logo
logo bip
Rok 2013
Protokół nr XXV/2013 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 lutego 2013 roku
PRZ.0002.1.2013
 
 
Protokół nr XXV/2013
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 lutego 2013 roku
 
XXV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 28 lutego 2013 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1335.
 
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad będzie realizowany po ceremonii uhonorowania najwyższym odznaczeniem powiatu „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" pana Bolesława Garusa. Następnie poprosił Starostę Konińskiego - panią Małgorzatę Waszak o przybliżenie Radzie Powiatu sylwetki uhonorowanego i dokonania ceremonii wręczenia odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że pan Bolesław Garus był pracownikiem Starostwa Powiatowego od początku jego funkcjonowania. W imieniu kierownictwa i pracowników starostwa złożyła podziękowania panu Bolesławowi Garusowi za długie lata pracy w administracji, za trud włożony w wykonywanie obowiązków służbowych, odpowiedzialność i kompetencje zawodowe. Poinformowała, że wniosek do Kapituły oraz do Zarządu Powiatu o przyznanie panu Garusowi tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego" został przygotowany przez starostę konińskiego. Dokonaniami pana Garusa to przede wszystkim praca na rzecz powiatu, przygotowanie programów i systemów bezpieczeństwa publicznego. Pan Bolesław Garus był wykładowcą i organizatorem szkoleń w zakresie obronności oraz zarządzania kryzysowego, był również członkiem komisji bezpieczeństwa i porządku starosty konińskiego oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Ponadto brał udział w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Przyczynił się do pomocy poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 i 2011 roku. Zawsze służył doświadczeniem, występował, jako mediator w sprawach spornych dotyczących zarządzania kryzysowego. Pan Bolesław Garus jest autorytetem dla wielu młodych ludzi. Wszystkie zasługi pana Bolesława stanowiły podstawę do przyznania mu przez zarząd powiatu tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia panu Bolesławowi Garusowi odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Przewodniczący rady złożył gratulacje uhonorowanemu.
 
Pan Bolesław Garus złożył podziękowania za piętnastoletnią współpracę przewodniczącemu rady, zarządowi powiatu, staroście konińskiemu, a także byłym i obecnym naczelnikom starostwa, kierownikom jednostek organizacyjnych, szefom inspekcji, służb i straży.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 17 jako punkt 18 zagadnienia o następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację." Poinformowała, że w dniu 18 lutego br. do starostwa wpłynęło pismo prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujące o wysokości przyznanych powiatowi środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dodała, że z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców powiatu uprawnionych do ww. świadczeń zasadnym jest podjęcie stosownych aktów prawnych umożliwiających rozpoczęcie procedury realizacji złożonych wniosków.
 
Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 21 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2012 roku.
8. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2012 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2012 r.
12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020" oraz " Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020".
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
21. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
30. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
32. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
33. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
 
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXIV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 21 głosami „za", protokół nr XXIV/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2012 r.
 
Punkt 4
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
Zwróciła uwagę na zarządzenia upoważniające kilka osób do realizacji zadań, które zgodnie z regulaminem organizacyjnym starostwa należą do kompetencji sekretarza powiatu. Wyjaśniła, że do momentu zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych i uzgodnienia jednoznacznego stanowiska parlamentu w zakresie powoływania sekretarza jego zadania zostały podzielone na kilku pracowników: zadania z zakresu spraw pracowniczych będzie realizowała pani Stanisława Smorąg, zadania z zakresu ochrony danych osobowych - pani Dorota Sobieraj-Krawczyk, zadania z zakresu kontroli zarządczej - pan Mirosław Kruszyński, natomiast zadania dotyczące nadzoru i kontroli będzie realizowała pani starosta.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Wiesław Bednarek.
 
W sprawie przedstawionego sprawozdania głos zabrał radny Władysław Kocaj, który nawiązując do informacji dotyczącej podziału obowiązków sekretarza zapytał starosty, czy spodziewa się, że nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych zlikwiduje funkcje sekretarza lub też nałoży na niego więcej obowiązków. Zauważył, że nawet jeżeli nowelizacja nałożyłaby na sekretarza dodatkowe obowiązki, to obecnie mógłby zostać powołany jeden sekretarz, który w stosownym momencie przyjąłby pozostałe obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów. Dodał, że model zachodni samorządów przewiduje funkcję sekretarza, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów. Radny nie spodziewa się zatem aby z funkcji tej zrezygnowano. Poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących nowelizacji wspomnianej ustawy. Dodał, że nie uważa, aby dzielenie obowiązków sekretarza na kilka osób spowodowało znaczne oszczędności. Stwierdził, że pracownicy wypełniający powierzone im dodatkowe obowiązki muszą otrzymywać za nie również wynagrodzenie. Poprosił zatem o przedstawienie powyższej sytuacji.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński poinformowała, że z informacji, które posiada parlament pracuje nad projektem zmian do ustawy o pracownikach samorządowych, nie ma natomiast informacji jak obecnie sytuacja ta się przedstawia. Dodała, że, na różnych forach toczyły się dyskusje związane ze stanowiskiem, kompetencjami, sposobem zatrudnienia oraz apolityczności sekretarza. Przypomniała, że ponad rok temu sekretarzem powiatu został pan Tomasz Czarny, który z funkcji tej jednak zrezygnował. Rezygnacja ta nastąpiła w czasie kończenia prac nad zmianą ustawy. Przedstawiony podział obowiązków sekretarza ma zapobiec przed podjęciem decyzji, która nie byłaby dla powiatu i dla starostwa decyzją dobrą. Zapewniła, że wszystkie zadania, które zgodnie z regulaminem organizacyjnym należą do kompetencji sekretarza są realizowane. Uznała, że takie rozwiązanie jest najlepszym do czasu jednoznacznych uregulowań kwestii funkcji, zadań i sposobu zatrudniania sekretarza. Uważa, zatem, że podjęta przez nią decyzja jest najbardziej właściwą i optymalną dla powiatu.
 
Radna Andżelika Chojnacka przypomniała, że we wniosku o odwołanie starosty złożonym czerwcu ubiegłego roku, jednym z argumentów była kwestia sekretarza. Pani starosta przekonywała wówczas o zasadności powierzonych sekretarzowi zadań. Zapytała zatem o przyczynę obecnego stanowiska. Radna jest zdziwiona zmniejszeniem kompetencji sekretarza oraz rozdzieleniem jego funkcji, a także brakiem osoby możliwej do wskazania za odpowiedzialność za pewne zadania. Następnie zapytała jakie są plany pani starosty dotyczące funkcji sekretarza oraz jak sytuacja przedstawia się w powiatach ościennych. Dodała, iż nie uważa, aby w powiecie nie było apolitycznej osoby, która byłaby w stanie sprawować funkcję sekretarza.
 
