logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XVI/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 marca 2012 roku
PRZ.0002.2.2012

Protokół nr XVI/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 29 marca 2012 roku

 

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 29 marca 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1345.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego i zaproszonych gości oraz panią Zofię Kurzawę, która od roku 1999 do marca 2012 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Komunikacji. Poinformował, iż za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań w zakresie komunikacji i transportu drogowego w powiecie konińskim, pani Zofia Kurzawa zostanie uhonorowana najwyższym odznaczeniem powiatu. Następnie poprosił Starostę Konińskiego - panią Małgorzatę Waszak o wręczenie odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Pani Starosta poinformowała, iż w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań w zakresie komunikacji i transportu drogowego w powiecie konińskim w szczególności za sprawne wdrażanie zmian wynikających z przepisów prawa i udoskonalania pracy zespołu realizującego ww. zadania, na podstawie uchwały nr 155/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 marca 2012 r. wyróżnia się panią Zofię Kurzawę Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie tytułem honorowym „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Po ceremonii odznaczenia Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu Rady Powiatu Konińskiego podziękował pani Zofii Kurzawie za dotychczasową współpracę, życzliwość oraz pomoc w realizacji zadań powiatu.

Pani Zofia Kurzawa zabierając głos podziękowała za wieloletnią współpracę oraz za odznaczenie będące uhonorowaniem jej wieloletniej pracy.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
W sprawie porządku obrad głos zabrała pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński, która zaproponowała włączenie do porządku obrad po punkcie 22 jako punktu 23zagadnienia o następującym brzmieniu: „Podjecie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację". Poinformowała, iż zaproponowana zmiana wynika z pisma Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informującego o przyznaniu dotacji na realizację zadań za rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Powiatu.

Zgłoszony przez Starostę Konińskiego wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 22 głosami „za" zaakceptowała ten wniosek. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.

Sesja przebiegała, więc zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011.
7. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2011.
8. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2011 r.
10. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2011 r.
11. Informacja nt. realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011.
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2011 r.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku.
16. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2014.
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Konińskim.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy.
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
25. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
26. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołów.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XV sesji pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie, tj. 22 głosami „za" protokół nr XV/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 16 lutego 2012 r.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 16 lutego do 14 marca 2012 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym.
Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński przedstawiła informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto pani Starosta zwróciła uwagę na fakt przyjęcia przez Zarząd Powiatu informacji dotyczącej przyznania stypendiów Starosty Konińskiego. Było to efektem przyjęcia na poprzedniej sesji, a następnie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. Pani Starosta poinformowała, iż wpłynęło 14 wniosków o stypendium, w tym 6 wniosków z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz 8 wniosków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Uczniowie, których wnioski dotyczyły, legitymowali się wysoką średnią tj. 4,75 i powyżej, co upoważniło do przyznania stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie.
Następnie pani Starosta przedstawiła informacje o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pani Starosta poinformowała również, że w związku z docierającymi pytaniami dotyczącymi likwidacji biura paszportowego mieszczącego się w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego uzyskała informację od Wojewody Wielkopolskiego, iż nie ma zamiarów likwidacji ani przeniesienia biura.
Pani Starosta przekazała także informację, iż 28 marca br. Kopalnia Węgla Brunatnego w Kleczewie otrzymała nagrodę w rankingu Filary Polskiej Gospodarki. Firma z Kleczewa okazała się najlepszą w województwie wielkopolskim. W dniu wczorajszym w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala „Filary Polskiej Gospodarki", podczas której wyróżnienie w kategorii Samorządowy Menadżer Regionu otrzymał m.in. pan Ryszard Nawrocki Wójt Gminy Stare Miasto oraz pan Józef Nowicki Prezydent Konina. Ponadto w konkursie „Aktywni Europejczycy w Wielkopolsce" w kategorii ochrona środowiska Aktywnym Europejczykiem Roku 2011 została Gmina Kazimierz Biskupi.
W sprawie sprawozdania głos zabrał pan Antoni Kulczak, który poprosił o wyjaśnienia dotyczące podjętej przez Zarząd Powiatu Konińskiego uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych ulic i dróg na terenie miasta do kategorii dróg gminnych oraz rozważania możliwości przeniesienia siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie do Konina.

