logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XXII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 8 listopada 2012 roku

PRZ.0002.8.2012

 

Protokół nr XXII/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 8 listopada 2012 roku

 

XXII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 8 listopada 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1215.


Punkt 1

Otwarcie obrad

 Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

 Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad będzie realizowany po ceremonii uhonorowania najwyższym odznaczeniem powiatu „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" pani Jadwigi Anteckiej. Następnie poprosił Starostę Konińskiego - panią Małgorzatę Waszak o przybliżenie Radzie Powiatu sylwetki uhonorowanej i dokonania ceremonii wręczenia odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

 Starosta poinformowała, iż pani Jadwiga Antecka pracowała w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie. Przez wiele lat wspierała działalność spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego. Ponadto angażowała się w pracę, szczególnie w okresie powodziowym. Jest osobą dyspozycyjną, posiada fachowa wiedzę na temat wielu zagadnień. Podejmowała wiele ważnych działań w zakresie melioracji na terenie powiatu konińskiego. Zarząd Powiatu Konińskiego uhonorował zatem jednogłośnie panią Jadwigę Antecką i nadał jej tytuł Zasłużony dla Powiatu Konińskiego.

 Następnie odbyła się ceremonia wręczenia pani Jadwidze Anteckiej odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

 Punkt 2

Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

 W związku z brakiem wniosków w sprawie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i pytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

7. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.

8. Informacja dotycząca ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim.

9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

12. Podjecie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

16. Zamknięcie obrad.

  W tym momencie na posiedzenie przybył radny Bogumił Leczczak.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

 Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XXI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie tj. 25 głosami „za", protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 września 2012 r.

 Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

 Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 26 września do 25 października 2012 r. wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego oraz poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego.

Szczególną uwagę zwróciła na fakt, iż 15 października br. minęło 10 lat od dnia podpisania umowy o współpracy pomiędzy samorządem powiatu konińskiego a samorządem niemieckiego powiatu Ilm. W tym czasie zrealizowano wspólnie 59 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 450 osób.

Podkreśliła również, że 15 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Ponadto powiat koniński w dniach 24-27 października br. uczestniczył, w odbywających się, co roku - Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON.

25 października br. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z naszego regionu, podczas którego omawiany był fundusz JEREMIE. Głównym organizatorem i płatnikiem tego spotkania był Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

W roku bieżącym rozpocznie się realizacja pierwszego ważnego projektu wpisującego się w strategię marki powiatu. Projekt ten powiat realizował będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie. Stowarzyszenie to, z inicjatywy powiatu, przygotowało projekt pn.: „Energia pokoleń - instrumentem aktywnej integracji seniorów". Uzyskał on dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę ponad 152 tyś zł. Powyższy projekt zakłada realizację wielu działań, w które zaangażowanych zostanie 500 osób, a głównymi odbiorcami projektu będzie społeczeństwo 60+.

26 października br. w Szkole Podstawowej w Licheniu odbyła się wystawa pn.: „Nasza MAŁA OJCZYZNA w obrazkach". Jej inicjatorem było „Stowarzyszenie Promocji Lichenia". Powiat koniński wspierał to przedsięwzięcie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

30 października br. Spółka Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. W wydarzeniu tym uczestniczyła pani również Starosta.

W dniach 5-6 listopada br. pani Starosta uczestniczyła w Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego, który odbył się w Trzciance. Podczas Konwentu poruszone zostały zagadnienia z zakresu komunikacji oraz likwidacji sądów. Pani Starosta zaznaczyła, że Sądowi Rejonowemu w Koninie nie zagraża likwidacja. Dodała, że Konwent Starostów zabiega, aby propozycja reorganizacji sądów nie weszła w życie.

Ponadto pani Starosta poinformowała, że 31 października br. została ogłoszona lista zawierająca arkusz oceny merytorycznej wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek złożony przez powiat koniński spełnił wymagania formalne i na liście rankingowej zawierającej 31 pozycji uplasował się na miejscu 13 z punktacja 18,4 pkt., co w ocenie pani Starosty kwalifikuje go do uzyskania dofinansowania. Dodała jednak, że pełna informacja w tej sprawie powinna zostać przekazana za kilka tygodni.