Radny Władysław Kocaj dodał, że uregulowanie dotyczące apolityczności sekretarza ma na celu umożliwić mu sprawowanie kontroli nad podejmowanymi działaniami. Stwierdził, że całkowita rezygnacja z tej funkcji świadczyć może o działaniu z jednym ukierunkowaniu partyjnym. Dodał, że sekretarz powinien mieć uprawnienia zwiększane a niezmniejszane. Ponadto osoba sprawująca ta funkcję powinna być apolityczna i faktycznie kontrolować podejmowane w starostwie działania. Radny nie rozumie przyczyny podziału zadań sekretarza.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński wyraziła swoje zdziwienie zainteresowaniem jej decyzja, która jak dodała należy do kompetencji starosty. Poinformowała, że wniosek o odwołanie starosty złożony przez Klub Radnych PSL rzeczywiście dotyczył również kwestii powołania sekretarza. Zaznaczyła, że ostrożność przy powoływaniu sekretarza to wyjście naprzeciw oczekiwaniom radnych. Dodała, że sekretarz został powołany i sprawował tą funkcję przez 9 miesięcy. Po jego rezygnacji przez kilka miesięcy nie było sekretarza, natomiast od stycznia bieżącego roku pani starosta podjęła określone decyzje. Podkreśliła, że w powiatach ościennych nie ma podobnej sytuacji, ale w powiatach tych nie nastąpiła rezygnacja z funkcji sekretarza. Sytuacja w powiecie konińskim należy raczej do wyjątkowych i być może dyskusja związana z powołaniem sekretarza może częściowo przyczynia się do tego, że stanowisko to nie zostało obsadzone. Zaznaczyła, że jej zdanie, co do funkcji sekretarza, jego zadań i konieczności jego powołania nie zmieniło się - uważa, że rola sekretarza w urzędzie jest potrzebna i bardzo ważna. Powiat koniński posiadał sekretarza, po jego ustąpieniu trwały na różnych forach dyskusje dotyczące jego powołania, apolityczności i zadań. Przyczyniły się one do tego, że pani starosta postanowiła, aby ostateczną decyzją podjąć po uchwaleniu zmian w przedmiotowej ustawie.
 
Radny Władysław Kocaj zapytał panią mecenas Grażynę Ratajczyk czy w obecnej sytuacji konieczne jest, aby osoby pełniące obowiązki sekretarza zrezygnowały ze swojego członkostwa w partiach politycznych.
 
Pani Grażyna Ratajczyk odpowiedziała, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich. Zatem osoba startująca na stanowisko sekretarza w jej ocenie będzie musiała wykazać, że nie przynależy do partii politycznych.
 
Radny Władysław Kocaj zapytał, czy osoby, którym częściowo powierzono funkcje sekretarza powinny być bezpartyjnie.
 
Przewodniczący rady zauważył, że zadania sekretarza zostały powierzone pracownikom, jednak osoby te nie są sekretarzami. Dodał, że podział tych zadań należy do kompetencji starosty. Stwierdził, że pani starosta decyzje o podziale zadań sekretarza podjęła na swoją niekorzyść, ponieważ jego powołanie odciążyłoby panią starostę z pewnych obowiązków. Obecne rozwiązanie natomiast również na starostę nakłada dodatkowe zadania, a ponadto powoduje znaczące oszczędności w budżecie powiatu. Dodał, iż uważa, że jeżeli w przyszłości będą doprecyzowane przepisy, które mogą spowodować zmniejszenie bądź zwiększenie kompetencji sekretarza, zostanie dokonana ocena predyspozycji, które powinny spełniać osoby ubiegające się o stanowisko sekretarza. Wtedy zapewne pani starosta dookreśli wymagania, których oczekuje od przyszłego kandydata i ogłosi konkurs.
 
Radny Władysław Kocaj stwierdził, że powyższa kwestia jest obszerna, budzi wiele pytań, jednak odstąpi od nich podczas tej sesji. Ma jednak nadzieje, ze pani Starosta, być może w mniejszym gronie, przedstawi swój sposób widzenia tej sytuacji i odpowie na pytania.
 
Przewodniczący rady poinformował, że pani starosta jest do dyspozycji w tej kwestii.
 
W związku z brakiem dalszych pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
 
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która poinformowała, że 26 lutego br. uczestniczyła w sesji Rady Gminy w Wilczynie, podczas której poruszony został temat dotyczący przerzutu wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Wilczyńskiego. W sesji tej uczestniczyli m.in. prezes oraz pracownicy kopalni, mieszkańcy gminy oraz uczniowie gimnazjum. W związku z tym, że podczas tej sesji nie wypracowano żadnego rozwiązania radna poprosiła o pomoc i wsparcie w realizacji powyższego zadania. Poinformowała, że pomimo deklaracji wsparcia zadania przez m.in. marszałka, WZiR oraz kopalnie nadal nie wiadomo, kiedy zostanie ono zrealizowane. Dodała, że samorządy zadanie to uwzględniły w swoich budżetach, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zadanie to zostanie wpisane do budżetu powiatu podczas sesji w marcu br.
Następnie poinformowała, że na wspomnianej sesji poruszona została również kwestia remontu drogi Kaliska-Wilczogóra. Prezes kopalni poinformował, że zadanie to będzie realizowane zgodnie z podpisaną ze starostwem ugodą oraz aneksem. Pierwsza ugoda w sprawie tego zadania dotyczyła drogi Kaliska - Wilczogóra na odcinku 5,2 km. Zadanie to miało być realizowane przez powiat i kopalnie przy 50% udziale w kosztach przez oba podmioty. Pierwsza ugoda została podpisana jeszcze przez poprzedniego starostę - Stanisława Bielika, wicestarostę - Małgorzate Waszak, a także skarbnika- Radzisława Kozłowskiego. Natomiast 29 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu Konińskiego, a w jego imieniu pani Małgorzata Waszak oraz pan Jacek Wysocki, a także pan Radzisław Kozłowski - skarbnik podpisali aneks do powyższej ugody. Zgodnie z aneksem kopalnia udzieli powiatowi i gminie pomocy finansowej na realizacje zadania, jeżeli w budżecie powiatu zostaną zapisane odpowiednie środki. Radna dodała, że uczestniczyła we wielu spotkaniach dotyczących dróg. Poruszano na nich m.in. temat drogi w Brzeźnie, której budowa ok. dwukilometrowego odcinka stanowi koszt ok. 5.000.000 zł. Natomiast koszt budowy wspomnianego odcinka drogi Kaliska-Wilczogóra to ok. 1.900.000,00 zł. Zapytała zatem, czy nie warto podjąć działania w celu uzyskania środków na tą inwestycję. Podkreśliła, że przedstawiciele kopalni wyrazili gotowość przekazania środków starostwu, jeżeli ono zabezpieczy środki na ten cel. Radna poprosiła o wyjaśnienie powyższej kwestii.
 
Radna Andżelika Chojnacka poruszyła kwestie dotyczącą spotkania noworocznego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Koninie w dniu 18 stycznia 2013 r. Stwierdziła, iż jej zdaniem nie może, co roku dochodzić do podobnej sytuacji. Dodała, że w dobie kryzysu, kiedy przeciętna rodzina oszczędza na wszystkich wydatkach rada i zarząd powiatu prowadzą politykę rozrzutności. Zaznaczyła, że po raz pierwszy uczestniczyła w tego typu imprezie i ma nadzieje, że podobne praktyki zostaną zaniechane. Uważa, że kwota przeznaczona na ten cel została wydana zbędnie. Stwierdziła, że od rady oraz zarządu oczekuje kreatywności pragmatycznej, natomiast kontynuacja tego typu imprez w dobie kryzysu gospodarczego w innej rzeczywistości gospodarczej jest niemożliwa. Poprosiła zatem o gospodarność finansową. Stwierdziła, że powiat stać jest jedynie na organizacje Gali Powiatu. Dodała, że jeżeli „gremium polityczne i partyjne chce się bawić i celebrować to powinni to czynić za własne pieniądze". Radna stwierdziła, że za powyższe wydarzenie czuła wstyd przed mediami oraz pracownikami urzędu. Według jej oceny spotkanie to nie miało żadnego wymiaru roboczego i powiat nie stać na takie imprezy. Zaproponowała, aby corocznie kwotę w wysokości faktury za catering przeznaczać na pomoc dla dzieci, stypendia dla zdolnej młodzieży, pomoc dla ochotniczych straży pożarnych lub „każdy inny cel niż kawior czy szampan". Następnie wnioskowała o szczegółową kalkulację wszystkich kosztów obsługi jednego radnego w ciągu roku w zakresie m.in. dostarczenia materiałów radnym, kosztów kserokopii papieru, toneru, opłat pocztowych, doręczeń osobistych, roboczogodziny pracowników przy sporządzaniu dokumentów.
 
