logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XIX/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 2 sierpnia 2012 roku
PRZ.0002.5.2012
 

Protokół nr XIX/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 2 sierpnia 2012 roku
 

XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 2 sierpnia 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1400.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

    Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że na jego ręce wpłynęło w dniu 18 lipca 2012 r. pismo Rektora PWSZ w Koninie, w którym kwestionując podjęcie uchwały nr XVIII/139/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę, wskazuje na istotne naruszenie prawa z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Dodał również, że Rektor PWSZ w Koninie w dniu 19 lipca 2012 r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę za pośrednictwem Rady Powiatu Konińskiego na wymienioną uchwałę. W związku z powyższym Przewodniczący Rady wnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na włączeniu do niego poniższych zagadnień i rozpatrzeniu ich w następujących punktach porządku obrad:
- po pkt 17:
jako punkt 18: „Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę".
oraz
jako punkt 19: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę."
Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego zaakceptowała wniosek 22 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" oraz 1 głosie „wstrzymującym".
    W sprawie porządku obrad głos zabrała również pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński, która zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na włączeniu do niego po pkt 19, jako pkt 20 - zagadnienia o następującym brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny". Pani Starosta poinformowała, że w budżecie powiatu konińskiego została zaplanowana dotacja dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny". Dodała, że w myśl art. 220 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Możliwe jest więc przyznanie pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny" po uzyskaniu akceptacji Rady Powiatu Konińskiego w formie uchwały. Wyjaśniła, że procedura udzielenia powyższej dotacji jest zbliżona do procedury stosowanej przy udzielaniu pomocy finansowej gminom. Następnie poinformowała, że dotację w kwocie 15.000 zł Koniński Region Komunalny przeznaczy na „Międzygminny konkurs na Najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie", a także na „Edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań ochrony środowiska -aktywizację środowisk lokalnych; kontynuację szkoleń poprzez Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej w 2012 roku". Dodała, że współpraca ze Związkiem Komunalnym w zakresie edukacji ekologicznej trwa od kilku lat.
   Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego zaakceptowała wniosek Starosty Konińskiego 22 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym". Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.

    W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „ Koniński Region Komunalny".
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

     Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
    Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XVIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie, tj. 23 głosami „za" protokół nr XVIII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2012 r.

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 28 czerwca 2012 r. do 18 lipca 2012 r. wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
    Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński omówiła informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.
    W związku z brakiem pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

    W powyższym punkcie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL oświadczył, że dostrzeżono kolejny przypadek ograniczania prawa radnych przez pracodawcę. Skutkiem tego działania jest nieobecność na sesji radnej Marii Wróbel. Wiesław Bednarek podkreślił, że sesja ta jest szczególnie ważna dla radnych. Pomimo tego, jej termin został zignorowany i na ten sam dzień ustalono termin konkursu zawodowego na naczelną pielęgniarkę. Uniemożliwiło to obecność na posiedzeniu radnej, której konkurs ten bezpośrednio dotyczył.

Punkt 6

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego:

