logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 16 lutego 2012 roku
PRZ.0002.2.2012

Protokół nr XV/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 16 lutego 2012 roku

XV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 16 lutego 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1400.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego i zaproszonych gości.

Punkt 2


Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

W sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak, która zgłosiła wnioski o zmianę porządku obrad polegające na:

1) wycofaniu z porządku obrad zagadnienia ujętego w punkcie 17, a dotyczącego „Podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie".
 
2) włączeniu do porządku obrad następujących zagadnień i rozpatrzenie ich w następujących punktach porządku obrad:

a) po pkt 16 jako punkt 17:
17. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku".

b) po punkcie 25 porządku obrad jako punkty 26 i 27 :
26. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński";

27. „Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów."

    W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski Starosty dot. zmian w porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego przyjęła zmiany do porządku obrad stosunkiem głosów, tj 23 głosami „za", przy 1 głosie wstrzymującym. Tym samym Rada bezwzględną ilością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmiany do porządku obrad.

    Sesja, zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
7. Informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów.
28. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2011 rok.
29. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2011 rok.
30. Przyjęcie planu Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2012 rok.
31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
32. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
33. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, gdzie można było zapoznać się z jego treścią.

Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XIV sesji pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XIV/2011 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 grudnia 2011 r., stosunkiem głosów tj. 23 głosami „za", przy 1 głosie wstrzymującym.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 29 grudnia 2011r. do 16 lutego 2012 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński przedstawiła informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach w z okresu międzysesyjnego, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Andrzejowi Perkowskiemu, który wystąpił z prośbą do pani Starosty o wyjaśnienie przyznawania stypendiów, ponieważ wywołały one ostatnio sporo kontrowersji. Zaznaczył, że osoby zamieszkujące na terenie miasta Konina nie otrzymały stypendium, pomimo wysokich wyników w nauce. Zapytał jakie było kryterium przyznawania stypendium oraz czy miejsce zamieszkania odgrywa tak ważną rolę?

Starosta poinformowała, że w regulaminie przyznawania stypendium znajduje się zapis informujący o przyznaniu stypendium uczniom zamieszkującym na terenie powiatu, a nie na terenie miasta Konina. W związku z tym oznajmiła, że należy ten zapis zmienić, gdyż do szkół będących jednostkami powiatu uczęszczają uczniowie zamieszkujący nie tylko terenu powiatu, ale również miasta Konina, szczególnie do Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie. Poinformowała, że intencją powiatu jest, aby do szkół uczęszczali uczniowie z różnych miejsc zamieszkania. Stypendium, które jest dla uzdolnionych uczniów nie może być uzależnione od miejsca zamieszkania. Wspomniała, że ograniczenia te wprowadza uchwała nr XXXVI/203/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego. W związku z tym do porządku obrad zostały wniesione 2 uchwały wprowadzające nowe zasady przyznawania stypendium, mające na celu nie dzielić uczniów ze względu na adres zamieszkania. Nadmieniła, że stypendia przyznawano w roku bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponownie zabierając głos Przewodniczący Andrzej Perkowski zapytał, jak odbywał się podział stypendiów w poprzednich latach?

Starosta powiedziała, że w latach ubiegłych stypendia otrzymywali wszyscy uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 bez względu na adres zamieszkania.

Przewodniczący Andrzej Perkowski powiedział, iż oznacza to, że stypendia do tej pory były przyznawane niezgodnie z uchwałą.

Starosta powiedziała, że nie chce ani potwierdzać, ani zaprzeczać. Zaznaczyła, że może odpowiadać tylko za swoje decyzje. . Nie wyobraża sobie, aby mając wiedzę o takim zapisie w uchwale, decyzja dot. przyznania stypendium mogłaby być niezgodna z prawem. Zostały podjęte działania zmierzające do zmiany zapisu w uchwale z 2002 roku w tej sprawie. Świadczą o tym wprowadzone do dzisiejszych obrad dwa dodatkowe zagadnienia. dot. nowych zasad przyznawania stypendium oraz programu wspierania uczniów uzdolnionych.

Przewodniczący Andrzej Perkowski ponownie wystąpił z zapytaniem, czy po wprowadzeniu zmian uczniowie, którzy nie otrzymali stypendium będą mogli otrzymać wyrównanie za zaległy okres.

Starosta poinformowała, że jeżeli Rada podejmie uchwałę w omawianej sprawie to po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dyrektorzy szkół będą mogli ponownie, na podstawie już nowej obowiązującej uchwały, wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendiów dla uczniów. Starosta wyraziła nadzieję, że Zarząd Powiatu jeszcze w marcu będzie mógł rozpatrzeć wnioski w tej sprawie. Niestety za styczeń i luty uczniowie stypendium nie dostaną, ponieważ prawo nie działa wstecz.

Radny Zenon Paszek poinformował, że jako członek Zarządu poprzedniej kadencji, pamięta, że pani Starosta, piastując wówczas stanowisko wicestarosty miała nadzór nad oświatą, a także była członkiem Zarządu i nie wnosiła wtedy żadnych uwag do kwestii stypendiów.

Ustosunkowując się do wypowiedzi radnego, Starosta podkreśliła, że były to stypendia starosty i w związku z tym jako wicestarosta i zarazem członek zarządu nie miała wiedzy na temat łamania regulaminu ich przyznawania.

Następnie głos zabrał Radny Władysław Kocaj, który zaznaczył, że po raz kolejny spotyka się z zarzutem, że wszystkiemu był i jest winien poprzedni Starosta. Podkreślił, że Starosta wielu decyzji nie podejmował sam. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa za realizację zadań odpowiedzialni byli pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. Stąd też, za bardzo krzywdzącą uznaje argumentację wniosku o odwołanie Stanisława Bielika z funkcji starosty konińskiego, którego podstawę stanowiła opinia Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że wśród powodów odwołania poprzedniego starosty znalazł się artykuł opublikowany w Zielonym Sztandarze oraz zakup teczki. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku na fakturach nie było podpisu starosty, ale widniały podpisy naczelników wydziałów. Radny przypomniał też, że niebawem rozpocznie się kontrola Komisji Rewizyjnej, która polegać będzie m.in. na sprawdzeniu czy urzędnicy składający swoje podpisy na fakturach nie powinni również ponosić odpowiedzialności z tego tytułu. Ubiegłoroczna sytuacja pokazała, że za wszystkie decyzje podejmowane w urzędzie ponosi odpowiedzialność tylko starosta. Poinformował również, że Komisja Rewizyjna zamierza ponownie przyjrzeć się dokumentom, które stanowiły podstawę do odwołania starosty Stanisława Bielika. Kończąc swoją wypowiedź, zaznaczył, że zadziwiające jest to, iż urzędnicy, którzy powinni byli wówczas ponieść odpowiedzialność zostali nagrodzeni.

