logo
logo bip
Komisje Rady Powiatu
Komisje RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

Rada powiatu powołuje komisje, w tym jej przewodniczącego. Komisja może powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.

Zadaniem przewodniczącego komisji jest organizowanie pracy komisji oraz prowadzenie jej obrad. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zawiera porządek obrad. W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami Komisji oraz członkowie zarządu, a także upoważnione przez zarząd osoby.

Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, o ile nie wstrzymał się od głosu. Protokół posiedzenia komisji sporządza się pod kierunkiem przewodniczącego komisji. Protokół posiedzenia komisji podpisuje jej przewodniczący.

Komisje RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-12 13:31:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 14:33:18)
Lista wiadomości