logo
logo bip
Rok 2010
Protokół nr III/10 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 29 grudnia 2006 roku

SR 0041-3/10
Protokół nr III/10
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 29 grudnia 2006 roku
 
            III Sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 29 grudnia 2010 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1230.

 

Punkt 1
Otwarcie obrad

 

           
            Obrady otworzył i im przewodniczył Wiesław Bednarek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego i zaproszonych gości.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum

 

 

            Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista  kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
            W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady  poinformował, że 9 grudnia 2010 r. Rada Powiatu Konińskiego dokonała wyboru Zarządu Powiatu. Statut Powiatu Konińskiego w §11 ust. 1 stanowi, że na każdej sesji Rada obraduje w zależności od potrzeby, w szczególności w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. W celu spełnienia wymagań statutowych zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 3 następującego zagadnienia:
„4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzyseyjnym."
 
Wobec braku innych propozycji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad wymienionego zagadnienia. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 20 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.
 
Sesja zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
7. Złożenie ślubowania przez radnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
16. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
17. Zamknięcie obrad.
 
W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że przychylił się do prośby przedstawiciela Urzędu Statystycznego dot. umożliwienia przedstawienia radnym informacji na temat „Statystycznego Vademecum Samorządowca". W związku z powyższym udzielił głosu pani Marii Kapuścińskiej z Urzędu Statystycznego Koninie.
 
Pani Maria Kapuścińska poinformowała, że siedziba oddziału w Koninie Urzędu Statystycznego w Poznaniu mieści się przy ulicy Poznańskiej 84, tj. w budynku Urzędu Miar i Wag. Celem wizyty jest zaproszenie radnych do współpracy w zakresie korzystania z zasobów informacyjnych, które są gromadzone, przetwarzane, a następnie udostępniane. W ostatnim czasie dosyć szybko rozwija się statystyka regionalna. Powstały ośrodki ds. badań regionalnych, a także nowe produkty w tej materii. Takim produktem jest właśnie „Statystyczne Vademecum Samorządowca". To kompendium wiedzy powinno ułatwić radnym zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie i tym samym pomóc w podejmowaniu najważniejszych decyzji społecznych, gospodarczych czy środowiskowych. Zaprosiła do korzystania ze strony internetowej Urzędu Statystycznego. Ponadto poleciła radnym również korzystanie z „Banku Danych Lokalnych", który stanowi dziedzinową bazę danych, zawierającą wiele szczegółowych informacji nt. portretów regionów. W zasobach informacyjnych urzędu dostępne są różnego rodzaju foldery, biuletyny, periodyki. Można korzystać z nich dzięki stronie internetowej albo zamówić w Informatorium Statystycznym w Poznaniu lub w Koninie. Gdyby informacje na stronie internetowej były niewystarczające, to można zwrócić się do Urzędu Statystycznego o przygotowanie takich informacji. W miarę możliwości będą one przygotowywane. Zaprosiła radnych do współpracy oraz do korzystania z informacji, jakie posiada Urząd Statystyczny.
Ponadto przekazała, że trwa obecnie opracowywanie danych ze spisu rolnego, który odbywał się w IV kwartale br.; natomiast Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zaplanowany jest na maj - czerwiec 2011 roku.
Kończąc życzyła radnym owocnych decyzji w oparciu o informacje statystyczne Urzędu Statystycznego.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z II sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.
 
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.
 
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie, tj. 21 głosami „za" protokół nr II/10 z dnia 9 grudnia 2010 r.
 
