logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2013 roku
PRZ.0002.6.2013
 
Protokół nr XXX/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 czerwca 2013 roku
 
XXX sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 27 czerwca 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1430.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 28 jako punkt 29 zagadnienia o następującej treści: „29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym". Wyjaśniła, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pracami programowymi dotyczącymi perspektywy finansowej do 2020 roku została przedstawiona radnym propozycja realizacji projektu dotyczącego alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym. Propozycja ta została omówiona na posiedzeniach Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Spotkała się z zainteresowaniem radnych uzyskując wstępną akceptację.
 
Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego zaakceptowała wniosek 17 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i 1 głosie wstrzymującym się. Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2012 rok.
7. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2012.
8. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
11. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
18. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
19. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
20. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
21. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
22. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
23. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
24. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
25. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny".
26. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
27. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
28. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym".
30. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
31. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
32. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXVIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. głosami 18 „za", protokół nr XXVIII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 maja 2013 r.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że w dniu 9 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu. Został sporządzony protokół z jej przebiegu. Z uwagi
na charakter obrad ma on odmienną formę niż określona w § 12 Statutu Powiatu.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XIX uroczystej sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 18 głosami „za", protokół nr XIX/2013 z uroczystej sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 9 czerwca 2013 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ponadto podziękowała naczelnikom za udział oraz zaangażowanie w organizację uroczystości upamiętniających 150 rocznicę Powstania Styczniowego, które odbyły się 9 czerwca br., a w szczególności za organizację uroczystej, która odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Za pomoc podziękowała również służbom mundurowym.
Następnie w związku z zagrożeniem powodziowym, które wystąpiło w czerwcu oraz pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi polderu Golina poinformowała, że otrzymała pismo od Wojewody Wielkopolskiego zawierające informację przygotowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przestawiła jego treść zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu. Stwierdziła, że z pisma wynika, iż w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Brak natomiast informacji o terminie rozpoczęcia budowy polderu, zadanie to bowiem jest na etapie przygotowań.
Kolejno poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Przedstawiła jego treść zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu. Następnie poprosiła radnych o rozważenie podczas sesji przedstawionego wniosku..
 
W związku z brakiem pytań do sprawozdania przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu wysłuchała Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
Radny Bogumił Leszczak zaprezentował obecnym na sesji zdjęcia przedstawiające zalane, na skutek obfitych opadów deszczu, skrzyżowanie dróg w miejscowości Grąblin. Zaznaczył, że w przedstawionym miejscu nie wykonano odpływu, czyli nie ma studzienki kanalizacyjnej, a ponadto zlikwidowane zostało pobocze, czyli tzw. rów. Dodał, że przedstawione zdjęcia zostały wykonana około trzy tygodnie wcześniej.
Następnie poprosił, aby przy drodze powiatowej uaktualniono tablice z oznaczeniami nazw miejscowości Helenów Pierwszy oraz Helenów Drugi. Nadmienił, że na wspomnianej drodze znajduje się wiele dziur wymagających naprawy.
Kolejno wnioskował o ustawienie lustra przed skrzyżowaniem w miejscowości Grąblin.
 
Radny Marek Górczak poruszył temat fotoradarów w gminach. Stwierdził, że w niektórych gminach w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powołano straże gminne, a także zakupiono fotoradary. Na 14 gmin w powiecie konińskim w pięciu powołano straże gminne, natomiast w trzech zakupiono fotoradary. Najbardziej rozbudowaną jednostką straży gminnej jest jednostka w gminie Krzymów, w której funkcjonują 4 etaty. Poinformował, że funkcjonowanie fotoradarów w gminach było przedmiotem kontroli w 2011 roku Najwyższej Izby Kontroli. Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości, które w powiecie konińskim dotyczyły głównie gminy Krzymów. Wykazano, że 99% mandatów wystawionych przez straże gminne były to mandaty za przekroczenie prędkości. W konkluzji NIK stwierdzono, że działanie straży gminnych powoduje utratę zaufania obywateli do administracji publicznej i nie ma żadnego wpływu na podniesienie bezpieczeństwa w gminach ani też na drogach. Po kontroli Wójt Gminy Krzymów stwierdził, że wyciągnął z niej wnioski i obecnie straż gminna funkcjonuje zgodnie z przepisami i w trosce o bezpieczeństwo. Radny przyznał, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Poinformował, że wójt zapowiadał, iż fotoradar będzie ustawiany około trzech dni w miesiącu w trosce o bezpieczeństwo na ulicach osiedlowych o dużym natężeniu ruchu, a także w pobliżu szkoły, kościoła itp. Jednak zgodnie z harmonogramem ustawień fotoradaru, na 25 ustawień fotoradar 25 razy został ustawiony w Brzeźnie na ulicy Konińskiej. Nadmienił, że harmonogram przygotowany przez straże gminne jest zatwierdzany przez Komendę Miejska Policji w Koninie. Radny stwierdził, że Komendant lub tez właściwe wydziały powinny zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami przeanalizować stan bezpieczeństwa na danym odcinku, na którym ma zostać ustawiony fotoradar. Analiza ta powinna obejmować przyczyny wypadków w ciągu trzech lat. Komendant zarządzając odcinek pomiarowy musi uwzględnić fakt, czy ustawienie w danym miejscu fotoradaru zwiększy bezpieczeństwo. Radny zaapelował do Komendanta o uwzględnienie obowiązujących przepisów i dokonanie analizy miejsca ustawienia fotoradaru przed zatwierdzeniem kolejnych harmonogramów. Radny zasugerował, że miejscami właściwymi do ustawienia fotoradaru są okolice sklepów, kościoła, przedszkola. Poprosił zatem Komendanta o analizę przedstawionej sytuacji.
 
Radny Jan Śledź wnioskował przedstawienie informacji na temat zrealizowanych w III i IV kadencji Rady Powiatu inwestycji powiatowych na terenie poszczególnych gmin. Następnie zapytał na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad przyszłorocznym budżetem powiatu. Przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji rada podjęta decyzje dotyczącą utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej Sporne - Rzgów. W związku z powyższym zapytał, czy środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie na 2014 rok.
Następnie odniósł się do wypowiedzi Zbigniewa Winczewskiego na jednej z poprzednich sesji, w której stwierdził, że „ta rada uchwaliła, że ta droga powiatowa ma mieć 5 m. szerokości". Wypowiedź ta znalazła się w jednym z artykułów opublikowanych w Przeglądzie Konińskim. Radny stwierdził, że powyższa wypowiedź jest nieprecyzyjna, ponieważ decyzje dotyczącą wspomnianej drogi podjęła rada poprzedniej kadencji. Uważa zatem, że dyrektor powinien swoją wypowiedź sprostować. Ponadto stwierdził, że jeżeli rada powiatu lub starosta powierzają dyrektorowi kierowanie jednostką, jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych to powinien on nadzorować, aby praca została wykonana jak najlepiej, aby nie było konieczne późniejsze poprawianie i kolejne wydawanie pieniędzy.
Kolejno radny podniósł temat obwodów łowieckich. Stwierdził, że z uwagi na tendencje do wprowadzania bioróżnorodności pojawia się coraz więcej zwierzyny. Przyznał, że on również jest zwolennikiem gospodarki ekologicznej. Wnioskował jednak o podjęcie działań w celu ograniczenia szkód wyrządzonych rolnikom przez dzikie zwierzęta. Przyznał, że szkody wyrządzają nie tylko dziki, ale również żurawie, łabędzie i kruki, za które nikt nie odpowiada. Poprosił zatem aby apelować do właściwych ministerstw, aby uregulowały tę kwestię. Stwierdził, że jeżeli są zwierzęta, których odstrzału, się zabrania, mimo iż powodują szkody na polach, to najlepiej byłoby pozabierać rolnikom ziemię przyznać im zapomogi i trzymać jedynie dziką zwierzynę. Ponadto wnosił o dokonanie dokładnej analizy funkcjonowania obwodów łowieckich w powiecie.
Zwrócił się również z prośbą, aby podczas podejmowania decyzji w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich uwzględniać opinie sołtysów z danych terenów w kwestii współpracy z kolami łowieckimi, zabezpieczanie przez nie pól oraz naliczania odszkodowań
 
Radny Tadeusz Jaroszewski przypomniał, że na sesji w dniu 28 maja br. zgłosił wniosek dotyczący nieprawidłowego funkcjonowania zbiornika wodnego w Jeziorsku. W związku z powyższym starosta wystosowała pismo do Marszałka Województwa Łódzkiego o dokonanie przeglądu pozwolenia wodno-prawnego. W odpowiedzi uzyskano następującą informacje: „utrzymywanie stałego poziomu piętrzenia (odpływ równy dopływowi)". Radny stwierdził, że monitoruje sytuacje i zrzuty wody są większe niż dopływy do zbiornika Jeziorsko. Ponadto takie informacje takie przedstawiają również media. Zbiornik Jeziorsko pełni głównie funkcje rekreacyjną, mimo iż w innym celu został wybudowany. Obecnie powoduje on szkody mieszkańcom terenów znajdujących się poniżej. Radny stwierdził, że jeżeli obecny stan rzeczy jest zgodny z prawem to wnioskuje o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy Prawo wodne, tak, aby wydawane pozwolenie wodno-prawne w sposób szczegółowy określało zakres ochrony zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, aby zbiornik rzeczywiście spełniał swoją rolę. Radny poinformował, że we wspomnianej odpowiedzi podkreślony jest fakt ochrony ptactwa lęgowego. Radny stwierdził, że sytuacja ptaków nie pogorszy się znacznie, jeżeli poziom wody obniży się o 1 metr. Ponadto poniżej zbiornika również żyje ptactwo lęgowe i zalanie tego terenu przynosi szkodę nie tylko rolnictwu ale także ptakom, ponieważ zalewane są gniazda. Ponownie poprosił starostę o zainteresowanie się ta sprawą i ewentualne podjęcie działań w celu zmiany prawa wodnego.
 
