logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XXIV/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2012 roku

PRZ.0002.10.2012

 

 Protokół nr XXIV/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 grudnia 2012 roku
 
 XXIV sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 28 grudnia 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1515.
 
 
Punkt 1
 
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad będzie realizowany po ceremonii wręczenia certyfikatu „Jestem Bezpieczny" Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie. Następnie poprosił pana Sebastiana Strzecha - przedstawiciela firmy Kompnet o zabranie głosu oraz dokonanie ceremonii wręczenia certyfikatu.
 
Pan Sebastian Strzech - przedstawiciel firmy Kompnet powitał wszystkich obecnych na sesji. Stwierdził, że sesja rady powiatu jest odpowiednim wydarzeniem, aby pochwalić sukcesy Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Poinformował, że w roku ubiegłym Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych przeprowadził wiele kontroli, z których wyniknęło, że 15 % kontrolowanych jednostek nie posiadało wymaganej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, natomiast 19% jednostek politykę tą miało niezgodną z obowiązującymi przepisami. PUP w Koninie przeszedł natomiast pozytywnie audyt bezpieczeństwa informacji. Stwierdzono dzięki niemu, że dane osobowe klientów oraz pracowników PUP są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a polityka bezpieczeństwa danych osobowych zgodna jest z właściwym rozporządzeniem. Podkreślił, że certyfikat „Jestem bezpieczny" potwierdza spełnienie przez PUP w Koninie wszystkich wymagań obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia pani Wiesławie Matusiak - dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie certyfikatu.
 
Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom firmy Kompnet, a następnie złożył gratulacje pani Wiesławie Matusiak.
 
Punkt 2
 
 
Stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała Małgorzata Waszak - starosta koniński, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 13 jako punkt 14 zagadnienia o następującym brzmieniu: „14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012".
Poinformowała, że w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2012 w dziale 710, rozdziale 71012, § 6050 zaplanowano kwotę 540.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne". Zadanie to zostało wpisane w roku bieżącym do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jego realizacja odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Powiatem Konińskim a Miastem Konin. W roku bieżącym wydatki na ten cel po stronie Powiatu Konińskiego wyniosły 70.066,93 zł. Zarząd Powiatu proponuje, zatem aby pozostała kwota tj. 469.933,07 zł została wykorzystana na realizację przedmiotowego zadania do 30 czerwca 2013 roku. Dodała, że został rozstrzygnięty przetarg na realizację powyższej inwestycji. Zaznaczyła, że kwota kosztorysowa realizacji zadania wynosiła 5.900.000,00 zł, natomiast w wyniku przetargu kwota ta wynosi 3.990.000,00 zł. Zapisane w budżecie środki na inwestycje są wystarczające, a nawet przewyższają obecne potrzeby.
Podkreśliła, że kompetencje do ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku posiada jedynie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli Rada Powiatu.
 
Zgłoszony wniosek przewodniczący rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 21 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007- 2012 w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013- 2023:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
17. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2013 rok.
18. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
20. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
21. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyła radna Halina Lenartowicz.
 
Punkt 3
 
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XXIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 22 głosami „za", protokół nr XXIII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 listopada 2012 r.
 
Punkt 4
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto, bezpośrednio przed obradami rady radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym" zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
 
Pani Małgorzata Waszak - starosta koniński uzupełniając informacje przekazane radnym poinformowała o zajęciu przez Powiat Koniński IV miejsca we współzawodnictwie sportowo-turystycznym powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że powiat w powyższych zawodach w roku 2011 oraz 2010 zajął miejsce V, w roku 2009 - miejsce VI, natomiast w roku 2008 - miejsce V. Ponadto w 2012 r. Powiat Koniński zajął II miejsce podczas XIV Letniej Wielkopolskiej Spartakiady LZS mieszkańców wsi, która odbyła się 24 czerwca br. w Żerkowie.
Następnie poprosiła pana Andrzeja Nowaka - wicestarostę konińskiego o przedstawienie informacji dotyczącej pojazdów nieodebranych pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński poinformował, że na jednej z poprzedniej sesji przedłożona została informacja na temat ilości pojazdów nieodebranych pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim. Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 13 grudnia br. odbyła się rozprawa mająca na celu rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy starostą konińskim a naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Koninie dotyczącego zwrotu kosztów holowania i przechowywania pojazdów na parkingach strzeżonych przed dniem 4 września 2010 roku. Tego dnia bowiem weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałożyła na starostów obowiązek zawarcia umowy z holownikami i właścicielami parkingów strzeżonych, na które trafiają pojazdy usunięte z dróg. Przed wejściem w życie nowelizacji - do 11 czerwca 2009 roku naczelnik Urzędu Skarbowego był organem, na rzecz, którego następowały przepadki pojazdów nieodebranych z parkingów w okresie 6 miesięcy od dnia ich usunięcia z drogi. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak ten przepis. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z 4 września 2010 roku podmiotem, zajmującym się powyższą sprawą jest Skarb Państwa. W powyższej ustawie nie określono jednak dokładnie, kto w imieniu Skarbu Państwa zadanie to ma realizować. Powstał, zatem dylemat czy nadal powinno być ono realizowane przez naczelnika Urzędu Skarbowego czy też przez starostę. W związku brakiem uzyskania porozumienia w tej kwestii sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego i 13 grudnia 2012 r. odbyła się rozprawa, która zakończyła się wynikiem niekorzystnym dla Powiatu Konińskiego. Naczelny Sąd Administracyjny nałożył na starostę konińskiego obowiązek wynikający z ustawy. Wicestarosta zaznaczył, że Starostwo Powiatowe w Koninie nie jest jedynym, które znalazło się w podobnej sytuacji - w województwie wielkopolskim 11 starostw boryka się z podobnym problemem związanym z zobowiązaniami wobec firm holujących i właścicieli parkingów. Rozstrzygniecie sądu jest niekorzystne, ponieważ z posiadanej wiedzy oraz z danych szacunkowych wynika, że zobowiązania Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczą ok. 59 pojazdów. Przed rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego do starostwa wpłynęły wnioski na łączną kwotę 128.000,00 zł. Dodał, że w celu zminimalizowania ewentualnych kosztów starostwa podjęte zostaną prace, polegające m.in. na oczekiwaniu od naczelnika Urzędu Skarbowego i od właściciela parkingu przedłożenia szczegółowej, pełnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie procedury uregulowania kosztów. Ponadto podjęte zostaną próby zawarcia ugody z przewoźnikiem i holownikiem. Zaznaczył, że według oceny szacunkowej łączna kwota kosztów, jakie musiałoby ponieść Starostwo w związku z powyższym rozstrzygnięciem wynosi ok. 3 mln zł.
 
Następnie głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który odnosząc się do sprawozdania Starosty Konińskiego podziękował i pogratulował jej przewodnictwa w Zarządzie oraz złożył życzenia wielu sukcesów w roku następnym. Kolejno na ręce pani Krystyny Brzezinskiej - zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie złożył kwiaty oraz podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do uratowania zdrowia oraz życia jego żonie. Stwierdził, że gdyby nie właściwa reakcja osób odpowiedzialnych sytuacja jego żony mogłaby zakończyć się dramatycznie. Dlatego też podziękował całemu zespołowi medycznemu, lekarzom oraz pielęgniarkom za podjęte działania. Dodał, że w szpitalu pracują kompetentni oraz odpowiednio wykształceni pracownicy.
 