Punkt 4
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poprosił Starostę Konińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 
Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym tj. od 9 grudnia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ponadto pan Starosta poinformował, że 9 grudnia br. podczas gali w Senacie RP pani Anna Matczak-Gaj - Dyrektor ZSE-U w Żychlinie odebrała akt nominacji dla szkoły w kategorii: promotor  ekologii. Jest to konkurs prowadzony pod patronatem Prezydenta RP. Ma on na celu promowanie obywatelskich postaw proekologicznych i wdrażanie przyjaznej środowisku technologii. Podkreślił, że szkoła w Żychlinie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Wielkopolsce, która taki tytuł uzyskała i jedną z dwóch w Polsce nominowanych w konkursie. Dodał, że tytuł promotora ekologii posiada także Starostwo Powiatowe w Koninie. Działania na rzecz ekologii w szkołach przyczyniają się do osiągania znaczących efektów. Przekazał, że od 10 lat prowadzony jest powiatowy konkurs ochrony środowiska. W roku bieżącym konkurs ten odbył się 11 grudnia w Starostwie Powiatowym. W eliminacjach szkolnych udział wzięło ponad 300 dzieci. Najlepszych 8 ze szkół  ponadgimnazjalnych i 14 z gimnazjum wzięło udział w finale tego konkursu. Konkurs wzbogacony został wykładami Rafała Łęckiego ze Stacji Badawczej w Turwii oraz Marka Niezabitowskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Ekologiczni" w Koninie. Do konkursu włączył się również Polski Związek Wędkarski, który ufundował nagrody dla zwycięzców w konkursie.
Pan Starosta poinformował, że 14 grudnia br. w ZSE-U w Żychlinie został zorganizowany już po raz ósmy przez Klub Młodego Gastronoma powiatowy konkurs na najpiękniejszy stół świąteczny. Konkurs zatacza coraz szersze kręgi. Początkowo ograniczał się tylko do szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego. Obecnie obejmuje szkoły z całego regionu konińskiego. Zwycięzcą tegorocznego konkursu zostali uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie i Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (powiat kolski).
Ponadto przekazał, że 17 grudnia jednostka certyfikująca Polski Rejestr Statków w Gdańsku przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Koninie audit na ponowną certyfikację systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 2008. Starostwo posiada certyfikat od 2001 roku. Jest on odnawiany co 3 lata. Jednostka certyfikująca bardzo wysoko oceniła zaangażowanie kierownictwa i pracowników Starostwa w doskonalenie pracy urzędu. Zdaniem pana Starosty dzięki systemowi praca w urzędzie jest na coraz wyższym poziomie. Dowodem tego jest brak skarg. Do dnia dzisiejszego w roku 2010 w ogóle nie zarejestrowano skarg. Na ponad 35 tys. wydanych decyzji, jest uchylanych każdego roku kilka, kilkanaście decyzji. Nigdy ta wielkość nie przekroczyła 0,05% wszystkich wydanych decyzji. Dzięki wysokiej ocenie Starostwo Powiatowe otrzymało rekomendację do wydania certyfikatu jakości na kolejne 3 lata (tj. na lata 2011-2013). Pan Starosta podziękował wszystkim pracownikom zaangażowanym w doskonalenie systemu, a w sposób szczególny pani Stanisławie Smorąg - Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.
Z okazji 60 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka niemiecki artysta Richard Hillinger wyrzeźbił naturalnej wielkości statuetkę gołębia. Celem przekazywania tej statuetki jest rozszerzenie idei praw człowieka oraz jedności miedzy narodami. Dotychczas krążyła ona na terenie Niemiec oraz gościła u znanych osobistości. W październiku Gołąb Pokoju trafił do powiatów polskich, które współpracują z powiatami niemieckimi. W pierwszej kolejności statuetka została przyjęta przez powiat krotoszyński. Następnie trafiła do powiatu konińskiego, a konkretnie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, jako powiatu partnerskiego z powiatem Ilm w Niemczech. Pan Starosta poinformował, że 21 grudnia przekazał tę statuetkę Staroście Oleskiemu w województwie opolskim. Następnie Gołąb Pokoju odwiedzić ma Opole i Przemyśl skąd ma trafić na Ukrainę.
W dniach 12-13 października z Urzędu Prezesa Rady Ministrów odbyła się kompleksowa kontrola województwa wielkopolskiego w zakresie działań i realizacji zadań obronnych. Natomiast 22 grudnia odbyło się podsumowanie tej kontroli u Wojewody Wielkopolskiego. Ocena kontroli jest dobra. Ci, którzy byli najlepiej przygotowani do kontroli, zostali wyróżnieni przez Wojewodę Wielkopolskiego. Takie wyróżnienie otrzymał również powiat koniński. W tym miejscu pan Starosta podziękował panu Bolesławowi Garusowi - Kierownikowi Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.
Pan Starosta poinformował, że po wielu zabiegach pojawiła się duża szansa zorganizowania na terenie Konina od stycznia doraźnej opieki stomatologicznej. Ten trudny temat podnoszony był w ubiegłej kadencji. Państwo Wiączkowie przy pomocy Starostwa Powiatowego w Koninie oraz dzięki współpracy z dyrekcją WSZ w Koninie złożyli wniosek do NFZ na te usługi. W ramach konkursu zostali zakwalifikowani do realizacji tych usług. Obecnie w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego trwają przygotowania gabinetu. Czynione są starania, aby gabinet był czynny od 1 stycznia. Być może jednak nie uda się dotrzymać tego terminu. W gabinecie ma być zatrudnionych siedmiu stomatologów i ma on być czynny od 1900 do 700 oraz w wolne dni od pracy.
Pan Starosta poinformował również, że 20 grudnia Wojewoda Wielkopolski w związku z podniesieniem się poziomu wody i przekroczeniem stanów ostrzegawczych, ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego. Dotyczy to głównie pięciu gmin powiatu konińskiego, a mianowicie: gminy Golina, gminy Kramsk, gminy Krzymów, gminy Rzgów i gminy Stare Miasto. W chwili obecnej nie ma takiego zagrożenia jak wiosną br. Sytuacja jest jednak  monitorowana. Dnia 21 grudnia w Starostwie odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Dokonano oceny stanu wód. Aktualnie w dniu dzisiejszym poziom wody na rzecze Warcie kształtuje się na wysokości 460 cm, tj. powyżej 10 cm stanu ostrzegawczego, ale poniżej 20 cm stanu alarmowego, który wynosi 480 cm. Może nastąpić jeszcze nieco podwyższenie poziomu wody, ponieważ nastąpiły większe zrzuty wody ze zbiornika Jeziorsko (aktualnie 100m3/s).
            Radny Janusz Stankiewicz zapytał ile kosztuje potwierdzenie certyfikatu ISO?
 