Pani Starosta odpowiedziała, iż wspomniana uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego dotyczy wyłącznie dróg gminnych. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poinformowała, iż jej obecna lokalizacja w Ślesinie nie spełnia wymagań pod względem technicznym. Rozważane są różne możliwości rozwiązania problemu wraz z ewentualną zmianą lokalizacji.

Następnie radny Wiesław Bednarek zapytał, czego dotyczy opinia przyjęta uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grodziec".

Pani Starosta odpowiedziała, że wspomniana opinia ma charakter porządkowy. W związku z planowaną inwestycją na drodze wojewódzkiej Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił o jej uzgodnienie z zarządcami dróg łączących się z wymienioną drogą. Droga wojewódzka, na której planowana jest inwestycja łączy się z drogą powiatową Stare Miasto -Grodziec, stąd wymagane jest uzgodnienie lokalizacji inwestycji. Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie jest pozytywna, ponieważ nie koliduje to z planami Powiatu.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym".

 Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali następujący radni:
Radny Wiesław Bednarek przedstawił wniosek Klubu PSL o wypracowanie przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowiska dot. stanu nadzwyczajnej sytuacji w rolnictwie i pomocy dla rolników poszkodowanych wskutek złego przezimowania upraw rolnych.
Komisja formułując stanowisko powinna podkreślić fakt, że na przełomie stycznia i lutego br. teren województwa wielkopolskiego nawiedziła fala silnych mrozów, która spowodowała dotkliwe straty w uprawach ozimin.
Nagła zmiana temperatury spowodowała, że rośliny nie zdążyły się zahartować, a brak pokrywy śnieżnej nie zabezpieczył upraw przed wymarznięciem, co spowodowało, że plantacji nie uda się uratować.
Zdaniem radnych Klubu PSL straty w uprawach rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy i pszenżyta w większości obszarów województwa sięgają 100% powierzchni ich uprawy, co wymaga wykonania przesiewów.
Według radnych Klubu PSL poszkodowani zostali rolnicy na terenie całego powiatu, a komisje ds. szacowania strat działające w gminach powiatu, co warto podkreślić, muszą pracować bardzo szybko w związku z terminami zasiewów wiosennych. Sejmik Województwa Wielkopolskiego powinien wnioskować do ministra rolnictwa o uruchomienie form pomocy poszkodowanym rolnikom poprzez ogłoszenie stanu nadzwyczajnej sytuacji w rolnictwie oraz przygotowanie programów zaradczych w postaci m.in. wystąpienia do Komisji Europejskiej, wzorem Francji i Hiszpanii o wyrażenie zgody na dodatkową pomoc dla poszkodowanych rolników w Polsce, pomocy zbożowej pochodzącej z rezerw państwowych czy dopuszczenie do sprzedaży nasion roślin uprawnych o niższej zdolności kiełkowania.
Radni Klubu PSL proponują, aby w przygotowanym stanowisku poruszone zostały kwestie wprowadzenia dodatkowego limitu zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze w celu dokonania przesiewów zniszczonych areałów i wsparcie z krajowego budżetu dla poszkodowanych gospodarstw np. w postaci zasiłków, kredytów preferowanych na wznowienie produkcji.
Radny Tadeusz Jaroszewski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok bieżący środków na remont oraz uporządkowanie skrzyżowania drogi powiatowej w miejscowości Paprotnia. Zaznaczył, że na skrzyżowaniu tym miało miejsce wiele kolizji drogowych. Na powyższy cel mieszkańcy Paprotni przekazali kwotę ok. 25 000 zł z funduszu sołeckiego.
Następnie poprosił o kontynuację remontu drogi w Krzymowie na odcinku od strażnicy do skrzyżowania. W chwili obecnej tworzy się na tym odcinku zastoina wodna. Należałoby, więc umożliwić spływ wody. Chęć współpracy polegającej na uporządkowaniu placu przed sklepem GS mieszczącym się przy wspomnianym odcinku drogi wyraziła pani Prezes GS w Krzymowie.
Radny wyraził także swoje poparcie dla wniosku Wójta Gminy Krzymów w sprawie remontu drogi Brzeźno-Potażniki. Zaznaczył, że obecnie w gminie Krzymów drogą wymagającą najpilniejszego remontu jest droga w miejscowości Brzeźno. Stwierdził, że należy w przyszłym roku wystąpić o środki na realizację tej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Radna Andżelika Chojnacka zabierając głos przypomniała, iż na sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2011 r., przywołując Zarządzenie nr 30/11 Starosty Konińskiego, zadała pytanie dotyczące kryteriów doboru składu Kapituły Powiatowy Rolnik Roku oraz kryteriów oceny rolników w ramach tego konkursu. Pani Starosta wyraziła otwartość na możliwość poszerzenia Kapituły o inne instytucje pracujące na rzecz rolników tj. Agencję Nieruchomości Rolnej, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Radna stwierdziła, iż odnosi wrażenie pozornej otwartości Zarządu Powiatu. Chciałby się zapoznać z postępem prac legislacyjnych nad zarządzeniem dotyczącym składu kapituły i kryteriów oceny rolników w konkursie Powiatowy Rolnik Roku.
Radny Bogumił Leszczak zapytał, kto zaniedbał swoje obowiązki związane z zabezpieczeniem na okres zimowy promu w miejscowości Biechowy. Prom ten nie został wyciągnięty na zewnątrz, wskutek czego został uszkodzony przez powstałą krę lodową. Uniemożliwiło to użytkowanie promu przez długi okres czasu.
Radny Andrzej Perkowski zabierając głos zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o podjęcie działań na drodze Skulska Wieś - Wilczogóra w miejscowości Wtórek. Zaznaczył, że droga ta została oddana do użytku w 2010 r. Wskazał, że zakręt w miejscowości Wtórek jest źle wyprofilowany, co może to być jedną z przyczyn wypadków, do których dochodzi w tym miejscu.