Radny Jan Śledź nawiązując do podziękowań, jakie na jednej z wcześniejszych sesji składał dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie radny Tadeusz Jaroszewski za pomoc udzieloną jego żonie, poinformował, iż w ostatnim czasie korzystał z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zbulwersowała go sytuacja, jaką wtedy zaobserwował - otóż kobieta z otwartym złamaniem czekała na obsługę 4-5 godzin. Przyznał, iż nie zna standardów obsługi w takiej sytuacji, jednak wydaje się, że tak długie oczekiwanie na pomoc jest niewłaściwe. Dodał, iż o zaistniałą sytuacje nie obwinia pracowników szpitala, tylko organizację pracy. Stwierdził, że należy podjąć kroki, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Jednocześnie dodał, że uczestniczył w rehabilitacji na oddziale fizjoterapii i bardzo pozytywnie ocenia pracę tamtejszego personelu.
 
Radny Zenon Paszek przypomniał, że w marcu 2012 r. złożył interpelacje dotyczącą składowiska odpadów w Przyjmie. Następnie podziękował panu Andrzejowi Nowakowi - wicestaroście konińskiemu za zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Radny poinformował, iż sytuacja uległa poprawie - zaprzestano dostarczania niebezpiecznych odpadów na składowisko.
 
Radny Waldemar Marciniak poinformował, że będąc w szpitalu zaobserwował jak osoby np. ze zlataną nogą muszą przemieścić się praktycznie przez pół szpitala, aby zrobić zdjęcie rentgenowskie. Stwierdził, że sytuację tą należałoby rozwiązać. Następnie w imieniu wyborców Prawa i Sprawiedliwości zapytał ile osób, które osiągnęły wiek emerytalny pracuje nadal w jednostkach organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska zapytała, czy spójne są działania powiatu w zakresie strategii marketingowej ze strategia marketingową poszczególnych gmin. Dodała, że strategia ma sens jedynie wówczas, kiedy podejmowane działania są spójne, a współpraca w tym zakresie na jak najwyższym poziomie. Zapytała czy wszystkie gminy powiatu przyjęły słowo „energia", jako swoje logo, a jeżeli nie to ile gmin nie wpisuje się w tą strategię. Zapytała również czy w Powiatowej Radzie Seniorów uczestniczą przedstawiciele wszystkich gmin powiatu.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał o rozstrzygniecie rozprawy, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku przez Naczelnym Sądem Administracyjnym pomiędzy Powiatem Konińskim a Urzędem Skarbowym w Koninie w sprawie kosztów parkingów i holowania pojazdów odholowanych i nieodebranych.
 
 
Punkt 6
 
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformowal że „Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Zenona Paszka - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012".
 
Punkt 7
 
 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2012 roku.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformowal, że radni otrzymali „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2012 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 9 do niniejszego protokolu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Zenona Paszka - wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2012 roku".
 
W powyższym punkcie glos zabrał pan Sławomir Jądrzak - Komendant Komendy Miejskiej Policji w Koninie, który podziękował za przyjęcie sprawozdania. Następnie poinformował, że w dniu wczorajszym złożył na ręce pani starosty wniosek o wsparcie polegające na ufundowaniu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Przypomniał, że w roku ubiegłym powołany został komitet, którego celem jest pozyskanie środków na sztandar. Przewodniczącym komitetu jest prezydent Konina, natomiast członkami starosta koniński oraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin powiatu. Sztandar miałby zostać ufundowany na święto policji. Dodał, iż z rozmów z panią starosta dowiedział się o możliwości zaplanowania środków w wysokości 5.000,00 zł na wsparcie policji podczas następnej sesji. Zwrócił się zatem z apelem do radnych o podjęcie na następnej sesji stosownej decyzji.
 
Przewodniczący rady stwierdził, iż uważa, że zarówno rada jak i zarząd powiatu pochylą się nad złożonym wnioskiem.
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał o wysokość całkowitego kosztu zakupu sztandaru.
 
Pan Sławomir Jądrzak odpowiedział, że początkowo całkowity koszt sztandaru kształtował się na poziomie ok. 15.000,00 zł, jednak w związku ze zmianami przepisów dotyczących podatków od rękodzieła, koszt wykonania sztandaru wynosił będzie ok. 18.500,00 zł. Dodał, że kwota ta jest wysoka jednak wykonując sztandar należy zachować wszystkie reguły określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
 
Punkt 8
 
 
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2012 r.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformowal, że radni otrzymali „Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2012 r." wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 11 do niniejszego protokolu.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2012 r."
 
Punkt 9
 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku.
 
Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie to było rozpatrywane przez Komisję Prawa i Porzadku Publicznego. Poprosił więc wiceprzewodniczącego Komisji przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Zenona Paszka- wiceprzewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku".
 
Punkt 10
 
 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku przewodniczący rady poinformowal, że radni otrzymali „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński" wraz z zawiadomieniemo sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosil zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński".
 
Punkt 11
 
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2012 r.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2012 r." wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi zalącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
 
W przedmiotowej sprawie głos zabral radny Jan Śledź, który odnosząc się do zawartego w sprawozdaniu stwierdzenia, iż Powiatowy Urząd Pracy bez zastrzeżeń realizowal swoje zadania, zapytal czy ilość bezrobotnych w powiecie zmieniła się, czy też utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Stwierdził, że jego zdaniem zamiast przeznaczać pieniadze dla przedsiębiorców na utworzenie miejsc pracy przeznacza się je na utrzymywanie urzedników oraz na szkolenia. Dzialania podejmowane do tej pory nie ograniczają bezrobocia natomiast celem utrzymywania takich instytucji jest jedynie zapewnienie zatrudnienia jej pracownikom.
 
W związku z brakiem chetnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdzil, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2012 r."
 
Punkt 12
 
 
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
 
Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 19 (cd.) do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze „Sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok"
 
Punkt 13
 
 
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 41 pkt 5 i 6 Statutu Powiatu Konińskiego przedłożyła sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli. Radni otrzymali powyższe sprawozdanie wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2012 rok".
 
Punkt 14
 
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020" oraz " Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020".
 
Przewodniczący rady poinformował, że następny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020" oraz " Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020". Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt powyższej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji pana o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuscil radny Wlodzimierz Pawlak.
 
Przewodniczący rady poinformował, że w sesji uczestniczy pani Joanna Janasik - przedstawiciel Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CONEX, którą poprosił o zabranie głosu, a radnych o ewentualne zadawanie pytań.
 