Następnie pani Starosta zaprosiła radnych na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości - program słowno-muzyczny „W hołdzie Niepodległej...", który odbędzie się 11 listopada br. o godz. 1700 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

 W związku z brakiem pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wiesław Bednarek.

 Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczą przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, którzy zostali zaproszeni w związku z pytaniami i wątpliwościami, które pojawiły się na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury, a dotyczą likwidacji kursów autobusów. W związku z powyższym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w powyższej sprawie.

     Radny Antoni Kulczak zapytał, czy likwidacja kursów wpłynie na redukcje zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz czy istnieje szansa na poprawę sytuacji. Podkreślił, że PKS dysponuje autobusami różnej wielkości.

 Pan Dariusz Andrzejewski - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. powiedział, że cieszy się faktem zainteresowania radnych tematem. Stwierdził, że od pewnego czasu następuje redukcja kursów autobusów. Jest ona konsekwencją faktu, że PKS jest spółką prawa handlowego, od której oczekuje się odpowiedniego wyniku finansowego. W przeszłości PKS-y były firmami, które były zobowiązane do użyteczności publicznej. Wtedy czynnik ekonomiczny nie był czynnikiem najważniejszym. Sytuacja jednak zmieniła się kilkanaście lat temu. Przekształcenie firm typu PKS w spółki prawa handlowego wymaga od Zarządu osiągnięcia odpowiedniego wyniku ekonomicznego, co wiąże się z podejmowaniem określonych działań. Kroki podjęte przez Zarząd PKS w Koninie wynikały z dokonanej w miesiącach czerwiec - sierpień obserwacji. W tym okresie nastąpił drastyczny spadek liczby pasażerów. PKS od kilku lat posiada system biletu elektronicznego, co pozwala ustalić liczbę pasażerów przewożonych na konkretnych trasach. Na tej podstawie dokonano analizy. Przekazany radnym przed sesją materiał stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu zawiera m.in. wykaz kursów, które zostały zawieszone. Prezes poinformował, że podjęto próby rozmów z samorządami z powiatu konińskiego, kolskiego i słupeckiego. Niestety zainteresowanie gmin jest znikome. Podkreślił, że problem będzie narastał. W przekazanym radnym materiale, znajduje się również artykuł poruszający problemy przewozu pasażerskiego w Polsce. Ponadto problemem jest również wysoki koszt paliwa oraz system VIA TOLL. Od 1 marca br. obowiązuje ustawa o zbiorowym transporcie publicznym. Funkcjonuje również Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1370, które nakłada na samorządy obowiązek organizowania transportu oraz współorganizowania go z firmami transportowymi. Podkreślił, że ani PKS ani inne firmy transportowe bez partycypacji w kosztach utrzymania kursów nie będą w stanie realizować ich w dotychczasowym zakresie. W całej Europie funkcjonuje model zgodnie, z którym dopłaca się do komunikacji publicznej. Wzrost kosztów w związku z wprowadzeniem systemu VIA TOLL to dla spółki koszt ok. 200.000 zł w skali roku. Poważnym problemem jest również wzrost cen paliw. Dokonane analizy dokładnie wskazują ile spółka zarabia na każdym kursie. Średnia dochód z 60 zawieszonych kursów to 1,32 zł. Spółka musiała zatem dokładać do ich funkcjonowania z innych działalności. Podkreślił, że od spółki prawa handlowego oczekuje się wyraźnych efektów finansowych.

Następnie poinformował, że w najbliższym czasie nieplanowana jest redukcja zatrudnienia, ponieważ spółka rozszerza swoją działalność na inne rynki. Działania te mają na celu osiągnięcie zysku. Podkreślił, że pracownicy PKS Konin, nie powinni czuć się zagrożeni. Dodał, że PKS dysponuje 183 autobusami i obsługuje 3 powiaty. Zwrócił uwagę, że bez współpracy z samorządami i bez wspólnego podjęcia problemu sytuacja będzie trudna. Zgodnie ze wspomniana ustawą od 1 stycznia 2017 r. kwestie transportu zbiorowego będą należały do obowiązków samorządów. Samorządy będą organizatorami transportu, będą decydowały o cenie biletu, będą kolporterami biletów, natomiast przewoźnik zajmował się będzie jedynie wykonaniem określonej usługi.

