logo
logo bip
Rok 2010
Protokół nr I/10 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 2 grudnia 2010 roku

SR 0041-1/10

Protokół nr I/10
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 2 grudnia 2010 roku

 

Sesja odbyła się 2 grudnia 2010 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie. Ze względu na warunki atmosferyczne obrady rozpoczęły się z opóźnieniem i trwały od godz. 11°° do godz. 1415.

Punkt 1

Otwarcie obrad

            Obrady I sesji Rady Powiatu Konińskiego IV kadencji otworzył i im przewodniczył pan Tadeusz Jaroszewski  - senior nowo wybranej Rady. Powitał ona wszystkich radnych Powiatu Konińskiego.

Obrady I sesji Rady Powiatu Konińskiego IV kadencji zainaugurował hymn państwowy.

Punkt 2

Stwierdzenie quorum

            Rady Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista  kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, zaś lista gości załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 3

Złożenie ślubowania

            Pan Tadeusz Jaroszewski poinformował, że radni przed objęciem mandatu składają ślubowanie. Następnie odczytał treść ślubowania:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Pan Tadeusz Jaroszewski poinformowała również, że ślubowanie może zostać złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg".

Radni zgodnie z listą odczytaną przez radnego seniora złożyli ślubowanie wg następującej kolejności:

1. Tadeusz Jerzy Jaroszewski

2. Wiesław Bednarek

3. Mirosław Ryszard Durczyński

4. Marek Zygmunt Górczak

5. Michał Hałas

6. Andrzej Kłosowski

7. Władysław Kocaj

8. Sławomir Królak

9. Antoni Kulczak

10. Halina Lenartowicz

11. Bogumił Leszczak

12. Stanisław Maciejewski

13. Waldemar Marciniak

14. Agnieszka Mirecka-Katulska

15. Dariusz Musiałkiewicz

16. Andrzej Nowak

17. Zenon Paszek

18. Andrzej Perkowski

19. Elżbieta Maria Raźna

20. Gabriel Rybicki

21. Janusz Stankiewicz 

22. Jan Śledź

23. Maria Emilia Wróbel

24. Jacek Bogusław Wysocki

             Pan Tadeusz Jaroszewski  stwierdził, że radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Powiatu Konińskiego.

 Punkt 4

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad radny Tadeusz Jaroszewski poinformował, że zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przekazał również, że tajność głosowania powoduje, zgodnie ze Statutem Powiatu, wymóg powołania minimum trzyosobowej, Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatów spośród radnych do składu Komisji Skrutacyjnej.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali:

 1. Radny Andrzej Kłosowski
 2. Radny Antoni Kulczak
 3. Radny Marek Górczak
 4. Radna Agnieszka Mirecka-Katulska
 5. Radny Mirosław Durczyński

Wszyscy w/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej

Następnie Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Radny Andrzej Kłosowski
 2. Radny Antoni Kulczak
 3. Radny Marek Górczak
 4. Radna Agnieszka Mirecka-Katulska
 5. Radny Mirosław Durczyński.

            Prowadzący obrady zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. A następnie ogłosił 3-minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad radny Jarzy Jaroszewski  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

            Radny Sławomir Królak zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Nowaka na Przewodniczącego Rady.

             Radny Andrzej Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.

             W związku z brakiem innych kandydatów prowadzący obrady radny Tadeusz Jaroszewski zaproponował zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", opowiedziała się za tą propozycją.

Przewodniczący obrad zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Radna Agnieszka Mirecka-Katulska poinformowała, że Komisja Skrutacyjna wybrała ją Przewodnicząca Komisji. Następnie przedstawiła propozycję regulaminu głosowania.

W sprawie regulaminu radni nie zgłosili żadnych uwag. Tym samym Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za" przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Regulamin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

            Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. Wykorzystując ten czas udzielił głosu kandydatowi na Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