Pani Joanna Janasik poinformowała, że obowiązek przygotowania programu ochrony środowiska dla powiatu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie, z którą program powinien być sporządzony, a następnie uchwalony przez radę powiatu co cztery lata. Program taki składa się z analizy aktualnego stanu ochrony środowiska, opisuje wody podziemne, powierzchniowe, ochronę przed hałasem, promieniowaniem magnetycznym, grunty i powierzchnie ziemi. Jest w nim również ujęta edukacja ekologiczna, najważniejsze informacje związane z gospodarką odpadami, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu. Program ten wyznacza również konkretne cele, kierunki działań, zadania, które mają skutkować realizacją założonych celów w perspektywie najbliższych czterech lat. Program ten zgodnie z prawem ochrony środowiska wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, w której analizuje się wcześniej założone zadania, pod kątem ich potencjalnego oddziaływania na środowisko. Zarówno program ochrony środowiska jak i prognoza do niego sporządzona zostały wcześniej zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Program ochrony środowiska został zaopiniowany również przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący rady zapytał czy uchwalenie powyższego programu wynika z ustawy oraz na podstawie jakich danych został sporządzony.
 
Pani Joanna Janasik odpowiedziała, że opracowanie tego programu wynika z wymogów aktualnych przepisów obowiązujących w naszym państwie. Powinien być uchwalany co cztery lata, natomiast co dwa lata sporządzane są raporty z realizacji takiego programu. Najbliższe takie sprawozdanie będzie obejmować poprzedni program tj. lata 2011 -2012. Omawiany program został sporządzony w oparciu o dane, które uzyskano z gmin powiatu, ze starostwa powiatowego oraz informacji zawartych na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który prowadzi badania monitoringowe zasobów naturalnych w naszych państwie.
 
Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiony program ochrony środowiska dla powiatu konińskiego jest spójny z programem dla województwa wielkopolskiego.
 
Pani Joanna Janasik odpowiedziała, że zgodnie z prawem ochrony środowiska program taki powinien nawiązywać do celów i założeń, które zostały wcześniej przedstawione w obowiązujących aktualnie programach wyższego rzędu, czyli wojewódzkim programie ochrony środowiska, polityki ekologicznej państwa, a także zobowiązań oraz ustaleń Unii Europejskiej.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy w przedstawionym programie w tabeli przedstawiającej liczbę ludności powiatu konińskiego w podziale na poszczególne gminy zawarte są prawdziwe informacje, ponieważ jest podana prawdopodobnie zbyt niska liczba mieszkańców gminy Kramsk. Ponadto stwierdził, że w raporcie pomijane są skutki opalania węglem brunatnym, uwzględniono bowiem jedynie węgiel kamienny. Zauważył również, że zasobność złóż podawana jest według dwóch rożnych źródeł tj. Kopalni i Internetu, zgodnie, z którymi dane te różnią się. Poinformował, że ochrona przed hałasem na odcinku drogi krajowej nr 25 została uwzględniona jedynie na terenie Konina, natomiast nie uwzględniono miejscowości położonych wzdłuż tej drogi np. miejscowości Główiew. Następnie odnosząc się do informacji dotyczącej uprawnień do emisji dwutlenku węgla, którą posiada m.in. przedsiębiorstwo Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia „Gosławice" w Koninie, zapytał, czy firma ta handluje uprawnieniami, czy może je sprzedać oraz w jaki sposób mierzy się emisję dwutlenku węgla.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że program ochrony środowiska składa się z informacji otrzymywanych z różnych instytucji i prawdopodobnie na niektóre pytania pani Janasik nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ badania i pomiary, które są tam przedstawione zostały pozyskane od różnych podmiotów.
 
Pani Joanna Janasik odpowiadając na pytanie dotyczące liczby mieszkańców poinformowała, że dane w programie zostały przedstawione na podstawie ankiet otrzymanych od poszczególnych gmin..
 
Przewodniczący rady poinformował, że w liczbie mieszkańców gminy Kramsk po cyfrze 1 została pominięta cyfra 0. Liczba ta powinna zatem wynosić 10703. Poprosił, więc radnych o dokonanie korekty powyższego błędu pisarskiego.
 
Pani Joanna Janasik odpowiadając na pytanie dot. węgla brunatnego stwierdziła, że jego spalanie chociażby do celów energetycznych również jest zagrożeniem dla środowiska i powoduje emisje szkodliwych substancji. Powinno być ono zatem również uwzględnione. Następnie poinformowała, że dane dotyczące hałasu, które zostały przedstawione w programie są to wszystkie dane, które udało się pozyskać na podstawie raportu o stanie środowiska w województwie wielkopolskim, przygotowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ponadto przedstawione zostały dane zawarte w programie związanym z ochroną przed hałasem dla odcinków dróg krajowych, które zawierają się na terenie powiatu konińskiego. W programie zostały, więc ujęte wszystkie dane, które udało się zebrać i pozyskać.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020" oraz " pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 20 „za".
 
Uchwala nr XXV/200/2013 z 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020" oraz " Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020" stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie posiedzenie opuścił radny Władysław Kocaj natomiast na posiedzenie powrócił radny Włodzimierz Pawlak.
 
Punkt 15
 
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady poinformowal, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Radny Wieslaw Bednarek poprosił o wyjaśnienie przyczyny zamiaru likwidacji szkół oraz oddziałów profilowanych w szkołach.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koninski poinformował, że zarówno przedmiotowa uchwała jak i następne wynikają z rozstrzygnięć proceduralnych. Dodał, że w sierpniu 2011 r zostaly wprowadzone zmiany do ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi należy zlikwidować licea profilowane i szkoly dla dorosłych o których mowa w następnych uchwalach. W ubiegłym roku zlikwidowane zostały szkoły zawodowe dwuletnie, natomiast w ich miejsce wprowadzone zostały szkoły trzyletnie. W ubieglym roku odroczono uchwalenie zamiaru likwidacji liceum profilowanego ponieważ wówczas trwała jeszcze nauka w oddziale liceum profilowanego, jednak w roku bieżącym zakończy się edukacja w tego typu szkole. Przypomniał, że w pozostalych szkołach powiatowych nie było już naboru do tego typu szkół, zatem to rozstrzygnięcie prawne pokrywało się ze stanem faktycznym jaki miał miejsce w powiatowych placówkach.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy dokonano symulacji na temat tego, czy w związku z likwidacją danych szkół zmniejszy się liczba uczniów szkół powiatowych, czy może przyczyni się ona do zwiekszenia liczby ucznów w szkołach należących do miasta Konin.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński odpowiedział, że likwidacja o której mowa w projektach uchwał nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie danych szkół ponieważ zarówno w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, jak i w Kleczewie i w Żychlinie istnieją alternatywne propozycje dla młodzieży. Podkreślił, że problem związany z demografią jest natury bardziej zasadniczej, budzi powiem pytanie czy wogóle do danych szkoł będą kandydaci. W ostatnich sześciu latach liczba uczniów którzy spelniali kryterium wiekowe uczęszczania do szkół ponadgimanzjalnych w powiecie spadla o 4 % natomiast w tym samym czasie nastąpił spadek liczby uczniów w szkołach powiatowych o ok. 30 %. Wynika stąd zatem wniosek, że w momencie wyżu demograficznego, kiedy dla wszystkich uczniów brakowało miejsca w szkołach konińskich sytuacja szkół powiatowych była lepsza niż obecnie. Dodał, że w Koninie znajduje się większa liczba szkół ponadgimnazjalnych i wielu uczniów właśnie je wybiera. Likwidacja szkół które należy zlikwidować nie wpływa znacząco na liczbę uczniów, ponieważ uczniowie chcący kontynuować naukę w szkołach należących do powiatu mają taką mozliwość w liceach, szkołach zawodowach i technikach, które nadal funkcjionują w powiatowych placówkach. Zaznaczył, że problem demograficzny dotyka nie tylko powiatu konińskiego ale i całego systemu oświaty.
 
