logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XX/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 6 września 2012 roku
PRZ.0002.6.2012

Protokół nr XX/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 6 września 2012 roku


    XX sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 6 września 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1245.    

Punkt 1

Otwarcie obrad

    Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

    Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

    W związku z brakiem wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego przyjęła porządek obrad stosunkiem głosów, tj 18 głosami „za".

    Sesja, zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z Powiatu Konińskiego w roku 2011.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Partnerzy dla rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 -2017.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

       Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, gdzie można było zapoznać się z jego treścią.
         Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
         Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XIX sesji pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XIX/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 2 sierpnia 2012 r., stosunkiem głosów tj. 18 głosami „za".

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 2 sierpnia 2012 r. do 24 sierpnia 2012 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali informację Starosty Konińskiego o działaniach i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym.
    Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński przedstawiła informację Starosty Konińskiego o działalności i wydarzeniach w okresie międzysesyjnym od 2 sierpnia do 6 września 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała, że 26 sierpnia 2012 r. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z tym podziękowała radnemu Stanisławowi Głąbickiemu, który w tych Dożynkach uczestniczył wraz z delegacją wieńcową z Gminy Rzgów.
Potem zakomunikowała, że sekretarz powiatu konińskiego pan Tomasz Czarny złożył pisemną prośbę o przeniesienie na inne stanowisko, ze względu na stan zdrowia. Nadmieniła, że zamierza się do prośby sekretarza przychylić. Wspomniała, że w miesiącu wrześniu planowana jest kolejna sesja w dniu 27 września 2012 r., na którą bardzo serdecznie zaprasza, ponieważ będą podejmowane sprawy dot. między innymi Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2014.
    Następnie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację i przygotowanie Dożynek Powiatowych w Lubstówku.
    W związku z brakiem kolejnych pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego, Przewodniczący Rady, stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

W tym momencie obrad uczestniczyło 19 radnych.

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

    W tym punkcie porządku obrad, jako pierwszy głos zabrał radny Jan Śledź, który zapytał, czy mógłby się zapoznać z „Informacją o gospodarce łowieckiej w obwodach dzierżawionych na terenie powiatu konińskiego", która została przyjęta przez Zarząd Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
Następnie wnioskował o zwiększenie ilości myśliwych miejscowych w kołach łowieckich, ze względu na wzrost zwierzyny łownej, która powoduje zniszczenia na polach kukurydzy.
Dalej wnioskował, aby Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa skontrolował funkcjonowanie wydzierżawionych polnych obwodów łowieckich. Zapytał, czy istnieją poletka dokarmiające zwierzynę?
    Radny Włodzimierz Pawlak zgłosił interpelację dot. wynagrodzeń pracowników obsługujących pensjonariuszy DPS w Ślesinie o treści jak w załączniku nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie podziękował panu Antoniemu Bąkowi z-cy dyrektora ZDP w Koninie za przygotowanie Gminy Ślesin do okresu wakacyjno - turystycznego.
    Radny Wiesław Bednarek zapytał pana Antoniego Bąka z-cę dyrektora ZDP w Koninie, czy barierki po drugiej stronnie mostu ( po jednej zostały naprawione) w miejscowości Święcia zostaną również naprawione, o co wcześniej wnioskował. Następnie wnioskował o naprawienie pęknięć przy moście na drodze powiatowej Główiew - Święcia.
    Radny Antoni Kulczak podziękował panu Antoniemu Bąkowi - z-cy dyrektora ZDP w Koninie za naprawę odcinka drogi Anielewo - Bochlewo. Wspomniał, że 10 lat temu tj. 2.08.2002 r. została wydana decyzja starosty pozwalająca na budowę tej drogi. Z tego co wie, to Kopalnia miała położyć asfalt na tej drodze. W związku z tym zapytał:
- czy istnieje współpraca (zespół) między Powiatem Konińskim a KWB „Konin" w tej sprawie,
- jaki jest przypuszczalny koszt odbudowy tej drogi,
- czy istnieje jakiś dokument potwierdzający umowę między Kopalnią a Powiatem Konińskim na wybudowanie i remont tej drogi?