Radny Zenon Paszek po raz kolejny zabierając głos, stwierdził, że pani Starosta nie do końca mówi prawdę, gdyż kwestie dot. stypendiów były poruszane na posiedzeniach zarządu. Podkreślił, że nietaktem jest w obecnej sytuacji zrzucanie wszystkich błędów na poprzednika.

W związku z brakiem kolejnych pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego, Przewodniczący Rady, stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Jan Śledź, który odniósł się do otrzymanych przed obradami obszernych materiałów będących przedmiotem sesji. Zapytał, czy jest możliwość przesłania materiałów chociaż dzień wcześniej drogą emailową, ponieważ nie jest w stanie zapoznać się w tak krótkim czasie z materiałem. W związku z tym poinformował, że będzie się wstrzymywał przy głosowaniu nad tymi materiałami, gdyż nie zdążył zapoznać się z ich treścią. Zapytał również, dlaczego negatywnie został rozpatrzony wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego „Tradycja" w Węglewie? Na koniec zwrócił się do Starosty o wyjaśnienie powodów przyznania dodatku specjalnego Wicestaroście konińskiemu oraz poinformowanie o jego wysokości.

Następnie głos zabrała radna Andżelika Chojnacka, która w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poprosiła o udzielenie wyjaśnień dot. niektórych działań podejmowanych przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie w kwestiach odnoszących się między innymi do:
- przeniesienia listy obecności z parteru na 2 piętro urzędu (zdaniem Klubu Radnych PSL lokalizacja listy obecności na 2 piętrze utrudnia osobom z niepełnosprawnością dotarcie do niej);
- wprowadzenia wydłużonej procedury (wręcz biurokratycznej) na zamówienia materiałów biurowych,
- wyznaczenia tylko 3 pracowników do wymiany tonerów i tuszy do drukarek (Klub Radnych PSL radzi przeszkolić również innych pracowników by usprawnić pracę urzędu),
- niepokojących sygnałów o podnoszeniu głosu na pracowników, wręcz nadużywania stanowiska w stosunku do podległych pracowników;
- braku łagodzenia drobnych konfliktów interpersonalnych, wręcz ich generowanie przez kierownictwo Wydziałów,
- przekazywania korespondencji wewnątrz wydziałami w wersji papierowej zamiast elektronicznej.
Podsumowując swoją wypowiedź radna zaznaczyła, że są to nieliczne sygnały, które docierają do radnych. Zaznaczyła, że Klub Radnych PSL obawia się, iż staną się one „standardami" praktykowanymi w Starostwie. Klub Radnych chciałby zatem wiedzieć czy przedstawione wyżej sytuacje mają miejsce, czy Zarząd Powiatu o nich wie i czy wyżej przedstawione kwestie to plotki czy też fakty.

Radny Tadeusz Jaroszewski zabierając głos ponowił wniosek składany w ubiegłym roku dot. przedłużenia godzin funkcjonowania promu na drodze powiatowej w miejscowości Biechowy łączącej Gminę Kramsk z Gminą Krzymów. Następnie poinformował, że liny podtrzymujące prom są zamarznięte i w związku z tym może dojść do sytuacji, że spływająca kra lodowa spowoduje uszkodzenie promu i pozrywa zamarznięte liny. Prosił o interwencję w tej sprawie.

Radna Halina Lenartowicz zabrała głos w trosce o atrakcyjność gmin turystycznych w Powiecie Konińskim, w szczególności chodziło jej o utrzymanie poziomu wódw jeziorach Budzisławskim i Wilczyńskim. Zaznaczyła, że wciąż jest odraczana decyzja o zrzucie wód kopalnianych. Dlatego też prosiła Radę Powiatu o zajęcie stanowiska wspierającego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wystąpieniu do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w tej sprawie. Stwierdziła , że interwencja ta może wesprzeć Marszałka Województwa Wielkopolskiego w staraniach od odstąpienia spełnienia warunków dot. oczyszczania wód kopalnianych z fosforu i żelaza.

Radny Zenon Paszek zwrócił się z prośbą o podjęcie działań w kierunku potwierdzenia nieoficjalnych informacji, które do niego dotarły, a mianowicie składowania toksycznych materiałów na składowisku materiałów budowlanych w miejscowości Przyjma, gm. Golina. Radny poinformował, że mogą się tam znajdować różne związki chemiczne, m.in.: rtęć i ołów. W związku z zaistniałym problemem prosił Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o bliższe przyjrzenie się sprawie oraz zbadanie podłoża na tym terenie.

Następnie głos zabrała pani Małgorzata Waszak Starosta koniński, która udzieliła odpowiedzi na interpelację radnego Jana Śledzia dot. materiałów przekazanych radnym przez dzisiejszymi obradami. Przeprosiła za zaistniałą sytuację, ale wyniknęła ona z chęci naprawy niekorzystnych dla uczniów zapisów w obowiązującej uchwale Rady w sprawie stypendiów. Zaproponowała, że w momencie omawiania tych punktów poprosi Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych panią Małgorzatę Hopen o przedstawienie projektów uchwał.

Punkt 6

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia komisji Prawa i Porządku Publicznego w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Marek Górczak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z tym Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła informację o realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego na lata 2007-2012" w roku 2011. Informacja ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 8

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

Przystępując do realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że, „sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński" wszyscy radni otrzymali z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to było przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr XV/99/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020.

Przystępując do realizacji 10 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu zadania z zakresu administracji publicznej polegającego na prowadzeniu dla mieszkańców Powiatu Konińskiego całodobowego ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi typu C, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Radny Antoni Kulczak zabierając głos wniósł poprawkę do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020 polegającą na wykreśleniu wyrażeniu „i Administracji" na str. 9 w 5 akapicie załącznika do projektu uchwały.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020 wraz z poprawką wprowadzoną przez radnego Antoniego Kulczaka. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2020 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Realizując punkt 11 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Starosta Małgorzata Waszak wniosła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie polegająca na zastąpieniu w § 3 projektu uchwały wyrażenia „dyrektorowi Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Koninie" wyrażeniem „Zarządowi Powiatu konińskiego".

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do omawianego projektu uchwały przedstawioną przez Starostę. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawkę jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr XV/101/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie.

Przystępując do realizacji 12 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Starosta Małgorzata Waszak wniosła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie polegających na:
1) wykreśleniu z § 5 oznaczenia punkt „1",
2) dodaniu do treści § 8 po wyrażeniu „po upływie 14 dni od" wyrażenia „dnia".
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Starostę. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawki jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr XV/102/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka.

