią. Dodał, że w swoich uwagach skierowanych do agencji wskazał także kwestię jej nazwy. Zaznaczył, że obecnie głównym celem WAZE jest promowanie odnawialnych źródeł energii. Agencja nie posiada natomiast własnych jej źródeł. Dodał, że w przeszłości pojawiła się propozycja, wybudowania własnej elektrowni o charakterze edukacyjnym w Sielinku. Zadanie to jednak nie został zrealizowane z powodu braku środków na ten cel.
Następnie poinformował, że postara się zgromadzić informacje na temat udziału procentowego odnawialnych źródeł energii w ogólnym jej zużyciu w powiecie konińskim
 
Przewodniczący rady stwierdził, że być może do czasu udzielenia odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych uda się zebrać szczegółowe informacje, aby odpowiedź była bardziej precyzyjna. Dodał, że na sesji niejednokrotnie dyskutowano na temat Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Potwierdził stwierdzenie pana wicestarosty dotyczące mylnej nazwy agencji, która nie zarządza żadną energią. Dodał, że należy rozważyć kwestie korzyści powiatu wynikających z przynależności do agencji.
 
W związku z brakiem chetnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2011-2012".
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2014 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2014 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Wiesław Bednarek.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2014 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwala nr XXXIII/262/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie obowiązującej w roku 2014 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji punktu 11 porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę. Posiedzenie opuścił radny Zenon Paszek.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian z budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013. Poinformował, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował, że przed sesją otrzymał decyzje Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą dofinansowania zadania inwestycyjne pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno-Smólnik na odcinku 2475 m w wysokości 1.118.565 zł. Przypomniał, że podjęta została uchwala w sprawie zaciągnięcia kredytu na ten cel. W związku z wprowadzeniem dochodów majątkowych w autopoprawkach proponuje się zmniejszyć rozchody o kwotę planowanego kredytu tj. 1.009.733 zł. Dodał, że otrzymał również decyzję Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą dotacji na kwotę 262.696 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (dział 851, rozdział 85156 paragraf 2110).
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że gmina Rzgów zadeklarowała udział finansowy w budowie drogi w Zarzewie. Obecnie samorząd podtrzymuje deklarację jednak zmienia zadanie z budowy drogi na budowę chodnika. Zapytał czy droga, która była wcześniej przedmiotem uzgodnień będzie zrealizowana ze środków powiatu.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński wyjaśniła, że zmiana dokonywana obecnie na sesji dotycząca gminy Rzgów wynika z pewnej nieprawidłowości, która pojawiła się w uchwale Rady Gminy Rzgów. Powiat otrzymał uchwałę, z której wynika, że gmina przekazuje łącznie 100.000,00 zł, w tym 83.000,00 zł na przebudowę drogi w miejscowości Kowalewek. W uchwale tej 17.000,00 zl omyłkowo zostało przeznaczone budowę chodnika w miejscowości Zarzew. Pani starosta rozmawiała w tej sprawie z Wójtem Gminy Rzgów, który pomyłkę tą potwierdził. Chcąc jednak realizować zadanie pierwsze tj. budowę drogi w Kowalewku uchwalę rady gminy należy w całości wprowadzić do budżetu powiatu. Rada gminy w międzyczasie zmieni swoją uchwałę i drugie zadanie zmieni nazwę na remont drogi w Zarzewie. Zostanie więc wówczas zmieniona celowość zadania na kwotę 17.000 zł. Zmiana ta zostanie również uwzględniona w budżecie powiatu. Wójt oraz Przewodnicząca Rady Gminy Rzgów przepraszają za zaistniałą sytuację.
