logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 września 2012 roku

PRZ.0002.7.2012

 

 Protokół nr XXI/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 września 2012 roku

 

 

XXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 27 września 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1240.

Punkt 1

  Otwarcie obrad

    Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

 

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

            Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

W sprawie porządku obrad głos zabrała pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński, która zaproponowała włączenie do porządku obrad po punkcie 10 jako punktu 11 zagadnienia o następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację." Poinformowała, że plan wydatków środków PERON ulega w ciągu roku dostosowaniu do potrzeb, wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie. Zawarte w projekcie uchwały zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 30.000,00 zł z pozycji Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb do pozycji Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz przeniesieniu kwoty 10.000,00 zł z pozycji Dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych do pozycji Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Zaznaczyła, że podjęcie powyższej uchwały umożliwi szybką realizację złożonych wniosków, w szczególności dotyczących likwidacji barier.

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego zaakceptowała wniosek jednogłośnie tj. 22 głosami „za".

            W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i pytania radnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2012 roku.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

8. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w latach 2001 - 2011.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2012 r.

10. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim Ziemskim w roku 2011.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.

15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

16. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

17. Zamknięcie obrad.

 

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XX sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła 21 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym" protokół nr XX/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 6 września 2012 r.

 

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

 

            Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 2 września do 14 września 2012 r. wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym oraz informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym od 6 do 27 września 2012 r.

            Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński omówiła informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.

            Ponadto Pani Starosta pogratulowała radnym biorącym udział w IV Mistrzostwach Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym, za zajęcie X miejsca w ww. zawodach.

            Podkreśliła również, iż w okresie międzysesyjnym przedstawiciele powiatu konińskiego uczestniczyli w wielu spotkaniach, posiedzeniach oraz uroczystościach z okazji rocznic ważnych dla różnych podmiotów.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował radnym reprezentującym powiat koniński w zawodach strzeleckich. Przypomniał, że w ubiegłym roku radny Marek Górczak w ww. zawodach zajął pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym.

W sprawie przedstawionego sprawozdania głos zabrał radny Antoni Kulczak, który poprosił panią Starostę o omówienie tematyki konwentu starostów, który odbył się 25 września br. w Poznaniu oraz pierwszego spotkania sygnatariuszy Listu Intencyjnego Aglomeracji Konińskiej w związku z realizacją projektu predefiniowanego „budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego', realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Związek Miast Polskich.

Pani Starosta poinformowała, że podczas konwentu starostów omawiano kilka spraw, głównie jednak zajmowano się wymianą doświadczeń dotyczących m.in. usuwania pojazdów, prowadzenia parkingów oraz kosztów z tym związanych. Zaznaczyła, że kwestie związane z przechowywaniem samochodów na parkingach stanowią problem dla powiatu oraz obciążają jego budżet. Podkreśliła także, iż obecnie sprawa nie została prawnie rozstrzygnięta, dopiero po wyroku NSA pani Starosta przekaże pełna informację w tej kwestii. Natomiast podczas spotkania sygnatariuszy Listu Intencyjnego Aglomeracji Konińskiej poruszane były kwestie związane z aglomeracją konińską. Zagadnienie to jest realizowane przez samorząd powiatu konińskiego od kilku miesięcy. Poinformowała, że powiat koniński, miasto Konin oraz gminy powiatu konińskiego podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę na rzecz Aglomeracji Konińskiej. Zaznaczyła, że w przyszłej perspektywie przydzielania środków unijnych, pozyskiwać je będą mogły jedynie samorządy, które będą działały w ramach takich wspólnot, a złożone przez nie projekty będą miały wymiar ponadgminny. Działania w tym kierunku są więc już podejmowane. Pierwszym etapem jest wspólne przygotowanie przez samorządy projektu tzw. „miękkiego" związanego z rozwojem regionu. Pani Starosta na powyższym spotkaniu zaproponowała, aby w ramach projektu przygotować strategie gospodarczą dla regionu konińskiego. Dokumentami roboczymi mogłyby zostać przygotowane oferty inwestycyjne, które następnie posłużyłyby jako materiał promocyjny w celu pozyskania inwestorów. Działania samorządów powinny uwzględnić preferencje przedsiębiorców działających na ich terenie oraz mechanizmy, które pozwoliłyby rozwijać się przedsiębiorcom. Koncepcja ta powinna obejmować również podmioty działające w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Podjęte działania przyczynią się zatem do skoncentrowania wysiłków wszystkich samorządów z naszego regionu w celu wspólnej promocji powiatu konińskiego, gmin powiatu konińskiego oraz miasta Konin, a także umożliwią występowanie z różnymi wnioskami o dofinansowanie projektów w perspektywie pozyskiwania środków unijnych na lata 2014-2020 .

