logo
logo bip
Rok 2012
Protokół nr XVIII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 czerwca 2012 roku

PRZ.0002.4.2012
 

Protokół nr XVIII/2012
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 czerwca 2012 roku

 
          XVIIII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 27 czerwca 2012 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1520.
 

Punkt 1

 

Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego i zaproszonych gości.
 

Punkt 2

Stwierdzenie quorum


Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
        Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
        Następnie Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo Rektora PWSZ w Koninie, w którym prosi o wyrażenie zgody przez Radę Powiatu Konińskiego na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Konińskiego panią mgr Agnieszką Mirecką-Katulską. W związku z tym wnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad po punkcie 11, jako punkt 12 „Podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę".
        Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 23 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
          W sprawie porządku obrad głos zabrała również pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński, która zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na włączeniu do porządku obrad następujących zagadnień i rozpatrzenie ich w następujących punktach porządku obrad:
- po pkt 12 jako punkt :
13. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów".
14. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno".
15. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec".
16. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk".
17. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto".
18. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin".
19. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk".
20. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów".
21. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina".
22. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek".
23. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn".
24. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał".

     Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 23 głosami „za" zaakceptowała wniosek pani Starosty. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.

W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodniczący Rady poinformował, że Sesja, będzie przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2011 r.
- sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2011 r.,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok,
- dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2011 r.;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego:
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
26. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
27. Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

        Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Ww. protokół był wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, gdzie można było zapoznać się z jego treścią.
         Do dnia poprzedzającego sesję radni nie zgłosili wniosków o sprostowanie protokołu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XVII sesji pod głosowanie.
       W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr XVII/2012 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 17 maja 2012 r., stosunkiem głosów tj. 23 głosami „za".

Punkt 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

          Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 17 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 roku" wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, że bezpośrednio przed obradami Rady wszyscy radni otrzymali informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
         Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński przedstawiła informację uzupełniającą sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o działalności i wydarzeniach z okresu międzysesyjnego, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym momencie w obradach uczestniczy 25 radnych.

       W związku z brakiem pytań do sprawozdania z okresu międzysesyjnego, Przewodniczący Rady, stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

       Następnie o zabranie głosu poprosił pan Grzegorz Wrona - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Na wstępie podziękował za zaproszenie i umożliwienie zabrania głosu na sesji Rady Powiatu Konińskiego. Poinformował, że cała służba ochrony zdrowia jak i jednostki samorządu terytorialnego, mają za zadanie promować zdrowie i realizować profilaktykę zdrowotną. Nadmienił, że WSzZ w Koninie jest jednostką, która stara się realizować powyższe działania. Szpital posiada wystarczająco dużą i dobrze wyedukowaną kadrę, która jest w stanie temu zadaniu podołać. Poinformował, że realizowane są 3 programy zdrowotne, w których udział bierze bardzo mało chętnych. Wspomniał, że szpital dysponuje wystarczającym zapleczem oraz ma znakomity potencjał. Powiedział, że mieszkańcy Powiatu Konińskiego oraz mieszkańcy miasta Konina powinni wiedzieć z czego mogą skorzystać oraz jaki sprzęt posiada placówka zdrowotna. W związku z tym przedstawił i krótko scharakteryzował poniższe programy.
1) Program profilaktyczny „Raka piersi" skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku od 50 - 59 lat , którzy przez ostatnie 2 lata nie mieli wykonywanej mamografii. Uczestnictwo w programie nie wymaga skierowania od lekarza. WSzZ w Koninie dysponuje jednym z najnowocześniejszych cyfrowych mamografów. Do chwili obecnej program został zrealizowany w niecałych 9 %. Pan Wrona podkreślił, że WSzZ na realizacje powyższego programu posiada odpowiednie środki, kadrę i znakomity sprzęt. Następnie zachęcił wszystkich mieszkańców powiatu do zadbanie o zdrowie oraz wzięcia udziału w tym programie. Dodał, że informacje na temat jego realizacji znajdują się na stronie internetowej.
2) Program profilaktyczny „Raka szyjki macicy" skierowany jest do kobiet w wieku od 29-59 lat. Poinformował, że kobieta może wziąć udział w tym programie raz na 3 lata. Program ten jest bezpłatny dla osób ubezpieczonych ponieważ jest finansowany przez NFZ.. Obecnie jest wykonane ok. 50 % badań. NFZ może sfinansować wszystkie badania w tym zakresie, w zależności od potrzeb pacjentów.
3) Program „wczesnego wykrywania raka płuc" jest realizowany w formie bezpłatnych badań - tomografii komputerowej klatki piersiowej - przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Jest on finansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a skierowany do palaczy oraz osób, które w ciągu ostatnich 20 lat wypaliły określoną ilość papierosów. Program ma na celu wczesne wykrycie schorzenia nowotworowego w organie ludzkim.. Dodał, że pierwsze objawy schorzenia pojawiają się bardzo późno. Przeprowadzane badania mają uświadomić pacjentowi zagrożenia wynikające z nałogu a tym samym zniechęcić do niego. Uczestnictwo w badaniu wymaga uzyskania skierowania od lekarza rodzinnego. Poinformował również, że w sprawie powyższego programu planowane jest spotkanie z lekarzami rodzinnymi. Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił w tym roku sfinansować w województwie wielkopolskim 3 tys. Badań, jednak do tej pory wykonano ich zaledwie 24, co świadczy o znikomym zainteresowaniu mieszkańców tego typu profilaktyką.
Następnie pan Wrona stwierdził, ze potencjał WSzZ w Koninie nie został w pełni wykorzystany w profilaktyce i leczeniu ostrego zespołu wieńcowego tj. schorzenia, które stanowiło duży problem w roku ubiegłym. Obecnie wspólnie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Koninie podejmowane są działania na rzecz jego odbudowania. Zaznaczył, że nie chce zrezygnować z maksymalnego skrócenia okresu pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów ostrego zespołu wieńcowego, a wykonaniem badania angiografii tętnic wieńcowych oraz koniecznych zabiegów. Podkreślił, że szpital w tym zakresie stoi na bardzo wysokim poziomie. Na podstawie obserwacji przeprowadzonej w ciągu ostatniego roku stwierdzono, ze na wykonywanie tych badań wydawanych jest zbyt dużo pieniędzy, natomiast pacjent po ich przeprowadzeniu zaniedbuje profilaktykę. W związku z powyższym pan Wrona poprosił panią Starostę o wytypowanie „opiekuna", z którym w najbliższym czasie będzie mógł się spotkać i omówić pewne działania. Dodał, że podejmie działania zmierzające do tego, aby na terenie powiatu konińskiego i miasta Konin rozpoczął się kolejny program profilaktyczny, pn. „Nie zawal! Wybierz życie". Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem wysokiej śmiertelności wśród chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW), szczególnie w pierwszym roku po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym. W ramach akcji prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne skierowane do pacjentów, liderów opinii środowiska medycznego, decydentów oraz szerokiej opinii publicznej. Zwrócił się do pacjentów, aby kontynuowali leczenie i umiejętnie zapobiegali kolejnym odtwórczym skutkom choroby, a tym samym zapobiegali kolejnej konieczności wydawania stosunkowo wysokich środków z budżetu państwa i samorządu terytorialnego.
Na zakończenie pan Grzegorz Wrona podziękował za pomoc szpitalowi w tak trudnym momencie. Dodał, ze udzielona w formie dotacji pomoc ma duże znaczenia. Następnie poinformował, ze misi opuścić obrady za co oczywiście przeprosił. Znaczył jednak, że postara się wrócić podczas omawiania punktu 25 dot. wniosków, postulatów, oświadczeń i informacji radnych.
           Przewodniczący Rady podziękował za zaprezentowanie bardzo ważnych problemów. Zaznaczył, że jeśli dyrektor zdąży wrócić przed realizacją punktu 25 porządku obrad to radni będą mogli zadać mu pytania w tym punkcie.