Pani Krystyna Brzezinska - zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie stwierdziła, iż czuje się zaszczycona faktem, że radny powyższą sprawę podniósł na sesji. Dodała, iż przekaże współpracownikom podziękowania za właściwe i dobre wykonywanie codziennych obowiązków. Następnie podziękowała za dostrzeżenie zwykłej codziennej pracy pracowników szpitala. Zapewniła, że zarówno kwiaty, jak i słowa podziękowania przekaże wszystkim osobom, do których zostały skierowane. Podziękowała również za motywujące do dalszej pracy uwagi.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Jan Śledź, który stwierdził, że od pewnego czasu wykonuje obowiązki stróża nocnego. Związane jest to z częstymi kradzieżami, do których dochodzi w okolicy miejsca jego zamieszkania. Dodał, że „wymiar sprawiedliwości działa źle". Policja zazwyczaj zatrzymuje drobnych złodziei. Osoby te zazwyczaj nadużywają alkoholu natomiast będąc na głodzie alkoholowym wykonują polecenia swoich mocodawców, czyli osób, wykorzystujących ich chorobę alkoholową. Osoby te przeważnie po wyroku sądowym wychodzą na wolność i dalej dokonują kradzieży. Radny stwierdził, że powiat powinien podjąć kroki zmierzające do realizacji działań, które zahamowałyby powyższy proceder.
Następnie dodał, iż otrzymał kalendarz powiatowy na 2013 rok, na którym widnieje napis: „Tu chce się żyć!". Stwierdził, że „nie bardzo chce się żyć tak jak się teraz żyje".
 
Radny Andrzej Perkowski korzystając z obecności komendantów policji oraz straży pożarnej poprosił, aby w przypadku wystąpienia kolizji bądź wypadku na drogach wskazywać kierowcom drogi alternatywne bądź objazdy, aby zapobiec kilkugodzinnemu zablokowaniu pojazdów. Dodał, że w ostatnim czasie w miejscowości Starostwo w gminie Skulsk doszło do wypadku drogowego i pojazdy docierające na miejsce zdarzenia zostały zablokowane przez kilka godzin. Jedynie okoliczni mieszkańcy wskazywali kierowcom objazdy. Radny stwierdził, że w podobnej sytuacji strażacy mogliby wskazywać kierowcom drogi alternatywne, którymi można by dany wypadek ominąć.
 
Punkt 6
 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012 w roku 2012.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012 w roku 2012" wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie, to było przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Prodniczący Rady poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o odczytanie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odczytana przez radnego Bogumiła Leszczaka - przewodniczacego tej Komsji stanowi zalącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
           
Radny Antoni Kulczak odnosząc się do zawartej w powyższym sprawozdaniu informacji dotyczącej przygotowania 75 kart przekazania odpadów na składowisko odpadów przy ulicy Sulańskiej oraz 2 kart przekazania na składowisko w Wałbrzychu zapytal o przyczynę przekazywania odpadów na skladowisko w Wałbrzychu.
 
Pani Halina Dąbrowska - zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiedziała że wyroby azbestowe usuwane w wyniku realizacji składanych do starostwa wniosków są przekazywane, zgodnie z zasadą bliskości, na skladowisko odpadów przy ulicy Sulańskiej w Koninie. Zdarzaja się jednak sytuacje, że w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych np. pożaru, danego odpadu nie można określić jako odpad azbestowy, a jedynie jako odpad zmieszany. Odpadu zmieszanego nie przyjnuje natomiast skladowisko odpadów przy ulicy Sulańskiej. W takich sytuacjach firma zajmująca się usuwaniem odpadów zobowiazana jest do znalezienia składowiska, które przyjmnie odpady zmieszane. Skladowisko takie firma zlokalizowała w Wałbrzychu. Na powyższe składowisko w roku ubieglym trafiła niewielka ilość odpadów. Pani naczelnik podkresliła, że zdarzają się sytuacje, kiedy w wyniku zdarzenia losowego dany odpad musi trafić na skladowisko inne niż przy ulicy Sulańskiej.
 
Radny Wieslaw Bednarek stwierdził, że program usuwania azbestu realizowany jest w powiecie konińskim od 2007 r. Następnie zapytal, czy program, przedłożony radnym przed sesją jest programem nowym, czy też tym samym który powiat realizuje od 2007 roku.
 
Starosta koniński odpowiedziała, że program, który radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi stanowi uaktualniona kontynuację programu usuwania azbestu. Dodała, że zasady realizacji wniosków pozostały w niezmienionej formie. Program został natomiast zaktualizowany w związku ze zmianami przepisów w tej kwestii.
 
Radny Wieslaw Bednarek zapytal o wysokość kosztu opracowania przedłożonej kontynuacji programu usuwania azbestu.
 
Pani Halina Dąbrowska odpowiedziala, że zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska dla powiatu konińskiego musi być co 4 lata aktualizowany. W tym roku konieczność aktualizacji programu ochrony środowiska zbiegla się w czasie z koniecznością aktualizacji programu usuwania azbestu. Dla powyższycvch programów konieczne jest przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Łączny koszt przygotowania czterech powyższych dokumentów wynosi ok. 20.000,00 zl.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012 w roku 2012.
 
Punkt 7
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
 
 
Przystepując do realizacji punktu 7 porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
Powyższy projekt omawiany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił, zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez Bogumiła Leszczaka - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
                                            
Przewodniczący rady poinformował, że w sesji uczestniczy pani Joanna Janasik - przedstawiciel Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX, którą poprosił o zabranie głosu, a radnych o ewentualne zadawanie pytań.
 
Pani Joanna Janasik poinformowała, że w związku z faktem, iż w 2012 roku kończy się program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - konieczne było przygotowanie jego aktualizacji obejmującej lata następne. Opracowanie programu wynika z założeń krajowego programu usuwania azbestu z terytorium Polski, który obowiązuje do 2032 r. W programie tym zostały zawarte m.in. aktualne przepisy prawne dotyczące postępowania z azbestem, jak również wszelkie obowiązki podmiotów zajmujących się usuwaniem tych wyrobów oraz właścicieli nieruchomości, na których tego typu wyroby się znajdują. Dokonano także szacunkowej oceny ilości wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu. Powyższe dane zostały przygotowane na podstawie informacji zawartych w ankietach sporządzonych przez gminy powiatu. Uwzględniono również informacje dotyczące ilości odpadów azbestowych odebranych i unieszkodliwionych przez firmę zajmującą się tą działalnością. Na podstawie zgromadzonych informacji dokonano szacunkowej oceny ilości odpadów zawierających azbest pozostałych do usunięcia z terenu powiatu. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przygotowana została również prognoza oddziaływania na środowisko, w której dokonano analizy istniejącego stanu środowiska oraz oceny wpływu realizacji programu na środowisko. Oba dokumenty zostały zaopiniowanie przez stosowne organy tj. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał czy zmieniła się technika demontażu i wywozu wyrobów zawierających azbest. Stwierdził, że kwota 20.000,00 zł, którą przeznaczono na przygotowanie programu jest znacząca. Następnie zapytał, czy nie można było zaoszczędzić tej kwoty. Zapytał również czy poprzedni program został przygotowany przez tą samą firmę, która przygotowała jego kontynuację.
 
Przewodniczący rady zauważył, że kwota 20.000,00 zł została przeznaczona na przygotowanie 4 dokumentów, tj. aktualizacji programu ochrony środowiska, aktualizacji programu gospodarki odpadami, aktualizacji programu usuwania azbestu i prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Pani Halina Dąbrowska poinformowała, że pierwszy program usuwania azbestu, który obowiązywał od 2007 roku opracowany został przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, był zatem programem autorskim. Podkreśliła jednak, że obecnie podejmowane są starania w celu zdobycia środków zewnętrznych na realizację programu. W roku bieżącym środki na realizacje programu w kwocie ponad 200.000,00 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podkreśliła, że do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek, do którego niezbędne jest uchwalenie przez Radę Powiatu aktualizacji Programu usuwania azbestu. Zaznaczyła, że istota programu nie uległa zmianie, zmienił się natomiast wniosek, który do tej pory był dwustronicowy, a zgodnie z nowym programem będzie jednostronicowy. Dodała, że konieczne było dokonanie aktualizacji programu w związku ze zmianami przepisów, ponadto należało przygotować prognozę oddziaływania na środowisko, a także podjąć próbę dokonania inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Podkreśliła, że inwentaryzacja została przeprowadzona w sposób przybliżony, natomiast istnieje szansa na uzyskanie środków zewnętrznych na ten cel.
 