Punkt 6

Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z Powiatu Konińskiego w roku 2011.

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że „Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z Powiatu Konińskiego w roku 2011" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji dot. „Informacji Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z Powiatu Konińskiego w roku 2011", którą przedstawił radny Tadeusz Jaroszewski - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła „Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z Powiatu Konińskiego w roku 2011".
Informacja ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2012 r.

    Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2012 r." wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił Wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych dotycząca „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2012 r.", którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Wiceprzewodnicząca Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
    Radny Jan Śledź zapytał, kto przeprowadza szkolenia dla osób bezrobotnych, ponieważ dużo środków pieniężnych jest przeznaczanych na ten cel.
Następnie zauważył, że w sprawozdaniu z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2012 r. istnieje zapis mówiący o tym, że zawód logopedy jest zawodem deficytowym. Radny z tym zapisem się nie zgadza, ponieważ wysłał logopedę do PUP w Koninie i okazało się, że nie ma dla niego pracy.
    Radny Antoni Kulczak poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób kwalifikowane są zawody na deficytowe i nadwyżkowe? Nadmienił, że bardzo go zaskoczył deficyt farmaceutów w Koninie.
    O zabranie głosu została poproszona Pani Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Pani Wiesława Matusiak poinformowała, że szkolenia przeprowadzane są przez ośrodki szkoleniowe wyłonione w ramach przetargów. Dodała, że szkolenia mogą być realizowane tylko w tych ośrodkach szkoleniowych, które posiadają wpis do rejestru w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Następnie poinformowała, że corocznie w okresach półrocznych w PUP w Koninie sporządzany jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Jest to narzędzie statystyczne, które ściśle określa jak należy badać zawody, jakie występują na rynku, oraz które z nich mają elementy deficytowe, a które nadwyżkowe. Oblicza się to na podstawie ofert pracy wpływających w danym okresie do osób zarejestrowanych w danym zawodzie. Dlatego też w bieżącym półroczu może wystąpić np. deficyt logopedów, a w przyszłym może go nie być.  
       W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego przyjęła „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2012 r. Stanowi ono stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie.

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił zatem Wiceprzewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
     Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła pani Maria Wróbel - Wiceprzewodnicząca tej Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
      Radny Jan Śledź zapytał, które przepisy „wymusiły" opracowanie nowego statutu.
    Pani Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie poinformowała, że zmieniły się przepisy prawne na podstawie których został uchwalony poprzedni Statut Powiatowego Urzędowi Pracy w Koninie. W związku z powyższym niezbędna jest jego aktualizacja. Konieczność dokonania zmian w statucie wynika z ustawy o finansach publicznych.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za" , przy 1 głosie wstrzymującym się.
   Uchwała nr XX/166/2012 rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego.

      Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", przy 1 głosie wstrzymującym się.
    Uchwała nr XX/167/2012 rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał.

      Kolejny punkt porządku obrad dot. podjęcia projektu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt ten był przedmiotem debat dwóch Komisji:
Rozwoju i Infrastruktury oraz Budżetowej. Poprosił najpierw Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
    Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w omawianej sprawie, którą przedstawił pan Waldemar Marciniak - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał.
    Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
    Radny Wiesław Bednarek zabierając stwierdził, że kwota przeznaczona na to zadanie tj. 20.000, 00 zł jest nie adekwatna do całego zadania. Zapytał, na co zostaną przeznaczone wspomniane środki finansowe i jaki jest zakres tego zadania?
    O udzielenie odpowiedzi Przewodniczący Rady poprosił panią starostę - Małgorzatę Waszak, która poinformowała, że kwota 20.000,00 zł będzie przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów dokumentacji. Wspomniała, że powiat ze środków własnych nie finansuje chodników, tylko wspiera przygotowanie dokumentacji. Zaznaczyła, że gmina Rychwał, będzie finansowała z własnych środków budowę chodnika. Nadmieniła, że zasada takiego dofinansowania jest realizowana w roku bieżącym i była omawiana na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, a także na spotkaniach z radnymi.
    Radny Wiesław Bednarek nadmienił, że szkoda, iż nie są zapraszani na takie spotkania radni powiatu konińskiego z danego terenu.
    Pani Starosta poinformowała, że często w takich sprawach ustalenia odbywają się telefonicznie. Wspomniała, że jakiś czas temu jedno ze spotkań miało już miejsce z radnymi powiatu konińskiego jak i radnymi gmin. Uważała, iż nie ma potrzeby zapraszania radnych na uzgodnienia techniczne między jednostkami.
   W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za", przy 2 głosach wstrzymujących się.
   Uchwała nr XX/168/2012 rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.