            Pani Stanisława Smorąg - Naczelnik Wydziału Kadr i Zarządzania Jakością odpowiadając na pytanie radnego Janusza Stankiewicza powiedziała, że jest to ok. 6 tys. zł.
 
            W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji prowadzący obrady Wiesław Bednarek stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego wysłuchała sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym"

 

 

Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych

 

            W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski. Odczytał on treść pisma skierowanego do Rady Powiatu Konińskiego oraz Starosty Konińskiego zawierającego wnioski. Pismo to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Dodał, że są to wnioski zgłaszane na zebraniach wiejskich. Zdaniem radnego łatwiej jest zabezpieczać pewne kwestie niż później usuwać szkody i skutki.

 

 
            Kolejno głos zabrał radny Bogumił Leszczak, który zapytał kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie drogi Jabłków - Helenów II? Poinformował, że wczoraj jadąc tą drogą 30 km/h wpadł w poślizg. Przekazał, że pan Jerzy Wojciechowski z Zarządu Dróg Powiatowych poinformował go, że robi tyle, ile może i tyle, na ile ma pieniędzy. Wczoraj w telewizji usłyszał, że koniec świata będzie wtedy, kiedy drogowcy zaskoczą zimę. Przekazał, że w tej sprawie interweniowała również radna Maria Wróbel, podobnie jak w sprawie odśnieżania na drodze Wola Podłężna - Licheń. Zapytał: „czy tak cienko mamy w budżecie?" W ubiegłym tygodniu była odwilż i nawet nie posypano dróg. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
 
Punkt 6

 

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że Rada Powiatu Konińskiego w dniu 9 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 6. Stosownie do zapisu art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat ten przysługuje panu Włodzimierzowi Pawlakowi - kandydatowi z tej samej listy  tj. listy nr 16 Komitet Wyborczy Towarzystwo samorządowe, który w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Pan Włodzimierz Pawlak w ustawowym terminie zgłosił oświadczenie o przyjęciu mandatu.

 

 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Janusz Stankiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał ten projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr III/13/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 7
 
Złożenie ślubowania przez nowego radnego

 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że pan Włodzimierz Pawlak jest obecny na dzisiejszej sesji. Przypomniał, że radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania, a radny Włodzimierz Pawlak złożył ślubowanie.
 