Radny Waldemar Marciniak zgłosił, że droga powiatowa pomiędzy miejscowością Wietrzelin a odkrywką Lubstów jest nieprzejezdna. Dodał, że przyczyną zaistniałej sytuacji jest transport węgla, który początkowo miał trwać pół roku, jednak odbywa się do tej pory. Poprosił zatem aby zobowiązać kopalnie do naprawy drogi zgodnie z podpisaną umową.
 
Radny Włodzimierz Pawlak poinformował, że zgodnie z uchwalą Zarządu Powiatu Konińskiego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało dotacje w wysokości 28.000.00 zł. jednak w momencie przekazania psów do schroniska padło pytania „kto za to zapłaci?". W związku z powyższym radny zapytał starostę na które zwierzęta przekazywana jest dotacja. Poprosił o sprecyzowanie tej kwestii przy ewentualnym udzielaniu następnej dotacji.
 
Przewodniczący rady poprosił Komendanta Miejskiej Policji w Koninie o zabranie głosu w sprawie przedstawionego przez starostę wniosku a także w celu odpowiedzi na pytania radnych.
 
Pan Sławomir Jądrzak Komendant Miejski Policji w Koninie poinformował, że wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych Wyjaśnił, że Rada Miasta Konina uchwaliła przekazanie 60.000,000 zł na zakup dwóch radiowozów. Kwota ta została ustalona na początku bieżącego roku, niestety obecnie uległa ona zmianie. Wstępnie ustalono, że samochody współfinansowane przez samorząd oraz Komendę Główną Policji będą kosztowały po 30.000,00 zł, jednak okazało się, że koszt ten wynosić będzie po 35.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że Rada Miasta Konina przyznała kwotę 60.000,00 zł Komendant złożył wniosek o wsparcie przez powiat w wysokości 10.000,00 zł. Nadmienił, że w przypadku braku wsparcia ze strony powiatu możliwy będzie jedynie zakup jednego samochodu, natomiast pozostałe 25.000,00 zł powinny zostać zwrócone do Miasta Konin. Podkreślił, że tabor samochodowy policji nieustannie ulega zmniejszeniu i sytuacja w tej kwestii przedstawia się coraz gorzej.
Następnie odnosząc się do sprawy poruszonej przez radnego Marka Górczaka przyznał, że nie zgadza się, że stanowiskiem NIK-u, iż fotoradary nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa na drogach. Przypomniał, że w 2010 roku odnotowano 40 zabitych w wypadkach samochodowych, natomiast w roku 2012 - 20 osób. Podkreślił, ze zna przepisy dotyczące ruchu drogowego, zgodnie, z którymi straże gminne muszą uzyskać akceptację ustawienia fotoradaru. Sprawy te są poddawane głębokiej analizie przez Wydział Ruchu Drogowego, na podstawie której wydawana jest zgoda na ustawienie fotoradarów w miejscach, w których mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Następnie poinformował, że fotoradar w Brzeźnie nie jest ustawiany w pobliżu, szkoly lub kościoła, ponieważ w miejscach tych nie dochodzi do wypadków. Komenda analizuje każdą propozycję ustawienia fotoradaru i zdarzają się również przypadki nie wyrażenia zgody. Zapewnił, że dokona oceny czy istnieje konieczność codziennego ustawiania fotoradaru w Brzeźnie. Przyznał, że dla niego, jako policjanta najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo, w tym również bezpieczeństwo na drogach. Poinformował, ze Komendant Główny Policji założył na lata 2013-2015 jako III Priorytet - Bezpieczeństwo na drogach, co wiąże się z większą ilością służb ruchu drogowego oraz ze współpracą z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, a także strażami miejskimi.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy policjanci otrzymują premie z tytułu nałożenia mandatu. Następnie zapytał, w jaki sposób należy interpretować przepisy, jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości tzn., czy mijając znak ograniczenia prędkości należy gwałtownie hamować do prędkości nakazanej, czy też łagodnie redukować prędkość. Zaznaczył, że w sytuacji, gdy dany kierowca jedzie za samochodem ciężarowym możliwe jest niezauważenie przez niego danego znaku, a zdarza się, że policja mierzy prędkość zaraz za nim. Oznaczać to by mogło, że policja otrzymuje premie z tytułu wystawienia mandatu. Ponadto zamiast przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa taka sytuacja może powodować niebezpieczeństwo z uwagi na konieczność gwałtownego hamowania.
 
Pan Sławomir Jądrzak - Komendant Miejski Policji w Koninie odpowiedział, że policjanci nie otrzymują żadnych premii z tytułu nałożenia mandatu. Pieniądze z mandatów trafiają do Skarbu Państwa. Policja utrzymuje się ze środków, które otrzymuje z budżetu państwa. Następnie wyjaśnił, że jeżeli samochód osobowy jedzie za ciężarowym to policja pewnością nie namierzy samochodu osobowego a ciężarowy. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości to w miejscu, w którym jest znak ograniczający należy wyhamować do prędkości dozwolonej. Znaki znajdują się w miejscach, w których konieczne jest ograniczenie prędkości, aby nie doprowadzić np. do kolizji. Podkreślił, że znaki drogowe interpretuje się jednoznacznie tj. należy wyhamować, aby nie przekraczać dozwolonej prędkości. Policja stosuje się do obowiązujących przepisów prawa i oznakowania na drogach.
 
Radny Andrzej Perkowski zasugerował, aby w miejscach, w których gminy ustawiają fotoradary i jest to uznane celowe - policja powinna kontrolować prędkość by w ten sposób zasilić budżet państwa czy tez województwa. Pozyskane środki można by przeznaczyć na remonty dróg, a nie na zatrudnianie kolejnych strażników miejskich w gminach, którzy wystawiają mandaty w 99% za wykroczenia drogowe. Zasugerował również, aby gminy ustawiające fotoradary osiągając z tego tytułu określone wpływy również dofinansowywały zakup samochodów dla policji.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że zmiana lokalizacji fotoradaru w Brzeźnie może spowodować zmniejszenie wpływów z mandatów. Dodał, że zasadne byłoby ustawienie fotoradaru przy szkole. Wtedy jednak dochody będą mniejsze, ponieważ na tym odcinku drogi kierowcy jeżdżą rozważnie. Obecnie jest on usytuowany w miejscu, w którym stanowi pułapkę dla kierowców, ponieważ to odcinek stanowiący ostatnie metry obszaru zabudowanego. Radny dodał, iż jego zdaniem miejsce to jest w miarą bezpieczne a ustawienie fotoradaru tam stanowi bardziej pułapkę niż przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.
 
Radna Andżelika Chojnacka przypomniała wypowiedź radnego Włodzimierza Pawlaka, który na poprzedniej sesji zapytał czy powiat stać na wspieranie różnych służb, mimo iż moralnie oczywiście bardzo by chciał. Radna poprosiła o ostrożność i rozwagę w tej kwestii. Następnie stwierdziła, że skoro Komenda Miejska Policji w Koninie wyraża zgodę na ustawienie fotoradarów w gminach i gminy te czerpią z tego tytułu korzyści to powinny one również dofinansować zakup samochodów przez policję. Stanowiłoby to pewnego rodzaju spłatę zobowiązań względem Komendy.
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Komendanta Miejskiej Policji w Koninie przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej, aby podczas przerwy w obradach Komisja zapoznała się z nim i zajęła stanowisko w sprawie.
 
