logo
logo bip
Rok 2010
Protokół nr II/10 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 9 grudnia 2006 roku

SR 0041-2/10

 

Protokół nr II/10
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 9 grudnia 2006 roku

 

            II Sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 9 grudnia 2010 roku w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1000 do godz. 1545.

 

Punkt 1

Otwarcie obrad

            Obrady otworzył i im przewodniczył Andrzej Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu. Powitał on wszystkich radnych Powiatu Konińskiego i zaproszonych gości.

 

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

            Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista  kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

            W tym miejscu Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 6 następującego zagadnienia:

„7.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego."

Wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały jest zasadne, ponieważ radny Sławomir Królak został powołany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. W związku z tym złożył rezygnację z mandatu radnego powiatu.

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad wymienionego zagadnienia. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 21 głosami „za" zaakceptowała wniosek. Tym samym Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę w porządku obrad.

Sesja zatem przebiegała zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

4. Interpelacje i pytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

6. Złożenie ślubowania przez radnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

8. Wybór Wicestarosty Konińskiego.

9. Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.

13.  Wybór członka Zarządu Powiatu Konińskiego. (Sprawa włączona do porządku w trakcie obrad).

14.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

15.  Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

16.  Zamknięcie obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia protokołu z I sesji Rady Powiatu Konińskiego. W/w protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i można było zapoznać się z jego treścią. Do dnia poprzedzającego sesję radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z poprzedniej sesji pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu przyjęła protokół nr I/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. 20 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Punkt 4

Interpelacje i pytania radnych

            W tym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski. Treść wniosków i zapytań radnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada Powiatu Konińskiego w dniu 2 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4. Stosownie do zapisu art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat ten przysługuje panu Stanisławowi Janowi Głąbickiemu - kandydatowi z tej samej listy  tj. listy nr 1 Komitet Wyborczy SLD, który w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Pan Stanisław Jan Głąbicki w ustawowym terminie zgłosił oświadczenie o przyjęciu mandatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Poddał więc ten projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 22 głosami „za".

Uchwała nr II/5/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Złożenie ślubowania przez nowego radnego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że pan Stanisław Jan Głąbicki jest obecny na dzisiejszej sesji. Przypomniał, że radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania, a radny Stanisław Jan Głąbicki złożył ślubowanie.

 

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że radny Sławomir Królak w dniu 3 grudnia objął funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Ślesin i w związku z tym złożył pisemną rezygnację z mandatu radnego powiatu konińskiego. Fakt ten potwierdził pismem z dnia 3 grudnia 2010 roku.

            Zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały.

            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wszyscy radni otrzymali przed sesją.

            Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Uchwała nr II/6/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Wybór Wicestarosty Konińskiego

            Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady przypomniał, że tajność głosowania powoduje wymóg wybrania, zgodnie ze Statutem Powiatu, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Poprosił więc o zgłaszanie kandydatów spośród radnych do składu Komisji Skrutacyjnej.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali następujący radni:

1. Dariusz Musiałkiewicz

2. Andrzej Kłosowski

3. Antoni Kulczak

4. Mirosław Durczyński

Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 23 głosami „za", zatwierdziła następujący skład osobowy Komisji Skrutacyjnej:

1. Dariusz Musiałkiewicz

2. Andrzej Kłosowski

3. Antoni Kulczak

4. Mirosław Durczyński

Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o wybranie spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. 

Następnie poprosił pana Stanisława Bielika - Starostę Konińskiego o przedstawienie kandydata na Wicestarostę Konińskiego oraz o uzasadnienie tego wniosku.

Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński zaproponował na funkcję Wicestarosty Konińskiego kandydaturę pani Małgorzaty Waszak.

Poinformował, że pani Małgorzata Waszak jest absolwentką Politechniki Warszawskiej - Wydział Geodezji i Kartografii oraz Politechniki Poznańskiej - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Obecnie jest w trakcie podyplomowych studiów prawno-samorządowych na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pani Małgorzata Waszak  od roku 1991 jest związana zawodowo z administracją. W latach 90-tych była to administracja państwowa - pełniła funkcję inspektora w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie i jednocześnie Kierownika Filii w Koninie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Od powstania powiatów pani Waszak pracuje w administracji samorządowej  pełniąc funkcję kierowniczą: Zastępczy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Koninie. Przez 8 lat kierowała zespołem uzgadniania dokumentacji projektowej. Pani Waszak posiada również doświadczenie oświatowe zdobyte w Centrum Kształcenia Ustawicznego jako nauczyciel. W minionej kadencji pełniła funkcję Wicestarosty Konińskiego. Bezpośrednio nadzorowała zadania z zakresu architektury i budownictwa, ochrony środowiska, geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Pani Małgorzata Waszak reprezentuje również powiat w Konińskiej Organizacji Turystycznej „Marina", pełniąc funkcję prezesa tej organizacji. Stara się być blisko ludzi. Wspiera działania na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców powiatu. Dzięki swojemu zaangażowaniu znacząco rozszerzyła współpracę powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi samorządami. Stara się odpowiadać na potrzeby obywateli oraz korzystać z ich przedsiębiorczości i pomysłowości. Jest osobą odpowiedzialną, uczciwą, umiejącą pracować w zespole. Wiedza z różnych dziedzin warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny powierzonych jej zadań

Pan Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o wybór pani Małgorzaty Waszak na stanowisko Wicestarosty Konińskiego.

            Pani Małgorzata Waszak wyraziła zgodę na kandydowanie.

            Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie Przewodniczącego tej Komisji oraz propozycji regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego.

            Radny Dariusz Musiałkiewicz poinformował, że przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Antoni Kulczak.

            Radny Antoni Kulczak przedstawił propozycję sposobu  głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego.

W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Perkowskiemu, który powiedział, że prosi o to, aby była zachowana tajność głosowania, a nie „jeden drugiego pilnuje". Głosowanie ma być tajne. Wcześniejsze głosowania „z tajnością nie miały nic wspólnego".

Przewodniczący Rady zaproponował, aby urnę do głosowania postawić w taki sposób, który zapewni tajność głosowania.

Radny Jan Śledź stwierdził, że szkoda, iż nie została stworzona możliwość zadawania pytań kandydatowi.  Zaznaczył, że jest spoza układów i chciałby zadać pytania kandydatce na Wicestarostę Konińskiego.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w czasie kiedy Komisja Skrutacyjna będzie przygotowywać karty do głosowanie zaplanowany jest czas na autoprezentację oraz na zadawanie pytań pani Małgorzacie Waszak.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji głosowania. W wyniku głosowania Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 23 głosami „za" regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego. Regulamin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania, natomiast pani Małgorzacie Waszak udzielił głosu w celu dokonania autoprezentacji

Pani Małgorzata Waszak podziękowała panu Stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu za zaproponowanie jej kandydatury na stanowisko Wicestarosty Konińskiego. Jest to wyróżnienie. Cztery lata pracy w samorządzie powiatowym dowodzi, że zdobyte w pracy zawodowej  (przede wszystkim w pracy urzędniczej), umiejętności sprawdzają się. Pani Małgorzata Waszak powiedziała, że powierzone jej zadania w zakresie gospodarczym, społecznym i oświatowym przez cztery lata wykonywała rzetelnie oraz skrupulatnie, przy współpracy z Radą Powiatu Konińskiego, samorządami gmin i Miasta Konina. Dodała, że wykształcenie i doświadczenie zawodowe daje jej możliwość kierowania zespołem ludzi w Starostwie Powiatowym w różnych dziedzinach, mimo że zakres działania jest szeroki. Zwróciła się do Rady Powiatu o poparcie jej kandydatury w głosowaniu tajnym. Chciałaby rzetelnie i uczciwie działać na rzecz powiatu konińskiego, rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi, korzystać z wiedzy mieszkańców Konina i Powiatu Konińskiego, inspirować się wiedzą posiadaną przez radnych.

Radny Jan Śledź zapytał czy Lokalna Organizacja Turystyczna działa na terenie Konina czy na terenie powiatu konińskiego; kogo skupia, jaki jest zakres jej działania oraz jakie osiągnęła sukcesy?