    Następnie przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Ponownie poprosił Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
    Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki -Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".
Uchwała nr XX/169/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.

    Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".
   Uchwała nr XX/170/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Partnerzy dla rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

    Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Partnerzy dla rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt ww. uchwały był przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opiniiw omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Partnerzy dla rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak -Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

    W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".

     Uchwała nr XX/171/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Partnerzy dla rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu.
    Projekt ww. uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
    Pan Radzisław Kozłowski Skarbnik Powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
- zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na zadania własne w dziale 750, rozdziału 75020 - Starostwa Powiatowe w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w wyniku kolizji samochodu służbowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie o kwotę 6.375,74 zł.
- zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie korekty planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 przeznaczonej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie na wymianę: podłogi z PCV na podłogi z terakoty, skorodowanych kaloryferów i drzwi wejściowych.
- zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z:
  • uchwałą Nr XXV/204/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3227P Warznia - Nieświastów, gmina Kazimierz Biskupi;
  • uchwałą Nr 210/XXI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie";
  • uchwałą Nr 211/XXI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Różopole";
- zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na zadania własne z przeznaczeniem na przeprowadzenie naprawy samochodu służbowego służącego do przewozu uczestników ŚDS w Ślesinie w związku z zaistniałą szkodą w wyniku kolizji w kwocie 6.375,74 zł.
- dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 75018 na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 23.08.2012 r. w związku z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego na zakup materiałów biurowych dla pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Koninie w kwocie20,00 zł;
- zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie korekty planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 przeznaczonej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie na wymianę: podłogi z PCV na podłogi z terakoty, skorodowanych kaloryferów i drzwi wejściowych.
- zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z:
  • uchwałą Nr XXV/204/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3227P Warznia - Nieświastów, gmina Kazimierz Biskupi;
  • uchwałą Nr 210/XXI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie";
  • uchwałą Nr 211/XXI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Różopole".

