logo
logo bip
2010
Projekt UCHWAŁA NR .../... /10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia .................. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku

Zarząd Powiatu Konińskiego przedkłada poniżej do konsultacji projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego celem wniesienia ewentualnych uwag.

Uwagi należy kierować na adres e-mail: spoleczny@powiat.konin.pl lub pisemnie do Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych Starostwa Powiatowego do dnia 16.12.2010 r.

 

                                                                                                                projekt

 

 

UCHWAŁA NR .../... /10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia ..................

 

 

w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Opracował:

Bożena Wróbel

 

 

 

Zaopiniował:

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-20 08:39:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2012-01-23 11:37:29)
Lista wiadomości
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-01-23 10:02:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2012-01-23 10:21:43)