             Radny Antoni Kulczak podkreślił, że PKS posiada mniejsze autobusy, które zużywają mniej paliwa. Zapytał, czy wpływ na zaistniałą sytuację ma fakt, iż miasto dopłaca do funkcjonowania MZK. Zapytał również ile kosztuje bilet z Kramska do Konina. Dodał, iż w Anglii daną linie autobusową obsługują dwie prywatne firmy, natomiast w sytuacji, kiedy w danych godzinach jest mniej pasażerów firmy porozumiewają się i dany kurs jest obsługiwany tylko przez jedną z nich.

             Pan Dariusz Andrzejewski poinformował, że kształtowanie się systemu transportowego w gminie Kramsk trwało ok. 3 lata. Na obecną chwile gmina Kramsk jest jedyną gminą, która dopłaca do kursów autobusów. Odbywa się to w ten sposób, że jest ogłaszany przetarg, w którym określona jest cena biletu na całym obszarze gminy, godziny kursów i ich przebieg. Dana firma transportowa biorąca udział w przetargu określa kwotę, jaką gmina musi zapłacić za spełnienie warunków określonych w przetargu.

             Radny Antoni Kulczak zapytał, jaką kwotę dopłaca gmina Kramsk oraz ile kosztują bilety w tej gminie.

             Pan Dariusz Andrzejewski poinformował, że kwota, którą gmina dopłaca, wynika z rozstrzygnięcia przetargu i nie stanowi ona informacji tajnej, natomiast bilet jednorazowy kosztuje ok. 3 zł, miesięczny szkolny ok. 60 zł, a miesięczny pełnopłatny ok. 100 zł. Z informacji, którą pan prezes posiada zarówno Wójt gminy, jak i jej mieszkańcy nie mają zastrzeżeń i są zadowoleni z takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o kwestię mniejszych autobusów to PKS spośród 183 posiadanych autobusów posiada tabor o różnej pojemności od ponad 20 do ponad 50 miejsc. Powiązanie kursów wyklucza często wykorzystanie mniejszych autobusów, ponieważ zdarza się, że na danej linii w jedną stronę przewożona jest mniejsza liczba pasażerów natomiast w drodze powrotnej liczba ta jest już dużo wyższa. Z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów nie można przeładowywać busów. Następnie prezes zachęcił zainteresowanych transportem do zapoznania się ze wspomniana ustawą oraz artykułem zawartym w przedstawionym materiale, w którym poruszone są kwestie zysku. Dodał, że rozsądny zysk to taki, który kształtuje się na poziomie ok 6%. Zaznaczył, że sytuacja działalności transportowej przewozu osób w Polsce od kilkunastu lat jest trudna. Dlatego w najbliższym czasie konieczne będzie zainteresowanie się tematem zarówno przez samorządy powiatowe jak i gminne.

             Radny Waldemar Marciniak poprosił prezesa o sprawdzenie i dokonanie ewentualnej aktualizacji rozkładów jazdy autobusów w Sompolnie.

             Radny Andrzej Perkowski zapytał czy działania polegające na likwidacji kursów musiały być tak drastyczne. Dodał, że jeżeli w danym kierunku zostało zlikwidowanych kilka kursów to na kolejnych obsada pasażerów powinna być większa. Zwrócił uwagę, że na niektórych liniach zlikwidowanych zostało nawet po 4 kursy.

             Pan Dariusz Andrzejewski poinformował, że na podjęcie decyzji dotyczącej likwidacji kursów drugorzędne znaczenie miał fakt, z jakiego są one kierunku. Warunkiem likwidacji kursów była liczba pasażerów. Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że każda likwidacja czy zawieszenie kursu, nawet w sytuacji, gdy korzystała z niego tylko jedna osoba jest dla danej osoby bardzo uciążliwe. Z usług PKS nie korzystają osoby zamożne. Ponad 80 % klientów stanowią uczniowie i studenci, którzy nie mają innej alternatywy, ponieważ np. nie maja prawa jazdy lub samochodu. Pozostała część są to osoby, które zakupują pełnopłatne bilety, aby dojechać np. do pracy. Osoby te również nie maja innej alternatywy. Pojawia się zatem dylemat, należy dokonać wyboru pomiędzy dobrem firmy, a dobrem pasażerów. Na podjęcie decyzji wpływ ma fakt, iż PKS jest spółką prawa handlowego.

             Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że jeżeli np. zlikwidowanych zostało 4 kursy, a z każdego korzystało ok. 5 osób to w momencie, kiedy zlikwidowane zostałyby 3 z nich, a pozostawiony jeden to istnieje prawdopodobieństwo, że np. polowa z tych osób skorzystałaby z danego połączenia, ponieważ musi dojechać w określone miejsce. Do tej pory pasażerowie korzystali z połączenia o godzinie, która była dla nich najdogodniejsza, teraz musieliby dostosować się do istniejących kursów.

             Pan Dariusz Andrzejewski stwierdził, że nie powinno dojść do takiej sytuacji, aby mieszkańcy danej gminy czy miejscowości zostali całkowicie „odcięci" od możliwości dojazdu, ponieważ starano się zawsze pewien kurs pozostawić. Dodał, że nie powinno już dojść do drastycznych zmian polegających na likwidacji kolejnych kursów, ponieważ dokonane przez ostatnie dwa miesiące analizy znacznie zredukowały już komunikacje. Sytuacja będzie na bieżąco obserwowana. Zmiany miały miejsce od września, a dokonano ich na podstawie analizy danych z systemu biletów elektronicznych. Pozwoliło to wnioskować, którymi kursami podróżują pasażerowie.

             Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że bardziej wiarygodnym terminem analiz byłby październik, ponieważ wtedy studenci podejmują studia.

             Pan Dariusz Andrzejewski poinformował, że analiz dokonano w dwóch etapach - ok. 60 kursów zlikwidowanych zostało od października, następnie w październiku przeanalizowano kolejne kursy w wyniku czego zawieszono ok. 40 z nich.

             Radny Włodzimierz Pawlak zapytał czy przewiduje się uruchomienie przynajmniej w okresie wakacyjnym dodatkowych linii do miejscowości turystycznych takich jak Licheń, Ślesin, Wilczyn.

             Pan Dariusz Andrzejewski stwierdził, że pojawiały się pomysły uruchomienia dodatkowych kursów do miejscowości turystycznych w miesiącach letnich, jednak wcześniej istniała duża konkurencja ze strony prywatnych przewoźników. Na chwilę obecną jedynym przewoźnikiem, który ma prawo jeździć na trasie Licheń - Konin jest PKS Konin. Dodał, że wartym rozważenia jest uruchomienie sezonowych kursów, które mogłyby promować miejscowości posiadające atrakcje turystyczne.

             Radna Halina Lenartowicz dodała, że reprezentuje ona gminę Wilczyn i popiera propozycje uruchomienia dodatkowych kursów autobusowych, przynajmniej w okresie letnim. Następnie zwróciła uwagę na fakt, iż w gminie Wilczyn funkcjonuje szkoła powiatowa, a z posiadanych przez radną informacji wynika, że młodzież ze względu na brak połączeń autobusowych ma problemy z dojazdem do niej. Stwierdziła zatem, że powiat powinien partycypować w kosztach utrzymania kursów, aby umożliwić młodzieży edukacje w swojej jednostce.

             Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że być może wpływ mieszkańców skłoni gminy do próby porozumienia z PKS-em i partycypacji w kosztach utrzymania kursów.

             Pan Marek Waszkowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Konina poinformował, że Miasto Konin zgodnie z kodeksem handlowym nie ingeruje w działalność spółki, natomiast przy pomocy organizacyjnej współpracy próbuje regulować rynek. Aby gościom z sąsiednich gmin ułatwić poruszanie się po mieście wprowadzono wspólny bilet PKS-MZK. Ponadto wspólnie z Zarządem PKS budowana jest szersza struktura. Podkreślił, że na rynku polskim PKS-y upadają. Jedynym PKS-em, który poszerza swoją działalność to PKS
w Koninie. Poinformował także, że powiat wspólnie z gminami próbuje stworzyć projekt predefiniowany. Podejmowane są dyskusje na temat systemu budowy komunikacji na terenie subregionu, ponieważ ma on istotne znaczenie gospodarcze. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że finansowanie PKS musi być wspólne. Miasto Konin nie może dofinansować PKS, jedynie może wspierać go organizacyjnie.