Przystępując do realizacji 13 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Starosta Małgorzata Waszak wniosła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka polegającej na zastąpieniu w § 8 projektu uchwały wyrażenia „Staroście Powiatu Konińskiego" wyrażeniem „Zarządowi Powiatu Konińskiego".

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do omawianego projektu uchwały przedstawioną przez Starostę. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawkę jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia w Hostelu Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Koninie wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr XV/103/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W punkcie 14 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Starosta Małgorzata Waszak wniosła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym polegającej na zastąpieniu w § 8 wyrażenia „Staroście Powiatu Konińskiego" wyrażeniem „Zarządowi Powiatu Konińskiego".
 W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do omawianego projektu uchwały przedstawioną przez Starostę. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła autopoprawkę jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

Przystępując do realizacji 15 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".
Uchwała nr XV/105/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Realizując 16 punkt porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Poinformował, że projekt tej uchwały omawiany był przez Zarząd Powiatu Konińskiego oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2011, natomiast w 2012 roku został on przedłożony radzie powiatu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - Przewodniczącej Zarządu Powiatu w celu przedstawienia opinii w imieniu Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 
Następnie opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie, przedstawił radny Bogumił Leszczak - Przewodniczący tej Komisji, która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Radny Zenon Paszek zabierając głos powiedział, że jego zdaniem omawiana uchwała miałaby sens, gdyby cała Europa miała taki zakaz. Obecnie artykuły spożywcze sprowadzane z za oceanu zawierają już w sobie te organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). Zaznaczył, że jak najbardziej popiera uchwałę.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie jesteśmy jedynym samorządem, który wyraża swoją opinię i stanowisko w tej sprawie.
Radny Jan Śledź zapytał, czy są sposoby na rozpoznanie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych a uprawą roślin tradycyjnie. Zaznaczył, że rolnicy bardzo często sami przywożą nasiona z zagranicy i w jaki sposób można to sprawdzić, kto to będzie sprawdzać.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jeszcze na ten temat szczegółowych informacji Rada Powiatu nie otrzymała. Nadmienił, że prawdopodobnie organami, które będą uprawnione do identyfikacji GMO będzie Państwowa Inspekcja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowa Inspekcja Handlowa.
Radny Władysław Kocaj zapytał, czy mamy dostateczną wiedzę w tym temacie, ponieważ można zrobić komuś krzywdę wprowadzając tą strefę, gdyż nie wiemy, co się na rynku.
Przewodniczący Rady nadmienił, że stanowisko w tej sprawie podjął samorząd Wojewódzki. Rada Powiatu zamierza jedynie poprzeć uchwałę Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego w tej sprawie.
W tym momencie obrad w sesji uczestniczyło 23 radnych.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
W jego wyniku uchwała zastała podjęta następującym stosunkiem głosów:
        głosów za                              - 18
        głosów przeciwnych                   - 0
        głosów wstrzymujących się         - 5.

Uchwała nr XV/106/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Wielkopolskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Starosta zabierając zaproponowała, aby z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zapoznała wszystkich radnych niebędących członkami Komisji Spraw Społecznych z treścią projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
    Romualda Nawrocka poinformowała, że zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Konińskiego jest zobowiązana przyjąć uchwałę dotyczącą współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. do dnia 30 listopada 2011 roku. Program uchwalony został na sesji w dniu 9 listopada 2011 r. Określona w Programie wysokość środków finansowych przewidziana na jego realizację, wynika z projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 i różni się pod względem wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu Konińskiego uchwalonym przez Radę Powiatu Konińskiego na sesji w dniu 29 grudnia 2011r.
W celu określenia prawidłowej wielkości środków na poszczególne dziedziny zadań publicznych przewidzianych do zlecenia organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom należało zaktualizować Program w rozdziale IX „Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu".
Radna Andżelika Chojnacka zapytała, skąd wiadomo, jaką kwotę przeznaczyć na dane zadanie. Dla przykładu podała, że na jedno zadanie planowana jest kwota 35 000,00 zł, a na inne 100 000,00 zł. Z czego wynikają tak różne wielkości ?.
Romualda Nawrocka odpowiadając poinformowała, że kwoty przeznaczane na poszczególne zadania zależne są od środków zapisanych i przeznaczonych w budżecie. Zaznaczyła, że propozycje kwot na poszczególne zadania nie przedkłada Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi tylko poszczególne wydziały merytoryczne, które zamierzają zlecać zadania w roku bieżącym, bądź jednostki organizacyjne powiatu. Nadmieniła, że propozycje te zaczerpnięte są z doświadczeń lat ubiegłych, ale z uwagi na zwiększające się koszty utrzymania muszą one być zwiększane.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
        
        głosów za                          - 22
        głosów przeciwnych               - 0
        głosów wstrzymujących się     - 1.

Uchwała nr XV/107/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Realizując punkt 18 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Radny Jan Śledź zabierając głos odniósł się do treści zawartej w uzasadnieniu projektu uchwały, z którego wynika, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty placówki oświatowe ulegają ustawowej systemowej likwidacji i od 1 września 2012 r. nie wprowadza się już rekrutacji do klas I. W związku z tym zapisem zapytał, dlaczego uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie została wycofana z porządku obrad?
Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytanie radnego Wicestarostę konińskiego - pana Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta wyjaśnił, że różnice w likwidacji szkół wynikają ze zmian ustawowych. Zgodnie z nimi z dniem 1 września 2012 roku nie będzie prowadzony nabór do klas I Liceów profilowanych. W sytuacji, kiedy uczniowie pobierają naukę w tego typu szkole jest możliwość dokończeniu przez nich edukacji w ramach liceum profilowanego. Nadmienił, że w szkołach w Kleczewie i Żychlinie nabór skończył się 2006 i w 2008 roku. Poinformował, że w szkole w Sompolnie są uczniowie klas II i związku z tym zapadła propozycja, aby ukończyli oni klasę II i III. Propozycja wynikała nie tylko z treści opinii kuratorium oświaty, ale wycofując uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sompolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie intencją było pozwolenie uczniom ukończenia edukacji w szkole, w której podejmowali edukację. Poinformował, że uchwała zostanie podjęta w momencie, kiedy będzie przypadał ostatni rok nauki uczniów w tej szkole.
W tym momencie obrad w sesji uczestniczyło 23 radnych.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr XV/108/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.

Przystępując do realizacji punktu 19 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr XV/109/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.