    W tym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Jan Śledź. Poprosił on o wyjaśnienie, dlaczego zapis „dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t." jest ujęty w załączniku nr 2 w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012.
        Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu przypomniał, że budżet dochodu jest planem finansowym dochodów i wydatków, dlatego po jednej stronie są wykazane dochody, a po drugiej wydatki. Nie można tych wydatków realizować bez otrzymania dochodów. Budżet jest podzielony na zadania własne, co wynika z odrębnych ustaw i zlecone, czyli te, które realizowane są na podstawie ustaw i ewentualnych porozumień z organami administracji rządowej. Są również dochody na porozumienia między j.s.t. Nadmienił, że wszystkie środki, które powiat otrzymuje na remonty i budowy dróg, chodników znajdują miejsce w tej części budżetu, która dot. pomocy finansowej z gmin, czy ewentualnie innych powiatów.
    Radny Jan Śledź zauważył, ze w dziale „transport i łączność" są zapisane środki na zakup usług remontowych w paragrafie 4270. W związku z powyższym zapytał, gdzie są kupowane tego typu usługi?
    Pan Radzisław Kozłowski poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych działa zgodnie z planem finansowym. ZDP w Koninie zleca wykonanie remontów innym podmiotom zewnętrznym.
    Radny Wiesław Bednarek zabierając głos zapytał:
- na jakiej podstawie wprowadzane jest zadanie pn. przebudowa ul. Włocławskiej w Skulsku w ciągu drogi powiatowej nr 3189P , na które w wydatkach inwestycyjnych przeznaczono kwotę 390.000,00 zł.
- czy zadanie to jest współfinansowane przez Gminę Skulsk?
    Pani Małgorzata Waszak powiedziała, że zadanie wpisane do budżetu pn. przebudowa ul. Włocławskiej w Skulsku jest zadaniem realizowanym przez powiat koniński na drodze powiatowej przy udziale środków finansowych Gminy Skulsk. Wspomniała, że zadanie to zostanie zrealizowane w bieżącym roku.
    Radny Wiesław Bednarek ponownie zabierając głos zaznaczył, że wszystkie decyzje powinny być konsultowane i wnoszone pod obrady Rady Powiatu, aby można na jej forum przedyskutować temat. Zaznaczył, że w budżecie zapisuje się kwotę 390.000,00 zł na zadanie bez jakichkolwiek wcześniejszych rozmów na ten temat. Zapytał jaki udział finansowy w tym zadaniu będzie po stronie Gminy Skulsk.
    Pani Małgorzata Waszak poinformowała, że ujęte w budżecie powiatu zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa ulicy Włocławskiej w Skulsku" jest zgodne z wcześniej przyjętymi ustaleniami w zakresie realizacji zadań drogowych. Zaznaczyła, że w Gminie Rychwał również realizowane jest zadanie polegające na remoncie drogi Rozalin - Kuchary Kościelne na kwotę około 229.000,00 zł. Propozycja inwestycji w Gminie Skulsk poruszana była na wielu spotkaniach z radnymi. Pani Starosta nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że pewne działania podejmowane są bez wcześniejszych ustaleń z radnymi
    Radny Włodzimierz Kocaj stwierdził, że Rada niestety nie wie, kiedy zadanie pn. przebudowa ul Włocławskiej w Skulsku zostało wprowadzone do budżetu.
    Pan Antoni Bąk - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie zaznaczył, że nie jest to zadanie nowe, gdyż pojawiło się ono od początku dyskusji nad wszystkimi zadaniami drogowymi. Wcześniej zadanie to było wykazywane w zadaniach remontowych w paragrafie 4270, a obecnie zostało przeniesione do paragrafu 6050. Zadanie to przechodzi z zadań remontowych na zadania inwestycyjne. Nadmienił, że zmienia się tylko jego status ze względu na pozyskanie dokumentacji zgłoszenia na prowadzenie robót, co spowodowało nazwanie tego zadania inwestycyjnym.
    Radny Włodzimierz Kocaj zaznaczył, że w budżecie jest wiele zadań zapisanych, o których miała później decydować Rada. Uważa, że w obecnej sytuacji pominięte jest zdanie Rady i do budżetu wchodzi jedna z kilku inwestycji drogowych. Jego zdaniem nie można w taki sposób postępować i wprowadzać zadanie bez konsultacji z Radą Powiatu. Wspomniał, że nieznana jest jeszcze kwota jaką dofinansuje Gmina Skulsk na wcześniej wspomniane zadanie.
    Przewodniczący Rady powiedział, iż wszystkie poruszone drogi w dyskusji były omawiane wcześniej, a dowodem na to jest zestawienie wszystkich dróg do remontu w dokumencie, który wszyscy radni otrzymali.
    Radny Włodzimierz Kocaj powiedział, że wszystko jest gotów zrozumieć, ale niestety w sprawie wprowadzenia wspomnianej drogi brak było jego zdaniem jakichkolwiek konsultacji. Ponownie zapytał, ile wynosić będzie dofinansowanie z Gminy Skulsk na to zadanie?
    Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowa droga była z pewnością omawiana na posiedzeniach Komisji Budżetowej oraz Rozwoju i Infrastruktury.
    Radny Antoni Kulczak oznajmił, że ma przed sobą dokument zawierający wykaz dróg planowanych do remontu i poinformował, że na drogę w Skulsku bez oświetlenia zaplanowane jest 390.000,00 zł, a kwota 100.000,00 zł z Gminy Skulsk na budowę oświetlenia.
    Pan Radzisław Kozłowski poinformował, że w dniu 6 września 2012 r. Rada Gminy Skulsk podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla powiatu konińskiego na kwotę 40.000,00 zł.
    Radny Władysław Kocaj stwierdził, że przekazana informacja przez skarbnika powiatu wiele wyjaśnia i gdyby była wcześniej przekazana, to uniknięto by zbędnej dyskusji w tym temacie.
     W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu 15 głosami „za", przy 4 głosach wstrzymujących się.
     Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 15
 głosów przeciwnych - 1
 głosów wstrzymujących się -3.