Radny Antoni Kulczak poprosił o wyjaśnienie zagadnienia poruszanego na konwencie starostów dotyczącego kontraktacji usług ratownictwa medycznego na lata 2013-2018

Pani Starosta poinformowała, iż z uwagi na zaplanowane spotkanie, nie była obecna podczas całego konwentu. W związku z powyższym nie posiada wiedzy na temat wszystkich omawianych szczegółów. Poprosiła zatem radnego Dariusza Musiałkiewicza jako członka Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Koninie o udzielenie informacji na temat kontraktacji usług medycznych. Dodała, że pojawiła się koncepcja, która będzie jednoczyła samorządy w kwestii działań dotyczących ratownictwa medycznego.

            Radny Dariusz Musiałkiewicz poinformował, że na przedostatniej Radzie Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Koninie zaopiniowano organowi założycielskiemu przekształcenie Pogotowia Ratunkowego w Koninie w spółkę z o. o. Zmiana formy prawnej stworzy w przyszłości możliwość kontraktowania usług ratownictwa i konsolidacje pozostałych punktów, w których jest udzielane ratownictwo medyczne, czyli innych powiatów np. słupeckim, tureckim itp. Przyczynić się to może w przyszłości do tego, że ratownictwo medyczne w Koninie będzie jednym z większych w Polsce.

            W związku z brakiem dalszych pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

            W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrała radna Andżelika Chojnacka, która zapytała obecnego na posiedzeniu pana Grzegorza Wronę - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, czy szpitalowi w Koninie zagraża utrata specjalistów, jeżeli tak, to z jakiego powodu oraz czy istnieje możliwość zamykania oddziałów, a jeżeli tak, to których.

Pan Grzegorz Wrona stwierdził, iż rozumie, że pytanie radnej jest objawem niepokoju związanego z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Poinformował, że zarówno Zarząd jak i podmiot prowadzący dokładają wszelkich starań, aby praca szpitala odbywała się w sposób niezaburzony. Na dzień obecny wszystkie oddziały szpitala funkcjonują w sposób zgodny z podpisanymi umowami. Podkreślił, że większość komórek organizacyjnych odnosi duże sukcesy, które są dostrzegane przez pacjentów szczególnie tych najbardziej chorych np. pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi, z różnymi urazami, pacjentów przywożonych w stanie zagrożenia życia, z objawami ostrych zespołów wieńcowych, z rozpoznanymi udarami mózgu, u których wdrażane są interwencyjne działania. Dodał, że szpital zmaga się z codziennymi problemami. Dyrektor jest zadowolony z efektów działań mających na celu rozwiązywanie tych problemów i obywatele są o tym systematycznie informowani. Następnie zwrócił się do osób, którym zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu szpitala, aby nie pozwolili na „podgrzewanie atmosfery" związanej z toczącymi się negocjacjami z podmiotami gospodarczymi, które żądają od szpitala zwrotu należnych finansów. Związane jest to z utrzymującym się - ale systematycznie zmniejszającym - zadłużeniem, szczególnie w zakresie środków wymagalnych. Zadłużenie szpitala zmniejsza się w skutek podejmowanych decyzji zarządczych oraz bardzo dużego wysiłku pracowniczego. Wpływ ma również pełne zrozumienie pacjentów, którzy wiedzą, że szpital nie jest w stanie wszystkim, wszystkiego zapewnić za darmo i natychmiast. Toczą się negocjacje z podmiotami domagającymi się natychmiastowej spłaty długu. W tym zakresie również są osiągane sukcesy, szpital nie utracił płynności finansowej i na obecną chwile nie ma takiego zagrożenia. Podkreślił, że zagrożenie utraty płynności finansowej powodowałoby bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów oraz dla funkcjonowania szpitala. Dodał, że w rozwiązywaniu problemów ważne są również toczące się systematycznie od wielu miesięcy negocjacje wewnątrz jednostki, które dotyczą również grupy zawodowej lekarzy. Podkreślił, że negocjacje nie powinny odbywać się publicznie. Zwrócił uwagę, iż podczas przeprowadzonej w dniu poprzednim wizytacji kilku oddziałów, z przyjemnością spostrzegł, że rozmowy toczą się również w obrębie tych grup, do których zarząd wystąpił z określonymi prośbami i wnioskami. Następnie dyrektor zwrócił się z prośbą o to by pozwolono, aby pod kontrolą jedynego uprawnionego podmiotu, czyli Zarządu Województwa Wielkopolskiego, takie negocjacje przez zarząd były prowadzone.

