logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 5 września 2013 roku
Protokół nr XXXII/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 5 września 2013 roku
 
XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 5 września 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1230.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2013 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
9. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Nie zmarnuj szansy".
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyli radny Waldemar Marciniak i radny Bogumił Leszczak.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XXX sesji był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXX sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. głosami 21 „za", protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2013 r.
 
Następnie poinformował, że nikt z radnych nie zgłosił również wniosku o sprostowanie protokołu z XXXI sesji, która odbyła się w dniu 1 sierpnia br. na wniosek Radnych Klubu PSL.
Poddał zatem protokół z XXXI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XXXI/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 1 sierpnia 2013 r. 20 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym się" i braku głosów „przeciw".
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Starosta zwróciła uwagę na podjęcie przez Zarządu Powiatu Konińskiego uchwały powołującej Koordynacyjny Zespół Problemowy w związku z restrukturyzacją PAK KWB „Konin" S.A. Wyjaśniła, że jest to efekt sesji nadzwyczajne, która odbyła się 1 sierpnia br.
Następnie podkreśliła sukces Gminy Ślesin w konkursie „Europa to my". Poinformowała, że zgłoszona w ramach konkursu inwestycja w Ślesinie, zrealizowana z udziałem środków europejskich uzyskała bardzo wysokie uznanie wśród głosujących. 31 sierpnia br. w zwycięskiej miejscowości odbył się „Wielki Koncert Europa to my." Zaznaczyła, że wydarzenie to promuje zarówno gminę Ślesin, jak i powiat koniński oraz całą Polskę.
Nawiązując do uchwały dotyczącej powołania zespołu zajmującego się problemami w związku z restrukturyzacją kopalni dodała, że Powiatowy Urząd Pracy w Koninie podejmie właściwe działania w momencie, kiedy znane będą już informacje dotyczące osób zwalnianych z kopalni tj. ich podziału na płeć, grupy wiekowe i zawodowe. Problemem zajmować się będzie również Powiatowa Rada Zatrudnienia. Po jej posiedzeniu odbędzie się kolejne spotkanie powołanego zespołu problemowego.
Kolejno podziękowała radnemu Bogumiłowi Leszczakowi za prace w Kapitule Konkursu Powiatowy Polnik Roku, radnym za udział w dożynkach powiatowych oraz wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji dożynek. Zaznaczyła, że tegoroczne dożynki należą do jednych z lepiej zorganizowanych, co jest efektem dobrej współpracy z gminą Grodziec i zaangażowania pracowników oraz właściwych służb.
Następnie pani Starosta zaprosiła radnych na spotkanie 12 września br. o godz. 1330, zorganizowane w celu dokonania wyboru inwestycji do zgłoszenia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2014 rok. Zaznaczyła, że termin składania wniosków upływa 30 września. Przypomniała, że na wcześniejszym spotkaniu wyłoniono cztery propozycje, natomiast w obecnym naborze można składać dwa wnioski. Dyskusja ma na celu podjęcie decyzji dotyczącej ilości składanych wniosków oraz dokonania wyboru zgłaszanych projektów.
 
Radna Andżelika Chojnacka odnosząc się do sesji nadzwyczajnej, której wnioskodawcą był Klub Radnych PSL przyznała, że odczuwa pewien niedosyt. Martwi ją fakt, że powołany koordynacyjny zespół problemowy nie odbył jeszcze żadnego spotkania roboczego. Takie spotkanie planuje się dopiero po uzyskaniu informacji dotyczących zwalnianych osób. Radna uważała, że zespół miał działać w celu ograniczenia zwolnień oraz niwelowania i zapobiegania ich skutkom, a nie pracować nad tym, co już nastąpi. Oczekiwała zatem roboczego spotkania i zapytała dlaczego takie się nie odbyło. Nawiązując do doniesień prasowych dotyczących spotkania, które odbyło się 6 września oraz innych spotkań przyznała, że jako radna odczuwa niedosyt, ponieważ dopiero ze sprawozdania mogła uzyskać określone informacje. Zaznaczyła, że sprawa ta dotyczy wielu osób i jest bardzo ważna dla regionu, o czym świadczyć może fakt, ze w związku z nią odbyła się sesja nadzwyczajna. Zwróciła uwagę, że radni informacje na ten temat mogli uzyskać jedynie z mediów.
Następnie zapytała dlaczego termin dożynek powiatowych nie jest synchronizowany z terminami dożynek gminnych. Stwierdziła, że rolnicy nominowani do nagród w zakresie rolnictwa nie mają możliwości zaprezentowania się także na dożynkach gminnych. Stwierdziła, że ubolewa nad tym, iż dożynki powiatowe nie odbywają się po dożynkach gminnych, co umożliwiłoby godne i czynne przeżywanie tych uroczystości.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że Koordynacyjny Zespół Problemowy został powołany przez Zarząd Powiatu w sierpniu. Żaden z jego członków nie wnioskował o zorganizowanie spotkania. Stwierdziła, że jeżeli radna ma propozycje dotyczącą tematyki posiedzenia, którą można byłoby się na tym etapie zająć to prosi o taką informację. Następnie przyznała, że nie wie, co radna miała na myśli mówiąc o innych spotkaniach. Nawiązując do kwestii przekazania radnym informacji podkreśliła, że funkcjonuje określona procedura komunikowania się z radą tj. podczas każdej sesji przedstawiane jest sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. Dodatkowo pani starosta przedstawia informację o innych wydarzeniach i działaniach mających miejsce w okresie międzysesyjnym. Stwierdziła zatem, że radni są właściwie informowani w ustalonym trybie, a informacja dotycząca wspomnianych spotkań również została przedstawiona w odpowiednim terminie.
Odnosząc się do kwestii dożynek powiatowych, przyznała, że ich termin stanowi problem, ponieważ w powiecie konińskim funkcjonuje 14 gmin, które w większości organizują dożynki. Poza dożynkami powiatowymi odbywają się również dożynki wojewódzkie. Na konwencie Wójtów i Burmistrzów wielokrotnie dyskutuje się nad tą kwestią, trudno jednak w czasie czterech niedziel zaplanować 14 - 16 dożynek. Ustalono zatem, że dożynki powiatowe odbędą się po raz drugi w terminie dożynek wojewódzkich. W dożynkach wojewódzkich uczestniczyła jedynie delegacja z wieńcem dożynkowym. W roku obecnym była to delegacja z gminy Rzgów. Dodała, że pomimo przekazania informacji wójtom i burmistrzom o terminie dożynek powiatowych z różnych powodów dożynki gminne zaplanowane zostały w tym samym czasie. W sytuacji tej nie ma dobrego rozwiązania, które usatysfakcjonowałoby wszystkich. Dodała, że jeżeli radna ma propozycję rozwiązania tej kwestii to prosi o jej zgłoszenie w późniejszym terminie. Zaznaczyła, że chętnie przyjmie każdą propozycje ze strony radnych.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie głos zabrał radny Jan Śledź, który poruszył problem drobnych kradzieży, których wartość wynosi około 50 - 200 zł. Stwierdził, że policja zazwyczaj nie ściga ich sprawców. Zaznaczył, że takie kradzieże odbywają się masowo i pomimo iż dla jednego poszkodowanego dane kwoty nie są dużą suma to łączna ich wartość jest znacząca. Zapytał czy policja mogłaby nasilić działania zmierzające do zapobiegania kradzieżom, ponieważ są one bardzo uciążliwe. Następnie przypomniał, że jakiś czas temu sugerował, aby na wyjazdy zagraniczne delegacji z powiatu konińskiego zapraszać przedstawicieli lokalnych mediów. Otrzymał wówczas ustną informację, że tak się dzieje. Zgłosił więc wniosek o przedstawienie informacji kto z lokalnych mediów i na które wyjazdy zagraniczne został zaproszony.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski przypomniał, że wiosną bieżącego roku zgłosił problem dotyczący praktyk stosowanych przez osoby nadzorujące zbiornikiem Jeziorsko, związanych ze spuszczaniem wód w okresie wczesnowiosennym oraz zatruwaniem wody. Stwierdził, że sytuację tą zaobserwował w ciągu ostatnich kilku lat i w roku bieżącym również się powtórzyła. W skutek prowadzonej gospodarki wodnej w powiecie konińskim wystąpiły lokalne podtopienia. Przypomniał, że odbyło się spotkanie z udziałem wojewody, pani starosty, przewodniczącego rady oraz posłów, podczas którego toczyła się dyskusja w tej sprawie zbiornika. Radny uważa, że celem zbiornika nie jest spełnianie funkcji rekreacyjnych, które mogą być realizowane jedynie dodatkowo. Podstawowym jego celem powinno być służenie mieszkańcom terenów poniżej zbiornika. Obecnie poziom wody na rzece powinien być co najmniej pół metra wyższy. Radny stwierdził, że ten stan ma to związek z faktem, iż na zbiorniku rozgrywane są różne sporty rekreacyjne, wymagające wyższego poziomu wody. Wnioskował zatem aby normy dotyczące utrzymania poziomu wody nie były stosowane w stosunku do zbiornika, a w stosunku do rzeki Warty. Poprosił panią starostę i przewodniczącego rady o zajęcie się sprawą, aby zapobiec powtórzeniu się sytuacji w przyszłym roku.
 