Realizując punkt 20 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Radny Jan Śledź zabierając głos zwrócił uwagę na treść uzasadnienia do projektu uchwały, dot. zmiany od 1 września 2012 r. typu szkoły ponadgimnazjalnej z „zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata" na „trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową" i poprosił o wyjaśnienie powyższego zapisu. Następnie zapytał, czy musi być szkoła 3 letnia, czy wynika z tego, że uczniowie nie nauczą się w ciągu 2 lat ? Jakie są powody zmiany ?
Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytanie radnego Wicestarostę konińskiego - pana Andrzeja Nowaka.
Wicestarosta poinformował, że treść uzasadnienia w projekcie wynika ze zmian ustawowych, które weszły w sierpniu 2011 roku. Dotychczas był zapis informujący, że szkoła zawodowa może mieć cykl 2 bądź 3 letni. Zapis ten oznaczał, że czas nauki nie może być dłuższy ani krótszy od ustawowego. Nadmienił, iż wprowadzoną zmianą dopuszcza się istnienie w ramach szkolnictwa zawodowego tylko 3 letnich szkół zawodowych. Zaznaczył, że poprzednio w zależności od specyfiki zawodu, jeśli tego wymagał dłuższy czas kształcenia, to organizowano 3 letni czas nauki. Natomiast obecnie przyjmuje się tylko jednolity 3 letni okres kształcenia zawodowego. W ramach Szkół Ponadgimnazjalnych, czy są to szkoły zawodowe, licealne, czy technika ma być kontynuacja pewnych treści programowych, które były w szkole gimnazjalnej, co skutkuje wydłużeniem tego cyklu na 3 lata. Następnie zaznaczył, że zmiany nie są uzależnione od Zarządu czy Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Andrzejowi Perkowskiemu.
Radny Andrzej Perkowski zabierając głos zapytał, czy wspomniana zmiana nie będzie miała wpływu na mniejszy nabór do klas Zasadniczych Szkół Zawodowych, jeżeli okres kształcenia wynosił będzie 3 lata. Zaznaczył, że jest świadomy, iż obowiązek ten nakłada ustawa, ale nasuwa pytanie czy powiat niebawem nie będzie musiał utworzyć jakiejś nowej średniej szkoły. Nadmienił, że obecnie mamy Licea i Zasadnicze Szkoły Zawodowe 3 letnie, a niektórzy uczniowie korzystali z edukacji w Zasadniczych Szkołach Zawodowych ze względu na 2 - letni okres nauczania. Na zakończenie zapytał ponownie, czy będzie to korzystna zmiana ?.
Wicestarosta zabierając głos nadmienił, że w obecnej chwili nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż miedzy innymi ze względu na niż demograficzny, powiat będzie musiał polegać na referencjach, które będą mieli uczniowie przy wyborze szkół. Nadmienił, że wzrośnie konkurencyjność między szkołami, bowiem licea ogólnokształcące i technika, które od 1 września 2012 r. będą kształciły w systemie 4 letnim zapewne będą szukać argumentu, żeby skupić młodzież pragnącą kontynuować naukę w swoich „murach". Jak to się przeniesie na placówki powiatowe trudno określić, gdyż naboru jeszcze nie ma.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr XV/110/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.

Przystępując do realizując punktu 21 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Punkt 22

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Przystępując do realizując punktu 22 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr XV/112/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Punkt 23

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
Uchwała nr XV/113/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu

Punkt 24

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Uchwała nr XV/114/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 25

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przewodniczący Rady nadmienił, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 46 do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały, zgodnie z materiałem stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu, przedstawił pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu.

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Władysławowi Kocajowi.
Radny Władysław Kocaj zabierając głos zapytał, jaki jest sposób procedowania nad pewnymi decyzjami? Nawiązując do przedstawionej autopoprawki dot. zmiany w budżecie powiatu dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno - Smólnik na odcinku 0+000 do km 2+475" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II", zaznaczył, że na sesji w grudniu 2011 r. zaczerpnięto opinii radnych w sprawie, nad którą prowadzona jest dzisiejsza debata. Rada wypowiedziała się w tej kwestii stosunkiem głosów: „za" wycofaniem inwestycji opowiedziało się 20 radnych, 3 było „przeciwnych" i 1 głos „wstrzymujący". Wspomniał także , iż odbyły się spotkania w tej kwestii i sprawa nie została rozstrzygnięta, ponieważ połowa obecnych radnych była „za", a połowa „przeciw" realizacji przedmiotowej inwestycji. Radny wyraził zdziwienie, ze temat ponownie dyskutowany jest na sesji Rady Powiatu.. Zapytał więc:
- z czyjego ramienia działa Zarząd Powiatu, który jest organem wykonawczym powiatu ?;
- z czyjego upoważnienia działają radni będący członkami Zarządu głosując „za" wprowadzeniem zagadnienia do porządku obrad ?;
- czy oprócz 2 spotkań, w których brał udział były inne nieformalne spotkania ?;
- czy były jakieś naciski na „pewne" osoby ?;
- czy temat ten będzie wnoszony pod obrady tak długo, aż inwestycja zostanie zaakceptowana ?
Przewodniczący Rady powiedział, że zgadza się ze słowami radnego, iż Rada wyraziła negatywną opinię o realizacji tej inwestycji, nie mniej jednak upływ czasu sprawił, że zmieniły się okoliczności, jak chociażby wysokość nadwyżki budżetowej za rok 2011. Dziś już wiadomo, że kwota nadwyżki oscyluje w granicach 2 mln zł. i zgodnie z zapowiedziami Zarządu Powiatu w większości środki te zostaną przeznaczone na drogi. Jeśli chodzi o procedowanie w zakresie omawianej inwestycji oraz podobnych zagadnień to zapewne jest ono bardziej transparentne niż poprzednio. Stwierdził, że pamięta czasy, kiedy inwestycje wprowadzane były np. bez żadnych konsultacji i spotkań. Inwestycja, o której mowa będzie poddana pod głosowanie i to radni zdecydują czy będzie ona realizowana, czy też nie.
Radny Władysław Kocaj ponownie zabierając głos nadmienił, że nie ukrywa, iż można byłoby dużo przywoływać sytuacji z poprzednich działań, ale te zmiany, które dokonano w Starostwie miały wszystko naprawić. Zauważył, że prawem opozycji jest nie zgadzać się z podejmowanymi działaniami. Niemniej jednak Klub Radnych PSL jest opozycją konstruktywną wspierającą dobre działania. Prosił jednak o zwrócenie uwagi na to, że przeciw tej inwestycji było 20 radnych, a tylu radnych opozycyjnych trudno się doliczyć. Brak jest również jednoznaczności co do wysokości środków przeznaczonych na realizację proponowanego zadania, bowiem wcześniej była mowa o pozyskaniu 1 mln zł, obecnie mówi się o 800 tys. zł. Wspomniał, że swego czasu proponował, aby radni głosowali zgodnie ze swoim sumieniem bez względu na to czy są z opozycji czy koalicji rządzącej. Obecnie ma wrażenie, że wola większości nie jest szanowana, a procedury nie przestrzegane.
Starosta zabierając głos zapewniła radnego, że procedury legislacyjne są przestrzegane. Ze swej strony jest otwarta na dyskusję i sugestie radnych i stara się to jak najlepiej realizować. Prosiła, aby spotkań, których przedmiotem dyskusji była inwestycja drogowa Brzeźno-Smólnik nie traktować jako spotkań rozstrzygających, bowiem sprawy tej nie poddawano pod głosowanie. Nadmieniła, że za zgodą Rady został złożony wniosek do Wojewody o dofinansowanie inwestycji w ramach NPPDL. Wcześniejsze rozmowy na spotkaniach miały na celu wysłuchanie i zebranie opinii wyrażanych w tej sprawie przez radnych. Propozycja realizacji tego zadania w roku bieżącym została w sposób wyczerpujący uzasadniona. Pojawiły się nowe okoliczności i uwarunkowania dla realizacji tego zadania, stąd decyzja o wniesieniu pod obrady Rady autopoprawki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012. Procesowanie dot. podjęcia uchwały jest jak najbardziej właściwe. Zarząd Powiatu dołożył wszelkiej w tym zakresie. Pani Starosta dodała, że propozycja Zarządu wpisuje się w to, co zawarł w swojej opinii Klub Radnych PSL. Wspomniała, że radni zgłaszali, iż w projekcie budżetu brak zadań inwestycyjnych. Nadmieniła, iż informowała przy omawianiu budżetu, że w momencie pojawienia się możliwości finansowych zostaną wprowadzone zadania inwestycyjne. Jednym z nich jest inwestycja, o której dzisiaj mowa, a której wartość wynosi około 3 400 000,00 ml zł

