logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XXIII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 listopada 2012 roku

PRZ.0002.9.2012

 

 

 

Protokół nr XXIII/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 29 listopada 2012 roku

 

 

 

XXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 29 listopada 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1330.

 

Punkt 1

Otwarcie obrad

      Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

 

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

        

         Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
           Przewodniczący Rady poinformował, że pani Małgorzata Waszak Starosta Koniński pismem z dnia 8 listopada 2012 r. zwróciła się do Rady Powiatu Konińskiego o przedstawienie kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie na kadencję 2013-2016.
W związku z powyższym wnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu po punkcie 13 jako punkt 14 zagadnienia w brzmieniu: „Podjęcie uchwały wsprawie kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie".
        Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 20 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
        W związku z brakiem dalszych wniosków w sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, żeSesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2012/2013.
7. Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Barce - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013 - 2020.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
16. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
17. Zamknięcie obrad.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Jan Śledź.
 

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

 
           
            Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
 
         Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XXII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 21 głosami „za", protokół nr XXII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 8 listopada 2012 r.
 

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

        
       Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto, bezpośrednio przed obradami Rady radni otrzymali „Informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym".
 
          Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z materiałem stanowiącym załącznik nr 5 do protokołu. Ponadto poinformowała,
że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, podczas których Zarząd przygotował i przyjął 8 projektów uchwał Rady Powiatu Konińskiego oraz podjął 7 uchwał Zarządu. Zarząd przyznał również nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego, które zostaną wręczone podczas Gali Powiatu Konińskiego w dniu 8 grudnia br. Nagrody te zostały przyznane w dziedzinie gospodarka, kultura, sport, turystyka i działalność społeczna. Pani Starosta podkreśliła, został opracowany nowy regularni przyznawania nagród, ponadto od tego roku laureatom wręczana będzie nowa statuetka.
Następnie poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 15 Zarządzeń Starosty Konińskiego. Zwróciła uwagę na dwa z nich tj. w sprawie opracowania korespondencji w Starostwie Powiatowym w Koninie oraz w sprawie opracowywania aktów prawnych wydawanych w Starostwie Powiatowym w Koninie. Powyższe regulacje związane są z przyjęciem Systemu Identyfikacji Wizualnej - korespondencja wychodząca ze Starostwa będzie posiadała nowe logo.
Pani Starosta zaprosiła wszystkich zainteresowanych na Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska w dniu 1 grudnia 2012 r. oraz na XIV Galę Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 8 grudnia 2012 r. w Domu Kultury Oskard.
Na zakończenie złożyła życzenia imieninowe wszystkim obecnym na sesji Andrzejom.
 
         W sprawie przedstawionego sprawozdania głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który zwrócił uwagę, iż w materiale przekazanym radnym zawarty jest błąd polegający na błędnej dacie XVIII Regat Barbórkowych. Dodał jednak, że pani Starosta w swojej wypowiedzi błąd ten sprostowała.
 
         W związku z brakiem pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

 
          
        W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który stwierdził, że bezpośrednio przed sesją radni otrzymali dużą ilość materiałów. Poprosił, aby w przyszłości materiały przekazywać radnym z wyprzedzeniem, by mogli się z nimi zapoznać oraz brać udział w dyskusji na ich temat.
 
           Przewodniczący Rady poinformował, że praktyka polegająca na przekazywaniu radnym dodatkowych materiałów, dotyczących szczególnie autopoprawek do budżetu, stosowana jest od początku istnienia powiatów. Podkreślił, że autopoprawki do budżetu będą występowały zawsze. Wyjaśnił, że materiał przekazany radnym przed obradami jest obszerny, z uwagi na fakt, iż zawiera autopoprawki do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto w materiale tym zawarte są dodatkowe treści danego projektu uchwały. Zaznaczył, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawkami przeanalizowane zostały przez Komisję Budżetową. Poinformował również, iż zawsze przed przystąpieniem do realizacji punków dotyczących powyższych kwestii ogłaszana jest przerwa, umożliwiająca radnym zapoznanie się z przedłożonymi materiałami. Przewodniczący Rady stwierdził, iż czas tej przerwy może wydłużyć z 15 do 30 minut.
 
         Radny Władysław Kocaj stwierdził, że istotnie praktyka związana z przekazywaniem radnym materiałów bezpośrednio przed sesją funkcjonuje od wielu lat. Zaznaczył, jednak, że materiały te nie powinny być obszerne. Natomiast radni otrzymali przed sesja dużą ilość dokumentów, które dotyczą znacznych środków finansowych. Dodał, że na podjęcie takich decyzji radni powinni mieć więcej czasu. Stwierdził, że zmiany zawarte w autopoprawkach, z pewnością, nie wyniknęły nagle, a są bardzo istotne. Poprosił zatem o zmianę stosowanej dotychczas praktyki związanej z przekazywaniem radym materiałów bezpośrednio przed obradami.
 
         Przewodniczący Rady poinformował, że zmiana stosowanej praktyki nie jest możliwa. Zaznaczył, że taką praktykę stosuje się na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Zwrócił uwagę, że zbliża się zakończenie roku budżetowego. Wszystkie organy, które są powiązane z budżetem np. Ministerstwo Finansów, Wojewoda, Marszłek itd., dokonują w tym czasie wielu korekt. Zaproponowany przez radnych schemat wymagałby zwoływania sesji nadzwyczajnych kilka razy w miesiącu. Przewodniczący Rady podkreślił, iż stara się, aby praca Rady nie była dezorganizowana i aby przebiegała sprawnie. Powtórzył, że materiały, które radnym przekazano zostały analizowane przez Komisje Budżetową, w której radni mają przedstawicieli. Powtórzył również, że skłonny jest wydłużyć przerwę w obradach w celu umożliwienia radnym zapoznanie się z materiałami. Zaznaczył, że autopoprawki w przedstawionych projektach uchwał oznaczone są kolorem niebieskim.
 
         Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu podkreślił, że informacje związane z budżetem docierają do powiatu bardzo późno. Dodał, że zbliża się koniec roku obrachunkowego i jeżeli dane środki nie zostaną wprowadzone do budżetu, nie będzie można ich wydatkować w roku bieżącym. Podkreślił, że pewnych decyzji nie można wydłużać w czasie.
 

Punkt 6

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2013/2013.

 
         
         Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2012/2013" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
         Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
         Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
        W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2012/2013".

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Barce - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle).

 

         Przystępując do realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Barce - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle) wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

         Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
       Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
       Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek Komisji dotyczący wykreślenia z § 1 projektu uchwały wyrażenia „i J. K. G." [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - Młodszy referent w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu] jest uprawniony, bowiem zgodnie z aktem notarialnym pani J. K. G. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; wyłączenia jawności dokonała: Renata Jackowska - Młodszy referent w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu] nie jest właścicielem działki, o której mowa w projekcie uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
 
       W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego zaakceptowała ww. wniosek jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
       W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Barce - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle) w brzmieniu uwzględniającym wniosek Komisji.W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 21 „za".
 
        Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nr 3216 P relacji: droga wojewódzka 266 - Lichnowo - Milin - Kuźnica - Barce - Borki - granica powiatu kolskiego (Ochle) stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

 
             
              Przewodniczący Rady poinformował, że następny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych przez Powiat Koniński. Projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
          Projekt ten omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki. Poprosił więc wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
         Opinia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Agnieszkę Mirecką-Katulską- Wiceprzewodniczącą tej Komisji, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
         W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych przez Powiat Koniński. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych (podczas głosowania nieobecny na sali był radny Gabriel Rybicki). W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 20 „za".
 
        Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniająca uchwalę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych przez Powiat Koniński stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

 
              
           Przystępując do realizacji 9 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
         Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, więc przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
        Opinia Komisji Spraw Społecznych, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
        W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".
 
        Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013-2020.

 
        
          Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013-2020. Przypomniał, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wszyscy Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, więc przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
       Opinia Komisji Spraw Społecznych, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
       W przedmiotowej sprawie głos zabrał radny Jan Śledź, który zauważył, że z przedstawionego programu wynika, iż jedynie mężczyźni są sprawcami przemocy w rodzinie. Stwierdził, że nawet, jeżeli obecna sytuacja wskazuje na to, iż sprawcami przemocy w rodzinie są wyłącznie mężczyźni to jeżeli w przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie program stanie się nieaktualny. Poprosił zatem o dokonanie korekty polegającej na wskazaniu, iż ofiarami przemocy w rodzinie są zarówno partnerki jak i partnerzy.
 
         Pani Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podziękowała radnemu za uwagę. Stwierdziła, iż w pełni zgadza się z jego opinia i zaproponowana korekta zostanie dokonana. Zaznaczyła jednak, iż opracowując program uwzględniano fakt, że kobiety są nie tylko ofiarami, ale również sprawcami przemocy.
 
       Radny Antoni Kulczak zapytał o sposób kontroli nad niebieskimi kartami. Stwierdził, iż czasem zdarza się, że pary rozstają się, a dopiero po pewnym czasie kobiecie zakładana jest niebieska karta. Dodał, że podobno niebieską kartę zakłada się w sytuacji, kiedy przyjeżdża policja wezwana w związku z pojawieniem się przemocy w rodzinie. Występuje jednak w Polsce tendencja, że niebieską kartę zakłada się dopiero po pewnym czasie od pojawienia się tej przemocy.
 
       Pani Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że niebieskie karty zgodnie z obowiązującą ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogą być zakładane przez różne służby i instytucje tj. placówki oświatowe, szkoły, ośrodki pomocy społecznej. Dawniej kompetencje te należały wyłącznie do policji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami monitoring nad niebieskimi kartami sprawują gminy. W każdej gminie powinien istnieć interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zajmujący się tym problemem. W jego skład powinni wchodzić różni fachowcy z gminy, a także eksperci zapraszani z zewnątrz. Sprawa niebieskich kart jest specyficzna, chroni ją ustawa o ochronie danych osobowych. Zadanie związane z niebieskimi kartami należy do kompetencji gmin. W związku z powyższym powiat nie ma nad nim kontroli i nie monitoruje go.
 
W tym momencie na posiedzenie Rady przybyła radna Halina Lenartowicz oraz radny Bogumił Leszczak.
 
      Następnie Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek radnego Jana Śledzia dotyczący dopisania w następujących zdaniach „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013-2020" po słowie „partnerki" słowa „partnera":
„1. Działanie (opis sytuacji i działania, w których sprawca użył przemocy w celu kontrolowania swojej partnerki; wypowiedzi, gesty, ton głosu, kontakt fizyczny, wyraz twarzy)."
„5. Umniejszanie znaczenia, zaprzeczanie i obwinianie (w jaki sposób sprawca umniejszał znaczenie lub zaprzeczał swoim czynom lub obwiniał partnerkę?)"
„6. Skutki (jaki był wpływ czynów sprawcy na niego samego, na partnerkę, na innych?)".
 
      W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
       Radny Włodzimierz Pawlak zapytał, czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ślesinie posiada pokój przeznaczony dla partnerów będących ofiarami przemocy. Z posiadanych przez radnego informacji wynika, iż ośrodek ten dysponuje jedynie pokojami dla kobiet.
 
      Pani Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że hostel mieszczący się w Ośrodku nie jest hostelem wyłącznie dla pań, jednak zazwyczaj przebywają w nim kobiety lub kobiety z dziećmi. Zaznaczyła jednak, iż z regulaminu nie wynika, że hostel ten przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet. Znajdują się w nim trzy odrębne pokoje z pomieszczeniami sanitarnymi. W związku z powyższym zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą w nim przebywać.
 
       W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2013-2020 w brzmieniu uwzględniającym zgłoszony wniosek.W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 23 „za".
 
      Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
           

Punkt 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

 
        
         Przystępując do realizacji 11 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
      Projekt ten omawiany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, więc przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
       Opinia Komisji Spraw Społecznych, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
 
         Radny Jan Śledź stwierdził, że w rozdziale 11 przedstawionego programu zawarta jest informacja na temat sposobu tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji. W związku z powyższym zapytał, czy organizacje pozarządowe złożyły uwagi do programu.
 
          Pan Andrzej Nowak Wicestarosta Koniński odpowiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały i treści programu zawarta jest informacja o tym, że uwagi zostały nadesłane. Największą liczbę uwag przedstawiło Stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Wszystkie uwagi zostały przeanalizowane i te, które mogły zostać ujęte w programie zostały zaakceptowane.
 
         Radny Jan Śledź zapytał, czy poza Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich inne organizacje również zgłosiły uwagi do programu.
 
        Pan Wicestarosta odpowiedział, że największą ilość uwag zgłosiło Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, poza tym w sprawie wypowiedziało się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Więcej uwag w tej kwestii raczej nie było.
 
      W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 24 „za".
 
      Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
 

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 30 - minutową przerwę.

 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Mirosław Durczyński oraz radny Władysław Kocaj.
 

Punkt 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

 
        
        Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.
 
        Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu poinformował, że autopoprawki wynikają z uzyskanych dotacji oraz środków, które wpłynęły do budżetu powiatu z zewnątrz. Następnie w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił autopoprawki do omawianego projektu uchwały brzmieniu zgodnym z materiałem przekazanym radnym przed sesją (druk nr 273a).
Ponadto poinformował, że na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.11.2012 r. wprowadza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na łączną kwotę 111.048,00 zł w tym:
- 16.448,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób, finansowanego według starych zasad,
- 94.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących
 
          Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, ze Komisja ta zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
       Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
         Radny Jan Śledź odnosząc się do przeniesienia wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 28.324,00 zł z przeznaczeniem na czynsz za użytkowanie przez Urząd pomieszczenia zwrócił uwagę, na fakt, że powiat płaci czynsz za użytkowanie przez PUP budynku w wysokości ok. 200.000,00 zł rocznie. Zapytał zatem jaka jest przyczyna przeniesienia dodatkowych środków na ten cel oraz czy czynsz ten dotyczy użytkowania dodatkowych pomieszczeń, a jeżeli tak, to których. Poprosił także o wyjaśnienie zakupu namiotu pneumatycznego za kwotę 6.200,00 zł. Kolejno zapytał, na które remont których dróg została przygotowana dokumentacja za kwotę ponad 181.000,00 zł. Poprosił również o podanie przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
 
        Pani Wiesława Matusiak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie poinformowała, że zawarte w projekcie uchwały przeniesienie wydatków nie wynika z faktu użytkowania przez Powiatowy Urząd Pracy dodatkowych pomieszczeń. Podkreśliła, że już na początku roku wiadomym było, że kwota zaplanowana w budżecie na czynsz będzie niewystarczająca, na jego pokrycie zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zatem środki na ten cel zostały zagospodarowane z innych paragrafów i w przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się ich przeniesienia na czynsz.
 
       Radny Jan Śledź stwierdził, ze w projekcie uchwały znajduje się zapis, iż przeniesienie dotyczy czynszu za użytkowanie przez Urząd pomieszczenia. Zapytał zatem czy czynsz ten obejmuje jedno pomieszczenie czy kilka.
 
       Pani Wiesława Matusiak odpowiedziała, ze zgodnie z umową Urząd zajmuje dwa poziomy budynku.
 
       Przewodniczący Rady odpowiadając na pytanie radnego dotyczące zakupu namiotu pneumatycznego przypomniał, że temat ten był już poruszany już na jednej z wcześniejszych sesji. Zakup ten dotyczy zarządzania kryzysowego. Namiot jest wykorzystywany w przypadku np. powodzi lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 
       Pani Starosta poinformowała, że w zakupionym namiocie zespół zarządzający w sytuacji kryzysowej może przeprowadzać operacje związane z ratowaniem życia oraz udzielaniem pomocy.
 
        Pan Antoni Bąk - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że przygotowane dokumentacje, o które zapytał radny Jan Śledź dotyczą przebudowy ulicy Poniatowskiego w Golinie, ulicy Wiejskiej w Grodźcu, drogi Mostki - Przestronie - Lipiny - Koło, Konin - Rudzica, Wola Łaszczowa - Gosławice, Rożnowa - Ostrowąż - Biskupie oraz budowy chodnika w miejscowości Mąkoszyn, Różopole, Żychlin, Budzisław Kościelny, Sławsk, a także remontu mostu w miejscowości Łężyn.
 
        Pani Elżbieta Sroczyńska odpowiedziała na pytanie dotyczące rodzin zastępczych. Poinformowała, że o miejscu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, zwłaszcza w rodzinie zastępczej spokrewnionej, decyduje postanowienie sądu. Dziecko w pierwszej kolejności, jeżeli istnieje taka możliwość, umieszczane jest w rodzinie spokrewnionej. W sytuacji, kiedy rodzina spokrewniona mieszka na terenie innego powiatu - powiat, z którego dziecko pochodzi, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z danym powiatem i pokrycia kosztów pobytu dziecka. Niektóre dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach wiele lat temu, natomiast zgodnie z obowiązującymi od kilku lat regulacjami prawnymi powiat ponosi za nie odpowiedzialność i płaci za ich pobyt w rodzinach zastępczych. Podkreśliła, że powiat koniński zawiera także porozumienia, które powodują umieszczanie na jego terenie dzieci z innych powiatów, a tym samym powodują wpływ środków z innych powiatów. W konsekwencji wysokość środków, które powiat przekazuje innym powiatom i środków, które do powiatu wpływają prawie się równoważą. Dodała, że od roku obowiązują przepisy zgodnie, z którymi gminy uczestniczą w kosztach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych w powiecie. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% kosztów pobytu dziecka, w drugim roku - 20%, w kolejnych latach udział ten jest większy. Umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów nie wynika z braku miejsc, tylko z innych okoliczności tj. pierwszeństwa umieszczania dziecka w rodzinie spokrewnionej. Pani dyrektor podkreśliła, że żadne dziecko nie trafia do rodzin nie spokrewnionych spoza terenu powiatu.
 
      Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że w budżecie powiatu zaplanowana jest kwota 212.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Zaznaczył, że realizacja powyższej inwestycji jest nie pewna. Zapytał, na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt w tej sprawie.
 
       Pan Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński odpowiedział, że już wcześniej sygnalizowano, iż decyzja dotycząca rozbudowy szkoły w Żychlinie wymaga rozwagi. Z jednej strony występują potrzeby lokalowe, natomiast z drugiej niepewna sytuacja demograficzna oraz nabór uczniów do tej szkoły. Decyzja dotycząca realizacji inwestycji wymaga dokonania oceny tendencji wzrostu lub spadku liczby uczniów. Zaistniała sytuacja wynika z przyczyn niezależnych od powiatu. Inwestycja została ujęta w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ sprawa ta jest otwarta. Poinformował, jednak, że poza koncepcją wykonania dokumentacji technicznej nie podjęto żadnych działań, zmierzających do jej przygotowania. Podkreślił, że konieczne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej przyszłości szkoły. Zadanie to figuruje w wieloletniej prognozie finansowej ze względu, na fakt, iż wprowadzenie nowego zadania do WPF jest trudne i wymaga zabiegów zmierzających do wygospodarowania środków na ten cel. Jeżeli środki będą zapisane w budżecie to w przypadku korzystnego naboru uczniów będą mogły stanowić przesłankę do podjęcia decyzji na temat rozbudowy szkoły.
 
        Radna Halina Lenartowicz zapytała, czy kwota na przygotowanie dokumentacji musi być zapisana w budżecie na 2012 r. jeżeli prawdopodobnie do końca tego roku zadanie to nie zostanie zrealizowane. Zapytała również czy w roku bieżącym zapadnie decyzja w tej sprawie.
 
        Pan Wicestarosta odpowiedział, że w roku bieżącym nie zapadnie decyzja o zleceniu wykonania dokumentacji. Nastąpi to nie wcześniej niż po wynikach naboru w przyszłym roku. Ujęcie kwoty na realizacje zadania w WPF stwarza sytuację bezpieczną, jeśli chodzi o podjęcie decyzji. Podkreślił, że pani Starosta powołała doraźny zespół do spraw funkcjonowania systemu oświaty na terenie powiatu konińskiego. Jego zadaniem jest m.in. wypracowanie kierunków rozwoju funkcjonowania systemu oświaty na terenie powiatu Koniec prac zespołu przewidywany jest na 28 lutego 2013 r.
 
        Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że minął już wyż demograficzny. Mimo iż wszyscy chcieliby, aby szkoła się rozbudowywała, to zapewne to nie nastąpi. Rozumie fakt, iż powołana została grupa osób, które dyskutują na temat rozwoju systemu oświaty. Zapytał dlaczego w sytuacji, kiedy nie ma pewności, co do realizowania inwestycji ujmuje się ją we wieloletniej prognozie finansowej. Dodał, że Rada będzie wkrótce zatwierdzać budżet na przyszły rok i w jego projekcie ponownie pojawia się powyższa inwestycja. Zaznaczył, że kwota 212.000,00 zł jest stosunkowo niewielka, jednak szkoda przeznaczać ją na projekt w sytuacji, kiedy decyzja, co do jego realizacji może nie zapaść w związku z nadchodzącym niżem demograficznym. Radny stwierdził, że temat ten jest bardzo ważny. Uważa on, iż w sytuacji braku decyzji dotyczącej realizacji zadania należy wycofać je z wieloletniej prognozy finansowej, a zaplanowaną kwotę przeznaczyć na inny cel. Dodał, ze jeżeli zapadnie decyzja, co do rozbudowy szkoły to bez problemu zadanie to można będzie wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej oraz do budżetu na rok, w którym inwestycja zostanie rozpoczęta.
 
        Skarbnik Powiatu poinformował, ze kwota 212.000,00 zł została zaplanowana na opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Żychlinie. Nie można podjąć jakakolwiek decyzji w sprawie bez dokładnej analizy i rozważenia wszystkich czynników. Został powołany zespół, który wypracuje koncepcje na przyszłość. W związku z powyższym pieniądze, na realizację przedsięwzięcia muszą zostać zabezpieczone. Zaznaczył, że zaplanowane środki przejdą na przyszły rok jako wolne środki, które będzie można wykorzystać. Podkreślił, że pieniądze muszą być zabezpieczone na wypadek podjęcia decyzji, ponieważ jeżeli zostaną wydane trudno będzie ją podjąć.
 
        Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że zespół do spraw funkcjonowania systemu oświaty na terenie powiatu konińskiego być może został powołany zbyt późno oraz że powołano go po to, aby uzyskać gwarancję, że pieniądze są właściwie wydatkowane.
 
      W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte 16 głosami „za" przy 4 głosach „przeciwnych" oraz 1 glosie „wstrzymującym się".
 
       Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta 16 głosami „za" przy 4 głosach „przeciwnych" oraz 1 glosie „wstrzymującym się".
 
       Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 -2023.

 
 
           
         Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 zawierający autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
 
         Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu uchwały w brzmieniu zgodnym z materiałem przekazanym radnym przed sesją (druk nr 274a). Poinformował, że w uchwale zarówno po stronie dochodów jak i wydatków znajdzie się również autopoprawka wynikająca z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 111.048,00 zł.
 
        Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, ze Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
       Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
       W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu 16 głosami „za", przy 5 głosach wstrzymujących się.
 
      Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za" przy 4 głosach „przeciwnych" oraz 1 glosie „wstrzymującym się".
 
      Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2023 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie.

 
        
   
        Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, ze dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie radni otrzymali przed obradami.
 
         Projekt ten zgodnie ze Statutem Powiatu został przekazany Zarządowi Powiatu do zaopiniowania.
 
        Opinia Zarządu Powiatu w omawianej sprawie, którą przedstawiła Starosta Koniński - Małgorzata Waszak, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
         W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
        Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie kandydatur członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 15

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

       Przystępując do realizacji 15 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że nie zostały zgłoszone interpelacje ani pytania, które wymagałyby udzielenia odpowiedzi.
 
 

Punkt 16

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

 
        
         W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który zwrócił się do dyrektora ZDP z prośbą o zainteresowanie się nową nakładką na ulicy Włocławskiej w Skulsku. Według spostrzeżeń radnego studzienki kanalizacyjne są zbyt nisko obsadzone.
 
           Pan Antoni Bąk poinformował, że przy układaniu warstwy kończącej nawierzchnie nastąpi regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych.
 
Następnie glos zabrała radna Halina Lenartowicz, która usprawiedliwiła swoje spóźnienie na sesji. Było ono spowodowane faktem, iż radna uczestniczyła w sesji Rady Gminy w Wilczynie, podczas której omawiane było zagadnieniem dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypomniała, iż na poprzedniej sesji zapytała o możliwość zorganizowania pomocy dla młodzieży ponadgimnazjalnej w dojazdach do szkoły. Temat ten poruszony został również na sesji Rady Gminy w Wilczynie. Dodała, że około 40 uczniów dojeżdża do szkoły w Wilczynie autobusem szkolnym. Stanowi to jednak poważny problem. Radna poprosiła, zatem o podjecie działań w celu jego rozwiązania. Następnie wnioskowała o wystosowanie pisma do PAKKWB Konin z prośbą o spowodowanie remontu drogi w Kleczewie na odcinku pomiędzy rondami. Podkreśliła, że droga ta jest bardzo zniszczona. Dodała, że poprzednie pisma w sprawie przynosiły efekty.
 
           Pan Andrzej Nowak poinformował, ze problem zgłoszony przez panią Halinę Lenartowicz podczas poprzedniej sesji, dotyczący dojazdu młodzieży do szkoły w Wilczynie został przeanalizowany przez panią Małgorzatę Hopen - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz przez panią Mariettę Putz - Dyrektor Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Ostateczne informacje w sprawie zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. Dodał, że pani dyrektor stwierdziła, że występuje problem z dojazdem uczniów na trasie Wilczyn- Wiśniewa-Biela-Góry Ościsłowo (24 uczniów) oraz na trasie Wilczyn-Kopydłówek (10 uczniów). Łącznie problem dotyczy 34 uczniów. Dyrektor zwróciła się do Zarządu z aneksem do arkusza organizacyjnego, który ma spowodować zmiany planu lekcji, w celu dopasowania odjazdów uczniów. Zmiany te są już wprowadzane. W przyszłym tygodniu ma pojawić się ocena na ile są one wystarczające. Następnie pan Wicestarosta podziękował za zgłoszoną uwagę. Podkreślił, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje zapewnienia dowozu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Problem jednak pozostaje, zapis ustawowy nie powinien zamykać drogi poszukiwania rozwiązania problemu.
 
        Radna Halina Lenartowicz zaznaczyła, że uczniowie z miejscowości Bielice od wielu lat są dowożeni do szkół, natomiast uczniom ze Strzelna zapewnia się bilety autobusowe w celu ułatwienia dojazdu do szkoły.
 
       Pan Andrzej Nowak stwierdził, że podobne działania w celu zapewnienia dojazdu młodzieży ponadgimanzjalej do szkół zapewniała Gmina Kramsk. Gmina ta dokładała rocznie poza subwencją kwotę 400.000,00 zł do funkcjonowania szkoły. Zaznaczył, że działania polegające jedynie na finansowym wsparciu szkoły bez dodatkowej oferty przyczyniającej się do wzrostu zainteresowania uczniów nauką w niej nie zawsze mogą być rozwiązaniem skutecznym.
 
       Radna Andżelika Chojnacka wnioskowała o zaproszenie na jedną z kolejnych sesji Prezesa Wojewódzkiej Agencji Zarządzania Energią w celu przedstawienia przez niego informacji nt. funkcjonowania tej instytucji. Podkreśliła, że powiat ma w niej również swój udział.
 
       Przewodniczący Rady poinformował, iż prezes zostanie zaproszony na sesję. Przypomniał, że na jego wniosek w planie pracy rady zostały uwzględnione zagadnienia związane z przedstawianiem przez agencje i inne organizacje sprawozdań uzupełniających i szczegółowych. Rozpatrywanie tego zagadnienia planowane jest na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Zapytał radnej, czy wskazanego przez nią prezesa zaprosić na sesję, podczas której omawiane będzie sprawozdanie Wojewódzkiej Agencji Zarządzania Energią czy na sesję wcześniejszą.
 
        Radna Andżelika Chojnacka poprosiła, aby nastąpiło to wcześniej, umożliwi bowiem przygotowanie się do późniejszej dyskusji.
 
        Przewodniczący Rady poinformował zatem, że prezes Wojewódzkiej Agencji Zarządzania Energią zostanie zaproszony na sesje w styczniu przyszłego roku.
 
        Radna Agnieszka Mirecka-Katulska wyraziła głos poparcia w sprawie, dotyczącej zintensyfikowania działań zmierzających do szybkiej poprawy stanu drogi na odcinku między rondami w Kleczewie. Zaznaczyła, że kwestia ta dotyczy nie komfortu, ale bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających Kleczew.
 
