logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXVII/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 25 kwiecień 2013 roku
PRZ.0002.3.2013
 
 
 
Protokół nr XXVII/2013
 
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
 
w dniu 25 kwiecień 2013 roku
 
 
 
 
XXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 25 kwietnia 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1435.
 
 
 
Punkt 1
 
Otwarcie obrad.
 
 
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
 
 
Punkt 2
 
Stwierdzenie quorum.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że na jego ręce wpłynęła skarga pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. W związku z tym wnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu po punkcie 15, jako punktu 16 projektu uchwały o następującym brzmieniu: „16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. W. na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie" [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu].
 
 
 
Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 20 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
 
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad przewodniczący rady poinformował, żesesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
 
2. Stwierdzenie quorum.
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
5. Interpelacje i pytania radnych.
 
6. Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego.
 
7. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2012.
 
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012.
 
9. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2012 r.
 
10. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Konina i Powiatu Konińskiego za rok 2012.
 
11. Informacja z działalności w 2012 roku instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem:
 
a) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina";
 
b) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
20. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
21. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Punkt 3
 
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
 
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXVI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 20 głosami „za", protokół nr XXVI/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2013 r.
 
 
 
Punkt 4
 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
 
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali „Uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym" oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu. Szczególną uwagę zwróciła na wydarzenie dotyczące przyznania konińskim samorządom przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prawie 780 tysięcy złotych na tworzenie Aglomeracji Konińskiej. Poinformowała, że wniosek do Ministerstwa został przygotowany przez pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju tj. pana Witolda Nowaka - naczelnika wydziału oraz panią Ewelinę Rapełę - zastępcę naczelnika. Zaznaczyła, że w pracy tej pomagały również inne osoby. Podziękowała zatem autorom wniosku i pogratulowała im sukcesu. Dodała, że powiat od kilku już miesięcy w swoich działaniach kieruje się ideą utworzenia aglomeracji konińskiej. W ramach pozyskanych środków planowane jest umacnianie działań promocyjnych, wzbogacanie potencjału gospodarczego regionu. Dokumenty, stanowiące podstawę dalszych działań będą przygotowane dla wszystkich 16 samorządów. Zaznaczyła, że nowa perspektywa w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczona będzie wyłącznie dla samorządów, które są wpisane w partnerstwo. Dodała, że powiat zadeklarował chęć udziału w działaniach mających na celu pozyskanie środków z funduszy norweskich. Wniosek w tej sprawie został już złożony. Ewentualne dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty techniczne, które mogą być przygotowywane w ramach aglomeracji konińskiej.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Jan Śledź.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka wyraziła swoje uznanie dla tak ważnego wydarzenia jakim jest gala Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku". Podkreśliła, że konkurs ten dla mieszkańców powiatu konińskiego zakończył się sukcesem. Następnie, podobnie jak w roku ubiegłym, poprosiła panią starostę o otwartość na radnych w związku z tym wydarzeniem. Zauważyła, że w gali uczestniczyli pracownicy gminy Rzgów i Stare Miasto, natomiast radni powiatowi nie otrzymali żadnego zaproszenia bądź informacji. Poprosiła więc o taką otwartość w przyszłości.
 
 
 
Przewodniczący rady odnosząc się do zawartej w sprawozdaniu informacji dotyczącej przyznania w ramach otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dziesięciu organizacjom pozarządowym łącznie 56.000,00 zł zapytał jakie środki otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Przypomniał, że w roku ubiegłym otrzymało ono 30.000,00 zł.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak odnosząc się do prośby radnej Andżeliki Chojnackiej poinformowała, że powiat koniński nie jest organizatorem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Zaproszenia są kierowane na konkretne osoby. W przypadku chęci udziału w tym wydarzeni przez inne osoby należałoby zwrócić się z tą prośbą do organizatorów. Dodała, iż obecnie nie wie czy jest możliwość zaproszenia innych osób.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, czy pracownicy gminy Rzgów i Stare Miasto posiadali zaproszenie na to wydarzenie.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że nie posiada wiedzy na ten temat, o takową informacje należałoby poprosić wójta gminy.
 
 
 
Radny Jan Śledź zauważył, że wiele osób próbuje podłączyć się pod sukces rolników, natomiast jest on osiągnięciem wyłącznie danych rolników, którym w zasadzie nikt nie pomógł, a samorządowcy nie uczynili nic, aby danemu rolnikowi żyło się lepiej.
 
 
 
W związku z brakiem dalszych pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
 
 
Punkt 5
 
Interpelacje i pytania radnych.
 
 
 
Radny Jan Śledź zasugerował, aby w związku z różnymi dyskusjami dotyczącymi przyjmowania osób do pracy, w sytuacji, kiedy kandydaci na dane stanowisko posiadają takie same kwalifikacje, zwycięzcę wyłaniać poprzez losowanie. Stwierdził, że nie konieczne byłoby wtedy przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Taka metoda wyłaniania kandydatów pokazywałaby, że kryterium wyboru jest jasne, nie przyjmuje się do pracy osoby protegowane i wszyscy kandydaci mają równe szanse.
 
 
 
Radny Włodzimierz Pawlak zaproponował, aby w starostwie powiatowym zatrudniać jedynie osoby z terenu powiatu.
 
 
 
Radny Bogumił Leszczak zgłosił, że w miejscowości Jabłków, w miejscu rozwidlenia dróg, na długości 50 m występuje załamanie ¼ nawierzchni jezdni. Nawierzchnia ta była remontowana 3 lata temu. Radny zgłaszał problem już 1,5 roku temu. Dodał, że obniża się grunt po kopalni, w niektórych miejscach występuje zaniżenie nawet do 0,5 m, natomiast na wspomnianej drodze zaniżenie to wynosi ok. 15 cm na odcinku 50m. Poprosił więc o interwencje w tej sprawie.
 
 
 
Radna Halina Lenartowicz nawiązując do zbliżającego się okresu turystycznego poprosiła o podjecie działań w celu doprowadzenia do przejezdności drogi gruntowej prowadzącej do miejscowości Zygmuntowo w gminie Wilczyn. Podkreśliła, że jest to miejscowość turystyczna, którą odwiedza zwykle wielu turystów. Ponadto droga ta łączy dwie gminy, a szczególnie dwie miejscowości turystyczne - Zygmuntowo w gm. Wilczyn oraz Tręby w gm. Kleczew.
 
Następnie odniosła się do odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, dotyczącą planowanego remontu drogi Kaliska-Wilczogóra. Stwierdziła, że nie jest zadowolona z uzyskanej informacji, iż pani Starosta podjęła rozmowy z Zarządem Kopalni KWB Konin w wyniku, których padła propozycja podzielenia realizacji tego zadania na dwa etapy. Zaznaczyła, że aneks do ugody przewidywał realizację całej inwestycji jednorazowo. Dodała, że droga ta stanowi zadośćuczynienie mieszkańcom za utrudnienia. Poprosiła o wyjaśnienia w powyższej sprawie.
 
 
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał czy rozpoczął się przegląd stanu dróg po zimie. Następnie wskazał drogi na terenie gminy Rychwał, które wymagają najpilniejszej interwencji tj. droga w Dąbroszynie na skrzyżowaniu w kierunku miejscowości Święcia, droga w miejscowości Siąszyce oraz Jaroszewice. Zaznaczył, że większość dróg po zimie jest w złym stanie natomiast on wskazał jedynie te najgorsze. Następnie zapytał, na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji zgłoszonej do Narodowego Programu Dróg Lokalnych.
 
 
 
Radny Andrzej Perkowski poprosił o interwencje w związku ze złym stanem drogi Buszkowo-Skulska Wieś, na odcinku w Buszkowie od figury do przystanku oraz drogi Lisewo-Gawrony na odcinku 300 m. w pobliżu wsi Gawrony.
 
                                          
 
Przewodniczący rady zapytał czy istnieje szansa, że powiat koniński zrealizuje do końca roku wymagania rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie dostępu do ewidencji sieci i uzbrojenia terenu. Zapytał, na jakim etapie realizacji tego rozporządzenia znajduje się powiat koniński i czy istnieje szansa na jego wykonanie. Dodał, że interesuje go głównie ewidencja danych.
 
 
 
Radny Włodzimierz Pawlak w związku ze złym stanem dróg po zimie zapytał ile potrzeba środków na ich remont oraz czy zabezpieczone zostały środki na wykonanie oświetlenia promu w gminie Krzymów.
 
 
 
Punkt 6
 
Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego.
 