Pani Starosta stwierdziła, że Zarząd wsłuchuje się w oczekiwania radnych i deklaruje współpracę ze wszystkimi, w tym z klubem radnych PSL. Jeśli chodzi o wielkość środków przeznaczanych na omawianą inwestycję to nadmieniła, że na spotkaniach mówiła o możliwości uzyskania dotacji w kwocie 1 ml zł i nadal taka możliwość istnieje. Nie mniej jednak wprowadzenie do budżetu określonych kwot wynikających m.in. z dotacji, z dofinansowania przez inne podmioty i inne samorządy musi być bezwzględnie potwierdzona pismem. Przygotowując autopoprawkę potwierdzona została wysokość kwoty, która pierwotnie była przyznana w ramach NPPDL tj. ponad 800 tys. zł oraz 275 tys. zł od Gminy Krzymów. kwota ta została potwierdzona stosowna uchwałą Rady Gminy. Zaznaczyła, że kwota 1 mln zł w ramach dotacji jest w dalszym ciągu realna, ale bez ostatecznej decyzji w tej sprawie wielkości tej nie można wprowadzić do budżetu.
O zabranie głosu poprosił Przewodniczący Włodzimierz Pawlak. Zapytał on Skarbnika powiatu, czy w przypadku przyjęcia przez Radę do realizacji inwestycji drogowej Brzeźno-Smólnik będzie konieczność zaciągnięcia kredytu, jaki będzie jego koszt i jaki będzie miało to wpływ na kredyty w przyszłym roku? Ponadto zapytał ile środków finansowych pozostanie na remonty drogowe w 2012 r.

Skarbnik powiatu odpowiedział, że planowana kwota na remonty wynosiła 3 442 000,00 zł. Pomniejszenie tej kwoty o 2 261 805,23 zł w ramach przeniesień budżetowych spowoduje, że na remonty pozostanie 1.180.194,77 zł. Nadmienił, że Starosta na spotkaniach mówiła o tym, że wolne środki za rok 2011 zostaną przeznaczone na remonty dróg. co będzie skutkowało uzupełnieniem pozostającej kwoty. Ponadto pani Starosta wskazała na możliwość przeznaczenia na remonty dróg środków, które pozostaną z bieżącego utrzymania dróg. Dodatkowe środki zrekompensowałyby kwotę przeznaczana na inwestycję drogową Brzeźno-Smólnik. Odpowiadając na zapytanie radnego w kwestii kredytów poinformował, że planowany jest na rok bieżący kredyt w kwocie 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na ten cel przeznaczona będzie również nadwyżka budżetowa w wysokości 1. 716.000 zł.

Przewodniczący Włodzimierz Pawlak poprosił o 5-minutową przerwę.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady wobec braku chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie poddał pod głosowanie kolejno autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych.

Jako pierwszą poddał pod głosowanie autopoprawkę dot.:
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego w kwocie 3.365.779,23 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno - Smólnik na odcinku 0+000 do km 2+475" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II".
W jego wyniku uchwała została odrzucona następującym stosunkiem głosów:
        głosów za                          - 11
        głosów przeciwnych             - 12
        głosów wstrzymujących się     - 1.

Następnie poddał pod głosowanie drugą autopoprawkę tj.:
- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Konińskiego.
W jego wyniku uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:
       głosów za                          - 23
       głosów przeciwnych               - 0
       głosów wstrzymujących się     - 1.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętą jedną autopoprawką dot. zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

        głosów za                         - 22
        głosów przeciwnych              - 0
        głosów wstrzymujących się    - 2.

Uchwała nr XV/115/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

W tym momencie obrad w sesji uczestniczyło 23 radnych.

Punkt 26

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Przystępując do realizując punktu 26 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Starostę - Małgorzatę Waszak.

Starosta poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, i Spraw Społecznych - Małgorzatę Hopen, o krótkie wprowadzenie do omawianego tematu radnych.

 

Małgorzata Hopen nadmieniła, że uchwała jest wynikiem zapisów ustawowych ustawy o systemie oświaty, która mówi, że jednostka samorządu terytorialnego może podejmować uchwały dotyczące wspierania uzdolnionej młodzieży i dzieci. W związku z tym uchwała ta określa warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia i nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Poinformowała, że jako formy realizacji programu ustanawia się dla uczniów stypendia i nagrody Starosty Konińskiego, które będą rozpatrywane i przyznawane przez Zarząd Powiatu Konińskiego. Oba świadczenia mają charakter świadczeń finansowych. Ponadto nadmieniła, że stypendia przyznawane będą na okres jednego roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Następnie poinformowała, że uczniowie klas programowo najwyższych otrzymują stypendium na okres 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca. Stypendium mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie szkół, którzy mają wyróżniające wyniki w nauce i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen, co najmniej 4,75. Poinformowała, że nagrody będą miały charakter pomocy jednorazowej i będą przyznawane dwa razy w roku. Są one wręczane podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego i ukończenia szkoły. Nadmieniła, że Starosta Koniński powiadamia dyrektora szkoły o podjęciu decyzji w sprawie przyznania stypendium lub nagrody. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, który ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte we wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski te będą mogli składać dyrektorzy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego. Następnie Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski. Nadmieniła, że został zawarty w uchwale zapis mówiący o tym, że stypendia, które były przyznane od stycznia tego roku zostaną utrzymane w mocy.