Punkt 8

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że radny Stanisław Maciejewski złożył rezygnację z mandatu radnego w związku z objęciem funkcji Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew. Fakt ten potwierdził pismem z dnia 14 grudnia 2010 r.

 

 
            Zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały.
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił zatem o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Janusz Stankiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
            Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

 

Uchwała nr III/14/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 
Punkt 9

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego

 

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał był przedmiotem debaty Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Janusz Stankiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
            Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

 

 

Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie desygnowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Poinformował, że zgodnie z art. 38a ustęp 5 punkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w skład komisji wchodzi m.in. dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu.  Ponadto przypomniał, że materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Statutowo-Regulaminowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Janusz Stankiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Radny Antoni Kulczak zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Pawlaka.
 
Radny Janusz Stankiewicz zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Marciniaka.
 
Radny Włodzimierz Pawlak oraz radny Waldemar Marciniak wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
W związku z brakiem dalszych kandydatur Wiceprzewodniczący Rady poddał przedstawione kandydatury pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" opowiedziała się za kandydaturami radnego Włodzimierza Pawlaka oraz radnego Waldemara Marciniaka.
 
            Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały uzupełniony o wyniki głosowania. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie desygnowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiat Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiat Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku w celu konsultacji społecznych Zarząd Powiatu zamieścił na stronie internetowej Powiatu Konińskiego. Zainteresowane podmioty mogły do dnia 16 grudnia 2010 roku wnosić swoje uwagi. Komisja Spraw Społecznych zaprosiła na swoje posiedzenie, które odbyło się 20 grudnia br. przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dodał, że na stronie internetowej powiatu zamieszczona została informacja o terminie dzisiejszej sesji, rozpatrywaniu na niej przedmiotowego programu współpracy oraz zaproszenie do udziału w debacie wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji.
Ponadto przypomniał, że przedmiotowy materiał wszyscy radni otrzymali 2 grudnia 2010 roku. Informując, że materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych, poprosił jej Przewodniczącą o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła radna Maria Wróbel - Przewodnicząca tej Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W sprawie projektu uchwały głos zabrał radny Jan Śledź, który zapytał czy któraś z organizacji pozarządowych, która występowała o dotację, nie otrzymała jej.
 
Pani Romualda Nawrocka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych poinformowała, że obowiązująca do marca 2010 r. procedura dotycząca przyznawania dotacji stanowiła, że dotacje dla organizacji pozarządowych mogą być przyznawane wyłącznie w drodze otwartych konkursów ofert. Takie konkursy były przez Zarząd Powiatu ogłasza, m.in. z zakresu pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki czy ochrony środowiska. Szczegółowe sprawozdanie z tej działalności, jako pełnomocnik ds. współdziałania z organizacjami pozarządowymi, będzie składała Radzie Powiatu do 30 kwietnia (zgodnie z wymogiem ustawowym). Poinformowała, że ocena wymogów formalno-prawnych i merytorycznych składanych ofert należy do komisji konkursowej. Jest to ciało kolegialne liczące 15 osób. Komisję powołuje Zarząd Powiatu. W jej skład wchodzi 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pozostali członkowie komisji to przedstawiciele samorządu, tj. naczelnicy wydziałów merytorycznych bądź przedstawiciele jednostek organizacyjnych, którzy zlecają zadania. Komisja po dokonaniu oceny rekomenduje ofertę Zarządowi Powiatu. O przyznaniu dotacji decyduje Zarząd Powiatu. Były organizacje, które nie otrzymały dotacji w różnych powodów. Jeżeli oferta nie spełnia wymogów, to trudno, aby złamać prawo i przyznawać dotację. Jeżeli chodzi o ogłaszanie konkursów na rok 2011, to jeżeli Rada Powiatu uchwali program, nad którym trwa debata, to będzie można od stycznia przystąpić do ogłaszania konkursów i zlecania zadań ze sfer działalności publicznej określonych w programie. Bez dyskutowanego dokumentu nie można ogłaszać konkursów ani przekazywać dotacji organizacjom pozarządowym. Jest to kluczowy dokument. Program na rok 2011 jest nieco inaczej sprecyzowany niż dotychczas. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która to nowelizacja weszła w życie w marcu 2010 roku. W programie na rok 2011 bardzo precyzyjnie określono, jakiego okresu czasu on dotyczy, do jakich sfer działalności się odnosi, a także wyznaczono globalną sumę środków, jakie powiat zamierza przeznaczyć na dotacje w roku 2011. W nowelizacji ustawy określony został precyzyjnie sposób redagowania programu, sposób oceny, rola pełnomocnika. Jeśli chodzi o wysokość środków  na dotacje, to pani Nawrocka zwróciła uwagę na fakt, że suma ta jest na poziomie roku ubiegłego, co wynika z możliwości finansowych powiatu.
 