Radny Wieslaw Bednarek odnosząc się do wypowiedzi wicestarosty zapytał o decyzję w sprawie projektowanej rozbudowy budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowej w Żychlinie. Zapytal czy w sytuacji kiedy z powodu problemów demograficznych należy zamykać oddziały szkół celowa jest powyższa inwestycja.
 
Pani Małgorzata Waszak starosta koniński odpowiedziala, iż nie zapadła jeszcze decyzja w powyższej sprawie. Poinformowała, że zakończył pracę zespół powolany przez zarząd w celu analizy sytacji oświatowej. Wnioski wynikające z jego pracy będą przedmiotem obrad i za kilka miesięcy zapadnie decyzja w sprawie budowy szkoły w Żychlinie. Decyzja ta będzie również decyzją rady powiatu. Trudno jednak określic dokładny termin jej zapadniecia. Decyzja ta będzie się wiązała nie tylko ze wskazaniem kierunków polityki oświatowej ale również z koniecznoscią zapewnienia określonych wskaźników we wieloletniej prognozie finansowej. Dodała, iż może okazać się, że w sytuacji rezygnacji z budowy segmentu dydaktyczno - naukowego w Żychlinie zaproponowane zostanie aby część środków przeznaczyć na poprawienie bazy dydaktycznej w innych istniejacych szkołach, gdzie take potrzeby również występują. W chwili obecnej istnieją różne koncepcje jednak na podjęcie ostatecznej decyzji należy jeszcze poczekać. Zaznaczyła, że decyzje będą podejmowane z udziałem radnych, którzy decydują chociażby w momencie uchwalania budżetu.
 
W związku z brakiem chetnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/201/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
 
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Przystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/202/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Skulsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Przystepując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź odnosząc się do zawartego w tekście projektu uchwały w § 1 stwierdzenia, iż „zamierza się zlikwidować" zapytała czy dana decyzja jest ostateczna, czy też może się okazać, że dana szkoła zostanie pozostawiona.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że termin użyty w uchwale jest prawidłowy, bowiem procedura likwidacji szkoły wymaga podjęcia w odpowiednim terminie uchwały o zamiarze likwidacji, aby kolejno placówkę tą zlikwidować.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/203/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
 
Przystępując do punktu 18 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie radni otrzymali przed sesją.
Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił wiec przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddal pod glosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/204/2013 dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystepując do realizacji 19 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
Radna Halina Lenartowicz stwierdziła, iż początkowo podczas dyskusji mowa była o tym, iż na wsparcie dla świetlic socjoterapeutycznych w roku 2013 przeznaczone zostaną środki z roku 2012. Gminy liczyły na wsparcie w wysokości 13.100,00 zł. Obecnie proponuje się wsparcie w wysokości 12.000,00 zł. Zapytała zatem o przyczynę powyższego stanu rzeczy.
                          
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, że przyjęcie przez radę uchwały w sprawie wsparcia dla poszczególnych gmin jest wyrazem troski o funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznch. Zadanie to zostało zaplanowane w budżecie powiatu na 2013 rok. W ten sposób powiat udzieli wsparcia gminom, które zadania tego nie uwzględniły w swoich budżetach, podczas gdy zmienione przepisy nałożyły na nie obowiązek prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych. W związku z powyższym decyzja rady powiatu jest wyrazem troski o uczestników świetlic oraz dobrej współpracy z samorzadami gminnymi.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie poinformowała, że zaplanowana w poszczególnych uchwałach kwota podziału tj. 12.000,00 zł wynika z matematycznego podzielenia kwoty, która była zaplanowana w budżecie na powyższy cel przez liczbę wnioskodawców. Łączna kwota wynikająca z wszystkich przedstawionych uchwał stanowi zatem całość kwoty, która na ten cel zostala zabezpieczona. Następnie poinformowała, że uczestniczyla od początki tj. od października ubiegłego roku w rozmowach i spotkaniach dotyczących powyższego zadania. Dodala, iż podejmowane były dzialania w celu poinformowania gmin o sytuacji. Ważnym było aby placowki, które istniały w powiecie od 2002 roku i obejmowały opieką ponad 400 dzieci nadal mogły funkcjonować. Dodała, iż nigdy nie padła obietnica wsparcia nawet w wysokości 12.000,00 zł, natomiast były informacje o tym, że decyzja o wysokości pomocy zapadnie w terminie późniejszym. Reasumując kwota 12.000,00 zł wynika z wielkości kwoty zaplanowanej w budżecie powiatu podzielonej przez liczbe gmin wnioskujących. Natomiast w roku ubiegłym, kiedy powiat był podmiotem odpowiedzialnym za prowadznie powyższego zadania, lub też zlecał jego wykonanie organizacjom pozarządowym kwota ta wynosiła 13.100,00 zł na każdą placówkę.
 
Przewodniczący rady zauważył, że w dwóch gminach funkcjonują dwie placówki, natomiast gdyby na jedną gmine przypadała jedna placówka dana kwota wsparcia byłaby wyższa.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady podał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/205/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
Przewodniczący rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin. Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/206/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
 
Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
Przystepując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewwodniczący rady stwierdzil, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt powyższej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/207/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 22
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
Przystepując do realizacji 22 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/208/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 23
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Przystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczacy rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/209/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 24
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
Przystepując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/210/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 25
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/211/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 26
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/212/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 27
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
Przystepując do realizacji nastepnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdzil, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji pana Gabriela Rybickiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/213/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 28
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Przystepując do realizacji 28 punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew wraz z zawiadomieniem o sesji.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji pana Gabriela Rybickiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/214/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 29
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystepując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji pana Gabriela Rybickiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chetnych do dyskusji przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/215/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 30
 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z Aneksem nr 3 z dnia 25.02.2013 r. do Ugody nr 85/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zawartym pomiędzy PAK Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin" S.A. z siedzibą w Kleczewie a Powiatem Konińskim o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu naprawienia szkody górniczej w mieniu Powiatu, z przeznaczeniem na budowę drogi nr DP3178 relacji Kaliska-Budzisław
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z Uchwałą Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi nr 3205P Mostki - Przystronie - Lipiny - Koło - I etap,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w związku z koniecznością zapłaty jednorazowej prowizji bankowej w wysokości 82.654,92 zł od udzielonego kredytu długoterminowego w roku 2013. Prowizja ta zostanie sfinansowana wolnymi środkami. Dodał, że zmianie o kwotę 2.060.000,00 zł uległ załącznik dotyczący wydatków majątkowych.
Ponadto skarbnik poinformował, że w trakcie sesji wpłynęły faksem dwie uchwały z gminy Ślesin. Pierwsza dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłężna - Różopole w miejscowości Licheń Stary", druga natomiast dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa - Ostrowąż w miejscowości Biskupie".
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja ta zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy drogi, których dotyczyły uchwały z gminy Ślesin to są drogi zaplanowane przez powiat w inwestycjach.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że wspomniane przez radnego uchwały wynikają z realizacji wcześniejszych ustaleń i zobowiązań gmin dotyczących dofinansowania zadań na drogach powiatowych.
 