Przewodniczący rady zapytał, czy konieczne było etapowe przygotowanie programu usuwania azbestu. Zaznaczył, że rozumie, iż przepisy uległy zmianie, natomiast uważa, że obecnie podejmowany dokument będzie obowiązywał do 2032 roku i będzie on jedynie aktualizowany.
 
Pani Halina Dąbrowska odpowiedziała, że jeżeli obowiązujące przepisy nie ulęgną zmianie to program pozostanie niezmieniony. Dodała, że w momencie powstawania pierwszego programu usuwania azbestu, czyli z terenu powiatu konińskiego w 2007 r. nie było jeszcze przyjętego krajowego programu usuwania azbestu. Obecnie program ten został uchwalony, zatem należało dostosować do niego program powiatowy.
 
Radny Jan Śledź zapytał o przyczynę braku w przedłożonych opracowaniach danych dotyczących ilości azbestu w kilku gminach. Następnie zapytał, czy zgodnie z przedstawianymi informacjami szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka posiada jedynie pył azbestowy, natomiast nie posiadają go rury azbestowe, występujące jako rury wodociągowe. Zapytał także, czy zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko dane dotyczące głębokości jezior przedstawiają średnie głębokości jezior, czy też odzwierciedlają wielkości najgłębsze tych jezior.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że brak danych dotyczących wyrobów azbestowych w pewnych gminach wynika z faktu, że dana gmina takiej informacji nie udzieliła.
 
Pani Halina Dąbrowska odpowiadając na pytanie radnego dotyczące szkodliwości wyrobów azbestowych poinformowała, że udowodniono jedynie szkodliwość pyłu azbestowego, natomiast nie stwierdzono tej szkodliwości w przypadku rur cementowo-azbestowych występujących jako rury wodociągowe. Dodała, że rury te można rehabilitować poprzez wypełnianie polichlorkiem winylu. Zabieg ten zapobiega przenikaniu azbestu do wody i rury stają się zupełnie nieszkodliwe. Ponadto gminy odpowiedzialne za zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz odprowadzanie ścieków prowadzą sukcesywną wymianę rur azbestowo-cementowych. Problem ten zatem najprawdopodobniej zniknie. Fakt ten jest jednak uzależniony od możliwości finansowych. Podkreśliła, że zgodnie z przeprowadzanymi badaniami rury azbestowo-cementowe nie są szkodliwe dla życia oraz zdrowia. Odpowiadając na pytanie dotyczące jezior poinformowała, że dane zawarte w programie pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i odzwierciedlają tzw. „głęboczki", czyli najgłębsze miejsca jezior.
 
Przewodniczący rady nawiązując do kwestii rur azbestowo-cementowych podkreślił, że wodociągi publiczne, przez które przepływa woda poddawane są cyklicznej kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzony jest monitoring wewnętrzny i monitoring przeglądowy. Ponadto Państwowy Inspektor Sanitarny na bieżąco podejmuje odpowiednie działania oraz monitoruje parametry wody. W związku z powyższym eksploatacja rur azbestowo-cementowych nie powoduje zagrożenia życia oraz zdrowia.
 
W tym momencie posiedzenie opuścila radna Maria Wróbel.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja". W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Punkt 8
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
            Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawianie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poprosił radnych o dokonanie korekty błędu pisarskiego w przedłożonym projekcie uchwały - w §1 zamiast roku „2012" powinien być rok „2013".
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
 
Przystępując do realizacji punktu 9 porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Radny Zenon Paszek stwierdził, że w przedłożonym projekcie uchwały znajduje się błąd drukarski, ponieważ zawarta jest w nim informacja na temat organizacji Powiatowych Dni Rodziny w roku 2012. Dodał, że prawdopodobnie powyższa informacja powinna dotyczyć roku 2013.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że powyższa informacja jest poprawna z uwagi na fakt, iż przedmiotowa uchwała dotyczy aktualizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 
Przewodniczący rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
Projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiona przez radnego Mirosława Durczyńskiego- przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
           
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. Poinformował, że każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 
Radny Wiesław Bednarek zgłosił kandydaturę Andrzeja Kłosowskiego.
Radny Mirosław Durczyński zgłosił kandydaturę Gabriela Rybickiego.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Następnie przewodniczący rady zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. W glosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj.: 21 głosami „za" zamknęła listę kandydatów.
 
Następnie przystąpiono do przegłosowania zaproponowanego składu przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za" dokonała wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego w zaproponowanym składzie.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
- wprowadzeniu dochodów w rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59.145,00 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej;
- zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale Starostwa powiatowe w kwocie 56.000,00 zł na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- zmniejszeniu dochodów w rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 300.205,00 zł w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (w początkowej wersji zmniejszenie to miało wynosić 150.000,00 zł);
- zmniejszeniu dochodów w rozdziale Starostwa powiatowe o kwotę 307.364,05 zł na podstawie aneksu do ugody z PAK KWB Konin S.A, dotyczącego budowy drogi na odcinku Kaliska - Budzisław;
- zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu na zadania własne w rozdziale Drogi powiatowe w kwocie 20.000,00 zł. Dodał, że powyższe środki zaplanowane były na budowę chodnika w miejscowości Grochowy - Siąszyce Trzecie. Zadanie to będzie realizowane w trybie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, czyli w ramach dotacji, którą powiat przekaże gminie Rychwal;
- zmniejszeniu wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 307.364,05 zł w związku z aneksem do ugody zawartym z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A;
- zmniejszeniu wydatków w rozdziale Rodziny zastępcze w kwocie 81.653,00 zł. W pierwotnej wersji powyższe zmniejszenie wynosiło 46.593,00 zł;
- przeniesieniu wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 62.250,00 zł z rozdziału Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału Starostwa powiatowe, § 4300, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (55.000,00 zł) i usuwanie pojazdów (7.250,00 zł);
- przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału Starostwa powiatowe na wniosek naczelnika Wydziału Komunikacji z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek (250,00 zł) oraz na wyprodukowanie i dostarczenie druków komunikacyjnych (6,800,00 zł);
- zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale Drogi publiczne powiatowe na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Rychwal na realizację budowy chodnika w miejscowości Grochowy - Siąszyce Trzecie;
- przeniesieniu wydatków w rozdziale Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (37,00 zł) oraz na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (5,00 zł).
 
Przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że Komisja ta zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że w przedmiotowym projekcie uchwały w dziale 801 zawarta jest pozycja w kwocie 212.000,00 zł dotycząca dokumentacji na budowę budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Następnie zapytał czy na powyższe zadanie została już przygotowana dokumentacja.
 
Starosta koniński odpowiedziała, że wykonanie powyższej dokumentacji nie zostało zlecone w roku bieżącym. Dodała, że temat ten omawiany był już na posiedzeniach komisji. Decyzja dotycząca realizacji powyższego zadania podjęta zostanie najprawdopodobniej w połowie 2013 roku.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj.: 21 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj.: 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 20 (cd.1 , cd.2 , cd.3 , cd.4 ) do niniejszego protokołu.
 
 
Punkt 13
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2023.
 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 zawierający autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że zmiany w przedmiotowej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXIV/195/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 i dotyczą następujących pozycji w roku 2012:
- wiersz 1 Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł,
- wiersz 1 lit. a Dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł,
- wiersz 2 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł,
- wiersz 2 lit. a Wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 272.337,69 zł,
- wiersz 2 lit. b wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - zwiększa się o kwotę 334.587,69 zł,
- wiersz 2 lit. c wydatki bieżące na obsługę długu - zmniejsza się o kwotę 62.250,00 zł,
- wiersz 15 lit. b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - zwiększa się o kwotę 91.053,98 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, ze Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, iż rozumie fakt, że zmiany w budżecie skutkują zmianami w WPF w danym roku. Nie rozumie natomiast, dlaczego zmianie ulęgają tak ważne pozycje jak wydatki majątkowe i inne wydatki w latach następnych. Dodał, że w projekcie budżetu przekazanym 15 listopada br. wydatki majątkowe na rok 2013 wynosiły 301.000,00 zł, natomiast obecnie powyższe wydatki kształtują się w kwocie 1.850.000,00 zł. Stwierdził, że powyższe kwoty w jego ocenie stanowią wielkości abstrakcyjne i nierealne. Poprosił zatem o wyjaśnienie powyższego stanu rzeczy.
 