Radna Halina Lenartowicz zapytała czy i kiedy został podpisany aneks do ugody dotyczącej modernizacji drogi Kaliska - Wilczogóra. Zapytała czy mogłaby się z nim zapoznać. Zaznaczyła, że obecnie na drodze tej nie trwają żadne prace. Dodała, że drogę Budzisław - Kaliska wykonuje firma SKANSKA i bardzo cieszy postęp prac na tym odcinku. Mieszkańcy niepokoją się jednak brakiem działań związanych z rekompensatą szkód górniczych na drodze Kaliska-Wilczogóra.
Następnie przypomniała, że na sesji 28 maja br. wraz z radnym Mirosławem Durczyńskim wnioskowała o pomoc drużynie siatkarskiej „Wilki" Wilczyn. Podkreśliła, że drużyna ta odnosi liczne sukcesy - zajęła I miejsce w zimowej spartakiadzie oraz II miejsce w letniej spartakiadzie. Stanowi ona wizytówkę powiatu. Radna posiada informację, że drużyna nie otrzymała wsparcia liczy jednak, iż zarząd ma obecnie dobre informacje w sprawie.
 
Radny Antoni Kulczak zapytał o sytuacje prawną Jeziora Głodowskiego. Dodał, że od 1 sierpnia obowiązuje na nim zakaz łowienia ryb przez wędkarzy. Przypomniał, że 10 lat temu po sesji rady powiatu odbyła się konferencja z udziałem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznania, podczas której poruszana była kwestia tego jeziora. Już wówczas nie wiadomo było, do kogo dokładnie ono należy, dlatego radny chciałby uzyskać informację w tej sprawie.
 
Radny Wiesław Bednarek zgłosił, że w miejscowości Sporne przy drodze powiatowej Sporne - Rzgów bezpośrednio przy drodze krajowej nr 25 znajduje się zarośnięty rów odwadniający, który powoduje podtopienia piwnic sąsiadujących mieszkańców. Poprosił zatem o udrożnienie tego rowu. Wyjaśnił, że sytuacja ma miejsce na odcinku ok. 300 metrów. Dodał również, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że rozwiązanie problemu wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. Poprosił jednak o zajęcie się tym tematem. Następnie poprosił panią starostę o przedstawienie składu osobowego powołanego zespołu koordynacyjnego związanego z restrukturyzacją kopalni.
 
Radny Zenon Paszek zgłosił niedrożność rowów przy drodze powiatowej Radolina - Barbarka. Dodał, że zlikwidowane zostały przepusty, co przyczynia się do podtopień okolicznych mieszkańców.
 
Radny Waldemar Marciniak zgłosił niedrożność przepustu pod drogą powiatową w miejscowości Mostki. Zaznaczył, że droga jest remontowana jednak w zakresie robót nie było przewidziane czyszczenie przepustu. Dodał, że ma on ok. 15 metrów długości. Następnie poprosił o jego udrożnienie.
 