 
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego." wraz z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radny Jan Śledź przypomniał, że mimo iż w roku ubiegłym prosił, aby wszystkie nazwy chorób, które są wymienione w języku łacińskim przedstawiać również w języku polskim, nie przychylono się do jego prośby.
 
 
 
Radny Antoni Kulczak poprosił o wyjaśnienie następującego stwierdzenia zawartego w przediotowym materiale: „reasumując nowa ustawa dopuszcza do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej materiał siewny genetycznie zmodyfikowany, co oznacza, że przedsiębiorcy nasienni wpisani do rejestrów/ewidencji prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa mogą oferować do sprzedaży i sprzedawać materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych zarejestrowanych w UE natomiast producenci rolni nie mogą stosować, czyli wysiewać materiału siewnego tych odmian".
 
 
 
Pan Janusz Brzęcki - kierownik Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przyznał, że rzeczywiście zadanie, o którym przypomniał radny Jan Śledź nie zostało zrealizowane. Wyjaśnił, że nazwy chorób pochodzą głównie od objawów bądź pewnych sytuacji i często są podobne. Używając nazw łacińskich unika się błędów. Zapewnił, że w przyszłorocznym sprawozdaniu nazwy chorób będą podawane w języku polskim, natomiast czynniku sprawcze np. szkodniki, bakterie, grzyby, wirusy - w języku łacińskim.
 
Jeżeli chodzi o kwestię poruszoną przez radnego Antoniego Kulczaka poinformował, że ustawa o nasiennictwie, która obowiązywała do 23 stycznia zabraniała wprowadzania do obrotu w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych. Zaznaczył, że ustawa ta powstała ponad 10 lat temu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej okazało się jednak, że rośliny te pojawiły się w naszym kraju. Ustawa obowiązująca od 28 stycznia zezwala na obrót grupy odmian kukurydzy MON 810 tj. 245 odmian i jednej odmiany ziemniaków o nazwie Amfora. Rejestracja tych roślin wynika z konieczności dostosowania przepisów do prawa unijnego. W przeciwnym razie Polska musiałaby zapłacić 400 mln euro kary. Na dzień dzisiejszy do możliwy jest obrót odmian wskazanych w ustawie. Jednak w związku z różnymi ruchami ekologicznymi, trendami oraz uchwalaniem przez samorządy obszarów wolnych od GMO, Minister Rolnictwa wprowadził zakaz stosowania na terenie kraju roślin genetycznie modyfikowanych. Czyli z jednej strony ustawa wprowadziła do obrotu GMO z uwagi na ciążące kary finansowe, a z drugiej strony wprowadzono zakaz ich stosowania. Różne publikatory oraz media podają, że będą robione próby na obecność GMO i będą konkretne konsekwencje - konieczność likwidacja danej plantacji. Do końca marca była możliwość bezpłatnej analizy materiału, którego rolnicy nie byli pewni. Obecnie za ok. 220zl. można dokonać analizy w laboratorium w Toruniu. Trudno stwirdzić czy wskazane w ustawie odmiany są obecnie w sprzedaży. Wyjaśnił, że we wspomnianych odmianach modyfikacja genetyczna polega na wprowadzeniu genu odporności na omacnice prosowiankę.
 
 
 
Radny Jan Śledź zapytał co oznacza skrót IP w zwrocie kontrole IP.
 
 
 
Pan Janusz Brzęcki odpowiedział, że skrót IP oznacza integrowaną produkcję. Dodał, że z dniem 1 stycznia 2014 r. cała produkcja towarowa ma funkcjonować w ramach integrowanej produkcji, a dotyczy to tzw. produkcji certyfikowanej. Jest to jeden z certyfikatów wydawanych w Polsce, który uzyskuje się na jeden sezon. Zaświaadcza on, że dany towar był pod kontrolą i jest pozbawiony środków typu np. azotyny, azotany, metale ciężkie oraz mieści się we wszelkich dopuszczalnych limitach.
 
 
 
Radny Antoni Kulczak poprosił o wyjaśnienie sytuacji związanej z zezwoleniem na produkcję i sprzedaż oraz z zakazem wysiewu danego materiału.
 
 
 
Pan Jan Brzęcki odpowiedział, że powyższa sytuacja przedstawia się dość paradoksalnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można sprzedawać GMO. Dodał, że na obecną chwilę towaru tego nie ma na polskich rynkach jednak w każdej chw ili może siępojawić, ponieważ firmy mogą go wprowadzić. Materiału tego nie można jednak wysiewać. Przepis ten zabezpiecza przed karą, którą mogłaby nałożyć na Polskę Komisja Europejska.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego."
 
 
 
 
Punkt 7
 
Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2012.
 
 
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2012." wraz z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
                                                            
 
Radny Jan Śledź zapytał ile schronisk dla zwierząt funkcjonuje na terenie powiatu.
 
 
 
Pan Ireneusz Szefliński - Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiedział, że występuje problem w zwiazku z bezdomnymi zwierzętami. Poinformował, że na gminach ciaży obowiązek zajęcia się powyższą sprawą, jednak mają one duży problem z realizacją tego zadania. Bezdomne zwierzęta po schwytaniu należy obowiązkowo umieścić w schronisku, jednak miejsc w schroniskach na tereni Polski jest zbyt mało. Ponadto umieszczenie zwierzęcia w schronisku jest bardzo kosztowne, ponieważ należy je tam utrzymywać do czasu ewentualnej adopcji lub naturalnej śmierci. Jest to zatem poważny problem gmin, jednak próbują one w miarę możliwości go rozwiązać.
 
 
 
Przewodniczący rady dodał, że w regionie funkcjinuje jedno schronisko dla zwierząt które mieści się przy ulicy Sulańskiej w Koninie. Schronisko to praktycznie obsługuje miasto Konin. Podobno znajdują się w nim również zwierzęta z powiatu konińskiego ziemskiego w propoorcji ok. 20-30%. Schronisko to jest przepełnione. Gminy, które umieszczają tam zwierzęta ze swojego terenu płacą za ich utrzymanie. Na obecną chwile powiat koniński wspiera Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które zajmuje się tym schroniskiem. W roku ubiegłym przekazano dotację w wysokosci 30.000,00zł. Wsparcie tej organizacji nie rozwiazuje problemu bezdomności zwierząt na terenie powiatu. W zwiazku z powyższym zaproponował aby dotację przekazać np. do związku międzygminnego, aby zajęło się ono problemem bezdomnych zwierząt z terenu powiatu konińskiego ziemskiego, być może poprzez utworzenie wspólnego schroniska, z którego mogłyby korzystać gminy z terenu powiatu. Problem bezdomności zwierząt jest bardzo poważny dlatego należałoby go w najbliższym czasie rozwiązać.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2012".
 
 
 
 
Punkt 8
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012.
 
 
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012." wraz z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił więc wiceprzewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel wiceprzewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012".
 
 
 
Punkt 9
 
Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2012 r.
 
 
 
Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2012 r." wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Powyższa informacja była rozpatrywana przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2012 r.".
 
 
 
Punkt 10
 
Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Konina i Powiatu Konińskiego za rok 2012.
 
 
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Konina i Powiatu Konińskiego za rok 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokolu.
 
 
 
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radny Antoni Kulczak zapytał czy zgodnie ze sprawozdaniem w roku ubiegłym 9 osób chorowało na różyczkę. Nastęnie poprosił o przedstawienie obecnej sytuacji związanej z zachorowaniami na różyczkę w szkołach.
 
 
 
Pani Halina Spertusiak - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie poinformowała, że istotnie w ubiegłym roku wystąpiło zachorowanie na różyczkę przez 9 osób. Obecnie obserwuje się wzrost zachorowań na różyczkę, nie posiada ona jednak szczegółowych danych na ten temat.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Konina i Powiatu Konińskiego za rok 2012".
 
 
 
Punkt 11
 
Informacja z działalności w 2012 roku instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem:
 
 
 
a) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina";
 
 
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację z działalności w 2012 Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Marię Wróbel - członka tej Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z działalności w 2012 Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina".
 
 
 
b) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
 
 
 
Realizując kolejny podpunkt przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację z działalności w 2012 Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radna Andżelika Chojnacka odniosła się do przedstawionej w materiale informacji nt. szkoleń w zakresie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wyjazdach studyjnych do Austrii, Danii, Niemiec oraz na Litwę, z których skorzystało 118 osób, a także wyjazdu do Francji oraz stwierdzenia, że w przedsięwzięciach tych pracownicy Starostwa Powiatowego nie brali udziału. Poprosiła o szersze przedstawienie i wyjaśnienie powyższej sytuacji.
 