Pan Sławomir Jądrzak - Komendant Miejski Policji w Koninie odnosząc się do kwestii współfinansowania zakupu samochodów dla policji przez gminy poinformował, że zostaną zakupione również trzy radiowozy przez komisariaty policji podlegle Komendzie Miejskiej tj. w Rychwale, Kleczewie i Sompolnie. Gminy te przekazały po 37.500,00 zł na zakup tych radiowozów. Dodał, że gdyby w ciągu ostatniego pół roku nie nastąpiła zmiana kosztu zakupu samochodów prawdopodobnie nie wnioskowałby do starosty o wsparcie.
Odnosząc się do sugestii radnego Andrzeja Perkowskiego dotyczącej kontrolowania prędkości przez policjantów stwierdził, że policjantów jest ciągle za mało. W komendzie jest 25 wakatów. Gdyby policjanci kontrolowaliby jedynie prędkość to nie byłoby służby ruchu drogowego, która na co dzień patroluje oraz obsługuje wypadki i kolizje. Policja oraz inne podmioty typu Inspekcja Transportu Drogowego oraz straże miejskie zostały powołane aby korzystając z posiadanych uprawnień zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Komendant przyznał, że jest zwolennikiem jak największej liczby podmiotów dbających o bezpieczeństwo na drogach.
Podkreślił, że komenda dokładnie analizuje wszystkie miejsca, w których ustawiane są fotoradary przez gminy. Fotoradar pełni również funkcję prewencyjną, co wpływa również na poczucie bezpieczeństwa na drodze. Powtórzył, że policja działa zgodnie z przyjętymi priorytetami. Nadmienił, że Polska w rankingu dotyczącym śmiertelności w wypadkach na drogach zajmuje przedostatnie miejsce. Większą śmiertelność odnotowuje się jedynie w Rumuni. Stało się to przyczyną wprowadzenia przez Komendanta Głównego Policji priorytetów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Priorytetem jest również, aby 10% stanu każdej jednostki policji stanowili funkcjonariusze ruchu drogowego. W Komendzie Miejskiej w Koninie do osiągnięcia powyższego stanu brakuje 6 etatów. Nadmienił, że każdy policjant dba o bezpieczeństwo.
 
Pan Tadeusz Jankowski - Wójt Gminy Krzymów przyznał, że zgadza się z wypowiedzią pana Sławomira Jądrzaka, iż stwierdzenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli są kontrowersyjne. Zaznaczył, że ocena miała miejsce przed nowelizacją przepisów, które uregulowały funkcjonowanie straży gminnych. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię pomocy gminy dla policji to poinformował, że gminy od dłuższego czasu wspierają policję. W czasie, kiedy w Krzymowie działał posterunek policji gmina dofinansowywała zakup paliwa, modernizacje, malowania, zakup telefonów, komputerów itp. W budżecie gminy są zabezpieczane środki na wsparcie działania policji. Poinformował również, że na terenie Gminy Krzymów na odcinku 15 km. znajdują się trzy stacjonarne fotoradary tj. w Brzeźnie, Paprotni i Genowefie, w Brzeźnie jest również ustawiany fotoradar przez straż gminną, ponadto policja ustawia również swój fotoradar, a mówi się także, że liczba fotoradarów ma wzrosnąć. Świadczy to o tym, że ten odcinek drogi jest rzeczywiście niebezpieczny i dochodziło tam często do wypadków. Sytuacje tą w pewnym stopniu poprawiło funkcjonowanie fotoradarów. Wyjaśnił, że jeżeli fotoradary ustawiałaby wyłącznie policja to pieniądze trafiałyby jedynie do urzędu wojewódzkiego i do budżetu państwa, natomiast jeżeli fotoradary ustawia gmina to wpływy z ich tytułu pozostają w danej gminie i środki te można przeznaczyć na dofinansowanie policji, naprawę dróg, oraz na poprawę bezpieczeństwa.
 
Przewodniczący rady zauważył, iż obecnie fotoradarów nie ustawia policja a jedynie Inspekcja Transportu Drogowego.
 
Radny Bogumił Leszczak zapytał jakie dochody osiągnęła Gmina Krzymów w związku z funkcjonowaniem fotoradaru. Ponadto stwierdził, że obecnie funkcjonują fotoradary w kolorze żółtym oraz siwym. Zapytał zatem, które z nich działają.
 
Pan Tadeusz Jankowski - Wójt Gminy Krzymów odpowiedział, że w roku ubiegłym Gmina Krzymów osiągnęła z fotoradaru dochody netto w wysokości 200.000,00 zł.
 
Pan Sławomir Jądrzak - Komendant Miejski Policji w Koninie wyjaśnił, że fotoradarami zarządza Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsce działania fotoradaru musi być oznakowane, a fotoradary powinny być koloru żółtego. Pytania dotyczące fotoradarów należy jednak kierować do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Nadmienił, że jego oddział mieści się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Koninie, a jego kierownika również można zaprosić na sesję.
 
Punkt 6
Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2012 rok.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2012 rok" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 9
Dokument, o którym mowa, był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2012 rok".
 
Punkt 7
Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2012.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że odpowiedzi na ewentualne pytania udzieli radna Andżelika Chojnacka - zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że w przedstawionym materiale znajduje się informacja, iż przysługuje także uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Zapytał zatem czy rzeczywiście możliwe jest uzyskanie płatności w sytuacji braku uprawy roślin. Ponadto zapytał czy w powiecie konińskim funkcjonują gospodarstwa ekologiczne a jeżeli tak to ile.
Zapytał również czy Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie dysponuje danymi dotyczącymi dofinansowania modernizacji gospodarstw rolnych, mikroprzedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy i innych działań z podziałem na poszczególne gminy oraz innych działań prowadzonych przez agencję
 
Radna Andżelika Chojnacka odpowiedziała, że w treści informacji wystąpił odpowiedziała, że w treści informacji wystąpił błąd, ponieważ zwrot, który przytoczył radny powinien brzmieć: „na których jest prowadzona uprawa roślin". Wyjaśniła, że płatności udzielane są do uprawy, ponadto istnieje lista roślin w związku z uprawą których są udzielane płatności. Poinformowała również, że w powiecie funkcjonuje około 30 gospodarstw prowadzących działalność ekologiczna.
Odnosząc się do kwestii danych dotyczących składanych wniosków o wsparcie będących w zakresie działania Biura Wsparcia Inwestycyjnego tj. dotyczących modernizacji i różnicowania działalności w kierunku nierolniczym czy rozwoju mikroprzedsiębiorstw poinformowała, że powyższymi danymi dysponuje Oddział Regionalny. Dodała, że możliwe jest udzielenie radnemu pisemnie określonych informacji, którymi jest on zainteresowany. Zaznaczyła, że przedsiębiorczość przejawiana przez rolników jest bardzo imponująca jednak nie ma szczegółowej wiedzy w tym temacie.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2012".
 
Punkt 8
Informacja o udzielonych dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym w roku 2012.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o udzielonych dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym w roku 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił, zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o udzielonych dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym w roku 2012".
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 9
Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.
 
Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź zapytał co powiat osiągnie dzięki przystąpieniu do omawianego projektu partnerskiego.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że powiat zyska w ramach złożonego wniosku 772.066,60 zł. Zostanie ona przeznaczona na dokumenty podstawowe w ramach projektu „Aglomeracja konińska" realizowanego na szczeblu współpracy samorządowej powiatu konińskiego, miasta Konina oraz 14 gmin powiatu konińskiego. nadmieniła, że perspektywa związana z rozdysponowaniem środków unijnych na lata 2014-2020 będzie preferowała samorządy działające w ramach obszarów funkcjonalnych, a powiat koniński jest już do tego przygotowany. Rok temu został podpisany przez 16 samorządów i 2 podmioty gospodarcze list intencyjny, zgodnie z którym przygotowując się do pozyskiwania środków zewnętrznych planuje się przygotowanie strategii gospodarczej dla regionu określającą podstawowe kierunki rozwoju w wyznaczonych obszarach. Temat aglomeracji konińskiej był już wcześniej omawiany. Dodała, że jeżeli radni są zainteresowani tym tematem to możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013: w głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 17 głosami za.
 
Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 17 glosami „za".
 
Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie na Golina wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 glosami „za".
 
Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 24 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
 
Przystępując do realizacji 13 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 27 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 30 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/237/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 33 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/238/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystępując do realizacji 16 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 36 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 39 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 42 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów. W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 16 glosami „za".
 
Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
Przystępując do realizacji 19 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 45 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Antoni Kulczak.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 48 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Antoni Kulczak.
 
Punkt 21
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 51 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Wiesław Bednarek.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Marek Górczak.
 