Dodała również, że postanowiono nie czekać na prawidłowe zapisy i w październiku zostanie powiat rozpocznie remont drogi w Zarzewie. Zaznaczyła, że oczekiwanie na prawidłowe zapisy spowodowałoby konieczność realizacji zadania dopiero w listopadzie. Przyznała, że uchwała rady gminy istotnie spowodował pewne zamieszanie, jednak uważa, że po wyjaśnieniach i akceptacji rady zadania realizowane będą zgodnie z planem
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj. 18 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 18 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Dodał, że przedstawione przez niego wcześniej autopoprawki do zmian w budżecie powiatu wpływają na wieloletnią prognozę finansowa. Poinformował, że zwiększa się dochody ogółem i dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji na cel inwestycyjny o kwotę 1.118.565,00 zł oraz 262.696,00 zł., a także odpowiednio zwiększa się wydatki majątkowe i bieżące.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 18 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 18 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński przystępując do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych poinformowała, że wyjaśnienie dotyczące budowy drogi w Zarzewie zostało przedstawione przy omawianiu zmian w budżecie powiatu
Odpowiadając na interpelacje radnej Andżeliki Chojnackiej, dotyczącą warunków pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie poinformowała, że jednostka ta mieści się na III piętrze budynku starostwa powiatowego. Zaznaczyła, że warunki pracy w urzędzie nie są najgorsze. Trudno jej odpowiedzieć, z czego wynika przedstawienie przez radną stanu PCPR jako katastroficznego. Dodała, że warunki pracy w całym urzędzie są podobne. Budynek posiada windę oraz łazienki, jest w nim ciepło i znajdują się pomieszczenia różnej wielkości. Stwierdziła, że być może lokalowe oczekiwania PCPR nie są w pełni zaspokojone. Przypomniała, że pomieszczenia PCPR są oddzielone, zatem pewnego rodzaju intymność została zapewniona już kilka lat wcześniej. Ponadto przydzielono PCPR dodatkowy pokój znajdujący się poza zajmowaną przez nie strefą. Przyznała, że zdaje sobie sprawę, iż posiadane pomieszczenia nadal są niewystarczające. Kwestię tą należy jednak wspólnie rozważyć. Nie zgodziła się z oceną, że warunki uniemożliwiają pracę w jednostce. Dodała, że uważa, iż pani Elżbiety Sroczyńskiej troszczy się o to, aby warunki pracy były poprawne. Stwierdziła, że ocenę w tej sprawie należy przedstawiać we właściwym nasileniu i w odpowiedni sposób. Zaznaczyła, że zarząd powiatu zna warunki panujące w PCPR i nie rozumie celowości pytania radnej w tej sprawie. Jednostka ta mieści się w budynku starostwa i zarząd posiada wiedzę na temat tego jak i w jakich warunkach pracują pracownicy. Stwierdziła, że PCPR nie jest wyspą - mieści się na terenie budynku, w którym znajduje się wiele pomieszczeń. Pani starosta posiada wiedzę, że PCPR z nich korzysta. Wymieniła m.in. salę sesyjną, pokój zarządu, pokój sekretarza, który obecnie jest jeszcze do dyspozycji. Pomieszczenia te zapewniają intymność niezbędną do przeprowadzania rozmów. Przyznała, że dziwi ją stwierdzenie dotyczące braku pomieszczeń, w których można przeprowadzić rozmowy z klientami. Dodała, że naczelnicy oraz wydziały funkcjonujące w starostwie również mają kontakt z interesantami, prowadzą rozprawy administracyjne, mimo iż nie posiadają oddzielnego pokoju przeznaczonego na prowadzanie spotkań. Podkreśliła, że na terenie starostwa powiatowego jest wiele pomieszczeń, z których PCPR korzysta. Jeśli natomiast nie korzysta to pani starosta przyjrzy się tej sprawie. Stwierdziła, że być może świadczy to o niewłaściwym podejściu ze strony osób zarządzających i porozmawia ona na ten temat z panią dyrektor Elżbietą Sroczyńską.