      Uchwała nr XX/172/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 -2017.

    Po wznowieniu obrad przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 zawierający autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
Materiał ten był także przedmiotem analizy Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
    Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
    Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że zmiany wynikają z wcześniej podjętej uchwały tj. uchwały Nr XX/172/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
   W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu 17 głosami „za", przy 2 głosach wstrzymujących się.
   Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", przy 1 głosie wstrzymującym się.
   Uchwała nr XX/173/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.`

     Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
    Pani Starosta poinformowała, że na interpelacje radnego Jana Śledzia odpowie pan Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński, na pisemną interpelację radnego Włodzimierza Pawlaka odpowie pisemnie w najbliższym czasie. Natomiast na interpelację radnego Wiesława Bednarka i radnego Antoniego Kulczaka odpowiedzi udzieli pan Antoni Bąk - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Poinformowała również , że spotkała się z przedstawicielami KWB Konin w sprawie drogi Bochlewo-Anielewo. Zapewniła, że Kopalnia zamierza przystąpić do dalszej naprawy tej drogi.
    Pan Andrzej Nowak - Wicestarosta Koniński odpowiadając na interpelacje radnego Jana Śledzia wyjaśnił, że szkody jakie spowodują dziki pokrywa koło łowieckie, które prowadzi gospodarkę łowiecką na określonym obwodzie łowieckim. Szkody te należy zgłaszać bezpośrednio do Koła Łowieckiego, które funkcjonuje na danym obszarze lub też do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie, przy ul. Nadbrzeżnej 1.
Przekazał, że z informacji o gospodarce łowieckiej w obwodach dzierżawionych na terenie powiatu konińskiego, która została przedłożona Zarządowi Powiatu Konińskiemu wynika iż łączna wartość przeznaczona na wypłatę z tytułu szkód wynosiła 630 tys. zł. Na terenie powiatu działa 15 kół łowieckich miejscowych i 7 kół zamiejscowych. W kołach tych zrzeszonych jest ponad 650 członków Polskiego Związku Łowieckiego. Stwierdził, że powiat nie posiada takich kompetencji, które pozwalałaby na to, aby wskazywać myśliwemu do którego koła łowieckiego ma należeć. Następnie przedstawił dane liczbowe dot. poletek łowieckich. Według stanu na dzień 31.03.2012 r. koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu posiadają 229 paśników, 360 ambon, około 300 lizawek, 45 ha poletek łowieckich, 41 pasów zaporowych o łącznej długości 10 km. Wymienione narzędzia służą myśliwym do dokarmiania i wspomagania zwierzyny po to, aby zmniejszyć ich działalność destrukcyjną na polach uprawnych.
    Radny Tadeusz Jaroszewski poinformował, że koła łowieckie prowadzą gospodarkę na podstawie wieloletnich planów hodowlanych oraz rocznych planów łowieckich. Według ustawy prawo łowieckie i gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Każde koło zobowiązane jest do opracowania planu hodowlanego, w którym powinno się uwzględnić: plan hodowlany, plan dożywiania zwierzyny w tym poletka uprawowe, karmniska, paśniki, rodzaj i ilość przeznaczonej paszy. Zarząd Koła Łowieckiego jest zobowiązany do przedkładania Zarządowi Powiatowemu informacji o realizacji powyższego planu.
    Pan Antoni Bąk - z-ca ZDP w Koninie odpowiadając na interpelację radnego Wiesława Bednarka potwierdził, że barierki zostały wymienione tylko po jednej stronie mostu. Po drugiej stronie mostu stan barierek nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zaznaczył, że jednorazowa wymiana barierek po obu stronach mostu stanowi zbyt duże nakłady środków finansowych. Zamontowanie barierek po jednej stronie to koszt rzędu ok. 15 tys. zł.
Następnie poinformował, że po rozpoznaniu tematu dot. naprawienia pęknięć przy moście na drodze powiatowej Główiew - Święcia będzie mógł podjęte stosowne działania.
Odpowiadając na interpelację radnego Antoniego Kulczaka poinformował, że administratorem drogi Anielewo-Bochlewo jest Kopalnia KWB „Konin". Wspomniał, że nie ma żadnej umowy z Kopalnią w tej sprawie, ponieważ Kopalnia KWB „Konin" przejęła grunty pod tę drogę jeszcze przed utworzeniem Powiatu. Budowa tej drogi formalnie nie została jeszcze zamknięta. Pozostało jeszcze położenie nawierzchni na tej drodze, ale Kopalnia obecnie nie posiada na ten cel środków finansowych.