Radny Jan Śledź powiedział, że nasuwa mu się kolejne pytanie. Czy w związku z tym, że została określona suma dotacji nie lepiej najpierw przeprowadzić debatę budżetową, a później zatwierdzać kwotę dotacji?
 
Pani Romualda Nawrocka wyjaśniła, że proponowana w projekcie programu  wielkość środków na dotacje pochodzi z projektu budżetu powiatu. Czas płynie, a z ustawy wynikają terminy. Nie można dopuścić do sytuacji, w której pewne pracujące w systemie ciągłym placówki, prowadzone przez organizacje pozarządowe, zostaną pozbawione środków. Procedury konkursowe są już uproszczone i krótsze niż były. Mimo wszystko jednak samo ogłoszenie konkursu trwa 21 dni. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, można oprzeć się na kwocie z projektu budżetu.
 
Radny Antoni Kulczak zapytał o skład komisji konkursowej, tj. ile liczy osób?
 
Pani Romualda Nawrocka poinformowała, że Komisja liczy 15 osób. Ustawowy wymóg jest taki, że komisja liczy 4 osoby, w tym 1 przedstawiciel Zarządu Powiatu. Zapis ten jest zachowany. Z ramienia Zarządu Powiatu w komisji konkursowej jest pani Halina Lenartowicz. Ponadto powtórzyła, że w komisji są również naczelnicy wydziałów, którzy zlecają zadania, tj. pan Jerzy Drygiel, pani Ewelina Rapeła, pani Halina Dąbrowska oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych np. pani Elżbieta Sroczyńska.
 
Radny Antoni Kulczak powiedział, że z rozmowy, która odbyła się kilka miesięcy temu z panią Nawrocką wynikało, że skład komisji miał być zmniejszony. Dodał, że zna zapis ustawowy i wiedział, że komisja liczy 15 członków.
 
Pani Romualda Nawrocka poinformowała, że Zarząd Powiatu zdecydował, że Komisja ma liczyć 15 członków. Jest to ciało kolegialne i jakby bardziej wiarygodne. W celu obiektywnej oceni wniosków, potrzebni są w składzie komisji przedstawiciele różnych dziedzin. 
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiat Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
            głosów za                                         -  20
            głosów przeciwnych                            -   0
            głosów wstrzymujących się                  -   3.

Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiat Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej wszyscy radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Dariusz Musiałkiewicz - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
 
            W tym miejscu prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w sesji.
 
Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na 2010 rok
 
Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok wszyscy radni otrzymali.
 
W tym miejscu obrad Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia autopoprawek do omawianego projektu uchwały.
 
Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu poinformował, że autopoprawka dotyczy zmiany sklasyfikowania wydatku na kwotę 23.820 zł. Dotychczas wydatek związany z wypłaceniem odprawy pośmiertnej był  klasyfikowany w § 4010, a powinien być zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków w § 3020.
 
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że  projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
           
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Władysław Kocaj - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie  przedstawioną przez Skarbnika Powiatu autopoprawkę. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada przyjęła autopoprawkę jednogłośnie, tj. 23 głosami „za"
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok wraz z przyjętą autopoprawką. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
 
Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wszyscy radni otrzymali. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poprosił zatem Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił radny Władysław Kocaj - Przewodniczący tej Komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Uchwała nr III/20/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych
 