Następnie dodała, że kontekście trudnych warunków w PCPR pojawiła się kwestia warunków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznała, że zarząd rozważa rozwiązania tego problemu. Należy jednak najpierw przeanalizować czy lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie na poddaszu szkoły jest lokalizacją dobrą czy nie, czy uzyska się zgodę społeczną na przeniesienie jej do Konina oraz czy powiat stać na stworzenie idealnych warunków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Nadmieniła, że powiat realizuje zadanie dotyczące budynku przy ulicy Benesza w Koninie. Zarząd powiatu musi racjonalnie rozważać kwestie wydatków. Planowana jest inwestycja, która ma rozwiązać problem lokalizacji służb geodezyjnych i kartograficznych. Zarząd rozważa kwestie zakupu nieruchomości w Koninie, lokalizacji oraz stworzenia idealnych warunków dla służb powiatowych. Być może na nieruchomości należącej do powiatu przy ulicy Świętojańskiej w Koninie wyodrębniona zostanie działka 0,5 ha, na której zaproponowana zostanie budowa budynku dla jednostek powiatowych. Konieczne będzie jednak dokonanie oceny możliwości finansowych powiatu. W listopadzie wiadomym będzie czy znajdzie się nabywca części działki przy ulicy Świętojańskiej. Pozwoliłoby to zgromadzić część funduszy na remont. Zarząd nie jest jednak całkowicie przekonany, że lokalizacja wyżej wymienionych służb na ulicy Świętojańskiej będzie najlepszą lokalizacją. Decyzje w tej sprawie nie są łatwe. Zarząd cały czas pracuje nad tym tematem, tempo prac nie może być jednak szybsze. Należy przede wszystkim ocenić skale inwestycji. Zaznaczyła, że zgromadzenie środków i realizacja inwestycji nie pozbawiają dalszych problemów, ponieważ zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych administrowanych przez powiat będzie wpływało na koszty związane z bieżącym utrzymaniem. Zarząd racjonalnie rozpatruje kwestie wydatków natomiast pojedyncze kłopoty lokalowe stara się rozwiązywać. Zaznaczyła, że w obecnej sytuacji istotny wpływ ma także właściwa organizacja pracy. Stwierdziła, że stanowczo odpiera radykalną ocenę radnej. Uważa, że PCPR powinno polepszyć warunki pracy, jednak nie są one tak katastroficzne jak opisywała radna Andżelika Chojnacka.
Odnosząc się do poruszonej przez radną kwestii rekrutacji pracownika do Wydziału Promocji i Rozwoju stwierdziła, że jest ona otwarta na rozmowy z radnymi w sprawach kadrowych oraz związanych z organizacją pracy. Zaznaczyła jednak, że sesja nie jest właściwym forum do poruszania tego typu kwestii, co nie oznacza, że nie chce dzielić się z radnymi tymi sprawami. Poinformowała, że został ogłoszony nabór na stanowisko w Wydziale Promocji i Rozwoju. Związany był on z realizacją projektu Aglomeracja Konińska, w związku, z którym pewne zaplanowane czynności będą podejmowane już w październiku. Zaznaczyła, że koordynator został zaplanowany w projekcie jako etat. Dodała, że pewne zadania będą realizowane jako dodatkowe zadania pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju oraz służb finansowych. Zadania realizowane w ramach projektu będą finansowane ze środków pozyskanych z ministerstwa. Konieczna jest osoba, która określone czynności będzie wykonywała. Zapisany w projekcie etat koordynatora, czyli osoby zatrudnionej w Wydziale Promocji i Rozwoju opłacany będzie ze środków pozyskanych w ramach projektu. Starostwo zatem nie ponosi z tego tytułu kosztów z funduszu płac. Zaznaczyła, że starano się minimalizować koszty osobowe w projekcie. Dodała, że nie wyobraża sobie, aby projekt nie był realizowany. Zaznaczyła, że jest w nim zapisanych bardzo dużo czynności i zadań. Dodała, że szczegółowe informacje na temat projektu posiada pan Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
Odnosząc się do kwestii zatrudnienia pracownika w Wydziale Promocji i Rozwoju poinformowała, że obecnie trwają nabory do Wydziału Rady i Zarządu oraz do Wydziału Komunikacji. Są one wynikiem powstania wakatu w Wydziale Rady i Zarządu oraz zwiększenie jednego etatu w Wydziale Komunikacji. Dodała, że w przyszłości ogłoszone zostaną również nabory do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz do Wydziału Nieruchomości. Obecnie w wydziałach tych funkcjonują chwilowe zastępstwa. Konkursy będą ogłaszane systematycznie. Zaznaczyła, że nie oznacza to, iż zwiększa się liczba osób zatrudnionych w starostwie. Dodała, że nie może pozwolić na insynuacje dotyczące zatrudnienia w starostwie. Poprosiła, aby radni, którzy chcą dyskutować w tej sprawie spotkali się z nią i ona wówczas omówi dane kwestie. Dodała, że w związku z zapytaniem dziennikarza przekazana została informacja do Przeglądu Konińskiego dotycząca stanu zatrudnienia. Zgodnie z powyższa informacją na dzień 5 września br. na stanowiskach urzędniczych w starostwie pracowało 108 pracowników, natomiast w porównywalnym okresie ubiegłorocznym - 109, natomiast na stanowiskach obsługowych pracowało 10 pracowników (w tym zastępstwa), z kolei w ubiegłym roku - 8 pracowników. Z powyższego wynika, że w starostwie nie przybyło pracowników, co więcej ich liczba ulęgła zmniejszeniu. Podkreśliła, że w starostwie nie nastąpiło zwiększenie zatrudnienia. Dodała, że od października ograniczone zostaną stanowiska rzemieślnicze. Jednemu z dotychczasowych rzemieślników - panu Arturowi Wiśniewskiemu zaproponowano nowe warunki pracy, które on przyjął i będzie pracował jako kierowca. Podkreśliła, że w starostwie funkcjonuje racjonalna polityka zatrudnienia.