Skarbnik powiatu odpowiedział, że zmiany WPF są skutkiem zmian dokonywanych w budżecie. Dodał, że jeżeli w budżecie dokonywane są zmiany obejmujące programy wieloletnie to powodują one skutki w latach następnych. W związku z powyższym WPF należy odpowiednio dostosować. WPF podobnie jak budżet stanowi żywą materię. Zmian w prognozie należy dokonywać zbieżnie ze zmianami w budżecie. WPF musi być aktualizowana i musi zawierać rzeczywiste odniesienie do budżetu. Podkreślił, że dane zawarte w WPF stanowią wielkości szacunkowe, nie wszystkie zmiany można bowiem przewidzieć. WPF stanowi obraz pewnych zadań, przedsięwzięć, wielkości finansowych, dostarcza informacji na temat tego, co w przyszłości może zostać zrealizowane, jakie należy zaplanować dochody oraz wydatki.
 
W związku z brakiem pytań przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu 17 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" oraz 4 głosach „wstrzymujących się".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" oraz 4 głosach „wstrzymujących się".
 
Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 stanowi załącznik nr 22 (cd.1 , cd.2 ) do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscy Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie w posiedzeniu ponownie uczestniczyła radna Maria Wrobel.
 
Punkt 14
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 radni otrzymali przed sesją.
 
Projekt uchwały był przedmiotem debaty. Komisji Budżetowej poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego -przewodniczącego tej Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych (w trakcie głosowania na sali nieobecny był radny Wiesław Bednarek).W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023:
 
 
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie tj. do dnia 15 listopada 2012 roku. Prace Komisji Rady nad rozpatrzeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęły się 22 listopada i trwały do 27 listopada bieżącego roku. Wszystkie Komisje Rady rozpatrzyły projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, a wypracowane opinie w tej sprawie przekazały do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa swoją opinię w przedmiotowej sprawie przekazała Zarządowi Powiatu.
Następnie poprosił panią Małgorzatę Waszak - Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
 
Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński poinformowała, że „określając Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2023 niezbędne jest dokonanie porównań z WPF na lata 2012-2023 zmienioną uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z 27 września 2012 r. Proponując zmiany tego dokumentu w trakcie 2012 roku Zarząd Powiatu miał na celu urealnienie sytuacji finansowej powiatu.
W kończącym się roku podjęto działania polegające między innymi na zmniejszaniu wydatków bieżących oraz planowaniu wydatków inwestycyjnych zamiast remontowych. Ponadto zaciągnięto kredyt w 2012 roku w wysokości 5.500.000 zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wszystkie prowadzone w tym obszarze działania pozwoliły na poprawę relacji wskaźnikowej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych zmniejszając udział kwot na obsługę zadłużenia, a zwiększając udział średniej nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem.
Ustalając projekt WPF na lata 2013-2023 założono:
- dochody o 1.433.669 zł wyższe od prognozowanych, czyli w wysokości 72.953.679,64 zł
- wydatki o 219.516 zł niższe od prognozowanych, czyli w wysokości 74.586.481,16 zł
- dochody bieżące o 4.402.908 zł niższe od prognozowanych, tj. w wysokości 67.117.101,64 zł
- wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 5.836.578 zł
- wydatki bieżące o 1.734.863 zł niższe od prognozowanych tj. w wysokości 60.611.134,16 zł
- wydatki majątkowe o 1.515.347 wyższe od prognozowanych, a więc w wysokości 13.975.347 zł
- deficyt budżetu o 1.653.185,36 zł niższy od prognozowanego, tj. w wysokości 1.632.801,52 zł
- kredyt (przychody) o 1.653.185,36 zł niższy od prognozowanego, a mianowicie w wysokości 8.265.492 zł z następującym przeznaczeniem:
  § 4.618.677,36 zł na spłatę pozostałego kredytu w Banku Pekao SA
  § 2.014.013,12 zł na spłatę pozostałych kredytów
  § 1.632.801,52 zł na finansowanie deficytu
- spłatę kredytów (rozchody) zgodnie z prognozowanymi w wysokości 6.632.690,48 zł
- kwotę długu o 1.653.185,36 zł niższą od prognozowanej, tj. w wysokości 17.680.518,51 zł.
W przedłożonym Radzie Powiatu dokumencie w 2014 roku spełniony jest wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Świadczą o tym -udział kwot na obsługę zadłużenia w dochodach, który stanowi 4% oraz średnia z trzech lat nadwyżki operacyjnej w dochodach, która kształtuje się na poziomie6,77%. Ponadto WPF na lata 2013-2023 jest dokumentem realistycznym zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych."
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady,
 
Realizując kolejny podpunkt porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki- Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi, załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca Komisji, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Wiceprzewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Zenon Paszek - Wiceprzewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0957/33/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
d) odczytanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że „Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 przyjętej uchwałą Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r." wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu odczytał w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z „Wnioskiem Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w formie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023 przyjętej uchwałą Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r." stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
 
W związku z brakiem wniosków Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu.
 
f) debata,
 
Przewodniczący Rady otworzył debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
W związku z brakiem chętnych do udziału w debacie Przewodniczący Rady zamknął debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych -5
głosów wstrzymujących się -0.
 
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 5
głosów wstrzymujących się - 0.
 
Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023 stanowi załącznik nr 35 (cd.1 , cd.2 ) do niniejszego protokołu.
 
 
Punkt 16
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok2013:
 
 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie tj. 15 listopada 2012 roku. Prace Komisji Rady nad rozpatrzeniem projektu budżetu rozpoczęły się 22 listopada i trwały do 27 listopada bieżącego roku. Wszystkie Komisje Rady rozpatrzyły projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013, a opinie w tej sprawie przekazały do Komisji Budżetowej, która wypracowała zbiorczą opinię i przekazała ją do Zarządu Powiatu Konińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - Przewodniczącej Zarządu Powiatu Konińskiego w celu przedstawienia uchwały budżetowej na rok 2013.
 
Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński poinformowała, „że przygotowanie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok poprzedzone było rzetelnymi analizami. Dokument ten powstawał w sposób bardzo przemyślany i dokładny. Zarząd w pracach nad przyszłorocznym budżetem starał się zachować zasady kompletności, spójności, jawności, uwzględniając przy tym wszystkie zadania, jakie winien zrealizować powiat.
Kierując się zasadą racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, jak również ograniczeniami wynikającymi z art. 243 ustawy o finansach publicznych w toku prac nad projektem budżetu skorygowano przedłożone przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa projekty planów finansowych o kwotę 1.182.329,90 zł w ramach wydatków bieżących. Jest to dowód na to, że Zarząd Powiatu przykłada bardzo dużą uwagę do wszelkich działań zmierzających do minimalizowania wydatków bieżących. Ich ograniczanie sprzyja bowiem aktywniejszej działalności inwestycyjnej, na czym wszystkim nam zależy.
Ponadto projektując budżet na rok 2013 zaplanowano wzrost dochodów o 105,81 % na kwotę 72.953.679,64 zł oraz wzrost wydatków o 109,07 % na kwotę 74.586.481,16 zł Prócz tego nie zakładano wzrostu wynagrodzeń ani pozostałych wydatków rzeczowych, natomiast zaplanowano wzrost wydatków majątkowych o 454,22 % z planowanej kwoty 3.076.800,76 zł w roku 2012 do 13.975.347 zł w 2013 roku.
Odnosząc się do głównych źródeł dochodów należy zwrócić uwagę na fakt, iż subwencja ogólna jest mniejsza od subwencji na rok 2012 o 284.992 zł tj. 1,01 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się o 10,07 % z kwoty 13.243.819 zł do 14.684.009 zł tj. o 1.440.190 zł.
W ramach wydatków budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 730.852 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
1) następujące wydatki inwestycyjne:
-  11.171.347 zł na budowę i modernizację dróg, nie zaplanowano remontów dróg,
-  950.000 zł na adaptację budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne,
-  110.000 zł na budowę systemu nadzoru wizyjnego w Starostwie Powiatowym,
-  244.000 zł na dostosowanie budynku Starostwa przy ul. Al. 1 Maja 9 do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
-  900.000 zł na budowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
2) oraz zakupy inwestycyjne:
- 260.000 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych,
- 150.000 zł na zakup sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowym,
- 10.000 zł na zakup serwera z oprogramowaniem dla PCPR,
Ponadto w budżecie Powiatu na rok przyszły - jako wyraz otwartości samorządu powiatu we współpracy z Policją, Strażą i Szpitalem, a także po uwzględnieniu wniosków Komisji Budżetowej - zaplanowano:
- 60.000 zł dotację na modernizację Komendy Miejskiej Policji w Koninie,
- 30.000 zł dotację na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie,
- 30.000 zł dotacje na rewitalizację budynku Szpitala przy ul. Wyszyńskiego.
Powyższe kwoty są symboliczne i zostały po raz pierwszy wpisane do projektu budżetu już na etapie jego projektowania.
Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na rok przyszły przedstawia rzetelnie obecną sytuację finansową powiatu, jest realny i opiera się na dochodach z zachowaniem ostrożnych szacunków. Jest to również dokument niezwykle obiecujący i stwarzający możliwości na przyszłość. Mimo niepewności w gospodarce krajowej i światowej, sytuacja finansowa powiatu konińskiego u progu 2013 roku jest bezpieczna oraz stabilna. W kontekście mało optymistycznych prognoz dotyczących rynku krajowego i rynków zagranicznych szczególnie ważne jest to, aby polityka finansowa powiatu w 2013 roku cechowała się dużą dyscypliną. I tak właśnie będzie. Wszędzie tam natomiast, gdzie potrzebna będzie wnikliwa analiza pojawiających się w trakcie roku budżetowego problemów, będzie ona czyniona ze szczególną sumiennością i dokładnością w celu wypracowania najlepszych rozwiązań."
 
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poprosił kolejno Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Zbiorcza opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji stanowi, załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca Komisji, stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Bogumił Leszczak - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Zenon Paszek - Wiceprzewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Wiceprzewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Przewodniczący Komisji, stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0952/33/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
Uchwała Nr SO-0951/11/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu, stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
d)  odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioski Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013 wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu budżetu na rok 2013.
 
Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu odczytał wnioski Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 46 do niniejszego protokołu.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
 
W powyższym podpunkcie glos zabrał radny Jan Śledź, który zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty dotacji dla każdej z gmin o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek OSP. Podkreślił, że do tej pory kwota dotacji dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek straży pożarnej wynosiła po 10.000,00 zł. Dodał, że środki na ten cel mogłyby pochodzić z rezerwy ogólnej. Zaznaczył, że kwota po 5.000,00 zł dla każdej z gmin jest stosunkowo niewysoka, natomiast pozwoliłaby jednostkom zmodernizować swoje obiekty. Zaznaczył, że obiekty jednostek służą nie tylko członkom straży, ale również całej społeczności.
Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że w przedłożonym projekcie budżetu gmina Rzgów została pominięta w kwestii inwestycji drogowych. Zaznaczył jednak, iż będzie głosował za przedstawionym budżetem. Liczy na to, iż w trakcie roku 2013 możliwe będzie dokonanie korekty w kwestii budowy i remontów dróg. Stwierdził, że pomijanie biedniejszych gmin w planach inwestycyjnych jest wykorzystywaniem ich słabości. Niektóre gminy znalazły się bowiem w kryzysie finansowym i nie mają środków na inwestycje drogowe. Poprosił zatem aby fakt ten nie skutkował tym, że na budowę infrastruktury drogowej w gminach biedniejszych przekazywane będą mniejsze środki niż w gminach bogatszych. Dodał, że gdyby nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok głosował jako radny gminny, jego głos byłby przeciwny. Jednak jako radny powiatowy zagłosuje za powyższym budżetem. Poprosił jednak, aby jego uwagi w przyszłości uwzględnić.

 

Radna Maria Wróbel odniosła się do przedstawionych autopoprawek polegających na zmniejszeniu dotacji o 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu oraz zmniejszeniu dotacji, również o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Zaznaczyła, że powyższe jednostki są bardzo ważne zarówno dla samorządu lokalnego jak i samorządu powiatu. Pomimo, iż szpital nie stanowi jednostki podległej powiatowi to leczą się w nim jego mieszkańcy. Dodała, że dotacja w wysokości 30.000 zł dla straży jest również zbyt niska. Zaznaczyła, ze straż pożarna odgrywa istotną rolą w sytuacji, gdy konieczne jest szybkie dotarcie z właściwym sprzętem na miejsce zdarzenia lub wypadku. Radna zgłosiła zatem wniosek o zwiększenie kwoty dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej do kwoty 60.000,00 zł oraz zwiększeniu dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie również do kwoty 60.000,00 zł. Środki te stanowią stosunkowo niewielką kwotę wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 13.435.347,00 zł, a dla powyższych jednostek mają istotne znaczenie.
 
Radna Halina Lenartowicz stwierdziła, że w budżecie powiatu zaplanowana jest bardzo niska kwota na przygotowanie dokumentacji na inwestycje drogowe. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Śledzia dotyczącej pomijania biedniejszych gmin w planach inwestycyjnych zwróciła uwagę na fakt, iż w gminie Wilczyn również realizowanych jest niewiele inwestycji.
Następnie stwierdziła, że budżecie nie została zaplanowana kwota na zasilanie Jeziora Wilczyńskiego. Podkreśliła, że w ubiegłych latach środki na powyższy cel były przeznaczane. Sprawa zasilania jezior jest otwarta. Samorządy lokalne zabiegają o realizację tej inwestycji. Zapytała czy środki na powyższy cel będą zapewnione, czy też powiat wycofuje się z realizacji tego zadania.
 
Radny Wiesław Bednarek odniósł się do wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu na 2013 rok. Stwierdził, że wersja budżetu przedstawiona w autopoprawkach ogranicza dostęp do informacji w zapisach budżetowych. Stwierdził, że wersja projektu budżetu, którą radni otrzymali 15 listopada br. jest bardziej czytelna. Zaznaczył, że autopoprawki dotyczą likwidacji w załącznikach do uchwały budżetowej kolumny przedstawiającej wysokość środków przeznaczonych na dane zadanie w roku 2012 oraz kolumny przedstawiającej stosunek procentowy wykonania. Likwidowane kolumny przedstawiały pełen obraz sytuacji, ukazywały bowiem wysokość środków przeznaczonych na dane zadanie w roku 2012 oraz stosunek procentowy wartości planowanych na rok 2013 do wykonania w 2012 roku. Zapytał kto wnioskował o likwidację wspomnianych kolumn. Stwierdził, że jeżeli powyższa zmiana nie jest konieczna to powinno się z niej zrezygnować.
Następnie zapytał, na budowę, których dróg przygotowana zostanie dokumentacja, na którą zaplanowano 60.000,00 zł.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę.
 
f) debata,
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady otworzył debatę nad projektem budżetu powiatu konińskiego na 2013 rok.
 