 
 
Pani Małgorzta Waszak - starosta koniński poinformowała, że powiat koniński od kilku lat jest członkiem stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Zaznaczyła, że pracownicy starostwa korzystają z wielu szkoleń. Nie skorzystali oni natomiast z możliwości uczestnictwa w wymienionych wcześniej wyjazdach z uwagi na to iż nie były one nieodpłatne. Dodała, że współpraca z WOKISS-em dotyczy głównie organizacji szkoleń. Starostwo w związku ze szkoleniami ponosi koszt w wysokości 99,99 zł na osobę. Koszt ten jest niższy od średniego kosztu szkoleń organizowanych przez WOKISS. Oferta ta jest zatem korzystna dla starostwa. W ubiegłym roku ze szkoleń zorganizowanych przez stowarzyszenie skorzystało 154 pracowników starostwa. W ramach współpracy w starostwie przeprowadzane są szkolenia organizowane przez WOKOSS dla wszystkich urzedów i podmiotów. Współpraca ta stwarza możliwość uczestnictwa w szkoleniach pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów i urzędów. Oczywiście gminy opłacają własne składki. Starostwo w ramach współpracy użycza pomieszczenie w którym odbywają się szkolenia. Tematyka szkoleń jest ustalana z WOKISS-em. Uwzględniane są przy tym potrzeby zglaszane przez pracowników. Ponadto pracownicy mają możliwość korzystania ze szkoleń organizowanych ze środków zewnętrznych, chociażby w ramach realizowanego przez powiat projektu. Obejmuje on cykl szkoleń dla kilkudziesięciu pracowników. Podczas przeprowadzanej samooceny pracownicy wyrazili potrzebę szkoleń, została zatem zwiększona dostępność do nich. Odbywają się one w ramach współpracy z WOKISS-em, przy udziale środków zewnętrznych, a także ze środków własnych. Zaznaczyła, że jeżeli pracownicy wyrażają chęć udziału w szkoleniach i są one zasadne oraz możliwości finansowe pozwalają na nie, to pracodawca powinien umożliwić udział w nich.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację z działalności w 2012 Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
 
 
 
Punkt 12
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 
 
 
Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwaly w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wraz z zawiadomieniem o sesji
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury.. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 13
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
 
 
Przystepując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie posiedzeni opuścił radny Andrzej Nowak.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 14
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
 
 
Przystepując do realizacji 14 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
 
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Andrzej Nowak.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 15
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
 
 
Przystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
 
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie posiedzenie opuścila radna Andżelika Chojnacka.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 16
 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.  W.  na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu]
 
 
 
Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie przewodniczący rady przedstawił radnym treść skargi zgodnie z załącznikiem nr 31 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że skarga pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury, która po jej szczegółowej analizie i wyjaśnieniach złożonych przez zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie wypracowała stanowisko w sprawie. Prosił więc Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury o przedstawienie stanowiska w omawianej sprawie.
 
 
 
Stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawione przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, który radni otrzymali ten projekt przed obradami.
 
Dodał, że niniejszy projekt uchwały, zgodnie z wymogami Statutu, został skierowany do Zarządu Powiatu celem zaopiniowania. W związku z powyższym poprosił Przewodniczącą Zarządu - panią Małgorzatę Waszak o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W przedmiotowej sprawie głos zabrał radny Jan Śledź, który przypomniał, że na poprzednich sesjach wielokrotnie zgłaszał problem dotyczący drogi, o której mowa w rozpatrywanej skardze. Przyznał rację osobie, która ją złożyła. Następnie zwrócił się do radnych, aby nie głosowali nad kłamstwem. Podkreślił, że Komisja Rozwoju i Infrastruktury nie skontrolowała omawianej drogi, a jej stanowisko zawiera nie prawdziwe informacje. Zaznaczył, że mieszka on przy drodze, o której mowa i wie, iż przed remontem była ona szersza o metr niż obecnie. Ponadto w niektórych miejscach zostały zlikwidowane krawężniki. Stwierdził, że obecny stan rzeczy jest efektem szybkiego remontu drogi przed wyborami. Podkreślił, że nie należy głosować za czymś, co jest kłamstwem i dodał, że on nad tym kłamstwem nie będzie głosował.
 
 
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury radnego Tadeusza Jaroszewskiego czy Komisja skontrolowała wspomnianą drogę, czy też stanowisko wypracowała na podstawie przekazanych informacji.
 
                               
 
Radny Tadeusz Jaroszewski odpowiedział, że Komisja nie była na drodze, natomiast stanowisko wypracowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
 
 
 
Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że sprawie tej należałoby się dokładniej rozpatrzyć. Ponadto należy zastanowić się nad sposobem działania w takich sytuacjach. Dodał, że członek zarządu nie powinien wprowadzać w błąd.
 
 
 
Przewodniczący rady zauważył, że skargę skierował do Komisji Rozwoju i Infrastruktury, niestety nieobecny jest na sesji jej przewodniczący - radny Waldemar Marciniak. Dodał, że skarga była rozpatrywana w oparciu o dokumentacje. W wyniku tej analizy stwierdzono, że droga ta została wykonana zgodnie z przygotowaną dokumentacja. Komisja nie była natomiast uprawniona do naprawy drogi. Być może skarżący z praktycznego punktu widzenia ma racje, jednak z formalnego punktu widzenia nie ma on racji. Obecnie rozpatrywana jest skarga pod względem faktycznym i formalnym. Komisja wypracowała stanowisko na podstawie dokumentów.
 
 
 
Pan Zbigniew Winczewski dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stwierdził, że znalazł się w sytuacji oskarżenia przez niektórych radnych. Dodał, że powinni oni zastanowić się nad wypowiedzianymi słowami. Stwierdził, że o decyzji, jaką ma być droga decydowała ta rada - Rada Powiatu Konińskiego. Rada decydowała również o szerokości i długości remontowanej drogi. Na podstawie ustalonych założeń został opracowany przez uprawnionych projektantów projekt. Następnie projekt ten został wykonany przez wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli w tej chwili są oskarżenia to powinny one dotyczyć również kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Drugą kwestią jest fakt, że biorąc pod uwagę dzisiejszy sprzęt technologiczny droga ta rzeczywiście mogłaby być szersza. Zaznaczył także, że są tez drogi węższe niż 5 m. Podkreślił jednak, że decyzję w tej kwestii nie podejmował Zarząd Dróg Powiatowych, lecz Rada Powiatu Konińskiego. Poprosił więc aby w odpowiedzi skarżącemu, zaznaczyć, że to Rada Powiatu Konińskiego podejmowała decyzje dotyczące wspomnianej drogi. Zarząd Dróg Powiatowych realizuje decyzje rady. Zaznaczył, że w czasie, kiedy radny Jan Śledź zgłaszał problem dotyczący omawianej drogi Zarząd Dróg Powiatowych również przedstawiał pewne propozycje, jednak nie było środków, które można byłoby przeznaczyć na utwardzenie poboczy. Podkreślił, że w powiecie jest ponad 600 km dróg. Na wyremontowanie ich wszystkich nie starczyłyby trzy budżety powiatu. W tych sprawach decyzje podejmuje rada. Dodał, że starosta organizowała spotkania dotyczące dróg. Jest ustalony harmonogram działań. Odbywają się dyskusje na ten temat. Podkreślił, że nie może się zgodzić ze stwierdzeniem, że droga była zwężana, ponieważ jest ona taka sama, jaka była przed remontem, czyli 5-metrowa. Mogło wystąpić na łuku złagodzenie drogi, jednak szerokość pozostała taka sama. Poprzedni Starosta wyraził swoją opinię na temat tego czy remontować odcinek długości 10,5 km, czy też długości 5 m, ale za to szerszy. Celem inwestycji było połączenie Rzgowa z droga krajową nr 25. Można w dalszym ciągu podejmować rozmowy dotyczące poszerzenia drogi, jednak wiąże się to z nakładami finansowymi. Podkreślił, że ani Zarząd Dróg Powiatowych ani Zarząd Powiatu nie mają złej woli i realizują to, co jest możliwe.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że często w związku z oszczędnościami obniżane są paramenty dróg. Zdarza się, że aby droga mogła być dłuższa, zwęża się ją, choć w omawianym przypadku nie zwężono drogi. Następnie stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do sposobu działania Komisji Rozwoju i Infrastruktury w trakcie rozpatrywania skargi. Dodał, że członkowie Komisji nie są ekspertami w zakresie budowy dróg i ich wyjazd na tą drogę nic by nie zmienił. Komisja musi opierać się na podstawie dokumentów oraz na opinii pracowników ZDP lub innych ekspertów, jeżeli takowych by powołała. Zwrócił uwagę, że w skardze zarzuca się Zarządowi Dróg Powiatowych złamanie przepisów. Po analizie dokumentów Komisja stwierdziła, że ZDP działał zgodnie z przepisami. Stwierdził zatem, że skargi nie można uznać za zasadną. Można jedynie zobowiązać zarząd do podjęcia działań celem poprawy bezpieczeństwa na drodze. Jest to jednak działanie wtórne. Zaznaczył, że osobiście przyznaje rację danemu mieszkańcowi, jednak skarga jest bezzasadna.
 