            W tym miejscu porządku obrad prowadzący obrady radny Wiesław Bednarek udzielił głosu Staroście Konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
            Pan Stanisław Bielik - Starosta Konińskim odpowiadając na wnioski przekazane przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczące usuwania drzew, ścinki poboczy, budowy chodnika powiedział, że są to zadania, które muszą znaleźć się w planie robót na 2011 rok. Plan jest w przygotowaniu. Z pewnością potrzeb i oczekiwań jest więcej niż możliwości finansowych. W określonym czasie radnym zostanie zaprezentowany zakres prac na drogach.
Jeśli chodzi o wypowiedź radnego Bogumiła Leszczaka, powiedział, że nie chciałby określać budżetu jako biedny czy bogaty.  Na pewno jednak pieniędzy nie starczy na wykonanie wszystkich prac, jakie na drogach należałoby zrobić. Każdy wydatek poniesiony na jedno zadanie, automatycznie zmniejsza szanse wykonania innych. Im więcej środków pochłonie zimowe utrzymanie dróg, tym mniej środków pozostanie do dyspozycji na remonty dróg. Na temat zimowego utrzymania dróg szerszych informacji udzieli pan Antoni Bąk z Zarządu Dróg Powiatowych. Budżet ma określone ramy i wielkości i nie da się tego w nieskończoność rozszerzać. W poprzednich latach polityka była taka, żeby maksymalne środki przeznaczać na remonty, modernizację i przebudowę dróg. Zdaniem pana Starosty w tym zakresie w ostatniej kadencji udało się zrobić bardzo dużo. Bardzo wiele środków udało pozyskać się zewnątrz tj. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych czy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan Starosta zapewnił, że czynione są starania, aby droga Wola Podłężna - Licheń - Ślesin została zakwalifikowana do realizacji z WRPO. Pozyskanie środków zewnętrznych z pewnością będzie bardzo trudne. Rozpoczynają się również rozmowy z władzami gmin o współfinansowaniu zadań na drogach. Zaprosił radnych do tych rozmów.
 
            Kolejno prowadzący obrady radny Wiesław Bednarek udzielił głosu panu Antoniemu Bąkowi z Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformował on, że zasady i założenia dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawiane są corocznie Radzie. Tak było również w roku ubiegłym, w listopadzie. W związku z tym, że skład Rady Powiatu uległ zmianie, przedstawił ogólne zasady zimowego utrzymania dróg. Są to zasady jednolite dla całej sieci dróg powiatowych i oparte o zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Dla dróg powiatowych przyjęto IV, V i VI standard zimowego utrzymania. Ok. 500 km dróg utrzymywane jest w ten sposób, że odśnieżanie odbywa się docelowo na całej szerokości, w pierwszej kolejności na tyle, aby zapewnić przejezdność; w przypadkach intensywnych opadów tylko jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana jest mieszanką piasku z solą tylko na odcinkach decydujących o możliwości utrzymania ruchu i wyznaczonych wcześniej w planach zimowego utrzymania, tj. na skrzyżowaniach dróg, łukach, wzniesieniach i przystankach autobusowych. Na tych 500 km dróg zatem  nie ma ciągłego posypywania dróg. W tym standardzie na całej szerokości posypywane są ulice w miastach. Pozostałe ok. 35 km dróg jest objęte wyłącznie odśnieżaniem interwencyjnym. Zaznaczył, że sytuacja na drogach w całym kraju jest podobna. Poinformował, że nie było sygnału, aby któraś z dróg powiatowych była nieprzejezdna. Przyjęte dla tych standardów zasady zimowego utrzymania dróg dopuszczają występowanie zajeżdżonego śniegu, nabojów śnieżnych, gołoledzi poślizgowej, zasp na odcinkach, które nie są objęte posypywaniem do 48 godzin oraz przerw w komunikacji do 24 godzin. Zaznaczył, że robione jest wszystko, co możliwe, aby nie dopuścić do odstępstw od standardów. Śnieg jest spychany na pobocze; nie jest wywożony. Sytuacja, która miała miejsce na drodze Bilczew - Jabłków w kierunku Lichenia powstała po tym, jak wystąpiła częściowa odwilż. Utworzyły się koleiny z lodu. Nie jest to odcinek objęty posypywaniem. Na całym odcinku tej drogi miejsc do posypywania łącznie jest ok. 2 km (łuki, skrzyżowania , przystanki). Taka sytuacja jest nie tylko na tej drodze. W obecnych warunkach atmosferycznych nie ma możliwości usunięcia kolein. W niskiej temperaturze bowiem sól nie działa. Trzeba poczekać do kilkudniowej odwilży.
 