Punkt 22
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 54 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
 
Radny Włodzimierz Pawlak przyznał, że jako strażak uczestniczy w różnych akcjach oraz posiada wiedzę na temat danej jednostki oraz zarządu gminnego, który typuje jednostki do dofinansowania. Zasugerował aby w przyszłych latach zarządy gminne oraz wójtowie i burmistrzowie typując dane jednostki uwzględniały nie tylko stan majątkowy, ale również ich mobilność i aktywność sportową jednostek. Zauważył, że jednostka OSP w Licheniu Starym jest jednostką mobilną, która w ocenie PSP zajmuje wysokie miejsca w aktywności sportowej, bierze udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodziowym uzyskując od trzech lat tytuł Mistrza Polski. Poprosił zatem aby powyższe osiągnięcia były również uwzględniane podczas typowania jednostek do dofinansowania.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że osiągnięcia jednostek OSP powinny być uwzględniane przy dofinansowaniu z innych środków. Powiat natomiast wspiera OSP w działaniach związanych z ochroną powietrza tj. termomodernizację budynków, wymianę ogrzewania, wymianę drzwi itp. elementy inne niż ochrona powietrza nie mogą być uwzględniane w tym dofinansowaniu, ponieważ prowadzenie jednostek OSP nie stanowi zadanie własnego powiatu. Zadaniem powiatu jest natomiast ochrona powietrza i w tym zakresie wspiera on jednostki OSP
 
Radny Włodzimierz Pawlak wyjaśnił, ze jego wypowiedź dotyczyła również budynku OSP oraz jego termomodernizacji.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Marek Górczak.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 23
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 
Przystępując do realizacji 23 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, ze radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 57 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 24
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 60 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.
 
Radny Mirosław Durczyński w imieniu prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koninie podziękował radzie i zarządowi powiatu za pozytywne rozpatrzenie poszczególnych wniosków.
 
Punkt 25
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu ,,Koniński Region Komunalny".
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu ,,Koniński Region Komunalny radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 63 go niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu ,,Koniński Region Komunalny". W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 17 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Związkowi Międzygminnemu ,,Koniński Region Komunalny" stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 20-minutową przerwę. Natomiast radni Mirosław Durczyński oraz Waldemar Marciniak opuścili posiedzenie.
 
Punkt 26
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji 26 punktu porządku obrad. Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Prosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W glosowaniu udział wzięło 15 radnych w jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 15 glosami „za".
 
Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 27
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o następujących autopoprawkach:
- na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85403 kwoty 4.129,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatku związanego z ubezpieczeniem nowo zakupionego samochodu;
- w związku z otrzymaną dotacją na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększenie dotacji w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 22.331,99 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013;
- w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Koninie o dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. samochodu zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanej obsługi długu oraz wprowadzenie wydatku pozostałe działalności z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji;
- zwiększenie wydatków na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi nr 3221P Brzeźno-Smólnik na odcinku 2,475 km o kwotę 1.009.733,00 zł. Planowany wcześniej wydatek na powyższe zadanie wynosił 2.356.047,00 zł. Jego zwiększenie sfinansowane byłoby przychodem z kredytu długoterminowego;
- zmiana brzmienia uchwały budżetowej w §9 dotyczącym upoważnienia zarządu powiatu do zaciągania kredytu do kwoty większej o 1.009.733,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.
 
Radna Maria Wróbel stwierdziła, że analizując wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych dostrzegła niepokojący fakt a mianowicie brak równości w proponowanych wydatkach. Wyjaśniła, że policja oraz straż pożarna otrzymują wsparcie w wysokości 60.000,00 zł, natomiast szpital jedynie 30.000,00 zł. Dodała, że potrzeby szpitala są duże - występuje pilna potrzeba rewitalizacji budynku przy ulicy Wyszyńskiego, w którym mają powstać nowe oddziały. Ponadto ma zostać wstawiony tomograf komputerowy. Zauważyła, że zarówno ze szpitala przy ulicy Szpitalnej jak i przy ulicy Wyszyńskiego korzystają pacjenci z terenu powiatu konińskiego i nie tylko. Podkreśliła, że potrzeby społeczeństwa są duże. Stwierdziła, ze wsparcie w wysokości 30.000,00 zł jest niewielkie w porównaniu do potrzeb i w sytuacji dodatkowego wsparcie policji trudno o przyzwolenie z jej strony na taką dysproporcję w wydatkach.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy w przedłożonym radnym materiale zawarta jest już także autopoprawka dotycząca wsparcia policji w wysokości 10.000,00 zł.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że w autopoprawkach zawarta jest również zmiana dotycząca wsparcia policji.
 
Radny Jan Śledź przyznał, że popiera radną Marię Wróbel i również uważa, że wszystkie jednostki powinny być przez powiat podobnie traktowane. Zarząd powinien określić pewne granice dotyczące dofinansowania wszystkich jednostek. Dodał, że samorząd nie ponosi winy za zaistniałą sytuację, ponieważ do jego zadań nie należy zakup samochodów dla policji. Zaznaczył, że w głosowaniu przychyli się do wniosku komendanta, jednak zasugerował, aby w przyszłym roku policja otrzymała dofinansowanie niższe o 10.000,00 zł w porównaniu do pozostałych jednostek.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński przypomniała, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł i zarząd taką propozycje radzie przedstawił. Kwota ta została jednak przez radę zmniejszona o 30.000,00 zł, mimo iż zarząd proponował dla straży, policji i szpitala wsparcie na jednakowym poziomie. Stwierdziła, że wniosek komendanta należy rozpatrzyć, jako zadanie specjalne lub wyjątkowe wynikające z pojawienia się możliwości pozyskania nowych samochodów dla policji.
 
Radny Bogumił Leszczak stwierdził, że od początku 2013 r. powiat po raz trzeci udziela wsparcia policji. Przypomniał, że policja otrzymała już dotację w wysokości 60.000,00 zl, a także 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sztandar, obecnie wnioskuje o kolejne 10.000,00 zł. Zapytał czy do końca roku nie dojdzie do kolejnych podobnych sytuacji. Ponadto zauważył, że pewne jednostki są uprzywilejowane i otrzymują dofinansowanie natomiast dla innych nie ma środków. Dodał, że policja zapewnia bezpieczeństwo natomiast szpital ratuje życie ludzkie. Przyznał, że nie wie czy obecne postępowanie zapewnia równość wobec obu tych jednostek. Ponadto zapytał dlaczego komendant nie pozostał na sesji do końca, jeżeli dofinansowanie jest tak bardzo potrzebne policji. Przypomniał również, że pomimo zaproszenia komendant nie przybył na posiedzenie Komisji Prawa i Porządku. Radny przypomniał również, iż pomimo wcześniejszych zapowiedzi, iż nie będą likwidowane kolejne posterunki policji - zamknięto posterunek w Krzymowie. Następnie poprosił o rozwagę w przekazywaniu środków policji, które można by przeznaczyć chociażby na remonty dróg.
 
Radny Wiesław Bednarek poprosił o wyjaśnienia dotyczące zwiększenia wydatków w starostwie powiatowym o kwotę 80.000,00 zł. Następnie stwierdził, że jego zdaniem autopoprawki powinny dotyczyć drobnych zmian, natomiast w przedstawionym materiale zawarta jest autopoprawka w kwocie 1.009.000,00 zł i dotyczy kolejnego kredytu. Kwota, o której mowa ma zostać zapewne przeznaczona na budowę drogi Smolnik-Brzeźno. Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano 2.354.000,00 zł na powyższy cel. Uwzględniając wkład gminy Krzymów powiat zrealizuje inwestycję w 90%. Zapytał czy obietnice dotyczące dofinansowania zadania są na tyle poważne, że nie okaże się, iż powiat zrealizuje to zadanie w całości. Dodał, iż podczas gdy brakuje środków na remonty dróg kolejny milion przeznaczany jest na tą samą inwestycję. Poprosił o wyjaśnienie powyższej sprawy.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński wyjaśniła, że kwota 80.000,00 zł, o które zwiększa się wydatki starostwa powiatowego zostanie przesunięta z zaplanowanych prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym polegającym na wydzieleniu klatek schodowych. Na decyzje w tej sprawie wpływ miała sytuacja, która zaistniała po zimie a dotycząca alarmującego stanu schodów wejściowych głównych oraz bocznych do budynku starostwa powiatowego. Zadanie to stało się priorytetowym nad zadaniem związanych z wydzieleniem klatek schodowych. Dodała również, że stan schodów jest również zły w budynku starostwa przy ulicy Hurtowej. Schody zarówno w budynku przy Alejach 1-go Maja jak i przy ulicy Hurtowej wymagają pilnego remontu. Kwota 80.000,00 zł będzie przeznaczona głównie na remont w budynku przy Alejach 1-go Maja. Remont ten dotyczyć będzie całkowitej naprawy schodów, wymiany drzwi i innych drobnych napraw. Płyty granitowe, które obecnie znajdują się na schodach przy tym budynku zostaną wykorzystane do remontu schodów przy ulicy Hurtowej. Podkreśliła, że zadanie to wyniknęło niespodziewanie, a ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa musiało zostać potraktowane priorytetowo.
Odnosząc się do kwestii remontu ulicy Głównej w Brzeźnie poinformowała, że wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na komisjach została radnym przedstawiona sytuacja dotycząca tej kwestii. Wyjaśniła, że obecnie rozdysponowane środki nie zabezpieczają jeszcze zadania powiatu. Starosta prowadziła w tej sprawie rozmowy w Wojewodą Wielkopolskim, z których wynika, iż środki, które mogą pojawić się w ramach dofinansowania będą rozdysponowane nie wcześniej niż w listopadzie. Środki te pojawią się w skutek tego, iż pewne zadania realizowane przez inne powiaty, które dofinansowanie otrzymały będą zawierały wydatki niekwalifikowane. W efekcie powstaną oszczędności, które zostaną w formie dofinansowania skierowane do powiatu konińskiego. Z większością powiatów, które dofinansowanie otrzymały, zostały już podpisane umowy. Ponadto Wojewoda Wielkopolski poinformował, że w sytuacji braku oszczędności istnieje możliwość przesunięcia kwoty 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów. Wojewoda zagwarantował w 100% uzyskanie dofinansowania przez powiat koniński. Starosta stwierdziła jednak , że istnieje 80% szansa na ich uzyskanie, ale do tego czasu istnieje ryzyko. Zaznaczyła że podjęcie decyzji jest konieczne ze względu na znaną i bezdyskusyjną potrzebę naprawy ulicy Głównej w Brzeźnie. Wykonanie remontu omawianej drogi leży w interesie zarówno rady jak i mieszkańców gminy Krzymów oraz wszystkich jej użytkowników.
 