 
 
Radny Jan Śledź złożył wniosek formalny aby rozpatrywanie przedmiotowej uchwały przełożyć na termin późniejszy. Natomiast do tego czasu dokonać ewentualnie wszelkich prac w celu wyjaśnienia sprawy.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że rada powinna rozpatrzyć skargę w ciągu 30 dni. W związku z tym, że wpłynęła ona na początku kwietnia przełożenie jej rozpatrywania skutkowałoby koniecznością zwołania sesji nadzwyczajnej. Dodał, że skargę należy rozpatrzyć w odpowiednim terminie. Natomiast działania wtórne, czyli zobowiązanie Zarządu Dróg Powiatowych do poszerzenia i ulepszenia drogi, wiążą się z dodatkowymi nakładami finansowymi i jest to proces długi. Podkreślił, że skarga dotyczy niedopełnienia obowiązków oraz działania niezgodnego z przepisami oraz dokumentacją przez Zarząd Dróg Powiatowych. Jednakże z dokumentów wynika, że ZDP działał zgodnie z przepisami oraz z dokumentacją. Było to przedmiotem kontroli nie tylko Komisji Rozwoju i Infrastruktury, ale również Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nie wniósł żadnych uwag.
 
                  
 
Radny Tadeusz Jaroszewski w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Andrzeja Perkowskiego, poinformował, że Komisja stwierdziła, iż niewątpliwie rozwiązaniem byłoby poszerzenie jezdni do 6 m. Podkreślił, że Komisja fakt ten dostrzegła, rozważała ona jednak czy droga jest zgodna z opracowaną dokumentacją techniczną, co było również przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Dodał, że rada wcześniej zadecydowała, o tym, iż droga ma mieć 5 m szerokości i taka też została wykonana. Komisja nie ma już na to wpływu.
 
 
 
Przewodniczący rady podkreślił, że droga została wykonana zgodnie z przepisami i dokumentacją, natomiast nie spełnia ona w pełni oczekiwań mieszkańców tego terenu.
 
 
 
Radny Andrzej Perkowski wyjaśnił, że nie podważa on zasadności wykonania drogi, czy tego, że ma ona 5 m szerokości a nie 6 m. stwierdził, ze są również węższe drogi, a mimo to mieszkańcy cieszą się, że są one wykonane. Dodał, że w swojej wypowiedzi miał na myśli sposób działania. Zauważył, że do rady nie wpływa wiele skarg, zatem uważa on, iż należy udzielić takiej odpowiedzi, która będzie zgodna z prawdą. Jeżeli rzeczywiście jest duża różnica między wysokoscią drogi a pobocza, to fakt ten warto uwzględnić w udzielanej odpowiedzi.
 
 
 
Przewodniczący rady dodał, że z treści skargi wywnioskował, iż pobocze jest na bieżąco utwardzane kruszywem.
 
 
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński podkreślił, iż w powyżej sprawie z jednej strony jest radny Jan Śledź, natomiast z drugiej pan Zbigniew Winczewski. Obie osoby darzone są szacunkiem. Uważa, że z pewnością nikt nie chciałby podważyć autorytetu żadnej z tych osób. Dodał, że wizja lokalna w terenie niekoniecznie udowodni, że to, co zrobił Zarząd Dróg Powiatowych jest czymś złym - wręcz przeciwnie może utwierdzić obecne stanowisko. Wówczas udzielona odpowiedź będzie miała zupełnie inną wartość. Ponadto dzięki temu problem zgłoszony przez radnego Jana Śledzia, w imieniu osób mieszkających w pobliżu drogi zostanie zweryfikowany, co stanowi powinność rady.
 
 
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny poinformowała, że zgodnie z art. 237 Kodeksu Postępowania Administracyjnego rada musi załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli w tym terminie rada tego nie uczyni skarżącemu przysługuje dalszy tryb postępowania, z którego może on oczywiście nie skorzystać. Może jednak wezwać radę do usunięcia naruszenia prawa i może podjąć tryb skargowy na bezczynność organu.
 
 
 
Przewodniczący rady zapytał, czy przesunięcie rozpatrywania skargi zmieni sytuację oraz czy Zarząd Dróg Powiatowych popełnił błąd. Stwierdził, że przekładanie rozpatrywania skargi nie ma sensu. Rada może podjąć w przyszłości działania zmierzające do poprawy jakości drogi, ale to nie jest przedmiotem skargi. Przedmiotem skargi jest nieprawidłowe działanie Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał, iż uważa, że nawet, jeżeli rada rozpatrywałaby tą sprawę w późniejszym terminie to praktycznie dyskusja miałaby taką samą formułę i skutek głosowania byłby taki sam.
 
                        
 
Radny Włodzimierz Pawlak stwierdził, że rada ma do czynienia ze skargą mieszkańca powiatu. Dodał, iż nie bez powodu, od dwóch lat zadaje on pytanie czy w budżecie zabezpieczono wystarczającą wysokość środków na zaspokojenie wszystkich potrzeb drogowych. W odpowiedzi zazwyczaj uzyskuje informację, że środków jest zbyt mało. Dyrektor Zarządu Dróg działał zgodnie z dokumentacją, zgodnie z przekazanymi przez poprzednią radę środkami. Stwierdził, że radny Jan Śledź oraz skarzący ma rację, jednak droga ta została wykonana zgodnie z dokumentacją.
 
 
 
Radny Jan Śledź zauważył, że skarga nie jest indywidualną sprawą pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu], ponieważ podpisało się pod nią wiele osób. Poprosił zatem o przedstawienie ilości tych podpisów. Zapytał czy rada powinna opierać się tylko na szczątkowych informacjach. Następnie stwierdził, że często otrzymuje się pisma zawierająca informację o tym, że pomimo tego, że przepisy obligują do załatwienia sprawy w danym terminie, w związku z koniecznością pewnych wyjaśnień, konsultacji z innymi podmiotami przedłuża się termin udzielenia odpowiedzi do danego dnia. Zapytał czy rada również nie może tak uczynić w tym przypadku. Dodał, że działania zostały podjęte, jednak nie da się sprawy załatwić, ponieważ wystąpiły dodatkowe okoliczności, które powodują konieczność wyjaśnienia. Następnie stwierdził, że przewodniczący rady nie jest wyrocznią i autorytetem w tej sprawie. W związku z powyższym nie może stwierdzić, kto ma rację, a kto nie ma. Przypomniał, że radni są dla mieszkańców. Należy wyjaśnić i wyeliminować kłamstwo, ponieważ rada nie może się na nim opierać. Jeżeli na etapie projektowania praca została nie właściwie wykonana to należy to wyjaśnić, a nastepnie przedstawić ludziom prawdę oraz wyjaśnić kto zawinił. Dodał, że w sprawie tej jest wiele nieprawidłowości.
 
 
 
Przewodniczący rady wyjaśnił, iż nie jest on wyrocznią i nie twierdził, że nie przyznaje racji mieszkańcom. Zaznaczył, że rację tą mieszkańcom przyznaje i droga powinna być szersza jednak skarżący zarzuca Zarządowi Dróg Powiatowych niedopełnienie obowiązków, a to nie jest prawdą. Mieszkańcy zapewne mają rację twierdząc, że droga jest za wąska, że pobocza są za niskie, jednak w samej treści skargi skarżący nie ma racji. Następnie wyjaśnił, że do skargi przekazanej przez Wojewodę nie została załączona lista podpisów. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko pan W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] jest niezadowolony. Dodał, że w przyszłości być może rada również stanie przed dylematem czy wykonać jedną drogę a dobrze, czy też dwie, ale o niższym standardzie. Ponadto zaznaczył, że na terenie powiatu są również drogi gruntowe.
 