        Radny Jan Śledź nawiązując do „Informacji na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg" stwierdził, że pewne miejscowości pomijane są w działaniach związanych ze zwalczaniem śliskości. Wnioskował, aby podczas planowania zwalczania śliskości dróg uwzględniać bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkół. Jako przykłady dróg wymagających odpowiednich działań wymienił następujące odcinki: Rzgów - Dąbrowica, Barłogi - Babia, Piaski - Kuchary.
 
          Przewodniczący Rady stwierdził, że w informacji oraz w zasadach zimowego utrzymania dróg podane są miejsca, w których zwalczana jest śliskość, są to m.in. łuki, wzniesienia, przystanki autobusowe.
Następnie poinformował, iż na sesję przybył Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, którego powitał i poprosił o zabranie głosu.
 
          Pan Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski powitał wszystkich obecnych na sesji. W swojej wypowiedzi poruszył zagadnienia związane z telewizją cyfrową oraz z Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych. Poinformował, że 9 listopada 2012 r. nastąpiło wyłączenie sygnału analogowego w województwie lubuskim, z kolei 28 listopada 2012 r. sygnał analogowy przestał docierać do centralnej części województwa wielkopolskiego. 20 maja 2013 r. telewizja analogowa zostanie wyłączona w północnej i zachodniej części województwa wielkopolskiego tj. w powiecie konińskim, kolskim oraz tureckim. Wyłączenie to poprzedzi kampania informacyjna. Wojewoda zwrócił szczególną uwagę na potrzebę pomocy osobom starszym oraz samotnym, którzy mogą nie poradzić sobie ze zmianą. Należy umożliwić tym osobom przygotowanie się w odpowiednim czasie do odbioru telewizji cyfrowej, aby zapobiec ich wykluczeniu. Zmiana ta może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Podkreślił, że zaletą telewizji cyfrowej jest przede wszystkim lepsza jakość, większa liczba kanałów na darmo oraz dodatkowe funkcje oferowane w telewizji cyfrowej. Zaznaczył, że wprowadzane zmiany zmierzają w kierunku telewizji hybrydowej, czyli połączenia Internetu z telewizją. Obecnie wprowadzana zmiana nie dotyczy osób odbierających telewizję kablową oraz platform satelitarnych. Aby móc odbierać telewizję cyfrową należy posiadać telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T lub MPEG4. Jeżeli telewizor nie posiada wspomnianych elementów to należy zakupić odpowiedni dekoder, którego koszt wynosi ok. 100 zł. Zachęcił do jak najszybszego przygotowania się do odbioru telewizji cyfrowej.
Następnie poruszył kwestię Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poinformował, że pierwszy tego typu program obejmował lata 2008-2011. Dzięki niemu zrealizowano wiele inwestycji, w efekcie których powstało ponad 500 km dróg w tym autostrady, drogi ekspresowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zaznaczył, że realizując program stara się dofinansowywać te drogi, które stworzą spójną sieć w powiecie, województwie oraz kraju. W 2012 r. NPPDL ze względów budżetowych przewidywał dofinansowanie na poziomie 30%. 27 listopada br. Rada Ministrów podjęła uchwalę i przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którymi nastąpiła zmiana finansowania w ramach programu na lata 2013-2015. W miejsce 16,5 mln zł, którymi dysponowano w roku 2012 - w roku 2013 kwota ta wyniesie 41.385.000,00 zł, natomiast w roku 2014 i 2015 środki te będą dwukrotnie wyższe. Ponadto zwiększono dofinansowanie do poziomu 50% oraz maksymalną kwotę dofinansowania, która do tej pory wynosiła 1 mln zł - po zmianie będzie wynosiła 3 mln zł. Na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego zostanie opublikowana informacja o tym, iż wstrzymano wywieszenie listy z przyjętym harmonogramem wniosków. Wiąże się to z ogłoszeniem 28 listopada br dodatkowego naboru, który będzie trwał 21 dni. Wnioski, które zostały przyjęte wcześniej, w związku ze zmiana proporcji udziałów wkładu własnego i dofinansowania, muszą zostać anektowane. Mogą być również składane nowe wnioski. Zaznaczył jednak, iż nie spodziewa się dużej ilości nowych wniosków. Wnioski oraz aneksy muszą zostać złożone do 19 grudnia br., następnie do końca grudnia rozpatrzy je powołana przez Wojewodę komisja. Najpóźniej do 2 stycznia 2013 r. zostaną opublikowane listy z harmonogramem wniosków, do 15 stycznia 2013 r. listy zostaną przekazane do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Cały proces zakończy się do końca stycznia 2013 r.
Pan Wojewoda wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż dofinansowanie będzie wynosiło 50%. Zaznaczył, że zmiana ta miała zarówno zwolenników jak i przeciwników, którzy uważali, że niższy procent dofinansowania zagwarantuje pieniądze dla większej liczby gmin i powiatów.
Następnie poinformował, iż wniosek złożony przez powiat koniński uplasował się na granicy otrzymania dofinansowania natychmiastowego. Zapewnił jednak, iż nie powinno być obaw, co do uzyskania dofinansowania, ponieważ zazwyczaj po rozstrzygnięciach przetargowych pozostają środki, bowiem wartości kosztorysowe są zazwyczaj zawyżone. Stwierdził, że jeżeli nie w pierwszej turze, to z pewnością w drugiej powiat koniński otrzyma dofinansowanie.
Zaznaczył, że w poprzednim roku wszystkie gminy i powiaty, które złożyły wnioski uzyskały dofinansowanie. Przy dofinansowaniu na poziomie 50% nie wszyscy wnioskodawcy je otrzymają. Zapewnił jednak, że wniosek powiatu konińskiego powinien zostać rozpatrzony pozytywnie.
 
        Radny Zenon Paszek nawiązując do wypowiedzi dotyczącej telewizji cyfrowej stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że z przekaźników naziemnych obiera się telewizje za darmo. Zaznaczył, że należy płacić abonament radiowo-telewizyjny.
 