Punkt 5

Interpelacje i pytania radnych

         W tym punkcie porządku obrad, jako pierwszy głos zabrał radny Antoni Kulczak, który zapytał, kiedy i czy jest szansa na to, że KWB „Konin" odbuduje drogę powiatową Anielewo-Bochlewo na odcinku 1,5 km. Zaznaczył, że droga jest w złym stanie technicznym. Obecnie na drodze tej wyłożony jest tłuczeń, jednak stwierdził że jej stan byłby lepszy gdyby został na niej położony asfalt.. Wspomniał, że 23.02.2012 r ZDP w Koninie. wystąpił z pytaniem do KWB „Konin", o przybliżony termin rozpoczęcia prac na tym odcinku drogi oraz czy zostanie położony na nim asfalt. KWB „Konin" poinformowała, że zostanie wykonane profilowanie nawierzchni wspomnianej drogi.
Następnie radny zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, o wyposażenie sali w mapę Powiatu Konińskiego. Ułatwiło by to wskazanie umiejscowienia omawianych podczas sesji odcinków dróg.
          Przewodniczący Rady poinformował, że poczyni starania w tym zakresie.
        Następnie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który powiedział, że związku z jego nieobecnością na poprzedniej sesji wystąpił z pisemną prośbą do ZDP w Koninie o remont kilku dróg na terenie Gminy Rychwał, dot. ona m.in. remontu barierek w miejscowości Święcia, udrożnienia przepustu pod drogą powiatową Rychwał - Złotkowy - Siąszyce, remontu bardzo zniszczonej nawierzchni drogi Dąbroszyn - Święcia.. Nadmienił, że w powyższych sprawach zostały już podjęte pewne działania. Zaznaczył jednak, że nie otrzymał, odpowiedzi na przedłożone pismo, w związku z czym zapytał, czy wszystkie prośby zawarte w piśmie zostaną zrealizowane.
      Radny Jan Śledź prosił o uzupełnienie poboczy na drodze Sporne-Rzgów. Podkreślił, że ruch tirów spowodował wybicie pobocza. W związku z tym należałoby podsypać pobocza, które są zbyt wąskie, aby minęły się dwa samochody.
Następnie prosił o ustawianie znaków drogowych w większej odległości od pasa jezdni, ponieważ często pojawia się problem z mijaniem się dużych maszyn rolniczych na pasie drogowym.
      Radny Zenon Paszek poinformował, że kilka miesięcy wcześniej zgłosił interpelację dot. podjęcia działań w związku ze składowaniem toksycznych materiałów na składowisku materiałów budowlanych w miejscowości Przyjma, gm. Golina. Poinformował, że w powyższej sprawie otrzymał odpowiedź pisemną, z której wynika, iż w przyszłości będą wykonywane kontrole i analizy podłoża. Radny prosił o interwencję i przyspieszenie działań w tej kwestii.

  Punkt 6

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok

        Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wszyscy radni otrzymali 29 marca 2012 r. Stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.
          Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Małgorzacie Waszak - Staroście Konińskiemu, w celu wprowadzenia do rozpatrywanego zagadnienia.
        Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński dokonała wprowadzenia do rozpatrywanego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok. Wystąpienie Starosty dot. rozpatrywanego zagadnienia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Następnie przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Przewodniczący Rady stwierdził, że radni przedmiotowe sprawozdanie otrzymali w ustawowym terminie. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady ponownie poprosił Starostę o wprowadzenie do rozpatrywanego przez Radę sprawozdania finansowego.
          Informacja Starosty Konińskiego, którą przedstawiła w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Po wystąpieniu Starosty Konińskiego Przewodniczący Rady poinformował, że uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. O jej przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu poprosił Skarbnika Powiatu - Radzisława Kozłowskiego.
          Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu przedstawił uchwałę Nr SO-0954/33/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
         Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu było przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady. Końcową opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok wypracowała Komisja Rewizyjna. O jej przedstawienie poprosił Przewodniczącego tej Komisji pana Władysława Kocaja.
          Pan Władysław Kocaj odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu powiatu Konińskiego za 2011 rok. Opinia ta w swej treści uwzględniała także sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia Powiatu, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w omawianej sprawie. Zaprezentowana opinia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
        Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2011 r.
        Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Andrzej Perkowski, który w imieniu Klubu Radnych „Przyjazny Powiat" przedstawił stanowisko Klubu w sprawie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok. Stanowisko Klubu stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
      Następnie głos zabrała radna Elżbieta Raźna - Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, która zaprezentowała stanowisko Klubu Radnych PO w omawianej sprawie. Stanowi ono załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
       Kolejno głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię Klubu o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok. Opinia ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
          Następnie stanowisko, w imieniu Klubu Radnych „Towarzystwa Samorządowego", przedstawił radny Antoni Kulczak. Jego treść stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
W dalszej części swojej wypowiedzi odniósł się on do wystąpienia przedmówcy. Zauważył, ze radny Wiesław Bednarek skrytykował pracę obecnego Zarządu Powiatu Konińskiego, a pochwalił pracę poprzedniego. Radny podkreślił, że pani Starosta - Małgorzata Waszak była również członkiem poprzedniego Zarządu.
          W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie.
      Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 r. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 18
głosów przeciwnych - 6
głosów wstrzymujących - 0 .

        Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego

          Realizując kolejny punkt porządku obrad Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Władysławowi Kocajowi w celu przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2012 roku do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2011 rok, a następnie
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok.
         Radny Władysław Kocaj odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2011 rok. Uchwała Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2011 rok stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Następnie odczytał uchwałę Nr SO-0955/53/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok. Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
              Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w omawianym temacie.
             Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Włodzimierz Pawlak, który przedstawił stanowisko w imieniu Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2011 rok, które stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
            Kolejno głos zabrała radna Elżbieta Raźna, która poinformowała, że w związku z pozytywną opinią RIO w Poznaniu i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2011 r. Klub Radnych PO Rady Powiatu Konińskiego wnosi o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Poinformowała, że radni Klubu będą jednogłośnie głosować „za" udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego.
             W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
W poprzednim punkcie porządku obrad spełnione zostały wymogi określone wyżej wymienionym przepisem prawnym.
Ponadto poinformował, że uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu, zgodnie z art. 30 ust 1a ustawy o samorządzie powiatowym, podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
             Poddał więc pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2011 rok.
W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W wyniku głosowania Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2011 rok następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 18
głosów przeciwnych - 6
głosów wstrzymujących się - 0.

           Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2011 rok stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Punkt 8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.


        Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad. Poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nadmienił, iż projekt niniejszej uchwały był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie poprosił Przewodniczącego Komisji.
       Opinia Komisji Spraw Społecznych w tym temacie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie w sesji uczestniczyło 23 radnych.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

           Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały wraz z materiałami sesyjnymi.
Poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
         Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
          W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.

           Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012, zawierający autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
Materiał ten był także przedmiotem analizy Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
         Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
               Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
               Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Polegały one na:
a) zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na zadania własne:
- w dziale 852, rozdziału 85202 - Domy pomocy społeczne, na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 415/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 33.343,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
- w dziale 853, rozdziału 85395 - pozostała działalność wprowadza się w kwocie 476.825,69 zł zadania zgodnie z:
umową nr POKL.06.01.02-30-015/11-00 z dnia 30.12.2011 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Konińskim wraz z Aneksem do Umowy Nr POKL.06.01.02-30-015/11-01 z dnia 21.05.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Mamy dla Ciebie czas" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie    oraz    pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr WUP XI/2.15/922/2.20/2012 z dnia 18.06.2012 r. informującego o przyjęciu do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
b) wprowadzeniu dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 010, rozdziału 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na podstawie umowy nr 268/2012 zawartej w Poznaniu w dniu 30 maja 2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Konińskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej związanej z prowadzonym postępowaniem o uznanie za zakończoną rekultywację gruntów Odkrywki Lubstów.
c) zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na zadania własne:
-w dziale 852, rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 149.343.00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z dnia 21.06.2012 r. w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 415/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 33.343,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
- w dziale 853, rozdziału 85395 - pozostała działalność w kwocie 476.825,69 zł na wniosek:
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zgodnie z umową nr POKL.06.01.02-30 015/11-00 z dnia 30.12.2011 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Konińskim wraz z Aneksem do Umowy Nr POKL.06.01.02-30-015/11-01 z dnia 21.05.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Mamy dla Ciebie czas" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
oraz
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 12.06.2012 r. w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr WUP XI/2.15/922/2.20/2012 z dnia 18.06.2012 r. informującego o przyjęciu do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (finansowanie z budżetu środków europejskich - 324.045,33 zł, współfinansowanie z budżetu krajowego - 17.162,77 zł);
d) zmniejszeniu wydatków budżetu Powiatu na zadania własne w dziale 900, rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 120.000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 19.06.2012 r. dotyczący zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" z uwagi na konieczność dostosowania planu wydatków na 2012 r.
e) dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z dnia 12.06.2012 r. w celu wykazania wkładu własnego w realizowany w 2012 roku projekt systemowy pn. „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
f) wprowadzeniu wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 010, rozdziału 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 14.06.2012 r. w związku z Umową Nr 268/2012 zawartą w Poznaniu w dniu 30 maja 2012 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Konińskim z przeznaczeniem na sporządzenie opinii z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej związanej z prowadzonym postępowaniem o uznanie za zakończoną rekultywację gruntów Odkrywki Lubstów.
- w dziale 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 120.000.00 zł na pomoc dla Gmin Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na termomodernizację strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu Konińskiego.
              Radny Antoni Kulczak nawiązując do informacji zawartej w załączniku nr 3 do projektu uchwały zapytał o postęp prac związanych z rozbudową systemu alarmowego wraz z monitoringiem w ZDP w Koninie przy ul. Świętojańskiej.
                 Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poprosił o udzielenie odpowiedzi panią Starostę - Małgorzatę Waszak.
                Starosta poinformowała, że zadanie polegające na rozbudowie systemu alarmowego wraz z monitoringiem będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Prace rozpoczną się w roku 2012, natomiast ich zakończenie nastąpi w roku 2013. Dodała, że w budynku Starostwa Powiatowego został ograniczony dozór czasowy, tj. nie będzie dozoru w weekendy i w godzinach nocnych. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia budynku zostanie wzmocniony dozór wizyjny. Następnie poprosiła pana Antoniego Bąka - z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące systemu alarmowego w ZDP w Koninie.
              Pan Antoni Bąk stwierdził, że system alarmowy w budynku ZDP już istnieje i funkcjonuje, natomiast środki finansowe zapisane w projekcie uchwały dot. zwiększenia monitoringu o dodatkowe „oczka czuwające", które obejmą pozostałą część terenu podległą ZDP w Koninie.
           Radny Wiesław Bednarek zapytał, czy budynek Starostwa będzie monitorowany wewnątrz czy na zewnątrz? Stwierdził, że zapisany w omawianej uchwale koszt monitoringu w kwocie 60.000.00 zł jest zbyt wysoki. Powiedział, że można postarać się o tańsze oferty. Następnie, w związku z zaplanowana na dokumentację dot. przebudowy dróg kwotą 340.000,00 zł , zapytał, na jakie drogi będzie opracowywana dokumentacja.
Kolejno prosił o wyjaśnienie, dlaczego w jednym projekcie uchwały w planie wydatków majątkowych zapisano kwotę 540.000,00 zł, jako wydatki inwestycyjne dot. adaptacji części pomieszczeń w budynku przy ulicy Benesza dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, w kolejnym zaś zostaje przeniesiona na inne zadania w planie wydatków budżetowych. Poinformował, że kwota 200.000,00 zł zostaje przeniesiona na gospodarkę odpadami, 140.000,00 zł na usuwanie skutków żywiołu, a 200.000,00 zł na pozostałe zadania. Zapytał, czy w związku z powyższym inwestycja w budynku przy ul. Benesza będzie realizowana?
           Przewodniczący Rady o udzielenie odpowiedzi poprosił panią Starostę.
       Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące budowy systemu alarmowego i wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego, poinformowała, że planowana jest rezygnacja z usługi całodobowej ochrony. Wymaga to wdrożenia systemu alarmowego i wizyjnego. System wizyjny obejmuje już częściowo teren wewnątrz i na zewnątrz budynku. Niemniej jednak, jeśli nie będzie osoby na miejscu w budynku przez 24 h na dobę i 365 dni w roku to należy wzmocnić system, podobnie jak w ZDP w Koninie. Następnie poinformowała, ze środki zaoszczędzone poprzez zmniejszenie dozoru w roku obecnym oraz przyszłym pozwolą zabezpieczyć budowę systemu alarmowego i wizyjnego, zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji w tym zakresie. Podkreśliła fakt, iż środki na powyższy cel nie obciążą dodatkowo budżetu ponieważ pochodzić będą z oszczędności powstałych w wyniku rezygnacji z funkcjonującego do tej pory całodobowego dozoru. W związku z powyższym oszczędności w tym zakresie pojawią się już w roku 2013.
Następnie odniosła się do pytania dot. przeznaczenia kwoty 340.000,00 zł na wykonanie dokumentacji związanej z przebudową dróg. Podkreśliła, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w trakcie roku dokonywane będą zmiany zakresu zadań ujętych w budżecie. Zadania wpisane w tym roku do budżetu są działaniami perspektywistycznymi i będą stwarzały możliwość ich realizacji w 2013 r. Planowane jest przygotowywanie dokumentacji na przebudowę drogi przy ul. Poniatowskiej w Golinie oraz dokumentacji na przebudowę ul. Wiejskiej w Grodźcu. Zostanie również przygotowana dokumentacja na przebudowę drogi w miejscowości Władzimirów, na budowę chodnika w Budzisławiu, na przebudowę drogi Konin-Rudzica. Nadmieniła, że środki z budżetu przeznaczone zostaną także na budowę chodnika w Siąszycach i w Sławsku, na przebudowę drogi Mostki - Lipiny, na dokumentację mostu w Wąsoszach oraz chodnika w Żychlinie.
Odpowiadając na zapytanie dot. remontu budynku przy ul. Benesza poinformowała, że w dniu 29.06.2012 r. odbędzie się podpisanie aktu notarialnego z władzami Konina. Wydarzenie to jest efektem kilkuletnich rozmów, dotyczących zamiany udziału części nieruchomości w budynku przy Placu Wolności 16 tzw. „Domu Zemełki" na 50 % udziałów w prawie własności budynku przy ul. Benesza. Następnie poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, którą radni otrzymali w materiałach sesyjnych przedstawiony został inny sposób finansowania przedmiotowego zadania. Natomiast w wyniku kontynuacji rozmów z władzami Konina nastąpiła zmiana, która spowodowała powrót do wcześniejszego zapisu kwoty na remont budynku przy ul. Benesza w budżecie powiatu. Inwestorem będzie miasto Konin. Koszt realizacji zadania, który zostanie przedstawiony w najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu przetargowym zostanie podzielony po połowie pomiędzy powiatem a miastem Konin. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonane zostaną właściwe korekty w budżecie.
             Radny Antoni Kulczak prosi o wyjaśnienie zapisu w projekcie omawianej uchwały,dotyczącego zmniejszenia wydatków budżetu powiatu na zadania własne o kwotę 120.000,00 zł na usuwanie eternitu Następnie zapytał, czy w bieżącym roku będą zrealizowane wszystkie złożone wnioski na usuwanie materiałów zawierających azbest.
        Ponownie głos zabrała pani Starosta, która poinformowała, że w bieżącym roku zaplanowane na usuwanie azbestu środki są większe aniżeli konieczne do współfinansowania dotacji udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie w budżecie powiatu na realizację programu, czyli zdjęcie, wywóz i utylizację eternitu powiat przeznacza kwotę ok. 600.000,00 zł, z czego ok. 200.000,00 zł pochodzi z dotacji z WFOiGW. Wnioski napływają w trakcie całego roku i są sukcesywnie realizowane. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie zostaną zrealizowane. Program jest realizowany we właściwym rytmie i wnioskodawcy nie muszą długo oczekiwać na rozpatrzenie wniosków. Poinformowała, że jeśli pojawi się potrzeba przyspieszenia i zwiększenia kwoty na realizację programu, to na pewno do takiej sytuacji dojdzie.
                Radny Antoni Kulczak zapytał, czy dużo jest wniosków o usuwanie azbestu oraz czy firma dokonująca tego jedynie przyjeżdża i zabiera składowany eternit
             Pani Starosta poinformowała, że kwota zapisana pierwotnie na usuwanie materiałów zawierających azbest była zwiększona, ponieważ w zamyśle było dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Nadmieniła, że przed rozpisaniem wspomnianego dofinansowania na poszczególne gminy nie można było w budżecie powiatu przypisać kwoty temu zadaniu. W związku z powyższym kwota została przeznaczona na realizację programu usuwania płyt azbestowych. Zaznaczyła, że nie można środków pieniężnych pochodzących z dochodu budżetu powiatu z zakresu ochrony środowiska przeznaczać na rezerwy, ponieważ muszą być przypisane do konkretnego zadania. Następnie poprosiła panią Naczelnik Halinę Chodkiewicz, aby udzieliła odpowiedzi dot. proporcji pomiędzy ściąganiem azbestu a samym wywozem.
           Pani Halina Chodkiewicz poinformowała, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie prowadzi statystyk odnośnie ilości ściąganych z dachów płyt azbestowych, a samym ich wywozem. Stwierdziła, że niewielka ilość wnioskodawców decyduje się na usunięcie i jednocześnie wywóz materiałów azbestowych, ponieważ trudno jest skoordynować pracę z firmą, która będzie zakładać dach. Zaznaczyła, że duża ilość wnioskodawców decyduje się tylko na zabranie eternitu. W nawiązaniu do kwoty przeznaczonej na usuwanie materiałów zawierających azbest poinformowała, że kwota 600.000,00 zł zaplanowana na 2012 rok jest większa niż kwota wydana na ten cel roku w ubiegłym tj. 560.000,00 zł.
                 Radny Andrzej Perkowski zapytał czy jest różnica w cenie pomiędzy zdjęciem eternitu z dachu i wywozem, a samym wywozem z posesji.
            Pani Halina Chodkiewicz poinformowała, że koszt zdjęcia z dachu i wywozu płyt eternitowych jest droższy niż sam wywóz i utylizacja. Zaznaczyła, że każdy może skorzystać z pełnego wariantu, czyli ze zdjęcia i utylizacji eternitu. Na zdjęcie i utylizację decyduje się ok. 10 % wnioskodawców.
             Radna Halina Lenartowicz poprosiła o doprecyzowanie treści zawartej w projekcie omawianej uchwały, a mianowicie działu 900, rozdziału 90078 - dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych zwiększonego o 140.000,00 zł. zapytała, czy zapis ten dotyczy usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie powiatu konińskiego.