Pani Małgorzata Waszak poinformowała, że Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" jest stowarzyszeniem, które funkcjonuje od prawie dwóch lat i powstało z inicjatywy samorządów. Wiodącą rolę w organizacji stowarzyszenia odegrał samorząd powiatu konińskiego, Miasta i Gminy Ślesin oraz Miasta Konina. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Funkcja prezesa jest stanowiskiem społecznym. Lokalna Organizacja Turystyczna w chwili obecnej skupia 45 członków, w tym kilka samorządów. Członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej są podmioty działające na rzecz turystyki, tzn. podmioty działające w branży turystycznej, hotele, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki sportu i rekreacji oraz osoby fizyczne. Do współpracy zapraszane są wszystkie podmioty, które chcą działać na rzecz turystyki w naszym subregionie. Największym sukcesem Lokalnej Organizacji Turystycznej było otwarcie Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane Koninie. Centrum promuje i przedstawia produkty turystyczne powiatu konińskiego, Konina, powiatu słupeckiego, kolskiego, tureckiego. Pomysł powołania tego typu organizacji pojawił się już kilka lat temu. Niestety podjęta wówczas inicjatywa zakończyła się fiaskiem. W rozmowach podjętych dwa lata temu postanowiono utworzyć stowarzyszenie, które będzie promowało region. Jak powszechnie wiadomo walory turystyczne powiat koniński ma ogromne. Promocja powiatu odbywa się na targach turystycznych, na stronach internetowych. Wszystko po to, aby gminy naszego powiatu mogły rozwijać się turystycznie i stawać się atrakcyjne turystycznie, a przez to wzbogacać się  gospodarczo.

Radny Jan Śledź zapytał panią Małgorzatę Waszak czy jest zwolennikiem zrównoważonego rozwoju gmin powiatu konińskiego? Zaznaczył, że nie przeprowadzał szczegółowych analiz, ale jego zdaniem niektóre gminy czerpały na inwestycje więcej, inne mniej.

Pani Małgorzata Waszak powiedziała, że jest za zrównoważonym rozwojem wszystkich 14 gmin powiatu konińskiego. Powszechnie wiadomo, że rozwój poszczególnych gminom powiatu konińskiego jest na różnym poziomie. Zależy to w dużej mierze od budżetów gmin. Zdaniem pani Wicestarosty powiat koniński bezwzględnie powinien wspierać swoimi działaniami, szczególnie inwestycyjnymi, wszystkie 14 gmin. Turystyka jest dowodem na to, że powiat koniński jest regionem atrakcyjnym. Branża turystyczna jest bardzo szeroka. Rozwój firm produkujących sprzęt turystyczny, baza hotelowa mogą przysporzyć korzyści każdej gminie. Turystyka, na co kładzie szczególny nacisk jest branżą, która może przysparzać gminom odpowiednie dochody - nawet tym gminom, które wydaje się  nie mają zbyt wielu atrakcji, produktów turystycznych. Podała przykład gminy Skulsk, której lokalizacja dowodzi, że powinna ona rozwijać się w kierunku turystycznym. A więc zrównoważony rozwój - jak najbardziej tak.

            Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

            Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Antoni Kulczak odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

            W wyniku tajnego głosowania Wicestarostą Konińskim została pani Małgorzata Waszak.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego. Uchwała nr II/7/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu Konińskiego złożył gratulacje Wicestaroście Konińskiemu.

Pani Małgorzata Waszak podziękowała za poparcie jej kandydatury i wybór na stanowisko Wicestarosty Konińskiego. Zapewniła, że postara się nie zawieźć zaufania, jakim obdarzyli ją radni. Zaprosiła do współpracy.

            W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady udzieli głosu panu Tomaszowi Nowakowi - Posłowi na Sejm RP, który powiedział, że ten ważny dzień to również kontynuacja rozpoczętego dzieła. Wyniki pracy powiatu konińskiego były przedstawione na Gali Powiatu. Okazało się, że powiat koniński to nasza mała ojczyzna na bardzo wysokim poziomie i co bardzo ważne - bogacąca się ojczyzna. Istotą problemu w jednym aspekcie jest, tak jak wskazywała pani Małgorzata Waszak, duża rola turystyki oraz zrównoważony rozwój gmin. W drugim aspekcie wyzwaniem, przed którym powiat wkrótce stanie jest nazwanie, co stanowi siłę przetargową poszczególnych gmin oraz spowodowanie, że ta siła będzie wzmocniona przez powiat. Najbliższe cztery lata to olbrzymie wyzwanie, jeśli chodzi o podjęcie decyzji dotyczącej losów sektora paliwowo-energetycznego. Będzie to zapewne jeden z najistotniejszych elementów decyzyjnych w tej kadencji dla rozwoju powiatu konińskiego. Zdaniem pana Tomasza Nowaka konieczne jest położenie szczególnego nacisku na rozwój obszarów wiejskich. Wydaje się, że powiat powinien być siłą sprawczą, jeśli chodzi o efektywne wykorzystywanie środków w tym zakresie. Dotychczasowa praktyka działań pana Starosty, pani Wicestarosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu wskazywała, że decyzje podejmowane są w sposób koncyliacyjny, mądry i inteligentny. Podziękował wszystkim radnym za rozwagę w głosowaniach. Wyraził przekonanie, że obecna Rada Powiatu to reprezentacja ludzi, którzy chcą jednego - a mianowicie rozwoju tego powiatu. Życzył owocnych czterech lat pracy. Korzystając z okazji - w związku z tym, że Małgorzata Waszak jest Wiceprzewodniczącą Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej - powiedział, że bardzo cieszy się że jest Wicestarostą Konińskim.

            Kolejno głos zabrała pani Elżbieta Streker-Dembińska - Poseł na Sejm RP, która powiedziała, że zawsze ilekroć staje na tej sali jest ogromnie wzruszona, ponieważ przypomina sobie czas powstawania powiatów i organizacji pracy tego urzędu. Złożyła gratulacje wszystkim, którzy kandydowali w wyborach samorządowych. Na to bowiem, żeby odnieść sukces pracować musiało wiele innych osób. Wszyscy, którzy wystartowali w tych wyborach, dali dowód na to, że demokracja zwycięża. Święto demokracji jednak już za nami. Teraz rozpoczyna się praca. Pani Poseł stwierdziła, że zmieniła się duża część składu Rady. Niektórzy objęli mandat po raz pierwszy. Wyraziła przekonanie, że doświadczenie radnych, którzy już w tej sali zasiadali oraz doświadczenie Zarządu Powiatu pozwoli na sprawne przeprowadzenie kolejnych działań. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to stwierdziła, że ci, którzy są już nieco dłużej radnymi doskonale wiedzą, jakie są kompetencje i możliwości powiatu oraz że za rozwój gminy przede wszystkim odpowiada sama gmina. Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdziła, że to każda gmina musi znaleźć swój wyznacznik, który będzie powodował jej rozwój. Zadania powiatu są tu bardzo ograniczone. Z perspektywy czasu powiedzieć może, że zadania z zakresu oświaty, zadania administracyjne zostały znakomicie zrealizowane. Powiedziała, że obecnie przeżywa swoiste dejavu, ponieważ w Sejmie słyszy o „nowych, odkrywczych propozycjach", aby rejestrację pojazdów przenosić do gmin.

Pani Poseł zwracając się do radnych powiedziała, że trzeba będzie podejmować trudne decyzje. Najważniejsze jednak jest to, aby tam gdzie można, jak najlepiej realizować swoje zadania. W zakresie budownictwa drogowego lista zadań nie ma końca. Tutaj zawsze powiat będzie miał coś do zrobienia.  Piękne zadania wymagają oczywiście porozumienia i tutaj współpraca jednostek samorządu terytorialnego jest niezbędna. Trzeba dbać o to, żeby trzeci co do wielkości powiat w Wielkopolsce rozwijał się jak najlepiej. Pogratulowała panu Staroście i pani Wicestaroście ponownego wyboru. Wszystkim życzyła wielu sukcesów i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Dodała, że ubolewa nieco, iż wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie nie jest na tyle dobry, aby pozwolił się bardziej aktywnie włączyć w pracę i zarządzanie powiatem. Wyraziła przekonanie, że radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mając przede wszystkim na względzie dobro mieszkańców powiatu konińskiego, będą współdziałać. Jako opozycja będą zapewne zachowywać się tak, jak opozycja, ale jest to wpisane w demokrację. Wszystkim życzyła, aby demokracja w wydaniu każdego była na jak najwyższym poziomie.