Radny Andrzej Nowak przedstawiając swoją autocharakterystykę powiedział, że działalność samorządową rozpoczął już w czasie studiów, kiedy to pełnił funkcję przewodniczącego samorządu studenckiego Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tam również reprezentował samorząd uczelni w senacie. W czasie studiów oraz po ich ukończeniu nie był związany z żadną organizacją polityczną. Do działalności samorządowej przystąpił  w roku 1990, kiedy w Polsce nastąpiły poważne zmiany ustrojowe. W tym czasie był radnym Gminy Kramsk, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 1994-1998 miał przerwę w działalności samorządowej, jeśli chodzi o pełnienie funkcji z wyboru. W roku 1998 został wybrany radnym powiatu konińskiego. Obecnie został wybrany po raz czwarty radnym powiatu konińskiego. Przekazał, że w pierwszej kadencji był Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, w drugiej kadencji Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, natomiast w trzeciej Przewodniczącym Rady. Jeśli chodzi o prace zawodową to poinformował, że jest nauczycielem. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy oraz równolegle studia filozoficzne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1986 w Szkole Podstawowej w Wysokiem, gdzie od 1997 roku był Dyrektorem. Od roku 1999, kiedy to utworzono gimnazja, jest Dyrektorem Gimnazjum w Wysokiem. Przekazał również, że jest żonaty, ma troje dzieci w wieku 14, 16 i 18 lat. Zainteresowania związane są z działalnością samorządową. Uczestniczy w seminarium z zakresu filozofii polityki, prowadzonym przez prof. Tadeusza Buksińskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach hobby czasami publikuje artykuły o charakterze naukowym. Ma dwie publikacje w wydawnictwach UAM w Poznaniu. Ponadto bardzo lubi górskie wędrówki, które przypadają na czas wakacji. Powiedział, że jeżeli jego kandydatura zostanie zaakceptowana, to postara się - jak w minionej kadencji - tak kierować Radą, aby uszanowana została podmiotowość każdego radnego. Swoje obowiązki postara się wykonać jak najsumienniej. Powiedział, że zapewne każdy ma swoje wyobrażenie co do sprawowania tej funkcji. Jeśli zostanie wybrany Przewodniczącym Rady to, za niezgodności pomiędzy tymi wyobrażeniami, a swoim sprawowaniem funkcji przeprosił. Zapewnił, że nie będą one wynikały ze  złej woli, ale z tego, że  trudno jest w każdej sprawie uzyskać zawsze całkowitą jednomyślność.

W związku z brakiem pytań do kandydata na Przewodniczącego Rady prowadzący obrady ogłosił przerwę do czasu powrotu Komisji Skrutacyjnej.

Po wznowieniu obrad przez radnego seniora Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

Po tym, jak wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu Przewodniczący obrad ogłosił 15-minutową przerwę w sesji.

            Po wznowieniu obrad radny Tadeusz Jaroszewski poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radna Agnieszka Mirecka-Katulska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

            W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego został radny Andrzej Nowak.

            Następnie pani Tadeusz Jaroszewski odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego. Uchwała nr I/1/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

            Następnie pan Tadeusz Jaroszewski złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady i zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym przekazał dalsze prowadzenie obrad.

            Przewodniczący Rady Andrzej Nowak podziękował radnemu seniorowi panu Tadeuszowi Jaroszewskiemu za bardzo dobre rozpoczęcie prac Rady Powiatu Konińskiego.

            W imieniu Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji pan Stanisław Bielik złożył gratulacje  Przewodniczącemu Rady jednogłośnego wyboru. Podziękował za cztery lata przewodnictwa Radzie Powiatu poprzedniej kadencji oraz za owocną współpracę z Zarządem Powiatu. Życzył, aby rozpoczynająca się kadencja była równie wydajna i jednocześnie sprawiała wiele radości.

            Andrzej Nowak podziękował za wybór. Każdy z radnych zapewne pojawił się na tej sali z różnie formułowanymi myślami. Chyba można je zamknąć tym, co swego czasu powiedział Szymon Konarski, a mianowicie „wszystko, co my zowiemy zasługi, są to ojczyźnie niewypłacone długi". Wyraził nadzieję, że taka będzie praca Rady Powiatu Konińskiego, czego sobie i wszystkim radnym życzył. Dodał, że postara się nie zawieść oczekiwań radnych.

            Następnie Przewodniczący Rady przedstawił, zgodnie z § 6 pkt. 3 Statutu Powiatu Konińskiego, dalszy porządek obrad:

 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
 2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego.
 3. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2011 rok.
 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 5. Wybór Starosty Konińskiego.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 9. Zamknięcie obrad.

Do przedstawionego porządku nikt z radnych nie wniósł propozycji zmian.