Pan Tadeusz Jankowski - Wójt Gminy Krzymów podziękował staroście oraz zarządowi za odważną decyzje dotyczącą drogi Brzeźno-Smólnik. Zaapelował do radnych, aby poparli tą decyzję. Przyznał, że 80% gwarancja uzyskania środków to bardzo dużo. Uważa, że zabezpieczenie w kwocie 1 mln zł wynika zapewne z kosztorysu. Aby rozpocząć prace w roku bieżącym należy jak najszybciej ogłosić przetarg. Dodał, że uważa, iż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie powiatu oraz gminy powinny w 90% zabezpieczyć inwestycję. Ponadto poinformował, że gmina jest przygotowana na remont tej drogi. Ma zabezpieczone odpowiednie środki w budżecie. Wszelkie prace na danym odcinku drogi zostały zakończone, zatem w każdej chwili można rozpocząć remont. Stwierdził, że droga ta jest bardzo ważna dla mieszkańców Brzeźna. Nadmienił, że w Brzeźnie co rok odbywa się impreza powiatowa, jaką są Powiatowe Dni Rodziny. Następnie podziękował staroście za prace związana z ich przygotowaniem. Stwierdził, że Brzeźno, które liczy ok. 2500 mieszkańców jest jedną z największych jednostek w gminie Krzymów i jest wizytówką nie tylko gminy, ale i powiatu.
 
Radny Bogumił Leszczak stwierdził, że zgłoszone przez zarząd autopoprawki powinny zostać przegłosowane oddzielnie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że zgodnie z przyjętym zwyczajem radni głosują nad wszystkimi zgłoszonymi przez zarząd autopoprawkami razem. Przyznał, iż rozumie, że pojawiają się pewne dylematy i należy rozważyć czy dane autopoprawki spowodują że radny zagłosuje za bądź przeciw danym zmianom. Zaznaczył, że radny może złożyć wniosek o odrębne głosowanie nad poszczególnymi autopoprawkami.
 
Radny Bogumił Leszczak zgłosił wniosek o przeprowadzenie odrębnego głosowania nad autopoprawką dotycząca udzielenia dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oraz nad autopoprawką dotyczącą zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi nr 3221P Brzeźno-Smólnik na odcinku 2,475 km o kwotę 1.009.733,00 zł.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawkę dotyczącą udzielenia Komendzie Miejskiej Policji w Koninie dotacji w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku autopoprawka została przyjęta 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących.
 
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę dotyczącą zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.009.733 zł. na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi nr 3221P Brzeźno-Smólnik na odcinku do 2,475m. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku autopoprawka została przyjęta 13 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie pozostałe autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj. 15 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta 12 głosami za przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.
 
Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 28
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawkach dotyczących:
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji o 22.331,99 zł;
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę109.733,00 zł;
- zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 109.733,00 zł.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Włodzimierz Pawlak.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 14 głosami za.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami za.
 
Uchwała nr XXX/251/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.
 
 W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Włodzimierz Pawlak.
 
Punkt 29
Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym."
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym." Radni otrzymali przed sesją.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy przedstawiony radnym projekt jest ostateczny. Wyjaśnił, że obejmuje on ciąg drogowy przebiegający przez Ślesin oraz Kościelec. Zapytał czy propozycja ta była konsultowana z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiegać ma dany ciąg drogowy. Stwierdził, że nie odbyły się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami - mogą pojawić się protesty z ich strony. Zapytał czy planowane jest wybudowanie obwodnic wspomnianych miejscowości.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że jego zdaniem zarząd powinien przedstawić alternatywny projekt, by radni mogli wybrać spośród przynajmniej dwóch możliwości. Przyznał, że przedstawiona propozycja dotyczy zapewne dalekiej przyszłości, jednak może się okazać, że w momencie kiedy inwestycja mogłaby zostać zrealizowana projekt okaże się zbyt drogi by móc go zrealizować. Gdyby jednak została przedstawiona alternatywna propozycja to rada, która w przyszłości będzie podejmowała stosowne decyzje miałaby możliwość wyboru. Obecne rozwiązanie stwarza ryzyko, że z uwagi na brak środków projekt nie zostanie zrealizowany. Dodał, że nawet, jeżeli inwestycja zostanie zrefundowana w 75%, a samorząd będzie musiał ponieść jedynie 25% jej wartości to przy projekcie o wartości kilkudziesięciu milionów, koszt samorządu może okazać się zbyt duży by móc zadanie zrealizować. Radny przyznał, więc że ubolewa nad brakiem przynajmniej dwóch propozycji do wyboru.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy zarząd rozważał możliwość budowy terminalu lotniczego i analizował koszty z tym związane. Zapytał czy realizacja takiej inwestycji jest realna.
 
Radny Włodzimierz Pawlak stwierdził, że w sytuacji przedstawienia projektu dotyczącego drogownictwa należałoby go zaakceptować, nawet, jeżeli dotyczy odległej przyszłości. Dodał, że zgadza się na przedstawioną propozycję jednak nie do przyjęcia są dla niego ostatnie dwa zdania uzasadnienia a mianowicie: „Jednym z elementów tego zadania będzie budowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi powiatowej nr 3217P leżącego na terenie Gminy Krzymów i Gminy Kramsk w miejscu istniejącej przeprawy promowej. Drugim elementem będzie przebudowa dróg bieganych wzdłuż w/w ciągu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz atrakcyjności regionu". Zaapelował do rady, aby projekt zgłoszono jako całość zadania. Podkreślił, że zaakceptowanie powyższych dwóch zdań przyczyni się do tego, że jeżeli w przyszłej kadencji projekt wejdzie do realizacji to zostanie zbudowany most, który mimo iż bardzo potrzebny zarówno wójtowi jak i obu gminom, będzie prowadził do nikąd. Konieczna jest zatem realizacja całego zadania. Radny zgłosił wniosek formalny o to, aby do realizacji zgłosić całość zadania.
 