Odnosząc się do interpelacji radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, że samorząd powiatowy troszczy się o stan jezior. Podziękowała radnej za pilotowanie tematu. Dodała, że ma nadzieję, iż w przyszłym roku zadanie zostanie zrealizowane i stan jeziora Wilczyńskiego i Budzisławskiego ulegnie zmianie. Nawiązując do sprawy porozumienia z kopalnią dotyczącego drogi Kaliska-Wilczogóra poinformowała, że jeżeli radna jest zainteresowana to możliwe jest udostępnienie kserokopii aneksu do porozumienia. W aneksie tym zawarta jest informacja, że w roku bieżącym kopalnia wykona swoje zobowiązanie. Takie zapewnienie padło podczas rozmów z prezesem Czyżem.
Nawiązując do kolejnej kwestii poruszonej przez radną stwierdziła, że dojazd młodzieży do szkoły w Wilczynie jest ważnym problemem. Zasugerowała, że być może Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mógłby udzielić pomocy. Zaznaczyła, że sprawą należy się natychmiast zająć. Dodała, że, pomimo iż powiat nie ma obowiązku zabezpieczenia dojazdów młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych - to uważa, że powinien tym problemem się zająć, by nie stracić młodzieży. Nadmieniła, że w międzyczasie rozmawiała z panem wicestarostą, który zajmie się tym tematem. Podjęte zostaną rozmowy z prezesem PKS, a także działania w celu określenia skali problemu oraz znalezienia sposobu jego rozwiązania.
Odnosząc się do poruszonego przez radną Agnieszkę Mirecką-Katulską problemu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdziła, że wyjaśnienia złożone w związku z warunkami w PCPR przedstawiają, iż zarząd analizuje powyższe kwestie. Musi on jednak racjonalnie gospodarować wydatkami powiatu.
Nawiązując do tematu Powiatowej Rady Seniorów stwierdziła, że zostanie wystosowana prośba o informacje dotyczącą jej działalności i na jednej z kolejnych sesji zostanie ona radnym przedstawiona. Być może zaproszona zostanie również jej przewodnicząca.
W kwestii usterek zgłaszanych przez radnych gminy Kleczew poinformowała, że radna Elżbieta Raźna oficjalnie zgłosiła już dane problemy i w miarę możliwości finansowych zostanie podjęta interwencja.
Odpowiadając na pytanie radnego Wiesława Bednarka dotyczące wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych remontu drogi Stare Miasto - Grodziec poinformowała, że powiat musi zdążyć z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, zatem wszystkie wymagane obecnie dokumenty zostały zgromadzone. Zaznaczyła, że wniosek zostanie złożony w poniedziałek tj. 30 września br.
 
Pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na interpelacje radnego Jana Śledzia poinformował, że zostanie zamówiony znak drogowy uwzględniający miejscowość Bobrowo. Odnosząc się natomiast to problemu drogi w Zarzewie stwierdził, że ZDP przeprowadza corocznie wiosenny i jesienny przegląd dróg. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała - do 30 listopada -zostaną podjęte odpowiednie działania na wszystkich drogach tłuczniowych i gruntowych. Podkreślił, że jeżeli po przeglądzie okaże się konieczne to zgłoszona droga zostanie naprawiona.
Odnosząc się do interpelacji radnego Zenona Paszka poinformował, że zgłoszony przez radnego problem zostanie w najbliższym czasie rozwiązany. Informację w tej sprawie przekazał panu Jerzemu Wojciechowskiemu.