Odpowiadając na pytanie dotyczące funkcjonowania poszczególnych oddziałów poinformował, że na obecną chwile wszystkie oddziały pracują. Dodał, że w pewien zaburzany sposób funkcjonują poradnie specjalistyczne. Jest to związane z pewnego rodzaju codziennością, czyli ze zwolnieniami lekarskimi personelu, z koniecznością szkoleń. O tego typu sytuacjach informowany jest płatnik oraz w miarę możliwości pacjenci. Zarząd szpitala dokłada stosownych wysiłków, aby mając świadomość zbliżającego się terminu negocjacji finansowych z NFZ - płatnikiem świadczeń, złożyć jak najlepszą ofertę w stosunku do wszystkich zakresów, w których udzielane są świadczenia. Przyjęcie przez NFZ oferty szpitala uzależnione jest od możliwości finansowych Funduszu. Dyrektor stwierdził, że o efektach negocjacji społeczeństwo oraz Rada zostaną poinformowani. Zaznaczył jednak, że przekaz informacji odbywa się zgodnie z określoną strukturą. Przypomniał, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie funkcjonuje Rada Społeczna Szpitala, która jest pierwszym organem informowanym o efektach negocjacji. Następne jej posiedzenie zaplanowane jest na 11 października br., natomiast kolejne posiedzenia będą związane z przebiegiem sytuacji w szpitalu.

            Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, iż rozumie, że kierownictwo szpitala dokłada wszelkich starań. Stwierdziła, jednak również, że powyższa odpowiedź była lakoniczna i ogólna. Dodała, iż domyśla się, że w związku z toczącymi się negocjacjami odpowiedź pana dyrektora nie mogła być bardziej szczegółowa i rozumie, iż 11 października na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala uzyska szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania. Następnie zapytała, czy zaburzenie funkcjonowania oddziałów jest spowodowane jedynie codziennymi problemami.

Pan Grzegorz Wrona odpowiedział, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, dla którego podmiotem prowadzącym jest Województwo Wielkopolskie działa Rada Społeczna Szpitala o znanym składzie. Rada ta podejmuje działania wynikające z ustawy o działalności leczniczej. W posiedzeniach Rady uczestniczą tylko osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są na nie zapraszane. Przypomniał, że wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne mają określone uprawnienia. Uprawnienia dotyczące zapoznawania się w sposób szczegółowy z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, jaką jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie posiadają przede wszystkim członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego i upoważnieni np. z tytułu udziału w pracach Komisji Zdrowia - członkowie Sejmiku Wielkopolskiego

Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że zastanawia się nad powodem zapraszania na sesje Rady Powiatu dyrektora szpitala, który nie może on udzielić odpowiedzi na szczegółowe pytania. Dodała, że wyborcy niejednokrotnie zadają pytania oraz zgłaszają niepokoje związane z opieką zdrowotną. Zapytała, czy odpowiedzi na zgłaszane pytania można uzyskać jedynie za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że dyrektor udzielił informacji w takim stopniu, w jakim było to na chwilę obecną możliwe. Podkreślił, że toczące się negocjacje mają charakter poufny, więc w trakcie ich trwania nie można ich ujawniać. Dodał, że pan dyrektor w miarę możliwości udziela informacji w lokalnej prasie.

Pan Grzegorz Wrona poinformował, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie nie jest jednostką podległą powiatowi konińskiemu ani miastu Konin. Ma on jednak świadomość, że szpital działa na rzecz dobra mieszkańców Konina oraz powiatu konińskiego, a także powiatów ościennych, mieszkańców przebywających na terenie wielkopolski oraz Polski. Dyrektor jest informowany o terminach posiedzeń Rady i w miarę możliwości stara się na w nich uczestniczyć, w celu m.in. wysłuchania informacji, które radni przekazują w imieniu mieszkańców oraz wyborców. Zobowiązał się także, że będzie starał się odpowiadać na pytania i interpelacje radnych w zakresie, w jakim będzie to możliwe. Poprosił również, aby nie traktować go jako osoby zapraszanej w celu zdawania obowiązkowych relacji, ponieważ jego obecność jest wyrazem jego dobrej woli, mającej na celu poznanie problemów mieszkańców.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada ma świadomość, iż dyrektor nie ma obowiązku uczestnictwa w jej obradach. Podziękował zatem za jego uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu.

        Następnie głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która poprosiła o rozważenie możliwości wybudowania pasa uniemożliwiającego użytkownikom samochodów eksploatowanie ścieżki rowerowej, która powstała niedawno na terenie gminy Wilczyn. Dodała, że na poprzedniej sesji poprosiła o wizytację Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Ponieważ do tej pory jej nie dokonano, uzyskała obietnicę, że odbędzie się ona w terminie późniejszym.

Następnie radny Władysław Kocaj nawiązując wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury Rady Powiatu, w którym radny uczestniczył poprosił, aby starać się w przyszłości nie doprowadzić do sytuacji jaka miała miejsce a mianowicie radni cztery razy debatowali nad budową drogi Brzeźno-Smólniki z powodu braku innej alternatywy musieli dokonać wyboru pomiędzy ubieganiem się o dofinansowanie z NPPDL na budowę tej drogi, a rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie. Stwierdził, że radni zostali postawieni przed faktem dokonanym. Zaznaczył, że do programu można by również zgłosić drogę powiatową Mostki-Lipiny, na której jest znacznie większe natężenie ruchu. Podkreślił, że koszt budowy drogi Mostki-Lipiny na odcinku 5,5 km jest przybliżony do kosztu budowy znacznie krótszego odcinka drogi Brzeźno-Smólnik. Dodał, iż nie rozumie dlaczego tak usilnie dąży się do budowania tej jednej drogi, zwłaszcza, że radni debatowali już nad realizacją tej inwestycji kilka razy i ją odrzucili. Poinformował, że na wspomnianym posiedzeniu Komisji radni pomimo niechęci zgodzili się na powyższą inwestycję, tylko dlatego aby nie stracić możliwości uzyskania dofinansowania. Podkreślił, że radni nie mieli przedstawionej żadnej alternatywy do wyboru. Poprosił więc aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Stwierdził również, że sam z niechęcią zaakceptował zgłoszenie drogi Brzeźno-Smólnik do NPPDL, po to tylko, aby móc pozyskać dofinansowanie.