Punkt 9

Wybór członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

            Przystępując do realizacji w/w punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z artykułem 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, rada wybiera zarząd w liczbie  od 3 do 5, w tym starostę i wicestarostę. Statut Powiatu Konińskiego w § 56 ust. 1 określa 5-osobowy skład zarządu. Wyboru Starosty i Wicestarosty Rada Powiatu Konińskiego już dokonała. Przekazał również, że Rada Powiatu wybiera członków Zarządu na wniosek Starosty w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Przewodniczący Rady poprosił zatem pana Starostę o przedstawienie kandydatów na funkcje członków Zarządu Powiatu.

            Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński podziękował za jednogłośnie poparcie kandydatury pani Małgorzaty Waszak. Wyraził nadzieję, że przedstawione kandydatury na członków Zarządu Powiatu znajdą uznanie Rady.  Przedstawił następujące kandydatury:

  • Radna Halina Lenartowicz - wieloletni pracownik administracji gminnej w Wilczynie. Pełniła funkcję zastępcy Wójta Gminy. Od 1990 roku pełniła między innymi funkcję zastępcy wójta gminy Wilczyn, a obecnie jest Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie. Pani Halina Lenartowicz od początku istnienia samorządu powiatowego jest radną, zdobywając w kolejnych wyborach bardzo wysokie poparcie wyborców. Przez trzy kolejne kadencje pełniła funkcję członka Zarządu Powiatu. Będąc członkiem Zarządu dała się poznać jako osoba kompetentna szczególnie w zakresie opieki i pomocy społecznej, budżetu oraz spraw samorządowych. Do prac Zarządu Powiatu wniosła wiele własnych pomysłów i ciekawych rozwiązań.
  • Radny Zenon Paszek - z wykształcenia leśnik, prowadzi własne gospodarstwo rolne w Przyjmie, gmina Golina. Od wielu lat angażuje się w życie społeczne gminy Golina. Pełni wiele ważnych i trudnych funkcji społecznych, m.in. jest prezesem Zarządu Gminnego Kółek i Organizacji Rolniczych; a aktualnie jest przewodniczącym zarządu Gminnej Spółki Wodnej - jednej z najlepszych w powiecie. Jest radnym powiatu od początku jego powstania, uzyskując w kolejnych wyborach bardzo wysokie poparcie wyborców. W I kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, w II kadencji funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a w III kadencji członka Zarządu Powiatu. Działalność radnego Paszka na forum Rady Powiatu dotyczyła głównie zadań związanych z ochroną środowiska oraz rozwojem infrastruktury powiatu. W wypowiedziach cechuje go duża odwaga, ale również rozwaga w stawianych zadaniach i dokonywanych ocenach.
  • Pan Starosta podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że przedstawione przez niego kandydatury charakteryzują się bardzo dużym doświadczeniem samorządowym. Są to osoby znające bardzo dobrze potrzeby naszego społeczeństwa. Są mocno zaangażowane w rozwiązywanie najbliższych mieszkańcom powiatu problemów. Potrafią odważnie podejmować decyzje, ale i działać z rozwagą, znając możliwości samorządu powiatowego. Osoby te potrafią szeroko spojrzeć na problemy powiatu, nie tylko przez pryzmat własnej gminy czy najbliższego otoczenia. Są to osoby kompetentne do realizacji zadań w IV kadencji samorządu powiatowego. Zwrócił się do Rady Powiatu o poparcie przedstawionych kandydatur w głosowaniu.

 Radna Halina Lenartowicz, radny Zenon Paszek oraz pan Waldemar Tubacki wyrazili zgodę na kandydowanie.

            W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Agnieszce Mireckiej-Katulskiej, która powiedziała, że opozycja jest świadoma, iż jest  układ koalicyjny. Zaznaczyła, że występuje w imieniu opozycji. Nie jest to grupa mała, bo jest to grupa 10-osobowa, a zatem stanowiąca 40% całej Rady Powiatu. Powiedziała, że radnym z opozycji jest przykro albo smutno, że w wystąpieniach nigdy nie został wzięty pod uwagę żaden kandydat spoza układu koalicyjnego. A być może byłby to ładny gest, rokujący dobrą współpracę. Zapewniła, że radni opozycji to osoby kompetentne, oddane swojej pracy; osoby które 21 listopada uzyskały tysiące głosów poparcia od swoich wyborców. Opozycja jest rzeczą naturalną i zdrową. Opozycja w Radzie Powiatu chce współpracować. Jest jednak żal, że mimo tak wielu funkcji, zabrakło jednego małego gestu w kierunku grupy radnych, która stanowi 40% składu Rady. A przecież powiat koniński jest wspólny; mieszkańcy wszystkich grup społecznych wybrali swoich przedstawicieli. Być może należałoby wykazać trochę więcej tolerancji, a może wprowadzić nową jakość. Odwołała się do przykładu Sejmu RP, gdzie nawet małe grupy mają zwyczajowo swojego wicemarszałka. W Radzie Powiatu radnych z opozycji pozbawiono zewnętrznych narzędzi motywacyjnych, jakimi są funkcje i realny wpływ na działanie. Zapewniła jednak, że radni z opozycji mają motywację wewnętrzną, której cechą jest to, że jest długotrwała i nie potrzebuje bodźców z zewnątrz. W imieniu radnych z opozycji zadeklarowała chęć współpracy dla dobra powiatu. W przyszłości może warto rozważyć pochylenie się w kierunku drugiej strony. Opozycja w Radzie Powiatu to nie margines, ale 40% całej Rady.

            Radny Andrzej Perkowski zapytał czy w 25-osobowej Radzie Powiatu nie znajdzie się trzech osób, które mogłyby być członkami Zarządu. Zapytał czy trzeba zatrudniać osoby spoza Rady? Czy powiat koniński jest tak bogatym powiatem, żeby pozwalał sobie na ponoszenie dodatkowych kosztów? Jeżeli ktoś nie potrafił zorganizować kampanii wyborczej i nie wygrał na swoim terenie, to powinien zrobić miejsce dla kogoś innego w Zarządzie Powiatu. Nie powinno się stwarzać sytuacji, w której powiat ponosić będzie dodatkowe koszty na ten rodzaj zatrudnienia. Statutu Powiatu w § 57, ust 1 stanowi o wynagrodzeniu członków Zarządu. W skali 4 lat byłyby to zapewne niemałe koszty. Nie wiadomo jakie miałoby być wynagrodzenie członków  Zarządu Powiatu? Czy będzie to wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie czy może ulegnie zmianie. Zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji, póki jest jeszcze na to czas.

            Radny Jan Śledź zapytał jaki w ubiegłej kadencji był skład Zarządu Powiatu oraz jaka jest przynależność partyjna osób kandydujących do Zarządu Powiatu?

            Pan Starosta powiedział, że pierwsza rzecz to kwestia formalna, z której być może radni nie będą zadowoleni: a mianowicie nie ma przeszkód, żeby członkiem Zarządu Powiatu była osoba spoza Rady. Tak jak w poprzednich kadencjach, tak i teraz powstaje Zarząd koalicyjny. Trzy ugrupowania zasiadające w Radzie Powiatu Konińskiego podpisały porozumienie koalicyjne i mają prawo desygnowania swoich przedstawicieli do Zarządu Powiatu. Jeżeli chodzi o przynależność partyjną, to pani Lenartowicz i pan Paszek są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast pan Waldemar Tubacki jest członkiem Towarzystwa Samorządowego. Trzecim ugrupowaniem, które podpisało umowę koalicyjną jest Platforma Obywatelska. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to oczywiście członek Zarządu Powiatu, który nie jest radnym nie może otrzymać diety takiej, jak radny będący członkiem Zarządu. Jeżeli pan Waldemar Tubacki zostanie wybrany członkiem Zarządu to powinien otrzymywać rekompensatę za dojazdy i poniesione koszty z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. Na pewno nie będzie to jednak taka kwota, jaką otrzymuje radny - członek Zarządu. Nie naruszy to również projektu budżetu, jaki został przedłożony Radzie Powiatu do uchwalenia na rok 2011. Pan Starosta podziękował radnej Agnieszce Mireckiej-Katulskiej za deklarację współpracy. Dodał, że docenia tę deklarację. Może ona mieć wpływ na dobrą pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