              Pani Starosta poinformowała, że kwota 140.000,00 zł została przeznaczona na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jako zabezpieczenie i rezerwa, która w przypadku pojawienia się zagrożenia mogłaby zostać wykorzystana. Nadmieniła, że obecnie nie ma zadania, na które mogłaby kwota ta być przeznaczona. Zaznaczyła, że powiat jest zobowiązany, aby zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie na to powyższe zadanie.
W nawiązaniu do odpowiedzi pani Starosty radna Halina Lenartowicz zapytała, czy jeśli na terenie jakiejś gminy wystąpi klęska żywiołowa w postaci, np.: suszy, powodzi, czy pożaru to powiat udzieli wsparcia. Następnie stwierdziła, iż nie przypomina sobie, aby powiat dofinansowywał wcześniej gminy w przypadku wystąpienia tego typu klęsk, jako przykład podała pożaru torfowiska w Gminie Krzymów.
                Pani Starosta oznajmiła, że wymienione przez radną klęski żywiołowe mają wymiar klęsk ekologicznych i są zagrożeniami związanymi bezpośrednio ze środowiskiem. Natomiast środki finansowe w budżecie powiatu zapisane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie mogą być przeznaczone na działania wynikające z klęsk ekologicznych a klęsk losowych.
             Radny Jan Śledź zapytał, kto podejmuje decyzję dot. umieszczania dzieci w konkretnych rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił, że koszt umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w Poznaniu jest dużo wyższy, niż koszt ich umieszczenia na terenie powiatu konińskiego. Nadmienił, że w innych powiatach koszty umieszczania dzieci są o połowę mniejsze.
Następnie zapytał, gdzie może się zapoznać z projektem pn. „Mamy dla Ciebie czas" realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego zdaniem „działania Powiatowego Urzędu Pracy są jedną wielką bzdurą", ponieważ nie przynoszą wymiernych korzyści dla bezrobotnych. Nadmienił, że środki pieniężne, z których realizowane są projekty przeznaczane są dla wykładowców, a bezrobotni maja niewielkie korzyści z uczestnictwa w tego typu programach. Chciałby otrzymać informacje, na czym polega program pn. „Mamy dla Ciebie czas".
Kolejno zapytał:
- czy na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007 - 2012" dokonuje się zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł,
- dlaczego dokonuje się zwiększenia kwoty na zapewnienie większej liczby służb porządkowych podczas Dożynek Powiatowych w roku 2012?,
- gdzie znajduje się powiatowy magazyn przeciwpowodziowy?
- kto typuje rzeczoznawców do wyceny nieruchomości przylegających do dróg?. Podkreślił, że zgodnie z ustawą o uwłaszczeniach, powiat dokonuje wywłaszczeń w związku z budowa drogi lub innej inwestycji. Zapytał, czy wpływ na wybór rzeczoznawcy ma jedynie dany inwestor czy również poszkodowany.
            Przewodniczący Rady poprosił o odpowiedź na pierwsze pytanie radnego pana Andrzeja Nowaka - Wicestarostę Konińskiego.
          Pan Andrzej Nowak poinformował, że podejmując decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej należy przede wszystkim uwzględnić dobro dziecka. Zróżnicowanie kwot przekazywanych poszczególnym powiatom wynika między innymi z ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej na terenie danego powiatu. Dodał, że jeżeli istnieje możliwość umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, która mieszka poza terenem powiatu konińskiego to dochodzi do zawarcia porozumienia w tej sprawie. Jeżeli, nie ma możliwości umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, wówczas trafiają one do rodzin zastępczych zawodowych na terenie powiatu.
          Następnie Przewodniczący Rady - Janusz Stankiewicz poprosił o zabranie głosu panią Wiesławę Matusiak Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
      Pani Wiesława Matusiak odpowiadając na pytanie radnego dot. projektu „Mamy dla Ciebie czas" poinformowała, ww. projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 6.7.2. Zaznaczyła, że PUP w Koninie, co roku składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wnioski o dofinansowanie różnych projektów. W ramach wspomnianego projektu powstanie w PUP 9 miejsc pracy, tzn. 5 doradców i 4 pośredników pracy. Podkreśliła, że w PUP w Koninie nie ma żadnego projektu w wyniku, którego pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Przy realizacji jakichkolwiek projektów PUP w Koninie nie ma dodatkowych pieniędzy. Projekt ten nie jest przewidziany tylko na szkolenia, ale przede wszystkim dla pracodawców na stworzenie nowych miejsc pracy. PUP w Koninie wspiera pracodawców poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wspomaga ich również realizując prace interwencyjne. Wspiera samorządy realizując roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. Zaznaczyła, że Urząd Pracy pomaga zarówno pracodawcy jak i osobie bezrobotnej. Udział finansowy, środków przeznaczonych na szkolenia jest znacznie mniejszy, niż przeznaczony na np. doposażenie miejsc pracy dla pracodawcy. Poinformowała, że nie ma możliwości wglądu do projektu programu, ponieważ znajduje się on u projektodawcy i Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Następnie Przewodnicy Rady poprosił Starostę Małgorzatę Waszak o udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania radnego Jana Śledzia.
           Pani Starosta poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2012 rok, które radni otrzymali wraz z materiałami na sesję jest zapis zwiększający środki przeznaczone na program usuwania azbestu o kwotę 200.000,00 zł. Zmiana ta wiąże się z transzami przeznaczonymi na remont budynku przy ul. Benesza, o których informowała wcześniej. Nadmieniła, że przed obradami radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z autopoprawkami, które zawierają zmianę m.in. dot. zmniejszenia zadania o kwotę 200.000,00 zł. Zapewniła, że błędu w zapisach nie ma.
Następnie odpowiedziała na pytanie dot. zwiększenia kwoty na zapewnienie większej liczby służb porządkowych podczas Dożynek Powiatowych w 2012 roku. Poinformowała, że tegoroczne Dożynki Powiatowe organizowane są w Lubstówku. Będą to Dożynki Diecezjalno - Gminno - Powiatowe. Z uwagi na to, że Gmina Sompolno - partner powiatu do organizacji Dożynek podjęła wcześniej decyzje o organizacji Dożynek Diecezjalnych wymiar Powiatowych Dożynek będzie dużo większy. Organizacja takich Dożynek wiąże się ze zwiększeniem kosztów na ochronę. Dlatego wcześniej zaplanowana kwota 10.000,00 zł jest nie wystarczająca i zaproponowano, aby kwotę zwiększyć do 20.000,00 zł. Zaznaczyła, że kwota ta zostanie właściwie wydatkowana.
Kolejno odpowiadając na pytanie dotyczące lokalizacji powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, poinformowała, że magazyn ten znajduje się w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego.
Następnie odnosząc się do pytania dotyczącego wyboru rzeczoznawcy majątkowego do wyceny nieruchomości poinformowała, że sprawy związane z powyższą kwestią prowadzi Wydział Nieruchomości. Wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego do wyceny nieruchomości zarówno tych, które stanowią mienie powiatu, jak i mienie Skarbu Państwa odbywa się zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych. Jeśli koszt wykonania wycen nieruchomości nie przekracza kwoty, powyżej której należy zastosować procedurę zamówienia publicznego - najczęściej stosuje się zapytanie ofertowe. Wydział Nieruchomości dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie podpisywana jest umowa z danych.
              Radny Wiesław Bednarek zabierając głos w dyskusji stwierdził, że pojawiające się pytania ze strony radnych dot. zmian w budżetu oraz z dokumentacją budynku przy ul. Benesza są przykładem przejrzystości i obiegu dokumentów w Urzędzie. Stwierdził, ze taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Dodał, ze radni są wprowadzania w błąd ponieważ do zapoznania otrzymują dokumenty, do których później wprowadza się zmiany, a następnie je tłumaczy i wyjaśnia. Następnie poprosił aby przekazywane dokumenty były bardziej przejrzyste i czytelne.
              Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu poinformował, że modernizacja budynku przy ul. Benesza, jest na etapie negocjacji z władzami Konina. Nadmienił, że w momencie wysłania materiałów na sesję musiały być zachowane określone terminy. Nadmienił, że uczestniczył w rozmowach z władzami miasta Konina podczas których zostały uzgodnione tylko wstępne warunku podpisania porozumienia. Rozmowy te były powodem wprowadzenia zadania w wielkości zaproponowanej we wstępnym projekcie. Mając na uwadze, że materiały muszą zostać rozesłane do radnych z 2 tygodniowym wyprzedzeniem zmiany w budżecie dot. ul. Benesza zostały wprowadzone. Zaznaczył, że to on zaproponował takie rozwiązanie. Po rozesłaniu materiałów okazało się, że zmieniono sposób realizacji zadania. Oznajmił, że została podjęta decyzja, iż zmiany w budżecie dot. modernizacji budynku przy ul. Benesza będą dokonywane po rozstrzygnięciu przetargu. W związku z powyższym celowe jest cofnięcie wcześniej zaproponowanych zmian.
               Radny Antoni Kulczak powiedział, że niektórzy radni zasiadają w Radzie Powiatu Konińskiego od początku jego istnienia, czyli od 1999 r. Zaznaczył, że w poprzednich kadencjach również były wprowadzane nagłe zmiany w budżecie Powiatu nawet w kwotach milionowych. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wiesława Bednarka powiedział, że takie sytuacje się zdarzają. Następnie zwrócił się z prośbą do kierownictwa Starostwa, aby materiały były odpowiednio wcześniej przekazywane radnym.
                Przewodniczący Rady powiedział, że budżet jest dokumentem dynamicznym i różne okoliczności powodują jego zmiany. Wspomniał, że pamięta takie sytuacje, kiedy, na sesję były wnoszone zadania o wartości nawet kilku milionów wraz z zaciągnięciem wielomilionowych pożyczek. Zaznaczył, że od pewnego czasu można zaobserwować aktywność radnych w tym punkcie. Świadczy to o tym, że radni przywiązują wagę do nawet najdrobniejszych wydatków, co bardzo go cieszy. Uważa, że dyskusja świadczy o dużej wiedzy radnych w tym temacie. Zaznaczył, że czasami jest zbyt mało czasu, aby się ze zmianami szczegółowo zapoznać, dlatego dyskusja jest jak najbardziej wskazana. Zaznaczył, że zazwyczaj przed przystąpieniem do punktu dotyczącego zmian w budżecie stara się robić przerwę, aby radni mogli w należyty sposób zapoznać się z wprowadzanymi autopoprawkami.
               Radny Włodzimierz Pawlak zapytał o wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne. Poinformował, że w powiecie konińskim jest ponad 100 jednostek OSP. Nadmienił, że w poprzednich latach dofinansowanie z przeznaczeniem na dotacje dla OSP otrzymywały 2 - 3 gminy. Radny postulował, aby przynajmniej jedna jednostka OSP w każdej gminie otrzymała dofinansowanie. Poinformował, że pojawił się problem związany z przyznawaniem dofinansowania jednostkom w związku z czym zapytał, jakie są kryteria przyznawania dofinansowania oraz kto decyduje o przyznaniu wsparcia określonym jednostkom OSP.
               Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie wyjaśnień w tym temacie pana Andrzeja Nowaka Wicestarostę Konińskiego.
             Pan Andrzej Nowak potwierdził słowa radnego, dotyczące tego, że w poprzednich latach nie wszystkie jednostki OSP otrzymywały dotacje, natomiast zdarzało się, że niektóre jednostki otrzymywały dotacje kilka razy z rzędu. Zamysłem obecnego sposobu dystrybucji środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych było to, aby wszystkie jednostki, które funkcjonują w obrębie poszczególnych gmin miały równe szanse dostępu do dotacji, którymi dysponuje powiat. Nadmienił, że powiat może przeznaczyć ten cel kwotę 140.000,00 zł, czyli po 10.000,00 zł na gminę. Wspomniał, że Starostwo wystąpiło z pismem do Wójtów i Burmistrzów, aby powiadomili wszystkie jednostki na terenie danej gminy o możliwości otrzymania dotacji. Poproszono również o zaopiniowanie wniosków o dotacje przez Burmistrza lub Wójta danej Gminy oraz Prezesa Gminnych Zarządów OSP.
Starostwo przy przyznawaniu dotacji kierowało się informacjami zawartymi we wniosku. Wspomniał, że jeśli we wniosku była wskazana wysokość kwoty na konkretną jednostkę, to nie były dokonywane zmiany. Nadmienił, że zdarzało się iż z jednej gminy wnioskowano o różną wysokość dotacji dla różnych jednostek np. w gminie Krzymów wystąpiono dla 2 jednostek OSP o dotację w wysokości 2.500,00 zł a dla 1 jednostki - 5.000,00 zł. W przypadku Gminy Stare Miasto, z której wpłynęły 4 wnioski, natomiast nie zaproponowano konkretnych wielkości dotacji każda z wnioskujących jednostek otrzymała po 2.500 zł Natomiast w przypadku gdy z jednej gminy wpłynął 1 wniosek, wnioskująca jednostka otrzymała 10.000 zł. taka sytuacja miała miejsce w 4 gminach. W Gminie Rychwał - w której wnioskowały 2 jednostki OSP - jednej przyznano 8.000 zł dotacji natomiast drugiej 2.000 zł. natomiast w Gminie Golina w której również o dotacje ubiegały się 2 jednostki - jedna otrzymała 7.5000 zł a druga 2.500 zł. Jeżeli we wnioskach nie było podanych konkretnych kwot dofinansowania, natomiast z danej gminy wpłynęło więcej niż 1 wniosek, podziału środków dokonywało Starostwo. Zaznaczył, że obecnie można zaobserwować wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie jednostek OSP.
               Radny Antoni Kulczak zapytał czy Gmina Kazimierz Biskupi i Gmina Kleczew złożyły wnioski o dofinansowanie.
               Pan Andrzej Nowak odpowiedział, że nie z powyższych gmin nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.
           Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 20
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -2.

          Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 19
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -3.

          Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017.

          Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017, zawierający autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
         Materiał ten był także przedmiotem analizy Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki -Przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
            Pan Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały Nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012. Ponadto nadmienił, że w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie „Mamy dla Ciebie czas" w łącznych nakładach finansowych 551.020,00 zł, oraz zadanie „Budowa systemu alarmowego i wizyjnego w budynku przy Al. 1 Maja 9" w łącznych nakładach finansowych 170.000,00 zł.
Następnie przedstawił kolejno wprowadzone zmiany:
1) w załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017;
- w roku 2012
a) wiersz 1 dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 732.486,17 zł,
b) wiersz 1 lit. a dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 657.486,17 zł,
c) wiersz 1 lit.a1 środki z UE - zwiększa się o kwotę 459.662,92 zł,
d) wiersz 2 wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 732.486,17 zł,
e) wiersz 2 lit. a wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 352.486,17 zł,
f) wiersz 2 lit. b wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - zwiększa się o kwotę 352.486,17 zł,
g) wiersz 2 lit.b1 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zwiększa się o kwotę 496.840,69 zł,
h) wiersz 2 lit. d Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł,
i) wiersz 15 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększa się o kwotę 298.742,42 zł,
j) wiersz 15 lit. d wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.
- w roku 2013
a) wiersz 15 lit. d wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł.