Pan Krzysztof Kozelan - zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie poprosił radnych, aby zadawali konkretne pytania, bo jedynie wówczas możliwe będzie udzielenie konkretnej odpowiedzi. Poinformował radnego Jana Śledzia, że gdyby zapytał o konkretne zdarzenie na terenie konkretnej gminy to wówczas mógłby mu udzielić konkretnych informacji. Odnosząc się jednak do kwestii drobnych kradzieży wyjaśnił, że kradzież jest czynem zabronionym przeciwko mieniu. Można wyróżnić przestępstwo bądź wykroczenie. Jako drobne kradzieże komendant rozumie kradzieże do 250 zł. Dodał, że przepisy wskazują, że kradzieże do tej kwoty kwalifikują się jako wykroczenia. Komendant przyznał, iż nie wie gdzie występują te drobne, uciążliwe dla mieszkańców kradzieże, o których wspomniał radny. Następnie poinformował, że zgodnie z danymi za I półrocze 2013 r. dynamika przestępstw w regionie wyniosła 80%, czyli liczba przestępstw się zmniejszyła. Natomiast dynamika wykroczeń, do których wlicza się również wykroczenia przeciwko mieniu typu kradzieże i uszkodzenia rzeczy o wartości do 250 zł. wyniosła 83%. Zatem ich liczba także się zmniejszyła. W Rychwale dynamika wykroczeń wyniosła 240% - ich liczba wzrosła z 5 do 12. W Kleczewie dynamika wyniosła 75%, w Ślesinie 29%, w Sompolnie 180% - tj. liczba wykroczeń wzrosła z 5 do 9, w Starym Mieście dynamika wyniosła 33%, w Golinie nie wystąpiło żadne wykroczenie, w Kazimierzu Biskupim liczba wykroczeń wzrosła z 1 do 6, w Kramsku z 2 do 4. Podkreślił, że na terenie powiatu nie odnotowano nagminnego patologicznego występowania tego typu wykroczeń. Być może wykroczenia, o których poinformował radny nie były zgłaszane. Poprosił, aby w sytuacji podobnych pytań określić konkretne miejsce oraz okres, w którym dane zdarzenia wystąpiły, wówczas odpowiedź będzie mogła być bardziej merytoryczna i usatysfakcjonować pytającego.
 
Punkt 6
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2013 roku.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2013 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił, zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Głos zabrał radny Jan Śledź, który odnosząc się do poruszonego w poprzednim punkcie problemu stwierdził, że drobne kradzieże, o których wspomniał dotyczyły obszaru działania Komendy Policji w Rychwale. Radny przyznał, że mieszka w tym środowisku i obserwuje pewne zdarzenia. Dodał, że rzeczywiście nie wszystkie zdarzenia są zgłaszane, ponieważ jeżeli występuje kradzież do 250 zł to policja nie prowadzi w sprawie dochodzenia. Zapytał czy w takiej sytuacji policja jest zobowiązana podjąć działania i przy użyciu jakich środków. Następnie zasugerował, aby zamiast zakupu samochodów dodatkowe działania skierować na przeciwdziałanie kradzieżom, które są bardzo uciążliwe. Następnie dodał, iż może przygotować listę przedstawiającą wszystkie kradzieże dokonane w ostatnim czasie, w związku, z którymi policja nie podjęła działań. Zapytał czy wówczas komendant udzieli mu konkretnych odpowiedzi.
 
Pan Krzysztof Kozelan - zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie odpowiedział, że jeżeli radny zgłosi pytanie to odpowiedź zostanie udzielona. Zapewnił, że policja reaguje na wszystkie wykroczenia, a stwierdzenie radnego jest krzywdzące. Stwierdził, że obecnie trwają prace nad podniesieniem poziomu, powyżej którego wykroczenia będą traktowane jako przestępstwa. Tryb postępowania w tych dwóch przypadkach jest różny. W sprawach o wykroczenie prowadzony jest tryb administracyjny natomiast, jeżeli kwota jest wyższa prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w postaci dochodzenia lub śledztwa. Komendant zaznaczył, że nie zna przypadków, w których policja ignorowała wykroczenia. Dodał, że sprawca kradzieży zazwyczaj nie oblicza wartości danego przedmiotu.
 
Radny Zenon Paszek poinformował, że na wsiach, a szczególnie w małych miejscowościach pojawia się problem, który jest zazwyczaj niezgłaszany, a dotyczy domokrążców. Osoby te odwiedzają zwłaszcza ludzi starszych, a ich wizyty kończą się często licznymi kradzieżami.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że jeżeli problem nie zostanie zgłoszony na policji to nie będzie prowadzone postępowanie, zatem pan komendant nie udzieli informacji w tej sprawie. Zaznaczył, że powyższe przestępstwa nie są ścigane z urzędu a jedynie na wniosek.
 
Radna Halina Lenartowicz korzystając z obecności Komendanta KMP w Koninie podziękowała Komendantowi Komisariatu Policji w Kleczewie. Stwierdziła, iż policja pojawia się tam gdzie jest taka potrzeba. Radna zaznaczyła, że prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje powiatowy i gminny program przeciwdziałania przemocy oraz wiele innych działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Podziękowała więc za zrozumienie komendanta z Kleczewa, za poświęcony czas i uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach oraz klubach roboczych.
 
Radny Włodzimierz Pawlak podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Ślesinie za mobilność w okresie wakacyjnym w miejscowości Licheń Stary. Poinformował również, że 3 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego, podczas którego wnioskował o zapraszanie na posiedzenia komisji Komendanta Miejskiego Policji w Koninie oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, aby pewne sprawy omawiać bezpośrednio na Komisji.
 
Pan Krzysztof Kozelan - zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie podziękował za cenne uwagi, które pochodzą nie z wewnętrznych kontroli, a od radnych, którzy wiedzą co dzieje się na ich terenie.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęłaInformację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2013 roku".
 
Punkt 7
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2013 roku.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformowal, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2013 roku". Stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2013 roku".
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Przystępując do realizacji 8 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźna - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Antoni Kulczak.
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrała pani Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na korekcie podstawy prawnej, która winna brzmieć: „Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 12 pkt 8) lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 5 c pkt 1) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:". Wyjaśniła, że zgłoszona autopoprawka wynika z faktu, że w Dzienniku Urzędowym z 2013 r. pod pozycją 595 został opublikowany jednolity tekst ustawy o samorządzie powiatowym, co znalazło swoje miejsce w zmienionym projekcie uchwały. Dodała, że zgłoszona zmiana wynika z błędu formalnego.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że w projekcie uchwały w paragrafie 1 znajduje się twierdzenie, iż „likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2013 r.". Zapytał czy z uwagi na fakt, że termin ten minął nie należy dokonać korekty treści uchwały.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że nie ma konieczności zmiany, ponieważ wskazana treść stanowi jedynie stwierdzenie faktu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały przedstawioną przez panią Małgorzatę Waszak - starostę konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawka zastała przyjęta jednogłośnie tj. 21 glosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wraz z przyjętą autopoprawką. W glosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Władysław Kocaj.
 
Punkt 9
Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Przystępując do realizacji nastepnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźna - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrała pani Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na korekcie podstawy prawnej, która winna brzmieć: „Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 12 pkt 8) lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 5 c pkt 1) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:".
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały przedstawioną przez panią Małgorzatę Waszak - starostę konińskiego. w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawka zastała przyjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wraz z przyjętą autopoprawką. W glosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczacy rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
 Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźna - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrała pani Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na korekcie podstawy prawnej, która winna brzmieć: „Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 12 pkt 8) lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 5 c pkt 1) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:"
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały przedstawioną przez panią Małgorzatę Waszak - starostę konińskiego. w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawka zastała przyjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Antoni Kulczak.
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wraz z przyjętą autopoprawką. W glosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Nie zmarnuj szansy".
 