Radny Wiesław Bednarek odnosząc się do kwestii dofinansowania z gminy Ślesin zapytał jaką kwotę wcześniej gmina deklarowała. Następnie stwierdził, iż podobna sytuacja występuje w gminie Sompolno, która zadeklarowała wsparcie w wysokości 200.000,00 zł natomiast przekazała jedynie 60.000,00 zł. Zapytał zatem czy w obu powyższych przypadkach inwestycje będą realizowane zgodnie z założeniami.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że gmina Ślesin przekazała dotacje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Dotyczą one przebudowy drogi Rożnowa - Ostrowąż w miejscowości Biskupie na odcinku 0,5 km, gdzie planowana kwota na realizację tego zadania wynosi 300.000,00 zł, wkład powiatu to 250.000,00 zł natomiast gminy - 50.000,00 zł. Druga inwestycja w gminie Ślesin to przebudowa drogi Wola Podłężna - Różopole na odcinku 0,6 km w miejscowości Licheń Stary. Planowany koszt tej inwestycji to 500.000,00 zł, natomiast gmina zadeklarowana wsparcie w wysokości 100.000,00 zł. Gmina Ślesin zrealizowała zatem swoje zobowiązania. Inaczej przedstawia się sytuacja w gminie Sompolno, tam planowany koszt budowy odcinka ok. 900 m drogi Mostki - Lipiny to 800.000,00 zł. Gmina Sompolno początkowo deklarowała wsparcie w wysokości 200.000,00 zł jednak podjęła uchwałę w sprawie wsparcia jedynie w wysokości 60.000,00 zł. Powiat, który na zadanie to deklarował kwotę 600.000,00 zł przeznaczy na nie zatem łącznie kwotę 660.000,00 zł. Spowoduje to konieczność zmiany dokumentacji i zrealizowania tego zadania ma krótszym odcinku drogi niż wstępnie zakładano.
 
Rady Wiesław Bednarek zapytał czy pomimo tego, że Gmina Sompolno nie wywiązała się z deklaracji to powiat przeznaczy na zadanie kwotę wstępnie zaplanowaną, czy też dokona korekty z uwagi na fakt, że udział gminy będzie dużo mniejszy.
 
Pani Małgorzata Waszak- starosta koniński odpowiedziała, że nie planowana jest korekta środków przeznaczonych przez powiat na wspomnianą inwestycje, ponieważ każde skracanie tego odcinka może być negatywnie oceniane. Odcinek do realizacji był wytypowanym w takiej długości, która daje możliwość etapowania tej inwestycji. W związku z decyzją gminy Sompolno zaszła konieczność skrócenia odcinka drogi do realizacji, co może powodować pytania środowiska. Dodała, że kwota zadeklarowana przez powiat nie zostanie zmniejszona, ponieważ realizacja inwestycji planowana jest w etapach rozłożonych na trzy lata. Z uwagi na długość odcinka ograniczenie kwoty ze strony powiatu spowodowałoby konieczność budowania tej drogi zapewne przez cztery lata. Dlatego też wcześniejsza propozycja została podtrzymana.
 
Przewodniczący rady poinformował, że jako gość, uczestniczył w sesji Rady Miasta w Sompolnie, podczas której toczyła się burzliwa debata na tej temat wspomnianych środków. Decyzja, co do wysokości przekazanych środków była niejednomyślna i kontrowersyjna. Dodał, że padły wstępne zapewnienia, że jeżeli sytuacja finansowa gminy poprawi się to być może w przyszłym roku partycypacja w kosztach inwestycji zostanie wyrównana.
 
Rady Andrzej Perkowski stwierdził, że uważa, iż należy zastanowić nad ewentualnym proporcjonalnym zmniejszaniem przeznaczonych przez powiat środków. Dotyczy to sytuacji we wszystkich gminach, w których kwoty przekazane są mniejsze niż deklarowane.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska zapytała czy wiadomo na obecną chwilę czy droga zastępcza Kaliska-Budzisław Kościelny zostanie wybudowana zgodnie z posiadaną dokumentacja przez PAK KWB Konin. Zapytała również czy może dokumentacja uległa zmianie i czy wspomniana droga zastępcza będzie wybudowana przed zamknięciem drogi Kaliska-Budzisław Kościelny.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiedziała, że zgodnie z autopoprawką zwiększona zostanie w budżecie kwota na powyższą inwestycję, co świadczy o tym, że powiat wkrótce przystąpi do realizacji zadania zgodnie z podpisaną z kopalnia ugodą. Budowa drogi powiatowej Kaliska - Budzisław Kościelny zaplanowana została w budżecie na kwotę 5.500.000,00 zł jednak zgodnie z obecnymi cenami odcinek ten może być zrealizowany za kwotę 7.500.000,00 zł. Stąd też w ciągu ostatnich dni, pomimo zmiany w zarządzie kopalni, trwały uzgodnienia mające na celu jak najszybsze zwiększenie kwoty na tą inwestycję. Z nowym zarządem ustalono kosztorysową wartość inwestycji, następnie podjęto stosowną uchwałę zwiększającą kwotę na to zadanie o 2.000.000,00 zł. Po przyjęciu przez rade przedmiotowej uchwały będzie można rozpocząć procedury przetargowe związane z realizacją inwestycji. Pani starosta stwierdziła, iż nie wyobraża sobie, aby droga ta nie została wybudowana na czas, ponieważ leży to zarówno w interesie powiatu jak i kopalni. Droga powinna zostać wybudowana zgodnie z harmonogramem prac KWB, aczkolwiek odpowiedzialność leży po stronie kopalni. Powiat chce wywiązać się jak najszybciej z ugody i oddać do użytku drogę, która stanowić będzie alternatywny dojazd do mieszkańców północnej części powiatu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj.: 21 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj.:21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 31
 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Małgorzata Waszak - starosta koniński odpowiadając na interpelację radnej Haliny Lenartowicz dotyczącej budowy drogi wynikającej z ugody z kopalnią poinformowała, że zadanie to stanowi zobowiązanie kopalni w ramach naprawy szkód górniczych. Powyższa ugoda wiąże zarówno kopalnie jak i powiat od 2011 roku. Wyraziła nadzieje, że wspólnie z nowym zarządem kopalni ugoda ta zostanie zrealizowana. Ugoda ta nakłada koszty na obie strony. Planowany koszt inwestycji to ok. 1.900.000,00 zł, zatem przy udziale 50% koszt powiatu to ok. 1.000.000,00 zł. Zaznaczyła, że kopalnia jak dotąd nie była gotowa na realizacje tego zadania. Pomimo aneksu podpisanego pod koniec ubiegłego roku rozważano konieczność realizacji zadania, ale przy akceptacji i gotowości kopalni. Jeśli kopalnia takową gotowość wyrazi to zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z podpisanej ugody do budżetu powiatu będzie musiała zostać wpisana kwota 1.000.000,00 zł na remont drogi Kaliska-Wilczogóra. Obecnie kwoty tej w budżecie nie ma zaplanowanej, zatem takie rozwiązanie będzie dopiero radnym proponowane. Jeśli więc okaże się, że kopalnia rzeczywiście jest gotowa ponieść koszty inwestycji w roku bieżącym to zarząd powiatu przedstawi propozycję rozwiązań, ponieważ na obecną chwilę nie posiada rezerwy na ten cel. Propozycje te mogą wiązać się - jeżeli taka będzie wola rady - z zaciągnięciem kredytu. Temat ten jest bardzo trudny i niezwykle ważny dla naszego regionu. Jest to, bowiem zadanie, które bezwzględnie powinno zostać zrealizowane.
 