          Radny Antoni Kulczak zapytał, czy na pewno zrealizowane zostanie zadanie ujęte w prognozie dochodów w roku 2013 w kwocie 5.500.000,00 zł, zgodnie z zawartą ugodą nr 85/2011 z dnia 18.02.2011 r. oraz aneksem do ugody z dnia 29.12.2011 r. pomiędzy Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin" w Kleczewie S.A., a Powiatem Konińskim w ramach naprawienia szkody w mieniu Powiatu Konińskiego powstałej w wyniku projektowanego ruchu zakładu górniczego KWB z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania zadania: budowa nowego odcinka drogi DP3178 relacji Kaliska -Budzisław.
           Pani Małgorzata Waszak - Starosta Koniński odpowiedziała, że gwarancję realizacji tego zadania może dać jedynie nowy Zarząd Powiatu funkcjonujący w tym czasie. Poinformowała, że powiat zawarł umowę na realizację powyższego zadania. Zaznaczyła, że ma nadzieję, iż zadanie to zostanie zrealizowane, m.in. poprzez podjęcie na dzisiejszej sesji decyzji w tej sprawie.
          Radny Władysław Kocaj powiedział, że jest pełen obaw o wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2012 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik kształtuje się na poziomie 6,73 %, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,07 %. Zauważył, że niektórzy radni są zaskoczeni faktem, iż Klub Radnych PSL głosuje przeciw budżetowi powiatu konińskiego. Zapytał, czy obaw radnych nie budzi wielkość wspominanego wskaźnika w przyszłych latach. Nadmienił, że pomimo pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiemu, której Przewodniczy, on osobiście jest temu przeciwny.
           Pan Radzisław Kozłowski zabierając głos wypowiedział się w sprawie wskaźnika obsługi zadłużenia i wskaźnika określającego nadwyżkę operacyjną. Stwierdził, iż potocznie używa się określenia nadwyżka operacyjna ponieważ dochody bieżące muszą zabezpieczyć wydatki bieżące. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące. Poinformował również, że występują 2 wskaźniki, jeden z nich dotyczy wielkości spłaty długu i wynosi 15 %, natomiast drugi wskazuje, iż dług publiczny nie może przekraczać 60 %. Zaznaczył, że od roku 2014 ocena sytuacji finansowej samorządu odbywać się będzie na podstawie wielkości relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, biorąc pod uwagę 3 lata poprzednie. Przy uchwalaniu budżetu w roku 2014 będzie trzeba uwzględnić nadwyżkę operacyjną z 2011, 2012 i 2013 roku. W związku z powyższym rok 2011 już wpływa na wspomnianą średnią wielkość nadwyżki operacyjnej. Należy zatem ograniczać wydatki bieżące, a co za tym idzie również remonty dróg wraz z ich utrzymaniem. Poinformował, że średnia nadwyżka operacyjna w 2014 roku wynosi 9,52 %. Natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia, czyli kapitał plus odsetki od zaciągniętych kredytów do dochodów ogółem wynosi 7,02 %. Zaznaczył, że należy pamiętać, iż relacja obsługi kosztów związanych z obsługą zadłużenia, czyli kapitał plus odsetki do dochodów ogółem zawsze musi być niższy od wskaźnika procentowego nadwyżki operacyjnej, tzn. różnicy, która pozostanie po pokryciu wydatków bieżących z trzech lat do dochodów ogółem. Wspomniał, że relacje poprawiły w miarę wprowadzania zadań inwestycyjnych. Wprowadzając realizacja zadania inwestycyjne oraz ograniczanie wydatków bieżących wpływa na poprawę wskaźników. Następnie stwierdził, iż wkrótce rozpoczną się pracę nad budżetem na 2013 r., w związku z czym należy starać się w nim ograniczać wydatki bieżące. Następnie zaznaczył że pomimo iż w projekcie WPF że wydatki bieżące wynoszą 65 025.122,60 zł, w przyszłym roku nie muszą posiadać takiej samej wielkości. Należy zwrócić uwagę na fakt iż remonty oraz utrzymanie dróg jest kwalifikowane jako wydatki bieżące. Dodał iż w roku 2012 oraz 2013 nie zostaną spełnione omawiane relacje ale najważniejsze jest to, aby zostały one zachowane w 2014 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej, która była uchwalana na 2011 rok również nie był spełniany ten wskaźnik. Nadmienił, że podobny problem występuje u wszystkich samorządów. Podkreślił, ze w miarę możliwości należy poprawiać wspomniane wskaźniki. Dodał, ze problem ten będzie analizowany.

Przewodniczący Rady zapytał o okres przejściowy, w trakcie którego wskaźniki nie muszą zostać zachowane.
       Skarbnik powiedział, że rok 2013 jest ostatnim, kiedy nie będzie konieczności spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez Radę Powiatu stosunkiem głosów:
 głosów za - 15
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -7.

           Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
 głosów za - 16
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -6.
               Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.

           Punkt 12 porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali przed obradami.
Następnie zapoznał Radę z treścią pisma Rektora PWSZ w Koninie dot. wyrażenia przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Konińskiego panią mgr Agnieszką Mirecką-Katulską. Pismo stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Oznajmił, że pismo Rektora PWSZ w Koninie skierował do Komisji Statutowo - Regulaminowej jako merytorycznie właściwej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku Rektora PWSZ w przedmiotowej sprawie. Poprosił więc Przewodniczącego tej Komisji pana Mirosława Durczyńskiego o zabranie głosu i przedstawienie omawianego zagadnienia.
           Radny Mirosław Durczyński Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, że Komisja po szczegółowej analizie wniosku i wyjaśnieniach złożonych przez radną Powiatu Konińskiego panią Agnieszkę Mirecką-Katulską negatywnie zaopiniowała wniosek Rektora PWSWZ w Koninie. Negatywna opinia skutkowała podjęciem inicjatywy uchwałodawczej. Następnie przedstawił on projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. Przyjęty przez Komisję projekt uchwały został przedłożony Przewodniczącemu Rady.
          Przewodniczący Rady przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z wymogami Statutu Powiatu Konińskiego, został skierowany do Zarządu Powiatu celem zaopiniowania. W związku z tym poprosił Przewodniczącą Zarządu - panią Małgorzatę Waszak o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w omawianej sprawie. Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego dotycząca projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
         Radny Wiesław Bednarek podkreślił, że niezwykle ważny jest fakt, że Rada Powiatu Konińskiego ma możliwość niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę. Zaznaczył, że przychyla się do pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w tej sprawie. Wspomniał, że od początku funkcjonowania samorządu powiatowego Rada Powiatu Konińskiego spotkała się już z takim problemem i za każdym razem opowiadając się po stronie radnego, nie wyrażała zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę.
           Przewodniczący Rady poinformował, że po otrzymaniu wniosku Rektora PWSZ dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z panią A. Mirecką-Katulską wspólnie ze Starostą Konińskim panią Małgorzata Waszak spotkali się z zainteresowaną radną. Z informacji przekazanych przez panią Agnieszkę Mirecką-Katulską wynikało, że otrzymała ona wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie Rektor wystąpił o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. Nadmienił, że wspólnie ze Starostą spotkał się z Rektorem PWSZ w Koninie w tej sprawie. Argumentacja Rektora PWSZ nie usatysfakcjonowała ani jego, ani pani Starosty. Przewodniczący Rady podkreślił, że wniosek Rektora PWSZ dot. wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym został skierowane do rady już po fakcie wypowiedzenia umowy o pracę. Wyraził nadzieję, że Rektor jeszcze raz przemyśli swoją decyzję i być może cofnie swoje wcześniejsze oświadczenie woli, ale pewności niestety nie ma.. W imieniu radnej, poinformował, że złożyła ona pozew do Sądu Pracy w tej sprawie. Zapytał, czy radna Agnieszka Mirecka-Katulska chciałaby zabrać głos w omawianej sprawie?
           Radna Agnieszka Mirecka-Katulska powiedziała, że szczegółowych wyjaśnień udzieliła Komisji Statutowo-Regulaminowej. Gdyby ze strony radnych były jakieś pytania to chętnie na nie odpowie. Nadmieniła, że uzasadnienie do projektu uchwały w omawianej sprawie, jest bardzo wyczerpujące i szczegółowe.
         Pani Starosta powiedziała, że podczas spotkania z Rektorem PWSZ zadała pytanie o powód zwolnienia radnej. Rektor PWSZ w Koninie ograniczył powód zwolnienia do reorganizacji i restrukturyzacji związanej z likwidacją studium praktycznej nauki języków obcych. Nie ma innych powodów, dla których takie zdarzenie miałoby miejsce. Praca pani Agnieszki Mireckiej-Katulskiej jest oceniona dobrze, a jedynym powodem jest reorganizacja i restrukturyzacja zatrudnienia.
           Radna Agnieszka Mirecka-Katulska poinformowała, że było jeszcze jedno wewnętrzne kryterium w PWSZ kwalifikujące ją do zwolnienia, a mianowicie rok przyjęcia radnej do pracy tj. 2000 rok. Radna powiedziała, że poczuła się jak rocznik samochodu, produkt wyeksploatowany,. Można by zapytać, dlaczego nie inne roczniki np. 2001 r. czy 2002 r. Zaznaczyła, iż jest to powód mało konkretny i nie merytoryczny. Idąc takim tokiem myślenia można brać pod uwagę również miejsce zamieszkania, wzrost czy też wagę pracownika. Uważa, że nie takie kryterium powinno być podstawą oceny pracownika, a raczej kompetencje, kwalifikacje, zaangażowanie w pracę. Wręczenie wypowiedzenia osobiście bardzo ją dotknęło.
          Przewodniczący Rady nadmienił, że jeśli rzeczywiście brany był pod uwagę rok przyjęcia do pracy, to widocznie był on, zdaniem Rektora, za krótki na kontynuację stosunku pracy.
           Radna Agnieszka Mirecka-Katulska powiedziała, że kilkunastoletni staż pracy, trudno określić krótkim. Nadmieniła, że studium języków obcych uległo wprawdzie likwidacji, ale przedmiot jaki prowadziło jest nadal przewidziany w siatce studiów w bardzo dużej ilości godzin. Zaznaczyła, że nie zostały zwolnione wszystkie osoby tylko ok. 50 %.
            Radny Władysław Kocaj powiedział, że radna jest przedstawicielem Powiatu Konińskiego w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i zachodzi pytanie, jakie ma za znaczenie to przedstawicielstwo. Wspomniał, że gdyby wszystkie osoby zostały zwolnione to byłby jeszcze w stanie zrozumieć decyzję Rektora PWSZ. Nadmienił, że w jakiś sposób radna jest chroniona, chyba, że wystąpiłyby jakieś zaniedbania z jej strony, ale w obecnej sytuacji przepisy przemawiają na korzyść radnej. Kolejno odniósł się do terminu wręczenia radnej wypowiedzenia, a terminu wystosowania przez Rektora pisma do Rady o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Zgoda Rady bądź nie winna być uprzednia w stosunku do dokonanego wypowiedzenia. Zdaniem radnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zachowała się niezgodnie z przepisami w tym zakresie. Oznajmił, że jeśli Rada Powiatu ma wpływ na to, co dzieje się w powiecie, to należałoby ująć również w uzasadnieniu do projektu uchwały, iż przedstawiciel Rady Powiatu Konińskiego został źle potraktowany.
            Przewodniczący Rady nadmienił, że Rektor PWSZ w Koninie podejmując taką decyzję mógł wziąć pod uwagę to, że pani Agnieszka Mirecka-Katulska jako radna reprezentuje okręg wyborczy, jest funkcjonariuszem publicznym oraz jest członkiem Konwentu uczelni.
             Radny Władysław Pawlak zabierając głos powiedział, że jeżeli wyróżniamy osoby z kierownictwa PWSZ w Koninie odznaką „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" to należy zastanowić się nad zweryfikowaniem pewne kryteriów przyznawania tego tytułu?
               W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta stosunkiem głosów:
 głosów za - 21
 głosów przeciwnych - 0
 głosów wstrzymujących się -1.