Przewodniczący rady przyznał, że uważa, iż zadanie powinno zostać zrealizowane w całości i jego etapowanie jest niezasadne. Ponadto zauważył, że inwestycja obejmuje również powiat kolski. W związku z powyższym konieczne jest w tej sprawie stanowisko powiatu kolskiego oraz partycypacja w kosztach. Powiat powinien, zatem uzyskać zgodę powiatu kolskiego oraz wsparcie finansowe na realizację inwestycji. Dodał, że jego zdaniem realizacja inwestycji w etapach, a także bez współudziału powiatu kolskiego nie ma sensu.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że przedstawiona koncepcja rozwiązania w zakresie komunikacji wpisuje się w działania powiatu w zakresie aglomeracji konińskiej. Ma ona na celu zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem gospodarczym i turystycznym. Koncepcja ta stanowi pewien pomysł, którego realizacja będzie oddziaływała na region za kilka bądź kilkanaście lat. Obecnie rada może podjąć ważną decyzję strategiczną, z której korzystać będą następcy, bowiem realizacja inwestycji może nastąpić dopiero w przyszłej lub kolejnej kadencji. Zarząd powiatu mając na uwadze rozwój regionu w przyszłości zaproponował pewne rozwiązanie, które można wpisać na listę zadań strategicznych przygotowaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Lista ta obejmuje zadania inwestycyjne o oddziaływaniu ponadregionalnym, mające znaczenie w systemie zarządzania i funkcjonowania sieci dróg. Dodała, że zarząd powiatu nie dostrzega alternatywnego zadania stąd też nie przedstawił drugiej propozycji. Zarząd zaproponował jedynie jedno zadanie tj. stworzenie ciągu drogowego o znaczeniu ponadregionalnym łączącego autostradę A2 z drogą krajową nr 25. wskazany ciąg drogowy otwiera perspektywę rozwoju kilku gminom z powiatu konińskiego oraz kolskiego. Przyznała, że być może marzeniem jest, aby powyższe zadanie wpisało się obok zadań strategicznych dla regionu takich jak budowa drogi krajowej nr 5, czy 11, obwodnic dużych miast na listę zadań finansowanych z funduszy krajowych. Zaznaczyła, że powiat nie będzie ubiegał się o środki krajowe na mniejsze zadania. Dodała, że w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powiat będzie miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie wielu ważnych zadań o randze powiatowej. Omawiane natomiast zadanie ma dużo szerszą rangę.
Odpowiadając na pytanie radnego Jana Śledzia poinformowała, że nie odbyły się jeszcze konsultacje społeczne, ponieważ na tym etapie nie były one wymagane. Ranga drogi nie zostanie zwiększona, nadal będzie to droga powiatowa, jednak z pewnością o większym natężeniu ruchu. Trudno w tej chwili stwierdzić, czy będzie potrzeba budowy obwodnic. Na obecnym etapie przebieg drogi nie jest ostateczny. Nawet na przedstawionej radnym ilustracji graficznej zawarte są dwa alternatywne rozwiązania. Obecnie podjęte działania mają na celu wpisanie zadania opisowo zgodnie z wnioskiem. Na etapie tym nie jest konieczne uszczegółowienie inwestycji. Projekt ten obecnie przedstawia pewną myśl, rozwiązanie bez konieczności dokładnego doprecyzowania. Działania w tym kierunku zostaną podjęte w momencie zaakceptowania projektu i w sytuacji wpisania go na listę zadań ważnych dla regionu. Obecnie rozpoczynają się starania o to, aby powyższe zadanie wzmocniło region o alternatywne sieci komunikacyjne.
Odnosząc się do poruszonej przez radnego Jana Śledzia kwestii terminalu lotniczego poinformowała, że jest on z pewnością potrzebny, stanowi bowiem jeden ze środków komunikacji. W regionie znajduje się jedno lądowisko w Kazimierzu Biskupim. Realizacja tego zadania może być przedmiotem dyskusji jednak lądowisko w Kazimierzu Biskupim zarządzane jest przez Aeroklub Koniński i jest tam prowadzona działalność głównie szkoleniowa. Aeroklub Koniński prowadzi to zadanie na majątku Skarbu Państwa. Jeżeli wolą rady byłoby zajęcie się tematem i pozyskanie na własność tego lądowiska zarząd może się sprawą tą zająć jednak będzie to wiązało się z określonymi kosztami. Zarząd powiatu, znając możliwości budżetowe, propozycji takiej nie przedstawiał, co nie oznacza, że lądowisko w Kazimierzu Biskupim nie może znaleźć się w systemie rozwiązań komunikacyjnych regionu. Jednak z uwagi na fakt, że powiat nie jest właścicielem tej nieruchomości, zarząd takiego zadania proponować nie może jako zadania powiatowego. Ma jednak świadomość, że takie rozwiązanie komunikacyjne powinno w regionie również funkcjonować.
Nawiązując do wypowiedzi radnego Wiesława Bednarka stwierdziła, że zarząd powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych na obecną chwilę nie dostrzegają alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego, które mogliby radzie przedstawić do rozważenia, a które miałoby szanse w ubieganiu się o miejsce na liście zadań strategicznych, finansowanych ze środków krajowych.
Odnosząc się do kwestii poruszonej przez radnego Włodzimierza Pawlaka wyjaśniła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały mowa jest o elementach, na które zadanie należy podzielić, nie stanowią one natomiast etapów. Planowane jest wpisanie zadania, jako całości. Przyznała, że zgadza się w tej sprawie zarówno z radnym Włodzimierzem Pawlakiem jak i przewodniczącym rady. Należy zrealizować cały ciąg komunikacyjny, w którym jednym z elementów jest budowa mostu. Podkreśliła, że przygotowany wniosek obejmuje całość zadania. Istnieje natomiast wiele niewiadomych jak chociażby możliwości finansowe powiatu. Dodała, że koszt budowy mostu został skalkulowany na poziomie 30 mln zł, natomiast koszt budowy dróg na kolejne 30 mln zł, zatem łącznie wartość tego zadania wynosi 60 mln. Nie wiadomo również czy powiat kolski włączy się w realizację inwestycji i jaki wynik przyniosą konsultacje społeczne. Odpowiedzi na powyższe pytania pojawią się dopiero po wpisaniu powyższej inwestycji na listę zadań strategicznych województwa wielkopolskiego. Obecnie mowa jest o pewnym przedsięwzięciu nakreślonym przez samorząd powiatowy i rozpoczęciu starań o to, aby powstało ważne rozwiązanie komunikacyjne w regionie.
 
Radny Jan Śledź przyznał rację radnemu Wiesławowi Bednarek w kwestii przedstawienia radnym kilku alternatywnych propozycji do wyboru. Dodał, że w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały mowa jest o określeniu potrzeb i stwierdził, że w tej kwestii sprawy własności gruntu nie mają znaczenia natomiast istotna jest pewna strategia dla województwa.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że ani zarząd powiatu, ani Zarząd Dróg Powiatowych nie dostrzegają alternatywnej propozycji. Poprosiła o przedstawienie ewentualnych propozycji. Podkreśliła, że w przyszłości będzie można zgłaszać projekty do innych list, w ramach których możliwe będzie ubieganie się o środki. Zaznaczyła, że zarząd oczekuje na sugestie ze strony radnych. Obecnie jedynie omawiane zadanie według ich oceny ma szanse zakwalifikować się na listę, która daje możliwość ubiegania się o środki. Zdaje sobie jednak sprawę że zadanie powiatu może przegrać w rywalizacji z takimi zadaniami jak budowa drogi krajowej nr 5 czy 11 oraz budowa obwodnic dużych miast. Jednak dla powiatu zadanie to jest bardzo ważne i należy o nim głośno mówić. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię terminalu lotniczego to takowy wniosek musiałby złożyć Aeroklub Koniński. Powiat nie mógłby z takim wnioskiem wystąpić, ponieważ lądowisko nie jest własnością powiatu i zadanie z nim związane nie stanowi zadania powiatowego.
 
Pan Tadeusz Jankowski - Wójt Gminy Krzymów poinformował, że temat budowy mostu zarówno w Gminie Krzymów jak i Gminie Kramsk poruszany był już od okresu międzywojennego. Powstało nawet Stowarzyszenia „Dwa Mosty", które zapewne również działa w tej sprawie. Wójt przyznał, że cieszy go fakt, iż przystąpiono do tej propozycji. Przyznał również, że uczestniczył w rożnych spotkaniach, podczas których temat był podnoszony. Zaznaczył, że celem wójtów oraz starostów uczestniczących w spotkaniach było przede wszystkim tworzenie regionu. Zabiegano o to, aby powstał zjazd z autostrady A2 w miejscowości Kuny, niestety bezskutecznie. Działanie to miało na celu umożliwienie podróżującym z Łodzi lub z Warszawy szybszego pokonania tej drogi. Pozwoliłoby to chociażby przejąć turystykę sakralnej do Lichenia. Stwierdził, że fakt ten powinien zainteresować radnego Włodzimierza Pawlaka. Ponadto mieszkańcy Łodzi przybywają często do ośrodków wczasowych w Ślesinie oraz w Wilczynie i zjazd ten skróciłby z pewnością ich drogę i stałby się elementem rozwoju regionu.
 
Radny Włodzimierz Pawlak podziękował wójtowi. Stwierdził jednak, że Bazylika w Licheniu nie jest jego prywatną własnością. Następnie złożył wniosek formalny, aby z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wykreślić dwa ostatnie zdania oraz zaznaczyć, że propozycja dotyczy całości drogi tj. od części należącej do powiatu konińskiego do części leżącej na ternie powiatu kolskiego.
 
Przewodniczący rady przypomniał, że radny zgłaszał wcześniej wniosek, aby nie etapować zadania tylko zrealizować inwestycję w całości. Podkreślił, że zgłoszony wniosek dotyczy uzasadnienia, które dołącza się jedynie do projektu uchwały.
 