 

Radny Andrzej Perkowski zabierając głos zapytał, czy wysokość stypendiów jest stała, czy uzależniona od kryteriów?

Małgorzata Hopen odpowiadając radnemu poinformowała, że w odniesieniu do stypendiów to jednym z kryterium jest uzyskanie średniej ocen, co najmniej 4,75. Natomiast liczbę i wysokość nagród ustala Zarząd Powiatu Konińskiego w ramach zaplanowanych na ten cel środków w budżecie powiatu. Poinformowała również, że nagrody Starosty będą przyznawane od 2013 roku.

Radny Jan Śledź zabierając głos poprosił o wyjaśnienie terminu w § 8 pkt 2. „Uczniowie klas programowo najwyższych".

Małgorzata Hopen wyjaśniła, że „Uczniowie klas programowo najwyższych" są to uczniowie klas 3 Liceów Ogólnokształcących oraz klas 4 Techników. Nadmieniła, że został przyjęty okres półroczny, pomimo że uczniowie kończą naukę w kwietniu, natomiast sprawy związane z egzaminami maturalnymi oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe przedłużają się do końca czerwca.

Ponownie zabierając głos Radny Jan Śledź zapytał, kto określił średnią ocen 4,75, czy nie można jej obniżyć? Czy określa ją ustawa, czy powiat?

 

Małgorzata Hopen odpowiedziała, że wysokość średnich ocen określa Rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów. Jest to średnia, która warunkuje otrzymanie przez ucznia świadectwa z wyróżnieniem. Zaznaczyła, że intencją tejże uchwały jest nobilitowanie uczniów uzdolnionych. Powiat przyjął, że uczniem uzdolnionym jest uczeń z minimum średnią ocen 4,75 i ma świadectwo z wyróżnieniem.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:


        głosów za                        - 22
        głosów przeciwnych             - 0
        głosów wstrzymujących się   - 1.

Uchwała nr XV/116/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Punkt 27

Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów.

Przystępując do realizując punktu 27 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów, wszyscy radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił, zatem Przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radną Elżbietę Raźną - Przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Edukacji, i Spraw Społecznych - Małgorzatę Hopen,

 

Małgorzata Hopen omawiając powyższy punkt poinformowała, że jest to uchwała, której treść odzwierciedla zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta mówi, jaka powinna być maksymalna wysokość udzielanej pomocy, a także powinny być określone kryteria, jakie musi spełniać student ubiegający się o pomoc oraz jak powinien wyglądać tryb wyłaniania kandydata do stypendium. Zaznaczyła, że w projekcie uchwały będącej przedmiotem obrad zostały zawarte zapisy mówiące o tym, że o stypendium mogą ubiegać się studenci publicznych lub niepublicznych szkół wyższych w systemie stacjonarnym, a ponadto są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Koniński, a także posiadają stałe zameldowanie w powiecie konińskim i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen w roku akademickim, poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek nie niższą niż 4,5. Następnie poinformowała, że miesięczna wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium, w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, nie może być wyższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nadmieniła, że za rok poprzedni jest to kwota ponad 1300 zł.,a w obecnym roku jest to kwota 1500 zł. Uczeń, który będzie ubiegał się w przyszłym roku, będzie musiał mieć dochód brutto nie wyższy niż 500 zł. Liczbę i wysokość stypendiów przyznawanych w danym roku kalendarzowym określa Zarząd Powiatu Konińskiego, biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Powiatu, z zastrzeżeniem, że jednomiesięczne stypendium nie może być wyższe niż 250 zł. Stypendium jest przyznawane przez Zarząd Powiatu Konińskiego nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole wyższej. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i na okres od 1 października do 31 grudnia. Zaznaczyła, że student składa wniosek, który musi zawierać:
- dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, data urodzenia);
- dane dotyczące kierunku kształcenia (nazwa uczelni, rok studiów, wysokość średniej);
- dane uzasadniające przyznanie stypendium (opis sytuacji rodzinnej i materialnej studenta);
- informację o dochodach wszystkich członków rodziny studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
Poinformowała, że do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej, zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Koniński, zaświadczenie potwierdzające status studenta. Student zobowiązany jest powiadomić Zarząd Powiatu Konińskiego o przerwaniu nauki, bądź też o urlopie dziekańskim oraz o ukończeniu studiów.
    Radny Jan Śledź zabierając głos zapytał, z czego wynika zapis mówiący, że stypendium mogą otrzymać studenci studiów dziennych, a zaoczni nie mogą?

 

Małgorzata Hopen odpowiadając powiedziała, że nie wynika to z ustawy, ale z charakteru i formy studiów, ponieważ studenci studiujący w trybie stacjonarnym nie mają dochodów, a studenci studiujący w trybie nie stacjonarnym najczęściej pracują. Nadmieniła, że ukierunkowanie było na motywowanie studentów studiów stacjonarnych.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
        głosów za                          - 21
        głosów przeciwnych               - 0
        głosów wstrzymujących się     - 2.

Uchwała nr XV/117/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Punkt 28

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2011 rok.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2011 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że rada powiatu zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za 2011 rok". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Punkt 29

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2011 rok.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2011 rok" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że rada powiatu zapoznała się ze „Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2011 rok". Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Punkt 30

Przyjęcie planu Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2012 rok.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt planu Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2012 rok. Dodał, że plan Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2012 rok są dokumentami otwartymi, mogą być korygowane i uzupełniane o tematy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła plan Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2012 rok. Dokument w tej sprawie stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Punkt 31

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu - Małgorzacie Waszak w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez radnych interpelacje i pytania.
 