            Radny Andrzej Perkowski powiedział, że § 57 Statutu Powiatu Konińskiego stanowi: „1. Uchwała stwierdzająca wybór na stanowisko starosty, wicestarosty oraz członka zarządu, stanowi podstawę do nawiązania stosunku pracy. 2. Warunki pracy i płacy określa rada odrębną uchwałą". Ten zapis jest podstawą do zawarcia umowy z członkiem Zarządu. Dobrze byłoby, aby Rada wiedziała z jakim wynagrodzeniem będzie się to wiązać. Czy będzie to 2 tys. zł czy 3 tys. zł, a może 5 tys. zł? Jest przecież 25 radnych, którzy mogą tę funkcję pełnić w ramach otrzymywanej diety. Dlaczego powiat ma z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty? Każdy kto nie wygrał tych wyborów musi pogodzić się z losem przegranego i zrobić rozbrat z Radą Powiatu, a „nie wpychać przez siłę się na członka Zarządu".  Odwołując się do wypowiedzi radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej stwierdził, że opozycja została całkowicie pominięta. Opozycji proponuje się jakieś „ochłapy", może przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, może wiceprzewodniczącego?

Pan Starosta przekazał, że nie odpowiedział jeszcze na pytanie radnego Jana Śledzia o skład Zarządu poprzedniej kadencji. Poinformował więc, że w poprzedniej kadencji Zarząd pracował w dokładnie takim samym składzie, jaki dziś zaproponował. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Perkowskiego oświadczył, że z żadnym z członków Zarządu nie będzie nawiązana umowa o pracę. Będą tę funkcję pełnić społecznie, otrzymując przysługującą radnym dietę. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pana Tubackiego.

Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że chodzi właśnie o pana Waldemara Tubackiego. Radni otrzymują diety. Jeżeli pan Tubacki byłby członkiem Zarządu, pociągałoby to dodatkowe koszty. Nie można powiedzieć, że Zarząd pracowałby w takim samym składzie. Rada Powiatu Konińskiego przecież zmieniła się w 60%. Można było  wymienić w 60% skład Zarządu, Przewodniczącego itd. „Tak zostało przegłosowane i tak jest". Zdaniem radnego spośród 25 radnych można by przecież wybrać 3 osoby, które potrafiłyby pracować w Zarządzie Powiatu.

Pan Starosta zwracając się do przedmówcy podkreślił, że nie kwestionuje wyników wyborów do Rady Powiatu. Ma całkowity szacunek i uznanie dla wyborców, którzy zdecydowali właśnie o takim składzie Rady. Decyzją wyborców w Radzie Powiatu Konińskiego jest 15 nowych radnych i 10 osób wybranych już po raz kolejny. Prosił jednak o zrozumienie. Zaznaczył, że to on odpowiada za pracę Zarządu Powiatu i za rozwój powiatu. Ma też prawo dobrać sobie swoich współpracowników. Osiągnięcia powiatu w minionej kadencji były bardzo wysokie, co podkreślali Posłowie na Sejm RP - pan Tomasz Nowak i pani Elżbieta Streker-Dembińska. Zdaniem pana Starosty niczego nie nadwyręża proponując taki właśnie skład Zarządu. Zwrócił uwagę na fakt, że praca Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji przyniosła duże sukcesy.

Radny Antoni Kulczak odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Perkowskiego powiedział, że pan Waldemar Tubacki nie pchał się do pracy w Zarządzie Powiatu. jest przedstawicielem Towarzystwa Samorządowego i został zaproponowany jako kandydat na członka Zarządu Powiatu. Są w Polsce powiaty, gdzie członkowie Zarządu są spoza Rady. Zresztą dwoje członków w obecnym zarządzie także nie jest radnymi. Zwracając się do pani poseł poprosił o wybaczenie. W 1998 roku ustawowy skład Rady wynosił 45 radnych: 19 było z AWS, 18 z SLD i 8 z PSL. Było jak było. Nie chciałby cytować, ale Churchill powiedział, że demokracja to najgorszy ustrój; ale lepszego nie wymyślono. W praktyce jest tak, że każda koalicja chce mieć przewagę w głosowaniu.

Pani Elżbieta Streker-Dembińska - Poseł na Sejm RP powiedziała, że nie w tym leży problem.    

Radny Antoni Kulczak stwierdził, że jeżeli jakaś organizacja lub partia wystawia swojego kandydata, to dzieje się to na zasadzie zaufania.

Radny Andrzej Perkowski zapytał o wynagrodzenie lub ryczałt, jaki będzie otrzymywał członek Zarządu, który nie jest radnym?

Pan Starosta przeprosił, że w tej chwili nie odpowie na to pytanie. Jeżeli pan Waldemar Tubacki zostanie wybrany członkiem Zarządu, to ustalony zostanie dla niego ryczałt. O wysokości tego ryczałtu poinformuje Radę na najbliższej sesji.

            Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że radni teraz muszą podjąć decyzję. Warto byłoby znać wysokość ryczałtu przed głosowaniem. Zaznaczył, że nie ma najmniejszego zarzutu do dwóch pozostałych kandydatur. Zapytał czy powiat koniński jest tak bogaty, że stać go na wyrzucenie 100 tys. zł w okresie czteroletnim.

Pan Starosta podkreślił, że ryczałt będzie stanowił pokrycie kosztów ponoszonych przez członka Zarządu na pełnienie tej funkcji. 

Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że dla jednej osoby pokrycie kosztów to 100 zł za przejazd, dla innej 500 zł. Jedni zarabiają 970 zł i są zadowoleni, inni 9.700 zł i jest to mało. Dobrze byłoby wyjaśnić o jakich kosztach będzie mowa z tego tytułu.

            Pan Starosta zapewnił, że będzie to tylko zwrot ponoszonych kosztów za udział w pracach Zarządu.

Radny Andrzej Perkowski zapytał czy ryczałt będzie wyższy czy niższy od diety radnego? Poprosił o konkretną odpowiedź.

Pan Starosta zwracając się do radnego Andrzeja Perkowskiego powiedział, że jest radnym już trzecią kadencję. Zapytał czy myśli, że ryczałt będzie wyższy niż dieta radnego?

Radny Andrzej Perkowski powiedział, że nie wie jaki będzie to ryczałt, ponieważ pan Starosta nie chce odpowiedzieć.

Pan Starosta powiedział, że nie chce nikomu zaglądać  do kieszeni. Dieta radnego wynosi chyba nieco więcej niż zwrot poniesionych kosztów. Dodał, że ryczałt dla pana Tubackiego  będzie niższy od diety radnego.

W związku z tym, że nikt nie zgłosił propozycji zmiany składu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja pracowała będzie w niezmienionym składzie. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego.

Radny Antoni Kulczak - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu.

Radni nie wnieśli uwag do propozycji sposobu głosowania. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada  jednogłośnie, tj. 24 głosami za przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego. Regulamin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

            Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. Wykorzystując ten czas udzielił głosu kandydatom na członków Zarządu Powiatu - w kolejności zgłaszania kandydatur - w  celu autoprezentacji.

            Radna Halina Lenartowicz podziękowała za zgłoszenie jej kandydatury na członka Zarządu. Przekazała, że od zawsze mieszka w gminie Wilczyn. Jest mężatką, ma troje dorosłych dzieci, jest już również babcią.  Wraz z mężem prowadzi duże gospodarstwo rolne. Zawodowo od ponad 35 lat związana jest z gminą Wilczyn. Pracowała w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, a także w Urzędzie Gminy jako instruktor wiejskiego gospodarstwa domowego. Od 1990 roku jest Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie, gdzie pomaga rozwiązywać problemy ludziom najuboższym w gminie Wilczyn. Od 1994 roku pełniła nieetatowo funkcję zastępcy wójta Gminy Wilczyn. Od 1998 roku jest  radną powiatu i członkiem Zarządu Powiatu. Pracowała w różnych komisjach Rady. Zwróciła uwagę na fakt, że praca w Zarządzie dała jej możliwość poznania powiatu. Podkreśliła, że starała się sumiennie wywiązywać ze swoich obowiązków i być obiektywną przy podejmowaniu decyzji. Jeżeli wybrana zostanie ponownie członkiem Zarządu będzie sumiennie wykonywała swoją pracę na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego.