Radna Włodzimierz Pawlak stwierdził, że mimo wszystko zgłasza wniosek formalny.
 
Przewodniczący rady podkreślił, że uzasadnienia nie dołącza się do podjętej uchwały. Zasugerował, aby przegłosować jedynie wykreślenie wskazanych zdań a nie dopisywanie dodatkowych treści do uzasadnienia. Zaznaczył, że zmiana ta nie będzie miała wpływu na treść samej uchwały ani całego przedsięwzięcia. Spowoduje natomiast brak dwuznaczności w odbiorze treści tego uzasadnienia.
 
 Radny Bogumił Leszczak stwierdził, że wniosek zgłoszony przez radnego Włodzimierza Pawlaka jest nie zasadny. Zauważył, że powyżej tekstu wskazanego przez radnego znajduje się zdanie o następującej treści „Mając to na uwadze, postanowiono przygotować zgłoszenie polegające na stworzeniu ciągu drogowego o znaczeniu ponadregionalnym łączącego drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe." Dodał również, że w uzasadnieniu nie zostało użyte określenie etap, a jedynie element. Przyznał więc, że nie rozumie zasadności złożonego wniosku i wnioskował o pozostawienie tekstu uzasadnienia w niezmienionym brzmieniu.
 
Przewodniczący rady zapytał radcy prawnego o to, który ze zgłoszonych wniosków jest wnioskiem dalej idącym.
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny odpowiedziała, że wniosek radnego Włodzimierza Pawlaka jest wnioskiem dalej idącym.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym." wykreślić dwa ostatnie zdania tj. „Jednym z elementów tego zadania będzie budowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi powiatowej nr 3217P leżącego na terenie Gminy Krzymów i Gminy Kramsk w miejscu istniejącej przeprawy promowej. Drugim elementem będzie przebudowa dróg bieganych wzdłuż w/w ciągu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz atrakcyjności regionu". W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został przyjęty 3 glosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących.
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Włodzimierz Pawlak
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym.". W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 13 głosami „za".
 
Uchwała nr XXX/252/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym." Stanowi załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 30
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński przystępując do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych poprosiła radnego Jana Śledzia o doprecyzowanie pytania dotyczącego dotacji udzielanych przez powiat gminom. Poinformowała, że informacja na ten temat zostanie przygotowana w miarę możliwości. Następnie poinformowała, że prace nad przyszłorocznym budżetem dopiero się rozpoczną. W miesiącu wrześniu jednostki organizacyjne oraz wydziały składają wnioski dotyczące budżetu, a następnie rozpoczną się prace nad ustaleniem zadań do projektu budżetu na 2014 rok.
Nawiązując do kwestii obwodów łowieckich poinformowała, że dzierżawy udzielane są kołom łowieckim często na wiele lat. Dodała, że poprosi panią Jadwigę Rachwalik - naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o przeanalizowanie udzielonej zgody na działanie kół łowieckich. Dodała, że obecnie trudno jej ustosunkować się do tej kwestii. Zaznaczyła, że zostanie rozważone, w jaki sposób wpłynąć na kola łowieckie, by ograniczyły wyrządzanie przez zwierzęta szkód na polach uprawnych. Być może zostanie wystosowane pismo w tej sprawie, jeżeli natomiast chodzi o dzierżawy to temat ten zostanie podjęty.
Odnosząc się do interpelacji zgłoszonej przez radego Tadeusza Jaroszewskiego poinformowała, że zostało wystosowane pismo do Marszałka Województwa Łódzkiego zawierające prośbę o podjęcie działań w celu weryfikacji pozwolenia wodno-prawnego, ponieważ obecnie określone wielkości zostały określone na takim poziomie, który powoduje szkody na terenach gmin powiatu konińskiego. Ponadto samorządy powiatu słupeckiego wystosowały pismo w tej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego. Podjęte interwencje być może przyczynią się do zmiany pozwolenia wodno-prawnego, by nie przyczyniało się do szkód na terenie poniżej zbiornika Jeziorsko. Podkreśliła, że temat ten jest bardzo trudny. Ma świadomość, że należy zmienić obecna sytuację, ponieważ przysparza ona szkody, głównie na terenie powiatu konińskiego.
Odpowiadając na interpelację radnego Włodzimierza Pawlaka poinformowała, że w budżecie powiatu co roku zabezpieczane są środki na dotacje dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przyznała, że dofinansowanie ze strony powiatu powinno zobowiązywać Towarzystwo do właściwej reakcji na potrzeby związane ze zwierzętami z terenu powiatu konińskiego. Jeżeli chodzi o udzielenie dotacji w latach następnych - decyzje w tej sprawie będą dopiero podejmowane. Przyznała, ze kwestia ta istotnie stanowi problem. Schronisko nie powinno dzielić zwierząt i zwierzęta z terenu powiatu konińskiego ziemskiego powinny być również przyjmowane, mimo iż schronisko jest finansowane głównie przez Urząd Miasta Konina. Powiat chce wspierać gminy w realizacji nałożonego na nie poprzez chociażby niewielką dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Natomiast do decyzji radnych należy czy Towarzystwo nadal będzie przez powiat wspierane. Przyznała, że sprawa ta budzi w niej również mieszane odczucia.
 
W tym momencie na posiedzenie powrócił radny Włodzimierz Pawlak.
 
Pan Zbigniew Winczewski nawiązując do przedstawionych przez radnego Bogumiła Leszczaka zdjęć obrazujących zalaną drogę w Grąblinie wyjaśnił, że sytuacja zaistniała wskutek braku odpływów. Zarząd posiadał wiedzę na ten temat. Mieszkańcy Grąblina zabiegali o wyremontowanie tej drogi chociażby w części. Tak też uczyniono i droga ta spełnia swoją rolę. Na ile jest to możliwe na tyle odprowadzana jest woda, niestety nie ma koryt. Do tej pory nie było podobnych problemów, jednak podczas ostatniej nawałnicy droga została zalana. Stwierdził, że ma nadzieje, iż do podobnych sytuacji nie dojdzie do czasu podjęcia następnych decyzji o budowie. Przypomniał, że 8 stycznia br. o godzinie 15.00 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie odbyło się spotkanie, na którym omawiane były projekty schetynówek na rok 2014. Dodał, że jeżeli zapadnie decyzja, o tym iż drogą priorytetową jest droga Wola Podłężna - Różopole to podczas jej przebudowy na odcinku od Lichenia Starego w kierunku skrzyżowania z drogą do Anielewa zostanie również wykonane odwodnienie. Nadmienił, że koszt budowy ma wynosić ok. 4.400.000,00 zł bez oświetlenia, natomiast do zakresu prac zalicza się również budowa chodników i odwodnienie. Remont w obecnej sytuacji jest bezcelowy i nie przyniósłby pożądanych skutków. Przyznał, że jeżeli ta schetynówka będzie realizowana w przyszłym roku to problem powinien zostać rozwiązany. Odpowiadając na interpelacje dotycząca oznakowania Helenowa Pierwszego i Helenowa Drugiego poinformował, że podjęte zostaną działania, aby w miarę możliwości finansowych zadanie to jak najszybciej zrealizować. Dodał, iż obecnie nie jest w stanie stwierdzić, kiedy to nastąpi. Podobnie sytuacja przedstawia się w kwestii ustawienia lustra w Grąblinie. Dodał, że w niedługim czasie zostanie również zakończony temat studzienki.
Odnosząc się do interpelacji radnego Jana Śledzia poinformował, ze Zarząd Dróg Powiatowych ma świadomość ile środków jest potrzebnych na rozwiązanie problemu na drodze Sporne- Rzgów. Dodał, że radni będą zapewne jeszcze dyskutowali na temat tego czy droga ma zostać poszerzona czy tylko zostaną utwardzone pobocza, czy też cała droga będzie rozbudowana i poszerzona. Nawiązując do kwestii artykułu, który ukazał się w Przeglądzie Konińskim, przyznał, że nie ma wiedzy na temat jego treści, ponieważ nie autoryzował go. Wyjaśnił, że stwierdzenie „ta rada" stanowi dla niego określenie organu uchwałodawczego, niezależnie od tego, której jest kadencji. W określeniu „ta rada" miał na myśli radę powiatu, która jest organem uchwałodawczym dla zarządu i podejmuje decyzje. Natomiast odnosząc się do pracy wykonanej w związku z remontem drogi Sporne-Rzgów stwierdził, że uważa, iż została ona wykonana prawidłowo. Dodał, że droga została wykonana zgodnie z projektem, który mieścił się w normach. Praca została wykonana w takim stopniu, na jaki pozwalały możliwości finansowe.
Odpowiadając na interpelację radnego Waldemara Marciniaka poinformował, że droga Wietrzelin-odkrywka Lubstów jest droga powiatową, jednak od dłuższego czasu ma ona charakter drogi zakładowej. Zaznaczył, że jest zapewniony dojazd do pobliskich miejscowości. Stwierdził, że w ciągu najbliższych dni Zarząd Dróg Powiatowych zgłosi problem i wystosuje prośbę o naprawę drogi przez kopalnie, która ją użytkuje i powinna zapewnić na niej przejezdność.
 