Radna Halina Lenartowicz podkreśliła, że wiceprezes zarządu Jarosław Czyż publicznie poinformował, że kopalnia jest gotowa do realizacji tego zadania, jeśli w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone odpowiednie środki.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński stwierdziła, iż deklarację pana Jarosława Czyża - członka zarządu kopalni uważa za wiążącą. Zaznaczyła, że powiat w okresie zmian w zarządzie kopalni skupił się na wypracowaniu 2.000.000,00 zł, które obecnie wprowadzane są do budżetu powiatu. Zadanie to będzie zatem tematem spotkania z prezesem zarządu kopalni panem Zbigniewem Bryją.
Odnosząc się do interpelacji zgłoszonej przez radną Andżelikę Chojnacką dotyczącej kalkulacji kosztów obsługi jednego poinformowała, iż podjęte zostaną działania w celu przygotowania odpowiedzi na jej pytanie. Zaznaczyła, jednak, iż uważa, że nie będzie możliwym przedstawienie wszystkich kosztów obsługi radnych, ponieważ jest ich bardzo dużo, a niektóre trudno skalkulować. W chwili obecnej trudno przewidzieć czy koszty te uda się doprecyzować jednak podjęte zostaną kroki w celu spełnienia oczekiwania radnej.
Nawiązując do interpelacji radnego Waldemara Marciniaka, poinformowała, że informacja na temat liczby osób pracujących w jednostkach organizacyjnych zostanie przygotowana na piśmie, z uwagi na konieczność zebrania danych od poszczególnych jednostek.
 
Pan Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju odpowiadając a interpelację radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej poinformował, że cieszy go fakt, iż gmina Kleczew przyjęła hasło i logo wynikające ze strategii marketingowej powiatu. Zaznaczył, że w haśle tym występuje słowo „energia". Dodał, że w wyniku konsultacji i prac nad strategia komunikacji marketingowej uznano, że hasło „energia pokoleń", które promuje powiat koniński jest z jednej strony bardzo otwarte, a z drugiej strony bardzo ciekawie i oddaje charakter powiatu. Jeżeli gminy będą przyjmować to hasło i będą chciały konsultować możliwe propozycje współpracy to powiat jest w tej kwestii bardzo otwarty, jednak nie ma on wpływu na gminy w tej kwestii. Cieszy go osobiście fakt, że gmina Kleczew przyjęła logo i hasło, pomimo iż zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą nie wiąże się z tym żadna strategia komunikacji marketingowej. Generalnie jednak gminy nie mają potencjału i możliwości finansowych, by zająć się strategią komunikacji czy promocji gminy. Pojawiają się niekiedy pewne wąskie zapisy w dokumentach strategicznych danej gminy, nie oddają one jednak sensu zawartego w powiatowej strategii komunikacji marketingowej. Tym bardziej jest przekonany, że ta strategia była potrzebna by zebrać różnorodność obrazu gmin, która w tym powiecie funkcjonuje. Nadmienił, że już w ubiegłym roku proponował na konwencie wójtów i burmistrzów pewne dziania gminom. Do tych działań chciałby powrócić wiosną bieżącego roku. Z uwagi na to, że ogólne propozycje nie do końca trafiają do wszystkich pewne onkretne działania będą proponowane bezpośrednio danym wójtom i burmistrzom.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że jej pytanie wynikało z tego, iż w strategii marki powiatu zawarte były propozycje dla gmin, z których mogły one skorzystać. Gdyby to uczyniły przyniosłoby to korzyść zarówno dla gmin jak i dla powiatu. Pozwoliłoby to identyfikować gminy z powiatem. Zapytała, czy powiat mógłby na zasadzie współpracy użyczyć gminom pewne elementy marki, po to by każda gmina wykorzystała pewne elementy strategii powiatu. Przyniosłoby to obustronne korzyści.
 
Pan Witold Nowak poinformował, że propozycja radnej stanowi jeden z przykładów możliwości wykorzystania logo przy wspólnej promocji bilbordowej wszystkich gmin. Wizualizacje oraz hasła, które zaproponowała firma przygotowująca strategie komunikacji marketingowej były bardzo ciekawe. Można by je wykorzystać przy promocji poszczególnych gmin. Przyznał, że proponuje on gminom określone działania, jednak jedynie gmina Krzymów wykorzystała te propozycje w swoich materiałach reklamowych. Obecnie prowadzi również rozmowy z gminą Ślesin dotyczące szerszej akcji promocyjnej z wykorzystaniem bilbordów. Działania te jednak muszą być dwustronne podobnie jak w sytuacji inwestycji drogowych oczekuje się wspólnego działania gmin i powiatu. Prowadzone są więc indywidualne rozmowy z konkretnymi gminami.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że duża rolę w tych działaniach mogliby mieć radni powiatu, którzy powinni uczestniczyć rozmowach, co przyniosłoby korzyści zarówno dla powiatu jak i dla gmin.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w momencie pojawienia się takiej inicjatywy radni z pewnością poczują się w obowiązku, aby się w nią włączyć.
 
Pan Mirosław Kruszyński - naczelnik Wydziału Komunikacji odpowiadając na pytanie radnego Wiesława Bednarka poinformował, że kwestia holowanych i przechowywanych pojazdów dotyczy z jednej strony problemu z pojazdami, które zostały przejęte jeszcze przez naczelnika Urzędu Skarbowego i są przechowywane nawet od 1999 roku. Natomiast z drugiej strony dotyczy problemu egzekucji należności od byłych właścicieli pojazdów. Przypomniał, że w obecnej chwili powiat nie płaci ani holownikowi ani parkingowemu, który przechowuje pojazdy do momentu ich przekazania postanowieniem sądu na rzecz powiatu. Pojazdów tych jest obecnie kilkadziesiąt. Niektóre powiaty kwestie tą uregulowały w ten sposób, że holownik i parkingowy otrzymują swoje wynagrodzenie, natomiast później samorządy dochodzą swoich roszczeń finansowych od właścicieli pojazdów. W powiecie konińskim sprawa ta jest rozwiązana odmiennie, otóż powiat najpierw pojazd złomuje i dopiero później występuje do byłych właścicieli o zwrot nakładów, czyli kosztów przechowywania i holowania. Natomiast w kwestii, którą poruszył radny Wiesław Bednarek poinformował, że powiat koniński, jako nie jedyny, przegrał rozprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomysłem na rozwiązanie sytuacji jest wystąpienie do wojewody, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził istotnie, że obowiązek załatwienia sprawy spoczywa na staroście. Naczelnik stwierdził jednak, że załatwienie nie wiąże się z finansami, więc uważa, iż powiat istotnie może kwestię tą załatwić jednak nie własnymi środkami. Jego zdaniem najpierw należy wystąpić do wojewody, a jeżeli wojewoda nie uzna się, jako organ władny ku temu - należy wystąpić do Ministra Skarbu po to, aby ten przekazał środki finansowe na ten cel. Wtedy powiat będzie mógł zapłacić zarówno holownikowi jak i właścicielowi parkingu. Kwestie te natomiast są dość odległe, nadmienił, że przez 15 miesięcy nie obowiązywała ustawa, która nakładałaby na urzędników skarbowych bądź na starostę obowiązek usuwania pojazdów. Pojawiła się w pewnym momencie ustawa zgodnie, z którą wynagrodzenie czy zwrot kosztów przechowywania i holowania pojazdów we wspomnianym piętnastomiesięcznym okresie spoczywa na skarbie państwa. Skarb państwa powinien sprawę tą załatwić. Powiat uznał, że skarbem państwa nie jest powiat ani starosta tylko urząd skarbowy lub ewentualnie Minister Skarbu. Dlatego najpierw powiat wystąpi do wojewody ewentualnie później do Ministra Skarbu, który jego zdaniem powinien przekazać odpowiednie środki umożliwiające załatwienie sprawy zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał jaki jest koszt związany z załatwieniem powyższej sprawy.
 