Punkt 17

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Mistrzostwach Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w strzelectwie sportowym w Murowanej Goślinie. Przypomniał, że w ubiegłym roku powiat koniński w tych zawodach był reprezentowany przez radnych: pana Stanisława Głąbickiego, pana Tadeusza Jaroszewskiego oraz pana Marka Górczaka. W związku z powyższym skierował prośbę do wszystkich radnych o stworzenie ponownie reprezentacji, która weźmie udział w Mistrzostwach. Wspomniał, że regulamin tej imprezy jest do wglądu u pani Krystyny Grabowskiej - Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu. Zawody te odbędą się 15 września br.
    Radny Władysław Kocaj zabierając głos w sprawie planu wydatków majątkowych odniósł się do zapisanych tam inwestycji t.j. przebudowy drogi w miejscowości Biskupie w kwocie 100.000,00 zł i budowy chodnika w miejscowości Różopole w kwocie 50.000,00 zł. Zapytał:
- jaki procent stanowią wydatki na planowane inwestycje do planowanych wydatków ogółem w roku 2012,
- czy gmina Ślesin będzie finansowała całą kwotę przeznaczoną na te inwestycje? Wspomniał, że nie przypomina sobie, aby Gmina Ślesin miała przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł na realizację zadań powiatowych.
- jaki będzie udział procentowy Gminy Ślesin w realizacji tych inwestycji, ponieważ z zapisu wynika, że Gmina Ślesin będzie pokrywać w 100% inwestycję?
- jakimi zasadami kieruje się rada przy współfinansowaniu inwestycji przez gminy?
    Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński poinformowała, że zasada jest niezmieniona. Rozmowy z wójtami i burmistrzami kończyły się różnymi deklaracjami finansowymi. Zaznaczyła, że nie będzie możliwe, aby wszystkie gminy miały jednakowe udziały w inwestycjach realizowanych w danym roku ze względu na różną kondycję finansową samorządów. Następnie podziękowała Burmistrzowi Gminy Ślesin za deklaracje, które doprowadziły do realizacji ustaleń inwestycyjnych. Nadmieniła, że ze środków powiatowych w Gminie Ślesin w 2011 r. realizowana była droga Licheń - Helenów. Wspomniała, że nie wszystkie ustalenia, jakie były poczynione z wójtami i burmistrzami gmin zostały zrealizowane. Przytoczyła przykład Gminy Wilczyn, która zadeklarowała 200.000,00 zł, ale Rada Gminy nie wyraziła akceptacji dla tej deklaracji i tak remont drogi Góry - Ościsłowo za kwotę 386.000,00 zł był realizowany wyłącznie ze środków własnych powiatu. Przytoczony przykład pokazuje, że w gminach sytuacje są bardzo różne, dlatego też jest trudno porównywać wyłącznie dany rok jeśli chodzi o dofinansowywanie zadań przez gminy. Konstrukcja wydatków w tym roku została tak zrealizowana, aby potrzeby związane z remontem dróg, które radni zgłaszali w zostały zrealizowane chociażby w minimalnym stopniu. Należało więc w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan techniczny dróg, następnie na oczekiwania radnych, a potem zrekompensowanie wydatków również ze strony gmin. Deklaracje ze strony wójtów i burmistrzów w większości zostały spełnione, ale są przypadki gdzie powiat został postawiony w trudnej sytuacji. Nadmieniła, że stara się zrozumieć decyzje radnych gmin, którzy borykają się z kłopotami finansowymi i musza dokonać wyboru, czy finansować własne zadania np. oświatowe, czy wspierać inwestycje drogowe w powiecie. Nie ma w chwili obecnej możliwości, aby jednoznacznie przedstawić udział gminy, czy powiatu w inwestycjach, czy chociażby realizacji zadań w danym roku.