            Radny Tadeusz Jaroszewski powiedział, że chciałby, aby wszyscy członkowie Zarządu Powiatu pracowali obiektywnie.  Zaznaczył, że nie zna wszystkich radnych. Być może warto na kolejnej sesji zrobić autoprezentację radnych. Powiedział, że dla gminy Krzymów w projekcie budżetu powiatu na rok przyszły proponuje się 24 tys. zł., dla innych gmin po kilka milionów złotych. Zwrócił się z prośbą o równy podział środków dla wszystkich gmin.

            Pani Halina Lenartowicz stwierdziła, że były czynione starania o pozyskanie środków na drogę na terenie gminy Krzymów. Niestety wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji. Będzie to pewnie obszar działania w obecnej kadencji.

Radny Tadeusz Jaroszewski poinformował, że władze gminy chciały brać udział w wykonaniu zadania, ale nie udało się tego zrobić. Zauważył, że są gminy, w których budowane będą drogi i chodniki o wartości  kilku milionów zł. Dodał, iż chciałby, aby racjonalnie wykorzystywać budżet.  

Radna Halina Lenartowicz zapewniła, że powiat koniński realizował swoje zadania obiektywnie.

            Radny Jan Śledź zapytał jaki kierunek produkcji jest w gospodarstwie, które prowadzi pani Lenartowicz? Wyraził przekonanie, że Zarząd podejmuje decyzje w drodze głosowania. A zatem oczekiwał, że pani Lenartowicz odpowie w jaki sposób głosowała w sprawie inwestycji na terenie gminy Krzymów. Zapytał również jakie działania zainicjowała, będąc członkiem Zarządu poprzedniej kadencji?

            Radna Halina Lenartowicz powiedziała, że pracując w Zarządzie Powiatu w ciągu trzech kadencji nie było zadania, któremu byłaby przeciwna. Zarząd musi rozważnie podejmować decyzje. Możliwości finansowe nie pozwalają na realizację wszystkich zadań. Te zadania jednak, które były do wykonania, zostały zrobione. Praca w Zarządzie podporządkowana była słuszności sprawom. Jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, to poinformowała, że prowadzi je głównie mąż. Gospodarstwo to zostało przejęte po byłym PGR. Znajduje się w Kopydłówku i jest wielkości 560 ha. Jest ono nastawione na uprawę zbóż, kukurydzy i hodowlę dużego bydła.

Radny Jan Śledź zapytał panią Halinę Lenartowicz - zaznaczając, że nie musi odpowiedzieć na to pytanie - czy korzystała ze środków unijnych na modernizację swojego gospodarstwa?

Radna Halina Lenartowicz odpowiedziała, że nie korzystała ze środków unijnych. Nie było takich możliwości. Gospodarstwo się rozwija za własne pieniądze, nie za unijne. Jest to spółka dwóch obcych rodzin od 1994 roku, która bardzo dobrze prosperuje. Wkrótce nastąpi wykup  gospodarstwa. Ze środków unijnych będzie można ewentualnie skorzystać w momencie, kiedy zostaną uregulowane sprawy własności (a ma to być 2013 rok). Zaznaczyła, że rozumie sprawy rolnicze i trud pracy rolnika.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Zenonowi Paszkowi, który powiedział, że jest radnym powiatu IV kadencję. Z zawodu jest leśnikiem. Od 1985 roku nie pracuje w zawodzie. Sprawy dot. leśnictwa, zadrzewień, nasadzeń, szeroko pojętej ochrony środowiska są mu szczególnie bliskie. Jeśli chodzi o obiektywizm, to powiedział, że każdego radnego obowiązuje przysięga. Każdy radny zobowiązuje się pracować na rzecz całego powiatu, a więc na rzecz wszystkich 14 gmin, bez wyjątku. Dodał, że jest żonaty i ma cztery dorosłe córki. Gospodarstwo, jakie prowadzi jest raczej socjalne niż przyszłościowe.

Radny Jan Śledź zapytał  radnego Zenona Paszka o jego dotychczasowe osiągnięcia w Radzie Powiatu, o co wnosił i o co zabiegał. Ponadto zapytał radnego Zenona Paszka czy jest myśliwym? 

            Radny Zenon Paszek odpowiedział, że był myśliwy, ale od ponad 20 lat już nim nie jest. Jest to sport drogi. Myśliwym został, będąc leśniczym ds. łowiectwa w obwodzie rządowym tj. w nadleśnictwie Drawno (Zarząd Lasów Państwowych Szczecin). Powiedział, że nadrzędną zasadą radnego powiatu winno być dbanie o interes całego powiatu. Zwrócił uwagę na fakt, że gmina nie jest zależna od powiatu i odwrotnie. Gminy to samodzielne jednostki, które mają większe niż powiat możliwości rozwoju. Powiat może wspomagać gminy.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Waldemarowi Tubackiemu, który powiedział, że pracę w samorządzie rozpoczął w 1989 r. Wówczas to został radnym Gminy Rzgów. Przez dwie kadencje pełnił w Radzie Gminy Rzgów funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. W minionej kadencji był radnym powiatu konińskiego i członkiem Zarządu Powiatu. Dodał, że jest zaangażowany w wiele działań i akcji charytatywnych nie tylko na terenie gminy Rzgów. Ukończył technikum rolnicze oraz studia wyższe z zakresu administracji samorządowej. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Perkowskiego powiedział, że zapewnia, iż jeżeli będzie członkiem Zarządu Powiatu, to ryczałt jaki będzie pobierał, będzie niższy od diety radnego nie będącego członkiem Zarządu Powiatu.

Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że spóźnił się na dyskusję w momencie zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Powiatu. W tym miejscu jednak chce zwrócić uwagę na fakt, że po raz kolejny łamane są pewne zwyczajowo przyjęte zasady. Przypomniał, że dwie kadencje temu radni walczyli o to, aby nie było członków Zarządu spoza Rady, aby nie było etatowych członków Zarządu. Zwracając się do pana Waldemara Tubackiego zapytał skąd może on wiedzieć w jakiej wysokości przyznany zostanie mu ryczałty? Przecież sam sobie go nie ustali. Zapytał kto i na jakich zasadach ustali ten ryczałt? Ponadto stwierdził, że zrozumiałby pana Starostę, który przedstawił kandydaturę pana Tubackiego, gdyby ten legitymował się jakąś szczególną wiedzą ekspercką. Jeśli tak jest to dobrze byłoby, aby Rada o tym wiedziała. Zdaniem radnego kandydatura spoza Rady Powiatu jest przykładem kupczenia, handlowania i gierek politycznych. Najlżejsze określenia na ten temat to zachłanność i pazerność. Powiedział, że osobiście nie ma nic do pana Waldemara Tubackiego. Zapytał jednak co wniósł on w prace Zarządu Powiatu w minionej kadencji, oprócz podnoszenia ręki „za".

Pan Waldemar Tubacki odpowiedział, że trzeba podnosić rękę „za" we wszystkich słusznych sprawach. Trzeba mieć jednak również swoje zdanie przeciwne w sprawach, które nie są słuszne. W powiecie - niezależnie od tego kto będzie sprawował władzę - większość środków kierowana będzie na zadania w drogownictwie. Zarząd Powiatu, którego był członkiem składał wnioski zarówno do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jak i do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski były celowe, ponieważ 7 wniosków zostało zakwalifikowanych do realizacji. Dofinansowane zostało także wykonanie 1 zadania w ramach WRPO. Jeśli chodzi o kwestie oświatowe, to Zarząd Powiatu kładł nacisk, aby baza lokalowa i wyposażenie placówek oświatowych było na wysokim poziomie. Dodał, że starał się być szczególnie zainteresowany sprawami z  zakresu opieki społecznej i bezrobocia.

Radny Janusz Stankiewicz stwierdził, że postawi łatwiejsze pytanie kandydatowi na członka Zarządu Powiatu. Zapytał  pana Waldemara Tubackiego ile razy w pracy Zarządu  miał odrębne zdanie, bądź ile razy był przeciwny. Dodał, że decyzje Zarządu były czasami kontrowersyjne dla wszystkich.

Pan Waldemar Tubacki odpowiedział, że wyniki głosowania można sprawdzić w protokołach Zarządu Powiatu. Było to kilka razy, nie więcej.