             Przewodniczący Rady stwierdził, że PKS jest spółką prawa handlowego. Miasto Konin może ewentualnie dofinansowywać przewozy na terenie miasta, nie ma jednak obowiązku sponsorowania gmin w tym zakresie. Następnie zwrócił się do radnych, aby przekazali wójtom i burmistrzom odpowiednią informację w tej materii. Dodał, że ze względu na rachunek ekonomiczny będzie konieczna partycypacja gmin w kosztach komunikacji autobusowej.

             Radny Antoni Kulczak nawiązując do poruszonej przez pana Marka Waszkowiaka kwestii wniosku predefiniowanego zapytał o przybliżoną wysokość kosztu dofinansowania przykładowej 15-20 km linii.

             Pan Marek Waszkowiak odpowiedział, że wniosek predefiniowany dotyczy działań podjętych wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, pod kierunkiem Starosty, mających na celu stworzenie programu współpracy pod kontem pozyskania środków unijnych. Zaznaczył, że sposób liczenia kosztów należy do wyłącznej właściwości Zarządu.

             Przewodniczący Rady podziękował panu Markowi Waszkowiakowi - Zastępcy Prezydenta Miasta Konina oraz panu Dariuszowi Andrzejewskiemu - Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. za udział w sesji.

 

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

 W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrała radna Maria Wróbel, która w imieniu mieszkańców Gminy Kramsk poprosiła o utworzenie miejsc parkingowych dla interesantów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie. Radna podkreśliła, iż zdaje sobie sprawę z faktu, iż budynek, w którym mieści się ARiMR należy do powiatu, natomiast urząd należy do województwa, z kolei miejsca parkingowe znajdują się na terenie miasta. Dodała, że rolnicy, którzy załatwiają sprawy w ARiMR mają duży problem ze znalezieniem miejsc parkingowych. Podkreśliła fakt, iż czas rolników jest bardzo cenny.

 Radny Władysław Kocaj porównał wypowiedź prezesa Zarządu PKS do wypowiedzi Grzegorza Wrony - dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na poprzedniej sesji. Stwierdził, ze wypowiedź pana Andrzejewskiego nie jest w pełni satysfakcjonująca, ponieważ nie rozwiązuje żadnych problemów. Podkreślił jednak, że jej forma bardzo różniła się od wypowiedzi dyrektora szpitala. Uzyskaną od prezesa informację radni będą mogli przekazać mieszkańcom. Przypomniał jednocześnie, że na zadane na poprzedniej sesji dyrektorowi pytanie, które wyrażało troskę o sytuację szpitala uzyskano odpowiedź „owianą tajemnicą". Radny zasugerował, że jeżeli przekazanie pewnych informacji jest niemożliwe ze względu na ich poufny charakter, należałoby rozważyć możliwość zorganizowania Komisji Spraw Społecznych, która mogłaby spróbować przeanalizować sytuację. Radny zaznaczył, że szpital obsługuje mieszkańców powiatu, a odpowiedź dyrektora na zadane pytania była zbyt ogólna. Podkreślił, że radni są zobligowani to tego, aby pewne informacje przekazywać wyborcom.

 Przewodniczący Rady przyznał, że być może na poprzedniej sesji zaistniała nerwowa atmosfera i informacja przekazana przez dyrektora mogła wydawać się niepełna. Zauważył jednak, że dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie poważnie traktuje organ, jakim jest Rada Powiatu. Świadczyć może o tym chociażby obecność na sesji zastępcy dyrektora - Łukasza Dolaty. Podkreślił, że w poprzednich kadencjach nie było to praktykowane. Dodał, że z Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych ustali tok postępowania w tej sprawie i jeżeli zaistnieje konieczność szczegółowego wyjaśnienia pewnych kwestii to zostanie zorganizowane spotkanie, podczas którego będzie to możliwe.