Nawiązując do poruszonej przez radną Halinę Lenartowicz sprawy modernizacji drogi Budzisław-Kopydłówek zaznaczył, że rzeczywiście prace przebiegają dobrze i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie położona masa bitumiczna.
Odnosząc się do sprawy modernizacji drogi Kaliska -Wilczogóra na odcinku 2,6 km poinformował, że zgodnie z ustaleniami z kopalnią droga ta ma zostać wykonana do końca października. Powiat natomiast w roku bieżącym nie rozpocznie prac, może to nastąpić dopiero w roku przyszłym.
Następnie poinformował, że lustro w miejscowości Wiśniewa, które zostało uszkodzone przez samochód, wymieniono w ubiegły piątek.
Odpowiadając na interpelację dotyczącą zamontowania barierek przy szkole w Budzisławiu Kościelnym stwierdził, że sprawa jest dość prosta, a koszt wykonania nie jest duży, zatem zadanie to może zostać wykonane. Natomiast w kwestii budowy zatoki autobusowej poinformował, że jej koszt kształtuje się na poziomie 30.0000 - 40.000 zł. Zaznaczył, że rada musi ewentualnie zdecydować czy zadanie to zostanie uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.
Nawiązując do problemu zgłoszonego przez radnego Waldemara Marciniaka stwierdził, że Komisja Rozwoju i Infrastruktury dokonała wizji lokalnej na danej drodze i zna temat. Dodał, że wzdłuż drogi powiatowej, o której mowa rośnie 110 drzew. Poprosił jednak, aby pozostać przy ustaleniach Komisji dokonanych podczas posiedzenia wyjazdowego.
 Dodał również, że naprawiony zostanie znak drogowy, którego uszkodzenie zgłaszał radny.
Odpowiadając na interpelacje radnego Wiesława Bednarka poinformował, że na spotkaniu, które odbyło się 12 września br. pani starosta i Zarząd Dróg Powiatowych oświadczyli, że posiadają wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku do NPPDL.
Odnosząc się natomiast do kwestii wypadku na skrzyżowaniu w Siąszycach poinformował, że w międzyczasie rozmawiał z policją w Rychwale oraz w Koninie i uzyskał informację, że przyczyną wypadku było nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego samochodem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Niemniej jednak radny Stanisław Głąbicki zgłosił już wcześniej wniosek o wycięcie krzewów wzdłuż danej drogi. Krzaki te zostaną usunięte. Podkreślił jednak, że to nie one były bezpośrednią przyczyną wypadku.
 
Punkt 15
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
W powyższym punkcie porządku posiedzenia glos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który przypomniał, że wiosną bieżącego roku zgłosił wniosek, bezpośrednio dotyczący Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Koninie, a związany z udrożnieniem kanału Topiec na odcinku od Paprotni do rzeki Warty. Z wnioskiem tym wystąpił jeszcze przed zrzutem wody ze zbiornika Jeziorsko. Niedrożność kanału przyczyniła się do pogorszenia ówczesnego stanu rzeczy. W odpowiedzi na wniosek radny uzyskał informacje, że problem zostanie rozwiązany, jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne. Stwierdził, że obecnie panują warunki idealne do podjęcia działań. Radny stwierdził, że istnieją obawy, iż sytuacja może powtórzyć się wiosną przyszłego roku. Poprosił, więc panią starostę oraz przewodniczącego rady o ponowienie wniosku do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 
Radna Halina Lenartowicz odnosząc się do wypowiedzi starosty dotyczącej pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla młodzieży uczęszczającej do szkoły w Wilczynie poinformowała, że GOPS pomaga klientom pomocy społecznej w różnych potrzebach i w związku z różnymi wnioskami. Poruszony problem nie dotyczy jednak pieniędzy. Konieczne jest znalezienie rozwiązania, np. porozumienia z gminą, aby młodzież mogła korzystać z jej autobusu, czyli zapewnienie dojazdu do szkoły. Zaznaczyła, że niektórym osobom GOPS nie może pomóc z uwagi na przekroczenie progu dochodu na osobę w rodzinie Nie należy, zatem oczekiwać od niego rozwiązania tego problemu.