Punkt 5

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego

Przystępując do realizacji  powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z artykułem  190 ustęp 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, mandat radnego wygasa wskutek  wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Pan Stefan Dziamara w dniu 21 listopada 2010 roku został wybrany burmistrzem Gminy i Miasta Rychwał. Fakt ten został zamieszczony w komunikacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r., który został ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2010 r., Nr 88, poz. 1030. Wygaśniecie mandatu radnego, zgodnie z artykułem 190, ustęp 2 Ordynacji - stwierdza Rada w drodze uchwały. Dodał, że projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali przed sesją.

Korzystając z okazji Przewodniczący Rady życzył panu Stefanowi Dziamarze, aby nowa rola była dla niego powodem do osobistej i społecznej satysfakcji oraz dobrych wyników wspólnoty, którą przyjdzie mu kierować.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały i poddał ten projekt pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za".

Uchwała nr I/2/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Punkt 6

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. Z uwagi na to, że Statut Powiatu Konińskiego nie precyzuje liczby wiceprzewodniczących zaproponował ustalenie, że Rada wybierać będzie dwóch wiceprzewodniczących spośród zgłoszonych kandydatów. Propozycję tę poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Powiatu Konińskiego jednogłośnie, tj. 24 głosami „za" ustaliła, że będzie wybieranych dwóch wiceprzewodniczących.

W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję.

            Radny Zenon Paszek zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Bednarka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Dodał, że radny Bednarek jest  już czwartą kadencję radnym powiatu konińskiego. W II kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, natomiast w III kadencji Przewodniczącym Komisji Budżetowej.

            Radny Dariusz Musiałkiewicz zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Raźnej na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

            Radny Gabriel Rybicki zgłosił kandydaturę radnego Janusza Stankiewicza na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

            Radny Wiesław Bednarek, radna Elżbieta Raźna oraz radny Janusz Stankiewicz wyrazili zgodę na kandydowanie.

W tym miejscu Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie jest możliwe wybranie trzech Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego ze względu na ograniczenia ustawowe.

            W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za", opowiedziała się za tą propozycją.

            Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję, aby Komisja Skrutacyjna wybrana do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady przeprowadziła również głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku propozycja ta została przyjęta jednogłośnie, tj. 24 głosami „za"

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego.

            Radna Agnieszka Mirecka-Katulska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła propozycję regulaminu głosowania.

W sprawie regulaminu radni nie zgłosili żadnych uwag. Tym samym Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego. Regulamin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

            Następnie Przewodniczący Rady oddał głos kandydatom na funkcję Wiceprzewodniczących Rady, a Komisję Skrutacyjną poprosił o przygotowanie kart do głosowania.

Radny Wiesław Bednarek przypomniał, że o jego przeszłości samorządowej powiedział już przedstawiający jego kandydaturę radny Zenon Paszek. Dodał, że obecnie ma 48 lat. Od urodzenia mieszka na terenie gminy Rychwał. Jest żonaty ma czterech dorosłych synów. Jest rolnikiem; wraz z żoną prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Rychwał. Powiedział również, że od początku istnienia samorządu powiatowego miał zaszczyt piastować funkcję radnego powiatu. Kandydował do Rady Powiatu z okręgu nr 4, w skład którego wchodzą gminy Rychwał, Grodziec i Rzgów. Zadeklarował ofiarność w pracy, jeżeli radni zdecydują się poprzeć jego kandydaturę. Poprosił o poparcie.

Radna Elżbieta Raźna poinformowała, że od dziewiętnastu lat mieszka w Kleczewie. Była radną powiatu w III kadencji samorządu powiatowego. Pełniła wówczas funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, co starała się wykonywać jak najlepiej. Z wykształcenia jest nauczycielem. Trzy lata pracowała w Szkole Podstawowej w Zygmuntowie, rok w Budzisławiu Kościelnym; następnie osiem lat w szkole Podstawowej w Kleczewie, gdzie pełniła funkcję Dyrektora. Od 12 lat  pracuje w Gimnazjum w Kleczewie, gdzie jest Dyrektorem. Przekazała, że ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Jest zamężna, ma dwoje dzieci: córkę (14 lat) i syna (25 lat). Jeżeli radni zdecydują się poprzeć jej kandydaturę na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady, zapewniła, że będzie pracowała sumiennie i współpracowała ze wszystkimi.