        Pan Wojewoda poinformował, że w telewizji analogowej naziemnej odbiera się ok. 4 programów, natomiast po przejściu na system cyfrowy będzie można odbierać ich ok. 20. Zwiększenie liczby kanałów nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawa abonamentu stanowi odrębna kwestię. Podkreślił, że funkcjonują telewizje, z których aby móc korzystać należy ponosić dodatkowe opłaty np. system telewizji kablowej oraz platformy satelitarne. W ramach przejścia z telewizji analogowej na cyfrową wzrasta liczba odbieranych kanałów bez dodatkowych opłat z tego tytułu. Abonament nie wzrasta w skutek wzrostu liczby kanałów.
 
        Radny Zenon Paszek stwierdził, że poprawne byłoby wyrażenie, ze zmiana systemu nie wiąże się z „dodatkową opłatą poza abonamentem".
 
        Pan Wojewoda stwierdził, iż uwagę radnego przyjmuje i nie namawia do nie płacenia abonamentu, ponieważ jest on obowiązkowy.
 
        Pan Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński podjął kwestię funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Podziękował Wojewodzie za dotacje, które wprowadzano do budżetu na sesji. Zapytał o możliwość uwzględnienia w dopłatach dla uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy zróżnicowania terytorialnego. Dodał, że ŚDS-y, które funkcjonują w warunkach wiejskich i małomiasteczkowych mają problem z zapewnieniem dowozu, ponieważ wiąże się to z wysokimi kosztami i stanowi duży problem.
 
        Pan Wojewoda odpowiedział, że nie przewiduje się zróżnicowania stawek dla uczestników ŚDS-ów. Podkreślił, że takie zmiany wiążą się z kwestią przyjęcia zasad zróżnicowania tych dopłat itd. Należy próbować znaleźć rozwiązanie, które zadowoliłoby wszystkich, a to jest bardzo trudne. Poprosił o skierowanie pisma do pani dyrektor Krupeckiej lub wicewojewody, który zajmuje się tą problematyka. Zaznaczył jednak, iż nie obiecuje jakiejkolwiek zmiany w tej kwestii.
 
        Radny Wiesław Bednarek podziękował za informacje dotyczącą możliwości pozyskiwania dofinansowania na poziomie 50%. Nawiązując do przedstawionej przez dyrektora ZDP listy dróg, na które została przygotowana dokumentacja zapytał o możliwość zgłoszenia w roku bieżącym do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wniosku o dofinansowanie drogi Mostki-Lipiny na terenie gminy Sompolno. Podkreślił, że droga ta łączy dwa powiaty.
 
       Pan Wojewoda poinformował, iż wprowadził zasadę, że można składać dwa lub więcej wniosków. Jeżeli zostanie złożona większa liczba wniosków to nawet w przypadku uzyskanie przez nie wysokiej liczby punktów, dofinansowanie uzyskają najwyżej dwa z   nich. Podkreślił, że wnioski o dofinansowanie wraz z pełna dokumentacją należy złożyć do 19 grudnia br.
 
        Pani Starosta stwierdziła, że wniosek radnego Wiesława Bednarka należy rozpatrzyć i zarząd sprawę ta przeanalizuje. Podkreśliła jednak, że w przypadku złożenia drugiego wniosku do NPPDL w budżecie na 2013 rok musiałyby zostać zabezpieczone odpowiednie środki. Wiązałoby się to z większym zadłużeniem powiatu, ponieważ aktualnie nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Zarząd rozpatrzy tą kwestię, ale być może czynnik finansowy będzie miał istotne znaczenia. Zaznaczyła, że budżet jest zamknięty, komisje dokonały już jego analizy, natomiast ewentualna decyzja zarządu musiałaby wiązać się z decyzją rady, co do zaciągnięcia kredytu.
 
       Przewodniczący Rady podkreślił, że dokumentacja nie jest czynnikiem wystarczającym do zgłoszenia wniosku o dofinansowanie. Należałoby również zabezpieczyć środki w budżecie, co wydaje się być trudne w terminie, który pozostał na złożenie wniosków.
 
       Pan Wojewoda stwierdził, że prawdopodobnie zostało zbyt mało czasu, aby dodatkowy wniosek złożyć w tym roku. Podkreślił, że w roku bieżącym zaplanowane jest na realizacje programu 41.385.000,00zł., natomiast w następnych latach kwota ta będzie dwa razy większa. Następny nabór zaplanowany jest w terminie od 1 do 30 września 2013 r. Z uwagi, na fakt, ze zaplanowane środki są dwa razy większe, większe jest również prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania.
 
        Radny Władysław Pawlak podziękował za dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej. Zapytał czy istnieje możliwość prawna ustalenia jednej stawki dopłat dla domów pomocy społecznej i dla warsztatów terapii zajęciowej. Dodał, że ŚDS-y na jednego uczestnika otrzymują ok. 800 zł., natomiast WTZ-y 1.800 zł, natomiast zakres obowiązków tych placówek jest taki sam. Następnie poinformował, że w poprzedniej kadencji padła obietnica budowy drogi Wola Podłężna - Licheń - Ślesin. Droga ta miała być siła przewodnią władz powiatu, województwa oraz gmin. Wartość tej inwestycja miała kształtować się na poziomie ok. 30.000.000,00 zł. Zapytał zatem, czy istnieje możliwość, a jeżeli tak to kiedy, aby inwestycje tą zrealizować z dofinansowaniem na poziomie 80%. Podkreślił, że samorząd powiatu w poprzedniej kadencji wydał na dokumentację tej inwestycji 500.000,00 zł.
 