            Radny Jan Śledź stwierdził, że chciałby zasugerować, że drogowcy przespali wigilię. To był jedyny dzień, kiedy można było błoto pośniegowe zgarnąć z dróg. Na sesji Rady Gminy Rzgów radna zwróciła uwagę na fakt, że pługi jeżdżą z podniesionymi łyżkami. Zaznaczył, ze nie zna się na procedurach i nie wie czy na każdej drodze pług ma być opuszczony czy też nie. Powtórzył, że w wigilię była odwilż i można było zadziałać. Stwierdził, że może warto zlecić utrzymanie dróg prywatnej osobie czy firmie z danego terenu, aby utrzymywał ją w przejezdności.
 
            Pan Antoni Bąk powiedział, że w wigilię były podejmowane próby usuwania zamarzającego śniegu, posypywania nawierzchni. Podobna sytuacja była na drodze Wola Podłężna - Licheń. Dzień lub dwa z temperaturą w granicach zera nie pozwolą rozwiązać problemu. Trzeba byłoby skuwać lód z dróg. Jeżeli chodzi o teren Rzgowa wielokrotnie posługiwano się sprzętem, który nie jest przypisany umowami. W kwestii opuszczania pługów, pan Bąk wyjaśnił, że pługi działające na drogach powiatowych nie są sprzętem tego typu, który pracuje na autostradach czy drogach wojewódzkich. Odległość zatem od powierzchni jezdni jest widoczna. Ponadto zaznaczył, że każdy zarządca dróg ma na swoich drogach swoich wykonawców. Wykonawca, który odśnieża drogę gminną, na drodze powiatowej podniesie pług, ponieważ nie ma płacone za odśnieżanie drogi powiatowej. Koszt tylko przejazdu  jest znacznie niższy niż koszt odśnieżania.
 
            Radny Waldemar Marciniak zasugerował, że może warto wprowadzić system kontroli i oceny podwykonawców, którzy realizują te zadania. Na niektórych drogach powiatowych odśnieżanie zrobione jest dobrze. Być może w takich sytuacjach wykonawcy są na granicy ryzyka kosztowego. Inni nie robią tego jak należy. Wprowadzenie systemu oceny i kontrolingu pozwoliłby może na wyeliminowanie niesolidnych wykonawców. Ponadto zwrócił się z prośbą o przedstawienie radnym informacji na temat tego, jakie drogi w jakim standardzie są odśnieżane; a które są odśnieżane na interwencję.
 
            Radny Janusz Stankiewicz  powiedział, że w związku z tym iż pracuje w firmie, która utrzymuje drogi, może całą sytuację związaną z zimowym utrzymaniem dróg ocenić zarówno jako użytkownik drogi i jednocześnie jako usługodawca. Większość tez przedstawionych przez pana Antoniego Bąka jest uzasadniona. Mieszanka wysypana na drogi w temperaturze poniżej minus 5 stopni, praktycznie niewiele daje. Czasami sprawia nawet, że lodowisko w niektórych miejscach staje się jeszcze bardziej śliskie. W ten sposób praktycznie uspakajani są jedynie użytkownicy dróg tym, że piasek leży na nawierzchni. Efektu niestety nie ma. Moment nieuwagi przy drogach powiatowych, które w większości narażone są na zawieje i zamiecie śnieżne sprawia, że powstają na nich zaspy, wąwozy, koleiny. W wigilię były próby usuwania zamarzających kolein. Niestety koleiny te nie dają się usunąć nawet przez sprzęt ciężki. Trzeba do akcji włączyć sprzęt gąsienicowy. Koszty użycia takiego sprzętu nie są małe. Ponadto jego użycie powoduje znaczne pogorszenie jakości nawierzchni. A zatem, trzeba liczyć się ze zwiększonymi kosztami napraw dróg. Nie tylko w powiecie konińskim sytuacja jest trudna. Ogólnie stwierdzić trzeba, że drogi powiatowe są przejezdne. Zwrócił uwagę na fakt, że są miejsca w Europie, gdzie zablokowane zostały lotniska, wyłączone z użytku autostrady. Trzeba mieć trochę wyrozumiałości w tej materii.
 
Radny Jan Śledź zapytał czy ZDP w Koninie dysponuje urządzeniem, które zbiera śnieg?
 