Radny Janusz Stankiewicz poinformował, że jest mieszkańcem Sompolna. Pracuje w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Sompolnie, gdzie jest Prezesem Zarządu. Jest radnym powiatu już trzecią kadencję. Jest żonaty ma troje dzieci. Ma wykształcenie wyższe administracyjne. Jest licencjonowanym zarządcom nieruchomości. Jeżeli zostanie wybrany Wiceprzewodniczącym Rady, będzie pracował bezstronnie i godnie reprezentował Radę.

            Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie na Wiceprzewodniczących Rady.

W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Piotrowi Florkowi - Wojewodzie Wielkopolskiemu, który powiedział, że ustawa o samorządzie z 1990 roku zmieniła Polskę. Kolejno przywołał ustawę o samorządzie wojewódzkim z 1998 roku. Województwo wielkopolskie to drugie pod względem powierzchni i trzecie pod względem ludności województwo w Polsce. Powiat koniński to drugi po powiecie poznańskim pod względem wielkości  powiat w Wielkopolsce. Podziękował za zaproszenie na I sesję Rady Powiatu Konińskiego. Poinformował, że wczoraj odbyła się I sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, gdzie wybrano Zarząd Sejmiku i Przewodniczący Sejmiku. Pan Wojewoda powiedział, że potrzebne jest współdziałanie administracji samorządowych. Pogratulował radnym sukcesu w wyborach. Nowa kadencja to nowe wyzwania i nowe zadania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć dla dobra mieszkańców powiatu konińskiego i dla dobra całego województwa wielkopolskiego. Właśnie dlatego potrzebna jest współpraca, podejmowanie wspólnych działań. Złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady.

Pan Wojewoda powiedział, że po wyborach Wielkopolska jest wciąż zróżnicowana. Ocenił, że poprzednia kadencja była dobra, np. pod względem bezrobocia. Trzeba będzie się jednak zastanowić, co można jeszcze więcej zrobić dla tego regionu, żeby szybciej wyrównywać szanse. Właśnie dlatego potrzebna będzie dobra współpraca między samorządem Konina, samorządem powiatu konińskiego i powiatów kolskiego tureckiego i słupeckiego. Podał przykład, że w Poznaniu stopa bezrobocia wynosi 3,3%, w powiecie poznańskim 3,4%, a w regionie konińskim kilkanaście procent. Możliwości i szanse w tym zakresie trzeba wykorzystań. Przypomniał, że jego kadencja kończy się za rok. Wyraził nadzieję, że ten rok zostanie dobrze wykorzystany dla dobra mieszkańców powiatu konińskiego. Kończąc podziękował za zaproszenie i życzył zadowolenia z wyborów, bo to są wybory demokratyczne.

            Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu Konińskiego zadeklarował wolę współpracy, jeżeli znajdą się możliwe płaszczyzny wspólnych działań dla dobra całej Wielkopolski i subregionu konińskiego. Podziękował Wojewodzie Wielkopolskiemu za udział w sesji.

            Kolejno głos zabrał pan Wiesław Steinke - Przewodniczący Rady Miasta Konina poprzedniej kadencji, który złożył gratulacje radnym. Poinformował, że władze w Radzie Miasta jeszcze się nie ukonstytuowały. Pierwsza sesja została ograniczona do złożenia ślubowania. Druga część obrad odbędzie się 8 grudnia. Pogratulował panu Andrzejowi Nowakowi  wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady. Wszystkim radnym życzył kolejnych trafnych wyborów. Korzystając z okazji podziękował za współpracę w poprzedniej kadencji. Dodał, że była to współpraca wzorcowa, czego życzył również w obecnej kadencji.

            Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Radna Agnieszka Mirecka-Katulska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

            W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Konińskiego zostali radny Wiesław Bednarek i radna Elżbieta Raźna.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego. Uchwała nr I/3/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W imieniu Rady Powiatu Konińskiego Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym Wiceprzewodniczącym.

Punkt 7

Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2011 rok

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 oraz projekt uchwały budżetowej na rok 2011 przygotował Zarząd Powiatu. W związku z ukonstytuowaniem się Rady Powiatu w dniu dzisiejszym Zarząd może dopełnić ustawowego obowiązku i przedłożyć te dokumentu Radzie. Udzielił więc głosu panu Stanisławowi Bielikowi w celu przedstawienia w/w dokumentów.

            Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński poinformował, że opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie Art. 226, 227, 228 i 230.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym Powiatu tak jak Wieloletni Plan Finansowy Państwa i jest połączeniem już funkcjonujących dokumentów planistycznych jak wieloletni plan inwestycyjny (WPI), limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy kwoty długu. WPF ma charakter kroczący i będzie aktualizowana co najmniej na kolejny rok budżetowy i każdorazowo przy zmianie budżetu w trakcie jego wykonywania jeżeli ulegnie zmianie wynik budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz wielkość długu.

Przedkładany dziś Wysokiej Radzie dokument zawiera prognozowane na lata 2011 - 2016

- dochody i wydatki bieżące

- dochody i wydatki majątkowe

- wynik budżetu

- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu

- przychody i rozchody budżetu

- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu

oraz wykaz przedsięwzięć finansowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W latach 2012 - 2016 założono wzrost dochodów bieżących od 2,3 do 2,7 % zgodnie z projektowanymi wskaźnikami inflacji a wydatki bieżące w przedziale od 1,3 do 3 %.

Prognoza  opracowana jest na taki okres na jaki zaciągnięto zobowiązania (kredyt długoterminowy).

WPF przedstawia istotne relacje budżetu:

1) wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków Art. 242

2) kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie mogą przekraczać średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem  zgodnie z Art. 243

Można powiedzieć, iż WPF jest korytarzem ograniczającym wielkość zadłużenia, tak by kwoty spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami mieściły się w relacjach lat poprzednich w granicach dochodów bieżących po sfinansowaniu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatu.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie obsługi zadłużenia a wartości w poszczególnych kategoriach pozyskiwania dochodów zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny i stwarzają warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej powiatu.

Jeśli chodzi o projekt budżetu na 2011 r., to pan Starosta powiedział, że zaplanowane wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zaplanowano:

            dochody - 90.004.977,07 zł (113,77 % przewidywanego wykonania 2010 roku)

            w tym : bieżące - 64.713.282,67 zł

            majątkowe - 25.291.694,40 zł

W ramach dochodów zaplanowano m.in. dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 25.291.694,40 zł na realizację projektu „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210P relacji Różopole- Licheń Stary-Wola Podłężna".

Poza tym:

Istotne źródła dochodów to :

- subwencja ogólna - 28.987.634,00 zł (100,53% subwencji roku 2010)

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 12.145.909,00 zł  (119,08% przewidywanego wykonania roku 2010)

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 3.048.750,00 zł (97,89% przewidywanego wykonania roku 2010)

- dotacje na zadania zlecone - 9.132.197,00 zł (114,55% przewidywanego wykonania roku 2010)

Wydatki -  92.996.198,54 zł  (96,25 % przewidywanego wykonania 2010 roku)

 w tym: bieżące - 59.012.560,54 zł

             majątkowe - 33.983.638,00 zł

             w szczególności 31.896.796,39 zł na realizację projektu z udziałem środków WRPO „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210P relacji Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna" ( udział własny to 5.931.943,60 zł) .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ponadto m.in. termomodernizację budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - 1.750.000,00 zł

Z chwilą zatwierdzenia dofinansowania ze środków NPPDL przez właściwego Ministra w budżecie zostanie ujęte zadanie - przebudowa drogi powiatowej relacji Golina - Kazimierz Biskupi na kwotę przekraczającą 8 mln zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości 2.991.221,47 zł oraz przychody z tytułu kredytu w wysokości 6.467.843,79 zł. Ponadto określono kwoty rozchodów w wysokości 3.476.622,32 zł na spłatę kredytów.

Kończąc pan Starosta powiedział, że tak jak to bywało w poprzednich latach, będą czynione poszukiwania źródeł zwiększenia dochodów budżetu.

            Przewodniczący Rady poinformował, że po ukonstytuowaniu się komisji, opracowany zostanie harmonogram prac Komisji nad przedłożonymi dokumentami.

Punkt 8

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu w celu przedstawienia projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

            Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński poinformował, że program ten powinien być przedstawiony Radzie Powiatu do końca listopada. Możliwość wypełnienia tego obowiązku pojawiła się dopiero w dniu dzisiejszym. Po uchwaleniu program będzie stanowił podstawę współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W związku z tym, że potrzebne jest możliwie jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie, zwrócił się do Rady Powiatu o możliwie jak najszybsze procedowanie nad tym projektem uchwały.

