logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXVIII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 maja 2013 roku
PRZ.0002.4.2013
 
 
Protokół nr XXVIII/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 maja 2013 roku
 
 
XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 28 maja 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1430.
 
 
Punkt 1
 
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Bogumił Leszczak.
 
W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i pytania radnych.
6.Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2012 roku.
7.Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
8.Sprawozdanie z działalności w 2012 roku instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem:
a) Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.;
b) Związku Powiatów Polskich.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2012 r.;
- sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2012 r.;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok;
- dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2012 r.;
- podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXVII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 22 głosami „za", protokół nr XXVII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 25 kwietnia 2013 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ponadto w związku z nominacja powiatu konińskiego w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny" podziękowała pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za działania, które przyczyniły się do zakwalifikowania powiatu do grupy nominowanych w kategorii dbających o rodzinę.
Następnie zaprosiła wszystkich zainteresowanych na obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego, które odbędą się 9 czerwca br.. Nadmieniła, że w ramach obchodów w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie odbędzie się wspólna uroczysta sesja Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina, na którą zostali zaproszeni także radni rad gmin powiatu konińskiego. Poinformowała, że zwróciła się do wójtów i burmistrzów z prośbą o zapewnienie transportu dla zainteresowanych radnych oraz mieszkańców gmin. Dodała, że w ramach obchodów o godzinie 15.00 rozpoczną się uroczystości w Ignacewie, natomiast o godzinie 17.00 odbędzie się rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem.
Starosta zaprosiła także na Powiatowe Dni Rodziny i Powiatowe Dni Seniora, które odbędą się 15 czerwca br. w Brzeźnie.
           
            W tym momencie na posiedzenie przybył radny Wiesław Bednarek.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
 W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który złożył wniosek o podjęcie działań w celu uregulowania spływu wód ze zbiornika retencyjnego Jeziorsko do rzeki Warty. Dodał, że celem budowy tego zbiornika była ochrona mieszkańców, a nie sprawianie im szkód. Zbiornik nie został również wybudowany w celu rekreacyjnym, a jeżeli już pełni taką funkcję to powinna być ona jedynie dodatkową. Radny stwierdził, że co roku na początku wiosny ze zbiornika spuszczana jest woda, powodując podtopienia. Działanie to przynosi zatem szkody rolnikom oraz mieszkańcom terenów znajdujących się poniżej zbiornika. Zaznaczył, że na chwilę obecną sytuacja jest w normie, jednak jeszcze tydzień wcześniej przedstawiała się dużo gorzej.
 
Radna Halina Lenartowicz zapytała jakie działania w okresie międzysesyjnym zostały podjęte w związku z aneksem do ugody dotyczącej modernizacji drogi Kaliska-Wilczogóra. Następnie poprosiła o uzupełnienie ubytków, które powstały wzdłuż linii brzegowej drogi powiatowej Ostrowąż - Góry. Kolejno poprosiła o wyrównanie równiarką piaszczystej drogi powiatowej w miejscowości Marianowo. Zaznaczyła, że droga ta łączy gminę Ślesin i Wilczyn. Następnie ponowiła poprosiła o namalowanie linii ciągłej na drodze powiatowej przy ścieżce rowerowej wybudowanej przez gminę Wilczyn w miejscowości Świętne.
 
Radny Bogumił Leszczak wnioskował o uzupełnienie ubytków w poboczu przy ulicy Kolejowej w Kramsku. Nadmienił, że chodnik wzdłuż tej ulicy nie jest bezpośrednio połączony z drogą i większe maszyny rolnicze powodują uszkodzenie pobocza. Radny poprosił zatem o interwencję w powyższej sprawie.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał czy będzie realizowana naprawa dróg po zimie. Dodał, że naprawy wymaga droga Rychwał - Złotkowy. Następnie zapytał o przewidywalny termin wykonania prac.
 
Radny Antoni Kulczak poprosił o informację dotyczącą świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
 
Radny Włodzimierz Pawlak zapytał czy zarząd powiatu przewiduje zmiany w budżecie dotyczące zwiększenia środków na remonty bieżące.
 
Radny Waldemar Marciniak zgłosił, że droga w miejscowości Kazłubek staje się nieprzejezdna.
             
 Punkt 6
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2012 roku.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2012 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była rozpatrywana przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnegoWaldemara Marciniaka przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2012 roku".
 
Punkt 7
Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych" wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowa informacja była rozpatrywana przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnegoWaldemara Marciniaka przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych".
 
 
 
Punkt 8
Sprawozdanie z działalności w 2012 roku instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem:
 
a) Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.;
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o. za trzeci rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r." wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowe sprawozdanie rozpatrywane było na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrał przewodniczący rady, który stwierdzil, że informacje zawarte w przedłożonym materiale mają charakter ogólny. Zapytał jakie korzyści dla powiatu konińskiego wynikają z działalności agencji. Stwierdził, że założycielom agencji należałoby zasugerować zmianę jej nazwy, ponieważ jej działalność nie dotyczy zarządzania energią. Ponadto dodał, że sprawozdanie nie zawiera danych finansowych, pomimo iż Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podmiot działający w takiej formie powinien generować zysk. Zapytał zatem jaki był wynik ekonomiczny działania agencji w 2012 roku. Podkreślił także, że sprawozdanie nie zawiera informacji o działaniach agencji na terenie powiatu konińskiego. W związku z powyższym zaproponowal aby Zarząd Powiatu Konińskiego rozwazył możliwość wycofania udziałów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska zapytała kiedy powiat koniński zgłosił akces do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią i jaki był jego wkład finansowy. Dodała, że sprawozdanie nie zawiera powyższych informacji.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński jako przedstawiciel Powiatu Konińskiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią poinformował, że największym udziałowcem WAZE jest Województwo Wielkopolskie, które posiada ok. 94 % udzialów. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zl. Powiat koniński posiada kilka udziałów. Pan Krzysztof Grabowski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas walnego zgromadzenia wspólników zaprezentował stanowisko charakteryzujące się oczekiwaniem na to czy agencja rozwinie działalność gospodarczą, czyli sprzedaż swoich produktów m.in. podmiotom samorządowym. Na obecną chwilę sprzedaż tych produktów nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami zarówno agencji jak i głównego jej udziałowca. Wynika to z faktu, że samorzady muszą respektować ustawę Prawo zamowień publicznych i dla wielu przedsięwzięć wybierają podmioty inne niż WAZE. Ponadto obecnie trwa rozliczanie dużego projektu „Inteligentna energia dla Europy", na którego realizację WAZE pozyskała duże środki. Pan wicestarosta przyznał, że uczestnicząc w walnym zgromadzeniu wyczuł oczekiwanie pana Krzysztofa Grabowskiego aby współuddziałowcy nie podejmowali drastycznych kroków. Kluczowe decyzje zapewne zostana podjete po rozliczeniu projektu oraz po przedstawieniu programu funkcjonowania WAZE pod kierunkim nowej prezes - pani Jadwigi Twardowskiej. Powinno to nastąpić w ciągu 4-6 miesięcy. Wicestarosta stwierdzil, że uzyskanie informacji dotyczącej wyniku ekonomicznego nie będzie trudne. Dodał, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, że pani Jadwiga Twardowska jest gotowa na spotkanie z radą powiatu. Nie mogła jednak uczestniczyć w sesji z uwagi na trwające rozliczanie dużego projektu europejskiego.
W kwestii nazwy agencji pan wicestarosta stwierdził, że jego poglad jest zbieżny z poglądem przewodniczacego rady. WAZE jest na etapie przygotowania stretegii rozwoju. Pan wicestarosta przedstawił jej już pewne uwagi dotyczące m.in. faktu, że powiat posiada potencjał w zakresie energii odnawialnej ale również w zakresie energii tradycyjnej opartej na węglu brunatnym. Zasugerował także, że jeżeli nie zostałaby zmieniona nazwa agencji to przedmiotem jej dzialania powinna być każda energia. Agencja w swojej działalności powinna uwzględnić również posiadane przez powiat koniński złoża wegla oraz funkcjonujący przemysł energetyczny, a także współdziałanie tradycyjnych źródel energii z energią odnawialną jak chociażby pozyskiwanie biomasy i uwzglednianie czynnika biomasy w tradycyjnych zakładach energetycznych. Powyższe uwagi pan wicestarosta sformułował ponad miesiąc temu i uważa, iż uzyska na nie odpowiedzi. Następnie przyznał, iż powiat nie ma wymiernych korzyści z dzialania agencji. WAZE jest powołana głównie w celu przygotowania się na zmiany w pozyskiwaniu energii. Pracuje ona nad przygotowaniem koncepcji rozwiązań technicznych, które pozwolą pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł. W dużej mierze powodzenie agencji i jej zamierzeń zależne jest od tego na ile samorządy odpowiedzą na zapotrzebowanie wygenerowane przez nią oraz na ile zostaną uruchomione działania zmierzające do tego, żeby być inwestorem w zakresie odnawialnych źródeł energii. WAZE za cel postawiła sobie również dywersyfikacje miejsc pozyskiwania energii. Jej zamiarem jest aby odnawialne źródła energii stały się gałezią przemysłu funkcjonującą na terenie każdego samorządu i żeby stało się to normalnym przemysłem i źródłem funkcjonowania dla przedsiębiorców. Realizacja tego założenia uzależniona jest od wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace projektowe nad nią trwają już 3 lata. Pan wicestarosta przyznał, że bezpośrednich korzyści dla powiatu z dzialania WAZE nie ma, jednak udział w tego typu dzialaniach przygotowuje na aplikacje sposobów zarządzania energią z odnawialnych źródeł w przyszłości. Prawdopodobnie w nowej perspektywie przyznawania środków unijnych znajdą się równieź inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Trudno jest zatem na obecną chwilę udzielić jednoznaczej odpowiedzi. Można natomiast uzyskać informacje dotyczacą wyniku finasowego WAZE.
 
Przewodniczący rady poprosił pana wicestarostę aby podczas uczestnictwa w zgromadzeniu udziałowców przedstawić agencji wskazane uwagi. Stwierdził, że należy zaproponować agencji rozważenie zmiany formy organizacyjno-prawnej. Agencja mogłaby np. dzialać w formie stowarzyszenia i zainteresowane samorządy mogłyby wnosić określone składki. Obecnie, gdyby nie otrzymywane granty, agencja nie posiadałaby środków na funkcjonowanie. Wyraził obawę, że jeżeli w przyszlości zakończą się poszczególne projekty to agencja pochłonie kapitał, który wniosły jednostki samorzadu terytorialnego i przyznaczy go na bieżące funkcjonowanie. Przyznał, że jako radny powiatu konińskiego nie oczekuje konkretnego zysku z kapitału i szybkiego jego zwrotu, jednak nie chciałby aby w zwiazku z brakiem efektów sprzedaży produktów i zachowaniem obecnej formy organizacyjnej spółka ogłosiła stan likwidacji czy upadłości.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński zobowiązał się do przedstawienia WAZE uwag rady. Dodał, że stanowisko zaprezentowane przez pana Krzysztof Grabowskiego również przedstawiało obawy o przyszłość agencji. Jednocześnie kierował on apel pod adresem samorządów aby do czasu rozliczenia projektu utrzymać spółke w obecnym kształcie, by nie generować strat dla udziałowców i by pozyskać środki, które pozwalaja na zamknięcie realizowanych projektów np. Inteligentna energia dla Europy.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że popiera ostrożność związaną z działniem Wielkopolskiej Agencji Zarzadznia Energią. Dodała, że sprawa zaplecza energetycznego w Europie stanowi poważną kwestię. Zaznaczyła że zainteresowana jest strategią agencji. Zasugerowała, aby na jednej z komisji sformułować oczekiwania powiatu jako udziałowcy wobec WAZE. Wicestarosta mógłby je przedstawić jako stanowisko powiatu. Działanie to przyczyniłoby się do poczucia aktywności, a decyzje dotyczące tej kwestii będą bardziej satysfakcjonujące. Ponadto radna zapytała czy pojawiały się oferty współpracy pomiędzy agecją a powiatem, a jeżeli tak to ile i jakie. Stawierdziła, że taka wiedza przyczyni się również do podjęcia właściwych decyzji.
 
Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że celem agencji było pozyskanie udziałowców po to aby przetrwać założony czas. Przypomniał, że w czasie trwania dyskusji nad przystapieniem powiatu do spółki radni mieli pdzielone zdanie w tej kwestii Z wyliczeń, które zostały wówczas przedstawione wynikało, że spółka ta nie ma racji bytu i pozyskuje środki na przetrwanie. Założenie to jest realizowane. Spółka ta nie podjeła działań aby pozyskać dodatkowe środki na funkcjonowanie. Okres jaki zakładano na przetrwanie to 5 lat.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że o jakości działań WAZE świadczyć może również zawarta w sprawozdaniu informacja o tym, że przygotowano podziękowanie dla Ministerstwa Edukacji Brandenburgii. Zauważyła, że takich danych zazwyczaj nie przedstawia się w poważnych podsumowaniach. Pozostałe dzialania ujete w informacji dotyczą głównie publikacji artykułów oraz zdjęć. Podkresliła, że przedstawione sprawozdanie najlepiej świadczy o podmiocie je sporządzającym.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o. za trzeci rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.".
 
b) Związku Powiatów Polskich.
 
Realizując kolejny podpunkt przewodniczący rady powitał na sesji pana Ludwiga Węgrzyna - prezesa II kadencji Związku Powiatów Polskich.
Następnie poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Związków Powiatów Polskich w roku 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że Związek Powiatów Polskich podejmuje konkretne działania na rzecz powiatów. Ponadto znany jest ich zakres oraz cel.
 
Następnie głos zabrał pan Ludwig Węgrzyn - prezes II kadencji Związku Powiatów Polskich, który podziękował za zaproszenie na sesję Rady Powiatu Konińskiego. Stwierdził, że „nie ma powiatów polskich bez Związku Powiatów Polskich i nie ma Związku Powiatów Polskich bez powiatów polskich". Przypomniał, że za kilka miesięcy upłynie 15 lat funkcjonowania powiatów, które różnią się geograficznie, ustrojowo, kompetencyjnie oraz w kwestii możliwości działania i rozwoju od tych, które istniały wcześniej.
Zaznaczył, że uczestniczył w pracach nad zmianami ustrojowymi, które przywróciły powiaty w Polsce. Ponadto w latach 1997-1998 pełnił funkcje Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Monitorował także funkcjonowanie powiatu pilotażowego, jakim była Nowosądecka Strefa Usług Publicznych. Z uzyskanego wówczas raportu wynikało, że istnieje różnica pomiędzy zabezpieczonymi środkami a zadaniami własnymi powiatu i zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Według wyliczeń różnica ta na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosiła 19%. Przygotowany raport pan Węgrzyn przedłożył ówczesnemu Ministrowi Finansów - twórcy pierwszych budżetów powiatów na rok 1999, a obecnemu Wojewodzie Małopolskiemu - panu Jerzemu Millerowi. Uzyskał wówczas informację, że różnica ta „wyrówna się". Następnie stwierdził, że w polskim systemie finansów publicznych i w polskim systemie funkcjonowania budżetu „nic się nie wyrówna". Polski system budżetowy oparty jest na zasadach historycznych i nie mają znaczenia koszty realizacji ani zakres realizacji tylko wykonanie wydatków w roku bazowym. Zauważył, że w Polsce od momentu powstania powiatów wszystkie kolejne rządy sprawujące władzę działały coraz gorzej na ich rzecz. Wszystkie powierzały im coraz więcej zadań, jednak żaden nie zajął się kwestią zbilansowania ich. Przyznał, że składał wnioski w imieniu Związku Powiatów Polskich o restrukturyzację i o diagnozę finansów publicznych. Następnie przypomniał, że powiaty zostały utworzone na podstawie ustawy, a ich granice ustalone zostały w rozporządzeniu rady ministrów. Powiatom powierza się coraz więcej zadań, natomiast nie realizowany jest art. 176 Konstytucji RP, wskazujący, że należy zabezpieczyć środki niezbędne do ich realizacji. Najczęściej powierzonym zadaniom nadaje się miano „zadania własne".
Na dochody budżetu powiatu składają się dochody własne w wymiarze 12-17% oraz dotacje celowe i subwencje. Nie zwrócenie dotacji celowej w ciągu 14 dni po zakończeniu realizacji zadania grozi dyscypliną finansów publicznych i odsetkami od niezwróconych pieniędzy.
Następnie pan Węgrzyn stwierdził, że pomimo wszystkich trudności powiaty funkcjonują. Podziękował samorządowcom za zaangażowanie i prace na rzecz społeczności lokalnych. Podziękował również staroście, za działania, które wyróżniają powiat koniński pośród powiatów polskich. Dodał, że w Polsce funkcjonuje 314 powiatów ziemskich i 64 powiatów grodzkich.
Zaznaczył, że w obecnej sytuacji cierpliwość samorządów się wyczerpała i jeżeli nic się nie zmieni to pozostanie „kryterium uliczne".
Następnie odniósł się do kwestii wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Stwierdził, że zgodnie z wyliczeniami za 2011 rok 162 powiaty nie będą w stanie uchwalić swoich budżetów. Oczekuje się, bowiem, aby nadwyżka operacyjna dochodów bieżących była wyższa od wydatków bieżących. Jednak nie wskazuje się, w jaki sposób kreować dochody bieżące. Powiaty podjęły pewne działania, w skutek których zaplanowany na rok 2012 deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego, który miał wynosić 11,6 mld zł, wyniósł 3,2 mld zł. Stwierdził jednak, że sytuacja ta jest równie zła jak gdyby deficyt został przekroczony.
Wyjaśnił, ze zgodnie z przepisami, jeżeli organ stanowiący 31 stycznia roku budżetowego nie uchwali budżetu do Regionalna Izba Obrachunkowa ustali budżet zastępczy. Niestety ustawodawca nie nadał RIO kompetencji to ustalenia takiego budżetu.
RIO może natomiast złożyć wniosek do premiera o rozwiązanie organów powiatu i wprowadzenie komisarza. Związek Powiatów Polskich protestuje przeciwko powyższej sytuacji i liczy, że uda się jej zapobiec.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że poglądy i spostrzeżenia radnych pokrywają się z poglądami pana prezesa. Dodał, że uważa, iż działania ZPP przyniosą oczekiwane efekty i być może powiaty będą miały większy udział w podatkach oraz większy wpływ na kreowanie swoich dochodów własnych. Stwierdził również, że liczy, iż sytuacja rozwiąże się pozytywnie dla jednostek samorządu terytorialnego bez konieczności stosowania kryterium ulicznego.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Związków Powiatów Polskich w roku 2012".
 