Przystępując do realizacji 11 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformowal, że radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Nie zmarnuj szansy" wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Spolecznych.
Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Nie zmarnuj szansy". W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwala nr XXXII/257/2013 Rady Powiatu Konińskiego w dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Nie zmarnuj szansy" stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
 Poprosił zatem przewodniczącego o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścil radny Wieslaw Bednarek.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Przeystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformowal, że dotyczy on przyjecia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie. Projekt uchwaly w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej.
Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Mirosława Durczyńskiego przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Radny Antoni Kulczak poprosił o wyjaśnienie zmian w regulaminie organizacyjnym, które dotyczą Wydziału Komunikacji.
 
Pan Mirosław Kruszyński - naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował, że zmiany w Wydziale Komunikacji dotyczą przede wszystkim rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Aby dokonać przeglądu technicznego pojazd musi mieć cechy identyfikacyjne zarówno VIN jak i numery rejestracyjne. Dotychczas badań technicznych dokonywano wyłącznie na podstawie VIN-u, natomiast nie były konieczne tablice rejestracyjne. Nie każdy pojazd sprowadzony z zagranicy posiada tablice tzw. zjazdowe, czyli oryginalne, których koszt kształtuje się na poziomie 100 - 150 euro. Jeżeli pojazd nie posiada takich tablic właściciel musi udać się do Wydziału Komunikacji i wykupić tablice czasowe, których koszt wynosi 62 zł. Następna zmiana wynika z faktu, że od pewnego czasu starosta wydaje zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, a dotyczy to najczęściej ochotniczych straży pożarnych. Wcześniej obowiązek ten spoczywał na wójtach i burmistrzach. Kolejna poważna zmiana dotyczy tworzenia profilu kandydata na kierowcę. Osoba, która ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdami musi najpierw zgłosić się do Wydziału Komunikacji, gdzie na podstawie dokumentów tj. badania lekarskiego, wniosku i fotografii, otrzymuje profil. Dopiero wówczas dana osoba może zapisać się na kurs w ośrodku szkolenia kierowców.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że skoro na Wydział Komunikacji zostały nałożone dodatkowe obowiązki, to może należałoby zatrudnić dodatkową osobę, a nie tworzyć stanowiska typu Geodeta Powiatowy. Przyznała, iż rozumie konieczność zachowania określonych oszczędności. Dodała, że zwiększenie liczby pracowników w Wydziale Komunikacji rozwiązałoby problem i przyczyniło się do poprawy opinii mieszkańców powiatu z jego funkcjonowania. Radna przyznała, że martwi ją zwiększenie obowiązków sekretarza, którego w powiecie nadal nie ma. Obowiązki te natomiast obciążają poszczególne wydziały, w tym również Wydział Komunikacji.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że powyższa kwestia była poruszana podczas omawiania projektu uchwały na posiedzeniu Komisji Statutowo -Regulaminowej. Zapewniła, że dostrzega zwiększenie liczby zadań Wydziału Komunikacji i wprowadzane są pewne rozwiązania, w tym również zwiększenie stanu osobowego wydziału. Poinformowała, że 4 września zakończył się termin skalania wniosków w ramach naboru na dodatkowy etat w Wydziale Komunikacji. Za kilka dni pojawi się dodatkowa osoba do obsługi interesantów. Ponadto zakończył się sezon urlopowy i można już zaobserwować poprawę sytuacji. Stwierdziła, że nie dostrzega zagrożenia w tej kwestii. Natomiast nie widzi związku obciążania Wydziału Komunikacji z przekazaniem pewnych obowiązków sekretarzowi. Zaznaczyła, że działalnie to nie obciąża żadnego wydziału. Stwierdziła, że sytuacja jest stabilna, zadania są realizowane poprawnie i nie podziela ona obaw radnej w tej kwestii. Osoby, które obecnie realizują powierzone im zadania sekretarza, w tym naczelnik Wydziału Komunikacji wywiązują się sumiennie, nie powodując ubytków w pracy wydziału.
 
Przewodniczący rady dodał, że od pewnego czasu na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego dostrzec można nakładanie dodatkowych zadań. Jednak nie wiąże się to z przekazywaniem dodatkowych środków finansowych.
 
Radny Wiesław Bednarek odnosząc się do kwestii przekazywania obowiązków pełnionych dotychczas przez sekretarza poszczególnym osobom i pozytywnej oceny realizacji tych zadań zapytał, czy w powiecie będzie obsadzone stanowisko sekretarza, a jeżeli nie, to zaproponował, aby funkcje tą wykreślić ze schematu organizacyjnego.
 
Pani Małgorzata Waszak- - starosta koniński odpowiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowisko sekretarza oraz Geodety Powiatowego powinny znaleźć się w regulaminie i nie można ich wykreślić. Nawiązując do kwestii Geodety Powiatowego poruszonej przez radna Andżelikę Chojnacką, wyjaśniła, że stanowisko to powinno być zawarte w regulaminie. Natomiast odnosząc się to funkcji sekretarza poinformowała, że w najbliższych miesiącach stanowisko to zostanie obsadzone.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że sekretarz powinien w powiecie funkcjonować, jednak w powiecie konińskim jego zadania zostały rozłożone na poszczególne osoby. Zapytała więc, czy podobnego rozwiązania nie można by zastosować w przypadku Geodety Powiatowego.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym Geodety Powiatowego wynika z przepisów prawa, których zmienić nie można. Fakt ten nie oznacza jednak, że zostanie zatrudniona nowa osoba, i będą ponoszone dodatkowe koszty. W praktyce sytuacja będzie przedstawiała się w ten sposób, że pan Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, który obecnie sprawuje również funkcję Geodety Powiatowego w strukturze jednostki organizacyjnej, będzie musiał pół etatu świadczyć w starostwie powiatowym. Rozwiązanie to wynika z przepisów, na które powiat nie ma wpływu. Nie zakłóci to jednak dotychczasowego porządku. Geodetą nadal będzie pan Andrzej Kimnes, który jedynie cześć etatu będzie świadczył w starostwie powiatowym. Przepisy prawa wskazują jednoznacznie, że zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonuje starosta, przy pomocy Geodety Powiatowego, który jest pracownikiem starostwa. Stąd też konieczne było uwzględnienie tego faktu w regulaminie organizacyjnym starostwa. Pozostałą cześć etatu pan Kimnes będzie wykonywał w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, gdzie będzie pełnił funkcję dyrektora. Z punktu widzenia nałożonych na dyrektora obowiązków nic się nie zmieni, ponieważ nadal będzie pełnił tę funkcję. Podkreśliła, że obecnie mowa jest o formalnych zapisach, sankcjonowanych w regulaminie.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że rozumie powyższe, zapytała jednak, czy jeżeli stosowana jest praktyka, że obowiązki sekretarza, którego funkcja jest zapisana w regulaminie organizacyjnym, podzielone są na poszczególne osoby, to czy nie można by analogicznie postąpić z funkcją Geodety Powiatowego.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że sytuacja związana z Geodeta Powiatowym nie jest analogiczna do związanej z sekretarzem. Zadania Geodety Powiatowego są już realizowane przez konkretną osobę. Obecnie następuje formalne ujęcie Geodety Powiatowego w regulaminie organizacyjnym.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała czy funkcję tą będzie pełniła ta sama osoba.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że nie dostrzega powodu, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać.
 