              O zabranie głosu poprosiła radna Agnieszka Mirecka-Katulska. Serdecznie podziękowała radnym za podjęcie uchwały. Jednocześnie życzyła, aby w przyszłości nigdy więcej Rada nie musiała podejmować takich uchwał. Zaznaczyła, że bardzo ważna w tej sytuacji jest dla niej solidarność i wsparcie ze strony radnych.
            Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym przez pracodawcę stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił, więc Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
         W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
         Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.

          Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki -  Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
          Radny Wiesław Bednarek zapytał, czy w związku z tym, że wszystkie gminy, które wystąpiły o udzielenie pomocy finansowej i proponowane jest im udzielenie jednakowej kwoty 10.000,00 zł, jest możliwość przegłosowania wszystkich uchwał w tej sprawie w jednym głosowaniu.
           Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma takiej możliwości. Każda uchwała musi zostać oddzielnie przegłosowana.
         W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
           Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.

        Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
         Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
         W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.

          Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
          Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
         W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
         Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.

           Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
           Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
          W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
           Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
          W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
           Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Punkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.

              Następnie przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
           Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
             W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
           Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Punkt 20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.

             Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
          Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
            W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Punkt 21

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.

              Kolejny punkt porządku obrad dot. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golinie. Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali materiał wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
            Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golinie, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
               W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
            Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golinie stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Punkt 22

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.

            Przystępując do realizacji kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
           Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
           W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Punkt 23

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.

             Kolejny punkt porządku obrad dot. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn. Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
           Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - Wiceprzewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
           W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj.22 głosami „za".
          Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Punkt 24

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Projekt tej uchwały był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił więc ponownie Wiceprzewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
            Opinia Komisji Budżetowej dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał, którą przedstawił radny Gabriel Rybicki - Przewodniczący Komisji stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
            W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
           Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

Punkt 25

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

                  Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
               Pani Starosta na wstępie podziękowała wszystkim Radnym za udzielone absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2011 rok. Podziękowała również za konstruktywną opinię Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczył pan Władysław Kocaj. Uwagi Komisji zostały przyjęte i zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy wskaźnika wynikającego z Wieloletniej Prognozy Finansowej, a tym samym do poprawy kondycji finansowej powiatu. Podziękowała również wszystkie uwagi. Zapewniła, że polityka, którą będzie prowadzona w sposób jawny i przejrzysty. Zaznaczyła, że zależy jej na rozwoju powiatu. Liczy na to, że w przyszłości wszelkie głosowania podczas sesji będą w coraz mniejszym stopniu miały wydźwięk polityczny. Wspomniała, że podejmowane wspólnie działania mają na celu dobro powiatu. Nadmieniła, że zarówno ona jak i pozostali członkowie zarządu są przekonani, iż założone priorytety i cele będą realizowane wspólnie ze wszystkimi radnymi.
Następnie udzieliła odpowiedzi radnemu Antoniemu Kulczakowi na pytanie dotyczące odbudowy drogi powiatowej Anielewo-Bochlewo. Starosta powiedziała, że to zadanie nie jest zakończone. Powiat nie zarządza tą droga, dlatego nie można jednoznacznie wpływać na poprawę jej stanu . Zaznaczyła, że czeka na odpowiedni moment, aby podjąć rozmowy z nowym Zarządem KWB „Konin".
Kolejno odniosła się do interpelacji złożonej przez radnego Wiesława Poinformowała, że odpowiedź została odpowiednio wcześniej przygotowana i podpisana, natomiast nie wie, dlaczego nie trafiła jeszcze do radnego. Następnie przeprosiła za zwłokę.
O udzielenie odpowiedzi na interpelację pana Jana Śledzia Starosta poprosiła pana Antoniego Bąka - z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, natomiast o odpowiedź na interpelację pana Zenona Paszka poprosiła panią Halinę Chodkiewicz - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
                 Pan Antoni Bąk odpowiadając na interpelację radnego Jana Śledzia dot. podsypania pobocza przy drodze Sporne-Rzgów, potwierdził, że ze względu na zwiększony ruch na wspomnianej drodze zachodzi potrzeba uzupełniania pobocza. Powiedział, że w obecnej chwili nieznane są środki, którymi będzie dysponował ZDP w Koninie. Po podsumowaniu przetargów znana będzie wielkość środków, które można przeznaczyć na naprawę dróg.
Następnie odniósł się do kolejnej interpelacji radnego dot. ustawiania znaków drogowych w większej odległości od pasa jezdni. Powiedział, że istnieje problem związany z tym, iż pasy drogowe są bardzo wąskie oraz ustawienie znaków w większej odległości od pasa drogi wiąże się z naruszeniem prywatnych gruntów. Zaznaczył jednak, że w miejscach gdzie będzie to bardzo konieczne ZDP poczyni starania, podejmie rozmowy z właścicielami gruntów zlokalizowanych przy pasach drogowych w celu wyrażenia zgody na umieszczenie znaków na terenie ich posesji.
W dalszej części wystąpienia uzupełnił wypowiedź pani Starosty związaną z interpelacją radnego Antoniego Kulczaka. Poinformował, że obecnie rozmowy na temat odbudowy odcinka drogi powiatowej Anielewo-Bochlewo będą nieskuteczne ponieważ nie doprowadzą do uzyskania konkretnej informacji w sprawie. Wspomniał, że rozmawiał z panem Jarosławem Czyżem - Naczelnym inżynierem do spraw inwestycji i rozwoju KWB Konin, który oznajmił, że trudno jest w obecnej sytuacji określić zakończenie inwestycji, ale obiecał, że najpóźniej do 10 lipca br. postara się, aby wspomniana droga została wyrównana.
             Następnie Pani Halina Chodkiewicz odpowiedziała, na interpelacje pana Zenona Paszka dot. składowania toksycznych materiałów na składowisku materiałów budowlanych w miejscowości Przyjma, gm. Golina. Poinformowała, że na złożoną przez radnego kilka miesięcy wcześniej interpelację Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzielił pisemnej odpowiedzi. Nadmienił w niej, że o współpracę w omawianej sprawie poprosił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Drogową, Policję, Burmistrza Miasta i Gminy Golina. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że na składowisku pożwirowym zostaną przeprowadzone badania kontrolne. Dodała, że badania zostały przeprowadzone, a wyniki kontroli przesłane w połowie maja do Wydziału. Na ich podstawie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa mógł wszcząć postępowanie administracyjne, w celu cofnięcia w drodze decyzji zezwolenia dla dwóch podmiotów, które eksploatują składowisko pożwirowe. Wydział zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności wezwał podmioty do zaprzestania dzaialania. Następnie odbyły się rozprawy administracyjne, na których podmioty zostały wzywane do zadeklarowania zaprzestania naruszenia zezwolenia wydanego przez Starostę Konińskiego. Pani naczelnik zaznaczyła, że podmioty będą kontrolowane przez Starostwo Powiatowe i WIOŚ. Dodała, że sprawa jest trudna, a Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potrzebuje, co najmniej 2 miesięcy na jej rozwiązanie. Nadmieniła, że pod koniec lipca, jeżeli nie stwierdzi się zaprzestania naruszania wydanego zezwolenia, zostaną podjęte działania zmierzające do cofnięcia pozwolenia. Dodała również, że chęć współpracy w powyższej sprawie zadeklarowała Inspekcja Drogowa, natomiast Burmistrz oraz Policja nie udzielili odpowiedzi w powyższej kwestii.
                Radny Zenon Paszek zapytał, co stanie się z materiałami, które zostały już złożone na składowisku. Zaznaczył, że mogą to być odpady niebezpieczne (związki metali ciężkich, tj. rtęci).
                 Pani Halina Chodkiewicz poinformowała, że z badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wynika, że na wspomnianym składowisku występuje minimalne stężenie metali ciężkich. Zaznaczyła, że nie można tych wyników porównać z innymi, ponieważ w ustawie o odpadach nie jest zawarta dopuszczalna ilość metali ciężkich na składowiskach, czyli nie ma punktu odniesienia. Nadmieniła, że metale ciężkie mogą występować w glebach na których uprawiane są płody rolne. Stwierdzona w wyniku badań ilość metali ciężkich nieznacznie przekracza normy w tym zakresie.
              Radny Antoni Kulczak stwierdził, że Starostwo Powiatowe i ZDP w Koninie od 18 kwietnia 2011 roku prowadzą wzmożone działania w sprawie drogi powiatowej Anielewo-Bochlewo. Radny poinformował, że 23 lutego 2012 roku Dyrektor ZDP w Koninie skierował pismo do KWB z zapytaniem, kiedy zostanie naprawiona droga Anielewo-Bochlewo. Pan Jarosław Czyż Naczelny Inżynier ds. inwestycji i rozwoju KWB Konin poinformował, że planuje się wykonanie niezbędnego zakresu robót drogowych przez uzupełnienie powstałych wyboi kruszywem oraz profilowanie nawierzchni drogi na całej jej długości. Radny zapytał czy możliwe jest wyegzekwowanie od Kopalni naprawy wspomnianej drogi. Ponowił również prośbę aby salę sesyjną wyposażyć w mapę powiatu, co ułatwiłoby zobrazowanie omawianych dróg powiatowych.
               Przewodniczący Rady poinformował, że postara się o wyposażenie sali w mapę Powiatu Konińskiego.