Punkt 9
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok:
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Janusz Stankiewicz - przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku radni otrzymali 28 marca 2013 r. Stanowi ono załącznik nr 15 (cd.1 ), (cd.2 ), (cd.3 ), (cd.4 ) do protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - staroście konińskiemu, w celu wprowadzenia do rozpatrywanego zagadnienia.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński dokonała wprowadzenia do rozpatrywanego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok. Wystąpienie starosty dotyczące rozpatrywanego zagadnienia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ponadto starosta podziękowała wszystkim gminom powiatu konińskiego za współpracę i współudział w realizacji remontów i inwestycji drogowych.
Poinformowała także, że planując budżet powiatu na 2012 rok zakładano oszczędności na poziomie ponad 3.200.000,00 zł w stosunku do roku 2011. Natomiast w trakcie realizacji budżetu wydatki bieżące zmniejszono dodatkowo o około 1.700.000,00 zł. Łącznie zatem w roku ubiegłym oszczędności w wydatkach bieżących wyniosły ponad 4.900.000,00 zł. Efektem oszczędności była również poprawa wieloletniej prognozy finansowej.
W roku 2012 udzielono gminom dotacji w kwocie ok. 140.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizacje budynków ochotniczych staży pożarnych.
Ponadto starosta poinformowała, że w roku ubiegłym zrealizowano ponad 20 ważnych zadań drogowych, wyremontowano ponad 11 km dróg, odnowiono prawie 15,5 tyś m² nawierzchni w ramach remontów cząstkowych oraz zrealizowano szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg i poprawą ich przejezdności oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Jednym z priorytetowych zadań realizowanych w ubiegłym roku była oświata. Oferta edukacyjna została rozszerzona o nowe kierunki ogólnokształcące i zawodowe kształcące m.in. w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz, tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych. Ponadto od września ubiegłego roku funkcjonuje pierwsze w powiecie przedszkole specjalne. Aby ułatwić młodzieży dostęp do nauki, samorząd realizował projekty stypendialne dla najzdolniejszych uczniów.
Dużym wyzwaniem dla zarządu powiatu było zabezpieczenie środków finansowych na realizację Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014. Wygospodarowanie prawie 3 mln zł pozwoliło w pełni wywiązać się z nałożonego na powiat obowiązku, a nawet wesprzeć rodziny zastępcze świadczeniami fakultatywnymi. Dzięki staraniom pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiat uzyskał na ten cel środki zewnętrzne w wysokości ponad 193.000,00 zł.
Starosta przypomniała także o innych ważnych na rozwoju powiatu działaniach, m.in.: uchwaleniu strategii komunikacji marketingowej Powiatu Konińskiego, powołaniu obszaru funkcjonalnego aglomeracji konińskiej, czy też przystąpieniu powiatu do projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej - Wielka Pętla Wielkopolski". Podkreśliła, iż prowadzone działania mają na celu poszukiwanie możliwości rozwoju powiatu, w tym rozwoju i promocji turystyki. Powiat uczestniczy również w projekcie Energia pokoleń - instrumentem aktywnej integracji seniorów.
Następnie odnosząc się do kwestii wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych stwierdziła, że powiat jest zobowiązany do jego osiągnięcia. Konieczne jest zatem nieustanne ograniczanie wydatków bieżących.
Przyznała, że wspólne decyzje przyczyniły się do tego, że budżet na 2012 został poprawnie zrealizowany i pozwala sądzić, że powiat koniński uchwali budżet na 2014 rok. Niezbędne są jednak nieustanne działania w celu zachowania dyscypliny finansowej.
Następnie starosta podziękowała za współpracę w roku ubiegłym radzie, a także pracownikom starostwa oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Przyznała, że dzięki wspólnej pracy możliwa była realizacja tak wielu ważnych zadań.
 
Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 przewodniczący rady stwierdził, że radni przedmiotowe sprawozdanie otrzymali w ustawowym terminie. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poprosił Skarbnika Powiatu, aby w imieniu Zarządu Powiatu wprowadził do rozpatrywanego przez Radę sprawozdania finansowego.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu omówił rozpatrywane sprawozdanie. Na wstępie odniósł się do wykonania budżetu powiatu. Przypomniał, że w momencie uchwalania budżetu na 2012 rok planowane koszty obsługi zadłużenia stanowiły 7,03 % dochodów ogółem, natomiast średnia nadwyżka operacyjna w 2014 roku stanowiła 7,04%. Podjęte w trakcie ubiegłego roku kroki polegające na rozłożeniu długu w czasie oraz działania oszczędnościowe przyczyniły się do tego, że relacja kosztów z tytułu zadłużenia do dochodów ogółem stanowi 4%. Świadczy to o tym, że podjęte działania były niezbędne, a przy nieustannym monitorowaniu wieloletniej prognozy finansowej umożliwią uchwalenie budżetu w roku 2014. Konieczne jest jednak przestrzeganie przyjętych reguł. Poinformował również, że w 2012 roku nadwyżka operacyjna wynosiła 4.120.413,66 zł. Ponadto na koniec 2012 roku majątek powiatu wynosił 140.723.016,00 zł., umorzenia - 34.834.418,00 zł., natomiast wzrost wartości mienia wyniósł 2.926.510,00 zł.
Zaznaczył także, że planowane w budżecie dochody stanowią wartości szacunkowe i nie zawsze udaje się je wykonać. Ponadto powiat nie ma wpływu na te dochody, przykładem może być tutaj udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi istotne źródło dochodu powiatu.
 W roku ubiegłym po dokonanych zmianach dochód wykonano w 99,56% na kwotę 12.876.222,00 zł. Dokonane zmiany wynosiły 862.897,00 zł. Planując budżet na rok 2013 kierowano się informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Niewykluczone jednak, że konieczne będzie dokonanie korekty dochodów. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i konieczne jest ostrożne gospodarowanie środkami. Przychody w 2012 roku wyniosły 8.420.107,71 zł, a główne ich źródło to kredyt na kwotę 5.500.000,00 zł, wolne środki wyniosły 2.920.107,71 zł Rozchody natomiast wyniosły 8.716.60100 zł. i przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami to kwota 296.493,29 zł. i przeznaczona została również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadwyżka budżetu wyniosła 2.107.281,56 zł i po częściowym jej przeznaczeniu w kwocie 296.493.29,00 zł spowodowała, że wolne środki wyniosły 1.810.788,27 zł.
Przechodząc do omawiania sprawozdania finansowego stwierdził, że stanowi ono kategorię typowo rachunkową i jest sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości. Powyższe sprawozdanie składa się z bilansu z wykonania budżetu, czyli z zestawienia sald budżetu, z łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, tj. z zestawienia wszystkich bilansów jednostek organizacyjnych oraz z zestawienia zmian w funduszu jednostki, a także z rachunku zysków i strat jednostki, czyli porównania przychodów i kosztów, które przedstawia zysk finansowy.
Sprawozdanie finansowe przedstawia wynik wszystkich działań, które miały miejsce podczas realizacji budżetu. Jest ono zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Przypomniał, że rok 2010 zakończony został z zadłużeniem w kwocie 16.215.896,40 zł, oraz deficytem w wysokości 14.809.202,62 zł. Z kolei na koniec roku 2011 zadłużenie wynosiło 19.264.317,99 zł, a deficyt 2.849.297,54 zł. Natomiast rok 2012 zakończony został z zadłużeniem w kwocie 16.047.716,99 zł. przy nadwyżce w wysokości 2.107.281.56 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poprosił skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił uchwałę Nr SO-0954/19/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu było przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady. Końcową opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok wypracowała Komisja Rewizyjna. O jej przedstawienie poprosił Wiceprzewodniczącego tej Komisji pana Mirosława Durczyńskiego.
 
Pan Mirosław Durczyński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu powiatu Konińskiego za 2012 rok. Opinia ta w swej treści uwzględniała także sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia Powiatu, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w omawianej sprawie. Zaprezentowana opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2012 r.
 
Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej RP", która przedstawiła opinię Klubu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. Opinia Klubu stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Następnie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który stwierdził, że starosta w swoim wystąpieniu poinformowała o niższych, w porównaniu z rokiem 2011, wydatkach na wynagrodzenia o kwotę ok. 400.000.,00 zł. zauważył jednak, że z przedłożonego sprawozdania wynika, że wydatki na ubezpieczenia społeczne, które stanowią pochodną wynagrodzeń, wzrosły o ok. 750.000,00 zł. Poprosił zatem o wyjaśnienie powyższej kwestii. Następnie zapytał dlaczego plan inwestycji na 2012 roku zrealizowano zaledwie w 79%.
 
Kolejno głos zabrał radny Antoni Kulczak, który zaprezentował stanowisko Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 r. Stanowi ono załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na pytanie radnego Wiesława Bednarka dotyczące inwestycji poinformowała, że w 2012 roku nie została opracowana dokumentacja na budowę budynku dydaktycznego dla ZSE-U w Żychlinie. Przypomniała, że Zarząd Powiatu powołał Komisję, która zajęła się analizą systemu oświaty i do czasu zakończenia jej pracy wstrzymano decyzję w sprawie rozbudowy szkoły. Ponadto z uwagi na warunki atmosferyczne nie została zrealizowana inwestycja na terenie Gminy Ślesin tj. „Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie". Zadanie to jednak zostanie zrealizowane w roku bieżącym.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odpowiadając na pytanie dotyczące wzrostu wydatków na ubezpieczenia społeczne poinformował, że od 1 stycznia 2012 r. nastąpił wzrost składki zdrowotnej o 2%.
 
Radny Andrzej Perkowski poprosił o dokładniejsze wyjaśnienie powyższej kwestii.
 