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji tj. 27 czerwca 2012 roku złożony został wniosek o odwołanie pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego.
      Wniosek ten zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym podlegał zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. Spełniając ustawowy wymóg, wniosek ten niezwłocznie tj. 2 lipca br. Przewodniczący Rady. przekazał do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego. Komisja na posiedzeniu w dniach 11, 18, 26 lipca i 2 sierpnia 2012 r. wypracowała opinię w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Rady poprosił zatem pana Władysława Kocaja - Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w omawianej sprawie.
      Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego dotycząca wniosku o odwołanie z funkcji Starosty Konińskiego pani Małgorzaty Waszak, przedstawiona na sesji przez Przewodniczącego Komisji, radnego Władysława Kocaja, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
     Po odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej radny Władysław Kocaj wyjaśnił, że znalazł się w niezręcznej sytuacji, ponieważ był jednym z wnioskodawców, a jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej musiał odczytać opinię, z którą nie w pełni się zgadza. Zaznaczył, że większość członków Komisji wyraziła negatywną opinię w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego. Dodał też, że szanuje wypracowaną w sposób demokratyczny opinię.
    W przedmiotowej sprawie głos zabrała radna Elżbieta Raźna, która przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Treść powyższego stanowiska stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
      Następnie glos zabrał radny Władysław Kocaj, który odnosząc się do przedstawionego przez radną stanowiska stwierdził, że we wniosku o odwołanie Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego Klub Radnych PSL przedstawił wiele zarzutów, jednak nie wszystkie z nich mogły zostać przez Komisję zweryfikowane. Wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna składa się z siedmiu członków, a tylko dwoje z nich reprezentuje Klub PSL. Dodał, że praca w Komisji była trudna i emocjonująca, a niektórzy z radnych udowodnili, że nie mają własnego zdania. Władysław Kocaj nawiązał do artykułu opublikowanego 31 sierpnia br na łamach tygodnika „Przegląd Koniński". Odniósł się do zawartego w artykule stwierdzenia, że Klub Radnych PSL złożył wniosek bez żadnych uzgodnień, a ujęte w nim zarzuty są bezpodstawne. Stwierdził, że radni z koalicji zgłaszali wcześniej pewne problemy, a dziś mają odmienne zdanie w tej sprawie. Dodał, że z faktu tego wynika kto jest odpowiedzialny za decyzje podejmowane w powiecie. Stwierdził, że Kluby Radnych powinny ponieść odpowiedzialność za podejmowane decyzje i że w dniu dzisiejszym to nastąpi. Zaznaczył też, że choć Klub Radnych PSL ma wiele zastrzeżeń do działań realizowanych w powiecie, to ma nadzieję, że decyzje podejmowane większością głosów przyniosą jedynie sukcesy.
     W imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego głos zabrał Wicestarosta Koniński Andrzej Nowak. Stwierdził, że w pełni zgadza się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz stanowiskiem Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przedstawionym przez radną Elżbietę Raźną. Nawiązując do wypowiedzi radnego Władysława Kocaja wyjaśnił, że skład Komisji Rewizyjnej wynika z obowiązujących przepisów. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji funkcja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została powierzona radnemu opozycyjnemu właśnie na wniosek Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego. W ocenie Klubu zwiększyło to proces demokratyzacyjny.
    Dodał też, że ewentualne odwołanie Starosty wiązałoby się prawdopodobnie ze zmianami w koalicji. Natomiast Radzie Powiatu najbardziej potrzebna jest stabilizacja i zgodność w podstawowych kwestiach. Klub Towarzystwa Samorządowego wspiera budowanie tej zgodności. Podkreślił, że zarzuty zawarte we wniosku uznaje za mało zasadne i tym samym niestanowiące podstawy do odwołania starosty. Zapewnił też, że radni reprezentujący Towarzystwo Samorządowe wspierają pomysły oraz rozwiązania konstruktywne dla funkcjonowania samorządu i całego powiatu konińskiego. W związku z tym, Klub Radnych Towarzystwa Samorządowego będzie głosował za odrzuceniem wniosku, zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej.
     Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - Staroście Konińskiemu.
    Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński poinformowała, że w sprawie wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwołanie Starosty Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. chciałaby złożyć przed Radą bezpośrednie wyjaśnienia. Dodała też, że choć radni otrzymali już wyjaśnienia w formie pisemnej, chce skorzystać z prawa do publicznego odniesienia się do podniesionych we wniosku zarzutów.
       Starosta Koniński złożyła wyjaśnienia w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 9 do niniejszego protokołu.
     Poinformowała, m.in., że dzięki oszczędnemu gospodarowaniu, ubiegłoroczny budżet został wykonany w 96,82%. Przyniosło to oszczędności na poziomie 2.571.551,71 zł., w tym 2.266.449,40 zł z tytułu zadań własnych. Podobnie przedstawiały się ubiegłoroczne wydatki powiatu. Z planowanych 11.085.395,36 zł wykorzystano środki w wysokości 10.725.239,87 zł. Powstała różnica - 360.155,49 zł - była wynikiem ograniczenia kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, a także bieżącym utrzymaniem starostwa. Ograniczenia wydatków towarzyszyły też projektowaniu budżetu na rok 2012.
     Odnosząc się natomiast do stanu zadłużenia powiatu dodała, że jego poziom jest skutkiem kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji w powiecie.
      Z kolei, zadania drogowe zostały w roku bieżącym sklasyfikowane jako remonty, nie zaś jako inwestycje, ponieważ w taki sposób zostały zapisane w budżecie. Należy jednak pamiętać, że wydatki te przeznaczone zostaną zarówno na remonty, jak i na modernizacje dróg.
     Wyjaśniając kwestię nadgodzin pracowników stwierdziła natomiast, że zgodnie z przepisami, to pracownicy dokonują wyboru formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapewniła też, że kwoty przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu nie były wysokie. Dla przykładu Starosta podała, że w 2011 r.: w miesiącu październiku wyniosły ponad 2.044 zł, w listopadzie 7.200, zł, a w grudniu - 1.800 zł, natomiast w 2012 r.: w styczniu - 1.400 zł, w lutym - 2.900 zł, a w marcu - 5.900 zł.
    Dodała, że całkowita likwidacja nadgodzin nie jest możliwa z uwagi na konieczność wykonywania niektórych zadań w godzinach popołudniowych, a także w weekendy. Zaznaczyła jednak, że zalecenia Komisji Rewizyjnej zostaną uwzględnione i w miarę możliwości będzie starała się ograniczać pracę urzędników w godzinach nadliczbowych.
    Odnosząc się do zarzutu dotyczącego zakupu odkurzacza przemysłowego wyjaśniła, że urządzenie to służy do usuwania zanieczyszczeń podczas prac remontowych, ślusarskich, stolarskich, naprawczych, prowadzonych przez zatrudnionych w starostwie rzemieślników. Koszt ich usług jest o zdecydowanie niższy niż zlecanie drobnych napraw firmom zewnętrznym. Ponadto, zakupiono tani, podstawowy typ odkurzacza przemysłowego, którego cena wyniosła 368,00 zł. Starosta podziękowała Wydziałowi Organizacyjnemu za kierowanie się przy jego zakupie oszczędnością.
    Starosta podkreśliła, że zrealizowanie ważnych przedsięwzięć w urzędzie było możliwe dzięki dużemu potencjałowi jego pracowników, za co podziękowała obecnym na sesji naczelnikom.
      Kończąc dyskusję na ten temat, Przewodniczący Rady podziękował Komisji Rewizyjnej za pracę związaną z analizą wniosku, podkreślając że odbywała się ona w okresie wakacyjnym. Podziękował też pozostałym radnym za wysoką kulturę dyskusji w powyższej sprawie.
     Poinformował, że art. 31 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania powoduje wymóg powołania, zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Poprosił zatem o zgłaszanie radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
I tak:
- radny Mirosław Durczyński zgłosił kandydaturę radnego Michała Hałasa;
- radna Elżbieta Raźna zgłosiła kandydaturę radnego Dariusza Musiałkiewicza;
- radny Władysław Kocaj zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kłosowskiego;
- radna Agnieszka Mirecka-Katulska zgłosiła kandydaturę radnego Waldemara Marciniaka;
- radny Andrzej Nowak zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Kulczaka.

Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

   W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu nad zatwierdzeniem składu osobowego Komisji Skrutacyjnej udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", opowiedziała się za tą propozycją.
     Następnie w wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Radny Michał Hałas
2. Radny Dariusz Musiałkiewicz
3. Radny Andrzej Kłosowski
4. Radny Waldemar Marciniak
5. Radny Antoni Kulczak
 
    Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie spośród swego grona Przewodniczącego Komisji.

    Przewodniczący Rady ogłosił 2 -minutową przerwę

   Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji sposobu głosowania wniosku o odwołanie pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego.
     Radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w przedmiotowej sprawie.
     Do przedstawionego sposobu głosowania radni nie zgłosili żadnych uwag. Rada Powiatu w wyniku głosowania jednogłośnie, tj. 24 głosami „za" przyjęła propozycję sposobu głosowania wniosku o odwołanie pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego. Stanowi on załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
     Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. Po czym ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.
 

     Po wznowieniu obrad skontrolowano urnę do głosowania.

   Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. Radni wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zgodnie z listą obecności, po otrzymaniu karty do głosowania, podchodzą do urny w celu oddania głosu. Poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.
     Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia wyniku głosowania.
Następnie ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.
 
     Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.
     Radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej zawierający wyniki głosowania wniosku o odwołanie pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego sporządzony na sesji 2 sierpnia 2012 roku. Protokół ten stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
     W wyniku tajnego głosowania w którym udział wzięło 24 radnych przy 18 głosach „przeciw" i 6 „za" oraz braku głosów „wstrzymujących" radni powiatu konińskiego odrzucili wniosek o odwołanie Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego.
      Następnie głos zabrała Malgorzata Waszak Starosta Koniński, która podziękowała wszystkim radnym. Dodała, że w ostatnich tygodniach spotkała się z wieloma przejawami poparcia ze strony radnych, mogła więc spodziewać się korzystnego rozwiązania. Stwierdziła, że ta decyzja umocniła trwającą od półtora roku koalicję.
     Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

    Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
    Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
     W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
    Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

    Przewodniczący Rady przystąpił do 8 punktu porządku obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
      Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
    Radny Wiesław Bednarek przypomniał, iż wcześniej rozważano możliwość rozbudowy szkoły w Żychlinie, a obecnie podejmuje się decyzje dotyczące likwidacji wchodzącego w skład Zespołu liceum profilowanego. Poprosił zatem o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
    Pan Wicestarosta Andrzej Nowak poinformował, że likwidacja Liceum Profilowanego w Żychlinie jest następstwem dwóch okoliczności. Pierwsza wynika z faktu, że 9 sierpnia 2011 r. nastąpiły zmiany w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z którymi licea profilowane na terenie całego kraju podlegają likwidacji. Druga okoliczność związana jest z faktem, że nauka w liceum profilowanym w Żychlinie odbywała się w latach 2003-2006. Natomiast od tego czasu nie było skutecznego naboru do tego typu liceum. W związku z tym, powyższa uchwała ma uzasadnienie rzeczowe i formalno-prawne. Jest ona następstwem zamiaru likwidacji, w sprawie której uchwała podjęta została 16 lutego br. Powyższa uchwała jest natomiast dopełnieniem rozpoczętej w lutym procedury. Następnie dodał, że kwestia związana z ewentualną rozbudową Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie musi być skorelowana z wynikami naboru do tej szkoły. Należy dostosować możliwości lokalowe do liczby uczniów.
     W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
     
    Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

     Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
     Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
     W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
    Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
      Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
     Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale

      Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad. Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
     Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
     W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
     Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie

       Przystępując do 12 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
      Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
    Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

      Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad. Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
      Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
    Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie

     Przewodniczący Rady przystępując do powyższego punktu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie. wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
     Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
     Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale

      Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad. Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
       Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
      Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

     Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
   Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
    Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 20 głosami „za".
 
    Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

     Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu
    Powyższy projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
     Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
       Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
        Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
-wprowadzeniu dotacji (dział 852, rozdział 85204, § 2110) w kwocie 12.000,00 zł dla rodzin zastępczych z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu konińskiego
- wprowadzeniu dotacji (dział 852, rozdział 85203, § 2110, 6410) w kwocie 46.330,00 zł z przeznaczeniem dla:
  •  Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie na wymianę: podłogi z PCV na podłogi z terakoty, skorodowanych kaloryferów i drzwi wejściowych (16.330,00 zł)
  • Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" na zakup i montaż schodołazu (30.000,00 zł)
- wprowadzeniu dotacji (dział 852, rozdział 85202, § 2130) w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
- przeniesieniu wydatków w kwocie 15.000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność z paragrafu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych do paragrafu 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dodał, że kwestia ta poruszana była wcześniej przez panią Starostę a dotyczy ona spraw związanych z konkursami o tematyce ekologicznej i szkoleniami
     Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że „Międzygminny konkurs na Najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie" odbywa się co roku. Zapytał więc czy wydatek ten nie mógł zostać zaplanowany w budżecie wcześniej.
     Pani Starosta odpowiedziała, że zadanie to zostało uwzględnione w uchwale budżetowej. Obecnie w autopoprawce do budżetu zmieniany jest jedynie paragraf, w którym wydatek ten został sklasyfikowany. Procedura udzielania tej dotacji jest zbliżona do procedury udzielania dotacji np. gminom na remonty dróg. Dotacja ta zapisana została w budżecie, w dalszej kolejności natomiast konieczna jest dodatkowa uchwała wyrażająca wolę Rady odnośnie przekazania środków Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny". Następnie wyraziła nadzieję, że współpraca ze Związkiem Międzygminnym w zakresie edukacji ekologicznej lokalnej społeczności, będzie kontynuowana również w przyszłości.
     Radny Włodzimierz Pawlak poprosił o wyjaśnienie wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie namiotu pneumatycznego za kwotę 6.200,00 zł
    Skarbnik poinformował, że zakup namiotu zaplanowano wcześniej, jednak został on niewłaściwie sklasyfikowany w budżecie. W związku z tym należy dokonać przeniesienia tego wydatku z paragrafu 4210 do paragrafu odpowiedniego dla zakupów inwestycyjnych. Namiot ma być wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, np. podczas działań prowadzonych w terenie w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych.
     Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 15
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -4
    Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 15
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -4.
 
     Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę

     Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił radnym treść pisma z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zgodnie z załącznikiem nr 34 do niniejszego protokołu.
    Przewodniczący Rady stwierdził, że w jego opinii interpretacja przepisów zawarta w powyższym piśmie jest jednostronna. Poinformował również, że radna Agnieszka Mirecka-Katulska odwołała się w tej sprawie do Sądu Pracy. W kontekście tego faktu, Przewodniczący wyraził swoje zdziwienie brakiem cierpliwości ze strony Rektora PWSZ. Zamiast bowiem poczekać na rozstrzygnięcie Sądu Pracy, Rektor wezwał Radę do zmiany uchwały oraz podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę, a także złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę  nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
     Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że korzystając z przysługującego mu uprawnienia wynikającego ze Statutu Powiatu Konińskiego podjął inicjatywę uchwałodawczą, efektem której jest projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. Projekt powyższej uchwały radni otrzymali przed obradami.
    Dodał, że powyższy projekt uchwały przekazał do zaopiniowania Zarządowi Powiatu oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej.
   W związku z tym poprosił Przewodniczącą Zarządu - panią Małgorzatę Waszak o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w omawianej sprawie.
   Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
    Następnie o przedstawienie opinii poprosił Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
    W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował iż na obrady przybył pan Grzegorz Wrona - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

    Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 17
 głosów przeciwnych - 1
 głosów wstrzymujących się -0
 
    Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie nieuwzględnienia wezwania do zmiany uchwały nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę

    Przystępując do 19 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił radnym treść skargi wniesionej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, zgodnie  z załącznikiem nr 38 do niniejszego protokołu.
    Przewodniczący Rady powiedział, że z powyższego dokumentu wynika, iż Rektor PWSZ sam dokonał oceny i wydał wyrok w sprawie. Powtórzył też, że bardzo dziwnym jest nie zaczekanie na finał tej sprawy w Sądzie Pracy. Uznał również, że Rektor neguje swoje słowa zawarte w skardze. Jaki bowiem cel miałoby wydanie przez Radę Powiatu opinii, skoro według Rektora może być tylko jedna. Stwierdził, że gdyby ustawodawca uważał, że Rada ma możliwość podjęcia tylko jednej decyzji w zaistniałej sytuacji, to taki zapis w przepisach byłby zbędny. Następnie Przewodniczący poddał radnym pod ocenę treść skargi. Dodał, że uchwała Rady Powiatu Konińskiego podlega kontroli Wojewody Wielkopolskiego, a także że Wojewoda do chwili obecnej nie zgłosił do niej zastrzeżeń.
     Przewodniczący stwierdził więc, że należy założyć, że uchwała została podjęta w sposób prawidłowy.
   Następnie poinformował, że zgodnie ze Statutem Powiatu Konińskiego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. Projekt powyższej uchwały radni otrzymali przed obradami.
     Dodał, że powyższy projekt uchwały przekazał do zaopiniowania Zarządowi Powiatu oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej.
     W związku z tym poprosił Przewodniczącą Zarządu - panią Małgorzatę Waszak o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w omawianej sprawie.
    Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
     Następnie o przedstawienie opinii poprosił Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Mirosław Durczyński - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
    Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 18
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -1
 
     Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą na uchwałę nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „ Koniński Region Komunalny"

    Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „ Koniński Region Komunalny" wszyscy radni otrzymali przed obradami.
     Projekt tej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił, więc Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
    Opinia Komisji Budżetowej dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „ Koniński Region Komunalny", którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
    W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 19 głosami „za".
 
    Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „ Koniński Region Komunalny" stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

      Przewodniczący Rady poprosił Grzegorza Wronę Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie o ustosunkowanie się do zgłoszonego w punkcie 5 porządku obrad oświadczenia radnego Wiesława Bednarka w sprawie uniemożliwienia obecności na sesji radnej Marii Wróbel, w związku z ustaleniem terminu konkursu na naczelną pielęgniarkę w dniu sesji Rady Powiatu, podczas której rozpatrywany jest wniosek o odwołanie Starosty Konińskiego.
      Dyrektor Grzegorz Wrona poinformował, że procedura konkursowa na stanowisko naczelnej pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie została wszczęta jakieś 3 miesiące temu. Natomiast, decyzja o ustaleniu daty samego konkursu zapadła natychmiast po powrocie dyrektora z urlopu, tj. ok.17 lipca br. Zaznaczył, że kandydaci o terminie konkursu zostali powiadomieni 14 dni wcześniej. Zapewnił też, że ustalając datę konkursu nie znał terminu sesji Rady Powiatu. Dodał, że jeżeli jest winny zaistniałej sytuacji, to bardzo za to przeprasza. Wyjaśnił, że radna Maria Wróbel nie przystąpiła do konkursu. Natomiast, jako pełniąca obowiązki naczelnej pielęgniarki szpitala musiała spotkać się z nowym kandydatem. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu do takiego spotkania doszło, a poprowadził je dyrektor Wrona. Stało się ono także powodem spóźnienia dyrektora na posiedzenie Rady, za co wszystkich obecnych na sesji przeprosił.
      Radny Władysław Kocaj przyjął przeprosiny dyrektora. Dodał, że częstszy udział pana dyrektora w posiedzeniach Rady pozwoli uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji.
         Pan Grzegorz Wrona zobowiązał się do uczestnictwa w sesjach Rady Powiatu i zapewnił, że będzie w miarę możliwości tego przestrzegał.

Punkt 22

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

      Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Powiatowe, które odbędą się 26 sierpnia br. o godz. 1200 w miejscowości Lubstówek.
      Radny Antoni Kulczak wnioskował o przygotowywanie przez radców prawnych, na sesje Rady Powiatu, informacji dotyczących ewentualnych zmian w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania powiatu.

Punkt 23

Zamknięcie obrad.

    Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XIX sesję Rady Powiatu Konińskiego.


 
 
 


Protokołowała:
Renata Jackowska
Młodszy referent
w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-09-18 13:31:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-18 13:31:46)
Lista wiadomości