Radny Andrzej Perkowski zapytał pana Waldemara Tubackiego co było głównym powodem wyrażenia zgody i chęci kandydowania do Zarządu Powiatu: czy była to przynależność partyjna i układanki koalicyjne czy może wiedza, kompetencje? Odwołując się do wypowiedzi radnego Janusza Stankiewicza stwierdził, że z kompetencjami chyba nie jest aż tak dobrze. Pan Tubacki zbyt często głosu nie zabierał, choć koalicjanci nie muszą tego robić.

Pan Waldemar Tubacki powiedział, że te tzw. układanki miały miejsce od początku istnienia powiatu w określonych koalicjach. Powodem kandydowania na członka Zarządu było zgłoszenie jego kandydatury przez Towarzystwo Samorządowe. Dodał: „jeśli pan Starosta nadal uważa, że mogę pełnić tę funkcję, to też to przyjąłem". Działania Zarządu musi cechować obiektywizm. Podkreślił, że zawsze w podejmowaniu decyzji w pracach Zarządu był obiektywny.

Radny Antoni Kulczak zwracając się do radnego Janusza Stankiewicza powiedział, żeby może przestał się pastwić nad kolegą, który kandyduje do Zarządu Powiatu. Każdy powinien uderzyć się we własne piersi. Dodał, że w starożytności filozofowie wymyślili, że mędrcy będą rządzić, silni będą bronić granic, a reszta będzie robiła. Nie wyszło, bo nie da się tak. Rządził taki czy inny rząd. Każdy miał problem ze służbą zdrowia. Lekarz został Wiceministrem zdrowia - co nie rozwiązało problemu.

Radny Bogumił Leszczak zwracając się do Przewodniczącego Rady zapytał czy są to wolne wnioski czy rozmowa z kandydatem na członka Zarządu? Okazuje się, że to wolne wnioski, ktoś kogoś broni. „Jeżeli ten pan nie umie się wysłowić, czy jest godny tego stanowiska?" To, kandydat powinien odpowiadać na zadawane pytania, a nie ktoś trzeci zabiera głos, żeby bronić kandydata. Może potrzebna jest kolejna osoba do Zarządu Powiatu. Z tej sytuacji bowiem wynika, że pan Tubacki będzie miał doradcę.

Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że radni opozycji mają prawo do krytyki. Tego prawa nikt nie może opozycji zabrać. Podzielił zdanie przedmówcy. Przecież pan Tubacki może się bronić sam. Ponadto powiedział, że radni opozycji bronią pewnych zasad, które od 8 lat w tej Radzie obowiązywały.

Radny Antoni Kulczak powiedział, że za chwilę wyjdzie na cenzora. Ale cieszy się, bo lepiej, że mówią, niż mieliby wcale nie mówić. Zaznaczył, że tu nie chodzi o obronę, ponieważ pan Tubacki to dorosły człowiek, który może się sam obronić. Chodzi jednak o formę zadawania pytań

Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że w jego ocenie forma była wyjątkowo łagodna w stosunku do zaistniałej sytuacji.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Komisja Skrutacyjna zatem rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

            Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Antoni Kulczak odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

            W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Powiatu Konińskiego zostali następujący radni: Halina Lenartowicz i Zenon Paszek.

            Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego. Uchwała nr II/8/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym członkom Zarządu. Dodał, że pan Waldemar Tubacki nie uzyskał wymaganej większości głosów. W związku z tym nie został w chwili obecnej członkiem Zarządu Powiatu.

W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że dwa koleje punkty porządku obrad to powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego oraz stałych komisji Rady. W związku z tym, że nie wszyscy radni dokonali deklaracji prac w poszczególnych Komisjach, a niektórzy wyrazili wolę zmiany wcześniej podjętej decyzji wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady zaproponował spotkanie z radnymi, którzy zostali delegowani do Rady Powiatu przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowoczesny Powiat w celu ostatecznych uzgodnień. Dodał, że chodzi o to, aby procedowanie składów osobowych komisji odbyło się sprawnie.

Mając powyższe na uwadze ogłosił 60-minutową przerwę w obradach.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego

            Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przerwa wykorzystana została na konsultacje w sprawie składów osobowych poszczególnych komisji. W czasie tej przerwy pan Starosta wyraził wolę przedstawienia nowej kandydatury na członka Zarządu Powiatu. Przedłożył zatem wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o wybór trzeciego członka Zarządu.  Zaproponował, aby ten punkt włączyć do porządku obrad po punkcie 12.

            W głosowaniu nad włączeniem dodatkowego punktu do porządku obrad udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu dokonała zmiany w porządku obrad jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Wracając do meritum sprawy Przewodniczący Rady poinformował, że powołanie Komisji Rewizyjnej należy do ustawowych obowiązków Rady, o czym stanowi art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego Rada powołuje Komisję Rewizyjną, w tym jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. Dodał, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował  - co jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji - następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego:

1. Radny Andrzej Kłosowski 

2. Radny Mirosław Durczyński

3. Radny Marek Górczak

4. Radny Jan Śledź

5. Radny Antoni Kulczak

6. Radny Stanisław Maciejewski

7. Radny Andrzej Perkowski

      W związku z brakiem innych kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego. Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 25 głosami „za", opowiedziała się za tą propozycją.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu powołuje Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Wobec braku uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy  Komisji Rewizyjnej.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego powołała Komisję Rewizyjną w zaproponowanym składzie jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady w wyniku przeprowadzonych konsultacji zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Perkowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

            Radny Andrzej Perkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

            Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Andrzeja Perkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Perkowskiego jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydaturę radnego Andrzeja Kłosowskiego.

Radny  Andrzej Kłosowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kłosowskiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Kłosowskiego jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza Komisji Rewizyjnej kandydaturę radnego Stanisława Maciejewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Stanisława Maciejewskiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Powiatu powołała na Sekretarza Komisji Rewizyjnej radnego Stanisława Maciejewskiego jednogłośnie, tj., 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr II/9/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Punkt 11

Powołanie stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu może powołać ze swojego grona stałe i doraźnie komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

W związku z powyższym zaproponował, aby Rada Powiatu Konińskiego powołała 7 Komisji o następujących nazwach i przedmiocie działania.

Komisja Statutowo-Regulaminowa, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

1) stanowienia aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego,

3) wykonywania mandatu radnego,

4) powoływania i odwoływania, na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,

5) herbu i flagi powiatu,

6) konsultacji społecznych,

7) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

Komisja Budżetowa, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

1) budżetu powiatu,

2) informacji i sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,

3) majątku powiatu w tym:

a) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

b) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i  kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

c) określania wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

e) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania lub występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

f) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,

g) gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

h) podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

i) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

4) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych  przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

Komisja Rozwoju i Infrastruktury, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

1) programów strategicznych rozwoju powiatu i ich realizacji,

2) promocji powiatu,

3) współdziałania z innymi powiatami i gminami we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw należących do właściwości Komisji Budżetowej,

4) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

5) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

6) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym,

7) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

8) administracji architektoniczno-budowlanej,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

11) skarg i wniosków  w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

1) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

2) ochrony środowiska i przyrody,

3) gospodarki wodnej,

4) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

Komisja Spraw Społecznych, której  przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących:

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) pomocy społecznej,

3) funkcjonowania ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz rodzinnych domów dziecka,

4) przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,

5) polityki prorodzinnej,

6) wspierania osób niepełnosprawnych,

7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

8) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

9) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego, której  przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw:

1) dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

2) zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi,

3) programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

4) obronności,

5) ochrony praw konsumenta,

6) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, której przedmiotem działania byłoby rozpatrywanie i opiniowanie spraw:

1) edukacji publicznej,

2) inwestycji i remontów w placówkach oświatowych,

3) zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

4) zasad wynagradzania nauczycieli,

5) kultury i ochrony dóbr kultury,

6) kultury, kultury fizycznej i turystyki,

7) skarg i wniosków w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji oraz innych przekazanych przez Przewodniczącego Rady.

W tym miejscu Przewodniczący Rady powiedział, że w projekcie uchwały, jaki radni otrzymali w przedmiotowej sprawie wkradł się błąd. Poprosił o skreślenie w § 1, pkt 3, ppkt 4) wyrażenia „Sekretarza Powiatu". 