Pani Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego poinformowała, że od 1 stycznia 2012 r. nastąpił wzrost składki zdrowotnej o 2%. Wzrost ten dotyczył wydatków na wynagrodzenia zaplanowanych na dzień 1 stycznia 2012 roku. Zaznaczyła także, że w roku 2012 nastąpił wzrost płac w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Fakt ten również miał wpływ na wzrost wydatków. Dokładne wartości są możliwe do wyliczenia i wydział finansowy takowymi danymi dysponuje. Dodała również, że po przyjęciu przez rade uchwały budżetowej na 2012 rok wiadomym było, że wystąpi niedobór w paragrafie 4110. Zamykał się on w pierwszym kwartale wielkością 500.000,00 zł Zaznaczyła, że w trakcie realizacji budżetu nie dokonywano zmian we wspomnianym paragrafie z uwagi na to, że na wydatki w nim zawarte miały wpływ również inne czynniki np. absencje chorobowe pracowników. Dodała, że w przypadku dłuższych absencji chorobowych nie naliczane są składki w tym samym wymiarze.
 
Radny Wiesław Bednarek podziękował za wyjaśnienia. Stwierdził, że trudno jest zrozumieć fakt, że wystąpiły oszczędności z tytułu wynagrodzeń o kwotę 400.000,00 zł, natomiast wydatki na ubezpieczenia społeczne, które są związane z wynagrodzeniami wzrosły o 750.000,00 zł.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym temacie.
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 r. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 2
głosów wstrzymujących -. 4
 
Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
Realizując kolejny punkt porządku obrad Janusz Stankiewicz - przewodniczący rady udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Mirosławowi Durczyńskiemu w celu przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2013 roku do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2012 rok, a następnie
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok.
           
Radny Mirosław Durczyński odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2012 rok. Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2012 rok stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Następnie odczytał uchwałę Nr SO-0955/11/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok. Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję w omawianym temacie.
 
Jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Perkowski - przewodniczący Klubu Radnych Nowoczesny Powiat, który przedstawił stanowisko Klubu w sprawie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok. Stanowi ono załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Następnie głos zabrał radny Włodzimierz Pawlak, który zaprezentował stanowisko Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok. Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Ponadto radny stwierdził, iż powiat dofinansowuje policję, straż pożarną oraz szpital. Zauważył, że dotacje te są zasadne z moralnego punktu widzenia. Działania te jednak nie należą do zadań własnych powiatu. Zasugerował więc aby dokładnie analizować udzielanie tego typu dotacji.
 
Kolejno głos zabrał radny Wiesław Bednarek - przewodniczący Klubu Radnych PSL, który przedstawił stanowisko Klubu w sprawie wykonania budżetu. Stanowi ono załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Ponadto nadmienił że w czasie debaty nad zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Klub Radnych PSL proponował alternatywne drogi - na terenie gminy Stare Miasto drogę Stare Miasto-Lisiec i na terenie gminy Sompolno - drogę Mostki-Mąkolno. Niestety wnioski te nie uzyskały akceptacji.
 
Następnie głos zabrał przewodniczący Klubu Radnych SLD - radny Janusz Stankiewicz, który zaprezentował stanowisko Klubu w sprawie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 28 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję. Poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu po zapoznaniu się z:
-    sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
-    sprawozdaniem finansowym,
-    opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
-    informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego,
-    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
W poprzednim punkcie porządku obrad spełnione zostały wymogi określone wyżej wymienionym przepisem prawnym.
Ponadto poinformował, że uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu, zgodnie z art. 30 ust 1a ustawy o samorządzie powiatowym, podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
 
Poddał więc pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
 
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W wyniku głosowania Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok następującym stosunkiem głosów:
 
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 2
głosów wstrzymujących się - 4
 
Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej.
 
Przystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
W przedmiotowej sprawie glos zabrała radna Andżelika Chojnacka, która zapytała czy przepisy związane z funkcjonowaniem rezerwatu przyrody Złota Góra dopuszczają możliwość wybudowania wieży widokowej. Stwierdziła, że obawia się, iż to działanie spowoduje nieprzychylne opinie mieszkańców powiatu na temat dysponowania środkami publicznymi. Dodała, że w czasie kryzysu, wsparcie w wysokości 30.000,00 zł jest znaczące. Zapytała czy powiat nie ma bardziej racjonalnych i niezbędnych potrzeb. Ponadto uważa, że rezerwat przyrody Złota Góra jest piękny bez zbędnej ingerencji w to piękno przez samorządy lokalne.
 
Radny Włodzimierz Pawlak poprosił o przedstawienie dodatkowych informacji w omawianej sprawie.
 
Przewodniczący rady poinformował, że w sesji uczestniczy przedstawiciel Gminy Krzymów - pan Jacek Popielarz, którego poprosił o zabranie głosu.
 
Pan Jacek Popielarz - doradca wójta Gminy Krzymów poinformował, że pomysł budowy wieży omawiany był przez kilka lat. Jednak początkowo Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska w Poznaniu miał zastrzeżenia do tego projektu. W 2012 roku odbyła się wizja lokalna z udziałem pracowników z Poznania, którzy stwierdzili, że wieża wkomponuje się w teren rezerwatu. W kwietniu 2012 roku została wydana opinia pozytywna zezwalająca na budowę wieży widokowej. W maju 2012 r. został podpisany list intencyjny, w którym Powiat Koniński, Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Gmina Krzymów zdeklarowali się do podjęcia, w miarę swoich możliwości, działań w celu budowy wieży w rezerwacie Złota Góra. Gmina Krzymów wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wieży i taka decyzja została wydana. Ponadto w 2013 roku Rada Gminy Krzymów zdecydowała o przeznaczeniu 100.000,00 zł na ten cel. Wystąpiono także do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie i udało się uzyskać kwotę 100.000,00 zł. Na realizacje zadania zostało zatem zabezpieczone 200.000,00 zł. Przyznał, że dzięki wsparciu powiatu kwota ta mogłaby zostać zwiększona. Obecnie trwają prace projektowe, które być może zakończą się za kilka dni. Wówczas gmina złoży wniosek o pozwolenie na budowę, a następnie rozpocznie procedury przetargowe. Wieża najprawdopodobniej powstanie w roku bieżącym.
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta 21 głosami „za" przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.
 
Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński podziękowała w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego za udzielenie absolutorium. Przyznała, że sesja absolutoryjna jest sesją wyjątkową, ponieważ rada ocenia wówczas całoroczna prace zarządu. Dodała, że praca ta została wykonana rzetelnie i sumiennie. Zarząd przywiązywał uwagę do tego, aby budżet zrealizować zgodnie z zaplanowanymi kwotami i aby ograniczać wydatki bieżące. Podziękowała również radnym za opinie i uwagi dotyczące wykonania budżetu i pracy zarządu. Podkreśliła, że wszystkie sugestie przyczynią się do podjęcia przez zarząd jeszcze aktywniejszych działań w celu jak najbardziej właściwej i oszczędnej realizacji budżetu. Dodała, że uważa, iż każda uwaga ze strony radnych jest dla zarządu sygnałem, aby sumienniej i aktywniej podejmować starania w celu właściwej i oszczędnej realizacji wydatków.
Następnie pani Starosta przystąpiła do udzielenia odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
Odnosząc się do interpelacji radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczącej regulacji poziomu wód na zbiorniku Jeziorsko poinformowała, że zostanie złożony wniosek w tej sprawie.
Odpowiadając na interpelacje radnej Haliny Lenartowicz dotyczącą drogi Kaliska-Wilczogóra poinformowała, że w okresie międzysesyjnym został przygotowany aneks. Nie został on jednak jeszcze podpisany z uwagi na to, że Starosta wnosiła do niego pewne uwagi. Stwierdziła, że ma nadzieje, iż w najbliższych dniach aneks ten zostanie podpisany. We wspomnianym aneksie modernizacja 5,2 km odcinka drogi została podzielona na dwa etapy. W roku bieżącym pierwszy etap zostanie zrealizowany przez kopalnię. Drugie etap z kolei będzie realizowany przez powiat. Jego realizacja nie nastąpi w tym roku z uwagi na fakt, że nie zostały zabezpieczone na ten cel środki w budżecie powiatu.
Następnie nawiązując do pytania radnego Antoniego Kulczaka poinformowała, że nie jest osobą uprawnioną i kompetentną by móc odpowiedzieć na pytanie dotyczące przepisów związanych z usługami stomatologicznymi. Stwierdziła, że radny może sam wystąpić z pytaniem do odpowiednich jednostek lub też Starostwo w imieniu rady wystąpi z takim zapytaniem.
 
Radny Antoni Kulczak wyjaśnił, że pytanie dotyczące usług stomatologicznych zadał z uwagi na fakt, że w starostwie funkcjonuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, który zajmuje się również zadaniami związanymi z służbą zdrowia.
 
Przewodniczący rady poprosił, aby Starostwo wystąpiło z pytaniem do właściwych instytucji. Przyznał, że temat ten jest ważny i dotyczy mieszkańców powiatu.
 
Pani Starosta stwierdziła, że pytanie radnego potraktuje, jako prośbę o zdobycie informacji ogólnej wykraczającej poza zakres działań starostwa. Przyznała, że Starostwo realizuje zadania w zakresie promocji zdrowia jednak nie zbiera informacji, o które poprosił radny. Wystąpi jednak o takową informację i przedstawi ją najprawdopodobniej w formie pisemnej.
Odpowiadając na pytanie radnego Włodzimierza Pawlaka dotyczące zwiększenia środków na remonty bieżące poinformowała, że w roku 2013 podejmowane są starania, aby wszelkie tzw. wolne środki przeznaczać na zadania drogowe. W budżecie powiatu nie ma zaplanowanych środków na zadania remontowe i są one jedynie wprowadzane do budżetu w związku z oszczędnościami w wyniku przetargów. Istotne jest również zwiększanie środków na wydatki inwestycyjne, a szczególnie na przygotowanie dokumentacji na inwestycje w latach następnych. Na obecną chwile środki na bieżące utrzymanie dróg nie są zwiększane, ponieważ w pierwszej kolejności muszą zostać zabezpieczone pieniądze na remonty planowane. Pewne przetargi muszą już zostać ogłoszane. Przyznała, że na obecną chwilę nie jest w stanie przewidzieć jak sytuacja będzie się przedstawiała do końca roku. Zapewniła, że wszystkie pojawiające się w trakcie roku wolne środki będą przeznaczane na zadania drogowe.
 
Pan Antoni Bąk - zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na interpelacje radnej Haliny Lenartowicz dotyczącą remontu dróg na terenie gminy Wilczyn poinformował, że w związku z warunkami pogodowymi w roku bieżącym pozimowe remonty rozpoczęły się miesiąc później niż w latach ubiegłych. Ponadto ze względu na obecne warunki atmosferyczne prace przerwano. Zostaną one wznowione gdy warunki atmosferyczne będą sprzyjające. Na terenie gminy Wilczyn remonty zostały już częściowo wykonane, jednak nie zostały zakończone. W pierwszej kolejności zostały podjęte prace mające na celu zapewnienie przejezdności na drogach. Ekipa, która zakończy prace na terenie gminy Sompolno rozpocznie je na ternie gminy Wilczyn, m.in. na drodze Ostrowąż-Góry. Odnosząc się do kwestii wyrównania drogi Ślesin-Marianowo stwierdził, że ZDP rozezna sprawę i wykonają to zadanie w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe. Następnie poinformował, że linia ciągła przy ścieżce rowerowej w miejscowości Świętne zostanie wykonana do końca czerwca. Wyjaśnił, że w chwili obecnej ze względu na warunki atmosferyczne nie odnawiane są znaki poziome.
Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Bogumiła Leszczaka poinformował, że do końca czerwca pobocze przy ulicy Kolejowej w Kramsku zostanie uzupełnione, aby nie zagrażało bezpieczeństwu.
Odnosząc się do interpelacji zgłoszonej przez radnego Wiesława Bednarka poinformował, że ekipa remontowa rozpoczęła prace na terenie gminy Rychwał, jednak ze względu na warunki atmosferyczne prace musiały zostać przerwane. Będą one jednak dokończone. Zaznaczył, że z uwagi na środki finansowe wypełniane są jedynie duże ubytki.
Odpowiadając na interpelacje radnego Waldemara Marciniaka stwierdził, że rzeczywiście droga w miejscowości Kazłubek jest w złym stanie technicznym. Zaznaczył, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju dokonała oględzin tej drogi.. Konieczne tam byłoby ułożenie czterema lub pięcioma odcinkami jednolitej warstwy. Koszt ułożenia 400 metrów bieżących, czyli ok. 2.000 m2 wynosi ok. 130.000,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych rozważy kwestię naprawy tej drogi.
 