Radna Andżelika Chojnacka poprosiła o wyjaśnienie jak organizacyjnie będzie rozwiązana kwestia Służby BHP.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odnosząc się do całego regulaminu organizacyjnego wyjaśniła, że jest on zmieniany w określonym czasie. Ostatni regulamin został uchwalony w 2011 roku. Urząd stanowi żywą strukturę i w ciągu roku następuje wiele zmian wynikających z nakładania oraz przemieszczania do innych instytucji zadań. Zmiany te trudno wprowadzać za każdym razem w momencie ich pojawienia, ponieważ regulamin musiałby być zmieniany przynajmniej raz na kwartał. Zmiany przedstawione w przedmiotowej uchwale już praktycznie funkcjonują, należało je jednak formalnie wprowadzić i uporządkować, co obecnie jest czynione. Zmiana dotycząca Służby BHP funkcjonuje już od ponad roku. Zakończono umowę zewnętrzną na służbę BHP i wykształcono pracowników, którzy tą służbę przejęli. Odbyli oni studia podyplomowe. Proces ten trwał, zatem kilka lat. Obecnie sankcjonowane są więc pewne zmiany, które w starostwie już funkcjonują. Przedmiotowy regulamin organizacyjny nie wprowadza żadnych innowacji, być może poza Geodetą Powiatowym. Podkreśliła również, że wszystkie zmiany, w tym te, o których informował naczelnik Mirosław Kruszyński już funkcjonują, niektóre nawet od ponad roku.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Andrzej Nowak
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta głosami 18 „za" przy braku głosów przeciw i 2 głosach „wstrzymujących się".
 
Uchwala nr XXXII/259/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
 W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Andrzej Nowak, natomiast opuścił radny Jan Śledź.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawce związanej z otrzymaną informacją dotyczącą podjęcia przez Radę Gminy w Rzgowie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi konińskiemu w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym na kontynuację przebudowy drogi w miejscowości Kowalewek - 83 000,00 zł oraz kontynuację przebudowy drogi w miejscowości Zarzew - 17.000,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Waldemara Marciniaka- wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek odnosząc się do załącznika do projektu uchwały dotyczącego planu dotacji na 2013 r. stwierdził, że jest w nim przedstawiona dotacja w wysokości 40.000,00 zł dla gminy Skulsk. Zapytał jaka jest wartość projektu oraz udział gminy w realizację tego zadania.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiedziała, że załączniki do uchwały przedstawione są całościowo. Dotacja, o którą zapytał radny była już przedmiotem obrad rady na jednym z poprzednich posiedzeń. Wskazane zadanie jest już zrealizowane, natomiast załączniki do uchwały zawierają pełną treść tj. wszystkie zadania.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXII/260/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Zaznaczył, że w skutek wprowadzonych na sesji autopoprawek do zmian w budżecie należy dokonać zmian wieloletniej prognozie finansowej. Dodał, że istotna zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dotyczy projektu Aglomeracja Konińska, którego realizacja rozłożona jest lata 2013-2015.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Jan Śledź.
 
W związku z brakiem pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Małgorzata Waszak - starosta koniński odnosząc się do pytania radnego Jana Śledzia, które dotyczyło wyjazdów zagranicznych i zapraszanych na nie mediów lokalnych poinformowała, że w ostatnim czasie wyjazdów tych było niewiele, jednak informacja dotycząca kilku lat zostanie radnemu przygotowana.
Nawiązując do interpelacji radnego Tadeusza Jaroszewskiego stwierdziła, że temat związany ze zbiornikiem Jeziorsko jest bardzo ważny i stanowi duży problem. Zbiornik ten ma wpływ na poziom rzeki Warty oraz konińskich jezior. Do starostwa dotarło obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące zmiany poziomu wód w Jeziorsku. Pani starosta poinformowała, że szeroka informacja na temat planów związanych ze zbiornikiem i ich skutkami przedstawione zostaną radnym na kolejnej sesji. Zaznaczyła, że zebranie tych informacji będzie wymagało dużej ilości pracy. Dodała, że w związku z poprzednią interpelacją radnego Jaroszewskiego wystąpiono z pismem do samorządu województwa łódzkiego, jednak nie otrzymano na nie odpowiedzi. Przyznała, że konieczne będzie podjęcie właściwych kroków również w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Temat tej jest bardzo ważny trudno obecnie przewidzieć skutki decyzji podejmowanych w innym województwie, mających wpływ na stan konińskich wód. Podziękowała za interpelację i poinformowała, że temat zostanie omówiony na następnej sesji.
Odpowiadając na pytanie radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, że aneks do ugody z kopalnią został podpisany. Z posiadanych informacji wynika, że w przyszłym tygodniu kopalnia będzie ogłaszała przetarg na wyłonienie wykonawcy 2,6 km odcinka drogi Wilczyn - Kopydłówek. Kopalnia zagwarantowała wykonanie zadania do 30 października. W ugodzie powiat koniński zadeklarował wykonanie pozostałego odcinka drogi o długości 2,5 km. Dodała, że jeżeli radni wyrażą zgodę będzie podjęta próba realizacji zadania w przyszłym roku. Wykonanie tego odcinka drogi w 2014 roku zależeć będzie od posiadanych środków oraz decyzji rady.
Nawiązując do pytania radnego Antoniego Kulczaka dotyczącego stanu prawnego Jeziora Głodowskiego poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Zaznaczyła, że informacja w tej sprawie dostępna jest zapewne w Internecie.
 