    Radny Władysław Kocaj oznajmił, że udział Gminy Ślesin w tych wspomnianych dwóch inwestycjach jest w 100%, a powiat nie ma wcale udziału. Wspomniał, że w trakcie wcześniejszych rozmów na temat inwestycji w Biskupiu padały kwoty ok. 300.000,00 zł jako łącznego kosztu inwestycji. Obecnie zapisano w budżecie 100.000,00 zł, które pokrywa Gmina Ślesin, a powiat nic nie dokłada. Uważa, że decyzje wcześniej podjęte były inne co do finansowania tej drogi.
    Pan Antoni Bąk poinformował, że zadanie realizowane w Biskupiu jest zadaniem o większej wartości inwestycyjnej niż zapisane na ten rok. Obecnie dobiega końca dokumentacja na to zadanie, a kontynuacja będzie w roku następnym. Zaznaczył, że inwestycja ta jest inwestycją dwuletnią. W roku bieżącym wydatki z Gminy Ślesin są w kwocie 100.000,00 zł, a w przyszłym roku będą wydatki również z powiatu na ten cel. Ze względów czasowych i technologicznych nie można było więcej zaplanować na tą inwestycję w roku bieżącym.
    Pani Małgorzata Waszak nadmieniła, że terminy spowodowały, że nie można było podjąć wcześniej tego zadania. Poinformowała, że zapisane kwoty w budżecie powiatu przedstawiają środki finansowe przekazane tylko z gminy, a całość zadania pn. przebudowa drogi w miejscowości Biskupie opiewa na kilkaset tysięcy złotych. Nadmieniła, że najpierw zostaną wydatkowane środki finansowe przekazane z gminy, które w tym roku można zrealizować. Zaznaczyła, że w propozycjach na przyszły rok jest kontynuacja tej drogi po stronie powiatu. W związku z tym pani Starosta poprosiła, aby radni nie odnosili się tylko do fragmentu zapisanego w budżecie, a brali pod uwagę całość zadania. Dokonywane zmiany w budżecie nie zawsze mówią o dalszych zamierzeniach realizowanych zadań. Zapewniła, że ustalenia i deklaracje ze strony powiatu są dotrzymywane.
    Radny Władysław Kocaj podsumowując wypowiedź pani Starosty poinformował, że wystąpiły dwie dysproporcje dot. przyznawania środków pieniężnych z powiatu. Mianowicie, środki finansowe z Gminy Ślesin są przekazywane dużo wcześniej niż środki z powiatu na realizację zadania w miejscowości Biskupie, a na remont ul. Włocławskiej w Skulsku znalazły się pieniądze z powiatu bez zadeklarowanej kwoty z Gminy Skulsk. Nadmienił, że nie przypomina sobie, aby jakakolwiek gmina najpierw przekazywała środki pieniężne na realizację zadania, a dopiero później przekazywane były z powiatu. Zazwyczaj za środkami finansowymi z gmin trzeba czekać.
    Przewodniczący Rady podał jako przykład Gminę Wierzbinek, która jako pierwsza deklaruje środki na zadania drogowe i nie czeka na określenie wysokości środków po stronie powiatu. Zaznaczył, że trudno jest określić, ile ma dofinansować środków pieniężnych powiat, a ile gmina. W jednym roku ma większe możliwości finansowe powiat, a w drugim gmina. Należy pamiętać, że gminy nie mają obowiązku partycypacji w tych zadaniach. Nadmienił, że nikt nie zmuszał Gminy Ślesin do przekazania tych środków i sama wystąpiła z taką inicjatywą.
    Pani Starosta nadmieniła, że dyskusja w tym temacie jest zbędna, ponieważ wszyscy radni wiedzą, iż przebudowa drogi w miejscowości Biskupie została wprowadzona w trakcie roku.