Radna Halina Lenartowicz nawiązując do wypowiedzi pani starosty odnośnie stwierdzenia, że powiat w roku bieżącym nie wykona drugiego etapu remontu drogi Kaliska-Wilczogóra zapytała jaką datę realizacji zadania zapisano w aneksie. Następnie stwierdziła, że zaawansowanie prac remontowych przez firmę SKANSKA jest wysokie. Prace zatem przebiegają zgodnie z planem. Ponowiła prośbę o realizacje remontu drogi Kaliska-Wilczogóra, który ma na celu rekompensatę mieszkańcom szkód górniczych czynionych przez kopalnie.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że w aneksie do ugody zaproponowane zostanie, aby drugi etap prac został wykonany w przyszłym roku. Poprosiła o uwzględnienie pewnych okoliczności dotyczących faktu, że przyszły rok będzie wiązał się z trudnym budżetem. Przyznała, że jeżeli propozycja zarządu uzyska akceptacje rady to możliwe będzie wywiązanie się z zapisów ugody. Dodała, że porozumienie w formie ugody jest pewną deklaracją zarządu. Zarząd może deklarować pewne rzeczy, jednak ostateczne decyzje podejmuje rada. Przyznała, że żałuje, iż pierwotnie podpisana ugoda, nie pozwala na negocjacje korzystniejszych dla powiatu warunków np. całkowitego finansowania zadania przez kopalnie. Obecnie podejmowane są próby negocjacji z kopalnią. Stwierdziła, że uważa, iż rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji zadania jest korzystnym sygnałem, co do realizacji zapisów pierwotnej ugody i wywiązania się z naprawy szkód górniczych.
 
Punkt 13
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Antoni Kulczak wnioskował o wycięcie trawy przy drodze powiatowej w miejscowości Kozarzew.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski podziękował staroście za zadeklarowanie pomocy w celu realizacji wniosku dotyczącego regulacji zrzutu wody ze zbiornika Jeziorsko. Poinformował, że w ciągu kilku lat zaobserwował, iż na przełomie kwietnia i maja następowało zatrucie wody, w której pojawiały się śnięte ryby. W roku bieżącym takiej sytuacji jednak nie dostrzegł. Następnie odniósł się do przedstawionej przez panią starostę informacji dotyczącej zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi w Krzymowie. Poinformował, że przedsięwzięcie odbyło się po raz siódmy. Początkowo radny organizował je samodzielnie, natomiast obecnie współorganizatorami są również Wójt Gminy Krzymów i Starosta Koniński. Zawody promują zarówno gminę Krzymów jak i Powiat Koniński. Biorą w nich udział uczestnicy z coraz bardziej odległych miejscowości. Zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Poinformował, że w tegorocznych zawodach udział wzięło 38 uczestników. Następnie podziękował staroście i Wójtowi Gminy Krzymów za wspólną organizacje przedsięwzięcia, które promuje cały powiat koniński.
 
Radny Mirosław Durczyński, jako członek Rady Wojewódzkich Ludowych Zespołów Sportowych oraz w imieniu Zarządu Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Wilczyn i Wójta Gminy Wilczyn wnioskował o objęcie sponsoringiem wspierającym drużyny piłki siatkowej Wilki Wilczyn występującej w rozgrywkach ligi siatkowej mężczyzn organizowanej centralnie przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Poinformował, że wspomniana drużyna od kilku lat reprezentuje powiat koniński na wielu arenach również w zimowych i letnich wojewódzkich spartakiadach, zawsze plasując się na podium i zdobywając wiele punktów dla powiatu konińskiego. Przypomniał, że w ubiegłym roku Powiat Koniński zajął I miejsce w zimowej spartakiadzie i II miejsce w spartakiadzie letniej. Dodał, że drużyna Wilki Wilczyn stanowi wizytówkę powiatu obok drużyny Sokół Kleczew, występującej w piłce nożnej. Ponadto jest ona wzorem, jeżeli chodzi o zaangażowanie i szkolenie sportowe oraz wychowanie młodzieży w tym regionie. Drużyna funkcjonuje od 14 lat systematycznie podnosząc kwalifikacje.
 
Przewodniczący rady ponownie zaprosił na uroczystą wspólną sesję Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina, która odbędzie się 9 czerwca br. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie.
 
Radna Halina Lenartowicz wyraziła poparcie dla wniosku radnego Mirosława Durczyńskiego. Przypomniała, że ona również informowała o sukcesów drużyny Wilki Wilczyn. Przyznała, że ma nadzieję, iż dzięki zgłoszonemu wnioskowi drużyna będzie sponsorowana.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał kiedy odbędzie się posiedzenie Kapituły tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Konińskiego.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że posiedzenie Kapituły odbędzie się, kiedy wpłynie odpowiednia ilość wniosków.
 
Punkt 14
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
Podinspektor
W Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2013-07-09 12:35:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2013-07-09 12:35:45)
Lista wiadomości