 
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny poinformowała, że zgodnie z art. 36 KPA istnieje możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi jednak należy wówczas wykazać, że nastąpiło to z przyczyn niezależnych od organu. Pojawia się zatem pytanie czy w tym przypadku taka przyczyna zostanie znaleziona. Ponadto rada decyduje o nie zachowaniu terminu a na sesji nie ma pełnego jej składu. Podkreśliła, że przyczyna przesunięcia terminu rozpatrzenia musi być niezależna od organu, ponieważ skarżącemu przysługuje odwołanie na jego bezczynność.
 
 
 
Radny Jan Śledź poinformował, że jest niezadowolony z tego, iż materiał dotyczący tak istotnej sprawy radni otrzymali dopiero przed sesją. Stwierdził, że gdyby otrzymał go wcześniej mógłby się odpowiednio przygotować. Przypomniał, że wcześniej zgłaszał problem dotyczący tej drogi, a obecnie został zaskoczony tym tematem. Uważa, że nie jest to właściwe działanie. Stwierdził, że stanowi to powód aby głosowanie nad uchwałą przełożyć.
 
 
 
Przewodniczący rady zapytał czy powyższe stanowi uzasadnioną przyczynę przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi. Stwierdził, iż wydaje się, że nie. Każdy z radnych obecnych na sesji wypracował sobie zdanie w sprawie, ponadto została przedstawiona opinia Komisji.
 
 
 
Radny Wiesław Bednarek poinformował, że pamięta decyzje dotyczącą remontu drogi i radość mieszkańców z inwestycji. W tym czasie decydowano o tym czy drogę tą wykonać jednorazowo czy podzielić na dwa etapy, co jednak prawdopodobnie byłoby nie zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto zapewne jednym z punktów we wniosku było połączenie dwóch gmin. Podkreślił, że wszyscy byli zadowoleni z tej inwestycji, jednak obecnie biorąc pod uwagę tą drogę, uczestników ruchu oraz sprzęt, który się nią przemieszcza rzeczywiście dostrzega się najbardziej brak utwardzonych poboczy. Droga na pewno jest wykonana zgodnie z projektem, bo w przeciwnym wypadku nie zostałaby odebrana. Utwardzenie poboczy z pewnością poprawiłoby bezpieczeństwo na tej drodze. Na sesjach gmin w Rzgowie i Rychwale zgłaszane są interpelacje dotyczące braku poboczy i rzeczywiście obserwuje się dewastowanie drogi i poboczy przez tiry oraz stwarzane niebezpieczeństwo. Radny poprosił zarząd o rozważenie możliwości utwardzenia poboczy.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że podczas dyskusji wytworzył się wniosek i zarząd powiatu podejmie odpowiednie decyzje oraz rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w celu utwardzenia poboczy. Prawdopodobnie na obecną chwilę trudno stweirdzić, kiedy to nastąpi ze względu na możliwości finansowe.
 
 
 
Radny Wiesław Bednarek poprosił w imieniu Klubu Radnych PSL o 10-minutową przerwę.
 
 
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 10-munutową przerwę.
 
 
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady stwierdził, że pismo pana W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] zawiera dwa elementy tj. skargę i wniosek. W kwestii skargi Komisja Rozwoju i Infrastruktury uznała, że jest ona niezasadna. W kwiestii wniosku przewodniczący rady stwierdził, że jest on jak najbardziej zasadny. Skierował zatem wniosek do zarządu powiatu w celu rozważenia możliwości ewentualnego utwardzenia poboczy oraz poszerzenia jezdni, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Następnie poinformował, że w kwestii skargi dyskusja praktycznie została wyczerpana.
 
 
 
Radny Władysław Kocaj zauważył, że po kilku minutach przerwy sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Podkreślił, że pośpiech podczas rozpatrywania różnych spraw nie daje właściwych efektów. Jeżeli chodzi o zasadność skargi to wiadomym było, że Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosi winy w sprawie. Istotna była jednak kwestia propozycji podjęcia właściwych działań i odpowiedniego zareagowania na drugą część pisma. W pośpiechu można było ominąć ten element, dlatego czasami warto zrobić przerwę by móc przeanalizować cały problem. Przewodniczący Klubu PSL poprosił o przerwę w celu podjęcia dyskusji nad tematem. Każdy ma swoje zdanie i zapewne będzie miał możliwość jego wykazania.
 
 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Jana Śledzia o przesunięcie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wniosek został odrzucony 18 głosami „przeciw", przy 2 głosach „za" i 1 głosie wstrzymującym.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. W. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - podinspektor w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu] na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta 18 głosami „za", przy 1 głosie „przeciw" i 2 głosach wstrzymujących się.
 
 
 
Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 17
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
 
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
 
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatuautopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, o autopoprawce dotyczącej zwiększenia wydatków na remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale. Remont ten ma na celu przystosowanie obiektu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, poprzez: remont posadzek na pierwszym i drugim piętrze wraz z malowaniem i przygotowaniem powierzchni ścian, wykonanie tapet natryskowych w korytarzach na pierwszym i drugim piętrze, remont łazienek na parterze z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz remont klatki schodowej, w tym wyrównanie stopni, wykonanie nowej balustrady oraz położenie płytek ceramicznych. Obecnie szerokość klatek w tym budynku wynosi 110 cm, natomiast po remoncie będzie wynosić 120 cm. Powyższe zadanie wynika z potrzeb oraz z możliwości wystąpienia do Ministra Edukacji o środki z rezerwy subwencji oświatowej. Udział powiatu w tym przedsięwzięciu stanowi 50% kosztów. Zakłada się, że po złożeniu wniosku znajdzie się na ten cel dodatkowe 100.000,00 zł w budżecie, wówczas łącznie wartość całego zadania wynosiłaby 200.000,00 zł. Udział powiatu pochodziłby z rezerwy ogólnej, która obecnie wynosi 730.852,00 zł, natomiast po zmianie będzie wynosiła 630.852.000,00 zł.
 
 
 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Andrzej Perkowski.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
 
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj.: 20 głosami „za".
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj.: 20 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 18
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2023.
 
 
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
 
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Andrzej Perkowski.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
 
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
 
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do zawartego w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 2 do przedmiotowego projektu uchwały stwierdzenia, że „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2014 przejęto plan roku 2013 natomiast w latach 2015-2023 wzrost o 1%", zapytał czy powyższy 1% dotyczy kilku lat, czy jednego roku.
 
 
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odpowiedział, że wzrost o 1% dotyczy jednego roku.
 
 
 
W związku z brakiem pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
 
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
 
 
Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Punkt 19
 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Jana Śledzia dotyczącą sposobu wyboru kandydatów na stanowiska urzędnicze. poinformowała, że nowi pracownicy zatrudniani są w starostwie po dokonaniu weryfikacji w trakcie prowadzonego naboru, który ma formę konkursu. Zasady naboru oraz powoływania na stanowiska urzędnicze określone są w przepisach tj. w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w obowiązujących w tym zakresie procedurach. Ponadto przepisy te sa doprecyzowane zarządzeniami starosty. Poprosiła zatem o przedstawienie ewentualnych podejrzeń dotyczących stosowania innych zasad w starostwie powiatowym bądź zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Zaznaczyła, że do komisji weryfikujących aplikacje kandydatów zawsze zostaje powołany czynnik społeczny tj. dwóch radnych wskazanych przez przewodniczącego rady. Praktyka ta została wypracowana w obecnej kadencji. Dodała, że obecnie w starostwie trwają dwa procesy rekrutacyjne. Posiedzenie komisji konkursowej w pierwszym z nich wyznaczone jest na początek maja. W jej składzie znaleźli się także radni Wiesław Bednarek oraz Mirosław Durczyński. Poprosiła aby ostrożnie wypowiadać wszelkie insynuacje, ponieważ konkursy odbywają się zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tej kwestii procedurami. Dodała także, że drugi nabór obecnie jest na etapie rekrutacji. Nastepnie zwróciła się do przewodniczącego rady o wskazanie radnych do udziału w pracach komisji konkursowej. Zachęciła radnych do zgłaszania propozycji swojego udziału w komisjach konkursowych.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że po sesji przedstawi nazwiska radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji. Zaznaczył, iż w wyznaczaniu radnych do udziału w komisjach stara się zachowywać zasadę rotacyjności. Podkreślił jednak, że w związku z niewielką ilością postępowań konkursowych może się okazać, iż niektórzy radni nie wezmą udziału w pracach tychże komisji. Dodał także, iż czasami pojawia się problem dotyczący wyrażenia przez radnych zgodę na udział w komisjach. Zachęcił również radnych do zgłaszania swoich kandydatur.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że nie ma możliwości dokonywania wyboru spośród kandydatów poprzez losowanie ponieważ przepisy takiej ewentualności nie przewidują.
 