Pan Mirosław Kruszyński odpowiedział, że według jego szacunków koszt załatwienia sprawy kształtuje się na poziomie ok. 2.000.000,00 zł
 
Przewodniczący rady odpowiedział na interpelacje radnej Andżeliki Chojnackiej, która stwierdziła, że spotkania noworoczne są bezsensowne i występuje na nich zbyt wielki przepych. Zauważył, że spotkania noworoczne stanowią wieloletnią tradycje, a ich charakter różni się od wspomnianej przez radną Gali Powiatu. Zaznaczył, że podczas Gali dokonywana jest ocena osiągnięć mieszkańców powiatu w różnych dziedzinach, nie następuje natomiast ocena samorządu powiatowego. Spotkanie noworoczne ma zupełnie inny charakter, otóż stwarza okazję do podsumowania działań z zakresu samorządu oraz pracy samego powiatu. Zauważył, że, mimo iż spotkanie to jest organizowane wspólnie ze starostą, to organem wiodącym w tej kwestii jest przewodniczący rady powiatu. Dodał, iż co roku większość z radnych bierze udział w tego rodzaju spotkaniach i ma okazję porównać je między sobą. Przewodniczący rady stwierdził, że spotkanie to nie było zorganizowane ze zbytecznym przepychem, aczkolwiek cieszy go, iż jego efekt okazał się dla radnej tak imponujący. Zaznaczył, że efekt ten nie przekłada się na nakłady finansowe, bowiem koszt organizacji spotkania wynosił 7.840,00 zł, czyli koszt jednej osoby uczestniczącej to ok. 49 zł. Stwierdził, że efekt organizacji był dobry i za rozsądna cenę. Następnie poprosił o zrozumienie, że spotkanie noworoczne jest konieczne i wpisało się w tradycję spotkań powiatu konińskiego. Zaznaczył, że wcześniej nikt nie zgłaszał uwag, co do tego wydarzenia. Podkreślił, że w powyższej tradycji nie występują te elementy, o których wspomniała radna tj. obiad, kolacja, kawior, szampan i inne tego typu trunki. Dodał, że być może wcześniej taka tradycja istniała, jednak obecnie nie ma ona miejsca. Spotkanie noworoczne trwa ok. półtorej godziny, stwarza możliwość porozmawiania z różnymi osobami, czego niestety nie można uczynić podczas Gali Powiatu, która ma charakter bardzo oficjalny. Natomiast wymiar spotkania noworocznego jest zupełnie inny. Zauważył, że powiat wydaje środki na różne cele np. na promocje, czy nagrody itd. Każdy inaczej wydatki te ocenia, jeżeli chodzi o ich celowość i zasadność. Należy zrozumieć, że podmiotem prowadzącym i wiodącym, jeżeli chodzi o sposób i wymiar organizacji spotkania był przewodniczący rady powiatu i to od decydował w tej kwestii i uważa, że jego decyzja była słuszna i współmierna do zaobserwowanych efektów.
Następnie przewodniczący rady odniósł się do części interpelacji dotyczącej oszacowania kosztów obsługi jednego radnego. Stwierdził, że uważa, iż taki szacunek taki jest praktycznie niemożliwy z kilku względów m.in. z faktu, iż klasyfikacja budżetowa i sposób prowadzenia finansów w starostwie nie pozwala na prowadzenie takich kalkulacji, a ponadto Wydział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu zajmuje się wieloma sprawami nie tylko obsługa radnych. W związku z powyższym pracownicy tam zatrudnieni maja różne obowiązki typu obsługa zarządu, rady, biuletynu informacji publicznej i wiele innych. Trudno określić ile procent swojego czasu pracy przeznaczają na konkretne zadania. Zatem dane, o które prosi radna można określić jedynie w przybliżony sposób, nie będą one jednak precyzyjne. Ponadto zaznaczył, że starostwo powiatowe nie jest firmą komercyjną, więc miernikiem jego funkcjonowania są tylko pieniądze, ale również zadowolenie z obsługi radnego, czy danego klienta.
 
Punkt 32
 
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak poinformował, że dyrektor szpitala zapewnił go, iż zmieni się sposób obsługi na szpitalnym oddziale ratunkowym osób poszkodowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z urazami nóg, w celu zapewnienia sprawniejszego ich przemieszczania się. Następnie odniósł się do wspomnianej sytuacji podczas sesji Rady Miasta w Sompolnie, podczas której podjęto uchwałę w sprawie wsparcia dla powiatu w wysokości 60.000,00 zł. Poinformował, że zgadza się ze stwierdzeniem, iż powinno karać się kogoś, kto jest niewiarygodny i niesłowny. Dodał, że wyborcy prawdopodobnie rozliczą takie działania za ok. półtora roku. Podkreślił, że za niesłowność burmistrza nie można ukarać mieszkańców powiatu nieprzejezdną drogą.
 
Radna Agnieszka Mirecka-Katulska stwierdziła, że pani starosta poinformowała ją o tym, iż w Powiatowej Radzie Seniorów uczestniczą przedstawiciele wszystkich gmin powiatu. Następnie wnioskowała o to, aby jednym z priorytetowych zadań Powiatowej Rady Seniorów na najbliższy rok było dążenie do otwarcia chociażby małych oddziałów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w każdej gminie. Zaznaczyła, że nazwa takich jednostek jest dowolna może to być np. akademia aktywności seniora. Dodała, że można by przekształcić istniejące jednostki, mogłyby one funkcjonować przy miejsko-gminnych ośrodkach kultury, przy bibliotekach, przy ośrodkach pomocy społecznej. Koszty funkcjonowania takich jednostek są niewielkie. Powiat mógłby w niewielkim stopniu partycypować w nich, lub też obejmować patronat nad pewnymi imprezami, umożliwić dostęp do zasobów ludzkich, do specjalistów, którzy mogliby organizować np. warsztaty, otwarte wykłady itp. Podkreśliła, że gdyby powiat posiadał 14 oddziałów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a nie jak do tej pory jeden w Rzgowie, stanowiłoby to wyjątkowy jego wyróżnik. Byłoby to korzystne przy strategii marketingowej. Ponadto przyniosłoby korzyści dla powiatu, gmin oraz osób 60+. Następnie przypomniała, że w czerwcu ubiegłego roku przedstawiała swoją inicjatywę dotyczącą wprowadzenia uchwał w sprawie zmiany asortymentu w sklepikach szkolnych i zachęcała do włączenia się w te działania. Poinformowała, że jej działania zakończyły się sukcesem, ponieważ od czerwca do grudnia ubiegłego roku wszystkie gminy podjęły stosowne uchwały. Radna uważa, że fakt ten stanowi przejaw dobrej współpracy i woli współpracy ze strony gmin. Zachęciła, zatem do podejmowania tego typu inicjatyw przez wszystkich radnych.
 
Przewodniczący rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zawierające prośbę o rozważenie propozycji członkostwa w powyższej organizacji. W przypadku zainteresowania ofertą członkowie Zarządu Gmin i Powiatów Wielkopolski są gotowi spotkać się podczas posiedzenia rady powiatu i zaprezentować wszystkie obszary działalności Stowarzyszenia oraz korzyści wynikające z członkostwa.
Poinformował, że powyższe pismo przekaże do Komisji Statutowo-Regulaminowej. Dodał, że osobiście uważa, iż przystąpienie do tej organizacji byłoby niecelowe, ponieważ powiat należy już do Związku Powiatów Polskich.
Ponadto poinformował, że termin składania oświadczeń majątkowych za 2012 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r. Druki oświadczeń majątkowych przygotowane przez Wydział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu radni otrzymali przed obradami.
 
Punkt 33
 
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-04-05 09:29:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-25 11:37:39)
Lista wiadomości