W związku z brakiem innych propozycji w tej kwestii Przewodniczący Rady podał pod głosowanie swoją propozycję dot. liczby Komisji, ich nazw i przedmiotu działania. W wyniku głosowania Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie tj. 24 głosami „za" powołała 7 Komisji, określiła ich nazwy i ustaliła przedmiot działania.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że kolejną czynnością będzie ustalenie składów osobowych Komisji. Zaproponował zatem następujący skład osobowy Komisji Statutowo-Regulaminowej:

1. Radna Halina Lenartowicz

2. Radny Stanisław Maciejewski

3. Radny Jan Śledź

4. Radny Janusz Stankiewicz

5. Radny Andrzej Nowak

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy  Komisji Statutowo-Regulaminowej.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Janusza Stankiewicza na funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

            Radny Janusz Stankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Janusza Stankiewicza na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.   

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Powiatu powołała na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej radnego Janusza Stankiewicza 23 głosami „za", przy braku głosów „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym".

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Budżetowej:

1. Radny Wiesław Bednarek

2. Radny Tadeusz Jaroszewski

3. Radny Władysław Kocaj

4. Radny Gabriel Rybicki

5. Radny Elżbieta Raźna

6. Radny Andrzej Perkowski

7. Waldemar Marciniak

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony skład osobowy  Komisji Budżetowej.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Budżetowej jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Władysława Kocaja na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

            Radny Władysław Kocaj wyraził zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Władysława Kocaja na Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Władysława Kocaja jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury:

1. Radny Wiesław Bednarek

2. Radny Tadeusz Jaroszewski

3. Radny Antoni Kulczak

4. Radna Gabriel Rybicki

5. Radna Elżbieta Raźna

6. Radny Waldemar Marciniak

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy  Komisji Rozwoju i Infrastruktury.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Rozwoju i Infrastruktury jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Antoniego Kulczaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury.

            Radny Antoni Kulczak wyraził zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Antoniego Kulczaka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury radnego Antoniego Kulczaka jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Radny Andrzej Kłosowski

2. Radny Zenon Paszek

3. Radny Janusz Stankiewicz

4. Radny Marek Górczak

5. Radny Bogumił Leszczak

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Kłosowkiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

            Radny  Andrzej Klosowski wyraził zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Andrzeja Kłosowskiego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała
na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radnego Andrzeja Kłosowskiego jednogłośnie, tj. 23 głosami „za".

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Spraw Społecznych:

1. Radna Maria Wróbel

2. Radna Halina Lenartowicz

3. Radny Dariusz Musiałkiewicz

4. Radna Agnieszka Mirecka-Katulska

5. Radny Stanisław Głąbicki

6. Radny Michał Hałas

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany skład osobowy  Komisji Spraw Społecznych.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Spraw Społecznych jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnej Marii Wróbel na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.

            Radna Maria Wróbel wyraziła zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnej Marii Wróbel na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych radną Marię Emilię Wróbel jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego:

1. Radny Zenon Paszek

2. Radny Jacek Wysocki

3. Radny Bogumił Leszczak

4. Radny Stanisław Głąbicki

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony skład osobowy  Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Zenona Paszka na funkcję Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Wyjaśnił, że radny Zenon Paszek posiada już funkcję w Zarządzie Powiatu. W przyszłości Rada rozszerzona będzie o radnego, który ubiegał się o mandat z listy Towarzystwa Samorządowego, w związku
z rezygnacją z mandatu pana Sławomira Królaka. Z chwilą rozszerzenia składu Rady o dodatkową osobę, radny Zenon Paszek zrezygnuje z funkcji Przewodniczącego tej Komisji. W to miejsce powołany zostanie przedstawiciel Towarzystwa Samorządowego. W celu stworzenia możliwości pracy Komisji, zwrócił się do Rady o zaakceptowanie przedstawionej propozycji.

            Radny Zenon Paszek wyraził zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Zenona Paszka na Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego radnego Zenona Paszka jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił propozycję składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Radny Władysław Kocaj

2. Radna Agnieszka Mirecka-Katulska

3. Radna Maria Wróbel

4. Radny Mirosław Durczyński

5. Radny Dariusz Musiałkiewicz

6. Radny Michał Hałas

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony skład osobowy  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

            W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu Konińskiego ustaliła skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

            Następnie Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Dariusza Musiałkiewicza na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

            Radny Dariusz Musiałkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.

            Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie radnego Dariusza Musiałkiewicza na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada powołała na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki radnego Dariusza Musiałkiewicza jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Następnie Przewodniczący Rady  stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego powołała stałe Komisje Rady, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Punkt 12

 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad radny Andrzej Nowak - Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodniczący Rady powiedział, że z pewną szkodą się stało, że prezentujący się członkowie Zarządu Powiatu nie powiedzieli o tym, co było niewątpliwym osiągnięciem prac Zarządu Powiatu pod przewodnictwem pana Stanisława Bielika, a mianowicie wysokość pozyskanych środków pozabudżetowych, która sięgała kwoty 90 mln. zł. Zarząd Powiatu zatem wypracował więcej niż jeden budżet na rzecz powiatu. W samych inwestycjach drogowych, przy nakładach powiatu  28 mln zł, w minionym roku pozyskanych środków było 33 mln zł. Proponowane wynagrodzenie Starosty  Konińskiego to maksymalne stawki. Zdaniem Przewodniczącego Rady przy takiej zapobiegliwości o środki, wynagrodzenie winno być na miarę osiągnięć.

            Radny Jan Śledź zapytał jakie wynagrodzenie Starosta Koniński otrzymywał w ubiegłej kadencji oraz jakie są pensje pracowników Starostwa?

            Pan Starosta poinformował, że ostatnie wynagrodzenie, jakie otrzymał wynosiło 12.300 zł i nie było zmieniane od 3 lat. Obecna propozycja jest wyższa od uchwalonej wysokości o 544 zł. Jeśli chodzi o najniższe wynagrodzenie, to zależy od kategorii zaszeregowania oraz zajmowanego stanowiska. Dodał, że jeśli radny Jan Śledź byłby zainteresowany szczegółami, to taką informację może przygotować. Pan Starosta poinformował, że w celu oszczędności środków zatrudniani są pracownicy w ramach prac interwencyjnych oraz staży. Pracownicy wówczas otrzymują najniższe wynagrodzenie, tj. ok. 1.300 zł.

            Radny Janusz Stankiewicz powiedział, że docenia pracę Zarządu Powiatu oraz pana Starosty w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Zdaniem radnego proponowane wynagrodzenie jest „zaufaniem na zapas", szczególnie jeśli chodzi o wysokość dodatku specjalnego. Dodał, że przypuszcza, iż pan Starosta także w 2011 roku wykaże się kreatywnością w celu pozyskiwania funduszy unijnych. Zaproponował, aby obecnie dodatek specjalny określić na poziomie 30%, natomiast po roku działalności zwiększyć go do 40% (jak obecnie się proponuje). Poddał pod rozwagę tę kwestię.

            Radny Jan Śledź powiedział, że chciałby przypomnieć, iż kończy się obecnie europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zaznaczył, że na tak wysokie pensje nie wyraża zgody, dlatego będzie głosował przeciwko. Stopa bezrobocia - za co także odpowiedzialny jest powiat - w powiecie konińskim jest za wysoka. Są to tragedie wielu rodzin. Podkreślił, że nie przyłoży ręki do tak wysokiego wynagrodzenia.

            Nawiązując do wypowiedzi radnego Janusza Stankiewicza Przewodniczący Rady zapytał czy poddanie pod rozwagę proponowanej przez radnego kwestii należy traktować jako wniosek. Jeśli tak, to wniosek należy sprecyzować w celu poddania go pod głosowanie.

            Radny Janusz Stankiewicz wniósł, aby w projekcie uchwały dodatek specjalny dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu ustalić na poziomie 30%.

            W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Janusza Stankiewicza, aby w § 1 pkt. 4 przedmiotowego projektu uchwały dodatek specjalny wynosił 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

            W głosowaniu nad wnioskiem udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku wniosek został odrzucony następującym stosunkiem głosów:

głosów za - 9

głosów przeciwnych - 14

głosów wstrzymujących się - 1.

            Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego w przekazanym radnym brzmieniu. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada podjęła uchwałę następującym stosunkiem głosów:

głosów za - 14

głosów przeciwnych - 10

głosów wstrzymujących się - 0.

Uchwała nr II/11/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Punkt 13

Wybór członka Zarządu Powiatu Konińskiego

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawa wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego została włączona do porządku obrad w trakcie sesji. W tym miejscu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiego w celu przedstawienia kandydata na członka Zarządu Powiatu.

            Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński przedstawił kandydaturę radnego Jacka Bogusława Wysockiego na członka Zarządu Powiatu Konińskiego. Przekazał, że pan Wysocki ma wykształcenie wyższe, jest magistrem administracji. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W latach 2003-2008 kierował zakładem budżetowym w gminie Wierzbinek; obecnie jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Gminy w Wierzbinku. Jest społecznie zaangażowany w działalność charytatywną. Pełni także wiele społecznych funkcji, w tym Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie.

            Radny Jacek Wysocki wyraził zgodę na kandydowanie.

            Rada Powiatu nie wniosła uwag do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady informując, że Komisja Skrutacyjna pracować będzie w niezmienionym składzie, poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie propozycji sposobu głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego.

Radny Antoni Kulczak - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił propozycję sposobu głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu.

Radni nie wnieśli uwag do propozycji sposobu głosowania. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada  jednogłośnie, tj. 24 głosami za przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego. Regulamin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania. Wykorzystując ten czas udzielił głosu radnemu  Jackowi Wysockiemu w celu autoprezentacji.

Radny Jacek Wysocki poinformował, że mieszka w Broniszewie, gm. Wierzbinek. Ma córkę. Ukończył studia o kierunku administracyjnym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe o kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Tematyka pracy samorządowej jest mu znana od 2003 roku. Był kierownikiem zakładu budżetowego, obecnie jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Gminy w Wierzbniku. Jest koordynatorem sportu. Ponadto działa w Konińskim Banku Żywności na terenie gminy Wierzbinek. Jest również Prezesem OSP w Broniszewie.

Radny Jan Śledź zapytał kandydata czy będąc członkiem Zarządu Powiatu będzie dbał o wszystkie gminy Powiatu Konińskiego w równym stopniu.

Radny Jacek Wysocki powiedział, że powierzoną mu funkcję będzie chciał wypełniać w sposób sumienny, rzetelny, uczciwy i zgodny z przepisami.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Po przeprowadzeniu glosowania Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

            Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radny Antoni Kulczak odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

            W wyniku tajnego głosowania członkiem Zarządu Powiatu Konińskiego został radny Jacek Wysocki.

Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Punkt 14

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński odpowiadając na interpelację radnego Antoniego Kulczaka z poprzedniej sesji przekazał, że droga Anielewo - Bochlewo nie jest przez powiat przejęta. Na pewnym odcinku tej drogi nie ma nawierzchni, jest jedynie utwardzenie kamieniem. Zaznaczył, że wielokrotnie występował do Kopalni o zakończenie budowy drogi. W odpowiedzi Kopalnia wyjaśniała, że grunt jeszcze siada i nie można wykonać nawierzchni. Zapewnił, że będzie domagał się wykonania tej nawierzchni. Kopalnia nie wzbrania się tego. W decyzji Starosty podano kiedy droga została rozkopana. Decyzja ta jest prawomocna. W okresie wiosennym lub letnim zostanie sprawdzone na ile stan gruntu ustabilizował się oraz czy można już wykonać podbudowę i położyć asfalt.

            Odpowiadając na interpelacje i zapytania radnego Tadeusza Jaroszewskiego pan Starosta powiedział, że nie ma wątpliwości, że wymienione przez radnego naprawy trzeba zrobić. Jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne, tj. budowa chodnika czy budowa ścieżki rowerowej, to pan Starosta wyjaśnił, że tego typu zadania realizowane będą zgodnie z zakresem robót ustalonym na rok 2011. Dziś trudno powiedzieć jaki ten zakres będzie. Powiedział, że czynione będą starania, aby w każdej gminie wykonany został określony remont lub inwestycja. Będzie to wymagało przygotowania planu prac na drogach na rok 2011 - co w odpowiednim czasie zaproponowane zostanie Radzie Powiatu. Odnosząc się do sprawy drogi Brzeźno - Wyszyna  pan Starosta poinformował, że został złożony projekt do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację tej drogi. Projekt ten uzyskał 16 punktów. Projekty, które się kwalifikowały  uzyskiwały nieco powyżej 17 punktów. Od przyznanej punktacji odwołano się. Jednak więcej punktów ten projekt nie uzyskał, co jeszcze nie przesądza w sprawie. Być może w ramach rezerwy projekt ten uda się zrealizować. W latach ubiegłych takie sytuacje miały miejsce. Zbyt wcześnie realizacji tego zadania nie można rozpoczynać, ponieważ ma tam być wykonywana kanalizacja. Wójt Gminy Krzymów zapewnia w piśmie, że kanalizacja ma być wykonana do końca sierpnia. Powiat wyraził na to zgodę. Projekty bowiem wykonywane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych mają to do siebie, że muszą być w danym roku rozliczone, nie mogą przejść na rok następny. Uznano, że gdyby kanalizacja została zrobiona do końca sierpnia, starczyłoby czasu na wykonanie zadania do końca roku. Najpierw jednak projekt powinien być zakwalifikowany do realizacji. Obecnie jest na liście rezerwowej. Trudno zatem mówić o ostatecznych rozwiązaniach. Pan Starosta przypomniał, że w latach 2009 i 2010 wykorzystano maksymalnie możliwości pozyskania środków na zadania w drogownictwie. Przypomniał, że drugim projektem zgłoszonym do  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest projekt na drogę powiatową Golina - Kazimierz Biskupi. Projekt ten zakwalifikowano do realizacji. Znalazł się on na 4 miejscu. Ostateczna decyzja należy do Ministra Spraw Wewnętrznych. Ale nie powinno być żadnych niespodzianek w tej materii.

Punkt 15

Wnioski, postulaty oświadczenia i informacje radnych

            W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Jacek Wysocki, który powiedział, że Wójt Gminy Wierzbinek zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w celu rozwiązania problemu mieszkańca gminy Złotowo, polegającego na zalewaniu przez wodę jego posesji. Zdaniem radnego stroną do załatwienia tej sprawy będzie Zarząd Dróg powiatowych jako administrator drogi powiatowej. Komplet dokumentów w sprawie przekazał Przewodniczącemu Rady.

            Radny Jan Śledź zgłosił wniosek, aby Starostwo Powiatowe odpłatnie zamieściło uchwałę Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego w lokalnych konińskich  mediach z uwzględnieniem, którzy radni głosowali za tą uchwałą, a którzy przeciwko.

            Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zanim podda wniosek pod głosowanie, należałoby dokonać rozstrzygnięcia prawnego czy publikowanie tego dokumentu jest możliwe. Wynagrodzenia bowiem z reguły są objęte pewną tajemnicą. Uchwała ta znajdować się będzie z pewnością w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie. Każdy zatem może zapoznać się z tym dokumentem.

            Radny Zenon Paszek powiedział, że oświadczenie majątkowe pana Starosty jest zamieszczane w internecie.

            Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym, że wniosek został zgłoszony zobowiązany jest poddać go pod głosowanie. W głosowaniu nad wnioskiem radnego Jana Śledzia udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku wniosek został odrzucony następującym stosunkiem głosów:

głosów za - 1

głosów przeciwnych - 15

głosów wstrzymujących się - 8.

            W tym miejscu Przewodniczący Rady powiedział, Rada Powiatu Konińskiego winna rozpocząć pracę nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego.

Ustalono, że prace te rozpoczną się w styczniu przyszłego roku.

            Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że przez najbliższy czas przebywał będzie na zwolnieniu lekarskim w związku z pobytem w szpitalu. Zastępstwo podczas tej nieobecności (począwszy od 14 grudnia) obejmie Wiceprzewodniczący Rady pan Wiesław Bednarek oczywiście we współpracy z panią Elżbietą Raźną.

Punkt 16

Zamknięcie obrad

            Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął II sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

Protokołowała: 

Dorota Sobieraj-Krawczyk

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-10 13:26:30)
Lista wiadomości