Odpowiadając natomiast na interpelację radnego Włodzimierza Pawlaka, poinformowała, że obowiązuje równość kandydatów, zatem nie ma możliwości ich weryfikowania pod względem zamieszkania. Zaznaczyła także, że radni dokonując wyboru starosty konińskiego wybrali na to stanowisko mieszkankę miasta Konina. Ponadto propozycja radnego zaprzeczałaby idei aglomeracji konińskiej, czyli budowania pewnej wspólnoty ponad granicami administracyjnymi samorządów.
 
 
 
Radny Włodzimierz Pawlak stwierdził, że swoją sugestię przedstawił, jako lokalny patriota powiatu.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że ideą utworzenia aglomeracji konińskiej jest zasada, iż nie ma znaczenia położenie miejsca pracy a jedynie właściwa komunikacja, umożliwiająca wzajemną pomoc i wykonywanie pracy niezależnie od miejsca jej lokalizacji.
 
Odpowiadając na interpelację radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, że prowadzone są negocjacje z kopalnią dotyczące podpisanej ugody. Zgodnie z deklaracja członka zarządu kopalni na spotkaniu w gminie Wilczyn, kopalnia podtrzymuje realizację tego zadania w roku bieżącym. Dodala, że w budżecie powiatu nie zostały na ten cel zabezpieczone środki. W wyniku negocjacji ustalono, że przedmiotowa droga będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje odcinek o długości 2,6 km. Zgodnie z deklaracją kopalni możliwy jest do realizacji w roku bieżącym, natomiast pozostała część zadania będzie przedmiotem działań powiatu. Poinformowała, że zgodnie z sugestią radnego Władysława Kocaja zaproponowała kopalni, aby ta przejęła to zadanie w całości i zrealizowała odcinek ponad 5km z własnych środków. Kopalnia propozycji tej nie przyjęła. W wyniku prowadzonych negocjacji wstępnie ustalono, że odcinek drogi Wilczogóra - Kaliska będzie realizowany zgodnie z ugodą przy 50% udziale powiatu, ale w dwóch etapach. Dodała, że przedmiotem odrębnej ugody jest inny odcinek drogi tj. Kleczew-Sławoszewek. Kopalnia wykona go ze środków własnych. Zatem w wyniku negocjacji powiat nie będzie partycypował w dalszych zobowiązaniach. Efekty ustaleń dokonanych w okresie sesyjnym nie są jeszcze potwierdzone decyzjami zarządu. Podpisanie tych uzgodnień nastąpi w terminie późniejszym. Zaznaczyła, że podzielenie budowy drogi Kaliska-Wilczogóra na dwa etapy jest uzasadnione również tym, że ruch związany z odkrywką wpłynąć negatywnie może na wyremontowaną drogę. Kwestie techniczne zostały zatem również uwzględnione. Uznano, że późniejsze wykonanie drugiego etapu umożliwi uniknięcie zniszczeń wyremontowanej drogi. Stwierdziła, że takie przedstawienie sprawy powinno przekonać mieszkańców i zagwarantować, iż wyremontowana droga będzie rzeczywiście im służyła, a nie lepszemu transportowi samochodów kopalni.
 
Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Wiesława Bednarka poinformowała, że droga w Brzeźnie jest już uwzględniona w drugim budżecie powiatu. Inwestycja ta na pierwotnej liście wniosków nie znalazła się wśród tych, które uzyskały dofinansowanie. Dlatego też należy poczekać na wyniki przetargów związanych z realizacją dróg, które dofinansowanie otrzymały. Pani Starosta zaznaczyła, iż wierzy, że za miesiąc lub dwa powiat otrzyma pomyślną informację w tej sprawie.
 
Następnie odpowiedziała na pytanie zadane przez przewodniczącego rady. Poinformowała, że zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Ccyfryzacji z 21 marca 2013 r. w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych terenów topograficznych oraz mapy zasadniczej, na staroście, jako na organie realizującym te zadania z zakresu administracji rządowej, ciąży obowiązek wykonania czy też zbudowania baz danych w zakresie urządzeń podziemnych, które leżą na danym terenie. Zadanie to zostało powierzone powiatowemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. Powinno ono zostać zrealizowane do końca bieżącego roku, jednak nie zostanie ono wykonane. Obecnie w systemie informatycznym powiat posiada treść ewidencyjną mapy zasadniczej, czyli dane obligatoryjne. Do przygotowania inwestycji jest potrzebna mapa zasadnicza, czyli tzw. sytuacyjno-wysokościowa, posiadająca treść większą od mapy ewidencyjnej. Powiat dla terenów wiejskich nie posiada tej pozostałej treści. Dla całego obszaru posiada natomiast mapę numeryczną w zasadniczej treści, czyli ewidencyjną. Dodatkowym elementem są urządzenia podziemne - w skrócie nazywane gesutem. Proces jego budowy trwa od wielu lat. Trudności wynikają z wysokich kosztów jego wykonania. Spełnienie wymagań rozporządzenia, czyli umieszczenie uzbrojenia terenu tj. wszystkich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych w bazie danych informatycznej jest bardzo kosztowne. Powiat posiada tzw. mapę analogową czyli zawartą na papierze i w ten sposób udostępnia dane. Dodała, że powiat nie jest w stanie wykonać tego zadania z przyczyn technicznych tj. wyłącznie z przyczyn finansowych. Powiat koniński nie jest w stanie przeznaczyć na tą inwestycję środków własnych. Natomiast dotacje przekazywane z budżetu państwa pokrywają jedynie koszty prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz niewielkich działań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli podstawowych danych. W ubiegłym roku powiat wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z dużym projektem na kilkanaście milionów złotych. Pozyskane środki przeznaczone zostałyby na budowę mapy numerycznej. Środków tych jednak nie udało się pozyskać ponieważ program ministerialny nie został zrealizowany. Starosta zaznaczyła, że w związku z wykonywanym przez nią wcześniej zawodem życzyłaby sobie, aby powiat posiadał pełną treść mapy zasadniczej w formie numerycznej łącznie z sieciami uzbrojenia terenu, czyli z gestem. Niestety brak środków na ten cel uniemożliwia realizację tego zadania.
 
 
 
Radna Halina Lenartowicz zauważyła, że w odpowiedzi pisemnej na jej interpelację zawarta była informacja o tym, że to kopalnia zaproponowała realizacje 2,6 km odcinka drogi, a nie Starostwo. Podkreśliła jednak, że zgodnie z przedstawioną przez pania starostę informacją, kopalnia jest przygotowana do realizacji zadania i pokrycia 50% kosztów. Dodała, że pani Starosta stwierdziła, że zarząd powiatu zdecydował o podzieleniu budowy drogi na dwa etapy. Ponadto radna stwierdziła, iż nie uważa aby transport na wyremontowanej drodze miałby niekorzystny wpływ na nią. Zaznaczyła, że kopalnia zdecydowała o realizacji całego zadania natomiast powiat nie posiada na ten cel środków, zatem kopalnia nie ponosi winy za zaistniałą sytuacje.
 
 
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że przedmiotem ugody oraz aneksu do niej są się również inne zagadnienia, natomiast w sprawie budowy drogi Kaliska-Wilczogóra strony w wyniku kompleksowych uzgodnień doszły do wspólnych wniosków.
 
 
 
Radna Halina Lenartowicz podkreśliła, że w uzyskanej przez nią odpowiedzi znajduje się zapis mówiący o tym, że kopalnia zaproponowała dwuetapową realizację zadania, natomiast pani starosta poinformowała, że kopalnia jest gotowa finansować zadanie w 50%. Nastepnie poprosiła aby zadanie to mimo wszystko zrealizować.
 