Punkt 9

Wybór Starosty Konińskiego

Przystępując do realizacji w/w punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Starosty Konińskiego.

            Radny Zenon Paszek zgłosił kandydaturę pana Stanisława Bielika. Poinformował, że pan Stanisław Bielik od początku istnienia powiatu pełnił dwie kadencje funkcję Wicestarosty Konińskiego. W ubiegłej kadencji był Starostą Konińskim. Zdaniem radnego pan Bielik jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji Starosty Konińskiego.

            Radny Janusz Stankiewicz zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Marciniaka na stanowisko Starosty Konińskiego.

Pan Stanisław Bielik oraz pan Waldemar Marciniak wyrazili zgodę na kandydowanie. Poinformował, że dotychczas pan Marciniak zajmował stanowisko zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno. Z pewnością jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji Starosty Konińskiego

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów na Starostę Konińskiego. Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za", opowiedziała się za tą propozycją. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej w celu przedstawienia propozycji regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego.

Pani Agnieszka Mirecka-Katulska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła propozycję regulaminu głosowania.

W sprawie regulaminu radni nie zgłosili żadnych uwag. Tym samym Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 24 głosami „za" przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego. Regulamin w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania, a następnie oddał głos panu Stanisławowi Bielikowi - kandydatowi na funkcję Starosty Konińskiego.

            Pan Stanisław Bielik  powiedział, że w 1971 r. ukończył Wyższą Szkołę  Rolniczą w Lublinie. Od tego momentu rozpoczął pracę zawodową, najpierw w Powiatowej Radzie Narodowej, później w gromadzkich radach narodowych, a od 1973 r. w Urzędzie Gminy w Golinie. W 1976 r. został wybrany Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Golinie, gdzie pracował do końca 1998 r., to jest do czasu objęcia funkcji Wicestarosty Konińskiego. A zatem z samorządem związany jest praktycznie od początku swojej pracy zawodowej. Z powiatem konińskim związany jest od początku istnienia powiatu. Podkreślił, że pracę, którą wykonuje traktuje jako służbę dla społeczeństwa. Problemy ludzi były mu zawsze najbliższe. Oczywiście musiały być one odpowiednio stopniowane. Budżet powiatu choć z roku na rok rośnie, to oczekiwania społeczne są znacznie wyższe niż możliwości budżetu. Powiedział, że w poprzedniej kadencji, kiedy był Starostą Konińskiem zrobiono duży postęp przede wszystkim w zakresie infrastruktury technicznej w powiecie. Najbardziej kłopotliwymi problemami są te dotyczące drogownictwa. Sytuacja nie zmieniła się  mimo dużych nakładów i pozyskania znacznych dodatkowych środków dzięki dobrze przygotowanym wnioskom. Podkreślił, że w ostatniej kadencji pozyskano ponad 33 mln zł, przy wykorzystaniu środków własnych w wysokości 28 mln zł. Dbając o równomierny rozwój powiatu dbano o to, aby inwestować również w inne dziedziny życia społecznego. I tak, w zakresie oświaty podczas minionej kadencji wykonano przy wszystkich placówkach oświatowych zespoły boisk sportowych. Zakończono również program budowy sal gimnastycznych w powiecie konińskim. W zakresie pomocy i opieki społecznej zakończono modernizację i budowę nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Oddano również do użytku Zakład Aktywizacji Zawodowej w Posadzie, który da miejsca pracy ponad 60 osobom niepełnosprawnym. Wiele uwag poświęcano pomocy społecznej, Dzięki za wszystko czemu każda osoba potrzebująca pomocy w powiecie, pomoc uzyskała. Każde dziecko, które zostało pozbawione opieki rodzicielskiej znalazło swoje miejsce nie w domu dziecka, ale w rodzinach zastępczych. Do rozwiązania pozostało jeszcze bardzo wiele problemów. Są jednak pomysły na to, jak je rozwiązywać. Jednym z trudnych tematów pozostają kwestie związane z bezrobociem. W tym zakresie również podjęto działania np. na rzecz uruchamiania zakładów małej i średniej przedsiębiorczości. Za te działania powiat został nagrodzony. Wielu rolników z terenu powiatu konińskiego zdobywa tytuły „Wielkopolskiego Rolnika Roku", co jeszcze kilka lat temu nie było takie łatwe. Pan Stanisław Bielik powiedział, że chciałby, aby podejmowane dotychczas tematy były kontynuowane. Podkreślił, że jest bardzo zadowolony z faktu, że Wojewoda Wielkopolski deklarował współpracę. Zaznaczył, że jest przychylnie nastawiony do współpracy z jednostkami samorządowymi. Dotychczasową współpracę ocenił jako sukces. Zdaniem pana Stanisława Bielika mimo wielu zmian na stanowiskach wójtów i burmistrzów, warto i należy tę współpracę kontynuować, aby rozwiązywać problemy, które najbardziej dotykają ludzi.

            Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Waldemarowi Marciniakowi.

            Pan Waldemar Marciniak powiedział, że ma 38 lat. Od niedawna jest szczęśliwym ojcem drugiej córki. Poinformował, że ma wykształcenie wyższe magisterskie z zarządzania o specjalności informatyka w zarządzaniu. Zanim zajął stanowisko zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno, był nauczycielem. Przez cztery lata - kiedy był zastępcą Burmistrza - udało się pozyskać wiele środków unijnych, m. in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodał, że chciałby nadal pracować w kierunku, który pozwoli pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym wypadku na rzecz powiatu konińskiego. Będąc zastępcą Burmistrza Sompolna odpowiedzialny był za sprawy sportu, turystyki oraz drogownictwa. Drogi w powiecie konińskim są „w stanie dosyć opłakanym" i wymagają  niezbędnych nakładów, aby wyglądały nieco lepiej, jak dotychczas.

            Na pytanie Przewodniczącego Rady dotyczące tego czy radni mają pytania do kandydatów, głos zabrał radny Jan Śledź, który powiedział, że miałby pytania, ale się nie przygotował, ponieważ nie wiedział, że podczas dzisiejszych obrad będzie wybierany Starosta Koniński.

            Przewodniczący Rady powiedział, że przedstawiając dalszy porządek obrad informował o tym, iż jedną ze spraw w porządku dzisiejszej sesji będzie wybór Starosty Konińskiego. Żadnych propozycji zmian w tym zakresie nie było. Przyjęty porządek obrad zatem jest realizowany.

            Radny Jan Śledź powiedział, że  ma nadzieję, iż taka sytuacja się nie powtórzy i materiały radni będą otrzymywali.

            Przewodniczący Rady zaznaczył, że dzisiejsze działanie jest zgodne z dotychczasową praktyką i aktami regulującymi pracę Rady Powiatu Konińskiego. Rzeczywiście jest tak, że radni otrzymują wszystkie materiały przed sesją. 

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

             Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

Pani Agnieszka Mirecka-Katulska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty Konińskiego, zawierający wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

            W wyniku tajnego głosowania Starostą Konińskim został pan Stanisław Bielik.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Starosty Konińskiego. Uchwała nr I/4/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Konińskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył w imieniu Rady Powiatu Konińskiego gratulacje panu Stanisławowi Bielikowi ponownie wybranemu Starostą Konińskim.

Punkt 10

Interpelacje i pytania radnych

            W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Antoni Kulczak, który powiedział, że ma pytanie dotyczące drogi powiatowej z Anielewa do Bochlewa. Droga ta jest cząstkowo oznaczona. Od strony Anielewa jest oznaczona, później są tereny kopalniane. Są różne opinie, że droga ta jest w zarządzie Kopalni; inna, że została przekazana powiatowi. Zapytał jaki jest status tej drogi i czy można rozważyć sprawę położenia asfaltu na tym odcinku?

            Radny Jan Śledź poruszył sprawę drogi Sporne - Rzgów. Powiedział, że swego czasu wystosował pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. Do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na to pismo. Był zainteresowany tym, kto odbierał tę inwestycję, w związku z niedociągnięciami na etapie jej projektowania.

            Radny Tadeusz Jaroszewski zwrócił się do Starosty Konińskiego, aby wyegzekwować od Zarządu Dróg Powiatowych wypełnianie obowiązku polegającego na odśnieżaniu dróg powiatowych. Na terenie gminy Krzymów w dniu dzisiejszym sytuacja na drogach jest tragiczna. Samochody stoją w zaspach.