Punkt 31
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Dariusz Musiałkiewicz w imieniu Gminy Ślesin poprosił o oddawanie głosu na Marinę Ślesin w konkursie „Europa to my". Zajęcie pierwszego miejsca w tym plebiscycie będzie dużą promocją zarówno dla Ślesina jak i dla całego powiatu czy województwa. Dodał, że informacja na ten temat ukazała się również na stronie internetowej powiatu konińskiego oraz na portalach społecznościowych. Stwierdził, że konkurs ten stanowi wspólną walkę o wspólna wygraną.
 
Pan Tadeusz Jankowski - Wójt Gminy Krzymów odniósł się do interpelacji radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczącej stanu rzeki Warty i działalności zbiornika Jeziorsko. Zauważył, że w sprawozdaniu międzysesyjnym zawarta była informacja o tym, iż w pięciu gminach, w tym w Gminie Krzymów, obowiązuje stan alarmowy. Dodał, iż nieznany jest termin jego zakończenia. Poinformował, że odbył rozmowę z panią Elżbietą Bryl - kierownikiem Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która w związku z zaistniała sytuacją organizuje spotkanie wszystkich podmiotów decydujących o funkcjonowaniu zbiornika Jeziorsko tj. m.in. Wojewody Wielkopolskiego i Wojewody Łódzkiego. Problem jest poruszany już przynajmniej 15 lat. Odbyło się w związku z nim kilka spotkań. Wnioskował do Starosty o objecie patronatem konferencji, na którą zaproszone zostaną służby Wojewody Wielkopolskiego oraz Wojewody Łódzkiego, starostowie z Słupcy, Turku, ewentualnie z województwa łódzkiego, a przede wszystkim zainteresowani wójtowie oraz burmistrzowie. Trzeba wspólnie rozważyć czy ważniejszy jest rolnik i jego rodzina czy ptaki lub też działania rekreacyjne. Wójt przyznał, że jego zdaniem najważniejsi są rolnicy i należy dążyć do zmiany, aby funkcjonowanie zbiornika w Jeziorsku nie wyrządzało szkody.
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do wypowiedzi pana Zbigniewa Winczewskiego stwierdził, że język polski jest bogaty i pan dyrektor w swojej wypowiedzi mógł użyć innego zwrotu. Dodał, że bardziej stosownym byłoby użycie określenia „rada poprzedniej kadencji".
 
Przewodniczący rady odniósł się do odpowiedzi starosty na interpelacje radnego Włodzimierza Pawlaka dotyczącą schroniska dla psów. Przyznał, że również problem ten budzi w nim mieszane odczucia. Przypomniał, że już składał wcześniej interpelację w tej sprawie, na którą otrzymał pisemną odpowiedź. Stwierdził, że istotna byłaby informacja na temat wysokości środków, jakie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymuje od gmin w związku z umieszczeniem w nim zwierząt. Z informacji, które posiada Towarzystwo obciąża gminy kosztami z tytułu umieszczenia zwierząt. Stwierdził zatem, że informacja na temat przychodów Towarzystwa z tego tytułu mogłaby wiele wyjaśnić. Następnie zasugerował zarządowi, aby skontaktował się ze Związkiem Międzygminnym „Koniński Region Komunalny", by ten podjął temat wspólnego schroniska dla powiatu ziemskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia mogłaby problem rozwiązać. Dodał, że jego zdaniem w momencie powstania wspólnego schroniska dotacja powiatu mogłaby być nawet wyższa. Jeżeli do inwestycji dołączyłyby gminy to zapewne zarówno na samą inwestycję jak i na utrzymanie zwierząt znalazłyby się środki. Stwierdził również, że z informacji, którą uzyskał wynika, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wspiera powiat ziemski, a ponadto ma wysoką skuteczność adopcji tj. na 500 zwierząt w nim umieszczonych 400 zostaje adoptowanych. Zaapelował, zatem by Towarzystwo pomogło gminom w adopcji. Nadmienił, że w gminach funkcjonują przytuliska dla zwierząt, które nie spełniają norm schroniska i nie są prowadzone zgodnie z normami weterynaryjnymi. Pomoc ze strony Towarzystwa gminom w zmniejszeniu skali problemu powodowałaby, że dotacja przekazywana przez powiat nie byłaby bezzasadna.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że reprezentacja powiatu konińskiego zajęła I miejsce w XV letniej Wielkopolskiej Spartakiadzie Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że finał odbył się 23 czerwca br. w Żerkowie, natomiast wynik został ogłoszony 27 czerwca br. Nadmieniła, że na podium uplasowała się również reprezentacja Środy Wielkopolskiej oraz Wrześni. Stwierdziła, że prawdopodobnie pierwszy raz powiat zajął pierwsze miejsce w tej spartakiadzie o Puchar Marszalka Województwa Wielkopolskiego. Poinformowała, że w zawodach udział brało 20 drużyn z 20 powiatów. Powiat koniński reprezentowali przedstawiciele Goliny, Rychwała, Kleczewa, Starego Miasta, Kazimierza Biskupiego oraz Kramska. Następnie pogratulowała osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.
 
Radny Andrzej Perkowski nawiązał do poruszonej podczas omawiania zmian w budżecie kwestii remontu schodów w budynku starostwa. Zapytał, czy zaplanowana na ten cel kwota 80.000,00 zł nie jest zbyt wysoka. Nadmienił, że pani starosta poinformowała, że elementy ze schodów budynku przy Alejach 1-go Maja będą wykorzystane podczas remontu schodów budynku przy ulicy Hurtowej. Zapytał, czy zasadne jest inwestowanie w remont budynku przy ulicy Hurtowej, jeżeli rozważa się jego sprzedaż. Nadmienił, że schody przy ulicy Hurtowej są małe w porównaniu do schodów przy Alejach 1-go Maja. Stwierdził, że należałoby przeanalizować tą sytuacje i spróbować naprawić te schody. Podkreślił, że drogi powiatowe również wymagają remontu, a za kwotę 80.000,00 zł można by naprawić odcinek ok. 400 m.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że plany sprzedaży budynku przy ulicy Hurtowej dotyczą dalekiej perspektywy. Musiałby pojawić się zainteresowany nabywca, ponadto w budynku tym swoją siedzibę mają różne podmioty ważne dla mieszkańców powiatu jak np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie. Obecnie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa. Podkreśliła, że prace będą wykonywane oszczędnie i będą obejmowały cztery wejścia. Prace te są niezbędne i wymagają podjęcia odpowiednich działań.
 
Radny Andrzej Perkowski nadmienił, że poruszył kwestie sprzedaży budynku przy ulicy Hurtowej, ponieważ będąc tam kilka dni wcześniej spostrzegł, że odbywają się dyskusje na ten temat. Dotyczyły one m.in. złożenia przez powiat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie propozycji dotyczącej odkupienia budynku.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że propozycja, o której wspomniał radny była propozycją ustną i niezobowiązującą, natomiast oficjalna propozycja nie została złożona. Przyznała, że być może nadszedł czas na złożenie oficjalnej propozycji, ponieważ może się ona wiązać z pewnymi dalszymi koncepcjami, które będą radzie przedkładane. W efekcie może się okazać, że budynek przy ulicy Hurtowej będzie zbędny dla realizacji zadań powiatu.
 
Radny Andrzej Perkowski poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej parkingu pomiędzy budynkiem starostwa przy ulicy Hurtowej a budynkiem Ecopack. Nadmienił, iż z jego wiedzy wynika, ze Ekopack nie udostępnia parkingu wszystkim użytkownikom, ponadto pobiera opłaty. Radny zapytał zatem, do kogo należy wspomniany parking.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że problem dotyczący parkingu przy ulicy Hurtowej podnoszony był już przez radną Marię Wróbel. Przeprowadzono w tej sprawie kalkulacje dotyczące ewentualnego poszerzenia miejsc parkingowych. Na ich podstawie stwierdzono, że wydatek z tym związany jest niewspółmierny do korzyści. Zrezygnowano zatem z pomysłu powiększenia parkingu. Odpowiadając na pytanie radnego poinformowała, że teren, na którym Ekopack ma miejsca parkingowe nie należy do powiatu.
 
Punkt 32
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXX sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
Podinspektor
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

 

 

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-10 15:12:18)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-10 15:16:43)
Lista wiadomości