Punkt 26

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

               Radna Andżelika Chojnacka odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia pani Starosty Małgorzaty Waszak dot. apolityczności wspomniała uroczystość w Budzisławiu Kościelnym podczas której wręczano tytuły „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Poinformowała, że oczekuje, iż w takich okolicznościach nie będzie prowadzona polityka, a pani Starosta będzie apolityczna i będzie postępować zgodnie z zasadami kultury politycznej. Zaznaczyła, że podczas wręczania wspomnianego tytułu, oprócz radnej z Klubu Platformy Obywatelskiej, którą poproszono o wręczanie odznaczenia była również radna z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
                     Radny Wiesław Bednarek w imieniu Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego na podstawie art. 31 pkt. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku z późniejszymi zmianami złożył wniosek o odwołanie Pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego. Treść wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
                    Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym złożony wniosek zostanie odpowiednio procedowany.
                    Radny Jan Śledź zapytał, co oznacza skrót MGO, który wystąpił w informacji dot. organizacji pozarządowych.
                    Przewodniczący Rady poinformował, że skrót MGO oznacza z języka angielskiego organizacje pozarządowe.
               Radny Jan Śledź ponownie zabierając głos powiedział, że są organizowane spotkania dotyczące rolnictwa z przedstawicielami innych krajów.. W związku z powyższym radny poprosił, aby na spotkania te zaprosić również związki zawodowe branżowe i rolnicze, działające na terenie Powiatu Konińskiego?
                 Radny Antoni Kulczak odnosząc się do wypowiedzi radnej Andżeliki Chojnackiej poinformował, ze podobna sytuacja miała miejsce w marcu 2010 roku, kiedy to podczas sesji w Golinie o wręczenie tytułu Zasłużony dla powiatu został poproszony Starosta - Stanisław Bielik oraz Członek Zarządu - Zenon Paszek, on natomiast jako radny został pominięty. Dodał, że pomimo tego iż sytuacja nie była dla niego miła, kwestii tej nie poruszał.
Następnie podziękował pani Halinie Chodkiewicz, za to, że w ubiegłym roku, informacje dotyczące zbiórki eternitu pojawiły się w Kurierze Powiatowym.
Nawiązując do tematu poruszonego przez radnego Jana Śledzia dotyczącego bezrobocia stwierdził, że trzeba podejmować działania aktywizujące bezrobotnych. Odnosząc się do przeprowadzanych przez PUP w Koninie szkoleń, nadmienił, że sam brał udział w 2 szkoleniach, z których był bardzo zadowolony. Dodał, że zostały one bardzo solidnie przeprowadzone.
                 Radny Zenon Paszek poinformował, że na wspomnianej przez przedmówcę sesji w Golina gospodarzem był Przewodniczący Rady Miasta Goliny, a nie Starosta Stanisław Bielik.
           Przewodniczący Rady powiedział, że sytuacje, które zostały poruszone w tym punkcie, mogły być spowodowane przez nieuwagę, natomiast zapewne nie były do działania zamierzone.
                  Radny Dariusz Musiałkiewicz odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi radnych zaznaczył, że po raz pierwszy zasiada w Radzie Powiatu Konińskiego i nadmienił, nie czuje się urażony jeżeli podczas sesji w Ślesin nie zostanie wymieniony z imienia i nazwiska. Zaznaczył, że dla radnych najważniejsi powinni być wyborcy, a nie pominięcie podczas danej uroczystości.
               Pani Starosta Małgorzata Waszak odniosła się do uwagi, którą zgłosiła radna Andżelika Chojnacka. Nadmieniła, że na uroczystości 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzisławiu Kościelnym, były dwa momenty, kiedy mogła panią radną pominąć. Niestety nie przypomina sobie, żeby ta sytuacja miała miejsce. Poinformowała, że gospodarzem tej uroczystości nie było Starostwo Powiatowe, a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Osoba wyczytująca przyznawany przez zarząd powiatu tytuł „zasłużony dla powiatu konińskiego", poprosiła Starostę i radną z tej gminy panią Elżbietę Raźną. Zaznaczyła, że bardzo często zdarza się, prosić radnego z danej gminy o wręczenie tytułów.
Nadmieniła, że w uroczystościach w Budzisławiu Kościelnym oprócz pani Starosty powiat reprezentowała pani Elżbieta Raźna i pani Andżelika Chojnacka. Starosta zaznaczyła, że jej wystąpienie zawierało w swojej treści gratulacje skierowane przez panie radne wymienione przez nią z imienia i nazwiska. Powiedziała, że dokłada dużej staranności, aby wszyscy radni byli traktowani i wyróżniani jednakowo. Stara się podkreślić obecność wszystkich radnych na różnych uroczystościach, ale nie zawsze jest możliwość, wręczania przez wszystkich obecnych radnych nagród i tytułów.
W związku ze złożonym wnioskiem przez pana Wiesława Bednarka powiedziała, że przedstawione zawarte we wniosku elementy w jej ocenie są nieprawdziwie. Do żadnej uwagi, która została zgłoszona przez pana Przewodniczącego Klubu PSL nie może się odnieść pozytywnie. Zaprotestowała również, przeciwko stwierdzeniu, że oszczędności to kłamstwo. Stwierdziła, że uwagi, które zostały zgłoszone we wniosku dotyczą innego samorządu i innego budżetu. Powiedziała, że na pewno w późniejszym czasie będzie się do tego odnosiła. Nadmieniła, że oszczędności, które deklarowała, znajdują odzwierciedlenie w budżecie. Wydatki dokonywane są gospodarnie i celowe. Natomiast reorganizacja skróciła proces decyzyjny, a nie wydłużyła. Nadgodziny, które są udziałem pracowników są nadgodzinami wszystkich pracowników. Dodała również, iż nie rozumie stwierdzenia dotyczącego ograniczenia kompetencji sekretarza powiatu. Regulamin Organizacyjny Powiatu nakłada na sekretarza bardzo dużo kompetencji. Powiedziała, że likwidacja systemu Zarządzania Jakością ISO, o którym wspomniał radny nie jest całkowitą likwidacją. Procedury ISO które zostały wdrożone przez Starostwo stanowią jego dorobek, który pozostanie.. Nie został zlikwidowany system ISO tylko odstąpiono od jego corocznej certyfikacji. Wdrożone procedury i procesy nadal w Starostwie występują. Jest to dorobek wszystkich pracowników, który był wypracowywany przez 12 lat. Zapisy i procedury, które do tej pory regulowały pracę Starostwa obecnie maja formie zarządzeń. Starosty. Nie można zatem mówić o likwidacji ISO i o zmarnowanym dorobku. Nadmieniła, że nie zgadza się z zarzutem, iż 3 mln którą przyznano na remont drogi przy ul. Głównej w Brzeźnie, nie zostały przekazane do realizacji z jej winy. Dodała, że jest zdumiona, że we wniosku o jej odwołanie z funkcji starosty został postawiony ten zarzut.
Reasumując stwierdziła, że nie zgadza się z żadnym zarzutem zawartym we wniosku a szczegółowych wyjaśnienia przedstawi w terminie późniejszym.
                     Przewodniczący Rady na zakończenie powiedział, że nad wnioskiem złożonym przez Klub Radnych PSL o odwołanie pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego dyskusja odbędzie na następnej sesji. Poinformował, że zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym wniosek ten zostanie odpowiednio procedowany.

Punkt 27

Zamknięcie obrad.

             Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 
 


Protokołowała:
Monika Szymaszek
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-08-16 10:32:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-08-16 10:43:20)
Lista wiadomości