 
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński odpowiadając na interpelacje przewodniczącego rady dotyczącą dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami poinformował, że w roku bieżącym w wyniku postępowania konkursowego towarzystwo otrzymało dotacje w wysokości 28.000,00 zł. Organizacja ta wnioskowała o 30.000,00 zl jednak komisja konkursowa wykreśliła z dofinansowania działania związane z obsługą biurową schroniska. Dodał, że w ofercie przedstawionej przez Towarzystwo zawarta jest deklaracja, iż obejmie ono swoją opieką zwierzęta przebywające w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie, wśród których będą również zwierzęta z terenu powiatu konińskiego. W latach 2009-2011 Towarzystwo otrzymywało również wsparcie finansowe z powiatu. w przedstawionej ofercie Towarzystwo zaproponowało, że dotacja zostanie przeznaczona na usługi weterynaryjne - 15.000,00 zl, na zakup leków - 10.000,00 zł oraz na naprawy bieżące i zakup narzędzi oraz materiałów, służących utrzymaniu schroniska, a także na zakup środków czystości i dezynfekujących.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że jeżeli gminy powiatu korzystają z tego schroniska to ponoszą z tego tytułu określone koszty. W związku z powyższym dotacja powiatu przeznaczana jest na zwierzęta z terenu miasta Konina. Następnie zgłosił wniosek, aby w przyszłości dotacje dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przeznaczane były na opiekę nad zwierzętami pochodzącymi z terenu powiatu konińskiego (ziemskiego). Ponadto dodał, iż liczy, że zarząd powiatu rozliczy pod tym kątem Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
 
 
 
Pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odnosząc się do sprawy schroniska dla zwierząt, jako wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina, poinformował, że miasto również wszystkie pieniądze, które towarzystwu przekazuje rozlicza. Nie kontroluje jednak, na które zwierzęta dotacja została przekazana.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że dzieje się tak, ponieważ pieniądze te przeznaczane są na zwierzęta z terenu miasta.
 
 
 
Pan Zbigniew Winczewski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stwierdził, że zdarzają się różne sytuacje, np. zwierzęta są porzucane w określonych miejscach. Następnie nawiązując do na interpelacji radnego Bogumiła Leszczaka poinformował, iż w obecnej chwili nie jest w stanie na nią odpowiedzieć. Zapewnił, że odpowiedź radnemu zostanie przekazana pisemnie.
 
Odpowiadając na interpelację radnej Haliny Lenartowicz dotyczącą drogi Zygmuntowo-Świętne poinformował, że w propozycji zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2013-2014 znalazł się zapis, iż w 2013 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji, natomiast ewentualna realizacja zadania nastąpi w 2014 roku. Decyzja w tej sprawie należy jednak do rady. Dodał, iż droga ta rzeczywiście jest częściowo tłuczniowa, częściowo piaszczysta. Ma ona długość ok. 3 km. W powiecie podobnych dróg jest ok. 60 km. Droga ta nie prowadzi jednak bezpośrednio do Trębów. Zarząd ma ją jednak na uwadze.
 
 
 
Radna Halina Lenartowicz stwierdziła, że mieszkańcy nie liczą na to, że zostanie wykonany asfalt. Oczekują jedynie wyrównania jej równiarką.
 
 
 
Pan Zbigniew Winczewski poinformował, że droga ta zostanie, jak co roku, wyrównana. Następnie dodał, że sytuacja jeżeli chodzi o stan dróg po zimie w roku bieżącym jest trudna.. Zarząd Dróg Powiatowych będzie starał się w miarę szybko zregenerować te drogi. Podkreślił, że do 5 kwietnia trwała akcja zima. Prace na drogach obecnie są wykonywane przez dwie ekipy. W miarę możliwości prace wykonywane są przez brygady ZDP, natomiast frezowanie wykonywane jest przez profesjonalne firmy. Odnosząc się do kwestii drogi Kaliska-Wilczogóra poinformował, że trwają negocjacje z kopalnią oraz z poszczególnymi gminami.
 
Odpowiadając na interpelacje radnego Wiesława Bednarka poinformował, że w gminie Rychwał prace związane z naprawą dróg po zimie rozpoczęto 17 kwietnia. Remont rozpoczęto zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez gminę, wśród których znalazły się ulica Sportowa, Konińska, Złotowska oraz Plac Wolności w Rychwale. Zaznaczył, że drogi zgłoszone przez radnego również zostaną naprawione w najbliższym czasie. Podobnie w najbliższym czasie ekipa remontowa dotrze na drogi w gminie Skulsk, również na te, które wymienił radny Andrzej Perkowski.
 
Następnie poinformował, że realizacja wszystkich potrzeb remontowych wymaga bardzo dużo środków finansowych. Zaznaczył także, że w najbliższym czasie zwróci się z wnioskiem dotyczącym zamontowania lamp przy promie w Wiechowych. Koszt założenia dwóch lamp wynosi ok. 50.000,00 zł, w tym koszt dwóch lamp to ok. 36.000 zł, pozostała kwota to koszt ich przewiezienia i zamontowania. Podkreślił, że w wyniku pozimowego przeglądu dróg do pilnego remontu pozimowego zakwalifikowano 11.500 m2ich nawierzchni. Wartość prac z tym związanych to ok. 800.000,00 zł. Ponadto na akcję zima wydatkowano ok. 1.500.000,00 zł. Do tej pory wyremontowano już drogi Rosoka-Wilczyn, Milin-Borki, Pątnów-Kamienica, Wilczyn-Świetne, Konin-Rudzica , Grąblin-Anielew. Obecnie prace wykonywane sa na terenie miejscowości Rychwał i Wilczyn. Do początku bieżącego tygodnia wykonano 3.500 m2. Zakończenie prac planowane jest do 15-20 maja. W najbliższym czasie prace wykonane zostaną w miejscowości Siąszyce-Złotkowy-Rychwał, Budzisław-Anastazewo, Lubstówek-Racięcice, Witkowice-Tomisławie, a potem Przytułki-Miłaczew, Jaroszewice Rychwałskie - Kuchary, Barczygłów-Kowalewek, Lipice-Ciświca.
 
 
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał o sytuacje finansową ZDP w związku z długą i mroźną zimą.
 
 
 
Pan Zbigniew Winczewski odpowiedział, że sytuacja finansowa przedstawia się źle. Podkreślił, że jedyne, co może na obecną chwilę stwierdzić to, że Zarząd Dróg Powiatowych będzie starał się oszczędzać i wykonywać, co możliwe. Jeżeli pojawi się sytuacja kryzysowa, to problemy te będzie radzie sygnalizował.
 
 
 
Punkt 20
 
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
 
 
W powyższym punkcie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek do zarządu powiatu o podjęcie działań w zakresie możliwości poszerzenia i utwardzenia poboczy na drodze, która była przedmiotem skargi wcześniej rozpatrywanej. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty 19 głosami „za" przy braku głosów „przeciw" i 2 głosach wstrzymujących się.
 
 
 
Radny Antoni Kulczak zapytał czy nadal istnieje Zespół KWB „Konin" SA w Kleczewie i Starostwa Powiatowego w Koninie oraz ponownie wnioskował o podjęcie rozmów z Kopalnią KWB Konin celem uzyskania ostatecznej deklaracji Kopalni w sprawie budowy drogi Anielewo-Bochlewo.
 
 
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że odbyło się głosowanie nad wnioskiem, który nie został odczytany.
 
 
 
Przewodniczący rady poinformował, że odczytał ten wniosek i powtórzył jego treść tj. wniosek do zarządu powiatu o podjęcie działań w zakresie możliwości poszerzenia i utwardzenia poboczy na przedmiotowej drodze, która była przedmiotem skargi wcześniej rozpatrywanej.
 
 
 
Radny Jan Śledź zapytał, czy powyższa treść stanowi całość wniosku.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że powyższa treść wniosku posiada bardzo szerokie znaczenie. Można np. na jego podstawie drogę przebudować, jeśli możliwości na to pozwolą.
 
 
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że jego zdaniem w podobnych sytuacjach Komisja Rozwoju i Infrastruktury powinna działać w terenie, pomimo, że jej członkowie nie są rzeczoznawcami. Podkreślił, że on zawsze podczas planowania inwestycji wnioskuje o dokonanie wizji w terenie. Dlatego rozpatrywanie tak ważnych spraw bez oględzin w terenie przeczy dobrym zasadom.
 
 
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zaprosił na VII Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, które odbędą się 26 maja o godz. 14.00 na stadionie w Krzymowie. Współorganizatorami zawodów są starosta koniński - Małgorzata Waszak, wójt Gminy Krzymów -Tadeusz Jankowski i radny Tadeusz Jaroszewski. Poinformował, że jest to największa tego typu impreza w regionie. Uczestniczą w niej zawodnicy z Koła, Konina, Tuliszkowa, Strzałkowa i Izbicy. Zazwyczaj w zawodach bierze udział ok. 30 zaprzęgów konnych. Zawody rozgrywają się o Puchar Starosty Konińskiego..
 
