logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jóźwin Kolonia, gm. Kazimierz Biskupi

Starosta Koniński

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jóźwin Kolonia,
gm. Kazimierz Biskupi

 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 191 o powierzchni 0.0271 ha, położona w obrębie Jóźwin Kolonia, gm. Kazimierz Biskupi, zapisana w księdze wieczystej numer KN1N/00096353/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana. Nieruchomość nie jest zagospodarowana rolniczo. Stanowi teren z zaroślami, porośnięty krzewami i drzewostanem. Kępy drzew są w różnym wieku, rosną spontanicznie i nie mają wartości ani użytkowej ani ozdobnej. Tereny w najbliższym sąsiedztwie stanowią zarośla i nieużytki, a w dalszej odległości znajdują się grunty pod rowami. Na działce nie są stosowane zabiegi agrotechniczne. Nieruchomość jest położona na terenach pokopalnianych. Na nieruchomości brak jest infrastruktury technicznej. Istniejące drogi stanowiły drogi zakładowe, określane też jako drogi techniczne, obsługujące odkrywkę, są one utwardzone na części powierzchni trylinką. Po zakończonej działalności górniczej drogi te, stanowią dojazd do terenów przyległych. Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość jest oznaczona jako grunty orne.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie zarządzenia nr 295/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2021 r.

 

Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Jóźwinie, Komorowie, Stefanowie, Nieświastowie, Bochlewie i Anielewie, gm. Kazimierz Biskupi, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIII/351/14 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 lutego 2014 r., działka nr 191, położona jw. przeznaczona jest na tereny rolnicze.

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 1 241,00 zł. Wadium 100,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie przepisów art. 11 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 21 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Koniński może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450 b, telefon (63 24 03 285) w godz. 730 do 1530.

 

 

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jarosław Bocian
  • Informacja opublikowana przez: (2022-01-18 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2022-01-12 14:52:23)
Lista wiadomości