logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno

Starosta Koniński

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 68/3 o pow. 0.5101 ha i 71/3 o pow. 0.4475 ha, położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1K/00051676/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, porośnięta dziką trawą, stanowi teren równinny. Dostęp do uzbrojenia poza zasięgiem obu działek. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga o nawierzchni gruntowej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako grunty orne – RIVa, RIVb, RV.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie zarządzenia nr 325/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie nr XXXI/246/05 z dnia 20 maja 2005 r., działki nr 68/3 i 71/3 położone jw., predysponowane są pod teren upraw polowych.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 26 430,00 zł. Wadium 2 500,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie przepisów art. 11 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 72/3 o pow. 0.4323 ha i 75/3 o pow. 0.2190 ha, położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno, zapisanej w księdze wieczystej numer KN1K/00051676/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kole.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, porośnięta dziką trawą, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona, stanowi teren równinny. Dostęp do uzbrojenia poza zasięgiem obu działek. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga o nawierzchni gruntowej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako grunty orne – RIVb, RV, RVI.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie zarządzenia nr 326/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie nr XXXI/246/05 z dnia 20 maja 2005 r., działki nr 72/3 i 75/3 położone jw., predysponowane są pod teren upraw polowych.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 17 975,00 zł. Wadium 1 700,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie przepisów art. 11 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

Przetarg nr 1 dla nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 68/3 o pow. 0.5101 ha i 71/3 o pow. 0.4475 ha, położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno, odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Przetarg nr 2 dla nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 72/3 o pow. 0.4323 ha i 75/3 o pow. 0.2190 ha, położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno, odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godz. 1145 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie odpowiedniego wadium w formie pieniężnej do dnia 14 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Koniński może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450b, telefon 63 24 03 285 w godz. 730 do 1530.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jarosław Bocian
  • Informacja opublikowana przez: (2022-01-11 00:00:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2022-01-05 13:53:35)
Lista wiadomości