 
 
Radny Jan Śledź poinformował, że w uzasadnieniu do uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi, którą radni podjeli zawarte jest stwierdzenie, że „należy podkreślić, że przed przebudową droga posiadała szerokość 5m i taka też szerokość jezdni została zachowana po przebudowie". Nastepnie stwierdził, że jest to kłamstwo. Zapytał zatem czy oznacza to, że rada skłamała w uchwale. Ponadto stwierdził, że w uzasadnieniu znajduje się również zapis mówiący o tym, że poszerzenie jezdni „nie jest możliwe zarówno ze względów finansowych jak i technicznych gdyż w znacznej części na rozbudowie nie pozwala szerokość istniejącego pasa drogowego", co także zawiera przekłamanie.
 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że uważa, iż oczywista jest zapewne część wniosku dotycząca pobocza.
 
 
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że zapis mówiący o tym, iż na poszerzenie jezdni nie pozwala szerokość istniejącego pasa drogowego jest nieprawdą. Następnie zapytał gdzie mógłby się zapoznać z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
 
 
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że uważa, iż ten protokół jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych oraz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
 
 
Pani Grażyna Ratajczyk - radca prawny poinformowała, że uzasadnienia uchwał nie podlegają opinii prawnej. Jeżeli natomiast chodzi o uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały to radni otrzymali je przed głosowaniem i to przed głosowaniem można było zgłaszać ewentualne wnioski w sprawie jego treści. Podlegałyby one wtedy głosowaniu. W momencie podjęcia uchwały debatowanie nad treścią jej i uzasadnienia jest bezprzedmiotowe.
 
 
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński poinformował, że 9 czerwca br. odbędą się obchody 150 rocznicy powstania styczniowego na ziemi konińskiej,. Przygotowania zmierzające do uczczenia tego wydarzenia podjęto już w roku ubiegłym. W spotkanich roboczych uczestniczyli przedstawiciele powiatu konińskiego, miasta Konina, oraz gminy Ślesin na terenie, której leży Ignacego.
 
Program uroczystości przewiduje w godzinach porannych uroczystą sesję, w godzinach południowych msze świętą, natomiast o godzinie 15.00 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem w Ignacewie. Patronat nad uroczystością objął prezydent RP pan Bronisław Komorowski. Skieruje on do uczestników uroczystości list, którego treść odczyta jego przedstawiciel. Ponadto patronat objął biskup ordynariusz Wiesław Mering. Możliwy jest także patronat księdza prymasa Józefa Kowalczyka.
 
W ramach uroczystości w Ignacewie przewidziany jest apel poległych oraz modlitwa ekumeniczna. Zaproszono do niej przedstawicieli kościoła katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego oraz wspólnoty żydowskiej, aby zaznaczyć jej udział w powstaniu. Podkreslił, że w Kleczewie, który był miejscem dalszego ciągu zmagań po bitwie pod Ignacewem wspólnota żydowska ufundowała trumny dla 22 poległych powstańców. W modlitwie ekumenicznej najprawdopodobniej będzie uczestniczył również przedstawiciel kościoła prawosławnego. Ponadto w uroczystości weźmie udział kompania honorowa, orkiestra Sił Powietrznych Wojska Polskiego.
 
Następnie zaprosił wszystkich obecnych na tą uroczystość. Poinformowal także, że zaproszenia na sesje otrzymają również radni wszystkich gmin powiatu. Sesja ta odbędzie się w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ- Morzysław. Następnie odbędzie się msza święta w Licheniu, natomiast w godzinach popołudniowych - uroczystości w Ignacewie. Po zakończonych uroczystościach oficjalnych w Ignacewie odbędzie się rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem z udziałem przedstawicieli różnych grup rekonstrukcyjnych z całego kraju. Ich udział ilościowy został ograniczony ze względu na możliwości finansowe. Dodał, że Gmina Ślesin wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego z wnioskiem o dofinansowanie, jednak dotacji nie otrzymała. Nadmienił, że w ramach rekonstrukcji planowany jest kontrolowany pożar elementów scenografii. Wyjaśnił, że uroczystości planowane są na 9 czerwca, czyli w rocznicę drugiej bitwa pod Ignacewem. Dodał, że pierwsza bitwa rozegrała się 8 maja. Scenariusz rekonstrukcji będzie przewidywał odzwierciedlenie wydarzeń z 8 maja, represje na ludności dokonywane przez zaborców, natomiast w finale obdędzie się rekonstrukcja wydarzeń z 9 czerwca 1863 roku.
 
Następnie poinformował, że prezydentowi zaproponowano listę członków komitetu honorowego. Radę Powiatu reprezentowaliby przedstawiciele poszczególnych klubów radnych. On, jako przewodniczący klubu chciałby, aby Klub Towarzystwo Samorządowe reprezentował radny z gminy Ślesin. Pozostałe Kluby mogą jednak podjąć własne decyzje. Dodał, że zasadnym byłoby również ażeby w składzie komitetu honorowego znalazł się także przewodniczący rady. Ponadto do udziału w komitecie zaproponowani zostali także parlamentarzyści RP, przedstawiciele zaangażowanych kościołów, organizacje kombatanckie, dyrektorzy szkół z powiatu konińskiego, których patronat związany jest z Powstaniem Styczniowym tj. Szkoła Podstawowa w Grochowach oraz Szkoła Podstawowa w Dobrosołowie. Następnie poinformował, że podczas spotkań roboczych ustalono, że Miasto Konin ponosi odpowiedzialność materialną za sesje i za poczęstunek dla gości, Powiat Koniński odpowiada za rekonstrukcję i promocję wydarzenia, natomiast Gmina Ślesin jest odpowiedzialna za oprzyrządowanie związane z rekonstrukcją i przygotowanie miejsca uroczystości.
 
 
 
Przewodniczący rady zaprosił wszystkich obecnych na powyższą uroczystość. Następnie poinformował, że 30 kwietnia ubiega termin składania oświadczeń majątkowych. W związku z odpowiedzią na interpelację pani starosty odnośnie baz danych dotyczących uzbrojenia ternu stwierdził, że należy rozważyć możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe np. ze środków unijnych. Ponadto poinformował, że na jego ręce wpłynęły pisma dotyczące utworzenia dwóch klubów radnych. Przedstawił ich treść zgodnie z załącznikiem nr 41 i 42 do niniejszego protokołu. Zaznaczył, że podział wcześniejszego Klubu Przyjazny Powiat nie jest wynikiem konfliktów. Oba kluby nadal będą współpracowały, prawdopodobnie będą także wydawały wspólne oświadczenia. Przypomniał, że już na konferencji prasowej, która odbyła się kilka miesięcy wcześniej zadeklarowano utworzenie dwóch klubów. Wyjaśnił, że w dotychczasowym stanie rzeczy często dochodziło do pomyłek np. w ramach relacji prasowych. Ponadto w związku ze zbliżającymi się wyborami tożsamość klubów powinna być uwydatniona. Następnie poinformował, że w związku z problemami dotyczącymi frekwencji na posiedzeniach komisji rady skieruje on do przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej pana Mirosława Durczyńskiego wniosek o zajęcie się tym tematem, poprzez wspólne przygotowanie projektu uchwały mobilizującej radnych do uczestnictwa w pracach organów rady.
 
 
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał czy w związku z podziałem Klubu Przyjazny Powiat na dwa kluby sporządzony zostanie aneks do umowy koalicyjnej.
 
 
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że nie przewiduje podpisania aneksu, ponieważ podział ma charakter formalny i skład osobowy koalicji nie uległ zmianie. Ewentualny aneks mógłby dotyczyć jedynie nazw klubów, byłby to więc zabieg techniczny, niemający wpływu na trwanie koalicji.
 
 
 
Radny Włodzimierz Pawlak zaprosił wszystkich obecnych na Ogólnopolski Zlot Harleyów, który odbędzie się w najbliższą niedziele w Licheniu Starym.Poinformował, że na zlot ten przybędzie 5000-7000 motorów. Ponadto radny podziękował dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za przygotowanie dróg dojazdowych do Lichenia.
 
 
 
Przewodniczący rady zaapelował, aby w związku z przekazanym radnym pismem Wojewody Wielkopolskiego, które dotyczyło wyłączenia 20 maja br sygnału analogowego telewizji, włączyć się w akcję propagowania tego wydarzenia, głównie wśród osób starszych oraz instytucji budownictwa wielorodzinnego.
 
 
 
Punkt 21
 
Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXVII sesję Rady Powiatu Koniński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
 
Renata Jackowska
 
podinspektor
 
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-06-04 15:19:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-17 12:56:56)
Lista wiadomości