Punkt 6

Informacja o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił,zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dot. „Informacji o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011", którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011".
Informacja ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2011.


Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2011" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. „Informacji o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2011", którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011". Informacja ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dot. „Informacji Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011", którą przedstawił radny Marek Górczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011". Informacja ta stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2011 r.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2011 r." wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dot. „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2011 r.", którą przedstawił radny Marek Górczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Radny Antoni Kulczak poprosił o wyjaśnienie, na czym polega przestępczość komputerowa, o której mowa w informacji.
Pan Sławomir Jądrzak Komendant Miejski Policji w Koninie poinformował, iż przestępczość komputerowa jest obszernym pojęciem. Składają się na nią różne przestępstwa z użyciem komputera, m.in. oszustwa dokonywane na aukcjach Allegro, przestępstwa polegające na znieważaniu, groźbach, umieszczaniu różnego rodzaju filmów z wizerunkami sytuacji posiadającymi znamiona przestępstwa. Zaznaczył, iż w ostatnim czasie odnotowuje się wzrost ilości przestępstw tego rodzaju.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2011 r.".
 Informacja ta stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2011 r.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2011 r." wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej dot. „Informacji o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2011 r..", którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2011 r.".
 Informacja ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

Punkt 11

Informacja nt. realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację nt. realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dot. „Informacji nt. realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok", którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację nt. realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok". Informacja ta stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

Punkt 12

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. „Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011", którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 Punkt 13

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2011 r.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2011 r." wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2011 r.", którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2011 r." Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. „Sprawozdania z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku", którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku" Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku", którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. „Sprawozdania z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2014.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2014 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2014, którą przedstawił radny Marek Górczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2014 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu

Punkt 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Konińskim.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Konińskim wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Konińskim, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".

Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Konińskim stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. projektu uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dot. projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań, którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. Natomiast opinia Komisji Budżetowej w omawianej sprawie, którą przedstawił Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dot. projektu uchwały w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego", którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
W omawianej sprawie głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która podziękowała za wprowadzenie pod obrady omawianej uchwały. Poprosiła także o nieustanne działania w celu uzupełniania wód w jeziorach.
Radny Włodzimierz Pawlak zapytał panią Starostę, jakie środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Konińskiego na realizację omawianego zadania.
Pani Małgorzata Waszak Starosta Koniński odpowiedziała, iż od kilku lat w budżecie Powiatu Konińskiego planowana jest kwota w wysokości 300 000 zł. Jest to kwota zadeklarowana w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami wspierającymi to działanie. Głównym podmiotem finansującym jest Kopalnia, ale w realizację zadania zaangażowanych jest także kilka samorządów.
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za                              - 21
 głosów przeciwnych                 - 0
 głosów wstrzymujących się       -1.
Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego" stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Punkt 22

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
- wprowadzeniu dochodów budżetu powiatu w dziale 900, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-I-DPU-TW/400/629/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" w kwocie 190.000,00 zł;
-  wprowadzeniu dochodów budżetu powiatu w dziale 600, w    rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zgodnie z Uchwałą Nr XV/121/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 290.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:
* remont drogi powiatowej Nr 3194 relacji Witkowice - Tomisławie w kwocie 120.000,00 zł,
* budowa chodnika Morzyczyn - Kolonia Racięcin oraz Ruszkowo w kwocie 150.000,00 zł,
* dokumentacja pod budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr P3197 w Mąkoszynie w kwocie 20.000,00 zł.
- dokonaniu przeniesień w planie wydatków poprzez zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75020- Starostwa Powiatowe oraz zwiększenie dziale 852, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy w rodzinie, w kwocie 1.274,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości w 2012 r. z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez PCPR w Koninie przy ul. Hurtowej 1 i Al. 1-go Maja 9;
- dokonaniu zmian w załączniku Plan Wydatków Majątkowych na rok 2012 poprzez wprowadzenie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika Morzyczyn - Kolonia Racięcin oraz Ruszkowo w kwocie 150.000,00 zł oraz. „Dokumentacja pod budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr P3197 w Mąkoszynie w kwocie 20.000,00 zł.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.20 głosami „za".
Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Punkt 23

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali przed sesją.
Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dot. projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 24