 Punkt 6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2012 roku.

  Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu konińskiego za I półrocze 2012 roku" wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie. Informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

  Powyższa informacja była przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady, natomiast Komisją wiodącą w tym temacie była Komisja Budżetowa. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

  Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu o zaprezentowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedstawionej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2012 roku.

  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w omawianej sprawie, którą przedstawił Skarbnik Powiatu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

  W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu konińskiego za I półrocze 2012 roku".

 

Punkt 7

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego

na lata 2012 - 2017 wg stanu na dzie 30.06.2012 r.

              Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie tj. do 31 sierpnia br. Informacja ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

  Powyższa informacja była przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady, natomiast Komisją wiodącą w tym temacie była Komisja Budżetowa. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

  W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 wg stanu na dzień 30.06.2012 r.".

  Punkt 8

Informacja o realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w latach 2001 - 2011.

              Przewodniczący Rady przystąpił do 8 punktu porządku obrad. Poinformował, że „Informację o realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w latach 2001 - 2011" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

   Niniejsza informacja była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radnego Dariusza Musiałkiewicza - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

              W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w latach 2001 - 2011".

 

Punkt 9

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2012 r.

  Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2012 r." wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 14 (cd.2) do niniejszego protokołu.

   Ww. informacja była przedmiotem debaty Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Marka Górczaka - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

              W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2012 r.".

 

Punkt 10

Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim Ziemskim w roku 2011.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Informację o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim Ziemskim w roku 2011 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Ww. informacja stanowi załącznik nr 16 (cd.2) (cd.3) do niniejszego protokołu.

   Powyższa informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.

  Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Bogumiła Leszczaka - Przewodniczącego tej Komisji, stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

  Radny Antoni Kulczak nawiązując do zawartej w przedstawionym materiale informacji dotyczącej kontroli fermy drobiu w Bobrowie, poprosił o dodatkowe informacje w tej sprawie. Następnie odnosząc się do przekazanej w mediach informacji dotyczącej zmian obowiązujących norm hałasu i ich wpływu na ustawianie ekranów wyciszających poprosił o przybliżenie tej sprawy.

  Pan Tadeusz Pupin - Kierownik Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odpowiedział, że w związku z dużą liczbą przeprowadzanych kontroli, trudno mu bez właściwych materiałów przekazać szczegółowe informacje w sprawie. Poruszając problem związany z wydzielającym się z fermy zapachem stwierdził, że obecnie nie ma uregulowanych kwestii odorowych. Ustawa odorowa nie weszła jeszcze w życie, ponadto rząd wprowadza różne korekty do tej ustawy. Nie ma wiec właściwych narzędzi pozwalających na zwalczanie odoru. Są natomiast stosowane metody pośrednie np. badanie poziomu pewnych substancji, które są związane z wydzielającym się przykrym zapachem i za przekroczenie norm stosowane są odpowiednie sankcje. Podkreślił jednak, że w pobliżu każdej fermie drobiu wydzielany jest określony zapach. Aby ferma drobiu funkcjonowała musi posiadać określone pozwolenia. Ferma drobiu posiada zazwyczaj pozwolenie zintegrowane, w którym jest w jaki sposób może działać oraz jakie wymogi powinna spełniać. Inspektorat kontroluje czy dana ferma spełnia te wymagania. Jeżeli jednak dany zakład nie przekracza określonych norm, a pomimo to wydziela się nieprzyjemny zapach to obecnie sytuacji tej nie można przeciwdziałać.

Odpowiadając na pytanie dotyczące norm hałasu poinformował, iż przyjmuje się, że przystosowuje się normy do możliwości. Jeżeli istnieją drogi o dużym natężeniu ruchu do zwykle dostosowuje się normy do tego ruchu, a nie ogranicza ruch. Są dalekosiężne plany dotyczące wprowadzania map akustycznych oraz różnych programów, działania te są jednak długotrwałe.

  Radny Antoni Kulczak dodał, że ukazaną w prasie informacje zrozumiał, iż ekrany wyciszające znajdują się w miejscach gdzie nie powinno ich być.

  Pan Tadeusz Pupin dodał, że do tej pory normy hałasu nie zostały zmienione, jednak być może są pewne plany w tej sprawie.