Małgorzata Waszak - starosta koniński w odpowiedzi na interpelację radnego Jana Śledzia, powiedziała, że ma nadzieję, iż przedstawienie projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad usatysfakcjonowało radnych a jednocześnie dało możliwość podjęcia właściwych decyzji. Nadmieniła, że niekiedy zachodzi potrzeba wprowadzenia pilnie zagadnienia pod obrady Rady. Zdaje sobie sprawę z niedogodności z tym związanej. Niemniej jednak w takiej sytuacji zagadnienie będzie szczegółowo omawiane w trakcie debaty.
Radny Jan Śledź zabierając głos poprosił o przesyłanie materiałów wprowadzanych do porządku obrad drogą emailową, aby usprawnić pracę.
Starosta odpowiedziała, że nie zawsze będzie możliwość przesłania radnym materiałów emailem. Projekty uchwał wniesione pod obrady w dniu dzisiejszym opracowywane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych jeszcze w dniu sesji rano były poprawiane, następnie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto wymagały one opinii radcy prawnego i w związku z tym brak było możliwości dostarczenia radnym materiałów w odpowiednim terminie, a nawet emailem. Następnie wyjaśniła radnemu Janowi Śledziowi powody przyznania dodatku specjalnego Wicestaroście konińskiemu. Powiedziała, że przyznanie dodatku wynika z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, która mówi, że pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Dodatek został przyznany panu Wicestaroście z tytułu okresowego powierzenia do realizacji dodatkowego zadania, związanego z opracowaniem projektów wprowadzania zmian w placówkach oświatowych powiatu konińskiego oraz z opracowaniem programu wsparcia z budżetu powiatu konińskiego funkcjonujących na jego obszarze Spółek wodnych i Ochotniczych Straży Pożarnych.. Dodatek ten wynosi 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i został przyznany na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Łącznie wynosi on brutto 3 054,00 zł.

Odpowiadając na zapytanie radnego Jana Śledzia w kwestii negatywnie rozpatrzonego przez Zarząd Powiatu wniosku Stowarzyszenia Kulturalnego „Tradycja" w Węglewie wyjaśniła, że zadania ujęte we wniosku miały zasięg gminny, a nie ponad gminny, nie została doprecyzowana lista adresatów zadania, a ponadto koszty realizacji zadania były niewspółmierne do oczekiwanych efektów. Oprócz tego wniosek zawierał zadania związane realizacją działalności statutowej, jak chociażby wydruk materiałów promujących to Stowarzyszenie. Negatywna decyzja Zarządu nie zamyka możliwości pozyskania przez to Stowarzyszenie wsparcia finansowego. Dodała, że wniosek Stowarzyszenia opiewał na łączną kwotę ok. 30 000,00 zł. a w budżecie powiatu dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania powiatu w zakresie kultury zaplanowana jest kwota 60 000,00 zł. Połowa tych środków musiałaby zostać przeznaczona temu jednemu stowarzyszeniu. Wniosek złożony przez tą organizację byłby realizowany w tzw. krótkiej ścieżce wspierania organizacji pozarządowych. Zaznaczyła, że wcześniej została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku i w ramach realizacji tego programu, każde stowarzyszenie będzie mogło składać wnioski na wsparcie zadań realizowanych przez powiat, w tym zadań kulturalnych. Nadmieniła, że takie podejście Zarządu daje możliwość ubiegania się w ramach konkursu, który niebawem zostanie ogłoszony. Uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu pozwoli na wybór przez komisję konkursową tych zadań, które będą według Komisji najwłaściwsze, najlepiej wypełniające cele powiatu w zakresie kultury.

Następnie Starosta odpowiedziała na pytania radnej Andżeliki Chojnackiej. Zauważyła, że pytania związane były z organizacją pracy Starostwa, m.in. z umiejscowieniem listy oraz z pewnymi rozwiązaniami, które zostały wprowadzone. Powiedziała, że rzeczywiście rozwiązania te mają miejsce, są widoczne i zauważalne przez pracowników, ponieważ ich dotyczą. Natomiast nie uważa, że jakiekolwiek rozwiązanie wpływa negatywnie na pracę, stwarza utrudnienia pracownikom. Trudno jest mówić o jakimś utrudnieniu związanym z umiejscowieniem listy na 2 piętrze. Połowa pracowników w Starostwie pracuje na 2 lub 3 piętrze, więc domyśla się, że tej połowy problem nie dotyczy. Umiejscowienie listy na 2 piętrze przy Wydziale Organizacyjnym jest spowodowane tym, że w pracownik w punkcie informacyjnym zaczyna pracę o 7.30, a lista obecności jest wykładana wcześniej. W związku z tym lista powinna być umiejscowiona w takim miejscu, które będzie zapewniało jej bezpieczeństwo. Zaznaczyła, że w Starostwie nie ma pracowników, którym wejście na 2 piętro sprawiałoby kłopot, ponieważ osób niepełnosprawnych ruchowo po prostu nie ma. Jeśli którykolwiek z pracowników miałby problem z wejściem na 2 piętro to może skorzystać z windy. Podkreśliła, że pracownicy Starostwa ulokowani są na parterze 1, 2 oraz 3 piętrze i przemieszczanie się między piętrami jest koniecznością. Każdy pracownik załatwia różne sprawy urzędowe i nie tylko z powodu podpisania listy musi się przemieszczać między piętrami. Powyższe rozwiązanie, jak i inne dotyczące np. sposobu wymiany tonerów są rozwiązaniami, które zostały zaakceptowane przez kierownika jednostki i on ponosi pełną odpowiedzialność za te decyzje. Zapewniła radną Andżelikę Chojnacką o tym, że wszelkie decyzje mają za zadanie usprawnić, a nie komplikować pracę pracownikom. Pani Starosta powiedziała, ze gdyby panią Andżelikę Chojnacką interesowały inne rozwiązania funkcjonalne w Starostwie to zaprasza do swojego gabinetu celem ich przedyskutowania. Ze swej strony zadeklarowała udzielenie odpowiedzi na wszystkie nurtujące radna pytania.

Następnie zapewniła, że pracownicy starostwa nie podnoszą głosu na innych pracowników. Każdy z 9-ciu naczelników w sposób właściwy wypełnia swoją rolę. Są to osoby dobrze przygotowane, kompetentne szanujące swoich podwładnych.

Jeśli chodzi o interpelację dot. poziomu wód w jeziorach Budzisławskim i Wilczyńskim, którą zgłosiła radna Halina Lenartowicz. Starosta poinformowała , że spotkanie, o którym radna wspomniała związane z przerzutem wody z odkrywki Jóźwin II do jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego odbyło się kilka dni przed sesją, a uczestniczył w nim Wicestarosta Andrzej Nowak. Potwierdziła, że sprawa trwa już kilka lat. Jeśli wolą Rady będzie poparcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego to na kolejną sesję przygotowany zostanie projekt stanowiska w tej sprawie.

Odpowiadając na interpelacje radnego Zenona Paszka dot. składowania toksycznych materiałów na składowisku materiałów budowlanych w miejscowości Przyjma, gm. Golina poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona później.