  Punkt 6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

 Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 7  (cd.2) (cd.3) (cd.4) (cd.5) do niniejszego protokołu.

     Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

   W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński".

 

Punkt 7

Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.

 Przystępując do realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację o zaawansowaniu prac w drogownictwie" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Informacja ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

      Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

     Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

             Radny Jan Śledź nawiązując do przedstawionej w materiale informacji dotyczącej remontu drogi Brzeźno-Smólnik 0,55 km, zapytał, czy remont ten dotyczy drogi, która została zgłoszona do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

             Pan Antoni Bąk - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiedział, że wskazany w informacji odcinek drogi Brzeźno-Smólnik nie jest to ten sam odcinek drogi, który został zgłoszony do NPPDL. Dodał, że powyższa droga ma długość ponad 10 km, natomiast złożony do NPPDL wniosek obejmuje odcinek 2,4 km.

 W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację o zaawansowaniu prac w drogownictwie".

 

Punkt 8

Informacja dotycząca ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim.

 Przewodniczący Rady przystąpił do 8 punktu porządku obrad. Stwierdził, że „Informację dotycząca ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

      Niniejsza informacja była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

      Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Informację dotyczącą ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim".

 

Punkt 9

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Przystepując do realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że podmioty zobligowane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym tj. Starosta Koniński, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego oraz Wojewoda Wielkopolski przedstawiły Radzie Powiatu informację wypełniającą dyspozycję art. 25c pkt 12 przywołanej wcześniej ustawy. Informacje poszczególnych podmiotów, które wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Ponadto przed sesją Państwo Radni otrzymali kolejną informację przesłaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie. Informacja ta została stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

       W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o analizie oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym".

 Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.

 Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek. Przypomniał, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wszyscy Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Projekt ten omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił zatem przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii w tej kwestii.

     Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Natomiast opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

 W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 24 „za".

     Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

       

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

Przystępując do realizacji 11 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego radni otrzymali przed obradami.

 Projekt tej uchwały zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego został przekazany Zarządowi Powiatu do zaopiniowania. Poprosił zatem panią Małgorzatę Starostę Konińskiego o przedstawienie opinii Zarządu w omawianej sprawie.

      Opinia Zarządu Powiatu przedstawiana przez panią Starostę stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

    Projekt tej uchwały był również przedmiotem debaty Komisji Statutowo - Regulaminowej. Poprosił więc przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

    Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 24 „za".

 Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 Punkt 12

Podjecie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. Projekt tej uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisji Budżetowej.

Poprosił zatem Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

    Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Waldemara Marciniaka - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Natomiast opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Gabriela Rybickiego - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu

 Radny Jan Śledź zapytał w jaki sposób wyłaniane są firmy, które usuwają i strzegą pojazdów. Następnie odnosząc się do „Informacji dotyczącej ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim" zapytał co oznacza stwierdzenie, że „policja zazwyczaj przychyla się do tego typu propozycji", a dotyczy to tego, iż kierujący może sam usunąć pojazd.

 Pan Mirosław Kruszyński - Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował, że holownik i parkingowy są wyłaniani w drodze przetargu. Obecna umowa zawarta z tymi podmiotami obowiązuje do końca maja 2013 r. W marcu przyszłego roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Odpowiadając na pytanie dotyczące „Informacji dotyczącej ilości pojazdów nieodebranych, pozostających na parkingach strzeżonych w powiecie konińskim" poinformował, że policja może ale nie musi przychylić się do prośby właściciela czy też kierującego pojazdem i może od razu skontaktować się z osobą, która pojazd odholuje. Jednak w sytuacji, kiedy kierujący zaproponuje aby np. pasażer, który jest w stanie to uczynić, usunie pojazd, to policja zazwyczaj przychyla się do tego typu próśb.

 W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. głosami 24 „za".

 Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie obowiązującej w roku 2013 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15 - minutową przerwę.

 W tym momencie posiedzenie opuściła radna Andżelika Chojnacka oraz radna Elżbieta Raźna.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.

  Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:

- wprowadzeniu do planu dochodów dotacji celowej w kwocie 90.631,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych

- zwiększeniu planu dochodów w związku z:

§ wprowadzeniem dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych realizowanych w ramach zadań zleconych;

§ wprowadzeniem dotacji celowej w kwocie 16.745 zł dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- dokonaniu przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:

§ na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przeniesienie wydatków na kwotę 7000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

§ na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie przeniesienie wydatków w wysokości 13.844,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny ciągów komunikacyjnych zespołu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie". Zadanie to zostało wprowadzone również w załączniku wydatków majątkowych.

Ponadto zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Nr 147/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi w miejscowości Zarzew (35.000,00 zł),

- budowa chodnika w miejscowości Sławsk (65.000,00 zł).

 Powyższy projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

 Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

             Radny Jan Śledź stwierdził, że w przedłożonym materiale znajduje się stwierdzenie, iż zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu alarmowego i wizyjnego w budynku przy Al. 1 Maja 9" otrzymuje nowe brzmienie pn. „Zabezpieczenie techniczne budynków Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz Hurtowej 1". W związku z powyższym zapytał o przyczynę zmiany brzmienia. Następnie nawiązując do informacji dotyczącej usług związanych z zakupem energii z tytułu dodatkowych punktów poboru (oświetlenie drogi Posoka i sygnalizacja świetlna w Mąkolnie) zapytał, czy powiat ponosi również koszty związane z oświetleniem dróg, a jeżeli tak to których.

             Pan Radosław Bagrowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego poinformował, że zmiana nazwy zadania wiąże się z tym, iż system alarmowy i wizyjny ma na celu kompleksowe zabezpieczenie budynków przed pożarem, włamaniem oraz przed sytuacjami np. nie zamknięcia strefy w których przetwarzane są dane osobowe. System ma za zadanie informować o powyższych sytuacjach. Jest to inwestycja, która ma na celu obniżenie kosztów związanych z bezpieczeństwem budynków przy Alejach 1 Maja oraz przy ulicy Hurtowej i ma zapewnić kompleksowe ich zabezpieczenie.

             Pan Antoni Bąk poinformował, że kwestia finansowania oświetlenia dotyczy drogi Posoka budowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszty budowy tego oświetlenia zostały ujęte w kosztach kwalifikowanych wniosku o dofinansowanie i w 50% zostały sfinansowane ze środków Skarbu Państwa. W związku z powyższym powiat przez 5 lat nie może zmieniać ani dysponować tym majątkiem, dlatego nie można było przekazać tego oświetlenia na rzecz gminy ani spółki oświetleniowej. Z uwagi na fakt, że oświetlenie drogi Posoka należy do majątku powiatu, ponosi on koszty jego utrzymania.

 W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte 21 głosami „za" przy jednym głosie „wstrzymującym".

 Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została przyjęta 21 głosami „za" przy jednym głosie „wstrzymującym".

 Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 Punkt 14

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o udzielenie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.

    Pani Starosta - Małgorzata Waszak odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radną Marię Wróbel poinformowała, że teren przy budynku, w którym mieści się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie należy do w pasa drogowego drogi Miasta Konina. W związku z interpelacją radnej zostanie wystosowane oficjalne pismo i zostaną poczynione kroki w celu rozwiązania problemu. Zaznaczyła jednak, że w pobliżu budynku jest niewiele miejsca na parking. Temat ten był już poruszany przez poprzedni Zarząd, jednak bez skutków. Pani Starosta zobowiązała się do podjęcia próby rozwiązania problemu, aczkolwiek zaznaczyła, że rozwiązanie to nie będzie w pełni satysfakcjonujące.

Nawiązując do interpelacji radnego Władysława Kocaja dotyczącą spotkania Komisji Spraw Społecznych z przedstawicielami szpitala, wyraziła nadzieje że Przewodniczący Rady zaakceptuje organizację takiego spotkania.

Odpowiadając na interpelację radnej Haliny Lenartowicz pani Starosta, podkreśliła, że kwestia połączeń autobusowych do Wilczyna jest istotna. Jeśli okaże się, że rzeczywiście uczniowie mają problem z dojazdem do szkoły, konieczne będzie podjęcie kroków polegających na porozumieniu się z PKS w Koninie w celu rozwiązania problemu. Zaznaczyła, że nie można pozwolić na to, aby z powodu złej komunikacji szkoła w Wilczynie traciła uczniów. Następnie podziękowała radnej za cenna uwagę.