              W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim Ziemskim w roku 2011".

 

  Punkt 11

Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

  Przystępując do realizacji 11 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali przed obradami.

  Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Spraw Społecznych, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

  Radny Antoni Kulczak zapytał jaki koszt ponoszą osoby zainteresowane udziałem w turnusach rehabilitacyjnych. Nadmienił, iż z przedstawionych zmian w planie wydatków wynika brak zainteresowania turnusami rehabilitacyjnymi.

  Pani Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie poinformowała, iż wielkość środków PEFRON w roku bieżącym była bardzo duża. Pozwoliła ona na to, aby PCPR mógł pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie wnioski dotyczące turnusów rehabilitacyjnych, łącznie z tymi, które zostały złożone przez osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Wyjaśniła, że najwięcej wniosków wpływa do PCPR w miesiącach styczeń - marzec. Następnie ciągu 30 dni PCPR dokonuje ich oceny. Wnioskodawcy w ciągu kolejnych 30 dni podejmują decyzje dokąd i kiedy pojadą. Często zdarza się, że osoby rezygnują z przyznanego dofinansowania, głównie ze względu na koszty uczestnictwa, które pomimo dofinansowania osoby zainteresowane muszą ponieść. Podkreśliła, że dofinansowanie ze środków PFRON uzależnione jest od określonego stopnia niepełnosprawności. Dofinansowanie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi ok. 1000 zł, dla opiekuna ok. 650 zł. Wysokość kwoty, którą musi dopłacić osoba zainteresowana uzależniona jest od miejsca oraz terminu turnusu. Uczestnicy ponoszą również koszty dojazdu do miejsca turnusu. Często zdarza się więc, że osoby rezygnują z przyznanego dofinansowania.

              W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

  Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 12

 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji następnego punktu obrad. Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

  Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. W związku z powyższym poprosił przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił radna Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

  Radny Wiesław Bednarek zapytał, czy korzystne jest dla powiatu zaciągnięcie kredytu w celu spłaty poprzedniego oraz jakie obecnie powiat posiada zadłużenie i na jaki okres czasu.

  Skarbnik odpowiedział, że zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.500.000,00 zł spowoduje, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota 4.200,000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 roku w Pekao SA, natomiast pozostała kwota - na spłatę zaplanowanego na ten rok kredytu w kwocie 2.800.000,00 tzn., zaplanowany na ten rok kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł zostanie zmniejszony do kwoty 1.500.000,00 zł. Ponadto zostanie wydłużony okres spłaty kredytu. Planowany okres spłaty do tej pory obejmował okres do roku 2017, natomiast w wyniku podjętego działania okres spłaty kredytu zostanie wydłużony do 2023 r. z okresem karencji w roku 2013 - czyli spłata kredytu nastąpi od roku 2014. Zabieg ten ma na celu odciążenie budżetu powiatu z wysokości spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Zaciągnięcie kredytu na krótki okres czasu sprzyja oszczędnemu gospodarowaniu, biorąc jednak pod uwagę realia budżetowe odciążenie dochodów pozwoli na prowadzenie działalności remontowej i inwestycyjnej w przyszłych latach. Działania te zostały przeanalizowane, nie powodują dodatkowego zadłużenia powiatu, tylko odciążenie budżetu z wysokości spłat rat kapitałowych i odsetek W roku bieżącym koszty z tego tytułu są szacowane na kwotę 5.494.601,00 zł, natomiast po wprowadzonej zmianie kwota ta będzie zdecydowanie niższa

  Radny Władysław Kocaj stwierdził, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem, że podjęte działania nie spowodują obciążenia powiatu większym kredytem. Obsługa zaproponowanego kredytu rozłożona jest na dłuższy okres czasu, a zatem skutek finansowy będzie zupełnie inny. Ponadto dodał, że okres karencji spłaty kredytu spowoduje wyższe odsetki. Stwierdził, że wcześniej poprosił o przybliżona kwotę tej decyzji. Zaznaczył, że informacja ta pozwoliłaby dowiedzieć się na jaką kwotę zadłużony zostanie powiat.

  Skarbnik stwierdził, że podjęta decyzja nie przyczyni się do wzrostu zadłużenia powiatu, jedynie do wzrostu odsetek z tytułu obsługi kredytu. Dokładne wartości wynikały będą z umowy podpisanej z bankiem. Bank natomiast zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Podkreślił, że w momencie rozstrzygnięcia zamówienia oprocentowanie powinno być niższe niż aktualnie.

  Radny Władysław Kocaj wyjaśnił, że jego wątpliwość nie była związana ze zwiększeniem zadłużenia na moment obecny, a z ogólnymi kosztami tej decyzji. Zaznaczył, że przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje działania do 2017 r. natomiast skutki zaciągnięcia proponowanego kredytu powiat będzie ponosił do 2023 rok, a zatem ponosić je będą przyszłe kadencje Rady. Podkreślił więc, że skutek tej decyzji jest duży, rozumie natomiast, że bez tego działania powiat nie będzie mógł inwestować.