Radny Antoni Kulczak stwierdził, że posiada on pewne informacje, jednak zainteresowany jest oficjalnym stanowiskiem.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiadając na pytanie radnego Wiesława Bednarka poinformowała, że w skład zespołu koordynacyjnego, który został powołany przez zarząd powiatu 14 sierpnia br. wchodzi ona, jako starosta koniński, członkowie zarządu powiatu tj. pan Andrzej Nowak, pan Tadeusz Jaroszewski, pan Stanisław Głąbicki, pan Jacek Wysocki oraz pani Wiesława Matusiak - dyrektor PUP w Koninie, a także przedstawiciele klubów radnych. Dodała, że po sesji przewodniczący klubów radnych otrzymają pisemną prośbę o wskazanie konkretnej osoby spośród swoich klubów. Ponadto w skład zespołu wchodzą przedstawiciele samorządu miasta Konina tj. pan Marek Waszkowiak - zastępca prezydenta, a także pan Marek Wesołowski - reprezentant Konwentu Wójtów i Burmistrzów. Zaznaczyła, że konwent jeszcze się nie odbył, więc być może do pracy w zespole zostanie desygnowana inna osoba. W pracach zespołu udział wezmą również przedstawiciele pięciu związków zawodowych działających przy kopalni. Stwierdziła, że skład zespołu jest dość liczny, był on jednak sugerowany już podczas sesji nadzwyczajnej. Zespół będzie zapewne współpracował z Powiatową Radą Zatrudnienia.
 
Pan Andrzej Nowak wicestarosta koniński odpowiedział na pytanie radnej Haliny Lenartowicz dotyczące wsparcia drużyny siatkarskiej „Wilki" Wilczyn. Poinformował, że istnieją dwie możliwości pomocy drużynie. Pierwsza być może wyłoni się w obecnym roku budżetowym, jeżeli realizowany kalendarz imprez pozwoli na wygospodarowanie oszczędności. Wówczas w zależności od posiadanych środków możliwe będzie wsparcie wyjazdu lub wyjazdów drużyny. Natomiast w kontekście przyszłego roku budżetowego dostrzega się szerszy udział w akcji promocyjnej realizowanej przez Klub „Wilki" Wilczyn. Szczegóły możliwe będą do określenia dopiero po 20 września, kiedy wydziały przedstawią propozycje wydatków finansowych na przyszły rok. Zaznaczył, że akcja promocyjna połączona ze wsparciem klubu będzie wpisana również w zakres działań Wydziału Promocji i Rozwoju. Zatem obecnie nie jest możliwe przedstawienie konkretnej informacji, szczegóły znane będą natomiast po wskazanym terminie.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odnosząc się do poruszonego przez radnego Wiesława Bednarka problemu dotyczącego zarośniętego rowu przy drodze Sporne - Rzgów stwierdził, że podobna sytuacja ma miejsce przy wielu drogach. Rozwiązanie tej kwestii wiąże się z określonymi kosztami. Niemniej Zarząd Dróg Powiatowych w tej konkretnej sytuacji przeanalizuje możliwości finansowe. Jeżeli koszt okaże się niewysoki to być może uda się zrealizować zadanie w roku bieżącym, jeżeli natomiast koszt będzie duży to realizacja zostanie przełożona na rok przyszły. Zaznaczył, że Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje obecnie skromnymi środkami finansowymi na remonty.
Nawiązując do kwestii rowów przydrożnych poruszonej przez radnego Zenona Paszka wyjaśnił, że pod drogą powiatową wszystkie przepusty są drożne, natomiast należy sprawdzić czy przepusty drogą gminą i pod zjazdem do prywatnej posesji również są drożne. Podkreślił, że utrzymanie przepustu pod zjazdami do posesji należy do właściciela nieruchomości, a nie do zarządcy drogi. Zarząd Dróg Powiatowych sytuacje przeanalizuje i wówczas podejmie konkretne kroki.
Odnosząc się do sprawy przepustu w miejscowości Mostki stwierdził, że temat ten jest znany. Od kilku dni podejmowane są już działania związane z wykonawstwem na tej drodze. Wykonawca podejmie próby rozwiązania problemu.
 
Radny Wiesław Bednarek nawiązując do problemu rowu przy drodze Sporne - Rzgów poprosił, aby rozpoznać temat. Stwierdził, że być może dyskusja z poszkodowanymi mieszkańcami oraz wizja lokalna umożliwi rozwiązanie sprawy.
 
Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radna Andżelika Chojnacka nawiązując do tematu zespołu koordynacyjnego stwierdziła, że dostrzega pewną opieszałość. Dodała, że 1 sierpnia odbyła się sesja nadzwyczajna, 14 sierpnia został powołany zespół, a dopiero obecnie prosi się o propozycje dotyczące udziału w pracach zespołu przedstawicieli klubów radnych. Zauważyła, że na sesji nadzwyczajnej poświęcono wiele czasu, aby doprowadzić do zmniejszenia liczby zwolnień. Miały miejsce bardzo zaangażowane rozmowy. Obecnie okazuje się, że należy czekać na Powiatową Radę Zatrudnienia. Nadmieniła, że pani starosta stwierdziła, że członkowie zespołu nie zgłaszali potrzeby zorganizowania roboczego spotkania. Radna uważa, że wszystko dzieje się bardzo późno i zastanawia ją ignorancja ważnego dla całego regionu tematu. Jeżeli chodzi o spotkanie 6 sierpnia radni mieli możliwość zdobycia informacji jedynie z mediów. Z lakonicznej informacji dowiedziała się, że nie przewidziano dalszych zwolnień grupowych. Radna zapytała czy zwolnień nie będzie w obecnym miesiącu, roku czy w najbliższym czasie. Stwierdziła, że odbyło się spotkanie z udziałem zarządu i klub radnych PSL, który był wnioskodawcą zwołania sesji nadzwyczajnej jest zainteresowany jego przebiegiem oraz efektami. Dodała, że podejmowanie dyskusji po posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia i jedynie skonkretyzowanie, kogo zwolnienia obejmą jej zdaniem mija się z celem. Radna przyznała, że ubolewa nad tym, iż temat dotyczący powiatu konińskiego i wielu rodzin jest ignorowany. Poprosiła ponownie o wyjaśnienia w tej sprawie.
 