     Radny Władysław Kocaj poprosił, aby w ewentualnych spotkaniach dotyczących sytuacji szpitala poza członkami Komisji Spraw Społecznych uczestniczyli również przedstawiciele klubowi. Następnie stwierdził, że wypowiedź prezesa Zarządu PKS zawierała taką formę przekazu, która pozwoliła radnym zrozumieć problem, dzięki czemu będą mogli stosowne informacje przekazać mieszkańcom powiatu.

Punkt 16

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

            W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Waldemar Marciniak. Przekazał zaproszenie na spotkanie ekumeniczne, które odbędzie się 12 listopada br. w Sompolnie. Dodał, że Sompolno jest miastem trzech kultur. Ukazała się książka pt.: „Parafia Świętej Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym", która omawia wspólnoty katolicką, żydowską i ewangelicką w Sompolnie.

             Radny Jan Śledź w związku z otrzymanym zaproszeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zgłosił wniosek, aby biblioteka ta z uwagi na fakt, iż obsługuje również mieszkańców powiatu nazywała się np. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna. Zapytał, czy możliwa jest taka zmiana nazwy biblioteki.

             Pani Starosta odpowiedziała, że zmiana nazwy biblioteki może stanowić problem, ponieważ biblioteka jest jednostką Miasta Konina. Podkreśliła, że policja która również działa na terenie powiatu ma w nazwie słowo „miejska". Dodała, że argumentem niesprzyjającym zmianie nazwy biblioteki jest jej finansowanie. Powiat w skali roku dofinansowuje bibliotekę w kwocie 80.000 zł, co stanowi niewielki procent w kosztach jej utrzymania. Obowiązek prowadzenia biblioteki powiatowej ciąży na samorządzie. Samorząd powiatowy może uczynić zadość przepisom poprzez porozumienie z Miastem Konin w sprawie wspólnego prowadzenia biblioteki. Udział powiatu w kosztach funkcjonowania biblioteki jest jednak symboliczny. Ta kwota dofinansowania nie upoważnia powiatu do ubiegania się o to, aby w nazwie biblioteki umieścić zwrot „powiatowa".

             Radna Halina Lenartowicz zapytała jak zakończyła się sprawa związana z rozwiązaniem stosunku pracy z radną Agnieszką Mirecką-Katulską, po podjęciu w tej kwestii uchwały przez Radę.

             Radna Agnieszka Mirecka-Katulska poinformowała, że 30 października br. zakończyła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Podkreśliła, że był to częściowo jej wybór ponieważ podjęła decyzje aby sprawę zakończyć na pierwszym posiedzeniu w sądzie pracy. W związku z powyższym ten proces zakończył się.

             Pani Starosta poinformowała, że na Konwencie Starostów podjęto kwestię naziemnej telewizji cyfrowej. Przekazała więc radnym ulotkę, którą na spotkaniu tym uzyskała. Materiał ten stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Dodała, że pierwszy sygnał analogowy z nadajnika w Poznaniu zostanie wyłączony 28 listopada 2012 r., natomiast sygnał z nadajnika w Żółwieńcu, który obejmuje powiat koniński zostanie wyłączony 20 maja 2013 r. Do tej daty mieszkańcy powiatu powinni dostosować telewizory i anteny do możliwości telewizji cyfrowej. Jeśli zaistnieje taka konieczność możliwa jest organizacja spotkania w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Następnie pani Starosta zaprosiła radnych na Galę Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 8 grudnia br. o godzinie 16.00 w Domu Kultury Oskard w Koninie.

             Przewodniczący Rady przekazał informację o XIII Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Szachach, oraz o turnieju szachowym Vipów kierowanym do Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Przewodniczących Rad powiatowych i gminnych z całej Polski, zgodnie z załącznikiem nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 17

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

 

 

 

 

Protokołowała:
Renata Jackowska
Młodszy referent
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-01-02 12:41:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-30 09:54:39)
Lista wiadomości