logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Błonawy, gm. Sompolno.

Starosta Koniński

Ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Błonawy, gm. Sompolno

 

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 34/8 o powierzchni 0.1373 ha, 35/6 o powierzchni 0.1600 ha, 35/7 o powierzchni 0.0700 ha, położona w obrębie Błonawy, gm. Sompolno, zapisana w księdze wieczystej numer KN1K/00051607/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, w kształcie trójkąta o regularnych proporcjach boków, położona w sąsiedztwie sadów. W zasięgu działek nr 34/8, 35/6 i 35/7 znajduje się sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowe działki oznaczone są jako sady – S-RIVb oraz nieużytki – N.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na podstawie zarządzenia nr 380/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno,  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie Nr XXXI/246/2005 z dnia 20 maja 2005 r., powyższe działki położone są na obszarze przeznaczonym pod tereny upraw polowych. Nieruchomość została zaliczona do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie nr XXXIV/233/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sompolno.

 

Dodatkowo informuje się, iż działka nr 34/8 położona jak wyżej jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebność przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. polegająca na prawie korzystania przez uprawnionego z nieruchomości obciążonej w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w § 3.1 aktu notarialnego Rep. A nr 7615/2015 z dnia 6 lipca 2015 r., które jest zapisane w dziale III księgi wieczystej nr KN1K/00051607/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

 

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 7 015,00 zł. Wadium 700,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2  i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

Z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej, o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będą mogli ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych.

 

Do dnia 28 lutego 2022 r. należy złożyć w Wydziale Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 450B, pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wraz z załączonym tytułem prawnym do nieruchomości przyległych.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 28 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie 3 marca 2022 r.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Koniński może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450b, telefon 63 24 03 250 w godz. 730 do 1530.

 

 

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sowińska
  • Informacja opublikowana przez: (2022-01-18 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2022-01-12 12:31:01)
Lista wiadomości