  Radny Wiesław Bednarek przypomniał, że uchwalając budżet powiatu na rok bieżący rozmawiano na temat skromności budżetu oraz braku inwestycji. Radni ze zrozumieniem wysłuchali uzasadnienia pani starosty, która poinformowała, że nie będą realizowane inwestycje, natomiast będą spłacane kredyty. Natomiast po kilku miesiącach nastąpiła zmiana prowadzonej polityki tzn. kredyty są nie spłacane, tylko zaciągane. Radny zapytał, czy Rada jest moralnie upoważniona do obciążania powiatu na tak długi okres czasu.

  Pani Starosta wyjaśniła, że polityka finansowa nie uległa zmianie, jest ona realizowana zgodnie z zapowiedziami. Sytuacja prawna finansów w samorządach ulęgła zmianie i w świetle przepisów, przede wszystkim ustawy o finansach publicznych, samorządy muszą właściwie reagować. Zaznaczyła, że samorządy w poprzedniej kadencji realizowały wiele inwestycji o dużych wartościach, w efekcie czego w obecnej kadencji spłacane są kredyty. Przypomniała, że decyzje podjęte w poprzedniej kadencji dotyczyły znacznego zadłużeniu powiatu na obecną kadencję. Zaciągnięcie kredytu na zadania bardzo ważne i potrzebne dla powiatu, np. inwestycję Wilczogóra - Skulska Wieś, poskutkowało tym, że obecna kadencja musi go spłacać. Jednak bez tej decyzji w 2010 r. nie można by tej inwestycji zrealizować. Obecnie budżet samorządów podlega określonej dyscyplinie. Dochody nie wzrastają, natomiast wydatki z uwagi na nałożone zadania są zwiększane. Zaproponowana polityki finansowej ma na celu nie zadłużanie powiatu, spełnienie wymagań określonych w ustawie oraz przedstawienie takiej Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie pozytywnie opiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dzięki zaproponowanemu kredytowi spłacony zostanie kredyt wcześniej zaciągnięty oraz zmniejszony kredyt zaplanowany.

Zaznaczyła, że przewiduje się, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa spełni wymagania ustawowe, a zawarte w niej wskaźniki będą wskaźnikami realnymi, natomiast wydłużenie spłaty kredytu na kolejne lata umożliwi przeznaczanie środków finansowych na inwestycje. Wysokość odsetek z pewnością będzie przynajmniej dwukrotnie większa. Podkreśliła jednak, że w postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony bank oferujący najkorzystniejsze warunki kredytu. Dodała, że radni obecni na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju i Infrastruktury mieli możliwość poznania szczegółów w sprawie oraz uzyskania odpowiedzi na pytania. Nadmieniła, że zaproponowana polityka finansowa jest polityką bezpieczną, która z jednej strony gwarantuje stabilność budżetu powiatu oraz poprawność Wieloletniej Prognozy Finansowej, a z drugiej strony otwiera możliwości inwestowania. Zaznaczyła, że możliwości inwestycyjne nie będą tak duże jak w poprzedniej kadencji, ponieważ nie będzie już takich możliwości pozyskania środków unijnych. Fakt ten należy zaakceptować, ponieważ jest niezależny od powiatu. Zaproponowana strategia jest bezpieczna dla powiatu, nie pogłębia jego zadłużenia, które będzie kształtowało się w granicach 30%. Nie będą zaciągane kredyty, które byłyby ryzykownymi dla powiatu w kontekście stabilności dochodów. Przedstawiona koncepcją zakłada dochody na poziomie możliwym obecnie do określenia. Zaprezentowana propozycja jest dla powiatu dobrym rozwiązaniem.

  Pan Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński odniósł się do kwestii związanej z pytaniem, czy przyszłej Radzie Powiatu obecna przekaże wysokie kredyty do spłacenia. Podkreślił, że symulacja finansowa przedstawiona podczas spotkania mającego miejsce w dniu poprzednim zawierała korzystne dane. Stwierdził, że to obecna kadencja Rady poniesie ciężar związany z obsługą zadłużenia. Poinformował, że w 2012 r. wskaźnik obsługi zadłużenia ma wynosić 8,01% i może wzrosnąć do 14,17%, w 2013 r. ma wynosić 11,41%, natomiast w 2014 r., kiedy rozpocznie się następna kadencja Rady wskaźnik obsługi zadłużenia ma wynosić 4,17%, w roku 2015 - 5,5% w roku 2016 - 5,2%, natomiast w roku 2017 - 3,15 %. Wskaźniki te mogą się zmienić w wyniku pewnych uwarunkowań np. ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, jednak z posiadanej wiedzy wynika, że powinny kształtować się one zgodnie z powyższą informacją. Następnie pan Wicestarosta stwierdził, iż uważa ze obecna rada poniesie główny ciężar podjętej decyzji, natomiast w momencie rozpoczęcia następnej kadencji wskaźniki związane z Wieloletnią Prognozą Finansową powinny być korzystne.