        Pan Wojewoda odpowiadając na pytanie radnego dotyczące ujednolicenia stawek dopłat dla uczestników ŚDS i WTZ poinformował, iż takiej możliwości nie przewiduje. Nawiązując natomiast do pytania dotyczącego budowy drogi stwierdził, że zbliża się nowy okres programowania unijnego na lata 2014-2020. Budżet unijny zostanie zapewne przyjęty w styczniu 2013 roku. Tak duże inwestycje należy planować z udziałem środków z funduszu krajowego albo z funduszy unijnych. Zaznaczył, że zapewne nie będzie możliwości sfinansowania tego zadania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że w związku z nowym okresem programowania budżetu unijnego powstanie nowy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, zostaną także ustalone nowe priorytety programu. Takim priorytetem z pewnością będzie budowa dróg. Stwierdził zatem, że jedyną możliwością otrzymania dofinansowania na wspomniana inwestycje na poziomie większym niż 50% czyli 80 lub 85% jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach WRPO. W tym celu należy mieć przygotowaną odpowiednią dokumentację.
Następnie pan Wojewoda poruszył kwestię związana z obiecanym przez niego wcześniej polderem Golina. Zaznaczył, że podejmie wszelkich starań aby obietnica ta została zrealizowana.
 
      Radny Andrzej Perkowski zapytał czy środki NPPDL, o których pan Wojewoda informował są to kwoty zagwarantowane. Następnie przypomniał, że na dożynkach powiatowych, które odbyły się w ubiegłym roku w Rzgowie Wojewoda obiecał po 5000 zł dla rolników, miało to związek z trudną sytuacją, jaka miała wówczas miejsce w rolnictwie. Radny podkreślił, że wydarzenie to miało miejsce w okresie przedwyborczym. Stwierdził, że chciałby uzyskać informacje w tej sprawie.
 
      Wojewoda odpowiedział, że środki NPPDL wynikają z uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Zostały one zapisane w przepisach podjętych przez Radę Ministrów. Dodał, że nie przewiduje zmian w tej kwestii, aczkolwiek zawsze istnieje taka możliwość, ponieważ zapisy te można zmienić następną uchwałą. Nawiązując do sprawy dotyczącej pieniędzy dla rolników poinformował, że wszystkie pieniądze zaplanowane na pomoc dla rolników zostały im bez problemów wypłacone. Dodał, że w związki z powyższym zostały powołane komisje spisowe. Istotne znaczenie na wypłatę pomocy miał fakt, czy zaistniałe straty osiągnęły poziom 30%. Wszystkie pieniądze, które można było przekazać rolnikom zostały wypłacone. Dodał, że z uwagi na fakt, iż nie posiada przy sobie odpowiednich dokumentów nie może na chwilę obecną udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 
      Radny Andrzej Perkowski poinformował, że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż nikt z rolników nie otrzymał obiecanych 5.000 zł., jedynie osoby ubezpieczone otrzymały odszkodowanie.
 
      Pan Wojewoda stwierdził, że pomocy nie otrzymali wszyscy rolnicy, jedynie ci, którzy ponieśli straty. Obowiązują zasady zgodnie, z którymi pieniądze na pomoc dla rolników mogły zostać wypłacone. Warunkiem otrzymania pomocy było osiągnięcie 30% strat. Wojewoda nie otrzymał informacji o tym, aby rolnicy, którym pieniądze należały się, nie otrzymali ich. Co roku w budżecie przewidziana jest rezerwa na taki cel. Pomoc, która pochodziła z budżetu państwa była niezależna od prywatnych ubezpieczeń. Poprosił radnego o ewentualny telefon w celu wyjaśnienia sprawy.
 
      Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że spróbuje dokładnie temat ten rozeznać. Podkreślił, iż interesuje go rok ubiegły.
 
      Radny Jan Śledź zapytał Wojewody czy jest myśliwym.
 
      Pan Wojewoda odpowiedział, że myśliwym jest wicewojewoda i wszelkie pytania w tej materii prosi kierować do niego.
 
      Radny Jan Śledź poinformował, ze zgodnie z obowiązującą ustawą szkody myśliwskie oceniają koła łowieckie. Radny zasugerował, że ocenę szkód myśliwskich powinna dokonywać niezależna komisja. Podkreślił, że sprawa ta stanowi duży problem w rolnictwie. Wydaje się, że szkody myśliwskie nigdy nie będą obiektywnie wycenione, jeżeli będą tego dokonywały koła łowieckie.
 
       Pan Wojewoda poinformował, że sprawa poruszona przez radnego wynika z obowiązującego prawa. Dodał, że jeżeli radny uważa, iż prawo to należy zmienić, to z problemem tym należy zwrócić się do posłów, ponieważ jedynie w sejmie można wprowadzić zmiany do obowiązującej ustawy, uzyskawszy oczywiście odpowiednią ilość zwolenników. Ewentualne sugestie można zgłaszać także do wojewody. Dodał, że na naradzie wojewodów stara się wyartykułować określone problemy. Należy jednak wcześniej znaleźć odpowiedni konsensus w sprawie oraz przygotować propozycje zmiany. Dodał, że w przypadku podjęcia przez radnego inicjatywy jest on otwarty na rozmowy w tej materii.
 
      Rady Jan Śledź poinformował, że zwrócił się z powyższym pytaniem do wojewody, ponieważ zgodnie z ustawą właścicielem dzikich zwierząt jest Skarb Państwa i wojewoda powinien zająć stanowisko w sprawie.
 
      Wojewoda stwierdził, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż właścicielem dzikich zwierząt jest Skarb Państwa. Poprosił zatem o propozycje w sprawie ewentualnych zmian.
 
    W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował Wojewodzie za przekazanie cennych informacji i wprowadzenie w szczegóły pewnych spraw.
Następnie poprosił przewodniczących Komisji o pozostanie na sali celem omówienia i wniesienia uwag do planu pracy rady powiatu konińskiego na 2013 rok.
Poinformował również, że 28 listopada br. odbyła się uroczystość pogrzebowa radnego I Kadencji - pana Józefa Górskiego. W związku z powyższym uczczono pamięć radnego minutą ciszy.
 

Punkt 17

Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Protokołowała:

Renata Jackowska
Młodszy referent
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Ranata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-02-06 13:37:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 12:56:22)
Lista wiadomości