Głos zabrała Małgorzata Waszak - Starosta Koniński, która ustosunkowała się do wniosków radnych.
Odnosząc się do wystąpienia radnego Jana Śledzia poinformowała, że podziela jego zdanie dotyczące wspierania jednostek OSP. Inicjatywą powiatu jest właśnie wsparcie OSP. Wsparcie to powinno odbywać się zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i zgodnie z zadaniami przypisanymi powiatowi. Powiat nie dofinansowuje remontów budynków OSP, ponieważ jest to zadanie gminy. Powiat chroni powietrze i w ramach ochrony środowiska dofinansowuje termomodernizację budynku. W ten sposób powiat udziela wsparcia jednostkom OSP. Przypomniała, iż od niedawna jest ona członkiem Zarządu Powiatowego OSP. Zdaje sobie sprawę z faktu, że pomoc dla OSP jest bardzo ważna. Uczestnicząc posiedzeniach zarządu oraz prezydium Zarządu wsłuchuje się w głosy druhów OSP i coraz więcej potrzeb jest w stanie zrozumieć. Zaznaczyła, że powiat wspiera i będzie wspierał w 2013 roku w ramach ochrony środowiska, te jednostki OSP, które takie potrzeby mają. W trakcie roku będą wprowadzane kwoty z nadwyżki budżetowej, które będzie można również przeznaczyć na powyższy cel. Wspomniane zadanie będzie z pewnością realizowane. Na obecną chwilę jednak, pani Starosta nie może zagwarantować, że kwota na ten cel będzie większa niż 140.000,00 zł. Poprosiła o cierpliwość w tej kwestii. Podkreśliła, że dzieląc nadwyżkę budżetową z zadań z zakresu ochrony środowiska w pierwszej kolejności rozważane będą dwa zadania - pierwsze dotyczy tematu poruszonego przez radną Halinę Lenartowicz tj. zasilania jezior, natomiast drugie to dofinansowanie termomodernizacji budynków OSP. Jeżeli będzie taka możliwość środki na realizację tego zadania będą wyższe niż 10.000,00 dla gminy.
Nawiązując do poruszonej przez radnego Śledzia kwestii braku remontów w gminie Rzgów poinformowała, że istotnie kwoty te nie zostały zapisane. Zarząd podczas rożnych spotkań złożył taką propozycję z uwagi na to, że zadania inwestycyjne należało w pierwszej kolejności wpisać do budżetu. Wcześniej przekazany został już radnym wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2013 rok. Radny ma w swoich zasobach zadania inwestycyjne i remontowe. Zapisane zostały w nim zadania remontowe dróg należących zarówno do gminy Rzgów jak i gminy Wilczyn. Podkreśliła, iż jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy Rzgów i sukcesywnie, w momencie pojawiania się środków z oszczędności z przetargów, z nadwyżki budżetowej, lub z niewykorzystanych środków zapisanych w budżecie Zarząd będzie realizował zadania wpisane na listę zadań drogowych niezależnie od tego, czy zostały one zapisane w budżecie jako zadania inwestycyjne, czy remonty, lub też nie zostały zapisane. Zauważyła, że w latach 2011 i 2012 zadania inwestycyjne oraz remontowe, które zostały wspólnie zapisane w wykazach planowanych zadań były skutecznie realizowane. Dodała, iż Zarząd dokłada wszelkich starań by realizować zadania ustalone przez radnych.
Odnosząc do wypowiedzi radnej Marii Wróbel stwierdziła, że rzeczywiście środki, o które ubiegały się Państwowa Straż Pożarna i Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie wynosiły po 60.000,00 zł. Jednak z uwagi fakt, iż starano się zapewnić środki na zadania inwestycyjne, na jak najszybsze wykonanie dokumentacji na drogi, w projekcie budżetu zaproponowano środki dla powyższych podmiotów na danym poziomie. Fakt ten nie oznacza, że w trakcie roku w związku z nadwyżką budżetową nie nastąpi powrót do wniosku szpitala i straży oraz do wnioskowanej przez nich kwoty dotacji. Podkreśliła, że zarówno 30.000 zł jak i 60.000,00 zł są kwotami symbolicznymi jednak gwarantują wywiązanie się z oczekiwań wspomnianych podmiotów. Stwierdziła, że zarząd do tematu tego powróci w momencie podziału nadwyżki budżetowej.
Nawiązując do kwestii dokumentacji na budowę dróg poinformowała, że na początku stycznia 2013 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury, na którą w imieniu jej przewodniczącego oraz swoim zaprosiła wszystkich radnych. Dodała, że spotkanie to ma na celu ustalenie wykonanie jakich dokumentacji należy zlecić już w styczniu przyszłego roku, po to, aby być przygotowanym do składania jesienią 2013 roku wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2014. Zaznaczyła, że proces inwestycyjny został wydłużony w związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowych, które stanowią istotny element dokumentacji. Aby złożyć wniosek do NPPDL do jesieni przyszłego roku musi być przygotowana pełna dokumentacja. Zaplanowane posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury z udziałem wszystkich radnych ma na celu podjęcie debaty i wytypowanie dróg, które powinny być priorytetowe do przygotowania dokumentacji.
Odpowiadając na uwagę radnej Haliny Lenartowicz poinformowała, ze na obecną chwilę nie są jeszcze sprecyzowanych zadań, na realizację, których zostanie zlecone wykonie dokumentacji. Decyzja w tej kwestii będzie wynikała, ze wspólnych ustaleń na spotkaniu w styczniu. Dodała, iż radni zadecydują ile przygotować dokumentacji do NPPDL, aby w razie konieczności zgłosić wniosek do programu. Zaplanowane obecnie w budżecie środki na przygotowanie dokumentacji są niewystarczające. Kwota ta nie mogła być sprecyzowana z uwagi na fakt, iż nie ustalono jeszcze ile dokumentacji należy przygotować, aby dane zadania realizować w latach następnych.
Następnie poinformowała, że w projekcie budżetu na 2013 rok nie zaplanowano środków na zasilanie jeziora Wilczyńskiego oraz Budzislawskiego. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest rezygnacja powiatu z powyższej inwestycji, a fakt, że środki pochodzące z zakresu ochrony środowiska zostały tak rozdysponowane, że kwota 300.000,00 zł zadeklarowana na realizację poruszonego zadania będzie włączona do budżetu z nadwyżki budżetowej. W 2013 roku zadanie to znajdzie się w budżecie i środki na jego realizację będą zabezpieczone.
Odpowiadając na uwagę radnego Wiesława Bednarka dotyczącą konstrukcji budżetu poinformowała, że omawiany obecnie plan finansowy został przygotowany zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zmiany wprowadzone w ramach autopoprawek są obowiązujące. Ich celem nie jest ograniczenie dostępu do informacji. Podejmowane działania mają na celu rzetelne przekazywanie pełnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji. Podkreśliła, że powiat podlega organom nadzorczym i opiniującym i jest zobligowany do wypełniania zaleceń wynikających z opinii - w tym przypadku z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kształt przedstawionego planu finansowego wynika z zaleceń RIO.
 
Radny Jan Śledź stwierdził, że przedłożonego projektu budżetu wynika, że dochody powiatu zwiększą się w 2013 roku. Zapytał, czy dane te uwzględniają ubożenie społeczeństwa oraz stopę bezrobocia. Zaznaczył, że w roku bieżącym dokonywano już zmniejszeń dochodów z tytułu odpisów od podatków od dochodów ludności.
 
Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński stwierdziła, iż istotnie dochody budżetu powiatu uzależnione są od dochodów mieszkańców. Wszystkie podjęte działania prowadzące do ograniczenia wydatków mają przyczynić się do tego, że pomimo perspektywy zmniejszenia dochodów z tytułu odpisów podatku od osób fizycznych powierzone powiatowi zadania będą realizowane. Ubożejące społeczeństwo, szczególnie ta jego część, która pozostaje bez pracy będzie otrzymywała różne formy pomocy prowadzone przez PUP. Ponadto nacisk kładziony na promocje gospodarczą naszego regionu ma przyczynić się do tego, aby powiat otrzymał szansę na rozwój oraz aby powstawały miejsca pracy. Powiat podejmuje w tej kwestii działania na wielu płaszczyznach poprzez m.in. codzienne starania urzędnicze oraz działania związane z promocją, które maja dać szanse mieszkańcom na lepsze życie.
 