  Radny Władysław Kocaj odnosząc się do informacji dotyczących zadłużenia pozostawionego przez poprzednią kadencję przypomniał jak wiele inwestycji było realizowanych. Zaznaczył, że chciał podkreślić, iż skutek podjętych obecnie decyzji ponosić będą również przynajmniej następne dwie kadencje Rady. Dodał, że nie jest przeciwny zaciągnięciu kredytu, ponieważ zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to jedyna możliwość, aby powiat mógł inwestować. Stwierdził również, iż obecnie występują inne warunki niż w poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi chociażby o wielkość procentową dofinansowania projektów. Zaznaczył, że wpływ na jego decyzje dotyczącą zgłoszenia drogi Brzeźno - Smolnik do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma fakt, że być może jest to ostatnia możliwość skorzystania ze środków tego programu. Jego zastrzeżenia budzi fakt, iż radni nie mieli możliwości wyboru danej inwestycji z przynajmniej dwóch propozycji. Podkreślił, że Rada powinna decydować o tym, którą inwestycję realizować, a nie czy realizować.

  Pani Halina Michalska - Naczelnik Wydziału Finansowego poinformowała, że w prognozie łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012 stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 16.047.716,99 zł, natomiast w dotąd obowiązuje WPF kwota ta jest wyższa o 1.500.000,00. Zatem przyjęcie zaproponowanych zmian przyczyni się do obniżenia długu powiatu konińskiego o kwotę 1.500.000,00 zł. Na wspólnym posiedzeniu Komisji skarbnik wyjaśniał, że to 1.500.000,00 zł zostanie sfinansowane przychodami z wolnych środków. Kredyt w wysokości 5.500.000,00 zł, który planuje się zaciągnąć przeznaczony zostanie na spłatę wcześniejszego kredytu w kwocie 4.200.000,00 zł zaciągniętego w banku Pekao SA, ponadto zostaną spłacone inne wcześniej zaciągnięte kredyty. Podkreśliła, ze po podjętych działaniach stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. zmniejsza się o wartość 1.500.000,00 zł.

              W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".

  Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

  Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 - minutową przerwę

 

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

  Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad stwierdził, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.

  Powyższy projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

   Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.

  Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na dokonaniu następujących przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach następujących rozdziałów:

- w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne Powiatowe dokonuje się przeniesienia na wniosek Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie na łączną kwotę 5.060,00 zł . z przeznaczeniem na zakup energii - 5.000,00 zł oraz uzupełnienie kwoty odsetek w związku z naliczona korektą finansową dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek" - 60,00 zł.

- w dziale 801, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesienia na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na łączną kwotę 10.743,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej - 7.000,00 zł, badania lekarskie dla pracowników - 560,00 zł, usługę czyszczenia powierzchni podłogowej w sali gimnastycznej - 2.583,00 zł, krajowe delegacje służbowe pracowników - 600,00 zł.

- w dziale 853, rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się przeniesienia na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie na kwotę 700,34 zl z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanego „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II w obszarze D" do wysokości 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych wg zawartej umowy.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj. 21 głosami „za".

  Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie tj. 21 głosami „za".

  Uchwała nr XXI/176/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 wrześnią 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017.

  Przystępując do realizacji 14 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

  Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.

  Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

  W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 21 głosami „za".

  Uchwała nr XXI/177/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 - 2017 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 15

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

  Przewodniczący Rady poprosił panią starostę o udzielenie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.

  Pani Starosta przekazała, że otrzymała informację, iż dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych będzie wynosiło 50 %. Podczas wspólnego posiedzenia komisji rządu oraz samorządu terytorialnego minister Michał Boni potwierdził, że rząd przychylił się do propozycji ogólnopolskich korporacji samorządowych i podniesie do poziomu 50% dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach NPPDL. Powyższym dofinansowaniem objęte zostaną projekty realizowane w 2013 r., czyli również może nim zostać objęty projekt przygotowany przez powiat koniński. W praktyce powyższa sytuacja oznacza, że aktualnie trwający nabór projektów zostanie uzupełniony o drugą turę, podczas której można by złożyć nowy wniosek lub skorygować wcześniej złożony, który uwzględniał dofinansowanie na poziomie 30%. Wniosek do NPPDL przygotowany przez powiat koniński w dniu jutrzejszym zostanie złożony. Istnieje zatem szansa, iż na realizację inwestycji zostanie przeznaczona kwota mniejsza niż pierwotnie zakładano.

Następnie odpowiadając na interpretację radnej Haliny Lenartowicz pani Starosta stwierdziła, że kwestia poruszona przez radną stanowi rzeczywiście problem. Poinformowała, że podczas spotkania z Wójtem Gminy Wilczyn, mającego na celu przeprowadzenie rozmów w sprawie inwestycji drogowych w przyszłym roku, podejmie również kwestię modernizacji odcinka drogi powiatowej, biegnącego równolegle do ścieżki rowerowej, aby uniemożliwić kierowcom samochodów praktyki, na które radna zwróciła uwagę. Poprosiła również, aby w spotkaniach z wójtem uczestniczyli radni powiatowi z danego regionu.