 
Przewodniczący radny stwierdził, że pani starosta w swojej wcześniejszej wypowiedzi zadeklarowała chęć podjęcia rozmowy z prezesem PKS w Koninie. Przyznał, że uważa, iż przy współudziale samorządu gminnego poruszony problem powinien zostać rozwiązany. Podkreślił, że pan prezes PKS jest osobą otwartą i zapewne uda się ustalić właściwą formę działania.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy pomiędzy panią dyrektor Elżbieta Sroczyńską a panią starostą istnieje konflikt. Zaznaczył, że w toku dyskusji odniósł takie wrażenie. Zapytał czy panie te rozmawiają ze sobą, czy rzeczywiście konieczne jest pośrednictwo Komisji Rewizyjnej. Dodał, że zapewne gdyby kierownik jednostki zgłosił złe warunki pani staroście mogłaby ona pochylić się nad tym tematem.
 
Przewodniczący rady przyznał, że faktycznie w toku dyskusji można było odnieść takie wrażenie jak przedstawił radny Jan Śledź.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odniosła się do wypowiedzi radnej Haliny Lenartowicz. Przyznała, że nie było jej zamiarem przerzucanie problemu zapewnienia dojazdu młodzieży do szkoły na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wskazała go ona jedynie jako jeden z podmiotów. Nie posiadała natomiast wiedzy na temat możliwości finansowania np. biletów przez ośrodek. Przyznała, że jej wypowiedź miała na celu wskazanie, iż należy znaleźć sposób, aby pomóc młodzieży. Odnosząc się do stwierdzenia radnego Jana Śledzia poinformowała, że również się dziwi.
 
Radny Marek Górczak przyznał, że w toku dyskusji odniósł wrażenie, iż Zarząd Dróg Powiatowych ma trudności kadrowe lub pracownicy nie angażują się w monitorowanie sytuacji na drogach. Stwierdził, że tematy poruszane przez radnych na sesji typu wycięcie krzaków na drodze powiatowej, ścinka poboczy, usuwanie innych trudności nie powinny być w gestii radnych powiatowych, a przynajmniej nie powinny dominować wśród zgłaszanych interpelacji.
 
Przewodniczący rady przyznał, że istotnie drogi powiatowe są jednym z elementów, które mają wpływ okręgi wyborcze. Podkreślił, że w powiecie jest ok. 640 km dróg powiatowych. W związku z powyższym najlepszy monitoring nie zapobiegnie tego typu sytuacjom. Ponadto powiat nie jest w stanie sfinansować takiego zabezpieczenia kadrowego, aby na bieżąco monitorować drogi. W związku z tym uważa, że poprzez wnoszenie interpelacji radni pomagają Zarządowi Dróg Powiatowych być bardziej czujnym i odpowiednio reagować. Dodał również, że kwestie dotyczące poboczy i krzaków występują praktycznie na wszystkich drogach, we wszystkich gminach i należy wykazać obustronne zrozumienie możliwości ZDP oraz roli radnych.
 
Pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie zaprosił radnego Marka Górczaka w celu zapoznania się z pracą Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie zadeklarował, że wszystkie 620 km dróg powiatowych jest w stanie oczyścić, jeśli tylko na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie środki.
Stwierdził, że wszystkie zadania są bardzo kosztowne. Dyrektor przyznał, że posiada wiedzę na temat problemów oraz kosztów z nimi związanymi. Zaznaczył, że dwa budżety powiatu konińskiego jest w stanie wykorzystać w ciągu jednego roku i doprowadzić drogi do odpowiedniego stanu. Dodał, że działania Zarządu Dróg Powiatowych są uzależnione od możliwości finansowych. Pojawiające się problemy nie wynikają z niedostatecznego monitoringu czy kwestii kadrowych. Podkreślił, że pracownicy na bieżąco kontrolują stan dróg powiatowych. Poprosił więc o zrozumienie w powyższej kwestii.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że absolutnie nie zgadza się z wypowiedzią pana dyrektora.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że to radny decyduje jakie wnioski zgłasza. Zauważyła w porządku obrad rady jest punkt dotyczący interpelacji, wniosków i pytań radnych. Dodała, że pan Górczak nie odbierze radnym możliwości korzystania z przysługującego im prawa.
 
Punkt 16
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-07 11:06:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-22 10:27:00)
Lista wiadomości