Radna Halina Lenartowicz wnioskowała o przedstawienie na kolejnej sesji aktualnej informacji dotyczącej przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Wilczyńskiego;
 
Radny Antoni Kulczak wnioskował o rozważenie możliwości zamontowania dwóch luster - przy przejściu dla pieszych oraz przy wyjeździe z parkingu przy ulicy Cmentarnej w Golinie. Powyższe przejście dla pieszych znajduje się przy rondzie, przez które przebiega droga nr 92. W miejscu tym kierowcy powinni się zatrzymywać, jednak rzadko to robią. Jest tam niebezpieczne i należy zachować szczególną ostrożność. Dodał, że przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z Cmentarną znajduje się budynek, uniemożliwiający pieszym zauważenie nadjeżdżających samochodów. Problem ten rozwiązałoby ustawienie w tym miejscu lustra.
Następnie radny nawiązał do remontu ulicy Poniatowskiego w Golinie. Remont ten mógłby już zostać rozpoczęty 23 lipca, jednak w związku z tym, że wykonawca realizował jeszcze inne zadanie prace przesunęły się w czasie. Natomiast 12 sierpnia prace na drodze rozpoczęła firma zakładająca gaz. Nasuwa się więc stwierdzenie, że gdyby remont drogi rozpoczął się w pierwotnie planowanym terminie to na wyremontowanej ulicy rozpoczęłyby się kolejne prace. Radny zgłosił zatem postulat, aby Zarząd Dróg Powiatowych uzgadniał z innymi firmami pracującymi przy drogach powiatowych terminy wykonywanych prac. Zapobiegłoby to sytuacji, że na wyremontowanej drodze rozpoczynają się kolejne prace powodując jej rozkopanie.
Przypomniał, że 5 lat temu w Golinie oddano po remoncie ulicę Kościuszki i Kolejową i na obu tych ulicach rozpoczęły się już kolejne prace. Stwierdził, że pomimo naprawy drogi jej stan nie jest już taki sam jak po remoncie.
 
Radny Jan Śledź zasugerował rozwiązanie problemu związanego ze zbiornikiem Jeziorsko. Zaznaczył, że sprawa ta toczy się już pewien czas, powodując zaangażowanie wielu ludzi i rożnych środków. Radny zaproponował, aby ze zbiornika Jeziorsko wypuścić wodę i pościnać drzewa rosnące na dnie. Wówczas poziom wody w zbiorniku będzie utrzymany na niższym poziomie. Rozmawiał on z osobami pracującymi przy zbiorniku i uzyskał informację, że „nowa elita, biznesmeni i prominenci", którzy posiadają sprzęt motorowodny o wartości nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych boją się, że rosnące na dnie drzewa go uszkodzą. Radny stwierdził, że obecny stan wody na zbiorniku ma uchronić przed uszkodzeniem tych łodzi. Dodał, że wskazane przez niego rozwiązanie przyczyni się do rozwiązania problemu.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Śledzia dodała, że Marszalek Województwa Łódzkiego planuje obniżyć poziom wody w Jeziorsku o ok. 0,5 m. Pełna informacja jednak przekazana zostanie za trzy tygodnie.
Nawiązując do wypowiedzi radnej Andżeliki Chojnackiej, stwierdziła, że ocena radnej jest nieuzasadniona, ponieważ szczegóły dotyczące spotkania, które odbyło się 6 sierpnia zostały przedstawione w takim zakresie, w jakim było to możliwe. Poinformowała, że spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Konina na zaproszenie pana Józefa Nowickiego - Prezydenta Miasta Konina. Udział w nim wzięła pani Katarzyna Muszkat - Prezes ZE PAK praz pan Zbigniew Bryja - Prezes KWB Konin. Na życzenie przedstawicieli zarządu kopalni w spotkaniu nie uczestniczyły media. Przedstawiciele zarządu elektrowni oraz kopalni przedstawili kilka projektów restrukturyzacji kopalni. Jeden z nich związany był ze zwolnieniami grupowymi i był on najszerzej analizowany, z uwagi na fakt, że dotyczy mieszkańców powiatu. Pani starosta zapewniła, że dobro mieszkańców powiatu jest dla niej ważne. Poprosiła, aby powstrzymywać się od ocen podobnych do tych, które przedstawiła radna Andżelika Chojnacka. Samorząd powiatowy działa w celu powstawania nowych miejsc pracy, aby mieszkańcom powiatu wiodło się lepiej.
Poinformowała, że przedstawicie zarządu reprezentujący spółkę giełdową zastrzegli przekazywanie pewnych informacji, ponieważ ich upublicznienie mogłoby negatywnie wpłynąć na akcje spółki, a tym samym na jej kondycję finansową. Zaznaczyła, że sytuacja mająca miejsce w regionie nie jest obojętna przedstawicielom zarządu kopalni oraz elektrowni. Jednak z racji pełnienia swoich funkcji muszą realizować określoną politykę firmy. Samorząd może dyskutować i dyskutował na temat zwolnień i ich konieczności. Nie mniej wdrożenie przyjętych przez zarząd programów, w tym programu dotyczącego zwolnień, nie podlegają już dyskusji. Podczas spotkania padło twierdzenie, że jeżeli elektrownia i kopalnia mają nadal funkcjonować to przyjęte programy muszą zostać wdrożone. Tematem dyskusji była również wielkość zwolnień. Pani starosta zauważyła, że z rozmowy, którą odbyła z panią prezes Katarzyną Muszkat w grudniu ubiegłego roku wynikało, że liczba zwolnień będzie dużo większa. Program przyjęty przez kopalnie przewiduje mniejsze zwolnienia niż pierwotnie planowano. Oczywiście faktu tego nie można rozpatrywać w kategorii sukcesu, ponieważ niezależnie od liczby zwolnień wiążą się one z dramatem ludzi.
Zaznaczyła, że samorząd powiatowy nie ma bezpośredniego wpływu na zaistniałą sytuacje, ponadto negocjacje oraz rozmowy w sprawie już się odbyły. Szuka on jednak rozwiązań, które można będzie zaproponować grupie zwolnionych osób. Obecnie wiadomym jest, że wśród zwalnianych znajduje się duża grupa osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych. Powiat jest w kontakcie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w kwestii dofinansowania programów specjalnych wspierających bezrobotnych. Ponadto pani starosta podjęła decyzję, aby niezależnie od programów zewnętrznych Powiatowy Urząd Pracy przygotował specjalny program, który mógłby być uruchomiony już od 1 stycznia 2014 r. Powiat nie może bowiem czekać na uruchomienie programów zewnętrznych do marca przyszłego roku tylko już od stycznia z własnych środków będzie finansował specjalny program dla zwolnionych osób. Przyznała, że nie chciała wcześniej informować o powyższych szczegółach z uwagi na fakt, że nie są one jeszcze doprecyzowane. Zdecydowała się jednak je przekazać w związku z opinią radnej Andżeliki Chojnackiej. Poprosiła o pewną wyrozumiałość, ponieważ przedstawione propozycje mogą jeszcze ulec zmianie. Nieznane są, bowiem jeszcze konkrety np. płeć, wiek, grupy zawodowe zwalnianych osób. Nie można, zatem przystąpić do realizacji planów. Ponadto powiat cały czas podejmuje różne działania np. poprzez projekt aglomeracji konińskiej, który stanowi alternatywę dla osób bezrobotnych. W zakresie tym powiat nie jest opieszały ani nie marnuje czasu. Dodała, że jeżeli nie ma możliwości, aby elektrownia i kopalnia nadal zatrudniały 7,5 - 9 tyś mieszkańców powiatu to samorząd musi poszukiwać innych możliwości, stwarzać warunki rozwoju innych dziedzin, zachęcać do inwestowania w regionie przyczyniając się w ten sposób do powstawania miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki.
 