Odnosząc się do interpelacji radnego Władysława Kocaja, stwierdziła, że uwaga radnego nie znajduje żadnego uzasadnienia. Dodała, iż odnosi wrażenie, że jakakolwiek ilość spotkań i dyskusji na temat remontów i zadań inwestycyjnych będzie niewystarczająca. Zaznaczyła, że na temat drogownictwa niejednokrotnie toczyły się dyskusje. Podczas posiedzeń Komisji Rozwoju i Infrastruktury rozmawia się na temat tego, które zadania będą najkorzystniejsze, które powinny być realizowane przy udziale środków zewnętrznych, a które wyłącznie przy udziale środków własnych. Dyskusje te toczą się od ponad roku. Zadania inwestycyjne są analizowane pod kątem możliwości uzyskania jak największej liczby punktów w ocenie komisji. Analizowana była również modernizacja drogi Mostki-Lipiny w gminie Sompolno. W ocenie Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z kryteriami obowiązującymi w NPPDL droga ta ma niewielką szanse uzyskać dofinansowanie. Podkreśliła, że były wcześniej przygotowane dwie propozycje zadań drogowych: jedno w gminie Krzymów, drugie w gminie Stare Miasto. Radni, gdy w ubiegłym roku odrzucili możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL na remont drogi w Brzeźnie, deklarowali, że pierwszą w kolejności drogą do zgłoszenia do NPPDL będzie właśnie droga w gminie Krzymów. Następnie stwierdziła, że Zarząd Powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych przygotowując pewne propozycje działań podejmuje odpowiedzialność za nie. Przygotowane propozycje analizowane są wcześniej przez specjalistów w ZDP i znajdują uzasadnienie, jeżeli chodzi o warunki techniczne danej drogi oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Przygotowane propozycje zadań są poddane dyskusji. Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie propozycji zadań, które powinny zostać zgłoszone do NPPDL. Nie może zatem proponować takich inwestycji drogowych, które nie mają szansy uzyskać dofinansowanie. Dodała, że w przyszłości konieczne będzie rozważenie, czy drogi, które należy wyremontować będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych czy nie. Na projekty przygotowane do zgłoszenia do NPPDL narzucone są określone warunki techniczne oraz standardy, co powoduje, że wartość kosztorysowa modernizacji danej drogi jest większa niż w przypadku remontu drogi budowanej ze własnych środków. Konieczne będzie podjęcie decyzji czy na terenie powiatu są takie drogi, które biorąc pod uwagę natężenie ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych wymagają spełnienia standardów określonych w warunkach programów. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury obecni radni zdecydowali, że do NPPDL złożony zostanie projekt dotyczący drogi w gminie Krzymów. Pani Starosta podziękowała za powyższą decyzję. Poinformowała również, że następne decyzje dotyczące kolejnych wniosków będą podejmowane podobnie jak do tej pory przy współudziale radnych.

  Radny Władysław Kocaj stwierdził, że jego obawy podziela również kilku innych radnych, którzy podobnie jak on uważają, iż radni powinni mieć możliwość wyboru inwestycji z przynajmniej dwóch propozycji. Do radnego dotarły opinie o tym, iż należałoby rozważyć również możliwość remontu drogi o długości 5,5 km. Dodał, iż cieszy go informacja, że dofinansowanie z NPPDL będzie wynosiło 50%. Stwierdził, że pozwoli to na zgłaszanie kolejnych projektów. Podkreślił jednak, że jego uwaga dotyczyła możliwości wyboru danej inwestycji. Uważa on bowiem, iż powinny zostać przygotowane przynajmniej dwie propozycje działań, spośród których radni mieliby możliwość wyboru. Podkreślił, że radni posiadają uprawnienia pozwalające na to, aby przygotowane materiały przeanalizować i powinni mieć możliwość dokonania wyboru.

 

Punkt 16

 

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrała radna Agnieszka Mirecka - Katulska, która zwróciła się z prośbą o ustalenie stałych terminów imprez powiatowych takich jak np. Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego, Dożynki Powiatowe itp. Zaznaczyła, że ustalenie stałego kalendarza powyższych imprez pozwoliłoby radnym, a także wójtom i burmistrzom na taką organizację innych zajęć oraz imprez, która umożliwiłaby uczestnictwo również w wydarzeniach powiatowych.

  Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przedłożenie Radzie Powiatu informacji/sprawozdania z działalności tych instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem np. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Powiatów Polskich, Konińska Izba Gospodarcza.

 

Punkt 17

Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXI sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:
Renata Jackowska
Młodszy referent
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-12-24 10:21:29)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-12-24 10:21:29)
Lista wiadomości