Punkt 11

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych

            Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu  panu stanisławowi Bielikowi - Staroście Konińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

            Pan Stanisław Bielik - Starosta Koniński powiedział, że problemy dróg są zawsze najczęściej podejmowanymi problemami. Zawsze starał się tym sprawom poświęcać jak najwięcej uwagi i jak najwięcej środków.  Pozyskane na zadania z zakresu drogownictwa  środki są bardzo znaczące. Nie został zakończony jeszcze nabór z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie zgłoszona została droga Wola Podłężna - Licheń - Różopole. Zapewnił, że na każdej sesji sprawy drogownictwa będą przedmiotem rozmów - bo są to najważniejsze do załatwienia w tej kadencji kwestie. Zwrócił się do radnych o pewne zrozumienie. Wszystkiego bowiem od razu nie da się zrobić. Jeśli chodzi o drogę Sporne - Rzgów, to powiedział, że są tam pewne problemy z odwodnieniem (w Dąbroszynie i w Modlibogowicach). Zostanie to jednak poprawione, bo woda nie może zalewać gospodarstw. Jeśli chodzi o brak odpowiedzi na pismo skierowane przez radnego Jana Śledzia do ZDP w Koninie , to pan Starosta zapewnił, że odpowiedź radny otrzyma.

            Pan Starosta powiedział, że na pytanie radnego Antoniego Kulczaka odpowiedzi udzieli na następnej sesji.

            Odpowiadając na pytanie radnego Tadeusza Jaroszewskiego pan Starosta stwierdził, że dzisiejsza pogoda spowodowała, że warunki na wszystkich drogach, nie tylko na drogach powiatowych są bardzo trudne. Zaznaczył, że ZDP utrzymuje drogi w tzw. czwartym standardzie utrzymania. Przekazał, że w każdej z następnych sesji dyrektor ZDP lub ktoś w zastępstwie będzie uczestniczył i tego typu sprawy wyjaśni. Poinformował, że na terenie gminy Krzymów była awaria jednego ze sprzętów, co oczywiście nie tłumaczy sprawy. Na pewno będzie na ten temat rozmawiał z Dyrektorem ZDP. Zwrócił się jednak do radnych z prośbą o zrozumienie, że utrzymanie dróg w powiecie to czwarty standard, tzn. że drogi mają być przejezdne w określonym czasie po ustaniu opadów śniegu, muszą być posypywane w miejscach niebezpiecznych tj. skrzyżowania, przystanki. Powiat ponosi bardzo duże koszty z tytułu zimowego utrzymania dróg. Potrzeby w zakresie remontów i inwestycji drogowych są bardzo duże. A budżet powiatu jest ogrniczony.

            Radny Andrzej Perkowski zwrócił uwagę na fakt, aby na drogi wyjeżdżało jak najmniej sprzętu gąsienicowego. Na drodze Skulsk - Buszkowo tego typu sprzętem mocno zniszczono nową nawierzchnię drogi.

Punkt 12

Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych

            W tym punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że radni zobowiązani są złożyć oświadczenia majątkowe oraz inne oświadczenia i informacje w określonych ustawą terminach.  Druki oświadczeń i informacji wszyscy radni otrzymali.

Ponadto przekazał, że zasady tworzenia klubów radnych określone zostały w Statucie Powiatu. Dodał, że o fakcie utworzenia klubu przewodniczący klubu zawiadamia Przewodniczącego Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

Zwrócił się również do radnych o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet i przekazanie ich do Biura Rady.

Ponadto poprosił o zgłaszanie się radnych do pracy w poszczególnych komisjach Rady.

            Następnie głos zabrał radny Janusz Stankiewicz, który powiedział, że na dzisiejszej sesji złamano zasady, jakie zawsze w Radzie Powiatu obowiązywały. Zwyczajowo bowiem radni opozycji otrzymywali funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Zwyczaj taki obowiązuje wszędzie, nawet w Sejmie, tylko nie w Radzie Powiatu Konińskiego. Zwrócił się do radnych z koalicji, aby przemyśleli tę sprawę i radnych opozycji traktowali z szacunkiem.

            Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo od senatora Niewiarowskiego z gratulacjami dla radnych.

 Punkt 13

Zamknięcie obrad

            Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął I sesję Rady Powiatu Konińskiego.

 

 

Protokołowała: 
Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: (2011-01-10 12:59:10)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-08-21 09:57:32)
Lista wiadomości