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
Pani Starosta w odpowiedzi na wniosek Klubu Radnych PSL poinformowała, iż sprawa zostanie przekazana Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie pani Starosta odniosła się do interpelacji radnego Tadeusza Jaroszewskiego dot. drogi w Paprotni, Krzymowie oraz drogi Brzeźno - Potażniki. Poinformowała, iż jest w trakcie rozmów z wójtami oraz burmistrzami na temat remontów dróg. Do tej pory odbyło się 12 spotkań. Uczestniczyli w nich również radni powiatowi oraz gminni. Na spotkaniu w Krzymowie ustalono, że drogą wymagającą najpilniejszego remontu jest droga Potażniki - Wierzchy. Interpelacja złożona przez radnego stwarza konieczność podjęcia dalszych dyskusji. Zaznaczyła także, że podczas spotkania w Krzymowie radny Tadeusz Jaroszewski nie kwestionował remontu wspomnianej drogi, natomiast z uwagi na środki finansowe w danej gminie możliwa będzie realizacja tylko jednej inwestycji.
Pani Starosta w odpowiedzi na interpelację radnej Andżeliki Chojnackiej, powiedziała, ze prace nad wyborem Kapituły Konkursu Powiatowy Rolnik Roku jeszcze się nie rozpoczęły, a więc nie dokonano zmian w jej składzie. Prace związane z wyłonieniem Powiatowych Rolników rozpoczną się w maju. W tym czasie będą rozsyłane pisma z prośbą o wytypowanie gospodarstw, jak również będzie określony skład Kapituły. Pani Starosta poinformowała także, że instytucje zainteresowane udziałem w składzie Kapituły powinny wystąpić z pismem w tej sprawie, po czym zostanie dokonana analiza zgłoszeń.
Następnie poprosiła o zabranie głosu Zbigniewa Winczewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Pan Zbigniew Winczewski nawiązując do interpelacji radnego Tadeusza Jaroszewskiego dot. kontynuacji drogi w Krzymowie wyjaśnił, iż zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w 2011 r. ze względu na warunki pogodowe oraz na fakt, iż wykonawca oczekiwał zapłaty w roku ubiegłym, a ani Gmina Krzymów, ani Gminna Spółdzielnia nie posiadali środków na ten cel. Odpowiadając na interpelację dot. drogi Potażniki-Brzeźno poinformował, iż droga ta naprawiana jest przez wykonawcę, a uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji będą na bieżąco usuwane. Natomiast w kwestii skrzyżowania w Paprotni poinformował, że 12 marca br. odbyło się spotkanie z udziałem m.in. sołtysa miejscowości Paprotnia, Zastępcy Wójta Gminy Krzymów, podczas którego ustalono, iż istnieje możliwość wykonania 20 m. krawężnika oraz uporządkowania skrzyżowania. Nie rozwiąże to jednak problemu, który tkwi w zejściu wód oraz w drogach gminnych. Aby go rozwiązać konieczna byłaby większa inwestycja.
Odpowiadając na interpelację radnego Bogumiła Leszczaka poinformował, iż na okres zimowy nie wyciąga się promów z wody. Robi się to jedynie raz w roku w celu przeglądu. Na przeprawie promowej w miejscowości Biechowy jest mała zatoczka, do której co roku zimą wprowadza się prom. W zaistniałej sytuacji nie można mówić o żadnym zaniedbaniu. Dodał natomiast, że w porównaniu z latami poprzednimi, prom uruchomiony został bardzo wcześnie tj. 25 lutego.
W kwestii interpelacji zgłoszonej przez radnego Andrzeja Perkowskiego poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie w terminie późniejszym, ponieważ wymaga to skontrolowania sytuacji mającej miejsce na drodze w miejscowości Wtórek.
Radny Andrzej Perkowski zabierając głos poinformował, iż już wcześniej zgłaszał problem polegający na złym wyprofilowaniu zakrętu w miejscowości Wtórek.
Następnie zwrócił uwagę na fakt, iż wniosek zgłoszony przez radnego Wiesława Bednarka wymaga szybkiego działania ze względu na postępujące prace polowe.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wspomniany wniosek w trybie pilnym skieruje do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Sprawa powinna zostać szybko rozwiązana.
Radna Andżelika Chojnacka podziękowała za szybką reakcję na wniosek. Zwróciła uwagę na fakt, iż w terminie od 15 marca do 15 maja rolnicy składają wnioski o dopłaty unijne. W związku z powyższym konieczne jest podanie faktycznego stanu upraw, a tym samym stanu ewentualnych nowych zasiewów.

Punkt 25

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję pana Tomasza członka Komisji Informacji Publicznej Intergrupy „Jedność" Konin AA, pana Kazimierza członka Komisji Literatury Biura Służby Krajowej AA, pana Grzegorza rzecznika Intergrupy zielonogórskiej Komisji Informacji Publicznej i pana Franciszka redaktora naczelnego biuletynu „Warta".
Przewodniczący rady udzielił głosu przybyłym gościom, którzy przedstawili zasady działania wspólnoty oraz zwrócili się do radnych z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców broszur informacyjnych z wykazem spotkań grup AA.

Punkt 26

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XVI sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska - młodszy referent
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-05-28 13:17:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-05-28 13:36:08)
Lista wiadomości