Następnie o zabranie głosu poproszono panią Halinę Dabrowską - z-cę Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pani Halina Dąbrowska zaproponowała, aby sprawę dokładnie zbadać i zorganizować wyjazd na ten teren i wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska dokonać oględzin i pobrać materiały do badań. Wtedy będzie wiadomo z jakimi związkami chemicznymi mamy doczynienia.
Pan Andrzej Nowak Starosta koniński poinformował, że temat ten zostanie przygotowany i opracowany wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady powiedział, że organem ochrony środowiska na tym terenie jest Burmistrz Miasta Golina i to on powinien zażądać badań gleby na tym składowisku. Zaznaczył, że jeżeli organ ochrony środowiska podejmie odpowiednie czynności i działania, a następnie stwierdzi, iż grunt ten jest zanieczyszczony, to jego właściciel będzie musiał odpowiednio grunt zutylizować. Nadmienił, że jeśli przypuszczenia radnego okażą się prawdziwe to na pewno Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wystawi odpowiednia decyzję w tej sprawie. Działania trzeba podjąć jak najszybciej.

Radny Zenon Paszek przychylił się do propozycji pani Haliny Dąbrowskiej.

Radny Mirosław Durczyński zabierając głos poinformował, że sprawa składowiska w miejscowości Przyjma była również poruszona na sesji Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim przez jednego z radnych gminy.

Odpowiedzi na interpelację radnego Tadeusza Jaroszewskiego udzielił w imieniu Starosty pan Antoni Bąk - z-ca z Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Poinformował on, że wydłużenie czasu pracy promu w miejscowości Biechowy, oczywiście jest możliwe. Zapotrzebowanie na przewóz tym promem nasila się w okresie prac polowych. Od początku istnienia powiat dysponuje tym promem i ze strony powiatu nie było wydłużonego czasu pracy. W okresie nasilonych prac polowych na podstawie umowy z gminą Kramsk ZDP w Koninie udostępnił prom, ale gmina Kramsk opłacała przewoźnika zawierając z nim stosowne umowy. Zaznaczył, że do tej pory nie było żadnych zgłoszeń w tym temacie. Pierwszym zgłaszającym ten problem w 2011 r. był radny Tadeusz Jaroszewski. Zauważył że wydłużenie czasu pracy promu wiąże się z określonymi środkami finansowymi, Obecnie nie jest w stanie dokładnie określić jaki byłby koszt związany z wydłużeniem czasu pracy promu. Jeśli chodzi o zamarznięte liny podtrzymujące prom i obawę radnego, że spływająca kra lodowa spowoduje uszkodzenie promu i pozrywa liny poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie.

Radny Tadeusz Jaroszewski zabierając głos powiedział, że nie oczekuje odpowiedzi na piśmie w związku z zabezpieczeniem promu na zimę, wręcz oczekuje szybkiego działania, aby prom nie spłynął z pokrytą lodem wodą. Liny zamocowane podtrzymujące prom są zanurzone i zamarznięte w wodzie. Nadmienił, że również łódka jest zamarznięta. Wspomniał, że sprawdzał przed sesją stan promu i przy zmieniających się szybko warunkach atmosferycznych, tj. zwiększającej się temperaturze powietrza w każdej chwili może prom spłynąć i się uszkodzić wraz z linami przywiązanymi do słupów. Radny prosił o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.

Następnie odniósł się ponownie do czasu pracy promu i powiedział, że obecnie mieszkańcy korzystają z dobrej woli Wójta Gminy Kramsk, który widzi potrzebę wydłużenia pracy promu i wspiera działania w tym zakresie. Radny wskazał., że w Sławsku funkcjonuje również prom i tam został wydłużony czas pracy promu Dlaczego więc nie może być wydłużony czas pracy promu w Miechowach ? Uważał, że w Biechowach jest większe nasilenie ruchu pojazdów niż gdzie indziej. Skierował prośbę do Przewodniczącego Rady o podjęcie działań w tej sprawie.

Antoni Bąk odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że formalnie jest możliwość wydłużenia czasu pracy promu, ale wiąże się to ze zmianami w budżecie powiatu, bowiem na obecną chwile środków na ten cel niestety nie ma.

Radny Wiesław Bednarek zabierając głos odniósł się do wypowiedzi Starosty w związku z dodatkiem specjalnym, dla Wicestarosty. Poprosił o wyjaśnienie, czy dodatek specjalny jest podwyższony do kwoty 3 900,00 zł, czy jest przyznany w tej właśnie kwocie.

Starosta odpowiedziała, że dodatek specjalny wynosi 3.900,00 zł. Dodatek ten jest jednym z elementów składowych wynagrodzenia. Nadmieniła, że taka forma dodatku nie jest czymś nowym. Dodatek ten przyznany został zarządzeniem Starosty.

Radny Wiesław Bednarek powiedział, ze zdumiony jest wysokością tego dodatku, gdy są to prawie 3 najniższe pensje krajowe. Zaznaczył, że każdy pracownik ma zakres obowiązków na swoim stanowisku pracy i z tego zakresu wynika jasno, jakie na stanowisku Wicestarosty są zadania do wykonania. Nadmienił, że wcześniej ten dodatek nie obowiązywał.

Starosta wysokość nie odbiega od dotychczasowych dodatków w poprzednich latach. Powiedziała, że etatowymi członkami zarządu są tylko 2 osoby, a powiat jest duży i zadań jest sporo dla Starosty czy Wicestarosty. Uważa, że wysokość dodatku specjalnego jest współmierna do zakresu zadań i tych dodatkowych zadań powierzonych Wicestaroście.

  Punkt 32

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

Przewodniczący Rady w tym punkcie porządku obrad poinformował Radnych, że zwróciła się do niego jako Przewodniczącego Rady Powiatu Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku, z prośbą o finansowe wsparcie zakupu sztandaru oraz budowy pomnika Św. Floriana na placu przed Domem Strażaka w Kramsku. Przekazał, że gdyby ktoś z Radnych zechciał wesprzeć tę inicjatywę to można dokonywać wpłat na rachunek Banku Spółdzielczego w Kramsku z dopiskiem „sztandar i pomnik". Zakomunikował, że numer konta dostępny jest w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.
Ponadto informował o terminie składania oświadczeń majątkowych za 2011 rok, który upływa z dniem 30 kwietnia 2012 r. Zaznaczył, że druki oświadczeń majątkowych przygotowane przez Wydział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu otrzymali wszyscy Radni przed obradami sesji.

Następnie głos zabrała radna Maria Wróbel, która zakomunikowała, że z dniem 20 lutego 2012 roku rozpocznie się strajk pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie i będzie trwał wstępnie do 29 lutego 2012 roku, co nie wyklucza, że kontynuowany będzie „głodówką".

Punkt 33

Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XV sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

 

 

Protokołowała:
Monika Szymaszek- podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-04-10 13:43:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-11-04 09:38:57)
Lista wiadomości