Radny Andrzej Perkowski powiedział, że w przyszłości należałoby firmom odśnieżającym drogi zwrócić uwagę, aby pojazdy, które służą do wykonania tego zadania poruszały się z nieco mniejszą prędkością. Ponadto stwierdził, że należałoby pomyśleć o tym, aby porozumieć się z gminami w kwestii odśnieżania, co pozwoliłoby uniknąć podniesionych pługów na niektórych odcinkach dróg. Wpłynęłoby to być może na obniżenie kosztów realizacji tego zadania.
Radny Włodzimierz Pawlak powiedział, że nie było go na tej sali obrad cztery lata. Niestety przez te cztery lata temat zimy  i dróg niezmiennie pozostał. Zima jest co roku, swoje kaprysy ma, „zmienną jest jak niektóre panie" - zaznaczył, że to komplement. Nie można mieć oczekiwań wobec pana Antoniego Bąka, jeśli nie uchwali się odpowiednich środków na zadania, które realizować ma ZDP. Trzeba stworzyć taki budżet albo wymagać tego od Zarządu Powiatu, który pozwoli na to, żeby drogi były „czarne, przejezdne, podgrzewane". Korzystając z okazji podziękował Dyrektorowi i pracownikom ZDP za doprowadzenie do przejezdności drogę Wola Podłężna - Licheń - Ślesin. Powtórzył, że jeżeli Rada chce dobrych dróg, musi uchwalić odpowiedni budżet.
 
Pan Antoni Bąk powiedział, że do Biura Rady dostarczony zostanie wykaz dróg z wyszególnionymi odcinkami odśnieżania.
 
Punkt 16

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

            W tym miejscu obrad Wiceprzewodniczący Rady jako pierwszemu udzielił głosu radnemu Antoniemu Kulczakowi, który powiedział, że jak miała nadejść odwilż w okresie świątecznym, to w prognozie pogody poinformowano, że musiałyby być kilkudniowe deszcze, żeby taka ilość śniegu, jaka jest obecnie, zniknęła. Ponadto zgłosił wniosek o wykonanie chodnika przy przystanku PKS we Władimirowie, gm Kazimierz Biskupi. Dodał, że zimą i po deszczach trudno przejść w tym miejscu.
 
            Radna Agnieszka Marecka-Katulska zabrała głos w sprawie przyjmowania przez Radę Powiatu protokołu z poprzednich obrad. Zdaniem radnej bardziej praktyczne i komfortowe dla radnych byłoby, aby każde przyjęcie protokołu poprzedzić jego odczytaniem. Zajęłoby to nie więcej niż 5-8 minut. Być może nie wszyscy mają wgląd w ten dokument. Poddała tę kwestię pod rozwagę i ocenę radnych.
 
            Prowadzący obrady radny Wiesław Bednarek wyjaśnił, że w zależności od porządku obrad jest to bardzo obszerny materiał, liczący ok. 30 stron. Temat ten był rozważany w poprzednich kadencjach. Szanując wzajemnie swój czas odstąpiono od czytania protokołu. Protokół z sesji jest zawsze wyłożony w Biurze Rady, gdzie można zapoznać się z jego treścią. Jest to oczywiście sprawa, którą można rozważyć. Gdyby zaistniała potrzeba, to można wnioskować o odczytanie protokołu.
 
            Radny Waldemar Marciniak zapytał jaka kwota w tegorocznym budżecie przeznaczona została na odśnieżanie dróg? Ponadto zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu o przygotowanie informacji nt. tego, co kryje się pod nazwami: rozdział, podrozdział, dział, paragraf w uchwale budżetowej.
 
            Pan Radzisław Kozłowski - Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że przy projektowaniu i uchwalaniu budżetu, przy załącznikach określony jest dział, rozdział, paragraf i jego brzmienie. Wynika to z rozporządzenia o szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Powiedział, że przygotuje skrócony wyciąg z informacją co kryje się pod nazwą danego działu, rozdziału, paragrafu.
 
Punkt 17

 

 

Zamknięcie obrad

 

            Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął III sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
Protokołowała: 
Dorota Sobieraj-Krawczyk - inspektor w Biurze Rady
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2011-04-14 09:33:52)
Lista wiadomości