Radna Andżelika Chojnacka przyznała, że swoje twierdzenie sformułowała w związku z lakonicznymi i krótkimi informacjami, które posiadała. Dodała, że jako radna nie ma obowiązku śledzić mediów i doniesień prasowych. Przyznała, że cieszy ją, iż zostały przez panią starostę przedstawione informacje w sposób bardziej wyczerpujący. Uspokoił ją fakt, że poruszone sprawy są ważne również dla zarządu powiatu i są pod kontrolą, która będzie zapobiegać skutkom zwolnień grupowych. Poprosiła, aby nie dziwić się jej twierdzeniu, ponieważ zaniepokoiła ją ilość przekazanej w tej sprawie informacji w porównaniu np. z informacją na temat wydarzenia w Ślesinie. Podziękowała więc pani staroście za dodatkowe przybliżenie tematu.
 
Przewodniczący rady przyznał, że również uczestniczył w spotkaniu, które miało miejsce 6 sierpnia br. i stwierdził, że w okresie, który minął zarówno od spotkania, jak i powołania zespołu do chwili obecnej praca zespołu nie miałaby wpływu na redukcję zatrudnienia i na zwolnienia grupowe. Było to wiadomym już po spotkaniu z informacji przekazanej przez pana Józefa Nowickiego - Prezydenta Miasta Konina. Zatem czas, który upłynął nie jest czasem straconym. Obecnie praca zespołu będzie opierać się bardziej na złagodzeniu skutków istniejącego stanu rzeczy. Potwierdził również stwierdzenie pani starosty, że informacje gospodarcze, które były na spotkaniu przedstawiane niestety nie mogły zostać opublikowane i tak się nie stanie ze względu na fakt, że PAK jest spółką giełdową. Z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że w tym tygodniu w kopalni pojawił się mediator, czyli realizowany jest dalszy etap spraw, które wynikają z przepisów kodeksu pracy oraz z ustawy o sporach zbiorowych i związkach zawodowych. Zatem rozpoczęty proces trwa i nie ma już możliwości wpływu na redukcje ilości zwalnianych osób.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że 20 września br. w Gościńcu Stary Koń w Brzeźnie o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie „Dylematy i wyzwania stojące przed władzą publiczną w skutecznej komunikacji z mieszkańcami". Pisemne zaproszenia radni otrzymają w terminie późniejszym. Stwierdził, że temat spotkania jest ciekawy i przydatny.
Kolejno przekazał zaproszenie na V Mistrzostwa Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowych, które odbędą się 21 września br. w Murowanej Goślinie. Zachęcił aby po raz kolejny reprezentacja samorządu powiatu konińskiego wzięła udział w zawodach. Przypomniał, że reprezentacja powiatu od dwóch lat bierze udział w powyższych mistrzostwach, osiągając wysokie wyniki.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że korzystnym byłoby, aby podczas zawodów wystąpić z własną bronią.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że powiat koniński został zaproszony do udziału w mistrzostwach i nie może narzucać swoich zasad. Dodał, że regulamin jest niezmienny od wielu lat. Przyznał, że faktycznie zawody strzeleckie odbywają się przy użyciu broni historycznej i w tym tkwi ich specyfika i powoduje, że wszyscy uczestnicy mają równe szanse.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odpowiadając na wniosek radnego Antoniego Kulczaka dotyczący ustawienia luster przyznał, że na podstawie opisu przedstawionego przez radnego trudno mu stwierdzić, czy realizacja zadania należy do kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych, czy zarządcy drogi krajowej. Zaznaczył jednak, że zarząd dróg nie zapewnia bezpieczeństwa poprzez ustawienie luster przy wyjazdach z posesji czy z parkingu. Dodał, że wnioski dotyczące m.in. ustawiania luster i ich lokalizacji są rozpatrywane wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Nie jest zatem obecnie możliwe udzielenie odpowiedzi radnemu. Kwestia ta zostanie rozpatrzona w przyszłości wspólnie z policją. Dodał, że nie zdarza się, aby w miejscu gdzie jest to uzasadnione zarząd dróg takiego lustra nie umieścił. Zaznaczył, że ustawienie lustra nie zawsze jest możliwe ze względu na kąt padania lub widoczność.
Odnosząc się do kwestii uzgadniania dokumentacji dotyczącej remontów dróg przyznał, że sprawa jest uregulowana w przepisach dotyczących przebudowy i budowy nowych dróg. Zarząd Dróg Powiatowych trzy miesiące przed przystąpieniem do robót i opracowywania dokumentacji ogłasza taki zamiar na stronie internetowej. Ewentualni inwestorzy powinni w ciągu tych trzech miesięcy zgłosić zamiar przeprowadzenia określonych prac lub umieszczenie swoich urządzeń. Jeżeli ktoś zgłosi się następuje wówczas wydzierżawienie kanałów. Natomiast jeśli ZDP wybuduje kanał z własnych środków, a firma typu energetyka będzie chciała z niego korzystać a nie podpisze umowy dzierżawy wówczas ZDP obciąża ja kosztami budowy takiego kanału lub może odmówić zgody na jego wykorzystanie.
 
Radny Antoni Kulczak nawiązując do przedstawionej wcześniej sytuacji zapytał co dzieje się, jeżeli firma zgłosiła wykonywanie robót, a wiadomym było, że droga będzie remontowana.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że firma, o którą pytał radny miała postawiony warunek i miała tak zorganizować pracę, aby nie kolidowała z zaplanowaną przebudową drogi.
Dodał, że problem może okazać się, iż po remoncie drogi doprowadza się przyłącza do budynków, których rzeczywiście wykonuje się dużo. Wpływa wiele wniosków dotyczących naruszeń w chodnikach, rzadziej w jezdni. Faktu tego nie można jednak przewidzieć, ponieważ jest związany z prywatnymi inwestycjami, natomiast duże roboty zdarzają się rzadko.
 
Punkt 18
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-03 14:46:15)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-03 14:46:15)
Lista wiadomości