    Radny Wiesław Bednarek poinformował, że ma przed sobą propozycję zadań drogowych na lata 2013-2014 i związku z tym zapytał, czy kwoty w tabeli dofinansowanie ze środków gmin są deklaracjami?
    Pani Starosta propozycje zadań drogowych na lata 2013-2014, o jakich wspomniał przedmówca, są jedynie materiałem do dyskusji. Jest to jedynie materiał roboczy. Nie należy go traktować jako źródło jakichkolwiek ustaleń, czy też dokument ostateczny. Materiał ten został przedłożony radnym do dyskusji przez poszczególne kluby radnych. Poinformowała, że w dniach 20 lub 21 września 2012 r. planuje spotkanie z radnymi na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej,.
     Radny Władysław Kocaj potwierdził słowa pani starosty, iż przedłożony materiał radnym, jakim posłużył się radny Wiesław Bednarek, jest materiałem tylko roboczym do dyskusji.
    Radny Włodzimierz Pawlak nawiązując do wypowiedzi radnego Władysława Kocaja na temat dofinansowania do Gminy Ślesin zapytał, która gmina w powiecie konińskim dofinansowała inwestycję w 100%?
    Radna Halina Lenartowicz nie zgadza się z wypowiedzią pani Starosty, że Gmina Wilczyn nie dofinansowała inwestycji drogi Góry - Ościsłowo, ponieważ Rada Gminy nie zgodziła się na dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł, ale w zamian musi wykonać chodniki przy drogach powiatowych za co najmniej 200.000,00 zł. Zaznaczyła, że pomoc rzeczowa też jest chyba mile widziana. Następnie poinformowała, że jedna z dużych inwestycji, o której się wcale nie mówi przeprowadzonych na terenie gminy Wilczyn została wykonana bez środków powiatu konińskiego. Koszt całkowity ścieżki rowerowej Wilczyn-Kownaty-Mrówki-Świętne wyniósł 1.778.447,00 zł. Żadna gmina nie podjęła się realizacji tak wielkiego zadania. Poinformowała, że wkład własny gminy wynosił 911.683,00 zł. Zwróciła się do Rady Powiatu, aby przy dyskusji wspomnianego materiału dot. zadań drogowych na lata 2013-2014 wziąć pod uwagę drogę przy nowej ścieżce rowerowej. Chciałaby, aby Rada Powiatu albo Komisja Infrastruktury dokonała wizytacji wspomnianej ścieżki rowerowej oraz drogi przy tej ścieżce.
    Radny Waldemar Marciniak nadmienił, że brak jest „złotego środka" w tym temacie, ponieważ bogate gminy chciałyby, aby określić stały procent dofinansowania do inwestycji, a biedne dają ile mogą. Zaznaczył, że budżet powiatu to nie budżet 14 gmin. Każda gmina ma inne uwarunkowania finansowe. Uważał, że należałoby ustalić jakieś zasady dofinansowania i jakie są inwestycje na terenie powiatu. w tej materii jego zdaniem należałoby wyodrębnić 4 grupy zadań inwestycyjnych wg poniższych kryteriów:
1) drogi są nieprzejezdne i niezbędne do wykonania, niezależnie od tego czy gmina przeznaczy środki, czy nie, bezwzględnie należy ją naprawić;
2) drogi wspólne, czyli środki finansowe przekazane z powiatu i z gminy;
3) drogi, które gmina proponuje naprawić i powiat może przekazać dofinansowanie;
4) chodniki realizowane przez gminy a powiat przygotowuje dokumentację.

 

Punkt 18

Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XX sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:
Renata Jackowska
Młodszy referent w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-10-16 10:24:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-10-16 11:07:53)
Lista wiadomości