Radny Wiesław Bednarek zauważył, że w wydatkach inwestycyjnych zapisana została kwota 212.000,00 zł na budowę budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Dodał, iż obecnie występuje niż demograficzny i sytuację tą analizuje powołany w tym celu zespół. Zaznaczył, że fakt ten rozumie, nie rozumie jednak jak można zapisywać w budżecie kwotę 900.000 zł na realizację danego zadania nie mając przygotowanej dokumentacji oraz kosztorysu. Stwierdził, że uważa, iż wydatek ten jest nie celowy w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
 
Starosta Koniński poinformowała, że decyzja w sprawie powyższej inwestycji zapadnie najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. Ta inwestycja będzie ujęta w budżecie do momentu podjęcia decyzji o jej realizacji bądź rezygnacji z realizacji. Wtedy środki zaplanowane na to zadanie będzie można przeznaczyć częściowo na dokumentacje, a częściowo na inwestycje. Starosta uważa, że decyzja ta jest właściwa. Zaznaczyła, że środki przeznaczone na powyższy cel w budżecie nie są to środki zaplanowane z kredytów. Zostaną one być może przeznaczone na szkołę w Żychlinie, a być może na zredukowanie zmniejszonych dochodów, czy też remont drogi Barczygłów-Grodziec na terenie gminy Rychwał. Decyzje w tej kwestii będą podejmować radni.
 
Pan Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński zabrał głos, jako Przewodniczący Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego. Wyraził on w imieniu Klubu pozytywną opinie o projekcie budżetu na 2013 rok. Budżet ten jest wyrazem konsensusu, jaki Rada wypracowała 27 września 2012 r. W jego wyniku zadecydowano, że obecna rada weźmie na siebie ciężar spłaty długu i te największe wydatki spłaci jeszcze w tej kadencji. W przyszłym roku zostanie spłacone ponad 8 mln zł długu, ale pozostanie rezerwę, która jeżeli inne wskaźniki się nie zmienią będzie wynosiła w roku 2014 ok. 2,6 mln zł. Natomiast dla następnej rady możliwości będą następujące rok 2015 - ponad 2.479.000,00 zł, rok 2016 - 4.300.000,00 zł, rok 2017 - 5.500.000,00 zł, rok 2018 - 5.800.000,00 zł. Powyższe kwoty będą realne, jeżeli w tym czasie nie zostaną zaciągnięte dodatkowe kredyty i jeżeli nie będą zwiększane wydatki bieżące. W związku z tym, kwoty te stanowią pewną sferę buforową i ochronna. W ocenie Klubu umieszczenie w wydatkach rozbudowy szkoły w Żychlinie i jednocześnie uwzględnienie prognozowanego dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych ma działać na zasadzie pewnej rekompensaty. Rzeczywiście w roku bieżącym dwukrotnie obniżano wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych. Prognozowany wzrost dochodów na rok przyszły w wysokości 10%wynika z pisma Ministra Finansów i dane w nim zawarte należy traktować sposób obligatoryjny. Istnieje realna obawa czy ten dochód uda się w pełni zrealizować. Jeżeli nie uda się go w pełni zrealizować to obecność w budżecie inwestycji w Żychlinie stwarza możliwość uzupełnienia braku w budżecie bez konieczności zaciągania kredytu, który skutkowałby na lata następne. Mimo, że rok 2013 będzie rokiem, w którym spłacona zostanie znaczna kwota kredytu, to wydatki inwestycyjne będą przekraczały 13 mln zł. Mimo iż w kwocie tej zawarte jest 5 mln zł z tytułu drogi, którą będzie realizowała Kopalnia to pozostała część jest znacząca. Zaznaczył, że w roku 2012 na wydatki inwestycyjne przeznaczono niewiele ponad 3 mln zł. Wszystkie poruszane problemy są ważne, natomiast w chwili podejmowania budżetu ustalony konsensus powinien zadowalać, co nie oznacza, że w pełni zaspokajać wszystkie potrzeby. Klub Radnych wyraża nadzieję, że deklaracje, które w imieniu zarządu przedstawiła pani Starosta Zarząd Powiatu będzie realizował. Zatem opinia Klubu radnych Towarzystwa Samorządowego jest opinią pozytywną.
 
Następnie glos zabrał radny Andrzej Perkowski, który w imieniu Klubu Radnych „Przyjazny Powiat" przedstawił stanowisko Klubu w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno głos zabrała radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, która przedstawiła opinię Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 48 do niniejszego protokołu.
 
Radny Wiesław Bednarek zapytał jak można twierdzić, że przedstawiony budżet jest realny, skoro w chwili rozmawiania o inwestycjach w przyszłym roku Zarząd zapisuje danej kwoty i nie daje gwarancji ich realizacji. Radny stwierdził, że działania są podejmowane w odwrotnej kolejności. Uważa on, bowiem, że najpierw dany temat należy przeanalizować i jeżeli zachodzi potrzeba realizacji danej inwestycji to należy zaplanować ją na rok następny. Podkreślił, że nie jest przeciwny inwestycji jednak uważa, że nie powinna być w tym momencie ujęta w budżecie. Następnie stwierdził, że w roku 2012 w rezerwach została zaplanowana kwota 214.000,00 zł, na rok 2013 planuje się 867.000,00 zł. Zapytał, czemu lub komu rezerwa ta ma służyć. Stwierdził, że jest to kolejna wysoka kwota. Dodał, że należałby urealnić wydatki, aby radni mogli przekazywać wyborcom realne informacje. Stwierdził, że zapisywanie tak dużych kwot nie pokazując konkretnego celu wpływa na to, iż przedstawiony budżet nie jest realny. Przypomniał, że deficyt wynosi 1.600.000,00 zł. Zapytał więc, czy odpowiedniejszym rozwiązaniem nie było by wycofać 900.000,00 zł z omawianej wcześniej inwestycji, zmniejszyć rezerwę i zmniejszyć deficyt spłacając kredyt. Dodał, iż na jednej z wcześniejszych sesji poruszany był problem wiaduktu na terenie gminy Ślesin. Stwierdził, że ryzykuje się bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ nie ma na ten cel środków a z drugiej strony w budżecie zapisuje się wirtualne decyzje. Radny stwierdził, że zarówno on jak i Klub Radnych PSL nie zgadza się na takie rozwiązanie. Podkreślił, że nie można mówi o realnym budżecie zapisując w nim nie realne inwestycje.
Następnie radny Wiesław Bednarek w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił opinię Klubu zgodnie z załącznikiem nr 49 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do udziału w debacie Przewodniczący Rady zamknął debatę nad projektem nad projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawki następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 5
głosów wstrzymujących się - 0
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Jana Śledzia dotyczący zwiększenia dotacji dla jednostek OSP w kwocie po 5000 dla każdej z gmin.
      W glosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został odrzucony następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 7
głosów przeciwnych - 12
głosów wstrzymujących się - 3.
 
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Marii Wróbel dotyczący zwiększenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z kwoty 30.000 zł do 60.000 zł oraz dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej z 30.000 zł do 60.000 zł.
      W glosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku powyższy wniosek został odrzucony następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 5
głosów przeciwnych - 15
głosów wstrzymujących się - 2.
 
h)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 17
głosów przeciwnych - 5
głosów wstrzymujących się - 0.
 
Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 50 (cd.1 , cd.2 , cd.3 , cd.4 , cd.5 , cd.6 ) do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
 
Przyjęcie planu Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2013 rok.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt planu pracy Rady Powiatu Konińskiego na 2013 rok i plany pracy wszystkich Komisji Rady Powiatu radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Dodał, że zarówno proponowany plan pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy Komisji Rady Powiatu są dokumentami otwartymi i w miarę potrzeb Rada i Komisje będą rozpatrywały również inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła plan Pracy Rady Powiatu Konińskiego i jej Komisji na 2013 rok. Powyższy dokument stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
 
 
Punkt 18
 
Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
 
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że wszyscy radni wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Dodał, że z zamieszczonego w materiale rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej wynika, że Komisja Rewizyjna zaplanowała na 2013 rok 5 kontroli, określiła ich zakres, a także terminy.
Przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Rada Powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania.
 W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Powyższy dokument stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
 
 
Punkt 19
 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Przewodniczący rady poprosił pana Sławomira Jądrzaka - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Koninie o udzielenie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
 
Pan Sławomir Jądrzak odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Perkowskiego dotyczące kolizji i wypadków na drogach przyznał radnemu racje. Stwierdził, że w sytuacji kolizji bądź wypadku na drodze można by organizować objazdy. Zaznaczył jednak, że tego typu zdarzenia drogowe obsługuje zazwyczaj dwóch policjantów z gmin powiatu konińskiego. Osoby te ze względu na konieczność wykonania dodatkowych czynności związanych z kolizją nie są w stanie organizować objazdów. Oczywiście uwaga radnego zostanie uwzględniona i jeżeli zaistnieje taka możliwość oraz będą obecne dodatkowe osoby tj. strażacy można podjąć odpowiednie działania. Zwrócił uwagę, że w sytuacji kolizji drogowej nie ma konieczności blokowania pasa ruchu, można, bowiem samochody przesunąć z drogi i oczekiwać na przyjazd policji. Jeżeli natomiast ma miejsce wypadek i występuje zagrożenie życia lub zdrowia, pojawiają się uszczerbki na zdrowiu to wszystkie czynności należy odpowiednio udokumentować. Wówczas podjęte zostaną starania w celu organizacji ewentualnych objazdów. Następnie podziękował radnemu za uwagę i stwierdził, że policja wspólnie ze strażą postarają się spełnić prośbę radnego.
Odpowiadając na interpelację radnego Jana Śledzia poinformował, że policja stara się zatrzymywać sprawców przestępstw, jednak często po procesie dane osoby wychodzą na wolność. Stosowany jest jedynie w stosunku do nich dozór policyjny. Zaznaczył, że policja posiada informacje na temat osób, które przebywają na wolności pomimo dokonania przestępstwa i w sytuacji pojawienia się tego typu zdarzeń osoby te są kontrolowane. Dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją policja podejmuje wszelkie możliwe działania. Odnosząc się do poruszonego przez radnego problemu alkoholowego sprawców przestępstw poinformował, że w takiej sytuacji konieczna jest terapia, na którą dana osoba musi wyrazić zgodę. Policja stara się zabezpieczać posesje obywateli, niestety osoby dokonujące drobnych kradzieży wychodzą zazwyczaj na wolność i często powracają do dokonywania podobnych przestępstw. Rozwiązaniem może być wtedy zastosowanie dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztu. Są to jedyne możliwości działania policji w tej kwestii.
 
Radny Andrzej Perkowski zaznaczył, że jego uwaga dotycząca organizacji ruchu samochodowego skierowana była głównie pod adresem Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że zazwyczaj w sytuacji wypadku na dane miejsce zdarzenia przybywa kilkunastu strażaków, którzy mogli by podjąć działania w celu zorganizowania objazdów, co zapobiegłoby kilkugodzinnej blokadzie ruchu drogowego.
 
Pan Błażej Rakowski Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie poinformował, że strażacy przybywający na miejsce zdarzenia drogowego starają się współpracować z policją. Podkreślił jednak, że obowiązki PSP oraz OSP sprowadzają się do organizacji akcji ratowniczej na terenie zdarzenia - jest to główny cel działań podjętych przez strażaków. Dodał, że ich obecność i fakt, że znajdują się w danym miejscu nie oznacza, że czynią to bez określonej przyczyny. Czasami podczas wykonywania pewnych czynności strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz są zmuszeni oczekiwać na przeprowadzenie pewnych procedur śledczych oraz dochodzeniowych podejmowanych przez odpowiednie organy. Strażacy współpracują z policją i w miarę możliwości starają się rozładowywać ruch, pomagając w ten sposób policji. Następnie podziękował radnemu za uwagę i podkreślił, że przedstawi ją podczas posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP.
 
Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że dobrym rozwiązaniem będzie zwrócenie uwagi na problem, ponieważ może przyczynić się do zmiany podejścia strażaków w tej kwestii.
 
Pan Błażej Rakowski zaznaczył, że postara się podczas posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP zwrócić uwagę na problem, aczkolwiek podkreślił, że strażacy nie bez przyczyny przybywają na dane miejsce zdarzenia. Dodał, że o podejmowanych przez strażaków działaniach decyduje najczęściej dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej.
 
 
Punkt 20
 
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
W powyższym punkcie głos zabrał radny Waldemar Marciniak, który zaprosił radnych na posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 8 stycznia 2013 r. o godzinie 15.00 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie. Zaznaczył, że spotkanie to ma na celu omówienie propozycji zadań do zgłoszenia do NPPDL. Następnie zaprosił na samorządowe kolędowanie, które odbędzie się 20 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w Sompolnie. Dodał również, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje, co roku, rajd samorządowy, w którym również udział bierze reprezentacja starostwa powiatowego. Radny natomiast w powyższym rajdzie bierze udział jako przedstawiciel Sompolna. Zaznaczył, że chciałby, aby informacja na temat rajdu była szeroko rozpropagowana.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy istnieje możliwość przesyłania radnym projektów protokołów z poprzednich obrad, aby mogli w domu zapoznać się z ich treścią. Podkreślił, że kłopotliwe jest przyjeżdżanie do starostwa jedynie w celu przeczytania danego protokołu. Następnie stwierdził, że w informacji uzupełniającej do sprawozdania z działalności Zarządu zawarta jest informacja na temat Noworocznego Spotkania Samorządowego. Zapytał zatem, czy informację tą należy traktować jako zaproszenie, czy też radni otrzymają w terminie późniejszym zaproszenie, a także, jaki jest program tego spotkania.
 
Przewodniczący rady poinformował, że Noworoczne Spotkanie Samorządowe stanowi już tradycje i odbywa się co roku, od początku istnienia powiatu. Dodał, że radni otrzymają zaproszenia indywidualne w terminie późniejszym.
Odpowiadając na pytanie dotyczące przesyłania radnym protokołu z poprzednich obrad poinformował, że możliwość taka istnieje. Stwierdził, że protokół będzie przesyłany drogą elektroniczna na wniosek zainteresowanych radnych.
 
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, ze powiat posiada rezerwę budżetową. Następnie przypomniał, że w pierwszej kadencji Rady Powiatu był zwyczaj, że w trakcie sesji organizowana była przerwa na lunch. Poprosił zatem panią Starostę oraz zarząd o rozważenie podobnej możliwości.
 
Przewodniczący rady poinformował, iż istnieje możliwość organizacji dłuższych przerw w sesji, nie ma natomiast możliwość finansowania z budżetu powiatu posiłków dla radnych.
 
Pan Andrzej Nowak - wicestarosta koniński uzupełniając informacje radnego Waldemara Marciniaka poinformował, że osoby zainteresowane udziałem w Przeglądzie Kolęd proszone są o zgłaszanie do pani Danuty Plucińskiej - pracownika Wydziału Promocji i Rozwoju.
 
Radna Halina Lenartowicz odnosząc się do wypowiedzi radnego Wiesława Bednarka sprostowała, że intencją radnego nie było sugerowanie, aby z nadwyżki budżetowej finansować radnym posiłki. Wypowiedź ta miała natomiast na celu przekazanie prośby o stworzenie warunków umożliwiających radnym spożywanie posiłków.
 
 
Punkt 21
 
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXIV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
podinspektor
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-03-20 13:49:02)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-03-20 13:49:02)
Lista wiadomości